начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Връщане на данъци, платени от студенти, работили по програми в САЩ

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Какви документи и пред кого е необходимо да бъдат представени с цел връщането на сумата за платени данъци в САЩ на студент, работил 4 месеца там с виза от типа J-1 и заплатил съответния местен и федерален данък? Отговор: Данъците, платени от...

Данъчни аспекти при договора за спонсорство

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Българско дружество ще бъде спонсор на състезание по програмиране с жури, като дружеството ще плати паричните награди за заелите първо, второ и трето място отбори 1 седмица след състезанието. Целта на спонсорството е реклама на фирмата. Какви...

Данъци при сделки с недвижими имоти

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност е строителство на жилищни кооперации. Предстои му строителство на жилища на терен, собственост на дружеството, за които има проект, но няма все още разрешение за строеж. Преди да прем...

Особености при сделките с продажба на софтуер от фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана с предмет на дейност „Счетоводна и консултантска дейност, както и всяка разрешена от закона търговска дейност“, но от този месец (11.2016) започва да продава собствен софтуер, който не е счетоводен. Софтуерът ще се п...

ДДС за доставки по договори на пристигане от ВОТ

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Много често при сделки със стоки от ВОТ се договарят и осъществяват доставки по условията на търговски термини от категория D от комплекта на стандартните международни правила за условие на доставка Инкотермс. Разпределението на задълженията между тъ...

Счетоводно и данъчно третиране при извършване на дейност строителство на сгради, продажба и отдаване под наем на построените сгради или части от тях

в. Седмичен законник, бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.

Дружеството осъществява дейност по строителство на сгради, продажба и отдаване под наем на построените сгради или части от тях. Въпрос 1: Дру­жест­вото строи апартаменти, офиси, гаражи, търговски обекти като фитнес и др., като след акт 16 се заприход...

Данъчно третиране на услуга по управление/надзор на строителни обекти в страни извън ЕС

в. Седмичен законник, бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, извършва управление/надзор на строителни обекти в Алжир. Фирмата - получател на услугата, е регистрирана по реда на ЗДДС в Италия. Поставените въпроси са следните: 1. Налице ли е ВОД или доставка към трета стра...

Промените в ЗКПО за 2017 г.

в. Седмичен законник, бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.

С преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) са направени промени и в подоходните данъчни закони. Промените в ЗКПО са регламен...

Предпоставки за възникване на отговорност по чл. 19 от ДОПК

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са предпоставките за възникване на отговорност по чл. 19 от ДОПК? В разпоредбите на чл. 19 на ДОПК са предвидени две основни групи предпос...

Право на отстъпка по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На 31 март физическо лице подава годишна данъчна декларация по електронен път, с цел да ползва отстъпка от 5 на сто от данъка за довна...

Облагане на доходите на чуждестранно физическо лице

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма X предоставя услуги (сайт) по договори с писатели, без да са закупени авторските права. В системата PayPal постъпват плащания от читателите в сметкат...

Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на предоставени бутилки вино за реклама и дегустации на търговеца

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: Винарска изба сключва договор с търговец за продажба на продукцията - бутилки вино. В договора има условие за факту...

Амортизационна норма на тежка техника

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Използваната специализирана техника по сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци към коя категория се причислява по ЗКПО - III-та категория -„транс...

Особености на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ? 1. Общи положения относно данъчното третиране на авансовите пл...

Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ваня Димитрова, данъчен адвокат, отговаря на въпроса: Какво представлява солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС? Реализирането на солидарна отговорност по реда на посочената разпоредба на Зако...

Печатни издания Електронни издания Книги 2017 г. Книги 2016 г. Семинари 2017 г.