начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 11, 22 - 28 март 2010 г. > ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ НА ЕО...
в. Седмичен законник
бр. 11, 22 - 28 март 2010 г.


Статия със свободен достъп

ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ НА ЕООД ПО ЧЛ. 15 ОТ ТЗ

   Отговаря Иван ДОЧЕВ - д.е.с.

   На 18.06.2009 г. имаме откупуване на ЕТ от ЕООД. При приключване на оборотна ведомост и прехвърляне на вземания и задължения от ЕТ в ЕООД в оборотна ведомост и баланс на ЕТ остават група 50 Парични средства и група 10, 11 и 12, които формират раздел А Собствен капитал в пасива на баланса. За прехвърляне на сметките е използвана с/ка 460 Вътрешни разчети. Правилно ли сме процедирали при осчетоводяване на сливането? Преоценъчният резерв в с/ка 112 от преоценка на сграда и земя правилно ли е оставен в ЕТ, или трябва да се прехвърли в ЕООД, тъй като е свързан с ДА, придобит от ЕООД при сливането?
Отговаря Иван ДОЧЕВ - д.е.с.
Продажбата на предприятие на едноличния търговец на ЕООД по чл. 15 от ТЗ не е сливане на двата правни субекта, а покупко-продажба на имуществен комплекс. Няма пречка да се продаде и само част от предприятието, какъвто е вашият случай.
Неправилно сте използвали с/ка Вътрешни разчети, която има съвсем друго предназначение.
При ЕООД придобитите активи ще се зачислят в размер на поетите пасиви плюс платеното (дължимото) по сделката.
Преоценъчният резерв остава при едноличния търговец, но веднага следва да се прехвърли в неразпределена печалба, защото са отписани активите, за които е създаден.