начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 25, 24 - 30 юни 2019 г. > Третиране по ЗДДС на продажбата на ...
в. Седмичен законник
бр. 25, 24 - 30 юни 2019 г.

Третиране по ЗДДС на продажбата на сграда

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП

   ЕТ, регистрирано по ДДС, е съсобственик на имот с физическо лице, или със себе си. Имотът не се ползва по предназначението на фирмата и ЕТ иска да продаде или да прехвърли частта от имота на физическото лице. Трябва ли да се начисли ДДС при сделката? Имотът е придобит с договор за покупка през 1998 г. от ЕТ и не е начисляван ДДС.

   Разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС определя доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях като освободени доставки. Определение на понятието “стари сгради” може да се изведе от определението, дадено в § 1, т. 5 от ДР на закона, където е дадена дефиниция за “нови сгради”, а именно:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж” или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
В случай че се касае за “стара сграда” по смисъла на ЗДДС, то доставката ще се третира като освободена и за същата няма да се дължи данък върху добавената стойност. Предвидена е възможност в разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС доставчикът да реализира правото си на избор да третира доставката като облагаема.
Необходимо е да се има предвид и разпоредбата на чл. 45, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 1 от ЗДДС, съгласно която облагаема доставка е прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
В случай че се касае за урегулиран поземлен имот, то доставката ще е облагаема и за същата ще се дължи данък върху добавената стойност.
В случай че предмет на доставката е “стара сграда” и урегулиран поземлен имот, то прехвърлянето на сградата и прилежащия терен към нея ще се третира като освободена доставка (налице е също право на избор по чл. 45, ал. 7 от закона както по отношение на сградата, така и по отношение на прилежащия терен доставката им да се третира като облагаема). Частта от урегулирания поземлен имот извън прилежащия терен към старата сграда, предмет на доставката, ще се третира като облагаема доставка.Статия със свободен достъп