начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 3-1454 от 30.03.2009 г. ОТНОСНО: Освобождаване от такса битови отпадъци по реда на Закона за местните данъци и такси

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

ОТНОСНО: Освобождаване от такса битови отпадъци по реда на Закона за местните данъци и такси Предмет на запитването е въпросът има ли законно основание община Л. да събира такса битови отпадъци от жителите на с. Д. и длъжни ли са те да заплащат такав...

№ 3-1426 от 27.03.2009 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност при доставки на "стоки втора употреба"

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност при доставки на "стоки втора употреба" Според изложеното в запитването дружество осъществява доставки на стоки втора употреба - МПС, както по общия ред, така и по реда на ч...

№ 3-1341 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от земеделски производители

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от земеделски производители Според изложеното в запитването през 2008 г. кооперация "Х" е получила две субсидии, едната от които се отнася за стопанската 2006/2007 г., а другата се отнася за стопанската...

№ 3-1340 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4 и чл. 5 от ЗДДФЛ

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4 и чл. 5 от ЗДДФЛ Според изложеното в запитването през 2008 г. физическо лице е получило доходи от отдаване под наем на жилище, находящо се в гр. В. През същия период лицето е било временно в Австрия. Поставени са следните ...

№ 3-1059 от 09.03.2009 г. ОТНОСНО: Задължение за дерегистрация съгласно Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

ОТНОСНО: Задължение за дерегистрация съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването физическо лице осъществява дейност като едноличен търговец и е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност от 1994 г...

№ 3-1024 от 06.03.2009 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец Запитването е във връзка с ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ за 200...

№ 3-513 от 04.02.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 23, ал. 2, т. 21, б "е" от ЗКПО (отм.)

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 23, ал. 2, т. 21, б "е" от ЗКПО (отм.) С договор за цесия от октомври 2006 г., "…" ЕООД - цедент, прехвърля възмездно вземането си от "…" ООД, придобито на основание Договор за заем от август 1998 г., на "…" ООД - цесионер....

Акциз за въвеждането на територията на страната на употребявани леки пътнически автомобили

в. Седмичен законник, бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.

В бр. 4 от 2009 г . на сп. “Счетоводство +” Анелия Малкова, съдия, разглежда въпроса: Дискриминационен ли е акцизът за употребявани леки пътнически автомобили при въвеждането им на територията на страната от територията на друга държава - членка на Е...

Документиране на неустойка

в. Седмичен законник, бр. 22, 8 - 14 юни 2009 г.

Въпрос: Трябва да издадем фактура за неустойка по договор (за неизпълнени задължения по договор). Начислява ли се ДДС? Отговор: От въпроса не става ясно дали в случая ще се документира неустойка, дължима от получателя на лицето доставчик или пък изв...

Продажба на сграда

в. Седмичен законник, бр. 33, 7 - 13 септември 2009 г.

Въпрос: ДДС регистрирана фирма прави апорт стара сграда в друга ДДС фирма. От втората фирма апортираната сграда се продава. Следва ли да се начислява ДДС при продажбата на сградата като се има предвид, че същата е много стара, т.е над 10 години? И ка...

Облагане на доходи от лихви по финансов лизинг

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.

Кои случаи доходите от лихви по финансов лизинг се облагат самостоятелно, по смисъла на ЗКПО? Доходите от лихви по договор за финансов лизинг се облагат самостоятелно, когато лизингодател е чуждестранно юридическо лице. Основание за това е чл. 12, ал...

Приходи от начислени лихви

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.

По отпуснати кредити се начисляват лихви, изчислени въз основа на ефективен лихвен процент, които няма да се заплатят през първата година, тъй като тя е определена като гратисен период. Заплащането ще се извърши след тази година по схема - в рамките ...

Отчитане на представителни разходи

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.

Дружество с холдингова структура ежегодно провежда научно-техническа конференция с младите специалисти от системата за представяне на постиженията и обмяна на опит. Всички разходи се поемат като домакин: нощувки, транспорт, зала, помощни материали, х...

Данъчни ставки в ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.

Новият ЗКПО е с нова структура и с няколко данъчни ставки за отделните видове облагания, което затруднява в практическата работа. Бихте ли посочили всички дейности и ставки, съдържащи се в закона? Данъчните ставки, които се използват в ЗКПО, са следн...

Освобождаване от облагане на командировъчните пари на лицата, упражняващи свободна професия и занаят

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.

В какво се състои освобождаването от облагане на командировъчните пари на лицата, упражняващи свободна професия и занаят? От 01.01.2009 г. е редактирана разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 23 ЗДДФЛ относно освобождаването от облагане на командировъчнит...