начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на лице с намалена работоспособност, сключило граждански договор

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Фирма иска да сключи граждански договор с лице с 95% намалена работоспособност. Сумата по договора е 200 лева. На лицето е отпусната пенсия в размер на 150 лв. Какви осигуровки трябва да се платят по този договор? Отговор: Няма законова преч...

Заверка на осигурителна книжка

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: Има ли право НОИ да откаже заверка на осигурителна книжка за доход по граждански договор, по който на сметката за изплатените суми не са приспаднати 35% необходимо присъщи разходи, а са внесени и удържани осигуровки и авансов данък на цялата ...

Възстановяване на парично обезщетение към НОИ

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

Въпрос: На лице, работещо във фирмата, е издаден болничен лист от 20.04.2015 г. до 02.06.2015 г. с причина общо заболяване – заплашващ аборт. На същото лице е издаден друг болничен лист от 05.05.2015 г. до 20.05.2015 г. с причина – аборт. От НОИ са и...

Коментар на промените в осигурителното законодателство през 2017 г.

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2017 г.

От началото на 2017 г. в ДВ, бр. 98 от 09.12. 2016 г., са обнародвани изменения и допълнения в осигурителното законодателство, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017 г., Кодекса за социално осигуряване (К...

Определяне на дохода, от който се изчислява пенсията

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Как се определя доходът, от който се изчислява пенсията? Средномесечният осигурителен доход се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху който са внесени...

Срок за изплащане на обезщетението за временна неработоспособност

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" експерти на НОИ отговарят на въпроса: За какъв срок се изплаща обезщетението о за временна неработоспособност? - Паричното обезщетение за бременна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополу...

Внасяне на осигурителни вноски и облагане на доходите от граждански договори

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Имам начислени и платени 2 броя граждански договори от „ЦПЗ - Стара Загора” ЕООД на физически лица, които работят и по трудови правоотно...

Българската държава следва да зачита времето на работа за европейска институция при преценката на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

в. Седмичен законник, бр. 44, 19 - 25 декември 2016 г.

Социалното осигуряване на служителите в институциите на Европейския съюз (ЕС) е нормативно уредено в Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, приет с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година за уст...

Случаи, при които работникът (служителят) няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване или ползва неплатен отпуск, който не се зачита за трудов (осигурителен) стаж

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2016 г.

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Каква е практиката на различните институции в случаите, при които работникът (служителят) няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване ил...

Специфични случаи при здравно осигуряване на работещите по трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2016 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са специфичните случаи при здравно осигуряване на работещите по трудов договор? Здравноосигурителните вноски за работниците и служителите се начи...

Осигуровки за изплатени бонуси

в. Седмичен законник, бр. 43, 12 - 18 декември 2016 г.

Фирма има система за оценка, която предвижда изплащане на бонуси на своите служители, когато получат висока оценка за постигнат резултат, върху основното им месечно възнаграждение. Бонусите се изплащат по процедура в съответствие с вътрешните правила...

Обезщетение от НОИ по време на отпуск за бременност и раждане

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2016 г.

Въпрос: Предстои излизането ми в майчинство, имам необходимия трудов стаж и ще получавам обезщетение от НОИ. Но по време на майчинството трудовият ми договор ще бъде прекратен на основание прекратяване на дружеството и заличаване от търговския регист...

Пенсиониране на учителите

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2016 г.

При определени от закона условия българските граждани имат право на пенсия. Съществуват различни видове пенсии, като основно място заемат пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Някои от необходимите условия за отпускане на пенсия за осигурителен с...

Попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г.

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какво трябва да знаем при попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице”? В Национ...

Осигуряване на собственици и съдружници в търговски дружества

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г.

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: На колко основания трябва да се осигурява физическо лице при следната фактическа обстановка: - лицето е собственик на две еднолични дружества с ограничена...

Печатни издания Електронни издания Книги 2017 г. Книги 2016 г. Семинари 2017 г.