начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната му форма

в. Седмичен законник, бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.

В бр. 49 от 2008 г. на в. “Кеш” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти по ЗКПО на преобразуването на търговско дружество чрез промяна на правната му форма? Има ли последен данъчен период за прекратеното дружество? Няма да...

Дарения, свързани с биологични активи

в. Седмичен законник, бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.

В бр. 16 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правителствените дарения, свързани с биологични активи. В МСС 41 се съдържат специални постановки за отчитане на правителствени дарения на...

Отчитане на собствения капитал на предприятията с нестопанска цел

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането на собствения капитал на предприятията с нестопанска цел. Собственият капитал на предприятията с нестопанска цел като структура и съдържание ...

Отчитане на предоставените на общините - бенефициенти средства

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява отчитането на предоставените на общините - бенефициенти средства от Националния фонд. За целите на получаването, съхраняването, разходването и отчитането на предоставен...

Преобразуване на ЕООД

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

Въпрос: Собственик съм на ЕООД. Дружеството вече не извършва дейност. Притежава недвижима и движима собственост. Имам и ЕТ, което е действащо и добре известно в средите. Искам да обединя двете фирми в действащото ЕТ, което е и регистрирано по ЗДДС. М...

Особености при годишното счетоводно приключване на юридически лица с нестопанска цел за отчетната 2008 г.

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

Юридическите лица с нестопанска цел се учредяват, регистрират, осъществяват своята дейност и се прекратяват по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с последна промяна в ДВ бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г. Те м...

Размер на дневните и квартирните пари за командировки

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Въпрос: Какъв е размера на дневните и квартирните пари за командировки в страната? Каква е максималната сума на дневните пари (съответно и за случаите без нощувка)? Каква е регламентицията по въпроса в ЗКПО и Наредбата за командировките в страната? И...

Счетоводно третиране на корпоративния данък и на активите и пасивите по отсрочени данъци

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Годишното счетоводно приключване завършва обикновено с начисляване на корпоративния данък. Това е счетоводната статия, с която се отчита разходът за данък и задължението към бюдгета. Но, поради наличието на временни данъчни разлики, статията не е про...

Предприятия, които са освободени от съставяне на консолидирани отчети

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2009 г. Емил Евлогиев - д.е.с., отговаря на въпроса кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети. Законът за счетоводство допуска да не се изготвят консолидирани отчети в с...

Отчитане на разходи за гориво на товарни автомобили

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

Въпрос: Как е най-точно да бъдат отчитани разходите за гориво на товарни автомобили в производствена фирма за дограма, като се има предвид, че автомобилите се използват за доставка на материалите, както и за превозване на готовата продукция - дограма...

Консолидиране на счетоводните отчети

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

Всяко предприятие майка на икономическа група съставя консолидиран финансов отчет, когато: контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго контролирано предприятие; притежава правото да назначава или освобож...

Осчетоводяване на открити грешки и неточности при инвентаризиране на вземания

в. Главен счетоводител, бр. 2 от 16 - 31 януари 2009 г.

В сп. "Актив", бр. 12 от 2008 г. д-р Иван Златков - регистриран одитор, отговаря на въпроса как се осчетоводяват откритите грешки и неточности при инвентаризирането на вземанията. Това не е задача на комисиите по инвентаризацията, а на счетоводния от...

Oтчитане на фундаментални грешки

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

Годишното счетоводно прислючване е свързано със задълбочeн анализ на информацията по счетоводните сметки. Възможно е да бъдат открити грешки, както допуснати през текущата година, така и от минали години. Грешките, допуснати през отчетната година ...

Непарична вноска в капитала на друго дружество

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност "Х" ООД ще направи непарична вноска в капитала на друго дружество ("У" ЕООД). Обект на апорта ще е офис с примерна балансова стойност 50 000 лв. Със съгласието на "Х" ООД оценката на дела ще е в размер на ...

Отрицателен финансов резултат

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

Въпрос: Финансовият резултат за 2008 г. се очертава да бъде отрицателен. Поради това решихме да не начисляваме амортизации за 2008 г. и съответно да не ги отчитаме като разходи в себестойностт Какви последствия ще има това във финансовия отчет за 200...