начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Нетекущи активи

в. Седмичен законник, бр. 12, 30 март - 5 апр. 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява отчитането на нетекущите активи. Нетекущите активи са нефинансови ресурси, материални и нематериални: 1. които се държат от предприятието, за да се използват за: ...

Особености на осчетоводяването на последващите оценки на активи и на пасиви в БП

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира особености на осчетоводяването на последващите оценки на активи и на пасиви в бюджетните предприятия. Последващото оценяване на активите и на па...

Счетоводно отчитане на неразпределяемите разходи и приходи

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разяснява отчитането на неразпределяемите разходи и приходи. Понятията “неразпределяеми разходи”, както и “неразпределяеми приходи”, се появиха в Закона за корпоративното подоходно облаган...

Отчитане на репо-сделки при продавача на ценните книжа (заемополучател)

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на репо-сделки при продавача на ценните книжа (заемополучател). При този тип репо-сделки продавачът на ценните книжа продължава да ги отчита в баланса си...

Промяна на дяловото участие

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промяната на дяловото участие в дъщерни предприятия. Притежавани до момента дялови участия (например 10%), които са отчитани по реда на МСС 39 Финансови инструменти: призн...

Консолидационни процедури при търговски дружества - лечебни заведения

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Райна Стефанова, регистриран одитор, разяснява консолидационните процедури. Авторът предлага следния алгоритъм за извършване на консолидационни процедури: 1. Определяне на дяловото участие на предприятието...

Нулев данъчен ефект при сторниране на разходи от минали години, непризнати за данъчни цели

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство +” Иван Дочев, д.е.с. и регистриран одитор, разглежда сторнирането на разходите от минали години, непризнати за данъчни цели. Когато през текущата година се установи, че поради счетоводна грешка следва да се ст...

Съхраняване на финансово-счетоводните документи при продажба на предприятие по чл. 15

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Ангел Ковачев, консултант, разглежда въпроса за съхраняването на финансово-счетоводните документи при продажба на предприятие по чл. 15. от Търговския закон. Финансово-счетоводната документация за дейностт...

Отчитане на репо-сделки при купувача на ценни книжа

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за отчитане на репо-сделки при купувача на ценни книжа. “АВС” АД сключва договор за репо-сделка с финансова компания “Европа” АД при след...

Могат ли акционерите да покриват загуби от минали години

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Акционерно дружество с двама акционери с предмет на дейност хазарт по чл. 242 от ЗКПО - казино без допълнителни и спомагателни дейности, през последните две години реа...

Отписване на вземане в бюджетни предприятия

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отписването на вземане в бюджетни предприятия. Отписването на вземане се отразява по сметките от група 69 Намаление на нетните активи от други събития, подгрупа 691 Отп...

Договор за лизинг между фирма майка и неин клон

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда казуса: Ние сме клон на чуждестранна фирма - 100% чуждестранно участие, и според регистрацията в Търговския регистър сме “клон чуждестранен търговец”. Предстои ни сключване на ли...

Отчитане на разчетите със собственика на предприятието

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на разчетите със собственика на предприятието. За истински разчети между собственика и предприятието може да става дума, когато предприятието е еднолично търговско дружество...

Отчитане на провизията за неизползвани отпуски

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитане на провизията за неизползвани отпуски. В съответствие с МСС 19 Доходи по наети лица (СС 19 Доходи на персонала), този разход трябВа да се провизира като задължение, ...

Отчитането на липса с корекция на ползван данъчен кредит

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов разяснява отчитането на липса с корекция на данъчен кредит. Нека приемем, че при инвентаризирането в едно предприятие е констатирана липса на цимент в размер на 5 тона, причината...