начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 47, 14 - 20 декември 2009 г. > Счетоводно отчитане на средства от ...
в. Седмичен законник
бр. 47, 14 - 20 декември 2009 г.


Статия със свободен достъп

Счетоводно отчитане на средства от Националния фонд

Анастасия Матова-Головина, д.е.с.

   ПИСМО ДДС № 7 НА МФ ОТ 2008 Г.

   В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на предоставените на общините - бенефициенти, средства от Националния фонд, включително и свързаните с тях суми от национално и общинско съфинансиране.

   За получаването, съхраняването, разходването и отчитането на предоставените на общините - бенефициенти, средства от Националния фонд, включително и свързаните с тях суми от национално и общинско съфинансиране, се използва отделна банкова извънбюджетна сметка в левове с код 7443.

   Банковата извънбюджетна сметка 7443 следва да бъде открита на името на общината, респективно на неин подведомствен разпоредител, ако той е бенефициент. Общината - бенефициент на средствата от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд, респективно неин подведомствен разпоредител, може да има за тези получени средства на Националния фонд само по една сметка 7443, независимо че може да получава средства по дадена оперативна програма за различни проекти или да бъде бенефициент по различни оперативни програми.

   Необходимо е да се обърне внимание на изискването, че конкретният бенефициент - община или неин подведомствен разпоредител, може да има само по една сметка 7443 за предоставените от Разплащателната агенция средства от европейските земеделски фондове, независимо че може да получава средства от Разплащателната агенция за различни мерки, програми и проекти. За средствата на Разплащателната агенция се открива отделна банкова сметка 7443, дори ако общината - бенефициент, има вече открита сметка 7443 за средствата на Националния фонд.

   Общинското съфинансиране и авансовото финансиране (ако е предвидено такова) по одобрени проекти не следва да се разходва чрез бюджета на общината, а се превежда от общината като трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки по посочената банкова извънбюджетна сметка 7443. По този начин чрез тази банкова сметка трябва да се изплаща пълният размер на разходите по проекта (т. 15 от ДДС № 07 на МФ от 2008 г).

   Банковите извънбюджетни сметки 7443 не може да се използват за други цели и средства, освен за сумите, превеждани от Разплащателната агенция към Дър¬жавния фонд “Земеделие”.

   Сметки 7443 не може да се прилагат и за предоставяните чрез изпълнителните агенции към Националния фонд средства на общини по съответните предприсъединителни програми.

   Превежданите от Националния фонд средства по банкова сметка 7443 е необходимо да се отчитат от общините чрез сметка 7529 Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства. Тази сметка може да се използва от общините и в случаите, когато те възстановяват неусвоени такива средства, дължими на Националния фонд, включително и от минали години.

   Когато общината участва със собствено финансиране, сумата трябва да се превежда от бюджета на общината по банкова сметка 7443 и да се отчита чрез сметка 7544 Касови трансфери от/за общински бюджети - в отчет¬ността за извънбюджетните средства, и 7549 Касови трансфери от/за извънбю¬джетни сметки на общини - в отчетността по бюджета на общината като трансфери между бюджетни/извън¬бюджетни сметки. Когато общинското съфинансиране е от други извънбюджетни сметки на общината, ползва се сметка 7549.

   В случаите, когато общината е извършила предварителни плащания от бюджета за разходи или аванси към доставчици, преди да бъде одобрен проектът, сумите се отчитат като касов разход по бюджета на общината. Впоследствие, когато тези плащания бъдат признати за допустими и се включат в обхвата на финансиране от съответната оперативна програма, разходът/авансът трябва да се сторнира от бюджета, включително и ако се отнася за плащания от минали години, и се прекласифицира като безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки чрез счетоводните записвания:

   - по отчетна група “Бю¬джети”:

   Дт с/ка 4624 Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на общини

   Кт с/ка 4020 Доставчици по аванси от страната;

   - по отчетна група ИБСФ:

   Дт с/ка 4020 Доставчици по аванси от страната

   Кт с/ка 4614 Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети.