начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 24-00-8 от 08.06.2009 г. - относно включване на Република България към споразумението, въз основа на което страните от Европейската общност прилагат Регламент 1408/71 с Конфедерация Швейцария

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2009 г.

ОТНОСНО: Включване на Република България към споразумението, въз основа на което страните от Европейската общност прилагат Регламент 1408/71 с Конфедерация Швейцария На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите дава...

№ 3-2720 от 08.06.2009 г. - относно счетоводно и данъчно третиране по ЗКПО на откраднат краткосрочен актив - парични средства в брой

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2009 г.

ОТНОСНО: Счетоводно и данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на откраднат краткосрочен актив - парични средства в брой Съгласно разпоредбите на т. 1 от Счетоводен стандарт 32 Финансови инструменти паричните суми представлява...

№ 92-00-5162 от 05.05.2009 г. - относно прилагане на разпоредбите ЗДДС и ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-5162/08.10.2008 г., е изложена следната фактическа обстановка...

№ 91-00-237 от 02.06.2009 г. - относно определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.

ОТНОСНО: Определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО Във връзка с постъпили множество запитвания относно дефинирането на дърводобива като производствена дейност за цели...

№ 24-32-99 от 05.05.2009 г. - относно обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4. т. 1 и т. 2 от ДОПК

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.

ОТНОСНО: Обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4. т. 1 и т. 2 от ДОПК във връзка с писмо № 24-32-99/23.03.09 г. на изпълнителния директор на НАП Във връзка с ваше запитване относно обезпечаване на задъ...

№ 06-00-3 от 14.05.2009 г. - относно данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица В изпратено от вас писмено запитване, постъпило в регистъра на Централното управле...

№ 3-2063 от 28.04.2009 г. - относно данъчното третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на физически лица

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2009 г.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на физически лица Във връзка с предстоящо общо събрание на холдингово дружество "Д" АД - гр. В., и евентуално решение за изплащане на дивидент е отправена молба за тълкуване на ч...

Внос на стоки от Швейцария и облагане с ДДС

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2009 г.

Въпрос: Закупихме стоки от Швейцарски фирма и ги получихме по куриер, без какъвто и да е друг документ, освен опаковъчен лист. Франкировката на сделката е DDU (доставка до получателя, без платени мита и данъци). В момента сме в кореспонденция с прода...

Промяната в чл. 34 и чл. 37 от ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2009 г.

В какво се изразява промяната в чл. 34 и чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), направена от 1 януари 2009 година? До 31 декември 2008 година действаше общата постановка, че когато един актив е обезценен (в случая - вземане), в...

Услуга в условията на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2009 г.

Фирма предоставя услуга на местно юридическо лице. Услугата е рекламна, но договорът е сключен с фирма, регистрирана извън територията на България, и плащането по нея се извършва от чужбина. Тази услуга влиза ли в условията на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС, ...

Данъчни задължения за получател на услуга

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2009 г.

Българска фирма, регистрирано по ЗДДС лице, получава юридическа услуга от юридическо лице, регистрирано по ДДС лице в Германия. Юридическата услуга не е свързана с недвижим имот. Попада ли тази услуга в обхвата на чл. 21, ал. 3, т. 1, б."в", или след...

№ 91-00-241 от 04.06.2009 г. Относно: Правна регламентация на вътреобщностното придобиване

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2009 г.

ОТНОСНО: Правна регламентация на вътреобщностното придобиване (ВОП) по чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност Във връзка с постъпили запитвания по приложението на чл. 13 от ЗДДС и във връзка с измененията на същия, ...

Корекции на грешки от предходни години

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

Направена е данъчна ревизия на дружество за периода 2006 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Констатирано е, че е отчетена като текущ разход частта от разсрочения разход за бъдещи периоди във връзка с трансформирането на дълготр...

Облагане с ДДФЛ на суми, получени от физическо лице във връзка с единно плащане на площ за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за земеделски дейности от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

Подлежат ли на облагане с ДДФЛ суми, получени от физическо лице, във връзка с единно плащане на площ за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за земеделски дейности от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейск...

Данъчни облекчения за лица с намалена трудоспособност

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

Досега лицата с намалена работоспособност за доходи, различни от трудови правоотношения, правеха през годината авансови вноски, без да се вземат предвид данъчните облекчения, регламентирани за тях. Това беше разпоредбата на досегашия чл. 43 от ЗДДФЛ...