начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Обезщетение за прекратяване на трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

Работодател е осъществил законосъобразно прекратяване на трудов договор на служителка, тъй като той й предложи писмено, а тя също писмено се съгласи да бъде приложен чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда. Веднага на лицето е изплатено законоустановеното...

№ 94ВВ/30 от 16.03.2009 г. Относно: Равенство на трудовия стаж и осигурителния

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или служителят е работил при условията на намалено работно време, което за него е било законоустановено работно време, следва, че трудовият му стаж е равен на осигурителния В чл. 355, ал. 1 от КТ е предвидено, ч...

№ 94ДД/104 от 15.04.2009 г. ОТНОСНО: Отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г.

ОТНОСНО: Отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст се прекратява, когато детето бъде настанено в детско заведение Според чл. 46, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските отпускът за отглеждане н...

Отпуск за бременност и раждане - за дете, настанено в детско заведение

в. Седмичен законник, бр. 39, 19 - 25 октомври 2009 г.

В отпуск по чл. 163 КТ за бременност и раждане съм до 30.11.2009. От м. 10.2009 г. детето ми ще започне да посещава ОДЗ - ще ми бъде ли спряно обезщетението и прекратен отпускът? В какъв срок и кога трябва да уведомя работодателя си, че детето ми е в...

Бюрото по труда не е работодател

в. Седмичен законник, бр. 39, 19 - 25 октомври 2009 г.

Има ли право на обезщетение в размер на 6 брутни месечни заплати служител, който е работил повече от 10 години при един и същи работодател, бил е съкратен, изкарал е няколко месеца на трудовата борса, след което отново е назначен при същия работодате...

Права на непълнолетни работници и служители при недействителен трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 38, 12 - 18 октомври 2009 г.

През това лято назначихме на работа при нас няколко души, които не бяха навършили изискваната от закона възраст. При извършена проверка от Инспекцията по труда, трудовите договори на тези работници бяха обявени за недействителни, а те бяха освободени...

Осигуряване на безплатна храна от работодотеля

в. Седмичен законник, бр. 37, 5 - 11 октомври 2009 г.

Според Кодекса на труда, работодател, който има повече от 10 работника, трябва да осигурява безплатна храна. В какви случаи се осигурява такава? Ако е във вид на купони, до каква сума е определено да се отпуска подобна? За съжаление, няма такава общ...

Обезщетение при пенсиониране поради болест

в. Седмичен законник, бр. 37, 5 - 11 октомври 2009 г.

Имам над 20 прослужени години в едно и също предприятие. В началото на тази година се разболях и след получени усложнения в продължение на шест месеца бях в отпуск по болест. След това се явих на ТЕЛК, която ми определи висок процент на неработоспосо...

Проблеми на българските работници в държавите от ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2009 г.

Какви проблеми срещат в момента българските работници в държавите от ЕС? Проблемите са от различно естество, но определено е завишен броят на запитвания към службите по трудови и социални въпроси на МТСП в посолствата ни в Мадрид, Лондон, Берлин, Ати...

Основание за освобождаване от работа

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2009 г.

Работник не се явява на работа от 8.12.2008 г. Изпращани са на домашния му адрес два пъти писма с покана да даде писмени обяснения, но той отказва да ги получи. Случайно е открито, че лицето е в болница, но не е уведомил фирмата и не е представил бол...

№ 94КК/106 от 13.02.2009 г. Относно: Зачитане на осигурителен стаж на лица страдащи от тежки болести и получаващи пенсия за инвалидност

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2009 г.

ОТНОСНО: В Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж няма разпоредба, по силата на която да се зачита осигурителен стаж за период, през който лицето е получавало пенсия за инвалидност и не е работило, с оглед отпу...

Командироване на служители

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2009 г.

Може ли ръководител на предприятие да командирова работници и служители в друго предприятие или учреждение? Когато лицето е командировано за определен срок в друго предприятие след изтичането на срока, командированият следва ли наново да се назначава...

Заличаване на трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2009 г.

Лице е с мярка пробация (чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК), която е изтекла. Трябва да му се заличат 8 месеца трудов стаж от февруари до септември 2008 г. Къде и какви вписвания трябва да се направят освен в края на трудовата книжка? От запитването се разб...

№ 92/589 от 31.10.2008 г. Относно: Зачитане за трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2009 г.

ОТНОСНО: При определени хипотези времето по трудово правоотношение в Либия може да бъде зачетено от работодателя за трудов стаж и съответно включено при изчисляване на процента за допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит При по...

№ 91-01-186 от 06.08.2009 г. ОТНОСНО: Попълване на данни в Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" за месеца, през който за работниците и служителите се въвежда непълно работно време

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2009 г.

На основание чл. 138, ал. 1 от КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време. Съгласно ч...