начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 94С-2594-1 от 10.01.2009 г. Относно: Категория труд на стрелец

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

ОТНОСНО: От 14.03.1978 г. до 05.02.1985 г. съм работил като стрелец на полигон за борба с градушките. Интересува ме от коя категория ще бъде зачетен трудовият ми стаж при пенсиониране? Запитването, поставено в настоящото писмо, касае определяне катег...

№ 92-921-1 от 17.02.2009 г. Относно: Учителски стаж

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

ОТНОСНО: В училището ни предстои да се пенсионира колега, който иска да ползва реда за по-ранно пенсиониране на учителите по § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Навършил е 60-годишна възраст. От 12 г...

№ 91-01-97 от 30.04.2009 г. Относно: Изпращане на разпореждания за осъвременени пенсии

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

Уведомявам ви, че с Решение № 5.2, Протокол № 3 от 21.04.2009 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт реши да не се изпращат разпореждания чрез пощенските станции за осъвременените размери на пенсиите от 1.07.2009 г. При поискване от...

№ 20-00-342 от 18.03.2009 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващи се лица

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.

ОТНОСНО: Лице упражнява дейност като едноличен търговец и едновременно с това е съдружник в ООД, където не упражнява трудова дейност. Следва ли лицето да се осигурява и в ООД? Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредб...

Промените в КСО и НПОС

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

Бихте ли разяснили скорошната промяна в социалоосигурителния закон, която предвижда, че ако си навършил възраст за пенсиониране и не се пенсионираш, а продължиш да работиш, тези години ще се изчисляват към пенсията ти с по-висок процент? Съгласно раз...

Коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход

в. Седмичен законник, бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда темата за определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица. Новата редакция на чл. 6, ал. 8 от КСО установява з...

Регулиране на неплатени заплати и осигуровки на управител по договор за управление

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

Трябва ли да се регулират неплатените заплати и осигуровки на управител по договор за управление съгласно чл. 42 от ЗКПО за 2008 г.? Ще се считат ли тези разходи за данъчно признати, при положение че разходите за заплати на управителите са приравнени...

№ 943-409-1 от 09.01.2009 г. Относно: Определяне на трудов стаж на настройчик-програмист на високопроизводителни металорежещи машини

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

ОТНОСНО: Целият ми стаж е като настройчик-програмист на високопроизводителни металорежещи машини в Завод за автоматика и телемеханика на жп транспорт - София. Прилагам и документи за характеристиката на работата, както и за получаваното допълнително ...

№ 94В-1982-1 от 08.01.2009 г. Относно: Обучение в комсомолска школа зачита ли се за трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

ОТНОСНО: От 15.09.1974 г. до 30.06. 1975 г. бях изпратена на обучение в Централната комсомолска школа "Г. Димитров" при ЦК на ДКМС. Интересува ме зачита ли се този период на обучение за трудов стаж при пенсиониране? На основание § 9, ал. 1 от Преходн...

№ 94Д-1934-1 от 29.01.2009 г. Относно: Определяне на категория труд

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

ОТНОСНО: Работил съм във фирма "Нистра" - София, но нямам документ за категорията на стажа. Мои колеги, с които сме работили заедно една и съща работа, се пенсионираха при втора категория. Представям копие от трудовата ми книжка. Моля да ми отговорит...

№ 91-01-274 от 23.12.2008 г. ОТНОСНО: Промените, свързани с правото и размера на паричните обезщетения за майчинство от 1 януари 2009 г.

сп. Български законник, бр. 5, Май 2009 г.

ОТНОСНО: Промените, свързани с правото и размера на паричните обезщетения за майчинство от 1 януари 2009 г. По повод направените промени относно правото и размера на паричните обезщетения за майчинство в Кодекса за социално осигуряване, със Закона за...

№ 66-11-4 от 14.01.2009 г. ОТНОСНО: Осигурителен стаж, положен при условията на трета категория труд

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

ОТНОСНО: Работник има осигурителен стаж, положен при условията на трета категория труд, 25 години и 4 месеца и при условията на втора категория - 15 години и 20 дни. Осигурителният стаж от втора категория, положен до 27.11.2008 г., е 14 години, 10 ме...

№ 3-1002 от 06.03.2009 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за здравно осигуряване за времето на неплатен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за здравно осигуряване за времето на неплатен отпуск Постъпило е писмено запитване относно приложението на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Според изложеното в същото в "А" - гр. ….. предстои...

№ 3-677 от 11.02.2009 г. ОТНОСНО: Задължение за подаване на Декларация обр. 6 от самоосигуряващо се лице

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

ОТНОСНО: Задължение за подаване на Декларация обр. 6 от самоосигуряващо се лице и ползване на облекчение съгласно Закона за здравното осигуряване Запитването е във връзка с приложението на здравноосигурителното законодателство. Според изложеното в съ...

№ 3-574 от 06.02.2009 г. ОТНОСНО: Подаване на данни с Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

ОТНОСНО: Подаване на данни с Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в същото задълженото лице е назначено по договор за управлени...