начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 3, Март 2010 г. > Отчитане на финансиране
сп. Български законник
бр. 3, Март 2010 г.


Статия със свободен достъп

Отчитане на финансиране

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор

   Въпрос: В периода 01.12.2008 г. - 31.07.2009 г. частично е реализиран поради настъпилата криза и затрудненията с разплащанията в строителния бранш проект по програма BG2006/018-343.10.01. „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“ (Фаза 3). Има одобрени разходи по проекта и одобрен финален доклад. Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ финансирането по проекта е 75% от стойността на договора, а 25% от средствата са съфинансиране от фирмата. Разходите по проекта в размер на 25% от стойността на одобрените такива с финалния доклад (т.е. съфинансираните от фирмата) признават ли се за разходи за дейността на фирмата, участват ли при формиране на финансовия резултат за 2009 г.? Какви са счетоводните статии за отчитане на финансирането, като се има предвид, че това е финансиране за текуща дейност - обучение на безработни и наети лица във фирмата?
Отговор: Не съществува изричен запис в данъчен закон, в който да се твърди, че разходите за самофинансиране по проекти са неприсъщи по отношение на осъществяваната основна дейност.
Счетоводните статии за отчитането на финансиране по проекти биха могли да бъдат следните:
1. При получаване на финансиране:
Дт с/ка Парични средства
Кт с/ка Финансиране на текущата дейност
(сметки от група 75 или 13 – по ваш избор)
2. При извършване на разходи по проекта за сметка на финансирането:
Дт с/ки Разходи
Кт с/ки Доставчици, Парични средства и др.
3. Отписване на част от финансирането в размер, равен на разходите от предишната статия на приход:
Дт с/ка Финансиране на текущата дейност
Кт с/ка Приходи от финансирания
Идеята на финансирането е да се отписват приходи в размер, равен на извършените разходи, т.е. да няма печалба за бенефициента на финансирането.
Самофинансирането се отчита като разходи и оттам в резултата по общия ред.