начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 31, 30 авг. - 5 септ. 2010 г. > УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА ИКОНОМИЧЕ...
в. Седмичен законник
бр. 31, 30 авг. - 5 септ. 2010 г.


Статия със свободен достъп

УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист

   ЕООД изпада в несъстоятелност. Физическото лице-управителят, продава две лични жилища, а банката - два лични ипотекирани имота. Тези продажби по занятие ли се зачитат и трябва ли физичестото лице при надхвъряне на 50 хил. лв. да се регистрира по ДДС?

   На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти няма да представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС само ако се извършва еднократно, а не редовно или по занятие. Сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС и няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС. Само при такава хипотеза няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.
В хипотезите, когато физическо лице, макар че не е регистрирано по ЗДДС, извършва множество подобни сделки за получаване на редовен доход, е налице упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС. В този смисъл е и Решение № 1771/10.02.2009 г. по адм. дело № 11673/2008 г., I А отд. на ВАС. Съгласно диспозитива на решението, продажбите на няколко самостоятелно обособени недвижими имоти, извършвани през продължителен период от време, изключва техния случаен и инцидентен характер и представлява независима икономическа дейност. Следователно физическо лице доставчик е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС.
Във всеки конкретен случай трябва да се установи дали едно физическо лице извършва независима икономическа дейност. При условие че физическото лице извършва нееднократно подобни сделки за получаване на редовен доход от продажбата на жилища (недвижими имоти), се смята, че извършва независима икономическа дейност. В случай, когато физическото лице инцидентно извърши единични сделки в лично качество /напр. инцидентно продава личния си автомобил или свой собствен недвижим имот/, които не може да се квалифицират като независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, то тези сделки са извън обхвата на закона и само при такава хипотеза няма да възникне задължение за регистрация по ДДС и начисляване на данък.
Във Вашия казус е налице независима икономическа дейност за физическото лице-доставчик и задължение за регистрация по ДДС. Това е и становището на НАП и на ВАС в подобни казуси.