начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г. > Подоходен данък на местно физическо...
в. Седмичен законник
бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.

Подоходен данък на местно физическо лице за доход от недвижим имот в чужбина

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   На основание чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина. Облагането на доходите на местните физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е уредено в чл. 31 от ЗДДФЛ, а облагаемият доход се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи. Придобитите от местни физически лица през данъчната година доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. На основание чл. 50, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
- придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
- притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
Следователно в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение №4) като местно физическо лице следва да декларират придобити през данъчната година доходи от наем, както от източници в страната, така и от чужбина.
Съгласно чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

   Така например при наличието на доход, получен от местно за РБ физическо лице от недвижим имот, който се намира в Австрия, е от значение предвиденото за облагането му в СИДДО между двете държави. В такъв случай на основание чл. 6, ал. 1 от спогодбата между тях и протокола към нея доходи, получени от местно лице на едната договаряща държава от недвижимо имущество, намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данъци в тази друга държава. Съгласно ал. 3 на същия член разпоредбата на ал. 1 се прилага по отношение на доходи, получени от пряко използване, отдаване под наем или използване под каквато и да е друга форма на недвижимото имущество. Следователно чл. 6 от СИДДО с Австрия дава право на тази държава да облага доходите от наем на недвижимо имущество, разположено на нейната територия, реализирани от местни на България лица. По силата на чл. 23, ал. 1 от СИДДО, когато местно лице на България получава доходи или притежава имущество, които в съответствие с разпоредбите на тази спогодба могат да се облагат с данък в Австрия, България, спазвайки разпоредбите на чл. 23, ал. 2 и 3, ще освободи такива доходи или имущество от облагане с данък. Това освобождаване не е поставено в зависимост от това дали Австрия облага или не тези доходи.
Предвид изложеното, независимо че няма да бъде обложен у нас, т.е. към него да бъде приложен предвиденият в спогодбата метод “Освобождаване с прогресия”, полученият от физическото лице доход от имот в Австрия следва да бъде деклариран у нас. За целта придобитият от него доход трябва да бъде посочен в Част I на Приложение № 9 на неговата годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, както и на ред 9 в Част VIII на Приложение № 10 от декларацията.Статия със свободен достъп