начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 1, 1 - 15 януари 2011 г. > Начисляване на данък по чл. 163а – ...
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2011 г.


Статия със свободен достъп

Начисляване на данък по чл. 163а – 163В от ЗДДС при доставките

Лиляна Панева – данъчен консултант

   В сп. „Експерт”, бр. 10/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, дава отговор на въпроса кой и как начислява данъка при доставките, облагаеми по реда на чл. 163а - 163В от ЗДДС.
При тези доставки данъкът се дължи не от доставчика, а от получателя им. Той се начислява с протокол. При това за разлика от другите случаи, при които данъкът се начислява от получателя на доставките, при тези на отпадъци или на свързани с тях услуги законът въвежда употребата на два вида протоколи - протокол по чл. 117, ал. 2 от закона и т.нар. общ протокол. Приложението на единия или на другия от тях зависи от данъчния статут на доставчика на конкретната доставка. Това очертава две хипотези в реда за начисляване на данъка:
• Когато доставчик на отпадъци или на свързани с тях услуги е данъчно задължено лице, получателят начислява данъка с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. При такива доставки доставчикът издава на получателя им фактура, в която не начислява данък, като изрично отбелязва, че той се дължи от получателя на доставката, и посочва задължително неговия идентификационен данъчен номер. Като основание за неначисляването на данъка във фактурата си той посочва чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС.
Получателят от своя страна начислява данъка с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем (чл. 117, ал. 3 от ЗДДС).
• За доставките на отпадъци или на свързани с тях услуги, доставчици на които са данъчно незадължени физически лица, получателят начислява ДДС с общ протокол. С този протокол той начислява данъка за всички получени от него доставки от посочените лица, данъкът за които е станал изискуем през съответния данъчен период. Протоколът се издава на последния ден от периода. Реквизитите, които задължително следва да съдържа документът, са посочени в чл. 1636, ал. 1, т. 2 от ЗДДС и са следните:
- номер и дата;
- наименование и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето, което го издава;
- описание на стоките и услугите, обект на доставката;
- обща сума на покупните цени на стоките и услугите за данъчния период;
- сума на начисления данък за периода.
Получателят на доставките отразява издадените протоколи в данъчните си регистри по чл. 124 от закона (чл. 86, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 72, ал. 2, т. 3 от закона).
Освен това в последния ден на всеки данъчен период за доставките, получени от данъчно незадължени физически лица, получателят на доставките е задължен да съставя отчет за направените покупки през периода. Това произтича от разпоредбата на чл. 120, ал. 4 от ЗДДС. В отчета трябва да бъде посочена най-малко следната информация:
- количеството и видът на стоката или видът на услугата - за всяка доставка;
- датата, на която данъкът за нея е станал изискуем;
- покупната цена за всяка доставка;
- ставката на данъка;
- размерът на данъка.