начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


№ 70/65 от 29.12.2008 г. ОТНОСНО: Признаване на платени отпуски като трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

ОТНОСНО: Кодексът на труда изрично предвижда, че времето, през което работникът или служителят ползва платени отпуски, независимо от тяхното основание и начина на заплащането им, се признава за трудов стаж Разпоредбата на чл. 352, т. 2 от Кодекса на ...

Отпуск на бащата след навършване на 6-месечна възраст от детето

в. Седмичен законник, бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда въпроса за отпуска на бащата след навършване на 6-месечна възраст от детето. В съответствие с чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, със съгласието на майката (осино...

Изменение на трудовото правоотношение по време на отпуск по майчинство

в. Седмичен законник, бр. 16, 27 апр. - 3 май 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, дава отговор на въпроса: Възможно ли е преназначаване по време на майчинство, без то да бъде прекъсвано? “Преназначаването” е действие, с което страните по трудовото правоотно...

Обезщетение при прекъсване на отпуска поради бременност и раждане

в. Седмичен законник, бр. 22, 8 - 14 юни 2009 г.

Въпрос: Задължително ли след изтичане на 315 дни трябва да продължа майчинството до 410 дни? Служителката иска да се върне на работа, но да не изгуби 50% от него. Отговор: При бременност и раждане работничката или служителката, която има 12 месеца о...

Възнаграждение за платения годишен отпуск при преминаване към непълно работно време

в. Седмичен законник, бр. 22, 8 - 14 юни 2009 г.

Въпрос: Поради намаляване обема от работа част от персонала преминава на 4 (четири) часов работен ден, т.е. с допълнително споразумение се променя продължителността на работното време и заплащането. Как трябва да се постъпи с неизползваните отпуски? ...

Извънреден труд

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.

По какъв начин и в каква писмена форма се отчита извънредният труд съгласно чл. 149, ал. 2 от КТ? Съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд. В случаите, когато работни...

Ползване на отпуск по чл. 168 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.

Има ли възможност дните по чл. 168 от КТ да бъдат дадени на бащата, като това се договори в допълнително споразумение и ако в предприятието няма сключен колективен трудов договор (КТД)? В чл. 168 от КТ е предвидено, че ако е уговорено в КТД, работеща...

Размер на платен годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2009 г.

С индивидуален трудов договор е определено на служител освен основната работна заплата да се заплаща и допълнително трудово възнаграждение в размер на 5 процента от реализираните от него поръчки. Това допълнително трудово възнаграждение влиза ли в ба...

Задължение на работодателя за сключване на договор по чл. 18 от ЗЗБУТ

в. Седмичен законник, бр. 16, 27 апр. - 3 май 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експрет по ЗБУТ, разглежда задълженията на работодателя за сключване на договор по чл. 18 от ЗЗБУТ. Важно условие за създаването на здравословни и безопасни условия на труд е координиран...

Нови изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение

в. Седмичен законник, бр. 14, 13 - 19 април 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Цвета Попова, старши асистент по трудово и осигурително право, разглежда новите изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение. До създаването на новия чл. 350а в глава седемнадесета, р...

Обезщетение при дисциплинарно уволнение

в. Седмичен законник, бр. 14, 13 - 19 април 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Следва ли да се изчака да изтече срокът на предизвестието или остатъкът от срока по договора на дисциплинарно уволнение и ако не е назначен друг работник едв...

Оспорване на уволнение

в. Главен счетоводител, бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.

Прекратен е трудовият договор по съкращение на лице, на което му остават около 5 месеца до навършване на възраст и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. Лицето оспорва уволнението по съдебен ред. Делото е решено в негова полза, но след по...

Вписване на неплатен отпуск до 1 меесец, който се зачита по КТ, в трудовата книжка

в. Главен счетоводител, бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.

При заверка на трудова книжка на лице, на което предстои пенсиониране, се е породил спорен въпрос за начина на вписване в нея, ако е ползван неплатеният отпуск до 1 месец, който се зачита по Кодекса на труда. Това време следва ли да се запише заедно ...

Превеждане на паричните обезщетения за временна неработоспособност по банкови сметки

в. Главен счетоводител, бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.

Има ли точно определена дата, на която се превеждат паричните обезщетения за временна неработоспособност по банковите сметки? Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено оси...

База за изчисляване на възнаграждение при прекаретен трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.

В сп. "Труд и право", бр. 1/2009 г. Недка Колева - експерт по заплащане на труда, разглежда следния казус: Трудовият договор на работник е прекратен, считано от 01.12.2008 г. Как би следвало да се изчисли обезщетението по чл. 222, ал. 3 и по чл. 224 ...