начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Преотстъпване на данъка върху приходите

в. Седмичен законник, бр. 6, 16 - 22 февруари 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира преотстъпване на данъка върху приходите. При разглеждане отчитането и данъчното третиране на облагаемите приходи следва да се обърне внимание на правилното определяне на...

Извършване на консолидационни процедури в лечебните заведения

в. Седмичен законник, бр. 6, 16 - 22 февруари 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХXI” Райна Стефанова, д.е.с., коментира консолидационните процедури в лечебните заведения. Най-общо казано, извършва се поредова консолидация на индивидуалните отчети на предприятията в групата, която включва: ...

Изчисляване и редуциране на договорираната цена на арендата, уредена със земеделска продукция

в. Седмичен законник, бр. 6, 16 - 22 февруари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” е разгледан казусът: Съгласно сключен договор за отдаване на земеделска земя под аренда, през м. октомври 2007 г. арендаторът се задължава да даде на арендодателя рента в зърно 75 кг за всеки...

Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., разяснява системата за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори. Според текста на чл. 40а, всички регистрирани одитори, одитори и одиторски предприятия от трети д...

Репо-сделки

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява репо-сделките. Репо-сделките са договори за продажба и обратно изкупуване на ценни книжа, при които една страна (продавач) продава ценни кн...

Инвентаризация на ДМА и нематериални активи в БП

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи в бюджетни предриятия. При извършване на инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи е...

Последваща оценка на финансови активи

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява последващата оценка на финансови активи. Класифицирането на финансовите активи по отделни категории предопределя и вида на прилаганата последваща оценка. Справедливата сто...

Обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, проф. д-р на ик. науки, разяснява обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия чрез следния пример: В предприятието “Стомана” АД, гр. П., е ...

Отчитане на капитала в бюджетните предприятия

в. Седмичен законник, бр. 4, 2 - 8 февруари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: Бюджетно предприятие сме. Срещаме затруднение при определяне на сумите, които се посочват в раздел “А” от пасива на баланса като фор...

Отчитане на липса на активи по вина на отчетника

в. Седмичен законник, бр. 4, 2 - 8 февруари 2009 г.

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитане на липса на активи по вина на отчетника. Счетоводните записвания при виновно причинени липси на активи следва да се съобразяв...

Система за публичен надзор над регистрираните одитори

в. Седмичен законник, бр. 4, 2 - 8 февруари 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., разяснява система за публичен надзор над регистрираните одитори. Според измененията в Закона за независимия финансов одит, публичният надзор над дейността на регистрираните одитори щ...

Отчитане на липсите, брака и излишъците в бюджетни предриятия

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда отчитането на липсите, брака и излишъците в бюджетни предриятия. След като в протоколите, отразяващи резултатите от инвентаризациите, са отразе...

Инвентаризация на разсрочените приходи и разходи

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Иван Златков, д.е.с., разглежда инвентаризацията на разсрочените приходи и разходи. В хода на инвентаризацията на разсрочените приходи и разходи би следвало (според автора) да се изпълнят следните основни ...

Превръщане на кооперация в търговско дружество

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Иван Дочев, д.е.с., разглежда процеса на превръщане на кооперация в търговско дружество. Процесът на превръщането на кооперация в търговско дружество (например в ООД) протича през няколко фази: 1. Прехвърл...

Възстановяване на правителствени дарения

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 16 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира възстановяването на правителствени дарения. При възстановяване на дарение, свързано с приход, се отписва неамортизираният отсрочен приход, а разликата до пълния раз...