начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Приспадане на данъчен кредит за закупените активи преди датата на регистрацията по ЗДДС, които са налични към датата на регистрацията

в. Седмичен законник, бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.

Фирма, която се регистрира по ДДС на 01.12.2016 г., прави опис за наличните активи през януари и го подава по електронен път. Тези активи трябва ли да се включат в дневника за покупки и по какъв начин ще им се приспадне ДДС, защото те веднъж вече са ...

Облагане на услуги, оказвани по електронен път

в. Седмичен законник, бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.

Получих фактура от Америка за платена услуга за хостинг и домейн на нашата фирма от лице, което е данъчно регистрирано с  EU номер. Фактурата е платена с кредитна карта. Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС. Във фактурата има само посочена обща сума. Н...

Взаимоотношения между български работодател и чуждестранни физически лица

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Чуждестранно дружество - производител сключва договори и осъществява сделки в различни държави директно с клиентите. Българско дружество посредничи за сде...

Данъчно признати разходи за гориво

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Строителна фирма работи на отдалечен обект от населено място. Строи се патичарник. Строителните работници спят в Ихтиман и пътуват до обекта всеки ден. Част...

Третиране по ЗДДС на неперсонифицираните дружества

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества? 1. Гражданските дружества по чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД...

Режим за документиране и облагане на доставките с ДДС

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма с обща регистрация по ЗДДС купува от фирма със седалище в Панама стока, която се намира във Виетнам. Продава тази стока на...

Промените в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки? По силата на новата т. 4 от ...

№ 3-2521 от 17.11.2016 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

Според изложеното в запитването едноличен търговец е регистриран земеделски производител и има предмет на дейност производство на непреработена растителна продукция. За 2015 г. в годишната данъчна декларация е посочил, че ще ползва преотстъпване на д...

№ 08-00-13 от 16.11.2016 г. Относно: Прилагане на ЗМДТ във връзка с данък върху наследствата.

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № …………/03.11.2016 г., относно прилагане на ЗМДТ във връзка с данък върху наследствата, изпратено за отговор по компетентност от Община П. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:...

№ 94-00-179 от 03.11.2016 г. Относно: облагане и деклариране на доходи от продажба на движими вещи

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП … вх.№ …/21.10.2016г., относно облагане и деклариране на доходи от продажба на движими вещи изразявам следното становище: В писмото сте посочили, че ще извършите разпродажба на вещи от домакинството и...

№ 96-00-281 от 25.10.2016 г. Относно: Прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл.173, ал.6 от ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност – доставка на нови превозни средства в страната. Лице, член на дипломатическата мисия на Република България в Република Австрия иска ...

№ 07-00-200 от 18.10.2016 г. Относно: Облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ.

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ……….. от 05.10.2016 г., относно облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 02.12.2015 г. по предо...

№ 08-С-24 от 20.10.2016 г. Относно: разходи, които следва да се включат при формиране на отчетната стойност на недвижим имот и др.

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В отговор на поставените въпроси относно разходите, които следва да се включват при формиране на отчетната стойност на недвижим имот, Ви изпращам писмо изх. № 16-12-265 от 04.10.2016 г. на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите. По ...

№ М-92-00-866 от 5.10.2016 г. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с изплащането на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, присъдено на лице с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № М-92-00-866 от 26.08.2016г., Ви уведомявам за следното: Съгласно чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при незаконно уволнение работник...

№ 94-00-199 oт 08.12.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното законодателство при получени средства от Общината по програма за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В отговор на направено от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП … с вх. № …/24.11.2016г., изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте кандидатствала по програма ин витро към общи...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017