начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Удържане и внасяне на данък при източника

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

Чуждестранно физическо лице продава дяловете си в българско търговско дружество на друго чуждестранно физическо лице. Доходите от продажбата подлежат ли на облагане в България и ако да, дружеството има ли задължение да удържи и внесе данък при източн...

Безлихвен заем за ЕТ

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

Възможно ли е ЕТ да получи безлихвен заем от физическото лице собственик? Ако ЕТ е получил заем от физическото лице собственик и е начислил лихва, която не е изплатена към 31 декември на текущата година, трябва ли да преобразува в посока увеличение с...

Транспорти услуги

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

Доставчик на транспортна услуга е ДЗЛ, регистрирано В България. Получател на услугата е ДЗЛ, регистрирано в Германия. Маршрутът на транспортната услуга е от Турция до Австрия. Във фактурата кое място на сделката се посочва? Трябва ли да се посочи фак...

Продажба на машина от Германия, закупена с финансиране от САЩ

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

Предстои финансиране от САЩ, за което още няма договор. Средствата са необходими за закупуване на машина от Германия. Впоследствие тя ще бъде продадена в България на военно поделение. Машината ще бъде предназначена за книговезка или печатарска дейно...

№ 96-00-87 от 11.03.2009 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО, определяне на авансови вноски за 2009 г., данъчно третиране на резултата от продажба на лек автомобил предвид разпоредбите на ЗКПО. Осигуряване на собственика на дружеството Във...

№ 94-П-41 от 24.06.2009 г. ОТНОСНО: Определянето на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

ОТНОСНО: Определянето на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на лице, което не подава декларация за облагане с данък Съгласно разпоредбите на глава четиринадесета от ДОПК установяването на задълженията, освен въз ос...

№ 24-33-40 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Определяне на облагаемия оборот във връзка със задължителна регистрация по ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-40/17.03.2009 г., сте изложили следната фактическа обстановка: Физическо лице е изпълнител по договор за управление и контрол и се осигурява на максималния размер на осигурителния доход. През 2006 г...

№ 24-31-31 от 30.06.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС при ВОП

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-31/13.03.2009 г., сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило употребяван товарен автомобил от Австрия. Автомобилът ще се използва в дейността на фирмата и не е предназначен ...

№ 08-00-3 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Облагане с данък върху превозните средства по чл. 55, ал. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

Във връзка с ваше запитване, заведено с вх. № 08-00-3 от 24.03.2009 г. в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Бургас, относно прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), изразяваме следното становище: Според изложеното...

№ 3-2389 от 20.05.2009 г. ОТНОСНО: Дължимост на лихви по подадени коригиращи декларации обр. № 6

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

Съгласно изложеното в запитването при подаване на искане за издаване на Удостоверение за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК до компетентната ТД на НАП на ЕТ "Д.Д." се установяват задължения по подадените декларации образец 6 за 2005 г. При попълв...

№ 3-1635 от 07.04.2009 г. ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит при изпълнение на проект по програма ФАР

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит при изпълнение на проект по програма ФАР съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Съгласно фактическата обстановка в запитването Община К. има сключен договор с Министерството на труда...

№ 3-1295 от 23.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на приходи от лихви и приходи от валутни операции

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2009 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на приходи от лихви и приходи от валутни операции на юридическо лице с нестопанска цел Според изложеното в запитването фондация е създадена с цел осъществяване на дейност в обществена полза, изразяваща се в насърчаване и по...

Данъчно третиране на командировъчни пари по ЗДДФЛ

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2009 г.

Какво произтича от новите разпоредби от ЗДДФЛ при данъчното третиране на командировъчните пари на собственика на ЕТ? До края на 2008 г. командировъчните пари на собственика на ЕТ се третираха данъчно само в ЗКПО. Според чл. 33, ал. 1, т. 2, буква "а"...

Облагане на доходи от рента и аренда по ЗДДФЛ

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2009 г.

Облагат ли се по ЗДДФЛ доходите от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделски земи? Дължи ли се данък за паричните и предметните награди, които са получени от участие в хазартни игри? Не подлежат на облагане доходите от ...

Данъчен кредит за покупка на автомобил

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2009 г.

Дружество се занимава с търговска дейност, закупува лек автомобил - пет плюс едно място. Предвижда се да се използва единствено за отдаване под наем. Може ли да се използва данъчен кредит при покупката на автомобила на основание чл. 70, ал. 2 от ЗДДС...