БЮЛЕТИН
бр. 70
Март 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Право на приспадане на данъчен кредит за неизползван актив по дело C 153/11 на Съда на Европейския съюз

 
  Милена КИРИЛОВАюрист

 
  Правото на данъчен кредит е фундаментално право на Общността, залегнало в разпоредбите на чл. 17(2)(а) на Шеста директива (аналогична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО)...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  За някои счетоводни проблеми на юридическите лица с нестопанска цел

 
  Иван ДОЧЕВ - д.е.с.

 
  Юридическите лица с нестопанска (идеална) цел придобиват все по-голямо значение за развитието на гражданското общество в нашата страна. Затова те често се наричат граждански или неправителствени организации...

 
  към пълния текст...  
     
  Коригиране на счетоводна грешка

 
  Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

 
  Въпрос: Дружеството ни ООД притежава собствен офис, закупен 1994 г. През 2006 г. направихме основен ремонт на същия и с направените разходи увеличихме неговата първоначална стойност. От същата година започнахме да начисляваме и по-висока амортизация...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 20-00-12 от 11.01.2013 г.


 
 
 
  Относно: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Министерство на финансите
ДДС № 16 от 27.12.2012 г.


 
 
 
 

Относно: Прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г.

С това указание се регламентира:
- прилагането на разпоредбата на § 25, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.) относно начисляването, удържането, отчитането и внасянето от бюджетните предприятия без общините на данъците върху доходите на физическите лица на основата на принципите, правилата и сроковете на централизираното разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия;
- произтичащите от прилагането на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. промени в Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП).

Съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. разпоредбите на § 25 от този закон не се прилагат от общините. В тази връзка общините прилагат само т. 10 от това указание.
Указанието се издава на основание на § 25, ал. 5 от ЗДБРБ за 2013 г. и в него се третират целите, принципите, елементите и отчетните процедури на тази схема.

I. Обхват на прилагане на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. и основни положения
1. В обхвата на прилагане на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. попадат всички бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за счетоводството, без общините и техните подведомствени разпоредители.
2. Всички бюджетни предприятия без общините и техните подведомствени разпоредители начисляват, удържат и отчитат данъци върху доходите на физическите лица при спазване на приложимия режим на данъчно облагане и без да превеждат дължимите от тях суми по сметките за приходите на централния бюджет на Националната агенция за приходите.
3. Дължимите данъци върху доходите на физическите лица на включените в обхвата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. бюджетни предприятия продължават да се третират като елемент на разходите за персонал по съответните бюджети, сметки и фондове за целите на бюджетирането, отчетността и статистиката на публичните финанси.
4. В тази връзка прилагането на разпоредбата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. и това указание не води до промяна на трансферите между централния бюджет и бюджетните предприятия, на техните приходи и разходи, както и на останалите параметри и показатели по техните бюджети, извънбюджетни сметки и фондове. Схемата е неутрална спрямо процеса на бюджетиране и сама по себе си не налага и не води до промяна в процедурите, техниките и подходите при планирането и изготвянето на отделните бюджети, сметки и фондове и консолидираната фискална програма.
5. За целите на касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове произтичащите от прилагането на разпоредбите на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. и това указание приходи, разходи, трансфери и разчети се приравняват на касови операции и подлежат на включване в касовите отчети на бюджетните предприятия (без общините и техните подведомствени разпоредители), аналогично на съответните операции на схемата на централизирано разплащане на осигурителните вноски съгласно т. 7.4.9 от указание на МФ ДДС № 20/2004 г.
6. Сумите на начислените от бюджетните предприятия (без общините и техните подведомствени разпоредители) данъци върху доходите на физическите лица се отразяват в тяхната отчетност като разходи за персонал и като трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица.
7. За бюджетните предприятия, включени в схемата на централизирано разплащане, които прилагат извънбюджетни сметки и фондове, дължимият данък върху доходите на физическите лица - обект на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г., формира разчет между извънбюджетната сметка/фонд и съответния бюджет и се превежда от извънбюджетната сметка/фонд по съответния бюджет в рамките на същите ред и срокове, които се прилагат за преводите по разчетите за поети осигурителни вноски между съответните бюджет и извънбюджетна сметка/фонд (§ 26, ал. 8, 9 и 19 от ЗДБРБ за 2006 г., т. 17-19 от ДДС № 02/2003 г. и т. 55.4-55.7 от ДДС № 02/2003 г.). Превеждането от извънбюджетната сметка/фонд по съответния бюджет на задължението по такива разчети за поети осигурителни вноски и данъци върху доходите на физическите лица (включително и наказателната лихва) може да се извършва с един платежен документ.
8. Сумите на начислените от бюджетните предприятия (без общините и техните подведомствени разпоредители) данъци върху доходите на физическите лица се отразяват в отчетността на централния бюджет по приходен § 01-00 от Единната бюджетна класификация (ЕБК) въз основа на предоставена на МФ информация от съответните първостепенни разпоредители.
9. В обхвата на § 24, ал. 5 от ЗДБРБ за 2013 г. не попадат данъци върху доходите на физически лица, дължими на други държави. Такива данъци следва да продължат да се плащат от бюджетните предприятия по съответния ред.
10. Общините и техните подведомствени разпоредители продължават да превеждат дължимите от тях суми на данъците върху доходите на физическите лица по банкови сметки 7301 на съответните териториални дирекции на НАП (ТД на НАП).

II. Промени в Сметкоплана на бюджетните предприятия и Единната бюджетна класификация
11. За целите на прилагане на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. в ЕБК (утвърдена с указание на МФ ДДС № 15/2012 г.) са направени следните промени:
11.1. създаден е нов § 69-01 "Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица", а в наименованията на § 69-08 и 69-09 е добавено "… и данъци";
11.2. § 89-02 и § 89-03 са преименувани на § 89-02 "суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните предприятия за поети осигурителни вноски и данъци" и § 89-03"суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци".
12. За целите на прилагане на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. в СБП се правят следните промени, които ще се прилагат от 01.01.2013 г.;
12.1. създава се нова сметка 4951 "Отсрочени трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица". Сметката е с режим на отчитане, аналогичен на останалите сметки от подгрупа 495;
12.2. създава се нова сметка 7591 "Трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица". Сметката е с режим на отчитане, аналогичен на този за сметки 7595, 7596 и 7597;
12.3. подгрупа 465 се преименува на подгрупа 465 "Разчети за поети осигурителни вноски и данъци", а сметки 4651 и 4659 се преименуват на сметка 4651 "Разчети между централния бюджет и първостепенните разпоредители за поети осигурителни вноски и данъци", съответно - на сметка 4659 "Разчети между бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци";
12.4. подгрупа 495 се преименува на подгрупа 495 "Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски и данъци";
12.5. подгрупа 759 се преименува на подгрупа 759 "Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци", а сметки 7598 и 7599 се преименуват на сметка 7598 "Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци", съответно - на сметка 7599 "Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци".

III. Отчитане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия по § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г.
13. Като цяло за отчитането от бюджетните предприятия (без общините и техните подведомствени разпоредители) на данъците върху доходите на физическите лица по § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. и произтичащите от тях трансфери и разчети за поети данъци върху доходите на физически лица се прилага ред, аналогичен на приложимия за съответното бюджетно предприятие, включено на централизирано разплащане на осигурителните вноски, ред за отчитане на осигурителните вноски за сметка на осигурените лица и свързаните с тях трансфери и разчети за поети осигурителни вноски, а именно:
13.1. за начислените брутни възнаграждения за персонала (с включени данъци върху доходите на физическите лица), както и досега, се начисляват разходи по сметки от подгрупа 604 от СБП срещу кредитиране на съответните сметки за разчети за персонал;
13.2. удържаният за сметка на лицето данък върху доходите на физическите лица, дължим на централния бюджет, се отнася по сметка 7591, а не по разчетна сметка 4591. Тази операция се приравнява на касов поток и в отчетността на касова основа се отчита едновременно като касов разход за възнаграждения за персонал (разходни параграфи 01-00 и 02-00) и в увеличение на трансферен § 69-01;
13.3. доколкото са налице случаи на удържане на данък върху доходите на физически лица за брутни възнаграждения, които не се отчитат като разходи за персонал, а се отразяват в отчетността на бюджетното предприятие като друг вид разходи (например разходи за външни услуги и др.), подходът на отчитане по т. 13.1 и 13.2 се прилага и за тези случаи, като удържането на данъка също се приравнява на касова транзакция и се отчита по съответните позиции на ЕБК като плащане в кореспонденция с § 69-01 (+);
13.4. за бюджетните предприятия, включени в схемата на централизирано разплащане, които прилагат извънбюджетни сметки и фондове (ИБСФ), сумата на данъците върху доходите на физическите лица участва заедно с осигурителните вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице във формирането на коректива за поети осигурителни вноски и данъци (§ 69-08 и сметка 7598) и разчета за поети осигурителни вноски и данъци (§ 89-03 и сметка 4659), като се взимат аналогични на досегашните огледални записвания в ИБСФ (§ 6908 /-/ / § 89-03 /+/) и БЮДЖЕТ (§ 69-08 /+/ / § 89-03 /-/);
13.5. по отношение на първостепенните разпоредители с бюджет при прилагането на процедурите по т. 58 и 59 от указание на МФ ДДС № 01/2003 г. в края на годината отчетената по § 69-01 сума се сборува заедно с отчетените по § 69-05, 69-06, 69-07 и 69-08 суми за целите на:
а) установяване и отнасяне по реда на т. 58 от ДДС № 01/2003 г. чрез § 69-08 по § 89-02 от ЕБК на разчет-задължение за съответния бюджет към централния бюджет съгласно изискванията на § 25, ал. 3 от ЗДБРБ за 2013 г.;
б) зануляване на § 69-00 чрез § 69-09 с § 31-хх по реда на т. 59 от ДДС № 01/2003 г.
13.6. при прилагането от ДВУ и БАН на процедурите по т. 59, 70 и 73.1 от ДДС № 01/2003 г. в края на годината отчетените от тях суми по § 69-01 се сборуват заедно с отчетените по § 69-05, 69-06 и 69-07 суми за целите на приключване чрез § 69-09 с § 32-хх и установяване и отнасяне чрез § 69-08 по § 89-03 като разчет на разликата между уточнен план и отчет по § 32-хх;
13.7. за останалите отчетни ситуации и случаи прилагането на § 69-01 и сметка 7591 е аналогично на прилагането на § 69-05, 69-06 и 69-07, съответно - на сметки 7595, 7596 и 7597 в контекста на съответните изисквания на ДДС № 01/2003 г., ДДС № 06/2008 г. и други указания на МФ, третиращи отчитането на операции по схемата на централизирано разплащане на осигурителните вноски.
14. НОИ и НЗОК прилагат общия ред на отчитане на данъците върху доходите на физическите лица, попадащи в обхвата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. (т. 13.1-13.5 и т. 13.7) чрез използването само на § 69-01, 69-08 и 69-09, съответно сметки 7591, 7598 и 7599, а при необходимост - и сметки 4659 и 4951 (§ 69-05, 69-06 и 69-07, както и сметки 7595, 7596 и 7597 не се използват от НОИ и НЗОК). За отчитане на възникналия в резултат на трансферите за поети данъци върху доходите на физическите лица разчет-задължение към централния бюджет и неговото уреждане (т. 58 от ДДС № 01/2003 г.) НОИ и НЗОК използват § 89-02 и сметка 4651. Доколкото не е определено друго с писмо на МФ, уреждането на този разчет се извършва в срока, приложим за уреждането на разчетите на останалите първостепенни разпоредители, като сумите следва да се превеждат от НОИ и НЗОК по банковата сметка на централния бюджет в БНБ, BG43 BNBG 9661 3000 1480 63 (BIC BNBG BGSD).
15. Когато от средствата по чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта подлежат на изплащане възнаграждения и доходи, за сметка на които се начисляват и удържат от Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС) задължителни осигурителни вноски и данъци върху доходите на физическите лица, попадащи в обхвата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г., сумата на тези възнаграждения и доходи заедно с припадащите се задължителни осигурителни вноски за сметка на министерството се прехвърля за изплащане и отчитане по бюджета на МФВС. Сумата на осигурителните вноски и данъци върху доходите на физическите лица за сметка на тези средства се отразява по бюджета на МФВС, аналогично на останалите разходи за осигурителни вноски и такива данъци - като плащане по съответните разходни параграфи и като трансфери за поети осигурителни вноски и данъци по § 69-00 (+).

IV. Определяне на лимити за плащания в СЕБРА и трансфери при прилагане на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г.
16. За целите на определяне на лимитите за плащания в СЕБРА и отпускането на трансфери сумите на данъците върху доходите на физическите лица, попадащи в обхвата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г., се третират аналогично на сумите за осигурителни и здравни вноски на съответните бюджетни предприятия, т.е. се приспадат при определянето на съответните лимити в СЕБРА и трансфери съгласно раздел Х1Х от ДДС № 01/2003 г.

V. Преходна отчетна процедура
17. Наличните към 31.12.2012 г. задължения на съответните бюджетни предприятия за данъци върху доходите на физическите лица, попадащи в обхвата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г., включително и наказателните лихви върху тях, се отписват през 2013 г. (най-късно до края на 28.02.2013 г.) от съответните разчетни сметки (4591 и др.) и се отнасят по сметка 7591. Аналогично на операциите по т. 13.2, тази операция по отписване също се приравнява на касов поток и в отчетността на касова основа за 2013 г. се отчита едновременно като касов разход (разходни параграфи 01-00, 02-00 и др.) и като трансферен § 69-01 (+).

VI. Други разпоредби
18. В съответствие с изискванията на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. и т. 69 от съвместно указание на МФ и БНБ ДДС № 11/2012 г. бюджетните предприятия, включени в схемата на централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци върху доходите на физическите лица (т.е. всички бюджетни предприятия без общините и техните подведомствени разпоредители), не следва да нареждат считано от 01.01.2013 г. преводи към сметки 7301 на ТД на НАП за плащания на данъците върху доходите на физическите лица и наказателни лихви върху тях, включително и за дължими и непреведени към 31.12.2012 г. такива суми.


Заместник министър-председател и министър на финансите: (п)
(Симеон Дянков)


 
     
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
ЕКСПЕРТИС
 
     
 

С извънредния брой 20 на „Държавен вестник” от 28 февруари 2013 г., са направени някои промени във важни нормативни актове:
- КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
- ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;
- ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
- КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
- ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
- ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
- ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Пълният актуализиран текст на нормативните актове можете да намерите в

Експертис - счетоводно-правна информационна система

 
     
 
ВИДЕО
 
     
 

Регулиране на слабата капитализация по ЗКПО за данъчни цели - Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Обезценка на вземания във връзка с преобразуването на финансовия резултат за 2012 г. по ЗКПО -
Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Осигуряване на самоосигуряващи се лица през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване

Срокове за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване

 
  издателска група
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
 
 
Издания за данъчна, счетоводна и осигурителна практика
 
     
  сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Всеки месец върху 128 страници, вече 20 години доверен партньор на счетоводители, финансисти и мениджъри.

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Единствения седмичен вестник със специлизирана информация директно на вашето бюрo. Изключително синтезиран и професионално списван, вестникът е незаменим помощник в професионалната работа на счетоводителя.

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Два пъти месечно върху 32 страници професионално подбрана и структурирана справочна информация за счетоводителя. Препечатки от цялата специализирана преса.

Вижте подробности за абонамента...