начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Грешки, допускани от осигурителите при попълването на удостоверение - Приложение № 9 за издадени и представени от лицето болнични листове

в. Седмичен законник, бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, държавен експерт по осигуряването в НОИ, представя най-често допусканите грешки при подаване по електронен път на данните да изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО. 1. Най-масов...

Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: В кои случаи може да се зачете осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата? Времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ...

Лица, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, които се изключват от кръга на правоимащите

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Как се удостоверява обстоятелството кои от лицата, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, се изключват от кръга на правоимащите? Задължение...

Осигуряване на собственик на ЕООД

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Осъществявам дейност чрез фирма - ЕООД. Самоосигурявам се върху 600 лв. за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална бо...

№ 33-00-643 от 14.11.2016 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо гражданин на Руската Федерация, полагащ труд единствено на територията на Република България

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване относно приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо гражданин на Руската Федерация, полагащ труд единствено на територията на Република България, заведено в Централно управление на Национална...

Осигуряване на чужденец - управител на ООД

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2017 г.

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Има ли пречка и при какви условия може да се осигурява в България (за всички осигурителни рискове или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смъ...

Преизчисляване на пенсията

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2017 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Кога може да се преизчисли пенсията? Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради труд...

№ 96-00-325 от 5.12.2016 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващи се лица – чужди граждани, които са пенсионери по законодателството на други държави

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2017 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по електронен път в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………. от 23.11.2016 г., и допълващо писмо ……….. от 29.11.2016 г., в което е идентифицирано задълженото лице, от името на което е отправено ...

Осигуряване на лице с намалена работоспособност, сключило граждански договор

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Фирма иска да сключи граждански договор с лице с 95% намалена работоспособност. Сумата по договора е 200 лева. На лицето е отпусната пенсия в размер на 150 лв. Какви осигуровки трябва да се платят по този договор? Отговор: Няма законова преч...

Заверка на осигурителна книжка

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Има ли право НОИ да откаже заверка на осигурителна книжка за доход по граждански договор, по който на сметката за изплатените суми не са приспаднати 35% необходимо присъщи разходи, а са внесени и удържани осигуровки и авансов данък на цялата ...

Възстановяване на парично обезщетение към НОИ

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: На лице, работещо във фирмата, е издаден болничен лист от 20.04.2015 г. до 02.06.2015 г. с причина общо заболяване – заплашващ аборт. На същото лице е издаден друг болничен лист от 05.05.2015 г. до 20.05.2015 г. с причина – аборт. От НОИ са и...

Коментар на промените в осигурителното законодателство през 2017 г.

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

От началото на 2017 г. в ДВ, бр. 98 от 09.12. 2016 г., са обнародвани изменения и допълнения в осигурителното законодателство, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017 г., Кодекса за социално осигуряване (К...

Определяне на дохода, от който се изчислява пенсията

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Как се определя доходът, от който се изчислява пенсията? Средномесечният осигурителен доход се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху който са внесени...

Срок за изплащане на обезщетението за временна неработоспособност

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" експерти на НОИ отговарят на въпроса: За какъв срок се изплаща обезщетението о за временна неработоспособност? - Паричното обезщетение за бременна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополу...

Внасяне на осигурителни вноски и облагане на доходите от граждански договори

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Имам начислени и платени 2 броя граждански договори от „ЦПЗ - Стара Загора” ЕООД на физически лица, които работят и по трудови правоотно...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017