начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 20, 16 - 31 октовмри 2011 г. > Счетоводно и данъчно отчитане на бр...
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октовмри 2011 г.


Статия със свободен достъп

Счетоводно и данъчно отчитане на брак и липси на материални запаси

Евгени Рангелов – магистър по финанси

   В сп. „Счетоводство +”, бр. 9/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса какво е счетоводното и данъчното отчитане на брак и липси на материални запаси.
Предлагаме следната примерна схема за счетоводно отчитане и данъчно третиране на брак и липси на материални запаси:
А) Когато протоколът е утвърден за сметка на предприятието, без виновни лица:
Дт с/ка 609 Други разходи
Кт с/ка от гр. 30 Материали, продукция и стоки
Б) Когато протоколът е утвърден с вина на длъжностно или друго лице, следва да се направи начет и да се проведат процедурите, предвидени в КТ или други закони (ако има престъпление):
Дт с/ка 442 Вземания по липси и начети
анал. с/ка на „виновното лице"
Кт с/ка от гр. 30 Материали, продукция и стоки
Кт с/ка 443 Ценови разлики по липси и начети
(с разликата между по-високата пазарна цена и балансовата стойност)
Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите
(с начисления ДДС за корекция по реда на чл. 79, ал. 3 без изключенията по чл. 80 от ЗДДС)
В) Корекцията по чл. 79, ал. 3 се оформя с протокол с реквизитите по чл. 66, ал. 1 от {#}ППЗДДС.
Корекция на ползван данъчен кредит при брак и липса на материални запаси се прави както при наличие на виновни лица, така и при липса на вина, т.е. разходът е за сметка на предприятието.
В тези случаи счетоводният разход на корекцията на данъка се третира различно за данъчни цели:
- при наличие на виновно лице за брак и липси корекцията на ДДС по чл. 79, ал. 3 е за сметка на виновното лице;
- при корекция за сметка на предприятието приложение намира чл. 28, ал. 4 от ЗКПО, т.е. не се признава за данъчни цели счетоводният разход от корекция по чл. 79, ал. 3, ако не се признава за данъчни цели разходът от бракувания или липсващ материален запас. Счетоводното записване е:
Дт с/ка 609 Други разходи
Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите
Корекция на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС се прави, ако са налице брак u липси u не може да се приложи изключение по чл. 80 от ЗДДС:
- ако са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит;
- ако липсата или бракът на материални запаси е по причина на непреодолима сила, която трябва да се установи документално от компетентен орган;
- ако стоките са унищожени като акцизни стоки по административен контрол по реда на ЗАДС;
- ако бракът или липсата са произтичащи от авария или катастрофа, за която предприятието може да докаже, че не е по негова вина;
- ако липсата е произтичаща от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на пределните норми на естествените фири;
- при технологичен брак в допустими норми;
- брак поради изтичане срока на годност, определен по нормативен акт (храни, лекарства, бои, химикали и пр.).
Г) Не се признават за данъчни цели съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗКПО счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси, с изключение на:
- поради непреодолима сила;
- технологичен брак или промяна във физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, ако има такива, в обичайните за съответната дейност размери;
- изтичане срока на годност съгласно фирмени стандарти, ако има такива, в обичайните за съответната дейност размери;
- липси на стоки от търговска дейност с пряк достъп на клиентите в размер до 0,25 на сто от нетните приходи от продажби за съответния обект.
Както се вижда, възможностите да се признаят за данъчни цели определени разходи от брак и липси са почти същите, както и при корекцията на ползван данъчен кредит при брак и липси. И пак ще повторим, че ако не се признаят за данъчни цели, т.е. със счетоводните разходи ще се увеличи финансовият резултат при преобразуването (няма условия за изключение по чл. 28, ал. 3 от ЗКПО), няма да се признае за данъчни цели и
корекцията на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗКПО.
Д) Следва да се отбележи и разпоредбата на чл. 28, ал. 5 от ЗКПО, която регламентира, че не се признават за данъчни цели последващите счетоводни разходи (обезценка или отписване) по повод на вземане, възникнало във връзка с липси и брак на активи, в т.ч. и материални запаси, непризнати по реда на чл. 28, ал. 2 и ал. 4 от ЗКПО.
Е) Във връзка с данъчното третиране на липси и брак следва да се съставят счетоводни справки. По отношение корекцията на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС се съставя, както посочихме, специален протокол, с реквизитите по чл. 66, ал. 1 от {#}ППЗДДС. Протоколът се включва в дневника за продажбите и справка-декларацията за данъчния период, в който е съставен.
При годишното счетоводно приключване брак и липси се установяват и корекции на ползван данъчен кредит се правят в рамките на годишното приключване, но и след 31 декември на отчетната година. В тези случаи корекцията трябва да се отрази за отчетната година, като се кредитира временна сметка, а с текуща дата протоколът се отразява в с/ка 4532 Начислен данък за продажбите и в справка-декларацията.
Бракуването на материални запаси е първата „фаза". След нея следва ликвидацията съобразно утвърдения от ръководителя начин на ликвидиране. Едва след изпълнение на предписаното може да се приеме, че процесът на бракуването е завършил. Така следва да се третират и липсите, които се отчитат като вземане „от неизвестен извършител", когато виновното лице не е известно. След намиране на лицето или приключване на преписката от полицията без резултат, респ. най-рано след една година вземането може да се отчете като извънреден разход чрез с/ка 691 Извънредни разходи.
В процеса на ликвидация се съставят и набират документи за действията и разходите, които се отчитат по общия ред.