начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 42, 15 - 21 ноември 2010 г. > ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ
в. Седмичен законник
бр. 42, 15 - 21 ноември 2010 г.


Статия със свободен достъп

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт

   През м. март 2010 г. на общо събрание на съдружниците на ООД “Х” беше взето решение за разпределяне на дивиденти и същите бяха обложени с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ. Поради липсата на парични средства, дивидентите няма да бъдат изплатени до края на годината. Следва ли в този случай дивидентите на физическите лица да се посочат в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ?

   На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2009 г., доходите от дивиденти се включват в справката по чл. 73, ал. 1 от закона за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента. В конкретния случай, решението за разпределяне на дивидента е взето през 2010 г., поради което сумите трябва да се посочат в Справката за изплатени доходи на физически лица за 2010 г., независимо от факта, че същите не са реално изплатени от дружеството.
Иначе казано, чрез разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗДДФЛ е регламентирано изключение от общия принцип, според който в справката се посочват само изплатени доходи. Обръщаме ви внимание, че това изключение касае единствено доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, а именно доходите от дивиденти и ликвидационни дялове.
На последно място, но не и по значение, ще обърнем внимание на това, че в справката не следва да се включват доходите, подлежащи на деклариране по реда на чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ {#}(чл. 73, ал. 2 от ЗДДФЛ). Това означава, че в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ не се посочват доходите от дивиденти, разпределени в полза на чуждестранни физически лица, тъй като същите подлежат на деклариране по реда на чл. 55, ал. 1 от закона.