начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г. > Обезщетение при съкращение
в. Главен счетоводител
бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.


Статия със свободен достъп

Обезщетение при съкращение

сп. “Идея”, бр. 10-11/2008 г.

   При съкращение какво обезщетение дължи работодателят на работника?

   На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при закриване на част от предприятието или при съкращаване на щата. В съответствие с чл. 220, ал. 1 от КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Освен това на основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. За да се ползвате от правото за това обезщетение, следва след прекратяването на трудовото правоотношение да представите трудовата си книжка пред работодателя в уверение на това, че не сте започнала работа 1 месец след уволнението. При условие че не сте ползвали полагаемия ви се платен годишен отпуск, имате право и на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, тъй като при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

   сп. “Идея”, бр. 10-11/2008 г.