Универсална книга за БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ - издание 2022 г.
Универсална книга за
БЮДЖЕТНИЯ
СЧЕТОВОДИТЕЛ

2022

НОВО: Книга от над 700 страници
с включена безплатна куриерска
доставка
до врата
+
Разширена и допълнена
интернет платформа
към книгата:
zakonnik.bg/BS

По-ниска цена
за ранни заявки!!!

Очаквано излизане от печат и активиране на онлайн платформата:
месец декември 2021 г.

Книгата съдържа:


Коментар по важни теми, свързани със счетоводното отчитане и
годишното приключване за 2021 г. в бюджетните организации


Мария ЦВЕТАНОВА - Експерт по бюджетно счетоводство

 

I. Обхват и съдържание на отчетната информация в годишния финансов отчет за 2021 г.
II. Спазване на нормативната рамка на финансово отчитане, както и указанията на Министерството на финансите

 • Спазване на разпоредбата на чл. 24 от Закона за счетоводство.
 • Спазване на основните счетоводни принципи, регламентирани в чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводство.
 • Коректно прилагане на счетоводните сметки от Сметкоплана на бюджетните организации (СБО) по критерии – приходно-разходни позиции и финансиращи позиции.
 • Взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфите/ подпараграфите на Единната бюджетна класификация (ЕБК).

4.1. Приходи
4.2. Разходи
4.3. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви
4.4. Финансиране на бюджетното салдо
4.5. Друга информация

 • Спазване на разпоредбата на чл. 28 от ЗСч за провеждане на годишна инвентаризация на активите и пасивите и на указанията, дадени от МФ в ДДС № 10 от 2017 г. на МФ.
 • Спазване на чл. 16, т. 9 от ЗСч за определяне реда и движението на счетоводните документи от момента на тяхното създаване или получаване в предприятието до момента на унищожаването или предаването в архива.
 • Спазване на указанията на МФ, дадени в ДДС № 20 от 14.12.2004 г.
 • Спазване на указанията, дадени в ДДС № 14 от 2013 г. и ДДС № 08 от 2014 г.
 • Спазване на указанията на МФ във връзка с годишното приключване на счетоводните сметки, изготвяне на годишната оборотна ведомост и баланс към 31 декември и съставяне на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките на СЕС и сметките за чужди средства.
 • Спазване на указанията на МФ, дадени в писма ДДС № 07 от 04.04.2008 г.,  ФО-2 от 27.01.2015 г., ДДС № 01 от 26.01.2015 г. за отчитане на начислена и касова основа получаването и разходването на средствата на НФ от Структурните фондове и от Кохезионния фонд на ЕС в министерства и ведомства, в общини и други бюджетни организации.
 • Спазване на други указания на МФ.
 • Спазване на изискванията на други нормативни актове (законови и подзаконови), чиито разпоредби се прилагат при осчетоводяване на стопанските операции в бюджетната организация (КТ, ЗДС, ЗДДФЛ, ЗКПО,  ЗДБРБ за отчетната година, постановления, наредби и др.).

III. Специфика в счетоводната отчетност на бюджетните организации

 • Коректно отчитане на стопанската дейност в бюджетните организации и нейното облагане.
  • Бюджетни приходи.
  • Приходи на бюджетните предприятия, които са от стопанска дейност.
   • Приходи от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество.
   • Приходи от продажба на недвижими имоти (сгради, други активи от гр. 20 и 22).
 • Отчитане на придобиване на ДМА в условията на финансов лизинг.
 • Отчитане на приходи от отдаване на публична държавна или общинска собственост на  концесия.
 • Практико-приложни аспекти при осчетоводяване на В и К активите, приходите и инвестициите в общините и областните администрации.
 • Проекти по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на съоръжения за компостиране.
 • Спазване на указанията, дадени в т. 69 от ДДС № 05 от 2016 г.
 • Спазване на указанията, дадени в т. 70 от ДДС № 05 от 2016 г. за възможността за прекласификация на материалните запаси в дълготрайни активи.
 • Етапи на годишно счетоводно приключване
  • Първи етап: Процедури преди изготвяне на годишните оборотни ведомости.
 • Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година, вкл. даренията.
 • Начисляване на разходи за амортизация на дълготрайните активи.
 • Начисляване на приписани приходи и разходи.
 • Начисляване на приходите и разходите за месец декември по корективни сметки.
 • Отчитане на преведените суми в текущата година, които ще се осчетоводят като разходи в следващия отчетен период.
 • Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършеното строителство.
 • Преглед за обезценка на дълготрайни активи и преоценка на материални запаси.
 • Начисляване на провизии за задължения.
 • Начисляване на провизии за вземане.
 • Начисляване на разходи за провизии на персонал.
 • Признаване/непризнаване на приходите от дарения.
 • Анализ на разходите по европейските програми и свързаните с тях лихви.
 • Провеждане на годишна инвентаризация и бракуване (при възможност):
 • подготовка за годишна инвентаризация – заповед; комисии; обекти; срокове.
 • провеждане на инвентаризацията – измерване и преброяване (фактическа и документална  проверка);
 • документиране на резултатите от инвентаризацията – инвентаризационни описи; сравнителни ведомости; протоколи за брак или актове;
 • осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията – липси по вина/без вина; излишъци, кражби; компенсиране;
  • Втори етап: Приключване на счетоводните сметки (без сметките от раздели 6 и 7).
  • Трети етап: Изготвяне на годишна оборотна ведомост (за МФ и СП) и изискваните справки от Министерството на финансите към нея.
  • Четвърти етап: Изготвяне на годишен финансов отчет към 31.12.2021 г., в т.ч. баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и чуждите средства и приложение.
  • Пети етап: Годишно приключване на счетоводните сметки.
 • Приключване на сметките от раздели 6 и 7 със сметка 1201.
 • Приключване на сметка 1201 със сметка 1101.
 • Приключване на сметките от подгрупа 450 със сметките от подгрупа 760 или сметка 1001.
 • Приключване на задбалансовите сметки.
 • Публикуване на годишния финансов отчет

 


Специфични моменти при прилагане на ЗДДС в
общините и в другите бюджетни организации


Мина ЯНКОВА
- Данъчен експерт в Министерство на финансите

 

1 . Общи правила по ЗДДС приложими за дейността на бюджетните предприятия

- приложимост на разпоредбата на чл. 3 от ЗДДС, която определя кръга на данъчно задължените лица за целите на ЗДДС;
- правила за формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация;
- сделки с активи на бюджетни предприятия.

2. Особени случаи на облагане с ДДС на доставки, извършвани от общини

- предоставени средства/субсидии от гледна точка на ЗДДС;
- разходи, които се считат за допустими за финансиране от Европейския съюз в контекста на ДДС;
- префактуриране на разходи с начислен ДДС от второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
- разпореждане с публични активи;
- други примери за специфични доставки.

3. Облагане с ДДС на доставки, извършвани от учебни заведения

- освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на образователните услуги;
- примери за специфични доставки;

4. Облагане с ДДС на доставки, извършвани от болници

- освобождаване от облагане с ДДС на доставки, свързани със здравеопазване;
- практика на съда на ЕС;
- примери за специфични доставки.

5. Облагане с ДДС на доставки, извършвани от министерства

- данъчно задължени лица за всички получени услуги.

 


Взаимоотношения с персонала, работещ по трудово и служебно правоотношение - правила, условия, преназначаване, заплащане и др.

Гошо МУШКАРОВ
- Доктор по икономика

 

І. ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

1. Специфични изисквания за изпълнение на държавната служба по трудов договор
2. Трудови договори в бюджетното предприятие
3. Конкурс за заемане на длъжност по трудово правоотношение
4. Работно време и почивки
5. Извънреден труд
6. Отпуски
7. Командироване
8. Трудови възнаграждения в бюджетното предприятие
9. Обезщетения по трудови договори в държавните предприятия
10. Дисциплинарна отговорност по трудови правоотношения
11. Прекратяване на трудовия договор
12. Административнонаказателна отговорност


ІІ. ОСОБЕНОСТИ НА СЛУЖЕБНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

1. Задължителни изисквания към държавния служител
2. Документи, необходими за постъпване на държавна служба
3. Конкурс за заемане на длъжност по служебно правоотношение
4. Постъпване и изпълнение на държавна служба
5. Стипендиантски програми в администрацията
6. Рангове и повишаване в длъжност
7. Възнаграждение на държавния служител
8. Обезщетения на служителите в бюджетните предприятия
9. Отпуски на държавния служител
10. Командироване
11. Изпълняване на длъжност в институция на Европейския съюз
12. Обучение на държавните служители
13. Служебно, униформено и работно облекло
14. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
15. Професионална квалификация и обучение
16. Оценяване изпълнението на държавния служител
17. Дисциплинарна отговорност на държавните служители
18. Прекратяване на служебните правоотношения
19. Административнонаказателна отговорност

 


Обществените поръчки – от подготовка на условията на обществена поръчка, през нейното провеждане до сключване на договор с избрания изпълнител. особености и изисквания на възлагателния процес след влизане в сила на задължението за използване на ЦАИС ЕОП

Мариана КАЦАРОВА
- Юрист, експерт по обществени поръчки

 

ПОДГОТОВКА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 • Обекти на обществените поръчки
 • Изчисляване на прогнозна стойност
 • Избор на ред за възлагане по Закона за обществените поръчки
 • Обстоятелства за лично състояние на кандидатите и участниците
 • Критерии за подбор
 • Критерии за възлагане
 • Гаранции
 • Проект на договор
 • Образци на документи

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 • Откриване на процедура. Определяне на срокове
 • Назначаване и работа на оценителната комисия
 • Избор на изпълнител. Прекратяване на процедурата.
 • Необходими документи и действия за сключване на договор
 • Подизпълнители

 


Държавното обществено осигуряване в
практиката на бюджетното предприятие


Аспасия ПЕТКОВА
- Експерт по социално и здравно осигуряване

 

 • Осигуряване на държавни служители
 • Осигуряване на лица, работещи по трудови договори
 • Осигуряване на изборни длъжности
 • Ред за погасяване на публичните задължения
 • Подаване на декларации за удостоверяване на осигуряването
 • Осигуряване на лица, работещи по граждански договори
 • Осигуряване на учители
 • Подаване на уведомления за сключване на трудови договори

 


Нормативна база – закони, правилници, наредби и др.


Списъци с кодове, сметки и обслужващи банки


Писма, разяснения и съдебна практика

 

ВАРИАНТИ И ЦЕНИ:

 

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ
Предстоящо издание за 2022 г. Очаквано излизане от печат - месец декември.

По-ниска цена за ранни заявки!!!
Само в интернет на zakonnik.bg/BS:
39
вместо
49
 
Печатен вариант (издание на хартия) +
Интернет вариант на zakonnik.bg/BS:
49
вместо
59
+ безплатна доставка
БОНУС при покупка на 3 или повече книги:
Печатен вариант (издание на хартия) +
Интернет вариант - zakonnik.bg/BS +
Счетоводно-правна система
ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg за 3 мес.
по
49
вместо
по 59
+ безплатна доставка
+ Достъп до Експертис

 


Заявка
1 ВАШИТЕ ДАННИ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Коментар:
Фирма за доставка:
2 ДАННИ ЗА ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
ЕИК:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: