начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 16, 16 - 31 август 2010 г. > Осчетоводяване на данъчен ревизионе...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2010 г.


Статия със свободен достъп

Осчетоводяване на данъчен ревизионен акт

Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител

   В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се извършва осчетоводяване на данъчен ревизионен акт.
Данъчните ревизии обикновено завършват с данъчен ревизионен акт. Процедурно най-напред се изготвя ревизионен доклад, по който могат да се правят възражения, и след това се съставя ревизионен акт. Практиката показва, че почти във всички случаи се съставя ревизионен акт, поради което докладът губи своя смисъл. Само се удължават процесуалните действия, а когато се касае за ревизия по ДДС, въз основа на която ще се възстановява данък, това не е без значение.
Принципно начетът по данъчно-ревизионен акт не подлежи на осчетоводяване, докато не влезе в законна сила.
Това означава, че ако е обжалван, по него не следва да се взема каквато и да било счетоводна статия, а той ще влезе в сила едва когато се произнесе и последната съдебна инстанция. И понеже обжалването не спира изпълнението, събраните суми по ревизионния акт се отчитат като вземания.
Изходът от един данъчен спор никога не е ясен предварително. Затова ревизираното предприятие може да създаде провизия за размера на очакваното потвърждение на начета. Осчетоводяването на провизиите става по обичайния начин:
Дт с/ка Разходи за провизии
Кт с/ка Провизии по ревизионни актове
Когато ревизионният акт не е обжалван или по него се е произнесла и последната съдебна инстанция във вреда на предприятието, то следва да осчетоводи окончателния размер по начета. Счетоводното третиране е в зависимост от това създадена ли е провизия:
Дт с/ка Провизии по ревизионни актове
Дт с/ка Неразпределена печалба - за разликата (респ. Непокрита загуба)
Кт с/ка от гр. Разчети с бюджета
Ако не е създадена провизия, статията ще бъде:
Дт с/ка Неразпределена печалба
(респ. с/ка Непокрита загуба)
Кт с/ка Разчети с бюджета
В случай че по ревизионния акт не са събрани суми поради представяне на обезпечение, статията ще бъде същата.
Дебитирането на с/ка Неразпределена печалба (респ. с/ка Непокрита загуба) става по МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, респ. по препоръчителния подход на СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика. Това е така дори и когато се касае за начет по корпоративния данък, защото, ако беше своевременно начислен, щеше да се отчете разход за данък, който намалява неразпределената печалба (увеличава непокритата загуба). Следователно няма да се приложи чл. 75 от ЗКПО за счетоводни грешки, след като не се засяга счетоводният финансов резултат.
Що се отнася до начет по Закона за ДДС или по други данъчни закони, тук разходът би се отразил на счетоводния финансов резултат и следователно трябва да се приложат изискванията на чл. 75 от ЗКПО за преизчисляване на корпоративния данък за съответната година. Когато начетът засяга текущата година, ще се отрази като текущи разходи.
По СС 8 съществува (все още) и допустим алтернативен подход, който предвижда счетоводни грешки за предходни периоди, каквито безспорно са неначислените данъци, да се отчитат като текущ разход. Но едва ли някой би прибягнал до този метод поради сложността на изготвянето на проформа отчет. А при препоръчителния подход само се преизчисляват данните за предходната година, за да има съпоставимост.
Прилагането на допустимия алтернативен подход по СС 8 не отменя изискванията на ЗКПО за коригиране на корпоративния данък за съответната година - с изключение на начет за корпоративен данък.
Казаното за главницата по данъчните ревизионни актове се отнася и за дължимите лихви.