начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. ...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм., ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

   В сила от 01.07.2007 г.
Издадена от министъра на правосъдието
Обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 111 от 22 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 7 от...