начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Доходи на акция съгласно МСС 33

в. Седмичен законник, бр. 14, 13 - 19 април 2009 г.

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира доходите на акция. Доходите на акция се изчисляват съобразно постановките на Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Доходи на акция. Той се ...

Кои разходи са скрито разпределение на печалбата

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2009 г.

В параграф I, точка 5 от допълнителните разпоредби на ЗКПО е посочено кои разходи са скрито разпределение на печалбата. Тези разходи не са признати за данъчни цели. Затова в годишната данъчна декларация на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО ще си увеличи...

Счетоводни записвания при прехвърляне на поземлен имот

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2009 г.

Строително предприятие извършва замяна (бартер) и получава преди две години право на строеж върху урегулиран поземлен имот, срещу което са дадени като обезщетение няколко жилища в построения блок. В нотариалния акт е било записано, че собственикът на...

Какви счетоводни статии трябва да се съставят при частична липса на основния капитал?

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2009 г.

В оборотната ведомост (вероятно за 2008 година) основният капитал на ЕООД е 3439 лева. Собственикът твърди, че целият капитал от 5000 лева е внесен. Какви счетоводни статии трябва да се съставят? Документи за 1999 година няма. При описания във въпрос...

Oтчитане на пасива по отсрочени данъци

в. Главен счетоводител, бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.

Как се отчита уреждането на пасива по отсрочени данъци, възникнал за сметка на собствения капитал (преоценъчен резерв), т.е. с коя сметка ще кореспондира намаляването на пасива - със с/ка Печалби и загуби от текущата година (по общото правило за уреж...

Отчитане на натрупани касови бонове

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2009 г.

Във в. "Актив", бр. 23/2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Фирмата извършва продажби, които отчита с фактури в брой и само с касов бон без издаване на фактури. Как е правилно да се въведат в дневника на продажби су...

Заприходяване на автомобил

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2009 г.

В сп. "Счетоводство +", бр. 2/2009 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Търговско дружество е правоприемник въз основа на тристранно споразумение, сключено с лизингодател - търговско дружество, и лизингополучател - физич...

Отичтане на покупоко-продажба

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2009 г.

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 4/2009 г. Иван Дочев - д.е.с., отговаря на въпроса как се отчита покупко-продажбата на акции и дялове. Това е най-елементарната сделка с капитала на търговските дружества, в резултат на която се сменят собственицит...

Отчитане на транспорт на стоки между трета страна и държава членка

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.

В сп. "Наръчник на икономиста", бр. 4/2009 г. Емилия Бакалска - данъчен експерт, отговаря на въпроса как следва да се отчита транспортът на стоки между трета страна и държава членка - като облагаема доставка с нулева ставка или като освободена достав...

Договор за заместване

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.

Във в. "Актив", бр. 5/2009 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива хотелски комплекс на основание чл. 32, чл. 34 и чл. 35 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 1...

Представяне на информация за бракуването и ликвидацията на ДМА във финансовите отчети

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.

В сп. "Счетоводство +", бр. 12/2008 г. Доц. д-р Васил Божков - регистриран одитор и Красен Василев - магистър по финанси,разясняват представянето на информацията за бракуването и ликвидацията на ДМА във финансовите отчети. Информацията за отписаните ...

Отделяне чрез учредяване на ново дружество

в. Седмичен законник, бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.

Въпрос: Предстои отделяне на обособена дейност (отделяне чрез учредяване на ново дружество), като за целта ще се прехвърлят капитал и дълготрайни активи. Един от активите, които ще се прехвърлят е офис, който в момента се отдава под наем. Трябва ли п...

Отчитане на закупена валута

в. Седмичен законник, бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.

Въпрос: Имам следния казус: 1. Закупена е валута на 20.01.09 г. - 2000 щатски долара по 1,45 лева или общо 2900 лв. - от сметка левовата сметка във валутната сметка. 2. Преведен аванс за чужбина на 15.02.09г. 2000 щатски долара. По кой курс трябва да...

Договор за спонсорство

в. Седмичен законник, бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.

Въпрос: Нашето дружество е сключило договор за спонсорство. Въпросът ми е как се отчита и срещу какви документи. Всеки месец ние закупаваме материали които после с протокол ги предаваме по въпросният договор. Имаме ли право на данъчен кредит за матер...

№ 04-19-247 от 25.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.

ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност Предвид разнородната практика и постъпили многобройни запитвания, касаещи обхвата на предп...