начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 35, 26 септ. - 2 окт. 2011 г. > Счетоводно отчитане на средствата о...
в. Седмичен законник
бр. 35, 26 септ. - 2 окт. 2011 г.


Статия със свободен достъп

Счетоводно отчитане на средствата от структурните фондове в ЕС от бюджетните предприятия

Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител

   В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на средствата от структурните фондове в ЕС от бюджетните предприятия.
В случаите, когато бенефициенти са бюджетни предприятия (без общините), за които получаването и изразходването на средствата се извършва въз основа на трансфер по банкова сметка, не се ползва банкова извънбюджетна сметка, а средствата се превеждат по банкова бюджетна сметка на бенефициента.
1. За отчитане трансфера по банкова бюджетна сметка на бюджетното предприятие:
- по отчетна група “Бюджети”:
Дт с/ка 5001 Текуща сметка в лева, консолидирана в системата на Единната сметка или Дт с/ка 5013 Текуща банкова сметка в лева
Кт с/ка 4682 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства
- по отчетна група “Извънбюджетни средства и фондове” (ИБСФ):
Дт с/ка 4682 Разчети за събрани приходи и извършени разходи по извънбюджетни сметки на министерства и ведомства
Кт с/ка 7529 Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства
2. За отразяване на разходи по доставки на услуги/активи и задължения към доставчици:
- по отчетна група “Бюджети”: Не се съставят счетоводни статии;
- по отчетна група ИБСФ:
Дт с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи, Дт с/ка от група 30 Материали, продукция, стоки, Дт с/ка от група 60 Разходи по икономически елементи
Кт с/ки за разчети
3. За уреждане на задължения към доставчици или превеждане на аванси чрез банкова бюджетна сметка:
- по отчетна група “Бюджети”:
Дт с/ка 4682 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства
Кт с/ка 5001 Текущи сметки в лева, консолидирани в системата на Единната сметка или Кт с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева
- по отчетна група ИБСФ:
Дт сметки за разчети/сметка 4010 Задължения към доставчици, Дт с/ка 4020 Доставчици по аванси
Кт с/ка 4682 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства
4. За отразяване прехвърлянето на придобитите активи за ползване по бюджета:
- по отчетна група “Бюджети”:
Дт с/ки от група 20 Дълготрайни материални активи, Дт с/ка от група 30 Материали, продукция, стоки
Кт с/ка 7621 Прехвърлени/поети активи между бюджети, сметки и фондове на държавата
- по отчетна група ИБСФ:
Дт с/ка 7621 Прехвърлени/поети активи между бюджети, сметки и фондове на държавата
Кт с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи, Кт с/ка от група 30 Материали, продукция, стоки
В случаите, когато е извършено предварително плащане от бюджета на бенефициента за разходи или аванси към доставчици, преди да бъде одобрен проектът или преди да е получено финансиране от Националния фонд, сумите се отчитат като касов разход по бюджета. Впоследствие, когато тези плащания бъдат признати за допустими и се включат в обхвата на финансиране от съответната оперативна програма или се преведат от Националния фонд, съответните средства, разходът/авансът трябва да се сторнира от бюджета чрез записванията:
- по отчетна група “Бюджети”:
Дт с/ка 4682 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки от министерствата и ведомствата
Кт с/ка 4020 Доставчици по аванси в страната
- пo отчетна група ИБСФ:
Дт с/ка 4020 Доставчици по аванси от страната
Кт с/ка 4682 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства
Когато са извършени предварителни плащания от бенефициента за придобиване на активи и впоследствие тези плащания са били признати за допустими и са включени в обхвата на финансиране от съответната оперативна програма, се съставя записването:
- по отчетна група “Бюджети”:
Дт с/ка 4682 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства
Кт с/ка 7621 Прехвърлени/поети активи между бюджети, сметки и фондове на държавата
- по отчетна група ИБСФ:
Дт с/ка 7621 Прехвърлени/поети активи между бюджети, сметки и фондове на държавата
Кт с/ка 4682 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства.