начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Право на приспадане на данъчен кредит, когато ДДС е изискуем от получателя или от вносителя

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

ЗДДС е изменен и допълнен от парламента на 2 декември 2008 г., обн., ДВ, бр.106 от 2008 г. Създаде се нов чл. 73а. Той е твърде важен и принципен по своята същност,а съдържаща се в него нормативна разпоредба е необходима. С нея се решават и преодоляв...

Регулация на разходите за лихви

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

Въпрос: Бихте ли ми дали разяснения относно текста на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗКПО. Конкретният казус е следния: ООД - с двама съдружници, тегли кредит за оборотни средства, като за обезпечение с използван личен имот - жилищна сграда, собственост на е...

Промените в необлагаемите доходи на физическите лица, в сила от 1.01.2009 г.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародван в "Държавен вестник" бр. 106 от 12 декември 2008 г. бяха направени някои промени, свързани с данъчното третиране на определени доходи на...

Облагане по ЗМДТ на даренията

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Въпрос: Учредих Фондация на името на моя син по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Като учредител внесох 50 хил. лева капитал за нестопанска цел. Фондацията е регистрирана за частни нужди, въпреки че в Устава е насочена за подпомагане на ...

Отмяна на задължението за регистрация по ЗДДС на търговците на тютюневи изделия

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, бяха отменени разпоредбите на чл. 30, ал. 1 на Закона за тютюна и тютюневите изделия, като отпадна изискването лицата, извършващи ...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки с периодично изпълнение

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Въпрос: Дружество извършва доставка по ЗДДС, изразяваща се в превозване на еднородни инертни материали. Договорено е заплащането на доставките на 15 и 30 число на сответния месец. На посочените дати дружеството документира извършването на доставките ...

Разходи за гориво, които подлежат на данъчно регилиране

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Счетоводство +”, бр. 12 от 2008 г. Евгени Рангелов - магистър по финанси, отговаря на въпроса разходите за гориво на превозните средства подлежат ли на данъчно регулиране. Има коментари, че данъчно признати са разходите, изчислени на база разх...

Лихви, които не се облагат по ЗДДФЛ

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Български счетоводител”, бр. 24 от 2008 г. Илия Николов - данъчен експерт, отговаря на въпроса кои лихви не се облагат по ЗДДФЛ след промените в закона. Лихвата е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е гарантиран с и...

Облагане на физическо лице за получени апартаменти

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Счетоводство XXI”, бр. 1 от 2009 г. Иван Дочев - регистриран одитор, разглежда следния казус: Физическо лице е притежател на земя. Учредява право на строеж на фирма, срещу което получава обезщетение във вид на апартаменти. Наближава получаване...

Данъчно облагане на услуги

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 12 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма с чуждестранно участие в капитала има бизнес интереси за привличане на английски клиенти. Чрез телефонен секретар в Англия ...

Възстановяване ДДС, начислен при продажби на клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Данъчна практика”, бр. 12 от 2008 г. е публикуван отговор на въпроса: Подлежи ли на възстановяване ДДС, начислен при продажби на клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок? Предвиден ли е нормативен ред за възстановяването н...

Отчитане на данък за доставка

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

Във в. “Актив”, бр. 23 от 2008 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: На ЕООД, което не е регистрирано по ДДС, предстои да получи стока от фирма, установена в Белгия, която е регистрирана по ДДС там. Какви документи следва да...

№ 96-00-419 от 20.10.2008 г. - ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ)

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ) Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" - Пловдив с вх. № 96-00-419/20.10.2008 г., е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение "..."-..., в качеството с...

№ 91-00-44 от 30.01.2009 г. - ОТНОСНО: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ)

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

ОТНОСНО: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националата агенция за приходите, изразявам следното ...

№ 91-00-39 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

ОТНОСНО: Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона...