начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 20, 25 - 31 май 2009 г. > Прекратяване на трудовото правоотно...
в. Седмичен законник
бр. 20, 25 - 31 май 2009 г.


Статия със свободен достъп

Прекратяване на трудовото правоотношение при смърт на работника

Анели Цонева, юрист - специалист по трудово право

   В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонева, юрист - специалист по трудово право, разглежда казуса: При тежък инцидент в наш цех един работник почина. Той беше представил експертно решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност и му предстоеше да бъде освободен от работа и пенсиониран по инвалидност поради общо заболяване.
Прекратихме трудовото правоотношение с това лице на основание чл. 325, т. 11 от КТ. Наследниците му предявиха претенции за обезщетение освен по чл. 200, ал. 1 от КТ, също и по чл. 222, ал. 2 от КТ. Не оспорваме, че дължим обезщетението по чл. 200, ал. 1 от КТ, но за размера му вероятно ще се произнесе съдът. Имат ли право наследниците да получат обезщетението по чл. 222, ал. 2 от КТ?
Работникът или служителят има право да получи обезщетение по чл. 222, ал. 2 от КТ само ако трудовото му правоотношение е прекратено на основание чл. 325, т. 9 или чл. 327, т. 1 от КТ, при условие че има най-малко 5 години трудов стаж и че през последните 5 години от трудовия си стаж не е получавал обезщетение на същото основание.
При прекратяване на трудовото правоотношение на посочените основания е необходимо личното участие на работника или служителя.
За да бъде прекратено правоотношението на основание чл. 325, т. 9 от КТ, работникът или служителят трябва да е отказал да приеме предложената му от работодателя работа, подходяща за неговото здравословно състояние, или работодателят да не може да предложи подходяща работа на лицето.
При прекратяване на трудов договор на основание чл. 327, т. 1 от КТ е необходимо писменото волеизявление на работника или служителя за едностранно прекратяване.
В конкретния случай трудовото правоотношение правилно е било прекратено на основание чл. 325, т. 11 от КТ, т.е. със смъртта на лицето. Обезщетението по чл. 222, ал. 2 от КТ може да се получи от наследниците на даден работник или служител само ако той е придобил правото да го получи, но реално не му е било изплатено.
В случая наследниците могат и трябва да получат неизплатеното му трудово възнаграждение, ако има такова, обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, както и обезщетението по чл. 200 от КТ, тъй като става ясно, че лицето е починало при трудова злополука, но не и обезщетението по чл. 222, ал. 2 от КТ.