начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 10, 15 - 21 март 2010 г. > ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ...
в. Седмичен законник
бр. 10, 15 - 21 март 2010 г.


Статия със свободен достъп

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ГФО ОТ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Д-р Иван ЗЛАТКОВ - регистриран одитор

   Предприятията на юридическите лица с нестопанска цел, които, на основание на направените промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са задължени да прилагат МСФО като счетоводна база, ще прилагат тези стандарти на общо основание при годишното приключване за 2009 година и при съставяне на годишни финансови отчети за същата година - така, както предприятията от реалния сектор на икономиката.
А правилата и нормите за годишното счетоводно приключване и за съставяне на годишни финансови отчети в предприятията на юридическите лица с нестопанска цел, които попадат в групата, посочена в член 22 “б” от Закона за счетоводството и имат право да прилагат националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, са определени в счетоводен стандарт за финансови отчети на малки и средни предприятия 9 Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност. С Постановление на Министерския съвет 251 от 2007 година в този стандарт бяха направени някои незначителни изменения и допълнения. Те са в сила и за 2009 година.
Преобладаващата част от предприятията на юридическите лица с нестопанска цел прилагат националните счетоводни стандарти. Поради това, в основата на нашия коментар по годишното приключване и по изготвянето на годишни финансови отчети в този вид предприятия (ЮЛНСЦ), ще бъдат правилата на националните счетоводни стандарти.
Най-напред ще коментираме новостите в правилата на националните счетоводни стандарти, за които стана дума.
Основната промяна в правилата се състои в това, че бяха отменени специфичните за ЮЛНСЦ по форма и съдържание две съставни части на годишния финансов отчет - счетоводният баланс и отчетът за собствения капитал. Ето защо, при изготвянето на годишните си финансови отчети за 2009 година предприятията на юридическите лица с нестопанска цел ще съставят предвидените за предприятията от реалния сектор на икономиката счетоводен баланс и отчет за собствения капитал. Спецификата се запазва само за формата и съдържанието на отчета за приходите и разходите и на отчета за паричните потоци.
В националната нормативна уредба на счетоводството се съдържа специален стандарт за изготвяне и представяне на периодичните финансови отчети на предприятията на юридическите лица с нестопанска цел. Това е СС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.
Според правилата на НСС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност и по-конкретно - според изискванията на точки 4, 5, 6, 7 и 8 на този стандарт, годишният финансов отчет на тези предприятия включва:
- счетоводен баланс;
- отчет за приходите и разходите;
- отчет за паричния поток;
- отчет за собствения капитал;
- приложение.
Важно за тези предприятия е правилото на точка 8.2 от НСС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност: когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност, те съставят отчет за приходите и разходите за своята стопанска дейност в двустранна или в едностранна форма, съ¬гласно изискванията на СС 1 Представяне на финансови отчети.
По-долу ще се спрем само на формата и съ¬дър¬жанието на специфичните за предприятията на юридическите лица с нестопанска цел съставни части на финансовите им отчети (отчета за приходите и разходите и отчета за паричните потоци), без да повтаряме описанието на формата и съдържанието на счетоводния баланс и на отчета за собствения капитал, защото те се изяснени във връзка с описанието на годишните отчети на предприятията от реалния сектор на икономиката.
Специфика на формата и съдържанието на отчета за приходите и разходите на предприятията на юридическите лица с нестопанска цел
Формата и съдържанието на отчета за приходите и разходите в Предприятията на юридическите лица с нестопанска цел са определени в приложения № 1 и № 2 към НСС 9. Предвидено е предприятията да избират между едно¬странна и двустранна форма на този вид отчети.
Двустранната форма на отчета за приходите и разходите е със следното съдържание:
Лява страна - РАЗХОДИ
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
А. Разходи за регламентирана дейност:
1. Разходи за дарения - попълва се от годишния дебитен оборот по сметка със същото наименование - разходи за дарения;
2. Други разходи - по¬пълва се от годишния дебитен оборот по сметка със същото наименование - Други разходи за регламентирана дейност. Това изисква към сметка Други разходи да се водят две аналитични сметки или подсметки - Други разходи за регламентирана дейност и Други разходи за нергламентирана или за стопанска дейност.
Б. Административни разходи. В групата няма отделни статии. Сумата се попълва от дебитния оборот по сметка Административни разходи, която следва да се води в предприятията на ЮЛНСЦ.
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ:
3. Разходи за лихви - попълва се от годишния дебитен оборот на сметка 621 Разходи за лихви;
4. Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти - попълва се от сбора на годишния дебитен оборот по сметка 623 Разходи по операции с инвестиции и финансови инструменти;
5. Отрицателни разлики от валутни операции - попълва се от годишния дебитен оборот по сметка 624 Разходи по валутни операции;
6. Други разходи по финансови операции - попълва се от годишния дебитен оборот по сметка 629 Други финансови разходи.
III.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ - в групата няма статии. Думата се попълва от сбора на годишните дебитни обороти по сметките, чрез които в разглежданите предприятия се отчитат извънредните разходи.
IV.ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - и в тази група няма отделни статии. Сумата се пренася от отчета за приходите и разходите от стопанска дейност, когато резултатът е загуба.
V. ОБЩО РАЗХОДИ - сумата е сбор от всички разходи и загубата.
VI. РЕЗУЛТАТ - представя се разликата между общата сума на разходите (в т.ч. - и загубата от стопанската дейност) - минус всички приходи, като се прибавят и приходите от стопанска дейност. И ако разликата пак е отрицателна величина, сумата се записва на този ред. Така например, ако в предприятие на юридическото лице “Алфа” сумата на всички разходи е 530 000 лева, а сумата на всички приходи - 480 000 лева, и има 100 000 лева загуба от стопанската дейност, общият резултат ще бъде загуба от 150 000 лева - 50 000 лева загуба от нестопанската или регламентирана дейност, плюс 100 000 лева - загуба от стопанската дейност.
Дясна страна - ПРИХОДИ
II. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
А. Приходи от регламентирана дейност:
1. Приходи от дарения под условие - попълва се от годишния кредитен оборот на сметката, чрез която се отчитат приходите от дарения под определено условие;
2. Приходи от дарения без условие - попълва се от годишния кредитен оборот на сметката, чрез която се отчитат приходите от дарения без условия;
3. Членски внос - попълва се от годишния кредитен оборот по сметка Приходи от членски внос;
4. Други приходи - попълва се от годишния кредитен оборот по сметка Други приходи;
II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ
5.Приходи от лихви - попълва се от годишния кредитен оборот по сметка Приходи от лихви;
6. Приходи от съучастия - попълва се от годишния кредитен оборот по сметка Приходи от дялово участие. Отразява размера на определените дивиденти на предприятието от печалбата на предприятия, в които то има участие - за периода, за който е отчетена печалба и след решение на правоимащия орган са разпределени дивиденти.
7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти - сумата се попълва от годишния кредитен оборот по сметка Приходи от операции с финансови инструменти;
8. Положителни разлики от промяна на валутните курсове - сумата се по¬пълва от годишния кредитен оборот по сметка Приходи от валутни операции;
Други финансови приходи - сумата се попълва от годишния кредитен оборот по сметка Други финансови приходи.
III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ - в групата няма статии. Сумата се по¬пълва от сбора на годишните кредитни обороти по сметките, чрез които се отчитат извънредните приходи на предприятието.
IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ - сумата се преписва от отчета за приходите и разходите от стопанската дейност, когато в него е отразена печалба.
V. ОБЩО ПРИХОДИ - сумата представлява сбор от всички приходи и печалбата от стопанската дейност (след приспадане на корпоративния данък).
VI. РЕЗУЛТАТ - сумата, която се попълва на този ред, е сбор на печалбата от стопанската дейност и на разликата между общата сума на приходите и общата сума на разходите. За онагледяване ще си послужим с дадения по-горе пример. Ако в предприятие “Алфа” през отчетния период е генерирана не загуба, а печалба от стопанската дейност в размер на 200 000 лева, то общият резултат по отчета за приходите и разходите ще бъде печалба в размер на 150 000 лева: загуба от нестопанската дейност 50 000 лева (530 000 лева разходи минус 480 000 лева приходи) и печалба от стопанската дейност 200 000 лева или - 200.000 печалба минус 50 000 лева - загуба).
Този резултат, какъвто и да е той (печалба или загуба), ще се отрази в пасива на счетоводния баланс на реда “Текуща печалба (загуба). Ако е печалба - със знак “плюс”, ако е загуба - със знак “минус” (цифрата се поставя в скоби).
Отчетът за приходите и разходите на предприятията на ЮЛНСЦ може да се изготви и в едностранна форма. Тя е представена в специално приложение към НСС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност. Този отчет има следното съ¬дър¬жание:
1. Приходи от дейността;
2. Разходи за дейността;
Резултат (приходи минус разходи);
3. Финансови приходи;
4. Финансови разходи
5. Извънредни приходи;
6. Извънредни разходи;
7. Печалба (загуба) от стопанска дейност. Ако резултатът от стопанската дейност е печалба, записва се със знак “плюс”, ако е загуба - записва се със знак “минус” - цифрата се поставя в скоби.
Форма, съдържание и попълване на отчета за паричните потоци в предприятията на юридическите лица с нестопанска цел
В отличие от формата на отчета за паричните потоци на предприятията от реалния сектор на икономиката, разглежданата форма на отчета за паричните потоци - в предприятията на ЮЛНСЦ има по-опростена вертикална структура. Вместо от 7 колонки, както е в отчета за паричните потоци на предприятията от реалния сектор, изготвен по прекия метод (наименование на паричните потоци; постъпления през текущия период;плащания през текущия период; нетен поток за текущия период; постъпления през предходния период; плащания през предходния период; нетен поток за предходния период), във формата за отчета за паричния поток на предприятията с нестопанска цел има само 3 колонки: наименование на потоците; текуща година и предходна година. Постъпленията и плащанията се представят в хоризонталните редове. Тези редове също така са различни от редовете на отчета за паричните потоци в предприятията от реалния сектор. Редовете са:
I. Наличност на паричните средства в началото на периода.
II. Парични потоци от нестопанска (или от специфична за съответното юридическо лице) дейност:
А. Постъпления от нестопанска дейност:
1. Получени дарения под условие - попълва се от кредитния оборот по сметката за получените дарения през текущата година, аналитичната сметка за дарения под условие - подобни на финансиранията н предприятията от реалния сектор;
2. Получени дарения без условие - попълва се от кредитния оборот по сметката за получените дарения през текущата година, аналитичната сметка за дарения без условие;
3. Постъпления от членски внос - попълва се от дебитния оборот по сметката за паричните постъпления от членски внос - по касов или банков път (Дт
с/ка 501 или с/ка 503 Кт
с/ка Приходи от членски внос (група 71);
4. Постъпления от осигурителни предприятия - попълва се от дебитния оборот на сметката за паричните постъпления от осигурителни предприятия (например оборотите:
Дт с/ка 503
Кт съответната с/ка от група 46 Разчети с осигурители) - платени отпуски по болест и майчинство и други подобни постъпления.
5. Получени обезщетения от застраховане - попълва се от дебитния оборот на паричните постъпления от застрахователни организации (оборотите: Дт с/ки за паричните средства - кредит сметки от група Разчети за застраховане или Приходи от застраховане).
6. Постъпления от банкови и валутни операции - попълва се от дебитните обороти по сметките, чрез които се отразяват положителните за предприятието курсови разлики от такива операции.
7. Други постъпления - попълва се от дебитните обороти по сметките, чрез които се отразяват всички други парични постъпления от нестопанска дейност.
Б. Плащания за нестопанска дейност:
1. Изплатени дарения - попълва се от кредитните обороти по сметките за паричните средства, чрез които през годината са отразявани плащания на дарения;
2. Изплатени заплати - попълва се от кредитните обороти по сметките за паричните средства, чрез които през годината са отразявани плащания на заплати;
3. Изплатени осигуровки - попълва се от кредитните обороти по сметките за паричните средства, чрез които през годината са отразявани плащания на осигуровки;
4. Плащания по банкови и валутни операции - попълва се от кредитните обороти по сметките, чрез които се отразяват отрицателните за предприятието курсови разлики от такива операции;
5. Плащания за услуги - попълва се от кредитните обороти по сметките за паричните средства, чрез които се отчитат плащанията на различните услуги;
6. Други плащания - по¬пълва се от кредитните обороти по сметките за паричните средства, чрез които се отразяват всички останали плащания за нестопанска дейност;
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност - сумата се получава, като от сумата на всички постъпления от нестопанска дейност се извади сумата на всички плащания за нестопанска дейност. Когато плащанията са по-големи от постъпленията, сумата на нетния поток е отрицателна величина, което показва намаление на паричните наличности на предприятието от нестопанска дейност.
III. Парични потоци от стопанска дейност - смятаме за излишно да повтаряме поясненията за това, откъде се попълват сумите на отделните редове, защото те са подобни на постъпленията от и плащанията за нестопанска дейност.
А. Постъпления от стопанска дейност;
1. Постъпления от продажба на активи и услуги;
2. Постъпления от клиенти;
3. Постъпления от банкови и валутни операции;
4. Други постъпления.
Б. Плащания за стопанска дейност:
1. Плащания за получени услуги и за придобити активи;
2. Плащания към доставчици;
3. Изплатени данъци;
4. Плащания по банкови и валутни операции;
5. Други плащания;
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност - сумата се получава, като от сумата на всички постъпления от стопанска дейност се извади сумата на всички плащания за стопанска дейност. Когато плащанията са по-големи от постъпленията, сумата на нетния поток е отрицателна величина, което показва намаление на паричните наличности на предприятието от стопанската дейност.
IV. Наличност на парични средства в края на периода - получава се, като към наличните средства в началото на периода се прибавят сумите на нетните потоци от нестопанска и от стопанска дейност през текущата година, които са положителна величина, и се извадят сумите на нетните потоци от нестопанска или стопанска дейност, които са отрицателна величина.
V. Изменение на паричните средства през периода - сумата се получава, като се съпоставят сумите на паричните средства в началото на периода със същите суми в края на периода.
За да се провери дали не са допуснати грешки при съставяне на отчета на паричните потоци, трябва да се съпоставят сумите на паричните средства в началото и в края на периода със същите суми, отразени по счетоводния баланс на предприятието за съответната година.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложението към годишния финансов отчет на предприятията на юридическите лица с нестопанска цел е подобно на приложението към финансовите отчети на предприятията от реалния сектор на икономиката. Изисква се обаче то да отразява спецификата на счетоводната политика и на резултатите от дейността на предприятието на ЮЛНСЦ.