БЮЛЕТИН
бр. 70
Март 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Право на приспадане на данъчен кредит за неизползван актив по дело C 153/11 на Съда на Европейския съюз

 
  Милена КИРИЛОВАюрист

 
  Правото на данъчен кредит е фундаментално право на Общността, залегнало в разпоредбите на чл. 17(2)(а) на Шеста директива (аналогична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО)...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  За някои счетоводни проблеми на юридическите лица с нестопанска цел

 
  Иван ДОЧЕВ - д.е.с.

 
  Юридическите лица с нестопанска (идеална) цел придобиват все по-голямо значение за развитието на гражданското общество в нашата страна. Затова те често се наричат граждански или неправителствени организации...

 
  към пълния текст...  
     
  Коригиране на счетоводна грешка

 
  Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

 
  Въпрос: Дружеството ни ООД притежава собствен офис, закупен 1994 г. През 2006 г. направихме основен ремонт на същия и с направените разходи увеличихме неговата първоначална стойност. От същата година започнахме да начисляваме и по-висока амортизация...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 20-00-12 от 11.01.2013 г.


 
 
 
 

Относно: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, направени с Наредбата за изменение и допълнение на цитираната наредба (обн. в ДВ. бр. 103 от 28.12.2013 г. в сила от 01.01.2013 г.), на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
1. В чл. 2 са направени следните изменения и допълнения:
1.1. Допълнена е т. 2 на ал. 3, в резултат на което в декларация обр. № 7 освен началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), задължените лица вписват и избрания осигурителен доход, върху който ще внасят осигурителните вноски.
1.2. Създадени са нови ал. 4, ал. 5 и ал. 6.
С ал. 4 на чл. 2 е определена декларацията, която подават лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата). Декларацията е обр. № 8 и е приложение № 8 към наредбата.
С ал. 5 на чл. 2 е определена декларацията, подавана от лицата, които възстановяват здравноосигурителни права по чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО чрез внасяне на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски. Декларацията е обр. № 9 и е приложение № 9 към наредбата.
С ал. 6 на чл. 2 изрично се определя, че осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, не подават декларация обр. № 6. До 31 декември 2012 г. аналогичен текст съществуваше в указанията за попълване на декларацията.
2. Създаден е нов чл. 2а. С разпоредбата е определено заявлението, което могат да подадат самоосигуряващите се лица по чл. 40. ал. 1. т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО. Тези лица могат да заявят кои от задълженията за здравноосигурителни вноски погасяват. Заявлението е приложение № 10 към наредбата.
3. В чл. 3 са направени следните изменения и допълнения:
3.1. С измененията и допълненията в разпоредбата на ал. 1 са променени сроковете за подаване на декларация образец № 1.

 • Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения подават

декларация образец № 1 за всеки календарен месец в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, а при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението.
Пример 1:
Възнагражденията за месец януари 2013 г. на лица, осигурени по чл. 4, ал. 1 или ал. 2 от КСО, са начислени и изплатени до 25 февруари 2013 г. Срокът за подаване на декларации образец № 1 е до 25 февруари 2013 г.
В същия срок се подава декларация образец № 1 във връзка с допълнителни доходи от трудова дейност за месец януари 2013 г. (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени до 25 февруари 2013 г.

Пример 2:
Възнагражденията за месец януари 2013 г. на лица, осигурени по чл. 4, ал. 1 или ал. 2 от КСО, са начислени на 26 февруари и изплатени на 27 февруари 2013 г. Срокът за подаване на декларации образец № 1 от задълженото лице за месец януари е до 25 февруари 2013 г. В този случай декларациите се подават е определения по закон минимален месечен осигурителен доход, като не се подават данни за начислен данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Във връзка с начислените и изплатени възнаграждения след 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, в срок до края на месец февруари (28.02.2013 г.) задълженото лице подава декларации с код за корекция. В коригиращите декларации образец № 1 се посочват данните за начисления данък по чл. 42 от ЗДДФЛ и при необходимост коригираният осигурителен доход.

 • При изплащане на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени

или изплатени от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения след
25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, декларации обр. № 1 се подават до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането.

Пример:
На 20 май 2013 г. са начислени и съответно на 21 май 2013 г. изплатени допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати, отнасящи се за м. януари същата година. Декларации обр. № 1 следва да бъдат подадени до 25.06.2013 г.

 • Самоосигуряващите се лица подават декларация обр. № 1 до 25-о число

на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за осигуряването им. В същия срок самоосигуряващите се лица подават и декларация обр. № 1 за съпрут/съпруга. когато участва в упражняваната трудова дейност и се осигурява по чл. 4, ал. 9 от КСО.

 • Осигурителите, техните клонове и поделения подават декларация обр. №

1 за лицата, работещи без трудови правоотношения, до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

 • Посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото

ведомство подават декларация обр. № 1 до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните съответно за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което се осигуряват по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
3.2. В чл. 3, ал. 2 е отменена т. 1. в резултат на което данните за здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативноустановен ред вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност, от 1 януари 2013г. се подават с Декларация обр. № 1 с код за вид осигурен 28. С този код се подават данни за лицата, за които се внасят здравноосигурителни вноски. В тази връзка е направено допълнение в указанията за попълване на Декларация обр. № 1.
3.3 Направени са следните изменения и допълнения в чл. 3, ал. 3 от наредбата:
С измененията в т. 1 се определя, че работодатели те. осигурителите и техните клонове и поделения подават декларация образец № 6 в срока за подаване на декларация образец № 1.

Пример 1:
Възнагражденията за месец януари 2013 г. на лица. работещи по трудови правоотношения са начислени и изплатени до 25 февруари 2013г.
Срокът за подаване на декларации обр. № 6 и обр. № 1 е до 25 февруари 2013г.

Пример 2:
Допълнителни доходи от трудова дейност за месец януари 2013 г. (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) са начислени }нa 20 май 2013 г. и са изплатени на 21 май 2013 г.
Срокът за подаване на декларации обр. № 6 и обр. № 1 е до 25.06.2013 г.
В същата точка е предвидено изключение, когато с декларация образец № 6 се подават данни само за дължим данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - срокът за подаване на декларацията е до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Пример 3:
Възнагражденията за месец януари 2013 г. на лица. работещи по трудови правоотношения, са начислени на 21 февруари и са изплатени на 4 март 2013 г. В този случай работодателят подава декларации образец № 1 включително с начисления месечен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ и декларация образец № 6 само с дължимите осигурителни вноски във връзка с начислените възнаграждения в срок до 25 февруари 2013г. С изплащането на начислените за месец януари възнаграждения работодателят подава декларация образец № 6 в срок до 25-о число на месец април 2013 г. само за авансово удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.
Създадена е нова т. 4, с която е въведено задължение за подаване на декларация образец № 6 от работодателите по основното трудово правоотношение за данъка по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. Декларацията се подава в срок до 25 февруари на следващата година.
3.4. С изменението в чл. 3, ал. 4 от наредбата е променен срокът за подаване на декларация обр. № 7. От 1 януари 2013 г. декларация обр. № 7 се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.
3.5. Създадени са нови ал. 5 и ал. 6 на чл. 3, като с тези разпоредби са определени сроковете и реда за подаване на декларации образец № 8 и образец № 9.

 • Декларация образец № 8 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди заплащане на осигурителните вноски. Декларацията се подава от лицата, чийто осигурителен стаж се зачита със заплащане на осигурителни вноски по чл. 9а от КСО.
 • Декларация образец № 9 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски за здравно осигуряване. Декларацията се подава от лицата, които възстановяват здравноосигурителни права по чл. 40а, ал. 3 от 330 чрез внасяне на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски.

3.6. Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО или от работодателите по основното трудово правоотношение за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.
4. Създаден е нов чл. 3а, като с разпоредбата са определени срокът и редът за подаване на заявлението по чл. 2а - подава се в териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията. Заявлението може да бъде подадено във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите от самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО.
5. От 1 януари 2013 г. се променят сроковете за подаване на декларация обр. № 1 с код за вид осигурен 22 и 23 от самоосигуряващите се лица. които са избрали да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и желаят да подадат еднократно декларацията.
5.1. Съгласно изменението в ал. 2 на чл. 4 декларация обр. № 1 с код за вид осигурен 22 се подава в срок до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.
5.2. Променен е срокът в ал. 4 на чл. 4 за еднократно подаване на декларация обр. № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица при започване или възобновяване на трудова дейност през календарната година. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.
5.3. Срокът за подаване на декларация обр. № 1 с код за вид осигурен 23 от самоосигуряващите се лица, осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 от КСО е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за осигуряването им (чл. 3, ал. 1, т. 2, б „а" от наредбата).
5.4. С изменението в ал. 8 на чл. 4 е променен срокът за подаване на декларация обр. 1 с код корекция при промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение на самоосигуряващите се лица, избрали да внасят осигурителни вноски във фонд „Пенсии", осигурени и на основание трудово правоотношение на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 от КСО. Декларацията с код за корекция се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните с код за вид осигурен 23.
5.5. С изменението в ал. 9 на чл. 4 е променен срокът за подаване на декларация обр. № 1 с код корекция при прекъсване или прекратяване на упражняваната трудова дейност от самоосигуряващите се лица, подали еднократно декларацията с код за вид осигурен 22 или 23. Декларацията с код за корекция се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните с код за вид осигурен 22, съответно 23.

Примери:
1. Едноличен търговец, който е осигурен и на основание трудово правоотношение на максималния месечен размер на осигурителния доход, е подал еднократно декларация обр. № 1 с код за вид осигурен 23, попълнен в т. 12. От 13 май е прекратено осигуряването по трудовото правоотношение.
В срок до 25 юни лицето подава декларация обр. № 1 за месец май с попълнени код .,Корекция", код за вид осигурен 23, полетата на т. 16,осигурителен доход и процентите на осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване. За месец юни и следващите месеци в тази хипотеза декларация обр. № 1 се подава с код за вид осигурен 12 - за самоосигуряващи се лица.
2. Регистриран земеделски производител е подал декларация обр. 1 до 25 февруари 2013 г. с код за вид осигурен 22, попълнен в т. 12. От 15 юли 2013 г. лицето прекратява трудова дейност.
В срок до 25 август лицето подава декларация обр. 1 за месец юли с попълнени код ,,Корекция", код за вид осигурен 22, ден, от който осигуряването е прекратено, полетата на т. 16, вкл. дни в осигуряване, осигурителен доход и процент осигурителни вноски.
6. С промяната в чл. 5, ал. 3 се определя нов срок за подаване на декларация обр. № 5 - до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд "Пенсии": фонд
"Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени периоди през календарната година.

Пример:
На 15 февруари 2013г. едноличен търговец е внесъл авансово месечните осигурителни вноски за периода януари - юли 2013г. Декларация образец № 5 за същия период се подава до 25 февруари 2013 г.
7. С допълнението в чл. 6, ал. 1. т. 5 се определя, че декларации образец № 8 "Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване" и образец № 9 "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" се подават на хартиен носител.
8. Съгласно направените допълнения в чл. 8 ал. 1 не се приемат заявления (приложение № 10), които не съдържат идентифициращи данни за самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, периода за който се отнасят данните, подпис на лицето, както и заявленията с некоректно попълнени данни.
9. Изменен е текстът на § 1 от допълнителните разпоредби към наредбата.
Декларации образец № 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с утвърдения образец за 2013 г.
10. Допълнен е текстът на § 2. т. 3 от допълнителните разпоредби към наредбата. Лицата, които внасят осигурителни вноски по реда на чл. 9а от КСО, са добавени като задължени лица по смисъла на наредбата във връзка със задължението им да подават декларация образец № 8.
11. В декларация образец № 1 ,.Данни за осигуреното лице" и в указанията за попълването й са направени следните изменения и допълнения:
11.1. Прецизирано е наименованието на полето на т. 4 по следния начин: Код на задълженото лице.
11.2. Променени са правилата за коригиране на данни с декларация обр. № 1. От 1 януари 2013 г. освен данните в полетата на т. 2, 3. 4. 5, (т. 5.1 и 5.2), не се коригират и данните в т. 12 - Вид осигурен. За коригирането на данни в някоя от посочените точки първо се подава заличаваща декларация (с попълнена буква „3" в полето на т. 1), след което се подава декларация с коректните данни.

Примери:
1. За месец януари 2013 г. работодателят е подал данни с декларация обр. № 1, като в полето на т.12 е попълнен код 3 (за работещи при условията на втора категория труд). Установено е, че полето на т. 12 е попълнено неправилно, тъй като положеният труд е от трета категория. За коригиране на подадените данни първо се подава декларация с попълнена буква „3" в полето на т. 1, попълнени данни в точки 2, 3, 4. 5, (т. 5.1 и 5.2) и попълнен код 3 в полето на т. 12. След което се подава декларация обр. № 1 с попълнен коректен код в полето на т. 12 (код 1) и съответните данни за лицето.
2. За месец януари 2013 г. за едно осигурено лице осигурител е подал 3 броя декларации обр. № 1 с различен код за вид осигурен, попълнен в полето на т.12: с код за вид осигурен 01 — за работници и служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО при един работодател; с код за вид осигурен 04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор, и с код за вид осигурен 14 - за работещи без трудово правоотношение. Осигурителят установява, че трябва да коригира данните за осигурителния доход (в т. 21) с подадената с код за вид осигурен 14 декларация. За целта се подава само една декларация обр. № 1 с попълнени код за корекция, код за вид осигурен 14 и съответните данни.
11.3. В точка 12 - Вид осигурен са променени следните кодове във връзка с измененията и допълнения в КСО, които са в сила от 1 януари 2013 г.:

 • код 10 - за управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;
 • код 17 - за служители на Националната разузнавателна служба и служба „Военна информация" на Министерството на отбраната;
 • код 18 - за лицата по чл. 4, ал. 1. т. 1. 2. 3. 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от КСО. за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;
 • код 82 за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО - лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, с изключение на лицата по чл. 4. ал. 1. т. 1, 5 и 7 от КСО;
 • код 83 - за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба и служба „Военна информация" на Министерството на отбраната.

11.4. В точка 12 - Вид осигурен са направени допълнения в код 24, като са добавени кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт.
Във връзка с промени в чл. 4, ал. 1. т. 10 от КСО, в сила от 01.09.2012 г., тези лица са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
11. 5. В точка 12 - Вид осигурен са направени допълнения в код 28, като са добавени лицата, които подлежат на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1. т. 7 от ЗЗО. Това са служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност.
11.6. В съответствие с разпоредбата на чл. 10 от КСО са прецизирани наименованието на т. 15 (Последен ден в осигуряване) от декларацията и указанията за попълването на тази точка и т. 14 (Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено). В резултат от промените изрично е определено, че в полето на т. 14 се посочва календарен ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено и съответно в т. 15 - последния календарен ден в осигуряване преди прекъсване или прекратяване.
11.7. Допълнена е т. 1 от забележките след указанието за попълване на т. 16. Дни в осигуряване. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация с попълнен код за корекция „К". При подаване на коригиращата декларация в т. 12 - Вид осигурен отново се попълва код 16.
11.8. След т. 16.А е създадената забележка, съгласно която дните във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя също се попълват в т. 16.4, когато лицето е осигурено на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход.
12. В декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване на лицата осигурени от републиканския бюджет" и в указанията за попълването й са направени следните изменения и допълнения:
12.1. От 1 януари 2013 г. наименованието на полето на т. 4 е следното: Код на задълженото лице.
12.2. Променени са правилата за коригиране на данни с декларация обр. № 3. От 1 януари 2013 г. освен данните в полетата на т. 2, 3, 4 и 6 не се коригират и данни в т. 5 - Вид осигурен. За коригирането на данни в някоя от посочените точки първо се подава заличаваща декларация (с попълнена буква „3" в полето на т. 1), след което се подава декларация с коректните данни.
12.3. Заличен е код 54 в указанията за попълване на т. 5 - Вид осигурен, тъй като данните за здравно осигуряване на служителите на Българската православна църква и други признати по нормативноустановен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност за периоди след 31 декември 2012 г., се подават с декларация обр. № 1.
12.4. Съгласно указанията за попълване на т. 11 - Доход - за лицата с код за вид осигурен 52, 53, 55, 56 и 57 се попълва доходът по чл. 40, ал. 4 от ЗЗО. С § 68 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. въпросната разпоредба е отменена и е създадена нова ал. 4а на чл. 40 от ЗЗО. Това означава, че осигурителният доход за посочените лица се запазва и е половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
13. В декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" и в указанията за попълването й са направени следните изменения и допълнения:
13.1. Прецизирано е наименованието на полето на т. 2 по следния начин: Код на задълженото лице.
13.2. Променени са правилата за коригиране на данни с декларация обр. № 5. От 1 януари 2013 г. освен данните в полетата на т. 2, 3, 12, 13 и 14, не се коригират и данни в т. 10 - Вид осигурен. За коригирането на данни в някоя от посочените точки първо се подава заличаваща декларация (с попълнена буква „З" в полето на т. 1), след което се подава декларация с коректните данни.
14. В декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" и в указанията за попълването й са направени следните изменения и допълнения:
14. 1. Прецизирано е наименованието на полето на т. 1 по следния начин: Код на задълженото лице.
14. 2. Предвид изменението в точка 1 е актуализирано и наименованието на полето на т. 2 - Наименование на задълженото лице и са направени промени в указанията за попълване на точки 4, 5 и 6 от декларацията, като думата „осигурителя" е заменена с „задълженото лице".
14. 3. Допълнено е наименованието на т. 16 от декларацията по следния начин - Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.
14. 4. Направени са следните изменения в указанията за попълване на т. 8 от декларацията - Кодове за вид плащане:
- В буква „а" на т. 8 се запазват кодове: 1 - Изплатен аванс за месеца; 2 - Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1); 3 - Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2). Тези кодове се попълват, когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
- Въведени са нови кодове за вид плащане - 5 и 6.
Код 5 се попълва за изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9 (в т.ч. доплащания или частични плащания за целите на данъка), когато годината, попълнена в т. 9 е 2013 г.
Съгласно забележката в указанието за попълване на декларация обр. 6 същият код се попълва и за;
- дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативноустановен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност:
- дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО (изпратените на работа в чужбина от български посредник).
Код 6 се попълва за допълнителни доходи за трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати, средства за социални разходи и др.), които са начислени и неизплатени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, и годината, попълнена в т. 9, е 2013г. (с изключение на декларирани с код 5).
- Създадена е забележка към буква „б". С тази забележка е посочено, че
когато годината, попълнена в т. 9 е преди 2013 г., код 4 се попълва и за осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО и за лицата по чл. 40. ал. 1. т. 7 от ЗЗО.

 • Въведен е нов код 9. Този код се попълва в полето на точка 8, когато се подават данни за дължимия данък по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.

14.5. Допълнен е текстът за попълване на точка 9 - Месец и година от указанието. Допълнението е във връзка с деклариране на данните за данъка по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. Когато се попълват данни за дължимия данък по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, в полето на т. 9 се посочва месец 12 и годината, за която се отнася данъкът.
14.6. Допълнено е указанието за попълване на т. 16 от декларацията. В полето на тази точка след 31 декември 2012 г. се попълва и удържаният от работодателя по основното трудово правоотношение данък по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. Когато в т. 8 е попълнен код 9, точки 10 - 15 и т. 17 не се попълват (основание т. 4 от забележките след т. 17).
14.7. Допълнени са указанията за попълване на т. 18 - Дата на изплащане/начисляване:
Когато възнагражденията са неначислени, се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда.
За осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО и за лицата по чл. 40. ал. 1, т. 7 от ЗЗО за дата се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9.
Създадена е забележка към т. 18. Съгласно тази забележка, когато се декларира удържанияТ данък по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, в т. 18 се посочва датата на удържане на данъка.

Примери:
1. Възнагражденията за месец декември 2012 г. на лица, работещи по трудови правоотношения, са начислени и изплатени на 3 януари 2013 г.
Едновременно с това работодателят е определил годишен данък на работниците/служителите, за които се явява основен работодател, при което е установен допълнително дължим данък от лицата. Данъкът е удържан в съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ от възнаграждението за месец декември. В този случай работодателят подава декларация образец № 6 с дължимите осигурителни вноски и удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, попълнена по следния начин:
- в т. 8. Вид плащане - код 3;
- в т. 9 Месец и година - 12.2012 г.;
- в т. 10-15 - дължимите за месеца задължителни осигурителни вноски;
- в т. 16 - авансово удържаният данък по чл. 42 от ЗДДФЛ;
- в т. 18 - Дата на изплащане/Начисляване - 03.01.2013 г.
В отделна колона на декларация обр. № 6 се попълват данните за удържания данък по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ по следния начин:
- в т. 8. Вид плащане - код 9;
- в т. 9 Месец и година - 12.2012;
- в т. 16 - удържаният данък по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ;
- в т. 18 - Дата на изплащане/Начисляване - 03.01.201 Зг.
2. Възнагражденията за месец януари 2013 г. на лица, работещи по трудови правоотношения, са начислени през февруари и изплатени на 20 февруари 2013 г.
В този случай работодателят подава декларация образец № 6 с дължимите осигурителни вноски и удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, попълнена по следния начин:
- в т. 8. Вид плащане - код 5;
- в т. 9 Месец и година - 01.2013 г.;
- в т. 10-14 - дължимите за месеца задължителни осигурителни вноски;
- в т. 16 - авансово удържаният данък по чл. 42 от ЗДДФЛ;
- в т. 18 - Дата на изплащане/Начисляване - 20.02.201 Зг.
3. Възнагражденията за месец януари 2013 г. на лица, работещи по трудови правоотношения, са начислени на 1 февруари 2013 г. и са изплатени на 27 февруари 2013 г. В този случай работодателят подава два броя декларации образец № 6:
Първата във връзка с дължимите задължителни осигурителни вноски за начислените възнаграждения (в срок до 25.02.2013 г.), попълнена по следния начин:
- в т. 8. Вид плащане - код 5;
- в т. 9 Месец и година - 01.2013 г.;
- в т. 10-15 - дължимите за месеца задължителни осигурителни вноски;
- в т. 18 - Дата на изплащане/Начисляване — 01.02.2013 г. - датата на начисляване.
Втората декларация образец № 6 във връзка с авансово удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ при изплащането на възнагражденията (в срок до 25.03.201 Зг.) попълнена по следния начин:
- в т. 8. Вид плащане - код 5;
- в т. 9 Месец и година - 01.2013 г.;
- в т. 16 - авансово удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ:
- в т. 18 - Дата на изплащане/Начисляване - 27.02.2013 г. - датата на изплащане.
4. На 28 януари 2013 г. работодател е установил допусната техническа грешка в подадените данни с декларация обр. № 6 за дължимите осигурителни вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ върху изплатените за месец декември 2012 г. възнаграждения. Възнагражденията са изплатени на 4 януари 2013 г., и първоначално подадената декларация обр. № 6 е с код за вид плащане – 3, попълнен в т. 8. С тази декларация е определена некоректна сума (1700 лв.) на дължимите осигурителни вноски за ДОО вместо 1650 лв. За да коригира некоректната сума, работодателят подава декларация образец № 6, попълнена по следния начин:
- в т. 7. Код корекция - код К;
- в т. 8. Вид плащане - попълненият и преди това код 3;
- в т. 9 Месец и година - 12.2012 г.;
- в т. 10 Дължими вноски за ДОО - коректната сума на вноските - 1650;
- в т. 11-17 се попълват първоначално подадените данни;
- в т. 18 - Дата на изплащане/Начисляване се посочва декларираната и преди това дата на изплащане 4.01.2013 г.
5. На 18 януари са начислени и на 19 януари 2013 г. са изплатени допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати през трето тримесечие от предходната година. Работодателят подава декларация образец № 6 попълнена по следния начин:
- в т. 8. - Вид плащане - код 3 в трите колони от декларацията:
- в т. 9 Месец и година - 07.2012г.; 08.2012 г.; 09.2012 г.
- в т. 10 - 16 - за всеки от месеците (в трите колони от декларацията) дължимите задължителни осигурителни вноски и авансово удържаният данък по чл. 42 от ЗДДФЛ;
- в т. 18 - Дата на изплащане/Начисляване - за всеки от месеците (в трите колони от декларацията) се посочва 19.01.2013 г.
15. Създадено е приложение № 8 към чл. 2, ал. 4 от наредбата (декларация обр. № 8). В декларацията се декларират сумата за внасяне на осигурителните вноски на основание чл. 9а от КСО (зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата). Вноските са в размера, определен за фонд „Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето, върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
16. Създадено е приложение № 9 към чл. 2, ал. 5 от наредбата (декларация обр. № 9). С декларацията се декларира обстоятелството, че здравноосигурителните права се възстановяват по чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО.
17. Създадено е приложение № 10 - Заявление по чл. 2а от наредбата. Със заявлението лицата по чл. 40, ал. 1, т. 2. ал. 5 и чл. 40а. ал. 3 от ЗЗО заявяват кои задължения за осигурителни вноски по този закон погасяват.
Изпълнителен директор на националната агенция за приходите:


Красимир Стефанов
Подпис: (не се чете)


 
     
     
  Република България
Министерство на финансите
ДДС № 16 от 27.12.2012 г.


 
 
 
  Относно: Прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г....

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
ЕКСПЕРТИС
 
     
 

С извънредния брой 20 на „Държавен вестник” от 28 февруари 2013 г., са направени някои промени във важни нормативни актове:
- КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
- ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;
- ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
- КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
- ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
- ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
- ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Пълният актуализиран текст на нормативните актове можете да намерите в

Експертис - счетоводно-правна информационна система

 
     
 
ВИДЕО
 
     
 

Регулиране на слабата капитализация по ЗКПО за данъчни цели - Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Обезценка на вземания във връзка с преобразуването на финансовия резултат за 2012 г. по ЗКПО -
Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Осигуряване на самоосигуряващи се лица през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване

Срокове за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване

 
  издателска група
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
 
 
Издания за данъчна, счетоводна и осигурителна практика
 
     
  сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Всеки месец върху 128 страници, вече 20 години доверен партньор на счетоводители, финансисти и мениджъри.

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Единствения седмичен вестник със специлизирана информация директно на вашето бюрo. Изключително синтезиран и професионално списван, вестникът е незаменим помощник в професионалната работа на счетоводителя.

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Два пъти месечно върху 32 страници професионално подбрана и структурирана справочна информация за счетоводителя. Препечатки от цялата специализирана преса.

Вижте подробности за абонамента...