начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 17, 1 - 15 септември 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-15-342 от 21.06.2012 г. - ОТНОСНО: Облагане с данък при източника и прилагане на СИДДО

свободен достъп

ОТНОСНО: Облагане с данък при източника и прилагане на СИДДО Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-15-342/21.06.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, ви уведомяваме: В запитването е посочено, че чуждестранно дружество еже...

№ 20-19-71 от 06.06.2012 г. - ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

свободен достъп

ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване В отговор на ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с...

№ 24-34-63 от 23.06.2012 г. - ОТНОСНО: Становище по запитване относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от органите по приходите

свободен достъп

ОТНОСНО: Становище по запитване относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от органите по приходите Във връзка с ваше писмо до Централно управление на НАП с наш вх. № 24-34-63 от 23.06.2012 г., свързано с п...

№ 3-519 от 17.02.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ

свободен достъп

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка и се поставя въпросът налага ли се закупуването на втори касов апарат за офис, в който се извършват инцидентни плащания в брой, при положен...

№ 3-610 от 23.02.2012 г. - ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

свободен достъп

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи Постъпило е писмено запитване относно приложение на осигурителното законодателство. Към същото са приложени копия на Протокол от съдебно заседание на Ра...

№ 91-00-141 от 08.06.2012 г. - ОТНОСНО: Допълнение към становище за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки

свободен достъп

ОТНОСНО: Допълнение към становище за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки Настоящото становище е допълнение на Становище изх. № 91-00-1 от 5.01.2009 г. на изпълнителния директор на Националната агенция з...

№ 91-00-42 от 28.02.2012 г. - ОТНОСНО: Връчване на решения (актове за прихващане или възстановяване) и решения на решаващия орган относно искания за възстановяване на данък върху добавена стойност на за закупени от данъчно задължени лица, установени в други държави членки, стоки и получени услуги и осъществен внос на територията на страната

свободен достъп

ОТНОСНО: Връчване на решения (актове за прихващане или възстановяване) и решения на решаващия орган относно искания за възстановяване на данък върху добавена стойност на за закупени от данъчно задължени лица, установени в други държави членки, стоки ...

№ 94-В-128 от 09.06.2012 г. - ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство

свободен достъп

ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство По повод ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОУИ – гр. ... и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-В-128/19.04.2011 г., изразявам следното с...

№ 94ПП-263 от 20.05.2012 г. - ОТНОСНО: Жалба срещу разпореждане за възстановяване на неоснователно получено обезщетение за безработица се подава пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ в 14-дневен срок от получаването му

свободен достъп

ОТНОСНО: Жалба срещу разпореждане за възстановяване на неоснователно получено обезщетение за безработица се подава пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ в 14-дневен срок от получаването му Министерството на труда и социалната...

№ М-24-32-9 от 01.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при неизпълнение на задължението за подаване на заявление за дерегистрация по чл. 109, ал. 1 от закона

свободен достъп

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при неизпълнение на задължението за подаване на заявление за дерегистрация по чл. 109, ал. 1 от закона Във ваше писмо, изпратено по повод извършване на ревизия в ЦУ на НАП с вх. №...

№ М-26-00-22 от 23.06.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка със закупено и предоставено на служителите униформено облекло

свободен достъп

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка със закупено и предоставено на служителите униформено облекло Във ваше писмо, постъпил...

№ М-94-А-142 от 07.06.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход във връзка с декларирането на доходи от наем на недвижимо имущество

свободен достъп

ОТНОСНО: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход във връзка с декларирането на доходи от наем на недвижимо имущество В отговор на ваше запитване, получено по електронната поща с вх. № М-94-А-142 от 07.06.2012 г. по описа на ЦУ на НАП ...

Анотации

Данъчно облагане на безмъзмездно получена сума от дружество

свободен достъп

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 8/2012 г. Лорета Цветкова – главен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: По договор за цесия физическо лице получава безвъзмездно голяма сума от дружество. В договора няма указани никакви условия....

Данъчно третиране на покупко-продажба с контрагенти от Италия и Русия

свободен достъп

В сп. „Данъчна практика”, бр. 6/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регисгрирана по ЗДДС, купува стока от фирма в Русия и получава документ за собственост - фактура и митническа декларация. Стоката не...

ДДС за доставка на посреднически услуги

свободен достъп

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 8/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано у нас ЕООД, собственост на чуждестранно физическо лице, посредничи при сделки с химически продукти на турска фирма срещу комиси...

Доказване законността на прекратяване на трудово правоотношение

свободен достъп

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2012 г. Анелия Маркова – съдия, отговаря на въпроса кой носи тежестта за доказване законността на прекратяване на трудово правоотношение. Работодателят е този, който трябва да установи законността на заповедта за уволнен...

Задължения на предприятие ползвател при временна работа

свободен достъп

Във в. „Актив”, бр. 14/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви са задължения на предприятието ползвател при временна работа. По правилата на чл. 107т, ал. 1 от КТ при изпълнение на работата, за която работникът или служителят е из...

Осигуряване на управител на търговско представителство на чуждестранно лице

свободен достъп

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 8/2012 г. Ирена Ангелова – юрист, Как се осигурява управителят на търговско представителство на чуждестранно лице? Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите чуждестранни лица, които има...

Ползване на неплатен отпуск по 6 месеца за две деца последователно

свободен достъп

В сп. „Инфомационен бюлетин по труда”, бр. 7/2012 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в МТСП, отговаря на следните въпроси: Физическо лице има три деца, родени през 2005, 2007 и 2...

Признаване правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, които касаят авансови преводи, направени от дружество преди регистрацията му по ЗДДС за придобиване на сгради

свободен достъп

Във в. „Актив”, бр. 13/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: На ООД предстои регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Следва ли да се посочат в регистрационния му опис и признава ли му се правото на приспадане на данъчен к...

Промени в МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, приложими от 1 януари 2011 г.

свободен достъп

В сп. „Счетоводство +”, бр. 8/2012 г. д-р Бойка Брезоева – д.е.с., отговаря на въпроса какви са промените в МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, приложими от 1 януари 2011 г. Изясняване на оповестяванията Поясняват сс изискванията за оповестяв...

Условия за отлагане и прекъсване ползването на платен годишен отпуск

свободен достъп

В сп. „Труд и право”, бр. 7/2012 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какви са условията за отлагане и прекъсване ползването на платен годишен отпуск. Съгласно чл. 176, ал. 1 КТ поради важни производствени причини работодателят може да от...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (в сила от 20.03.2010 г.)

свободен достъп

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Въпрос 1: При изпращане на набора от документи до Пенсионния фонд на Руската федерация за лицата, изпратени на работа от български работодател на обекти в бившия СССР (Коми, „Главболгарстрой” и д...