Промоционален комплект
"ДАНЪК УИКЕНД" - 2017 г.

Актуални издания на
ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ
Важат до 31.01.2017 г.

Тематичен обхват:
ЗКПО


Книга и диск:
ЛИЧНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ФИРМЕНИ АКТИВИ
Трифон РАХНЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Авторски колектив
Издание 2017 г.


Цялостен експертен коментар • Справки, отчети, заповеди • Изчислителни таблици

Практико-приложни решения, свързани с данъчното регулиране на разходите в натура

ЦЯЛОСТЕН ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР И ПРИМЕРИ
Коментарът се основава на разработени примери и дава отговор на множество въпроси, които възникват при работата на всеки счетоводител:
• Кои групи активи подлежат на облагане с данък върху разходите в натура
• Как се доказва личното ползване на превозно средство
• Какви са изискванията за документална обоснованост
• Кои разходи, свързани с превозни средства, недвижими имоти и други активи, следва да участват при формирането на данъчната основа по ЗКПО
• Как се определя данъчната основа за начисляване на данък върху разходите в натура

СПРАВКИ, ОТЧЕТИ, ЗАПОВЕДИ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
Към материала са приложени редица примерни разработки на:
ЗАПОВЕДИ, свързани със:
• Идентифициране на активите, които не се вписват в предмета на независимата икономическа дейност
• Регламентиране на реда, условията и изискванията за отдаване под наем на актив на служител срещу възмездяване по пазарна цена
• Регламентиране с изрична забрана за ползването на активите на фирмата за лични цели
• Регламентиране с конкретна заповед за всяко превозно средство на разхода за гориво
• Други
СПРАВКИ
• Месечен отчет на изминатите километри
• Месечен пътен лист за изминат пробег
• Справки (ежемесечни и годишни) за определяне на разходите в натура за автомобили и недвижими имоти
ДОГОВОРИ, ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ, ОПИСИ

ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ
Въведете данните за вашата фирма и ще получите бързо и лесно изчислени:
• Месечни справки за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за автомобили или недвижми имоти
• Годишна справка за определяне на данъка по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО
• Отчет за изминатите километри и разхода на гориво
• Други
Бланки на заповеди, протоколи и други също позволяват попълване на вашите данни

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСКА:

I. Заповеди-справки-отчетни документи

01. ЗАПОВЕД № А ........../.............2016г. Относно: Целева инвентаризация на налични активи, които не се вписват в предмета на независимата икономическа дейност на „Фирма” ООД и не участват в осъществаване на основната дейност на дружеството, съобразно писмо на НАП № 20-00-15/22.01.2016 г.

02. ЗАПОВЕД № Б ...... /.........2016г. Относно: Реда и условията за отдаване под наем на активи, собственост на „Фирма” ООД, в съответствие с параграф 1, т. 83 от ДР на ЗКПО.

03. ЗАПОВЕД № В ........ /..........2016г. Относно: Статута на активите на „Фирма” ООД в стопанската практика.

04. ЗАПОВЕД № Г ........../..........2016г. Относно: Зачисляване на МПС, собственост на „Фирма” ООД

05. ЗАПОВЕД № Д ......... /............2016 г. Относно: Местодомуване на МПС, собственост на „Фирма” ООД

06. ЗАПОВЕД № E ......./............2016 г. Отностно: Утвърждаване на вътрешнофирмени отчетни документи

07. ЗАПОВЕД № Ж ......./.........2016 г. На основание Наредба № 3/25.09.1989г. на Министерството на транспорта (ДВ бр. 93/01.12.1989г.)

II. Справки за числовия пример

08. ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЧЕН ПРОБЕГ

- ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОТЧЕТА
- ДНЕВЕН ПЪТЕН ЛИСТ
- ОТЧЕТ
- ОПИС Ф-РИ
- НОРМИ

09. СПРАВКИ за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за автомобил "Дачия", модел "Логан" рег. № СА3031ВК

- Месечна справка МПС
- Годишна справка МПС

10. СПРАВКИ за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за недвижим имот

- Месечна справка НИ
- Годишна справка НИ

III. Договор за наем и протоколи

11. Договор за наем на МПС (примерен)

12. ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (1) ...въз основа на сключен договор за наем на МПС

13. ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (2) ...въз основа на сключен договор за наем на МПС

 

Тематичен обхват:
ЗДДС


Книга и диск:

ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2017 г.
том I, част 1. ЗДДС
Обстойно разглеждане на всички нови моменти при личното ползване на фирмени активи (Данък Уикенд)
Мина ЯНКОВА
– държавен експерт в МФ

Нормативна уредба • Експертни коментари • Писма и указания

 

книга

диск

Нормативна уредба

Закон за данък върху добавената стойност, пълен актуализиран текст

Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз

 

Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността

 

Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз

 

Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Регламенти и директиви*

 

Коментар

Експертен коментар на промените в ЗДДС

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП и МФ по ЗДДС

Допълнително писма и указания

 

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Решения на Съда на ЕС по данъчни дела

 

* Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност
Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

 

Семинар
СЧЕТОВОДСТВО
СОФИЯ

Тематичен обхват:
ЗДДС и ЗКПОВидеозапис на семинар (DVD-диск):
Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС.
Обстойно разглеждане на всички нови моменти при личното ползване на фирмени активи (Данък Уикенд)
Мина ЯНКОВА
– държавен експерт в МФ

Годишно счетоводно и данъчно приключване. Промените в ЗКПО
Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., регистриран одитор

Промените в осигурителното законодателство 2017
Аспасия ПЕТКОВА
– експерт по социално осигуряване

Модул 1. Годишно счетоводно и данъчно приключване. Промените в ЗКПО - Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., регистриран одитор

1. Значими промени в корпоративното облагане  за 2016г.  Данъчно третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи.

2. Актуални аспекти и казуси от практиката при формиране на данъчния финансов резултат за 2016г. и попълване на ГДД по чл.92 от ЗКПО, свързани с:

 • постоянни данъчни разлики;
 • временни данъчни разлики;
 • режим на слаба капитализация;
 • пренасяне на данъчна загуба

3. Съдебна и данъчна практика по прилагане на ЗКПО;

4. Актуални аспекти по прилагането на Новият закон за счетоводство

Модул 2. Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС - Мина ЯНКОВА – държавен експерт в МФ

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2017 г.
 Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС

Промени, свързани с Директива 2006/112/ЕО

 • Право на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за  независима икономическа дейност за стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО;
 • Право на приспадане на частичен данъчен кредит;
 • Корекции на ползван данъчен кредит на стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО. Еднократни корекции в намаление. Еднократни корекции в увеличение. Многократни годишни корекции.
 • Ограничения за корекции.

ІІ.  Промени, в резултат на констатирани несъответствия с решения на Съда на ЕС

 • Доставка на обща туристическа услуга;
 • Ред за  издаване на кредитно известие при намаление на данъчна основа или разваляне на доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане. Ред за извършване на корекция на размера на ползвания данъчен кредит от получателя при развалянето на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане.

III. Промени във връзка несъответствия на разпоредби в ЗДДС с Директива 2006/112/ЕС.

 • Доставка, свързана с международен транспорт; 
 • Облагаемите сделки в случаите, когато данъчно задължено лице действа от свое име, но за чужда сметка.

IV. Промени, свързани с прецизиране на разпоредби в закона.

 • Липса на доставка на стоки или услуги. Данъчно третиране дейността на консорциуми;
 • Данъчно събитие. Изискуемост на данъка при вътреобщностно придобиване;
 • Освободени доставки;
 • Прихващане на данък за възстановяване;
 • Уреждане действията на наследниците при смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице, независимо дали е или не е едноличен търговец;
 • Ред за документиране и отчитане на доставка, за която от доставчика е начислен данък преди прекратяване на регистрацията му по закона.
 • V. Други промени

Модул 3. Промените в осигурителното законодателство 2017 - Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

Закон за бюджета на ДОО за 2017 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Задължителни осигурителни вноски
Кръг на осигурените лица.
Избор на универсален и професионален фонд
Условия за пенсиониране за различните категории лица- първа, втора,трета категория труд, учители,  военнослужещи и др.
Наредба за паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване. Подаване да данни и информация в НОИ. Права и задължения на осигурителите и на осигурените лица.
Наредба № Н-8 - подаване на декларации в НАП.
Закон за здравното осигуряване – права и задължения на работодатели и осигурени лица. Прекъсване и възобновяване на  здравноосигурителен статус.
Актуални указания на НОИ и НАП.
Глоби и санкции при нарушаване на разпоредбите.

Програмата ще бъде актуализирана преди семинара съобразно настъпилите до момента промени в законодателството.

Лектор: Аспасия Петкова – работила като директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, главен експерт в МТСП.За да заявите желаните издания,
моля, маркирайте съответния чекбокс,
а след това попълнете Вашите данни.

Книга и диск:
ЛИЧНОТО ПОЛЗВАНЕ
НА ФИРМЕНИ АКТИВИ

Книга и диск:
ЛИЧНОТО ПОЛЗВАНЕ
НА ФИРМЕНИ АКТИВИ

+
Книга и диск:
ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2017 г.
том I, част 1. ЗДДС

Книга и диск:
ЛИЧНОТО ПОЛЗВАНЕ
НА ФИРМЕНИ АКТИВИ

+
Книга и диск:
ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2017 г.
том I, част 1. ЗДДС

+
DVD-диск:
ВИДЕОЗАПИС НА СЕМИНАР

Цена:
13.80 лв.
вместо 19.80 лв.

количество
1

Безплатна доставка
с Български пощи

Цена:
28.80 лв.
вместо 38.80 лв.

количество
1

Безплатна доставка
с Булпост

Цена:
48.60 лв.
вместо 68.60 лв.

количество
1

Безплатна доставка
с Булпост

ДАННИ ЗА ДОСТАВКА Желаете ли оригинална фактура?
Трите имена:*
Телефон:*
Еmail:*
Град:
Пощенски код:
Адрес:
Фирма:
* Полетата в червено са задължителни

Веднага след получено плащане, ние
ще ви изпратим избраните издания.
Фирма:*
Адрес:*
Град:*
МОЛ:*
ЕИК:*
Ид. № по ДДС:
 
за банкови преводи:
КОМАН ЕООД
, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
(Търговецът не е регистриран по ЗДДС)
BIC:BPBIBGSFIBAN:BG33 BPBI 7940 1084 4560 01
 
за преводи в офис на EasyPay:
КИН:
98 83 03 28 97 Плащане към: Асен Марков
Oт къде научихте за нас?:
(Тук може да отбележите и друг Ваш коментар)
След преглед и изпращане на заявката
ще получите проформа фактура,
по която може да наредите плащане
 

 

Печатни издания Електронни издания Книги 2017 г. Книги 2016 г. Семинари