БЮЛЕТИН
бр. 70
Март 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Право на приспадане на данъчен кредит за неизползван актив по дело C 153/11 на Съда на Европейския съюз

 
  Милена КИРИЛОВАюрист

 
  Правото на данъчен кредит е фундаментално право на Общността, залегнало в разпоредбите на чл. 17(2)(а) на Шеста директива (аналогична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО)...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  За някои счетоводни проблеми на юридическите лица с нестопанска цел

 
  Иван ДОЧЕВ - д.е.с.

 
 

Юридическите лица с нестопанска (идеална) цел придобиват все по-голямо значение за развитието на гражданското общество в нашата страна. Затова те често се наричат граждански или неправителствени организации. Създават се по различни закони: Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за читалищата, Закона за политическите партии, Закона за вероизповеданията и пр. Законът за счетоводството ги третира обобщено като юридически лица, които не са търговци. В системата на Националните счетоводни стандарти специално място за тези субекти е отделено в СС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел. Въпреки че този стандарт е приет със същото постановление, с което са утвърдени стандартите за малките и средните предприятия, СС 9 има универсално значение, т.е. прилага се и за големите предприятия с нестопанска цел, които иначе биха попаднали в групата на прилагащите МСФО/МСС. (В системата на международните стандарти няма такъв стандарт.)

СС 9 не е актуализаран вече повече от 10 години, а се налагат някои промени.

Какво имаме предвид?

По текущото счетоводно отчитане:
1. Всяка организация с нестопанска цел си има свой бюджет, макар че спазването му не е така стриктно, както при бюджетните предприятия. Затова текущото отчитане на разходите следва да бъде построено така, че да  отчита бюджетните разходи. Раходите по икономичеки елементи не са присъщи на организациите с нестопанска цел.

2. Собственият капитал  на юридическите лица с нестопанска цел се състои от: основен капитал и резерви.
В основен капитал ще се отчитат имуществените вноски по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и учредителната вноска при учредяване на фондация, включително и с имущество, различно от пари.
Във връзка с това не споделяме становището, че организациите с нестопанска цел не могат да имат капитал, тъй като не са капиталови корпорации. По тази логика и събирателното, и командитното дружество не могат да имат капитал само защото капиталът им не се регистрира в Агенцията по внисванията.

3. В т. 1.5 от СС 9 следва да се добави изречението: Като финансиране и по същия ред политическите партии отчитат получената/начислена държавна субсидия.

По формите на годишния финансов отчет:
1. Универсалната форма на баланс, приложение № 1 към СС 1 Представяне на фиансови отчети, е явно непригодна за предприятията с нестопанска цел. Тя следва да се модифицира с оглед на спецификата на всяка организация - все пак формата е дадена в стандарата като примерна. Дори когато предприятието е малко и съставя съкратен баланс, той също трябва да бъде пригоден, защото голямо е разнообразието от юридически лица с нестопанска цел - от вероизповедания до браншови асоциации. Важното е да се спазват общите изисквания към съдържаниего на счетоводния баланс.

2. Поради възмоността да има в организацията с нестопанска цел и стопанска дейност отчетът за приходите и разходите се представя за нея отделно като второстепенен отчет, който се интегрира в общия отчет с едно перо - печалба или загуба. Този второстепенен отчет може да се съставя по схемата съгласно приложение № 3 към СС 1 - едностранен ОПР във всички случаи. Не е необходимо да се дава като алтернатива на двустранния отчет. Бездруго стопанската дейност има подчинено значение в тези организации.
Що се отнася до общия отчет за приходите и разходите, той би могъл да дава повече информация за дейността на юридическите лица с нестопанска цел, а не само за финансовите разходи, които са нетипични за тях.

3. Отчетът за собствения капитал трябва сериозно да се преработи. Не може само с една препратка към формата към СС 1 да се реши въпросът. Дори и по пътя на елиминиране на празните редове. Затова предлагам следната схема на този отчет:

О Т Ч Е Т
за собствения капитал на ....................
за ...........г.
.......................................................................................................хил. лв...............                                                                                                                                  
№   Показатели Основен к-л Резерви Всичко соб. к-л
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Салдо в началото на годината 
2. Имуществени вноски
3. Текущ финансов резултат
4. Други изменения
5. Салдо в края на годината


 
     
     
  Коригиране на счетоводна грешка

 
  Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

 
  Въпрос: Дружеството ни ООД притежава собствен офис, закупен 1994 г. През 2006 г. направихме основен ремонт на същия и с направените разходи увеличихме неговата първоначална стойност. От същата година започнахме да начисляваме и по-висока амортизация...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 20-00-12 от 11.01.2013 г.


 
 
 
  Относно: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Министерство на финансите
ДДС № 16 от 27.12.2012 г.


 
 
 
  Относно: Прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г....

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
ЕКСПЕРТИС
 
     
 

С извънредния брой 20 на „Държавен вестник” от 28 февруари 2013 г., са направени някои промени във важни нормативни актове:
- КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
- ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;
- ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
- КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
- ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
- ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
- ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Пълният актуализиран текст на нормативните актове можете да намерите в

Експертис - счетоводно-правна информационна система

 
     
 
ВИДЕО
 
     
 

Регулиране на слабата капитализация по ЗКПО за данъчни цели - Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Обезценка на вземания във връзка с преобразуването на финансовия резултат за 2012 г. по ЗКПО -
Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Осигуряване на самоосигуряващи се лица през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване

Срокове за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване

 
  издателска група
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
 
 
Издания за данъчна, счетоводна и осигурителна практика
 
     
  сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Всеки месец върху 128 страници, вече 20 години доверен партньор на счетоводители, финансисти и мениджъри.

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Единствения седмичен вестник със специлизирана информация директно на вашето бюрo. Изключително синтезиран и професионално списван, вестникът е незаменим помощник в професионалната работа на счетоводителя.

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Два пъти месечно върху 32 страници професионално подбрана и структурирана справочна информация за счетоводителя. Препечатки от цялата специализирана преса.

Вижте подробности за абонамента...