НОВИ ИЗДАНИЯ - 2017 г.

1628 стр. в 4 книги

Три тома в четири книги и дискове към тях:
ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
2017 г.

Том I, част 1: ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
 Том I, част 2: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Мина ЯНКОВА –  държавен експерт в Министерство на финансите

Две книги по 450 страници

Том II: ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
Книга 440 страници + общ диск за двете части

Том III: ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт в НАП
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
Книга 288 страници + диск

 -50% 
Цена за трите тома и дисковете към тях -
4 книги + дискoве:

50.40 лв.
вместо 100.80 лв.


324 стр.Том I, част 1:ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ,
+
Том I. част 2: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС


количество
1
 -50% 
Цена за двете книги и диска към тях:
24.00 лв.
вместо 48.00 лв.

 


Книгите съдържат:

 • Актуализираните нормативни текстове на данъчните закони
 • Изчерпателни експертни коментари по последните промени в законодателството
 • Най-новите писма и указания на НАП и Министерството на финансите

Дискът към комплекта от трите книги включва:

 • Цялото съдържание на книгите
 • Допълнителни нормативни актове за данъците и данъчния процес
 • Практика на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по данъчни дела

Подробно съдържание на книгите и дисковете в трите тома:

ЗДДС и ППЗДДС

 

книга

диск

Нормативна уредба

Закон за данък върху добавената стойност, пълен актуализиран текст

Правилник за прилагане на ЗДДС, пълен актуализиран текст            

Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз

 

Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността

 

Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз

 

Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Регламенти и директиви*

 

Коментар

Експертен коментар на промените в ЗДДС и ППЗДДС

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП и МФ по ЗДДС

Допълнително писма и указания

 

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Решения на Съда на ЕС по данъчни дела

 

* Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност
Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки


ЗКПО и ЗАДС

 

книга

диск

Нормативна уредба ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане, пълен актуализиран текст

Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

 

Заповед на основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане – утвърден списък с наименования на общини, в които през предходната година е регистрирана безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната

Нормативна уредба  ЗАДС

 

 

Закон за акцизите и данъчните складове, пълен актуализиран текст

Правилник за прилагане на ЗАДС

 

Закон за виното и спиртните напитки

 

Закон за митниците

 

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

 

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

 

Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия

 

Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

 

Наредба № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки

 

Наредба № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

 

Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки

 

Наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки

 

Наредба № 1 от 10.10.2006 г. за реда и условията за регистриране, заличаване от регистъра на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, технологични дневници, начин за воденето им и контрола върху регистрираните лица и дейността им

 

Наредба № 106 от 23.08.2006 г. за условията и реда за предаването на вторични продукти от винопроизводство за задължителна дестилация, изискванията на които трябва да отговарят и контрола върху тях

 

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

 

Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино

 

Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртни напитки, разрешените добавки и условията за използването им

 

Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки

 

Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържание и форма на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им

 

Наредба за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки

 

Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина

 

Наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство

 

Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване

 

Регламенти, директиви и решения на ЕК*

 

Коментари

Експертен коментар на промените в ЗКПО

Експертен коментар на промените в ЗАДС и ППЗАДС

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Решения на Съда на ЕС по данъчни дела

 

*  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията
Решението на ЕК по чл. 189 б от ЗКПО
Решение на ЕК по чл.184 от ЗКПО: № С(2008)848 от 11.03.2008 г. относно Държавна помощ № 166/2007 - България и Регионална помощ - Закон за корпоративното подоходно облагане (член 184)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за сближаване на данъците върху цигарите
Директива на Съвета 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари
Директива на Съвета 92/83ЕИО от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки
Директива на Съвета 92/84/ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки
Директива на Съвета 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия
Директива на Съвета 95/60/ЕО от 27 ноември 1995 г. относно фискалното маркиране на газьол и керосин
Директива на Съвета 2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчното облагане на  енергийните продукти и електроенергията
Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО
Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО
Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн
Регламент на Комисията (ЕИО) № 2719/92 от 11 септември 1992 г. относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността
Регламент на Комисията (ЕИО) № 3649/92 от 17 декември 1992 г. относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане
Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
Регламент (EО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 година относно удостоверение за освобождаване от акциз
Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) 2073/2004
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1221/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията по отношение на данните, които трябва да се предоставят в рамките на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки 

ЗДДФЛ и ЗМДТ

 

книга

диск

Нормативна уредба

Закон за данъците върху доходите на физическите лица, пълен актуализиран текст

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., в сила от 7.08.2015 г.

 

Закон за местните данъци и такси, пълен актуализиран текст

Коментар

Експертен коментар на промените в ЗДДФЛ

Експертен коментар на промените в ЗМДТ

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП

Съдебна практика

Решения на ВАС

 
Пълен каталог на материалите в тритоимното издание:

Том I, Част 1

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 г.)
НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА
НАРЕДБА № Н-12 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 6 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2012 Г.)
НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ
НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
ДИРЕКТИВА 2013/43/ЕС НА СЪВЕТА от 22 юли 2013 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами
ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране
ДИРЕКТИВА 2009/162/ЕС НА СЪВЕТА от 22 декември 2009 година за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 2009/132/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (кодифицирана версия)
ДИРЕКТИВА 2009/69/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос
ДИРЕКТИВА 2008/117/ЕО НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки
ДИРЕКТИВА 2007/74/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 282/2011 НА СЪВЕТА от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (преработена версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 904/2010 НА СЪВЕТА от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработена версия)
ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР
Промени, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит
Общи правила за приспадане на данъчен кредит
Правила за приспадане на данъчен кредит, предвидени с ДДС Директивата
Практика на СЕС, свързана с приспадане на данъчен кредит
Правила относно включване в стопанските активи на лицето, предвидени със ЗДДС
Режим на пропорционално приспадане на данъчен кредит
Правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит, предвидени с ДДС Директивата
Правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит, предвидени със ЗДДС
Право на данъчен кредит при придобиване или изграждане на недвижими имоти имоти, включени в стопанските активи на данъчно задължено лице пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на стоки, които са дълготрайни активи, пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на услуги, които са или биха били дълготрайни активи пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на стоки и услуги, които не са дълготрайни активи
Право на приспадане на частичен данъчен кредит
Право на приспадане за налични активи към датата на регистрация
Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит
Правила за корекции, предвидени с ДДС Директивата
Практика на СЕС, свързана с корекции на данъчен кредит
Правила за извършване на корекции на ползван данъчен кредит, предвидени със ЗДДС
Еднократни корекции
Ежегодни годишни корекции
Промени, свързани с безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето
Доставка на стока приравнена на възмездна
Доставка на услуга приравнена на възмездна
Преходни правила
Промени, в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС и привеждане на ДДС законодателството ни в съответствие с решения на Съда на ЕС
Доставка на обща туристическа услуга
Корекции на ползван данъчен кредит
Промени във връзка с писмо на Европейската комисия EU Pilot 7122/14/ TAXU за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ЕС
Доставка, свързана с международен транспорт
Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име и за чужда сметка
Преходно правило
Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона
Липса на доставка на стоки или услуги в други случаи. Данъчно третиране на дейността на консорциум по реда на ЗДДС
Промени, свързани с определяне данъчно събитие на доставките с поетапно изпълнение
Други промени, свързани с освобождаване на доставки
Промени, свързани с настъпване на изискуемост на данъка при вътреобщностно придобиване
Промени, свързани с прихващане на данък за възстановяване
Промени, свързани с определяне оборота за задължителна регистрация
Промени, свързани с предоставяне за ползване на имоти от държавата/общините
Промени, свързани с издаване на документи, удостоверяващи регистрацията
Промени, свързани с регистрация
Промени, свързани с дерегистрация и определяне на задълженията за последния данъчен период
Промени, свързани с деклариране на данъка
Промени, свързани с корекция след деклариране
Промени в административнонаказателните разпоредби
Промени, свързани с безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка
Становище на Комитета по ДДС към Европейската комисия
Становище на НАП
Промени в ЗДДС
ПИСМА
№ 94-00-304 ОТ 06.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Възникване на данъчно събитие и кога за целите на ЗДДС данъкът става изискуем
№ 53-00-295 ОТ 15.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки
№ 96-00-6 ОТ 20.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за автомобил със сертификат от производителя „№ 1”
№ 20-00-15 от 22.01.2016 Г. НА НАПОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите
№ 08-00-1 ОТ 25.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗМДТ
№ 96-00-12 ОТ 02.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за закупени гориво и техническа поддръжка на наети автомобили за извършване на дейност
№ 3-284 ОТ 11.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Регистриране и отчитане на зареждания на земеделска техника с течни горива за собствени нужди по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 Г. на МФ)
№ 94-00-20 ОТ 17.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при вно
№ 96-00-30 ОТ 19.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на чл. 69 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки
№ 20-00-653 ОТ 23.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Начисляване на данък при вътреобщностно придобиване на стоки от доставчици нерегистрирани за целите на ДДС в Европейския съюз
№ 08-00-3 ОТ 25.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при разпоредителна сделка с имоти, общинска собственост
№ 24-39-36 ОТ 24.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Начин на попълване на ред 14 “Остатък за възстановяване” от справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност - Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
№ 3-630 ОТ 28.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на чл. 55 и чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-19-7 ОТ 01.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Отчитане на продажбите, осъществявани чрез електронен магазин
№ 94-00-45 ОТ 07.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот по ЗДДС
№ 53-04-167 ОТ 20.04.2015 Г. НА НАП ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при доставка на УПИ
№ 3-844 ОТ 20.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложимост на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци
№ 96-00-93 ОТ 04.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС
№ 96-00-100 ОТ 05.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Тълкуване и прилагане на чл. 21 от ЗДДС
№ 96-00-104 ОТ 05.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Формиране на облагаемия оборот по ЗДДС
№ 24-39-40 ОТ 09.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на платени такси от името и за сметка на получател на услугата по предоставяне на ползване на моста на река дунав при Русе-Гюргево
№ 994 ОТ 11.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 24-39-48 ОТ 12.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 45, т. 2, буква “а” от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
№ 20-00-120 ОТ 16.06.2016 Г. НА НАП ОТОСНО: Третиране на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС
№ 3-14-23 ОТ 16.06.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при смърт на физическо лице - земеделски производител, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-00-157 ОТ 10.08.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на операции, свързани с дейността на консорциум (неперсонифицирано дружество)
Указания на ДДС комитет по въпроси, свързани с облагане с данък върху добавената стойност на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път
Указание относно обезпечения при доставки на течни горива по чл. 176в от ЗДДС ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б – чл. 111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
№ 9-20-05 ОТ 20.07.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител, и правото на ползване на данъчен кредит за определени доставки, свързани с дейността му като ЧСИ
№ 866 ОТ 13.08.2015 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчен режим по ЗДДС на доставки на услуги, извършени по електронен път
№ 3-2023 ОТ 21.09.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 92, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-2078 ОТ 30.09.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на лиценз за софтуерен продукт съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-2081 ОТ 03.10.2016 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 176в от ЗДДС
№ 96-00-267 ОТ 04.10.2016 г. ОТНОСНО: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
№ 3-2236 ОТ 20.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на рекламация на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-2262 ОТ 24.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Начисляване на ДДС за доставки на стоки с получатели физически или юридически лица в САЩ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
РЕШЕНИЯ НА ВАС
Решение № 10187 от 30.09.2016 г. по адм. дело № 3561/2015 г.
Решение № 1063 от 02.02.2016 г. по адм. дело № 3162/2015 г.
Решение № 11052 от 20.10.2016 г. по адм. дело № 7002/2015 г.
Решение № 11116 от 21.10.2016 г. по адм. дело № 5280/2016 г.,
Решение № 11151 от 24.10.2016 г. по адм. дело № 3382/2015 г.
Решение № 11352 от 26.10.2016 г. по адм. дело № 6439/2016 г.
Решение № 1351 от 09.02.2016 г. по адм. дело № 10890/2015 г.
Решение № 1446 от 10.02.2016 г. по адм. дело № 854/2015 г.
Решение № 1551 от 12.02.2016 г. по адм. дело № 1270/2015 г.
Решение № 1657 от 16.02.2016 г. по адм. дело № 13140/2015 г.
Решение № 1790 от 17.02.2016 г. по адм. дело № 13917/2014 г.
Решение № 1804 от 18.02.2016 г. по адм. дело № 15579/2014 г.
Решение № 3354 от 24.03.2016 г. по адм. дело № 100/2015 г.
Решение № 3628 от 30.03.2016 г. по адм. дело № 508/2015 г.
Решение № 3764 от 01.04.2016 г. по адм. дело № 763/2015 г.
Решение № 4858 от 25.04.2016 г. по адм. дело № 1865/2015 г.
Решение № 5005 от 26.04.2016 г. по адм. дело № 1129/2015 г.
Решение № 5082 от 27.04.2016 г. по адм. дело № 6416/2015 г.
Решение № 5165 от 28.04.2016 г. по адм. дело № 1431/2015 г.
Решение № 5243 от 04.05.2016 г. по адм. дело № 8043/2015 г.
Решение № 5308 от 05.05.2016 г. по адм. дело № 7462/2015 г.
Решение № 5329 от 09.05.2015 г. по адм. дело № 6414/2015 г.
Решение № 5467 от 10.05.2016 г. по адм. дело № 2440/2015 г.
Решение № 5754 от 16.05.2016 г. по адм. дело № 6488/2015 г.
Решение № 576 от 19.01.2016 г. по адм. дело № 5453/2015 г.
Решение № 6254 от 26.05.2016 г. по адм. дело № 2090/2015 г.
Решение № 6273 от 27.05.2016 г. по адм. дело № 2296/2015 г.
Решение № 6480 от 01.06.2016 г. по адм. дело № 8050/2015 г.
Решение № 6581 от 02.06.2016 г. по адм. дело № 8698/2015 г.
Решение № 682 от 21.01.2016 г. по адм. дело № 14908/2014 г.
Решение № 7415 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 13933/2015 г.
Решение № 743 от 25.01.2016 г. по адм. дело № 6413/2015 г.
Решение № 7457 от 21.06.2016 г. по адм. дело № 7565/2015 г.
Решение № 7570 от 22.06.2016 г. по адм. дело № 9361/2015 г.
Решение № 7698 от 24.06.2016 г. по адм. дело № 2977/2015 г.
Решение № 7781 от 27.06.2016 г. по адм. дело № 7810/2015 г.
Решение № 8031 от 30.06.2016 г. по адм. дело № 3339/2015 г.
Решение № 8274 от 05.07.2016 г. по адм. дело № 9006/2015 г.
Решение № 8602 от 28.03.2016 г. по адм. дело № 165/2015 г.
Решение № 8904 от 15.07.2016 г. по адм. дело № 10196/2015 г.
Решение № 8909 от 15.07.2016 г. по адм. дело № 10193/2015 г.
Решение № 8950 от 18.07.2016 г. по адм. дело № 16019/2013 г.
Решение № 9004 от 19.07.2016 г. по адм. дело № 2162/2014 г.
Решение № 926 от 28.01.2015 г. по адм. дело № 12655/2015 г.
Решение № 9360 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5032/2015 г.
Решение № 9365 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5317/2015 г.
Решение № 9369 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5534/2015 г.
Решение № 9371 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5553/2015 г.
Решение № 9371 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5553/2015 г.
Решение № 9453 от 03.08.2016 г. по адм. дело № 4166/2015 г.
Решение № 9454 от 03.08.2016 г. по адм. дело № 6025/2015 г.
Решение № 9510 от 17.08.2016 г. по адм. дело № 6801/2015 г.
Решение № 9554 от 18.08.2016 г. по адм. дело № 14283/2015 г.
Решение № 9582 от 24.08.2016 г. по адм. дело № 9010/2015 г.
Решение № 9583 от 24.08.2016 г. по адм. дело № 14697/2015 г.
Решение № 961 от 29.01.2016 г. по адм. дело № 2495/2014 г.
РЕШЕНИЯ НА СЕС
Дело C-11/15, решение от 22 юни 2016 г.
Дело C-128/14, решение от 28 април 2016 г.
Дело C-186/15, решение от 16 юни 2016 г.
Дела C-226/14 и C-228/14, решение от 2 юни 2016 г.
Дело C-229/15, решение от 16 юни 2016 г.
Дело C-263/15, решение от 2 юни 2016 г.
Дело C-267/15, решение от 22 юни 2016 г.
Дело C-332/14, решение от 09 юни 2016 г.
Дело C-332/15, решение от 28 юли 2016 г.
Дело C-335/14, решение от 21 януари 2016 г.
Дело C-340/15, решение от 12 октомври 2016 г.
Дело C-400/15, решение от 15 септември 2016 г.
Дело C-40/15, решение от 15 март 2016 г.
Дело C-412/15, решение от 5 октомври 2016 г.
Дело C-432/15, решение от 10 ноември 2016 година
Дело C-516/14, решение от 15 септември 2016 г.
Дело C-518/14, решение от 15 септември 2016 г.
Дело C-520/14, решение от 12 май 2016 г.
Дело C-543/14, решение от 28 юли 2016 г.
Дело C-546/14, решение от 7 април 2016 г.
Дело C-550/14, решение от 26 май 2016 г.
Дело C-576/15, решение от 5 октомври 2016 г.
Дело C-607/14, решение от 26 май 2016 г.

Том I, Част 2 (съдържа както всички допълнени и актуализирани документи от Част 1, така и новите от Част 2)

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 г.)
НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА
НАРЕДБА № Н-12 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 6 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2012 Г.)
НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ
НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
ДИРЕКТИВА 2013/43/ЕС НА СЪВЕТА от 22 юли 2013 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами
ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране
ДИРЕКТИВА 2009/162/ЕС НА СЪВЕТА от 22 декември 2009 година за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 2009/132/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (кодифицирана версия)
ДИРЕКТИВА 2009/69/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос
ДИРЕКТИВА 2008/117/ЕО НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки
ДИРЕКТИВА 2007/74/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 282/2011 НА СЪВЕТА от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (преработена версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 904/2010 НА СЪВЕТА от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработена версия)
ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР
ДДС
Промени, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит
Общи правила за приспадане на данъчен кредит
Правила за приспадане на данъчен кредит, предвидени с ДДС Директивата
Практика на СЕС, свързана с приспадане на данъчен кредит
Правила относно включване в стопанските активи на лицето, предвидени със ЗДДС
Режим на пропорционално приспадане на данъчен кредит
Правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит, предвидени с ДДС Директивата
Правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит, предвидени със ЗДДС
Право на данъчен кредит при придобиване или изграждане на недвижими имоти имоти, включени в стопанските активи на данъчно задължено лице пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на стоки, които са дълготрайни активи, пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на услуги, които са или биха били дълготрайни активи пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Право на данъчен кредит при придобиване на стоки и услуги, които не са дълготрайни активи
Право на приспадане на частичен данъчен кредит
Право на приспадане за налични активи към датата на регистрация
Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит
Правила за корекции, предвидени с ДДС Директивата
Практика на СЕС, свързана с корекции на данъчен кредит
Правила за извършване на корекции на ползван данъчен кредит, предвидени със ЗДДС
Еднократни корекции
Ежегодни годишни корекции
Промени, свързани с безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето
Доставка на стока приравнена на възмездна
Доставка на услуга приравнена на възмездна
Преходни правила
Промени, в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС и привеждане на ДДС законодателството ни в съответствие с решения на Съда на ЕС
Доставка на обща туристическа услуга
Корекции на ползван данъчен кредит
Промени във връзка с писмо на Европейската комисия EU Pilot 7122/14/ TAXU за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ЕС
Доставка, свързана с международен транспорт
Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име и за чужда сметка
Преходно правило
Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона
Липса на доставка на стоки или услуги в други случаи. Данъчно третиране на дейността на консорциум по реда на ЗДДС
Промени, свързани с определяне данъчно събитие на доставките с поетапно изпълнение
Други промени, свързани с освобождаване на доставки
Промени, свързани с настъпване на изискуемост на данъка при вътреобщностно придобиване
Промени, свързани с прихващане на данък за възстановяване
Промени, свързани с определяне оборота за задължителна регистрация
Промени, свързани с предоставяне за ползване на имоти от държавата/общините
Промени, свързани с издаване на документи, удостоверяващи регистрацията
Промени, свързани с регистрация
Промени, свързани с дерегистрация и определяне на задълженията за последния данъчен период
Промени, свързани с деклариране на данъка
Промени, свързани с корекция след деклариране
Промени в административнонаказателните разпоредби
Промени, свързани с безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка
Становище на Комитета по ДДС към Европейската комисия
Становище на НАП
Промени в ЗДДС
ППДДС
Промени, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит
Промени в ППЗДДС, свързани с пропорционално приспадане на данъчен кредит
Критерии за изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на дълготраен актив за осъществяване на независима икономическа дейност
Правила за деклариране и отчитане на упражнено право на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Промени, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит в случаите на правоприемство (чл. 60, ал. 3 от ППЗДДС)
Промени, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит са направени и по отношение на наличните активи и услуги преди датата на регистрацията или преди датата на повторна регистрация (чл. 61, ал. 3 от ППЗДДС)
Промени, свързани с изчисляване на коефициента за определяне размера на частичен данъчен кредит
Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит
Корекции на ползван данъчен кредит по авансова фактура
Допълнения, свързани с определяне активите като дълготрайни за целите на ЗДДС
Отчитане на еднократни и годишни корекции
Извършване на годишни корекции на ползвания данъчен кредит за дълготрайни активи, за които не е приспаднат данъчен кредит
Специфични правила за оределяне размера на коефициента и на пропорцията
Условия за извършване на годишна корекция
Промени, свързани с документиране на доставки на стоки и услуги при публична продан
Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит при отмяна на публична продан
Промени, свързани с безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди
Промени във връзка с писмо на Европейската комисия за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ЕС и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз
Доставка на предплатени телефонни карти
Промени във връзка с писмо на Европейската комисия за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ЕС
Изменения в правилника, свързани с обща туристическа услуга
Редакционни промени, свързани с прецизиране на разпоредби
В правилникът са създадени разпоредби, които уточняват създадения със ЗДДС режим на облагане с ДДС на дейността на неперсонифицираните дружества
Изменения в правилника, свързани с подаване на справка за извършеното приспадане
Допълнения в правилника, свързани със задължения на лицата във връзка с основанията за регистрация
Промени, свързани с документиране на доставки
Разпоредби, свързани с вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани лица
Ред за отчитане на последния данъчен период при дерегистрация поради смърт на физическо лице или физическо лице – едноличен търговец
Допълнения, свързани с извършване на корекции на грешки при декларирането от лице, на което е прекратена регистрацията
Промени, свързани с безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка
Допълнение, свързано с регламентиране реда на замяна на обезпечение
Други промени
ПИСМА
№ 94-00-304 ОТ 06.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Възникване на данъчно събитие и кога за целите на ЗДДС данъкът става изискуем
№ 53-00-295 ОТ 15.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки
№ 96-00-6 ОТ 20.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за автомобил със сертификат от производителя „№ 1”
№ 20-00-15 от 22.01.2016 Г. НА НАПОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите
№ 08-00-1 ОТ 25.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗМДТ
№ 96-00-12 ОТ 02.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за закупени гориво и техническа поддръжка на наети автомобили за извършване на дейност
№ 3-284 ОТ 11.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Регистриране и отчитане на зареждания на земеделска техника с течни горива за собствени нужди по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 Г. на МФ)
№ 94-00-20 ОТ 17.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при вно
№ 96-00-30 ОТ 19.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на чл. 69 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки
№ 20-00-653 ОТ 23.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Начисляване на данък при вътреобщностно придобиване на стоки от доставчици нерегистрирани за целите на ДДС в Европейския съюз
№ 08-00-3 ОТ 25.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при разпоредителна сделка с имоти, общинска собственост
№ 24-39-36 ОТ 24.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Начин на попълване на ред 14 “Остатък за възстановяване” от справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност - Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
№ 3-630 ОТ 28.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на чл. 55 и чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-19-7 ОТ 01.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Отчитане на продажбите, осъществявани чрез електронен магазин
№ 94-00-45 ОТ 07.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот по ЗДДС
№ 53-04-167 ОТ 20.04.2015 Г. НА НАП ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при доставка на УПИ
№ 3-844 ОТ 20.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложимост на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци
№ 96-00-93 ОТ 04.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС
№ 96-00-100 ОТ 05.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Тълкуване и прилагане на чл. 21 от ЗДДС
№ 96-00-104 ОТ 05.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Формиране на облагаемия оборот по ЗДДС
№ 24-39-40 ОТ 09.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на платени такси от името и за сметка на получател на услугата по предоставяне на ползване на моста на река дунав при Русе-Гюргево
№ 994 ОТ 11.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 24-39-48 ОТ 12.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 45, т. 2, буква “а” от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
№ 20-00-120 ОТ 16.06.2016 Г. НА НАП ОТОСНО: Третиране на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС
№ 3-14-23 ОТ 16.06.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при смърт на физическо лице - земеделски производител, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-00-157 ОТ 10.08.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на операции, свързани с дейността на консорциум (неперсонифицирано дружество)
Указания на ДДС комитет по въпроси, свързани с облагане с данък върху добавената стойност на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път
Указание относно обезпечения при доставки на течни горива по чл. 176в от ЗДДС ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б – чл. 111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
№ 9-20-05 ОТ 20.07.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител, и правото на ползване на данъчен кредит за определени доставки, свързани с дейността му като ЧСИ
№ 866 ОТ 13.08.2015 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчен режим по ЗДДС на доставки на услуги, извършени по електронен път
№ 3-2023 ОТ 21.09.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 92, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-2078 ОТ 30.09.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на лиценз за софтуерен продукт съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-2081 ОТ 03.10.2016 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 176в от ЗДДС
№ 96-00-267 ОТ 04.10.2016 г. ОТНОСНО: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
№ 3-2236 ОТ 20.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на рекламация на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 3-2262 ОТ 24.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Начисляване на ДДС за доставки на стоки с получатели физически или юридически лица в САЩ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 24-38-74 ОТ 07.11.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 97а, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 24-39-119 ОТ 07.11.2016 Г. НА НАПОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от ЗДДС и чл. 111б – чл. 111з от ППЗДДС
№ 96-00-310 ОТ 09.11.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на стоки между две български фирми
№ 94-00-196 ОТ 23.11.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Формиране на оборот за задължителна регистрация
№ 3-2679 ОТ 08.12.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Упражняване право на избор от собственик на вещ по реда на чл. 83, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) при извършване на публична продан
№ 3-2707 ОТ 12.12.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга, свързана с настаняване и превоз на пътници съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-00-227 ОТ 29.12.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-45 ОТ 08.02.2017 Г. НА НАП ОТНОСНО: Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работник
РЕШЕНИЯ НА ВАС
Решение № 10187 от 30.09.2016 г. по адм. дело № 3561/2015 г.
Решение № 1063 от 02.02.2016 г. по адм. дело № 3162/2015 г.
Решение № 11052 от 20.10.2016 г. по адм. дело № 7002/2015 г.
Решение № 11116 от 21.10.2016 г. по адм. дело № 5280/2016 г.,
Решение № 11151 от 24.10.2016 г. по адм. дело № 3382/2015 г.
Решение № 11352 от 26.10.2016 г. по адм. дело № 6439/2016 г.
Решение № 1351 от 09.02.2016 г. по адм. дело № 10890/2015 г.
Решение № 1446 от 10.02.2016 г. по адм. дело № 854/2015 г.
Решение № 1551 от 12.02.2016 г. по адм. дело № 1270/2015 г.
Решение № 1657 от 16.02.2016 г. по адм. дело № 13140/2015 г.
Решение № 1790 от 17.02.2016 г. по адм. дело № 13917/2014 г.
Решение № 1804 от 18.02.2016 г. по адм. дело № 15579/2014 г.
Решение № 3354 от 24.03.2016 г. по адм. дело № 100/2015 г.
Решение № 3628 от 30.03.2016 г. по адм. дело № 508/2015 г.
Решение № 3764 от 01.04.2016 г. по адм. дело № 763/2015 г.
Решение № 4858 от 25.04.2016 г. по адм. дело № 1865/2015 г.
Решение № 5005 от 26.04.2016 г. по адм. дело № 1129/2015 г.
Решение № 5082 от 27.04.2016 г. по адм. дело № 6416/2015 г.
Решение № 5165 от 28.04.2016 г. по адм. дело № 1431/2015 г.
Решение № 5243 от 04.05.2016 г. по адм. дело № 8043/2015 г.
Решение № 5308 от 05.05.2016 г. по адм. дело № 7462/2015 г.
Решение № 5329 от 09.05.2015 г. по адм. дело № 6414/2015 г.
Решение № 5467 от 10.05.2016 г. по адм. дело № 2440/2015 г.
Решение № 5754 от 16.05.2016 г. по адм. дело № 6488/2015 г.
Решение № 576 от 19.01.2016 г. по адм. дело № 5453/2015 г.
Решение № 6254 от 26.05.2016 г. по адм. дело № 2090/2015 г.
Решение № 6273 от 27.05.2016 г. по адм. дело № 2296/2015 г.
Решение № 6480 от 01.06.2016 г. по адм. дело № 8050/2015 г.
Решение № 6581 от 02.06.2016 г. по адм. дело № 8698/2015 г.
Решение № 682 от 21.01.2016 г. по адм. дело № 14908/2014 г.
Решение № 7415 от 20.06.2016 г. по адм. дело № 13933/2015 г.
Решение № 743 от 25.01.2016 г. по адм. дело № 6413/2015 г.
Решение № 7457 от 21.06.2016 г. по адм. дело № 7565/2015 г.
Решение № 7570 от 22.06.2016 г. по адм. дело № 9361/2015 г.
Решение № 7698 от 24.06.2016 г. по адм. дело № 2977/2015 г.
Решение № 7781 от 27.06.2016 г. по адм. дело № 7810/2015 г.
Решение № 8031 от 30.06.2016 г. по адм. дело № 3339/2015 г.
Решение № 8274 от 05.07.2016 г. по адм. дело № 9006/2015 г.
Решение № 8602 от 28.03.2016 г. по адм. дело № 165/2015 г.
Решение № 8904 от 15.07.2016 г. по адм. дело № 10196/2015 г.
Решение № 8909 от 15.07.2016 г. по адм. дело № 10193/2015 г.
Решение № 8950 от 18.07.2016 г. по адм. дело № 16019/2013 г.
Решение № 9004 от 19.07.2016 г. по адм. дело № 2162/2014 г.
Решение № 926 от 28.01.2015 г. по адм. дело № 12655/2015 г.
Решение № 9360 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5032/2015 г.
Решение № 9365 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5317/2015 г.
Решение № 9369 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5534/2015 г.
Решение № 9371 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5553/2015 г.
Решение № 9371 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5553/2015 г.
Решение № 9453 от 03.08.2016 г. по адм. дело № 4166/2015 г.
Решение № 9454 от 03.08.2016 г. по адм. дело № 6025/2015 г.
Решение № 9510 от 17.08.2016 г. по адм. дело № 6801/2015 г.
Решение № 9554 от 18.08.2016 г. по адм. дело № 14283/2015 г.
Решение № 9582 от 24.08.2016 г. по адм. дело № 9010/2015 г.
Решение № 9583 от 24.08.2016 г. по адм. дело № 14697/2015 г.
Решение № 961 от 29.01.2016 г. по адм. дело № 2495/2014 г.
РЕШЕНИЯ НА СЕС
Дело C-11/15, решение от 22 юни 2016 г.
Дело C-128/14, решение от 28 април 2016 г.
Дело C-186/15, решение от 16 юни 2016 г.
Дела C-226/14 и C-228/14, решение от 2 юни 2016 г.
Дело C-229/15, решение от 16 юни 2016 г.
Дело C-263/15, решение от 2 юни 2016 г.
Дело C-267/15, решение от 22 юни 2016 г.
Дело C-332/14, решение от 09 юни 2016 г.
Дело C-332/15, решение от 28 юли 2016 г.
Дело C-335/14, решение от 21 януари 2016 г.
Дело C-340/15, решение от 12 октомври 2016 г.
Дело C-400/15, решение от 15 септември 2016 г.
Дело C-40/15, решение от 15 март 2016 г.
Дело C-412/15, решение от 5 октомври 2016 г.
Дело C-432/15, решение от 10 ноември 2016 година
Дело C-516/14, решение от 15 септември 2016 г.
Дело C-518/14, решение от 15 септември 2016 г.
Дело C-520/14, решение от 12 май 2016 г.
Дело C-543/14, решение от 28 юли 2016 г.
Дело C-546/14, решение от 7 април 2016 г.
Дело C-550/14, решение от 26 май 2016 г.
Дело C-576/15, решение от 5 октомври 2016 г.
Дело C-607/14, решение от 26 май 2016 г.

Том II

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗКПО
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР
C(2015) 6174 Относно: Държавна помощ SA.39869 (2014/N) — България. Схема за освобождаване от корпоративен данък съгласно член 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане
SA.39869 (2014/N) -BG- Схема за освобождаване на корпоративен данък, съгласно член 184 от ЗКПО
Образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква "а" от ЗКПО
ФОРМУЛЯР по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за кандидатстване за държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък Държавна помощ SA.39869 (2014/N) — България
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1356/28.12.2015 г. на основание чл. 189, т.1, буква "в" от ЗКПО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (текст от значение за ЕИП)
Насоки за регионалната помощ за периода 2014 — 2020 г. (текст от значение за ЕИП) (2013/C 209/01)
Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. (2014/C 204/01)
Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (2014/C 249/01)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията
С(2011)863 Относно: Държавна помощ - България Помощ № N 546/2010
№ С(2008)848 от 11.03.2008 г. относно Държавна помощ № 166/2007 - България и Регионална помощ - Закон за корпоративното подоходно облагане (член 184)
ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕO НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
ДИРЕКТИВА 2003/49/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 2003 година относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки (ОВ L 157, 26.6.2003, p.49)
ДИРЕКТИВА 2003/72/ЕО НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите
ДИРЕКТИВА 2009/133/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка
ДИРЕКТИВА 2011/96/ЕС НА СЪВЕТА от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (преработен текст) (ОВ L 345, 29.12.2011, p.8)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2001 НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE) (ОВ L 294, 10.11.2001, p.1)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1435/2003 НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1379/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013, p.1)
ЗАДС
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ
ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 28 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 г.)
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 77 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 Г.)
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕН АКЦИЗ ЗА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ
НАРЕДБА № H-1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2014 г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА АКЦИЗНИ СТОКИ
НАРЕДБА № 4 ОТ 28 ЮНИ 2006 г. ЗА НОРМИТЕ НА ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ НА АКЦИЗНИТЕ СТОКИ
НАРЕДБА № 3 ОТ 18 АПРИЛ 2006 г. ЗА ВЗЕМАНЕТО НА ПРОБИ И МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ АКЦИЗНИТЕ СТОКИ
НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БАНДЕРОЛИТЕ ЗА БУТИЛИРАНИ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2006 г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ДЕСТИЛЕРИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕСТИЛАЦИЯ НА ВТОРИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО, ТЕХНОЛОГИЧНИ ДНЕВНИЦИ, НАЧИН ЗА ВОДЕНЕТО ИМ И КОНТРОЛА ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ
НАРЕДБА № 106 ОТ 23 АВГУСТ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕТО НА ВТОРИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕСТИЛАЦИЯ, ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ, И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ
НАРЕДБА ЗА ОЗНАЧАВАНЕТО И ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИНАТА, СПИРТНИТЕ НАПИТКИ И ПРОДУКТИТЕ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ СПИРТНИ НАПИТКИ, ВИДОВЕТЕ СУРОВИНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ, ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТНИТЕ НАПИТКИ, РАЗРЕШЕНИТЕ ДОБАВКИ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ
НАРЕДБА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРЕВОЗ НА ГРОЗДЕ, МЕСТНИ И ВНОСНИ ВИНА, ПРОДУКТИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО, СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 64 ОТ 2003 г.)
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА, ДАННИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ, НАЧИНА НА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА РЕКОЛТАТА И СТОКОВАТА НАЛИЧНОСТ И КОНТРОЛА ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ
НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕНЛИВИ И ИСКРЯЩИ ВИНА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИТЕ ПОДСЛАЖДАЩИ СРЕДСТВА, АРОМАТНИ И ВКУСОВИ ДОБАВКИ
НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНИ ВИНА
НАРЕДБА ЗА РАЗНОВИДНОСТИТЕ СПЕЦИАЛНИ ВИНА И ПРАВИЛАТА ЗА ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВО
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕНИ В ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЯХНОТО УТВЪРЖДАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 23 ОТ 2005 г.)
НАРЕДБА № 6 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2016 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИ ПО ЧЛ. 239, АЛ. 3 И 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ
НАРЕДБА № Н-7 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2016 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕД, НАЧИН И ФОРМАТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ ПО ЧЛ. 103А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
ДИРЕКТИВА 2011/64/ЕС НА СЪВЕТА от 21 юни 2011 годинаотносно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн (кодифициран текст)
ДИРЕКТИВА 92/80/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година, за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари (ОВ L 316, 31.10.1992, p.10)
ДИРЕКТИВА 92/83/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стp. 21)
ДИРЕКТИВА 95/59/ЕО НА СЪВЕТА от 27 ноември 1995 година относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия (ОВ L 291, 6.12.1995, p.40)
ДИРЕКТИВА 95/60/EО НА СЪВЕТА от 27 ноември 1995 година относно фискалното маркиране на газьол и керосин
ДИРЕКТИВА 2003/96/ЕО НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 283, 31.10.2003, p.51)
ДИРЕКТИВА 2007/74/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2007 година
ДИРЕКТИВА 2008/118/ЕО НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 009, 14.1.2009, p.12)
ДИРЕКТИВА 2010/12/ЕС НА СЪВЕТ от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО
ДИРЕКТИВА 2011/64/ЕС НА СЪВЕТА от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн (кодифициран текст)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2719/92 НА КОМИСИЯТА от 11 септември 1992 година относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз (ОВ L 276, 19.9.1992, p.1)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2913/92 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992, p.1)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3649/92 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1992 година относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993, p.1)
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 31/96 НА КОМИСИЯТА от 10 януари 1996 година относно удостоверението за освобождаване от акци
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 389/2012 НА СЪВЕТА от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕO) № 2073/2004 (ОВ L 121, 8.5.2012, p.1)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1221/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията по отношение на данните, които трябва да се предоставят в рамките на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акц
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 684/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (ОВ L 197, 29.7.2009, p.24)
ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР
ЗКПО: Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор
ЗАДС: Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
ПИСМА
ЗКПО
Писмо № М-24-37-75 ОТ 08.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Писмо № М-24-36-98 ОТ 15.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при преместване на седалището на европейско дружество от Република България в друга държава - членка на Европейския съюз
Писмо № 24-39-162 ОТ 03.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на карти, даващи право на работниците и служителите да ползват определени спортни услуги
Писмо № 53-04-28 ОТ 08.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Паричните вноски могат ли да се третират като временна финансова помощ съгласно чл. 134, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), или трябва да бъде сключен договор за заем между собственик и дружество
Писмо № 20-00-30 ОТ 12.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Писмо № М-24-36-4 ОТ 22.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Регулиране на слабата капитализация по реда на чл. 43 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при установена счетоводна грешка по чл. 75 от същия закон
Писмо № 3413 ОТ 01.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Определяне категорията на данъчни амортизируеми активи за целите на чл. 55, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Писмо № 26-Ф-42 ОТ 14.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон (ТЗ)
Писмо № 23-30-81 ОТ 17.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за разходите за нощувки, транспорт и храна
Писмо № 20-19-13 ОТ 27.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Разходи за командировки
Писмо № 2-432 ОТ 20.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) относно данъчно третиране на разходи за погинали посеви
Писмо № 96-00-257 ОТ 04.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Разпределяне на дивиденти
Писмо № 3-2130 ОТ 06.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Признаване на разходи за възнаграждение и осигуровки съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
РЕШЕНИЯ НА ВАС
ЗКПО
Решение № 752-25.01.2016
Решение № 803-26.01.2016
Решение № 894-27.01.2016
Решение № 1603-15.02.2016
Решение № 1605-15.02.2016
Решение № 3333-23.03.2016
Решение № 4700-20.04.2016
Решение № 5855-17.05.2016
Решение № 6040-19.05.2016
Решение № 7833-28.06.2016
Решение № 7953-29.06.2016
Решение № 9883-20.09.2016
Решение № 9989-26.09.2016
Решение № 11081-20.10.2016
Решение № 11390-27.10.2016
ЗАДС
Решение № 1410-10.02.2016
Решение № 2796-14.03.2016
Решение № 3805-04.04.2016
Решение № 3822-04.04.2016
Решение № 4013-06.04.2016
Решение № 4739-20.04.2016
Решение № 5713-13.05.2016
Решение № 6068-19.05.2016
Решение № 6322-30.05.2016
Решение № 6892-09.06.2016
Решение № 7465-21.06.2016
Решение № 7822-28.06.2016
Решение № 7909-29.06.2016
Решение № 8851-14.07.2016
Решение № 8916-15.07.2016
Решение № 9554-18.08.2016
Решение № 9612-30.08.2016
Решение № 10633-12.10.2016
Решение № 10844-18.10.2016
Решение № 11233-25.10.2016
Решение № 11656-02.11.2016
Решение № 12057-09.11.2016
Решение № 12386-15.11.2016
Решение № 12420-16.11.2016
Решение № 12700-23.11.2016
РЕШЕНИЯ НА СЕС
ЗАДС
Решение № C64-15-28.01.2016
Решение № C80-15-28.07.2016
Решение № C81-15-02.06.2016
Решение № C221-15-21.09.2016
Решение № C355-14-02.06.2016
Решение № C409-14-08.09.2016
Решение № C418-14-02.06.2016
Други
Решение № C48-15-28.05.2016
Решение № C200-14-30.06.2016
Решение № C294-14-07.04.2016
Решение № C479-14-08.06.2016
Решение № C586-14-09.06.2016

Том III

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР
ЗДДФЛ: Петър ЗАХАРИЕВ - данъчен експерт
ЗМДТ: Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат
ПИСМА
ЗДДФЛ

Писмо № 94-00-297 ОТ 11.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно облагане на получено обезщетение по чл. 59 от ЗЗД
Писмо № 20-21-164 ОТ 11.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Удържане на данъка от работодателя в случаите при отмяна на решения на ТЕЛК във връзка с ползваното данъчно облекчение по чл. 18, ал. 2 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица
Писмо № 07-00-325 ОТ 12.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на чл. 22В от ЗДДФЛ при сключен договор за управление и контрол
Писмо № 23-22-1977 ОТ 15.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Писмо № 94-00-7 ОТ 03.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на учредено право на строеж по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Писмо № 07-00-48 ОТ 24.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи на командировани лица в Германия
Писмо № 26-Т-166 ОТ 12.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (СИДДО), ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 12 септември 2001 г., обнародвана в ДВ, бр. 6 от 21 януари 2003 г., в сила от 31 декември 2002 г., и разпоредбите на ЗДДФЛ
Писмо № 20-21-38 ОТ 14.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от продажба на компенсационни бонове
Писмо № 15-00-4 ОТ 23.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагането на чл. 38, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в редакцията на закона, действаща от 01.01.2016 г.
Писмо № 94-00-43 ОТ 06.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Облагане и деклариране на доходи от продажба на движими и недвижими вещи
Писмо № М-24-36-11 ОТ 27.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22А от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Писмо № 07-00-94 ОТ 03.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Подаване на справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Писмо № 24-39-59 ОТ 20.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с изплащането на командировъчни пари по реда на закона за дипломатическата служба и наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат
Писмо № 11-25 ОТ 27.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изработване чрез софтуерни приложения на графични изделия и доходите от тяхната онлайн реализация
Писмо № 07-00-192 ОТ 06.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство при прехвърляне на права върху марка
Писмо № 3-2195 ОТ 14.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Облагане и деклариране на доходи съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
Писмо № 3-2206 ОТ 17.10.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Деклариране на доход от регистриран земеделски стопанин при възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) и дължимите здравни вноски съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
Писмо № 94-00-179 ОТ 03.11.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Облагане и деклариране на доходи от продажба на движими вещи
ЗМДТ
Писмо № 26-Б-374 ОТ 04.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Облагане на метални силози с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ
Писмо № 24-37-78 ОТ 22.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прекратяване на данъчното облагане при отказ от право на собственост върху превозно средство
Писмо № 08-К-1 ОТ 03.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Освобождаване от данък върху превозните средства на основание чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ на автомобил, притежаван от съпрузи
Писмо № 07-00-19 ОТ 13.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 9 и чл. 71а, ал. 1 ЗМДТ
Писмо № 07-00-7 ОТ 17.07.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Освобождаване от данък на автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор
Писмо № 2-977 ОТ 15.09.2015 Г. ОТНОСНО: Прилагането на разпоредби на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Писмо № 3-2312 ОТ 31.10.2016 Г. ОТНОСНО: Определяне на данъчна оценка по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на недвижим имот, обособен след делба
РЕШЕНИЯ НА ВАС
ЗМДТ

Решение № 5844-17.05.2016
Решение № 9562-18.08.2016
Решение № 9622-30.08.2016
РЕШЕНИЯ НА СЕС
Решение № C48-15-28.05.2016
Решение № C200-14-30.06.2016
Решение № C294-14-07.04.2016
Решение № C479-14-08.06.2016
Решение № C586-14-09.06.2016

Излезе от печат

630 стр. + 264 стр.

Издание в две части -
две книги и диск:

СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
- Издание 2017 г. -
Нормативна уредба • Експертни коментари • Писма и указания

Експертни коментари:
Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
Нели ВАНГЕЛОВА - държавен експерт по осигуряването в НОИ

Книгата съдържа:

 • Актуализираните текстове на Кодекса за социално осигуряване, Закона за бюджета на ДОО и на всички наредби, свързани със социалното осигуряване
 • Експертни коментари по последните промени в нормативната уредба
 • Писма и указания на НОИ и НАП
 • Справочна информация в табличен вид – минимален осигурителен доход по основни икономически дейности, диференцирани осигурителни вноски, таблица за размера на осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице

Дискът към книгата включва:

 • Цялото съдържание на книгата
 • Допълнителни нормативни актове
 • Практика на Върховния административен съд
 • Всички двустранни международни договори за социално осигуряване
 -50% 
две книги + диск
(част 1 и част 2)
2 х 12.00 лв.
общо за двете 24.00 лв.
вместо 2 х 24.00 лв.


 

книга

диск

Нормативна уредба

Кодекс за социално осигуряване

Закон за бюджета на ДОО (извлечение)                                               

 

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

 

Кодекс на труда

 

Закон за бюджета на ДОО (пълен текст)                                              

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

Закон за здравето

 

Закон за здравното осигуряване

 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 

Закон за инспектиране на труда

 

Закон за семейни помощи за деца

 

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

 

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация

 

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КСО

 

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

 

Наредба за работното време, почивките и отпуските

 

Наредба за осигурителните каси

 

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране

 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

 

Наредба за медицинската експертиза

 

Наредба за трудоустрояване

 

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

 

Списък на професионалните болести

 

Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест

 

Методика за изчисляване на индивидуален коефициент

 

Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход

 

Регламенти*

 

Коментар

Цялостен експертен коментар на промените в КСО и наредбите по осигуряването

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП и НОИ

Справочник

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности

Диференцирани осигурителни вноски

Таблица за размера на осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Двустранни международни договори за социално осигуряване

 

* Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на наети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и Регламент на Съвета (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71
Пълен каталог на материалите в изданието:

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)
КОДЕКС НА ТРУДА
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 г.
ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
ЗЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА
ЗАКОН ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 1 ОТ 2007 г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ - БР. 2 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)
НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 17 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 г.)
НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 г.)
НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 1 ОТ 2007 г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ
НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2007 г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ
НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
НАРЕДБА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ
НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ
НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ОБЖАЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ
СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ
МЕТОДИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ
Методика за определяне на средномесечния осигурителен доход
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година за координация на системите за C1 социална сигурност
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1408/71 НА СЪВЕТА от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 465/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (текст от значение за ЕИП и за Споразумението ЕС — Швейцария)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 987/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (текст от значение за ЕИП и за Швейцария)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1231/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
БЛАНКИ:
Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за 2017
Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2017 г.
Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" за 2017 г.
Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2017 г.
Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО" за 2017 г.
Декларация образец № 8 "Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване" за 2017 г.
Декларация образец № 9 "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" за 2017 г.
Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал. 7 на НАРЕДБА № Н-8) - подава се в 2 екземпляра заедно с попълнените декларации за всяка година - за 2017 г.
Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г.
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване - Приложение 4
Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация“
Заявление за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.
Декларация по чл. 40в от ЗЗО за освобождаване от здравни вноски на българи с двойно гражданство
Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от лица, пребиваващи в чужбина (§19И от ПЗР на ЗЗО)
Декларация за български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от ЗЗО, но не са подали заявлението преди напускането на страната (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО)
Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
Заявление за завръщане в България
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Уведомление за промяна на работодател
Указания за попълване на уведомление за промяна на работодател
Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
Указания за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда с придружително писмо
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор
УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна на работодател
Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП
УВЕДОМЛЕНИЕ за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ
Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ
СПРАВКА за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда с придружително писмо
ЕКСПЕРТНИ КОМЕНТАРИ:
Коментар по социалното осигуряване - Вержиния ЗАРКОВА, началник-отдел в НОИ
Измененията в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2017 г.
Осигурени лица
Задължения на осигурителите към държавното обществено осигуряване
Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход
Подаване на данни за осигуряването - промени през 2017 г.
Особености при прилагането на Закона за здравното осигуряване през 2017 г.
Коментар по Закона за здравното осигуряване
Коментар по паричните обезщетения и помощите от Държавното обществено осигуряване - Нели ВАНГЕЛОВА, държавен експерт по осигуряването в НОИ
Общи положения за паричните обезщетения за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство
Парични обезщетения при временна неработоспособност
Парични обезщетения при трудоустрояване
Парични обезщетения за майчинство
Нови отпуски за майчинство по КТ и нови обезщетения по КСО
Парични обезщетения при безработица
Парични помощи от ДОО
Коментар по промените в наредбите по прилагането на КСО - Вержиния ЗАРКОВА, началник-отдел в НОИ
ПИСМА И УКАЗАНИЯ НА НАП И НОИ:
НАП:
№ 94-00-304 ОТ 06.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Здравно осигуряване за периодите на безпричинно отсъствие от работа (самоотлъчка)
№ 24-38-79 ОТ 18.01.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Ред за внасяне на задължителни осигурителни вноски при извършване на трудова дейност на различни основания по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване
№ 20-25-7 ОТ 03.02.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Здравно осигуряване на деца - немски граждани, които имат разрешение за продължително пребиваване в Република България
№ 1029-40-1563 ОТ 17.02.2016 г. на НОИ ОТНОСНО: Подаване на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност
№ 20-15-83 ОТ 08.03.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски
№ 24-35-6 ОТ 06.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство
№ 96-00-82 ОТ 25.04.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност
№ М-94-Е-88 ОТ 14.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Осигуряване на лице - пенсионер, който е управител и съдружник в търговско дружество
№ 94-Л-140 ОТ 25.05.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и. реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
№ 3-1278 ОТ 14.06.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Задължение за съхраняване на документи
№ 20-21-110 ОТ 21.07.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Дължими лихви при възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски
№ 2-899 ОТ 13.08.2015 Г. НА НАП ОТНОСНО: Внасяне на здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск
№ 20-12-68 ОТ 18.08.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Здравно осигуряване на чужденец – гражданин на САЩ, който има разрешение за продължително пребиваване в България
№ М-24-37-35 ОТ 22.08.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, настанено в приемно семейство
№ 26-Д-402 ОТ 24.08.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски върху договорено възнаграждение на ликвидатор
№ М-26-Д-400 ОТ 26.08.2016 Г. НА НАП Лице по трудово правоотношение на длъжност шоьор на товарен автомобил полага труд при условията на втора категория...
№ 20-00-1 ОТ 04.01.2017 Г. НА НАП ОТНОСНО: Промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите
№ 20-00-26 ОТ 02.02.2017 Г. НА НАП ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НОИ - разяснение относно:
№ 91-01-138 ОТ 25.05.2013 Г. НА НОИ ОТНОСНО: Издаване на документи за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време
№ 91-01-87 ОТ 28.03.2014 Г. НА НОИ ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол
Дата на издаване на болничен лист
Болничен лист за минало време
Болничен лист при работа при повече от един работодател
Болничен лист за трудова злополука
„Първичен“ болничен лист и болничен лист като „продължение“
Брой на дните временна неработоспособност, които издава лекуващият лекар
Брой на дните временна неработоспособност, които издава ЛКК
Вписване на номер и дата на решението на ЛКК в болничния лист
Болнични листове след експертно решение на ТЕЛК
Отчитане на почивните и празничните дни при времената неработоспособност
Издаване на болничен лист при болнично лечение и при последващо лечение в дома
Не се издава болничен лист при решение на ТЕЛК/НЕЛК за 50 и над 50 процента трайно намалена работоспособност
Вписване на бележка при издаване на болничен лист
Издаване на болничен лист за гледане на болно дете до 18-годишна възраст
Издаване на болничен лист за гледане на болен над 18-годишна възраст
Не се издава болничен лист за лица, които не са членове на семейството на осигуреното лице
Издаване на болничен лист за бременност и раждане
Издаване на болничен лист при преждевременно раждане
Издаване на болнични листове на бременна, която не се е явила своевременно за получаването им
Издаване на болнични листове при преносена бременност
Дата на издаване на болничен лист за раждане
Прекратяване на отпуск за бременност и раждане
Издаване на болничен лист за осиновяване на дете
Процедура при смърт или тежко заболяване на майката, настъпили в периода на остатъка от раждането до 135-ия ден
Корекция на технически грешки в болничен лист
Процедура при неправомерно издаден болничен лист
Удостоверение с код „Представяне“ и с код „Корекция“
Удостоверение с код „Заличаване
Значението на номера на болничния лист за правото на парично обезщетение
Попълване на общата (началната) част на удостоверение, приложения № 9 и № 10 към НПОПДОО
Определяне дали лицето е осигурено или не за риска „общо заболяване и майчинство“ към деня на настъпване на риска
Определяне наличието или липсата на осигурителен стаж за попълване на Приложение 9
Дата на придобиване на изискуемия осигурителен стаж
Попълване на Приложение 9 когато лицето работи и е осигурено по две и повече правоотношения/основания при един осигурител
Попълване на т. 9 от Раздел I на приложение № 9 когато лицето няма 6 месеца осигурителен стаж
Попълване на т. 9 от Раздел I на приложение № 9 при застъпени периоди на временната неработоспособност
Попълване на т. 9 от Раздел I на приложение № 9 когато лицето работи при непълно работно време – на 4-часов работен ден
Деклариране на обстоятелства в Приложение № 9
Деклариране на прекратяването и прекъсването на осигуряването в Приложение 9
Попълване и представяне на Приложение 9 за болничен лист, издаден за периоди след прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето
Обжалване на болничен лист
Подаване на данни за промяна на обстоятелствата в Приложение № 10
Отстраняване на грешка в удостоверение № 10 при попълване на датата, считано от която се иска изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете
Отстраняване на грешка в удостоверение № 10 при попълване на датата, считано от която детето е настанено в детско заведение
Изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, когато майката прекъсва ползването на отпуска и се връща на работа
Определяне началната и крайната дата на периода, за който следва да се разреши отпуск на бащата при раждане на дете до 15 календарни дни
Определяне на началната и крайната дата на периода, за който следва да се разреши отпуск за бременност и раждане за остатъка след 135-я до 410-я календарен ден
Парично обезщетение при поемането на отглеждането на дете до навършване на 2-годишна възраст от друго лице със съгласието на майката
Попълване на данните в удостоверение, приложение № 10 въз основа на заявление-декларация приложение № 8
Включване на средствата, предоставяни от работодателя за сметка на социалните разходи при определяне на нетното възнаграждение, което се взема предвид при изчисляване на паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство.
Болничните листове при двама работодатели
Право на парично обезщетение за гледане на болно дете от друго лице, при положение, че майката на детето е в отпуск по майчинство
Право на парично обезщетение при работа при 5-дневна работна седмица и 4 часов работен ден
Парично обезщетение за гледане на болно дете за лице в неплатен отпуск за отглеждане на дете след 2-годишна възраст
Обезщетението за отглеждане на малко дете, ако майката се намира в отпуск и детето посещава детско заведение
Видовете заведения, в които след настаняване на детето се прекратява изплащането на парично обезщетение за отглеждане на малко дете
Прекратяване правото на отпуск и обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст при настаняване на детето в детско заведение
Обстоятелства, при които паричното обезщетение за отглеждане на малко дете не се изплаща
Получаване на парично обезщетение за отглеждане на малко дете от лице, което е пенсионер
Получаване на парично обезщетение за майчинство от самоосигуряващо се лице, при работа и по сключен граждански договор
Право на парично обезщетение за майчинство и работа по втори трудов договор
Парично обезщетение за бременност и раждане на безработно лице
Представяне на данните за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист
Промяна на банковата сметка, по която се получават обезщетения за временна неработоспособност и майчинство
Попълване на данни за срочно правоотношение в удостоверения, приложения № 9 и № 10 към НПОПДОО
СПРАВОЧНИК:
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2017 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2017 г.
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2017 г.
РЕШЕНИЯ НА ВАС:
РЕШЕНИЕ № 6344/30.05.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 6384/30.05.2016 г. по адм. дело № 8978/2015 г.
РЕШЕНИЕ № 7727/27.06.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 9922/21.09.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 10215/03.10.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 10399/06.10.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 11189 от 24.10.2016 г. по адм. дело № 6707/2016 г.
РЕШЕНИЕ № 11191/24.10.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 1113968/19.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 14099/20.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 14120/21.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 14121/21.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 14241/22.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 14246/22.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 3123/02.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 3123/02.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 13121/02.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 13076/02.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 13083/02.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 115/06.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 104/06.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 95/06.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 135/09.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 140/09.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 160/09.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 201/09.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 203/09.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 218/10.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 239/10.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 262/10.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 248/10.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 235/10.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 299/11.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 292/11.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 290/11.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 289/11.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 322/11.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 318/11.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 320/11.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 406/12.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 344/12.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 412/13.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 412/13.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 542/17.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 618/17.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 619/17.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 790/19.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 792/19.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 937/24.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1050/26.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1184/30.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1227/31.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1273/31.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1280/31.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1218/31.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1336/01.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1302/01.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1356/01.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1410/02.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 122/06.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1678/09.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1647/08.02.2017 г.
ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ:
(АВСТРИЯ) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
(ГЕРМАНИЯ) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
(ИЗРАЕЛ) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
(ИСПАНИЯ) ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО ИСПАНИЯ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(КАНАДА) СПОГОДБА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КАНАДА
(КИПЪР) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КИПЪР ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(КОРЕЯ) СПОГОДБА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КОРЕЯ
(ЛЮКСЕМБУРГ) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(МАКЕДОНИЯ) ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(МОЛДОВА) ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ПОЛША) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ПОЛША ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(РУМЪНИЯ) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
(РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ) ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
(СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(СЪРБИЯ) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
(УНГАРИЯ) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
(УКРАЙНА) ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ХЪРВАТИЯ) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ЧЕРНА ГОРА) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЕРНА ГОРА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
(ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ШВЕЙЦАРИЯ) СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Излезе от печат

608 стр.

Книга и диск:
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя

- Издание 2017 г. -

ВАЖНО: Изданието за 2017 г ще съдържа изцяло нови въпроси и отговори на експерти по актуални казуси, различаващи се от въпросите и отговорите от изданието за 2016 г. Принципните въпроси, засегнати в изданието от 2016 г. са актуализирани и добавени в диска към изданието.


Книга + Диск

36.00 лв.
вместо 48.00 лв.


Счетоводно отчитане
Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други. Отговорите са съобразени с новия Закон за счетоводството и промените в НСС.

Данъчно облагане
Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО.

ЗДДС
доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.

ЗКПО
Иван СИМОВ – д.е.с., регистриран одитор

Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.

ЗДДФЛ
Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт в НАП

Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Трудово право
Андрей АЛЕКСАНДРОВ - д-р по трудово и осигурително право

Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.

Осигуряване
Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

• ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
• Избор на счетоводна база - НСС или МСФО (CD)
• МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
• Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане (КНИГА + CD)
• Дружества, задължени (освободени) да изготвят консолидирани финансови отчети по реда на МСФО (КНИГА + CD)
• Изисквания при прилагането но МСФО за първи път (CD)
• Случаи, в които се прилага МСФО 1 (CD)
• Встъпителен баланс по МСФО (CD)
• Изготвяне на встъпителен баланс (CD)
• Счетоводна политика при първия отчет по МСФО (CD)
• Счетоводна политика при преминаване към МСФО (CD)
• Стойност на ДМА в първия отчет по МСФО (CD)
• Оповестявания в първия отчет по МСФО (CD)
• СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
• Сходства и разлики между вливанията и сливанията на търговски дружества и апорт на предприятие (КНИГА + CD)
• Апорт за недвижим имот, за който е сключен предварителен договор за покупко-продажба (КНИГА + CD)
• Оценяване на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия в консолидирания финансов отчет (КНИГА + CD)
• Първоначално признаване при придобиване на инвестициите в дъщерни предприятия и асоциирани предприятия (КНИГА + CD)
• Счетоводно отчитане на инвестиционно участие (CD)
• Прехвърляне на активи – апорт или продажба (CD)
• Бизнес комбинация от вида “придобиване с прекратяване и заличаване на придобитото предприятие” (CD)
• Придобиване на инвестиция чрез непарична вноска (CD)
• Отчитане на последваща продажба на дългосрочна инвестиция, придобита чрез апорт (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
• Асоциирано предприятие (CD)
• Отчитане на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия в индивидуалния финансов отчет на дружеството майка (CD)
• Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
• Отчитане на съвместно контролираните дейности (CD)
• Смесено предприятие със съвместно контролирани активи (CD)
• Съвместно контролирани стопански единици (CD)
• Разлики между съдружник и инвеститор в смесено предприятие (CD)
• Сделки между смесените предприятия и съдружниците в тях (CD)
• МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
• Критерии за признаването и представянето на активи и пасиви при съставянето на междинни финансови отчети (КНИГА + CD)
• Приложенията към междинния финансов отчет (КНИГА + CD)
• Честота на изготвяне на междинни финансови отчети (КНИГА + CD)
• Изготвяне на междинни счетоводни отчети (CD)
• Прилики между междинните и годишните счетоводни отчети (CD)
• Разлики между междинните и годишните счетоводни отчети (CD)
• ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
• Предприятия в ликвидация (КНИГА + CD)
• Ликвидация на търговско дружество - корпоративен данък при прекратяването и за последния данъчен период (КНИГА + CD)
• Финансови отчети при несъстоятелност и ликвидация на предприятие (КНИГА + CD)
• Преоценъчните резерви при преустановяване дейността на предприятието (CD)
• Преоценки на активи и пасиви при ликвидация (CD)
• Процедура по обявяване на предприятие в ликвидация (CD)
• Отчитане на задълженията при несъстоятелност (CD)
• Нормативни постановки за предприятия в ликвидация и несъстоятелност (CD)
• Отчитане на собствения капитал на предприятията в ликвидация (CD)
• Третиране на масата на несъстоятелността (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
• Счетоводно и данъчно отчитане на брак и липси на материални запаси (КНИГА + CD)
• Обезценка на материалните запаси (КНИГА + CD)
• Преоценка на стоково-материални запаси (CD)
• Оценка на нетната реализуема стойност (CD)
• Отписване на стоково-материалните запаси (CD)
• Отчитане на материалите, предадени за преработка на ишлеме (CD)
• Отчитане при намаляване на цените на стоките на дребно (CD)
• Отчитане на разходите за дообработка, сортировка, разфасоване и пакетиране на стоково-материални запаси (CD)
• Подходи при отписване на стоково-материалните запаси (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
• Инвентаризация на дълготрайни активи (КНИГА + CD)
• Отчитане на ремонта на дълготрайни материални активи (КНИГА + CD)
• Бракуване на ДМА (CD)
• Липси на дълготрайни активи (CD)
• Замяна на ДМА (CD)
• Осчетоводяване на такса при покупка на земеделска земя (CD)
• Отчитане на разходи за подобрения на наети или предоставени за ползване ДМА (CD)
• Придобиване на ДНМА (CD)
• Първоначална оценка на ДНМА (CD)
• Отчитане на бракувани дълготрайни активи (CD)
• Отписване на ДМА (CD)
• Бракуване на остаряла техника (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ
• Амортизация на активи (КНИГА + CD)
• Амортизация на автомобили и други транспортни средства (КНИГА + CD)
• Амортизация на биологични активи (КНИГА + CD)
• Линеен метод на амортизация (КНИГА + CD)
• Амортизация на мотоциклети (КНИГА + CD)
• Отписване на ДМА (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ
• Счетоводно отчитане на земите и сградите, които се класифицират като инвестиционни имоти (КНИГА + CD)
• Последващото оценяване на инвестиционните имоти (КНИГА + CD)
• Счетоводни записвания при прехвърляне на имот, ползван от собственика, или материален запас в инвестиционен имот (КНИГА + CD)
• Отчитане на прехвърлянето на инвестиционен имот в имот, ползван от собственика или материален запас (КНИГА + CD)
• Класифициране на инвестиционен имот (КНИГА + CD)
• Отчитане на инвестиционен имот (КНИГА + CD)
• Амортизация на инвестиционни имоти (CD)
• Инвестиционен имот (CD)
• Последваща оценка на инвестиционни имоти (CD)
• Първоначална оценка на инвестиционните имоти (CD)
• Отписване на инвестиционен имот (CD)
• Последващо оценяване на инвестиционните имоти според различните счетоводни бази (CD)
• Осчетоводяване на преоценките на инвестиционни имоти (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
• Отчитане на т.нар. “редовни” покупки на финансови активи (КНИГА + CD)
• Изкупуване на собствени акции (КНИГА + CD)
• Ограничения при изкупуване на собствени акции (КНИГА + CD)
• Отписване на финансов пасив (КНИГА + CD)
• Информация в баланса относно обратното изкупуване на акции (КНИГА + CD)
• Отчитане резултатите от преоценка на финансовите активи, обявени за продажба (КНИГА + CD)
• Отчитане на финансови инструменти (КНИГА + CD)
• Печалби и загуби, реализирани в резултат от разпореждане с финансови инструменти (КНИГА + CD)
• Издаване на акции при учредяване на АД (CD)
• Класификация и съдържание на финансовите инструменти (CD)
• Първоначалното признаване на финансовите активи и пасиви (CD)
• Справедлива стойност на преоценяваните финансови активи (CD)
• Отписване на финансовите активи (CD)
• Отписване на част от финансов актив (CD)
• Отписване на “редовни” продажби на финансови активи (CD)
• Преоценка на финансовите инструменти в края на годината (CD)
• ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ
• Правила при извършване на обезценка на ДМА (КНИГА + CD)
• Отразяване на загуба от обезценка на обекти (КНИГА + CD)
• Обезценка на автомобил (КНИГА + CD)
• Обезценка на вземанията (CD)
• Обезценка на активи (CD)
• Извършване на обезценка на активите (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ
• Счетоводно отчитане на предприятието в чужбина (КНИГА + CD)
• Оповестявания при отчитане на ефектите от промените във валутните курсове (КНИГА + CD)
• Отчитане на приходите от валутни операции (CD)
• „Дейност в чужбина“ и „предприятие в чужбина“ (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА
• Намаляване на вписания капитал (КНИГА + CD)
• Отчитане на основния капитал (КНИГА + CD)
• Внасяне на допълнителен капитал в ЕООД (КНИГА + CD)
• Увеличаване на записания капитал (КНИГА + CD)
• Отчитане увеличението на капитала чрез превръщане на облигациите в акции и под „условие” (КНИГА + CD)
• Осчетоводяване увеличаването на капитала със средства на дружеството (КНИГА + CD)
• Увеличаваме капитала чрез увеличаване стойността на дяловете (КНИГА + CD)
• Увеличаване на капитала чрез нови дялове (КНИГА + CD)
• Отчитане на апортна вноска в капитала на новообразувано дружество (КНИГА + CD)
• Собствен капитал на ЕТ (CD)
• Отчитане на апорт на ДМА (CD)
• Капитал на търговските дружества (CD)
• Увеличаване на капитала на ООД (CD)
• Увеличаване на основния капитал на АД със собствени средства (CD)
• Продажба на акции (CD)
• Увеличаване на основния капитал (CD)
• Намаляване на основния капитал (CD)
• Формиране на регистрирания капитал (CD)
• Отчитане на основния капитал при ликвидация на дружеството (CD)
• Резерви от емисии на акции (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СЪС СЪДРУЖНИЦИ (АКЦИОНЕРИ)
• Предоставяне на средства от съдружници (КНИГА + CD)
• Придобиване на земя от съдружници (КНИГА + CD)
• Заем на съдружник (КНИГА + CD)
• Документиране на определения дружествен дял на напускащия съдружник (КНИГА + CD)
• Определяне дела на съдружник (КНИГА + CD)
• Отписване на непотърсени дивиденти (КНИГА + CD)
• Разпределяне на дивидент в полза само на единия съдружник (КНИГА + CD)
• Освобождаване на съдружници от ООД (CD)
• Изключване на съдружник от ООД (CD)
• Определяне размера на дружествения дял на напускащ съдружник (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСИГУРОВКИ
• Отчитане на данък за довнасяне (КНИГА + CD)
• Осчетоводяване на протокола по чл. 117 от ЗДДС (КНИГА + CD)
• Непризнат данъчен кредит (КНИГА + CD)
• Третиране на данъците от печалбата (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
• Отчитане на приходите от такси за франчайз (КНИГА + CD)
• Отчитане на приходите от безвъзмездно получени материали (КНИГА + CD)
• Други приходи от дейността (КНИГА + CD)
• Отчитане на комисионните договори (КНИГА + CD)
• Отчитане натуралния рабат (КНИГА + CD)
• Счетоводни записвания при бартер (КНИГА + CD)
• Осчетоводяване на преработката на чужди материали (ишлеме) (CD)
• Счетоводно отчитане на приходите (CD)
• Отчитане на размяната на несходни дълготрайни активи (CD)
• Размяна на дълготраен актив или стока срещу насрещна услуга (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
• Счетоводно отчитане на разходите за нов актив върху нает актив (КНИГА + CD)
• Документална обоснованост за разходи за винетки, такси за магистрали, такси за паркинги, за преминаване на мостове (КНИГА + CD)
• Отчитане на разходи за интернет страници (КНИГА + CD)
• Разходи за обучение (КНИГА + CD)
• Отчитане на административни разходи (КНИГА + CD)
• Осчетоводяване на платена сума за разработка на технология за производство (КНИГА + CD)
• Нормиране на разхода за гориво (CD)
• Разходи за монтаж (CD)
• Отчитане на разходите за пробен и предпусков период на ново изделие (CD)
• Щети от природните бедствия (CD)
• Отчитане на последствията от природни бедствия в селското стопанство (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ
• Третиране на разходите от отписване на вземания (КНИГА + CD)
• Особености при определяне данъчния финансов резултат на юридическите лица, производители на земеделска продукция (КНИГА + CD)
• Разпределяне на печалбата (CD)
• Начисляване на дивиденти на акционерите (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ
• Изплащане на наем (КНИГА + CD)
• Осчетоводяване на компенсация за изгубен или повреден ДМА отдаден под наем (КНИГА + CD)
• Прекратяване на наемни отношения (КНИГА + CD)
• Отчитане на приходите от наем (CD)
• Признаване на разходи за наем от предходни отчетни периоди (CD)
• Признаване на последващи разходи на актив (CD)
• Отчитане на експлоатационен лизингов договор (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ
• Отчитане на автомобил, закупен чрез финансов лизинг (КНИГА + CD)
• Договор за финансов лизинг (CD)
• Записвания при финансов лизинг (CD)
• Заприходяване на автомобил (CD)
• Осчетоводяване на разсрочен ДДС и лихва (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ
• Отчитане на обвързаните с активи правителствени дарения (КНИГА + CD)
• Възстановяване на правителствени дарения (КНИГА + CD)
• Счетоводно отчитане на правителствените дарения и на правителствената помощ (КНИГА + CD)
• Документи при предоставяне на дарение (CD)
• Осчетоводяване на получен като дарение дълготраен актив под прага на същественост (CD)
• Отчитане на правителствени дарения (CD)
• Отчитане на получени дарения (CD)
• Подходи при отчитане на правителствените дарения (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
• Отчитане на разходите за основна дейност в строителството (КНИГА + CD)
• Отчитане на изхабяването на кофражите в строителството (КНИГА + CD)
• Отчитане на договорите за строителство (КНИГА + CD)
• Определяне и използване на критерия „разгърната застроена площ“ при сделките с недвижими имоти в строителството (КНИГА + CD)
• Гаранционните удръжки и на разходите за отстраняване на дефекти (CD)
• Удържане на гаранция за скрити дефекти на завършен строителен обект (CD)
• Формиране на себестойност (CD)
• Изпълнение на строежи „по стопански начин” (CD)
• ОТЧИТАНЕ НА ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ
• Отчитане на провизии (КНИГА + CD)
• Преразглеждане на провизии (КНИГА + CD)
• Отчитане на провизии, условни задължения и условни активи (CD)
• ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
• Изисквания за първия финансов отчет по НСС (КНИГА + CD)
• Пълен обем на ГФО (КНИГА + CD)
• Отрицателни величини в ГФО (КНИГА + CD)
• Отговорност при неподаване на ГФО в срок (КНИГА + CD)
• Годишен отчет за дейността (КНИГА + CD)
• Годишен финансов отчет на придобиващо предприятие, участвало в бизнес комбинация (КНИГА + CD)
• Източници на информация за съставяне на приложението към ГФО (CD)
• Съставни части на ГФО (CD)
• ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
• Отстраняване на счетоводна грешка при оценка на ДМА (КНИГА + CD)
• Фундаментална грешка (КНИГА + CD)
• Корекция на грешки от предходни периоди (КНИГА + CD)
• Фундаментални грешки по смисъла на СС 8 (КНИГА + CD)
• Счетоводно и данъчно третиране на промяна на счетоводната политика за сгради според МСС (КНИГА + CD)
• Коригиране на грешки от минали периоди (CD)
• Счетоводните операции, свързани с отчитането на щети (CD)
• Разлики в методите за третиране на фундаменталните грешки (CD)
• Промени в счетоводната политика на предприятието (CD)
• СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
• Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет (КНИГА + CD)
• Примери за отразяване на събития след датата на баланса (КНИГА + CD)
• Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет (CD)
• Събития, настъпили след датата на отчета, които са свързани с отчетния период (CD)
• Събития, настъпили след датата на отчета, които не са свързани с отчетния период (CD)
• ОДИТОРСКИ ПРОВЕРКИ И ЗАВЕРКИ
• Критерии за задължителна заверка на ГФО (КНИГА + CD)
• Срок за заверка на ГФО (КНИГА + CD)
• Проверка и заверка на периодичните финансови отчети на предприятията на ЮЛНЦ
• Отговорност на одитора (CD)

ДАНЪЦИ

• ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
• МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

• Място на изпълнение на услуги, които съпътстват доставки на стоки и получателят е регистриран по ДДС в няколко държави - членки на ЕС, включително и в България (КНИГА + CD)
• Място на изпълнение на услуги, когато чуждестранно дружество има клон в България (КНИГА + CD)
• Място на изпълнение на покупката на стоки и последващата продажба на същите (КНИГА + CD)
• Място на изпълнение на услуга, оказана на данъчно незадължено лице (CD)
• Място на изпълнение на счетоводни услуги (CD)
• Място на изпълнение на услуга за ремонт на машини (CD)
• Място на изпълнение на спедиторски услуги (CD)
• Мястото на изпълнение на доставките на строителни услуги (CD)
• ВЪЗНИКВАНЕ НА ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ИЗИСКУЕМОСТ НА ДАНЪКА
• Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при ВОП (КНИГА + CD)
• Облагане с ДДС при извършване на доставки по договори за лизинг, в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сграда (КНИГА + CD)
• Особености при сделките с продажба на софтуер от фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС (КНИГА + CD)
• Прилагане на чл. 127 от ЗДДС (КНИГА + CD)
• Дата, към която длъжникът трябва да е регистриран за целите на ДДС, за да е облагаема сделката (КНИГА + CD)
• Инцидентна доставка, освободена от облагане с ДДС (КНИГА + CD)
• Начисляване на ДДС при покупка на мостри в страни - членки на ЕС (КНИГА + CD)
• Облагане с ДДС при продажбите на стоки чрез интернет (КНИГА + CD)
• Покупко-продажба на апартамент (КНИГА + CD)
• Дата на възникване на данъчното събитие при доставка на машини от Швеция (CD)
• ДАНЪЧНА ОСНОВА
• Данъчна основа на безвъзмездната доставка при лично ползване, върху която се начислява ДДС (КНИГА + CD)
• Данъци и такси, участващи при формирането на данъчната основа на доставките (КНИГА + CD)
• Данъчна основа при продажба на недвижим имот - нова сграда (CD)
• ВЪТРЕОБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ
• Начисляване на ДДС при дистанционна продажба на стока (КНИГА + CD)
• Български доставчик - прехвърлител в тристранна операция (КНИГА + CD)
• Връщане на дефектна стока на доставчик (КНИГА + CD)
• Възмездна вътреобщностна доставка на стоки (КНИГА + CD)
• Данъчен режим на доставките, възникващи по повод тристранните операции (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на вътреобщностна доставка (КНИГА + CD)
• Кое лице следва да се приеме за предало стоката при сделка от ВОД, при която превозът на търгуваната стока е поет от купувача (КНИГА + CD)
• Безвъзмездна вътреобщностна доставка (CD)
• Определяне вида на сделка и данъчното й облагане с ДДС (CD)
• ИЗНОС НА СТОКИ
• Международна транзитна операция, при която се осъществява внос и следващ износ на стока (КНИГА + CD)
• Прилагане на нулева данъчна ставка при износ, извършен от името на европейски контрагент (КНИГА + CD)
• Данъчно отчитане на износ на стоки за балканска страна (КНИГА + CD)
• Освободени доставки (CD)
• ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
• Пропорционалният данъчен кредит (КНИГА + CD)
• Корекция на начислен данък при тотална щета (КНИГА + CD)
• Право на данъчен кредит във връзка с разходите, направени по разрушаването на сграда и разчистването на терена (КНИГА + CD)
• Право на данъчен кредит за комисиона (КНИГА + CD)
• Право на данъчен кредит за придобити от него сгради и земя (КНИГА + CD)
• Право на данъчен кредит при покупка на апартамент от физическо лице (CD)
• Право на данъчен кредит за командировани лица при сезонна работа (CD)
• Право на частичен данъчен кредит (CD)
• ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
• Определяне на данъчната основа при продажбата на автомобил на свързано с дружеството лице, за който е ползван данъчен кредит (КНИГА + CD)
• Приспадане на данъчен кредит (КНИГА + CD)
• Облагане с ДДС на доставка на услуга за наемане на превозно средство (КНИГА + CD)
• Покупко-продажба на стоки втора употреба (КНИГА + CD)
• Отразяване на фактура в дневника за покупките (КНИГА + CD)
• Възможност за приспадане на пълен данъчен кредит за фирмен актив, който ще се използва и за лични нужди (КНИГА + CD)
• Данъчен кредит при покупко-продажба на автомобили втора употреба (КНИГА + CD)
• Доставки на услуга за дългосрочно предоставяне на превозно средство под наем (КНИГА + CD)
• Лично потребление на МПС, за придобиването и експлоатацията на което не се ползва данъчен кредит (КНИГА + CD)
• Облагаема доставка с местоизпълнение на територията на страната, към която е приложима нулева данъчна ставка (КНИГА + CD)
• Изключения от ограниченията на правото на данъчен кредит за доставки с леки автомобили (CD)
• ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЕ ИЛИ РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ
• Безвъзмездно извършване на услугата за подобрение на нает недвижим имот (КНИГА + CD)
• Безвъзмездно извършване на услугата за ремонт на нает недвижим имот (КНИГА + CD)
• Третиране по ЗДДС на подобрението на нов актив (КНИГА + CD)
• Данъчен кредит за ремонт на нает недвижим имот. Счетоводно и данъчно третиране на подобренията на нает актив. Право на данъчен кредит (CD)
• НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС И ЛИЦА - ПЛАТЦИ НА ДАНЪКА
• Режим за облагане с данък „уикенд“ (КНИГА + CD)
• Механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа на доставка на услуги (КНИГА + CD)
• Преценяване на каква част от активите се ползва за лични цели и каква за служебни нужди (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на извършени строително-монтажни дейности (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на наемните отношения при съсобственост (КНИГА + CD)
• ДДС при префактуриране на пътни такси (КНИГА + CD)
• ДДС при транспорт на стоки (КНИГА + CD)
• Начисляване на данък при ликвидационен дял (CD)
• Облагане и документиране по ЗДДС продажбата на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит (CD)
• ДОКУМЕНТИРАНЕ
• Облагане с ДДС на услуга при хотелско настаняване (КНИГА + CD)
• Облагането и документирането на доставките за извършен ремонт (КНИГА + CD)
• Последствия от неиздадена в срок фактура (КНИГА + CD)
• Третиране по ЗДДС на продажба и поддържане на сървъри (КНИГА + CD)
• Продажба на стоки онлайн (КНИГА + CD)
• Издаване на кредитно известие към фактурата (КНИГА + CD)
• Облагане с ДДС на услугите, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа (КНИГА + CD)
• Отразяване на протоколите за корекция на данъчен кредит в случаите по чл. 79, ал. 1-3 от ЗДДС (КНИГА + CD)
• Търговска операция, при която стоката не напуска територията на ЕС, но при междинна доставка собствеността върху нея се прехвърля на лице, установено извън Общността (КНИГА + CD)
• Облагане с ДДС на доставка с място на изпълнение друга държава (КНИГА + CD)
• Данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност (КНИГА + CD)
• Издаване на кредитно известие към фактурата (КНИГА + CD)
• Документиране на бонуси (КНИГА + CD)
• Международна транзитна операция за покупко-продажба на стока (КНИГА + CD)
• Доказване на ВОД (КНИГА + CD)
• Документиране на търговската отстъпка за целите на ЗДДС (CD)
• Документиране на продажби с наложен платеж на стоки, поръчани по електронен път (CD)
• Протокол по чл. 117 от ЗДДС за авансови преводи (CD)
• Издаване на протокол за авансово плащане (CD)
• Документиране и определяне на данъчната основа и данъка при тройната замяна (троен бартер) на предоставено право на строеж (CD)
• Издаване на протокол по чл. 117 с отрицателна стойност (CD)
• Издаване на коригиращ протокол при сделка с автомобил (CD)
• Издаване на протокол за получен самолетен билет (CD)
• Документиране на доставки, които се облагат по специален и по общ ред (CD)
• РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ
• Формиране на оборот по ЗДДС (КНИГА + CD)
• Задължение за регистрация по ЗДДС за чуждестранен туроператор (КНИГА + CD)
• Задължителна дерегистрация по ЗДДС (КНИГА + CD)
• Облагане с ДДС на продажби на стоки през интернет (КНИГА + CD)
• Регистрация по ЗДДС (КНИГА + CD)
• Доброволна дерегистрация по ЗДДС (КНИГА + CD)
• Дерегистрация по ЗДДС на търговско дружество при преобразуване (КНИГА + CD)
• Доброволна регистрация (CD)
• Задължителна регистрация (CD)
• Облагаем оборот по ЗДДС при извършване на подобрение на нает актив (CD)
• Оборотът от предоставен фирмен кредит за целите на задължителната регистрация по ЗДДС (CD)
• Оборот от дохода от продажба на дружествени дялове за целите на задължителната регистрация по ЗДДС (CD)
• Третиране на субсидиите за целите на задължителната регистрация по ЗДДС (CD)
• Прехвърляне на ЕТ, регистрирано за целите на ЗДДС лице (CD)
• Акт за дерегистрация по ДДС (CD)
• Извършване на облагаема доставка и включването на данъчната основа в облагаемия оборот (CD)
• Задължения на прекратените лица във връзка с дерегистрацията им по ЗДДС (CD)
• ДДС В СТРОИТЕЛСТВОТО
• Облагане на доставка на строителна услуга с ДДС (КНИГА + CD)
• Облагане на доставка на строителни услуги върху недвижим имот, находящ се на територията на Гърция (КНИГА + CD)
• Прехвърляне право на строеж (КНИГА + CD)
• Определяне на данъчна основа с пазарна оценка от лицензиран оценител (CD)
• Данъчно третирене на извършени строителни услуги (CD)
• Прехвърляне на собственост върху поземлен имот (CD)
• КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
• ПРОМЕНИ

• Промените в ЗКПО за 2017 г. (КНИГА + CD)
• Промените в ЗКПО, свързани с личното ползване на фирмени активи (КНИГА + CD)
• ОБЛАГАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
• Прехвърляне на предприятие (КНИГА + CD)
• АВАНСОВИ ВНОСКИ
• Прихващане на авансови вноски (КНИГА + CD)
• Деклариране на авансови вноски по ЗКПО при преобразуване на дружество (КНИГА + CD)
• ПОНЯТИЯ СПОРЕД ЗКПО
• Определение на понятието „представителни разходи” (КНИГА + CD)
• Понятието “обичайни размери” за целите на чл. 28 от ЗКПО (КНИГА + CD)
• Понятието “обичайни размери” за целите на чл. 28 от ЗКПО (CD)
• Понятието „непреодолима сила” (CD)
• „Свързани лица” (CD)
• Тълкуване на израза “най-рано на 5-тата година” (CD)
• ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ
• Регулиране на слабата капитализация (КНИГА + CD)
• ПРЕНАСЯНЕ НА ЗАГУБИ
• Пренасяне на данъчна загуба (КНИГА + CD)
• Понятието “обичайни размери” за целите на чл. 28 от ЗКПО (CD)
• Лица, които не пренасят загуби от минали години (CD)
• Лица, които пренасят данъчни загуби от източник в страната (CD)
• Условия за пренасяне на загуби (CD)
• Период за пренасяне на данъчни загуби (CD)
• ДАНЪЦИ ПРИ ИЗТОЧНИКА
• Удържане и внасяне на данъка при източника (КНИГА + CD)
• Изпълнение на условията по ЗКПО за прилагане на 0% данък при източника (КНИГА + CD)
• Облагане на дивидентите, които са начислени или изплатени от български местни лица в полза на чуждестранни лица, които не са местни лица (CD)
• Третиране на правни услуги от чужбина (CD)
• ДАНЪЦИ ПРИ ИЗТОЧНИКА
• Данъчно третиране и осчетоводяване на разходите в натура (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на карти за спорт (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на разходите за групови спортни занимания (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на разходите за транспорт на работниците и служителите от местоживеенето до местоработата и обратно (КНИГА + CD)
• Ваучери за храна (КНИГА + CD)
• Облагане на доставката на услуга за наем на паркомясто (КНИГА + CD)
• ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ
• Облагаеми и необлагаеми социални разходи (CD)
• Облагане на премиите за застраховки “Живот” (CD)
• АМОРТИЗАЦИИ И ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН
• Третиране на последващи разходи за ремонт/реновиране на ДМА (КНИГА + CD)
• Определяне категорията на данъчен амортизируем актив (КНИГА + CD)
• Начисляване на данъчни амортизации (CD)
• Амортизация при ликвидация (CD)
• Отписване на данъчен амортизируем актив (CD)
• Билогичните активи не се амортизират за счетоводни и данъчни цели (CD)
• ДИВИДЕНТИ И СКРИТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
• Изплащане на дивиденти в брой (КНИГА + CD)
• Отчитане на начисляването и изплащането на дивиденти (КНИГА + CD)
• Скрито разпределение на печалбата (CD)
• Срок за внасяне на данъка върху дивидентите (CD)
• Доходи от дивиденти, разпределени в непарични вноски (CD)
• Несъответствия на парични средства в касата на дружеството (CD)
• Данъчни последици за ООД и за напускащите съдружници при освобождаване на дяловете им в ООД (CD)
• ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ
• Третиране на брак и липси по ЗКПО (КНИГА + CD)
• Плащане в полза на трето лице (КНИГА + CD)
• Отписване на задължение (КНИГА + CD)
• Третиране на наложена глоба на служител (КНИГА + CD)
• Третиране при предоставянето на средства на предприятието от неговите собственици (КНИГА + CD)
• Третиране на разходите за неустойки (КНИГА + CD)
• Особености при определяне данъчния финансов резултат на юридическите лица, производители на земеделска продукция (КНИГА + CD)
• Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за плащания, документирани с фактура за извършен наличен превод чрез „Easy pay“ АД (КНИГА + CD)
• Признаване на разход, за който не се изисква фискален бон (КНИГА + CD)
• Признаване на разходите за пътуване и престой на физически лица за данъчни цели (КНИГА + CD)
• Разходи за обучение (КНИГА + CD)
• Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели във връзка с амортизируемите активи (CD)
• Необходими документи за признаване на разходи, свързани с командировка в страната и в чужбина (CD)
• Данъчно облагане на служебни разходи за паркоместа (CD)
• Разходи за пътуване и престой на физически лица (CD)
• Облагане на разходите за подобрения на ДМА (CD)
• Облагане на разходи от лоша организация и управление (CD)
• Третиране на задълженията, за които е изтекъл давностният срок (CD)
• Третиране на командировките на членове на управителни съвети (CD)
• Корекция на данъчно задължение при допусната счетоводна грешка, влияеща върху формирането на счетоводния финансов резултат (CD)
• Корекция на данъчно задължение при допусната грешка при данъчно преобразуване (без да е допусната счетоводна грешка) (CD)
• Документално доказана цена на придобиване на ценни книжа (CD)
• Третиране на прекратяване на място на стопанска дейност (CD)
• Признати и непризнати за данъчни цели разходи (CD)
• Облагане при замяна на акции/дялове в случай на преобразуване на дружества (CD)
• ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• Третиране на разходите от отписване на вземания (КНИГА + CD)
• Отписване на вземане за данъчни цели (КНИГА + CD)
• Отписване на несъбрани вземания и задължения (CD)
• Отписване на откраднат актив (CD)
• Признаване на отписано необезценено вземане (CD)
• Третиране на отписано задължение (CD)
• ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО
• Ред и начин за документиране и деклариране на печалбите на местно юридическо лице според ЗКПО във връзка с приложима СИДДО (КНИГА + CD)
• Специфични нормативни регламенти в ЗКПО, във връзка със СИДДО относно облагането на място на стопанска дейност, регистрирано от българско юридическо лице в чужбина (КНИГА + CD)
• Разпределяне на дивиденти от страна на българско дружество в полза на лице - местно на страна по СИДДО (CD)
• ДАНЪЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ
• Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон (КНИГА + CD)
• Счетоводно отчитане и данъчно облагане на преобразуването на търговско дружество чрез разделяне (КНИГА + CD)
• Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма (CD)
• Преобразуване на еднолично търговско дружество в ЕТ (CD)
• Преобразуване на ЕООД чрез прехвърляне на имуществото му върху едноличния собственик (CD)
• Прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ (CD)
• ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
• Отчитане на преотстъпен корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО (КНИГА + CD)
• Данъчни облекчения за земеделските производители (CD)
• ДЕКЛАРИРАНЕ
• Деклариране на взаимоотношения със свързани лица (КНИГА + CD)
• Подаване на ГДД по чл. 92 ЗКПО (КНИГА + CD)
• Третиране на “свързани лица” при попълване на годишната данъчна декларация (КНИГА + CD)
• Данъчно задължени лица по чл. 92 от ЗКПО (CD)
• Санкции при неподаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО (CD)
• ЗДДФЛ
• ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ
• Документ, издаван при отдаване на имот от физическо лице (КНИГА + CD)
• Задължения на работодателя при годишното облагане на правоотношенията по § 1, т. 26, буква „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
• Издаване на документ за получен хонорар от самоосигуряващо се лице (КНИГА + CD)
• Издаване на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
• Документиране на продажбата на непреработена земеделска продукция (CD)
• Издаване и предоставяне на служебна бележка при прекратен трудов договор (CD)
• ОБЛАГАЕМИ И НЕОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ
• Облагане на доходи от продажба на недвижим имот (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на доходите, получени от търговия с валута от участие на валутна борса FOREX (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на получени награди (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на предоставени на физически лица стипендии и други средства във връзка с тяхното обучение (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на раздадените под формата на социален разход парични средства (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на финансови активи, предоставени на работници и служители (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ, когато работното, униформеното и представителното облекло са предоставени по ред, който е извън определения в нормативен акт (КНИГА + CD)
• Необлагаеми доходи от движимо имущество (КНИГА + CD)
• Облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“ (КНИГА + CD)
• Облагане на доходи от продажба на имоти в чужбина (КНИГА + CD)
• Облагане на доходите от операции с чуждестранна валута или с акции на регулиран пазар (КНИГА + CD)
• Облагане на възнагражденията, изплащани на адвокати (КНИГА + CD)
• Облагане на доходите от операции с чуждестранна валута или с акции на регулиран пазар (КНИГА + CD)
• Третиране на доходите от наем, придобити срещу отдаване на общи части от етажна собственост (CD)
• Третиране на доход от продажба на УПИ, получен по дарение (CD)
• Третиране на доходите от лихви (CD)
• Третиране при апорт на дялове (CD)
• Социални разходи, представляващи доход за целите на ЗДДФЛ (CD)
• Третиране на пенсиите, изплатени от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (CD)
• Третиране на доходите от сделки с акции и други финансови активи, извършени на регулиран пазар на ценни книжа (CD)
• ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
• Данъчно облекчение за деца (КНИГА + CD)
• Данъчно облекчение за деца с увреждания (КНИГА + CD)
• Данъчно облекчение за млади семейства (КНИГА + CD)
• Данъчно облекчение по чл. 22а и 22в от ЗЗДФЛ (КНИГА + CD)
• Ползване на няколко данъчни облекчения (КНИГА + CD)
• Едновременно ползване данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания (КНИГА + CD)
• Ползване на данъчните облекчения за деца при прекратяване на трудовия договор (КНИГА + CD)
• Дарение в полза на детски ясли, детски градини, училища (CD)
• Данъчно облекчение за застраховки “Живот” (CD)
• Данъчно облекчение за намалена работоспособност (CD)
• Условие, свързано с ползването на данъчното облекчение за намалена работоспособност (CD)
• Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране (CD)
• Поредност при ползването на данъчни облекчения (CD)
• Данъчно облекчение за млади семейства (CD)
• Понятието „единствено жилище“ (CD)
• ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
• Издаване на Образец № 2 на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения (КНИГА + CD)
• Облагане доходите на дългосрочно командировани в чужбина работници (КНИГА + CD)
• Облагане на командировъчните, превишаващи двукратния размер на дневните пари, определени в приложение № 3 на НСКСЧ (КНИГА + CD)
• Облагане на доходите от положен личен труд от собственици на ЕООД (CD)
• Третиране на командировъчните пари на персонала, извършващ автомобилен транспорт в чужбина (CD)
• Преизчисляване на данък (CD)
• Разходи за командировка (CD)
• Дарение от работодателя (CD)
• Социални разходи за ваучери за храна (CD)
• Ваучери за храна на служители във временна неработоспособност поради бременност и раждане или продължителна неработоспособност, както и на служители в отпуск за отглеждане на дете (CD)
• Ред за внасяне на дължим авансов данък за доходите от положен личен труд на съдружници в ООД (CD)
• Третиране на командировъчните пари, изплатени в полза на съ-дружниците в търговски дружества (CD)
• Данъчно третиране на доходи на домоуправител (CD)
• ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
• Облагане доходите на физическо лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29 (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, което не е ЕТ и не е регистрирано като земеделски стопанин (КНИГА + CD)
• Задължения по ЗДДФЛ на фирма, която изкупува селскостопанска продукция (КНИГА + CD)
• Доходи от стопанска дейност на физическите лица (КНИГА + CD)
• Облагаем доход от стопанска дейност на физическите лица (CD)
• ДОХОДИ ОТ НАЕМ И ПРОДАЖБА ИЛИ ЗАМЯНА НА ИМУЩЕСТВО
• Данъчно третиране на доходите от продажба на недвижимо имущество (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на доходите от продажбата на недвижими имоти (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране по ЗДДФЛ при прехвърляне на лично (семейно) имущество към фирмата на едноличния търговец и обратното връщане на имуществото по-късно (КНИГА + CD)
• Облагане с авансов данък на доходите на физическите лица, отдаващи под наем имущество на предприятия или самоосигуряващи се лица (КНИГА + CD)
• Доходи от наем (CD)
• Доход от продажба или замяна на недвижимо имущество (CD)
• Облагаем доход от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със сделка по реда на чл. 15 от Търговския закон (CD)
• ДОХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
• Авансов данък за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
• Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от други източници (КНИГА + CD)
• Данъчно третиране на доходите от частни уроци (КНИГА + CD)
• Особености при облагане на доходи от обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер (CD)
• ДОХОДИ, ОБЛАГАЕМИ С ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК
• Дължими окончателни данъци по ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
• Облагане на дивиденти (КНИГА + CD)
• Еднократен 10% данък от предадени отпадъци (CD)
• Определяне на облагаемия доход на физическо лице, получен от ликвидационен дял като съдружник (CD)
• ДЕКЛАРИРАНЕ
• Деклариране на получени/предоставени заеми (КНИГА + CD)
• Облагане доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани (КНИГА + CD)
• Облагане на доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ (КНИГА + CD)
• Облагане на доходи, получени от местно лице, работещо в чужбина (КНИГА + CD)
• Облагане на доходите от дивидент, получени от местно физическо лице от източник в чужбина (КНИГА + CD)
• Подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
• Подаване на декларация за дължими данъци (CD)
• Кога не се подава декларация за дължими данъци (CD)
• Срокове за подаване на декларацията за дължими данъци от физическите лица (CD)
• Допълнителни вноски на съдружници в търговски дружества (CD)
• Деклариране на безлихвените заеми (CD)
• Годишна данъчна декларация за управител на ЕООД с доходи само от договор за управление (CD)
• Подаване на декларация от ЕТ, който няма дейност през изминалата година (CD)
• Деклариране на доходи от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот (CD)
• Подаване на декларация от пенсионер (CD)
• Ползване на данъчен кредит от местни физически лица, когато са внесли данък върху доходите в държави, с които Република България няма сключени СИДДО (CD)
• ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
• Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ при замяна на недвижим имот (КНИГА + CD)
• Справката за изплатени доходи и възнагражденията на съдружници, полагащи личен труд (КНИГА + CD)
• Справката за изплатени суми и командировъчните (КНИГА + CD)
• Подаване на информация за възнагражденията на членовете на избирателни комисии (CD)
• Командировъчни на едноличния търговец (CD)
• Справката за изплатени суми и рентата за ползване на земеделска земя (CD)
• Подаване на информация за доходи по договор с чуждестранно физическо лице (CD)
• АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
• Санкции, свързани с неподаването или несвоевременното подаване на декларациите (КНИГА + CD)
• Санкции при неизпълнение на задълженията за удържане, внасяне и преизчисляване на данъка за изплатените доходи по трудови правоотношения (КНИГА + CD)
• Санкции за неудържани и невнесени данъци (CD)

СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

• НАРЕДБА № Н-8
• Попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1 (КНИГА + CD)
• Осигуровки за изплатени бонуси (КНИГА + CD)
• Осигуряване на самоосигуряващо се лице, работещо и по трудов договор (КНИГА + CD)
• Срокове за подаване на декларация образец 1 и образец 6 с данни за осигуряване към НАП (КНИГА + CD)
• Срокове за подаване на Декларация обр. № 1 (CD)
• Срокове за подаване на Декларация обр. № 6 (CD)
• Срокове за подаване на Декларация обр. № 1 еднократно в годината от самоосигуряващите се лица (CD)
• Срокове за подаване на Декларация обр. № 7 (CD)
• Основание за подаване на Декларация обр. № 8 (CD)
• Основание за подаване на Декларация обр. № 9 (CD)
• Срокове за коригиране на декларациите (CD)
• Осигурени на повече от едно основание невинаги подават Декларация обр. № 1 (CD)
• Основание за подаване на заявление по чл. 2а (CD)
• Основание за подаване на Декларация обр. № 5 (CD)
• Попълване на Декларация обр. № 6 (CD)
• Дата, която се попълва в Декларация обр. № 6 (CD)
• Електронен обмен на информация между НОИ и НАП (CD)
• ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, ОСИГУРИТЕЛИ, РАЗМЕРИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ
• Документи, представяни в НОИ, от работодателя за работниците и служителите, осигурени при него (КНИГА + CD)
• Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход по данни от информационната система на НОИ (КНИГА + CD)
• Изчисляване на дължимите вноски за ДОО и ЗО (КНИГА + CD)
• Ограничения пред избора на осигуряване (КНИГА + CD)
• Осигуряване и облагане на чуждестранно лице в българско дружество по ДУК (КНИГА + CD)
• Осигуряване на лицата в професионалните пенсионни фондове (КНИГА + CD)
• Осигуряване на лице, получило авансово възнаграждение (КНИГА + CD)
• Осигуряване на лице, регистрирано като земеделски стопанин и същевременно подлежащо на осигуряване по трудов договор (КНИГА + CD)
• Осигуряване на самоосигуряващи се лица след пенсионирането им (КНИГА + CD)
• Осигуряване на съдружника/собственика, който полага труд в дружеството, когато е вписан като управител на дружеството (КНИГА + CD)
• Осигуряване на управител пенсионер (КНИГА + CD)
• Осигуряване на управители на търговски дружества, които едновременно са и съдружници (КНИГА + CD)
• Осигуряване на чуждестранен гражданин (КНИГА + CD)
• Правни последици от подаване на заявление за отказ от задължително осигуряване в УПФ (КНИГА + CD)
• Предаване на ведомостите в НОИ на прекратени осигурители (КНИГА + CD)
• Специален ред за осигуряване - чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КНИГА + CD)
• Удостоверяване на трудов и осигурителен стаж (КНИГА + CD)
• Промени в кръга на осигурените лица (CD)
• Осигуряване по чл. 114а от КТ (CD)
• Избор за промяна на осигуряването (CD)
• Осигурителен доход (CD)
• Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (CD)
• Лица, на които осигурителният доход е обвързан с минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (CD)
• Размер на осигурителния доход за земеделските стопани (CD)
• Максимален размер на осигурителния доход за 2017 г. (CD)
• Размери и разпределение на вноските (CD)
• Ред за внасяне на вноските (CD)
• Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) (CD)
• Размери и разпределение на вноските (CD)
• Здравноосигурителни вноски (CD)
• Ред за внасяне на вноските за здравно осигуряванес (CD)
• Вноски за фонд “ГВРС” (CD)
• Осигуряване на пенсионер (CD)
• Деклариране при работа при повече от един работодател (CD)
• Поредност при внасяне на осигурителните вноски (CD)
• Зачитане на времето за осигурителен стаж в по-особени случаи (CD)
• Осигуровки при договор за управление и контрол (CD)
• Осигуряване на съпрузите/съпругите на упражняващите свободна професия и земеделските стопани (CD)
• Осигуряване на земеделски стопанин (CD)
• Осигуряването на председателя и членовете на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел (CD)
• Размер на авансовите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица през 2017 г. (CD)
• Размер и разпределение на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2017 г. (CD)
• Размер на осигурителната вноска през 2017 г. за Учителския пенсионен фонд (CD)
• Размер на осигурителната вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” (CD)
• Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (CD)
• Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (CD)
• Обезщетения за профилактика и рехабилитация (CD)
• РАЗМЕРИ НА МЕСЕЧНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
• Осигуряване на зеленчукопроизводител (КНИГА + CD)
• Осигуряване на работещ пенсионер (КНИГА + CD)
• Определяне на осигурителния доход, на лицата, изпратени на командировка в чужбина (CD)
• Определяне на минималния осигурителен доход, при положение че не е разпределяна печалба (CD)
• Авансов осигурителен доход (CD)
• Размер на осигурителния доход за 2017 г. (CD)
• Предприятия, за които не се определя минимален месечен осигурителен доход (CD)
• Окончателен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (CD)
• Осигуряване на лице едновременно по трудов договор и като самоосигуряващо се лице (CD)
• Заверка на осигурителната книжка (CD)
• Парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице (CD)
• Новото при определяне на окончателния размер на осигурителния доход (CD)
• ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕТО
• Пенсиониране на лица, осигуряване и в България, и в Бразилия (КНИГА + CD)
• Пенсиониране на учителите (КНИГА + CD)
• Влияние върху размера на пенсията ползването на неплатен отпуск непосредствено преди навършване на възраст за пенсия (КНИГА + CD)
• Определяне размера на пенсията (КНИГА + CD)
• Отпускане на пенсия (КНИГА + CD)
• Пенсиониране на лица, работили при условията на първа категория труд (КНИГА + CD)
• Промени, свързани с условията за пенсиониране на лицата, работили при първа и втора категория труд (КНИГА + CD)
• Промени, свързани със зачитането на осигурителен стаж при пенсиониране (CD)
• Преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст (CD)
• Пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО (CD)
• Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация (CD)
• Пенсиониране при недостатъчен трудов стаж (CD)
• Пенсия в намален размер (CD)
• Преизчисляване на пенсията (CD)
• Осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, и лицата, работещи в международни органи или организации (CD)
• ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ БЕЗ ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

• Определяне на осигурителния доход на лицата, работещи без трудово правоотношение (КНИГА + CD)
• Осигурителни вноски при доход по извънтрудови правоотношения (КНИГА + CD)
• Особености при осигуряването на пенсионери, наети на работа на граждански договор (КНИГА + CD)
• Осигуряване на лице с намалена работоспособност, сключило граждански договор (КНИГА + CD)
• Разлика между граждански и трудови правоотношения (CD)
• Осигуряване по договор за управление и контрол (CD)
• Осигуряване при граждански договор (CD)
• Осигуряване по трудов и граждански договор (CD)
• Осигурителни вноски по граждански договор (CD)
• Осигуряване на юрисконсулт, адвокат или лице, извършващо юридически услуги по граждански договор (CD)
• Осигуряване при изплатени авторски възнаграждения (CD)
• Осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения на самоосигуряващи се лица (CD)
• ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
• Случаи, при които работникът (служителят) няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване или ползва неплатен отпуск, който не се зачита за трудов (осигурителен) стаж (КНИГА + CD)
• Срок за изплащане на обезщетението за временна неработоспособ-ност (КНИГА + CD)
• Възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност, ако лицето няма 6 месеца осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение за временна неработоспособност (КНИГА + CD)
• Кога осигурителят няма задължение да изплаща трудово възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност (КНИГА + CD)
• Непрекъсната временна неработоспособност на майката, установена с три отделни първични болнични листа за двете деца (КНИГА + CD)
• Определяне на нетното възнаграждение при изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност (КНИГА + CD)
• Попълване на Приложение № 9 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (КНИГА + CD)
• Разсрочване на задължения от НОИ (CD)
• Жалба за неправилно изплатени парични обезщетения (CD)
• Доход за осигурителните вноски за временна неработоспособност (CD)
• Отражение на неправилно подадена Декларация обр. № 1 върху обезщетението (CD)
• Минималната работна заплата като база за изчисляване на обезщетението (CD)
• Парично обезщетение за временна неработоспособност (CD)
• „Членове за семейството” за целите на КСО (CD)
• Парично обезщетение за гледане на болен член на семейството (CD)
• Парично обезщетение за гледане на хронично болен член на семейството (CD)
• Трудоустрояване (CD)
• ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО

• Обезщетение от НОИ по време на отпуск за бременност и раждане (КНИГА + CD)
• Изчисляване на обезщетението за бременност и раждане на майките, които са работили и имат осигурителен период по законодателството и на други държави - членки на ЕС (КНИГА + CD)
• Обезщетение за майчинство при едновременна работа по граждански договор (КНИГА + CD)
• Обезщетението по чл. 54 от КСО (КНИГА + CD)
• Обезщетения за майчинство при раждане в страна – членка от Европейския съюз (КНИГА + CD)
• Промени в майчинството от 1 юни 2017 г. (КНИГА + CD)
• Право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете (КНИГА + CD)
• Право на парично обезщетение за временна неработоспособност и майчинство (КНИГА + CD)
• Право на помощ при раждане (КНИГА + CD)
• Изчисляване на паричното обезщетение за бременност и раждане (CD)
• База за изчисляване на обезщетението за бременност и раждане (CD)
• Срокове за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане (CD)
• Права на бащите при изписване на детето от родилния дом (CD)
• Отпуск на бащата при раждане на дете (CD)
• Ползване от бащата на отпуск след навършване на 6-месечна възраст (CD)
• Обезщетение при тежко заболяване на майката (CD)
• Прекратяване на осигуряването по време на ползване на отпуск при бременност и раждане (CD)
• Обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете (CD)
• Обезщетение за отглеждане на малко дете през времето на ползване на платен годишен отпуск (CD)
• Срокове за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения (CD)
• Нетно възнаграждение на управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества (CD)
• ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

• Промени при изплащането на обезщетенията за безработица (CD)
• Правоимащи лица (CD)
• Време, което се зачита за придобиване на право на парично обезщетение (CD)
• Подаване на документи за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица (CD)
• Определяне размера на обезщетението за безработица (CD)
• Определяне на месечния размер на ПОБ (CD)
• Минимален и максимален размер на обезщетението за безработица (CD)
• Обезщетение за безработица за 4 месеца (CD)
• Обезщетение за безработица на лицата, които са наети на непълно работно време (CD)
• Определяне на среднодневния осигурителен доход (CD)
• Определяне на среднодневния осигурителен доход (CD)
• Срокове за изплащане на паричните обезщетения за безработица (CD)
• Спиране на изплащането на паричното обезщетение за безработица (CD)
• Прекратяване на изплащането на паричното обезщетение за безработица (CD)
• ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

• Специфични случаи при здравно осигуряване на работещите по трудов договор (КНИГА + CD)
• Внасяне на здравни вноски (КНИГА + CD)
• Внасяне на здравни вноски от самоосигуряващите се лица (КНИГА + CD)
• Вноски за здравно осигуряване на безработно лице, което вече не получава обезщетение за безработица и е без никакви доходи (КНИГА + CD)
• Здравно осигуряване на български граждани, живеещи в чужбина (КНИГА + CD)
• Здравно осигуряване на чужденци, постоянно пребиваващи в РБ (КНИГА + CD)
• Вноски за здравно осигуряване (CD)
• Лица, за които се прилага разпределението на здравноосигурителната вноска между осигурител и осигурен (CD)
• Здравноосигурителна вноска за лицата в неплатен отпуск (CD)
• Здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица (CD)
• Лица, за които се прилага разпределението на здравноосигурителната вноска между осигурител и осигурен (CD)
• Здравноосигурителна вноска за лицата в неплатен отпуск (CD)
• Здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица (CD)
• Здравноосигурителните вноски за лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете (CD)
• Здравни вноски за безработните (CD)
• Здравно осигуряване на чуждестранно лице (CD)
• Здравни вноски за безработни лица, които не получават обезщетение (CD)
• Подаване на Декларация обр. 7 (CD)
• РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ В НАП

• Основание за регистриране на трудовите договори (CD)
• Срок за подаване на уведомления в НАП (CD)
• Подаване на уведомление Приложение № 5 (CD)
• Санкция за нерегистриран трудов договор (CD)
• Случаи, при които се изпращат уведомления в НАП (CD)
• Уведомление за уволнен и възстановен от съда на работа работник или служител (CD)
• Уведомление при промяна на работодателя (CD)
• АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

• Санкции по КСО (CD)
• Санкции по ЗЗО (CD)
• Санкции по Наказателния кодекс (CD)
• РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 883/2004

• Издаване на удостоверение А1 на чуждестранен гражданин (КНИГА + CD)
• Приложимо законодателство спрямо заети лица, командировани от техния работодател на територията на друга държава членка и самостоятелно заети лица, упражняващи дейност в друга държава членка (КНИГА + CD)
• Промени в чл. 6а от КСО (КНИГА + CD)
• Издаване на удостоверение А1 на командировани наети лица във връзка с осигуряването им (CD)
• Предназначение на Регламент 883/2004 (CD)
• Принципи при определяне на приложимото законодателство (CD)
• Основно правило при определяне на приложимото право (CD)
• Командировано лице от български работодател в Австрия, сключило договор с австрийското предприятие (CD)
• Приложимо законодателство при осъществяване на дейност в две или повече държави членки (CD)
• Споразумения за изключение от прилагането на приложимото законодателство (CD)

ТРУДОВО ПРАВО


• ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

• Разграничение между трудовия и гражданския договор (КНИГА + CD)
• Сключване на трудов или на граждански договор (КНИГА + CD)
• Сключване на трудов договор по време на отпуск поради временна неработоспособност (КНИГА + CD)
• Оригинален трудов договор или заверено копие (КНИГА + CD)
• Място на работа и работно място (КНИГА + CD)
• Забрани за упражняване на конкурентна дейност след прекратяване на трудовото правоотношение (КНИГА + CD)
• Определяне на трудовите норми (КНИГА + CD)
• Съдържание на допълнителното споразумение за изменение на трудов договор (КНИГА + CD)
• Заместване на отсъстващи учители (КНИГА + CD)
• Уреждане на трудовите отношения при допълнителен труд (КНИГА + CD)
• Не може вакантна длъжност да се заема „по заместване“ (КНИГА + CD)
• Превръщане на допълнителен трудов договор в основен (КНИГА + CD)
• Сключване на срочни трудови договори (КНИГА + CD)
• Трудов договор за външно съвместителство (КНИГА + CD)
• Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване (КНИГА + CD)
• Условията за полагане на труд от непълнолетни лица на възраст от 16 до 18 г. (КНИГА + CD)
• Полагане на труд при работа от разстояние от чужбина (КНИГА + CD)
• Наемане на чужденци от трети страни (КНИГА + CD)
• Момент на възникване на изборно трудово правоотношение (КНИГА + CD)
• Срокове за съхранение на различни документи в трудовото досие (КНИГА + CD)
• Възстановяване на пътните разходи на кандидати за работа (CD)
• Щатно длъжностно разписание (CD)
• Форма на организация на счетоводната дейност (CD)
• Граждански договор в строителството (CD)
• Граждански договор за продажба на сладолед (CD)
• Регламентиране на работата от разстояние (CD)
• Връчване на длъжностна характеристика (CD)
• Трудов договор за работа през определени дни от месеца (CD)
• Причини, обуславящи срочността на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ (CD)
• Срок на договора по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ (CD)
• Отпуск за бременност и раждане по време на срока на изпитване по трудов договор (CD)
• Срочен договор за заместване на служител, който е в платен отпуск (CD)
• Срок за подаване на уведомлението по чл. 62 от КТ (CD)
• Назначаването на работници, полагащи нощен труд, става след предварителен медицински преглед (CD)
• Изпращане на уведомление до ТД на НАП, когато на работника или служителя се възлага да изпълнява друга длъжност по реда на чл. 120 от КТ (CD)
• Работа на минималната работна заплата (CD)
• Преместване на друга работа при трудоустрояване (CD)
• Промяна на работодателя по чл. 123 и чл. 123а КТ (CD)
• РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

• Въвеждане на намалено работно време (КНИГА + CD)
• Трудов и осигурителен стаж при намалено и при непълно работно време (КНИГА + CD)
• Промяна на работното време на работник с намалена работоспособност (КНИГА + CD)
• Сумирано изчисляване на работното време (КНИГА + CD)
• Изплащане на часовете, получени от превръщането на нощните часове в дневни при сумирано отчитане на работно време (КНИГА + CD)
• Особености при отчитане на нощния труд (КНИГА + CD)
• Компенсиране на положен извънреден труд (КНИГА + CD)
• Положеният по график труд в събота не е извънреден труд (КНИГА + CD)
• Работа при авария след работно време (КНИГА + CD)
• Продължителност на работното време по трудови договори за допълнителен труд (КНИГА + CD)
• Почивка за хранене (КНИГА + CD)
• Празнични и почивни дни от 01.01.2017 г. (КНИГА + CD)
• Сумирано изчисляване на работното време (CD)
• Извънреден труд, положен в режим на разположение (CD)
• Служителят не може да се откаже от почивка (CD)
• Извънреден труд при работа през почивните дни (CD)
• Преминаване към непълно работно време (CD)
• Обща заповед за преминаване към непълно работно време (CD)
• Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател (CD)
• ОТПУСКИ

• Болничен лист не се издава за медицински изследвания (КНИГА + CD)
• Основен и допълнителен платен годишен отпуск (КНИГА + CD)
• Правото на прехвърляне и използване на платен годишен отпуск за отминали години (КНИГА + CD)
• Размер на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа (КНИГА + CD)
• Ползване на платения годишен отпуск от учителите (КНИГА + CD)
• Ползване на платен годишен отпуск по време на предизвестие за уволнение (КНИГА + CD)
• Разпореждане за ползване на отпуск (КНИГА + CD)
• Отпуск по болест през време на платения годишен отпуск (КНИГА + CD)
• Ползване на неплатен отпуск след полагащия се платен годишен отпуск (КНИГА + CD)
• Право на платен годишен отпуск по трудови договори за допълнителен труд (КНИГА + CD)
• Ползване на платен годишен отпуск от служители, за които е установено задължение да бъдат на разположение на работодателя (КНИГА + CD)
• Ползване на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време (КНИГА + CD)
• За времето на неплатен отпуск, което се признава за трудов стаж, възниква и право на платен годишен отпуск (КНИГА + CD)
• Как се броят дните на неплатен отпуск (КНИГА + CD)
• Неплатен отпуск при сумирано отчитане на работното време (КНИГА + CD)
• Отпуск за явяване в съда като свидетел (КНИГА + CD)
• Отпуск при кръводаряване (КНИГА + CD)
• Документално оформяне на ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (КНИГА + CD)
• Отпуск за отглеждане на малко дете, дадено в частно детско заведение (КНИГА + CD)
• „Прехвърляне“ на майчинството (КНИГА + CD)
• Ползване на платен годишен отпуск през време на отпуска за отглеждане на малко дете (КНИГА + CD)
• Отпуск на бащата при раждане на дете (КНИГА + CD)
• Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст (КНИГА + CD)
• Неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за дете, настанено в частна детска градина (КНИГА + CD)
• Ползване на отпуск по чл. 168 от КТ (КНИГА + CD)
• Творчески отпуск (КНИГА + CD)
• Отпуск за обучение на студент задочник (КНИГА + CD)
• Отпуски за изпълнител по договор за управление и контрол (CD)
• Отсъствие на работник поради призоваване в съда (CD)
• Ред за ползване на платения годишен отпуск (CD)
• Прехвърляне на платен годишен отпуск за следващата година и погасяване на правото на ползване по давност (CD)
• Временна неработоспособност по време на неплатен отпуск (CD)
• Определяне на обезщетението за неизползван платен отпуск (CD)
• Неплатен отпуск поради намаляване обема на работата (CD)
• Платеният годишен отпуск и отпуските за бременност и раждане и отглеждане на дете (CD)
• Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, ако родителите нямат сключен брак и живеят на семейни начала (CD)
• Прекратяване на неплатен отпуск (CD)
• ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

• Процедура при налагане на дисциплинарно наказание за редовно закъснение от работа (КНИГА + CD)
• Самоотлъчка (КНИГА + CD)
• Налагане на дисциплинарни наказания (КНИГА + CD)
• Дисциплинарно уволнение по телефона (КНИГА + CD)
• Временно отстраняване от работа поради употреба на алкохол (КНИГА + CD)
• Заличаване на дисциплинарните наказания (КНИГА + CD)
• Работодателят не може да глобява (CD)
• Налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ (CD)
• Нарушение на задължения, описани в длъжностната характеристика (CD)
• Дисциплинарно уволнение при употреба на алкохол (CD)
• Тютюнопушенето на работното място като дисциплинарно нарушение (CD)
• Отмяна на дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ (CD)
• ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

• Определяне на отговорността на всеки от замесените работници при причиняване на вреда на работодателя (КНИГА + CD)
• Обезщетение за неспазено предизвестие (КНИГА + CD)
• Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск (КНИГА + CD)
• Обезщетение за годишен отпуск, останал от 2008 г. (КНИГА + CD)
• Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при по-малко от 8 месеца трудов стаж (КНИГА + CD)
• Изискуемост на обезщетението за неизползван платен отпуск (КНИГА + CD)
• Право на 6 брутни заплати по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КНИГА + CD)
• Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране без прекратяване на осигуряването (КНИГА + CD)
• Обезщетение при пенсиониране на работник, който има над 10 г. трудов стаж във фирмата (КНИГА + CD)
• Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ (КНИГА + CD)
• Обратен изпълнителен лист за изплатено обезщетение за незаконно уволнение (КНИГА + CD)
• Имуществена отговорност на служителя (CD)
• Имуществена отговорност за материалноотговорно лице (CD)
• Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя (CD)
• Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск (CD)
• Обезщетения за съкратени пенсионери (CD)
• Обезщетение на работник, останал без работа поради уволнение (CD)
• Обезщетения при съкращаване на щата (CD)
• Обезщетения на дисциплинарно уволнен работник (CD)
• ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

• Честота на изплащане на трудовото възнаграждение (КНИГА + CD)
• Договаряне на увеличение на трудовото възнаграждение (КНИГА + CD)
• Елементи на трудовото възнаграждение, които трябва да се посочат в трудовия договор (КНИГА + CD)
• Допълнително възнаграждение по втори трудов договор (КНИГА + CD)
• Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на пенсионер (КНИГА + CD)
• Зачитане на работата по договор за управление при определяне на възнагражденията за трудов стаж и професионален опит (КНИГА + CD)
• Какви са правата на работника или служителя при забавено или частично изплащане на трудовото възнаграждение? (КНИГА + CD)
• Запор на трудово възнаграждение (КНИГА + CD)
• Брутната работна заплата трябва да е най-малко равна на минималния осигурителен доход (CD)
• Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер (CD)
• Трудово възнаграждение за изпълнение на допълнителни трудови задължения (CD)
• Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при повременна работа (CD)
• Индексиране на заплатите на работниците и служителите и трудовото възнаграждение на майката след отпуск за отглеждане на дете (CD)
• Конкуренция на запори върху трудовото възнаграждение (CD)
• Запорното съобщение съдържа данни върху кои вземания е наложен запорът (CD)
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

• Прекратяване на трудов договор при спечелен конкурс (КНИГА + CD)
• Прекратяване на трудов договор при спечелен конкурс при друг работодател (КНИГА + CD)
• Прекратяване на срочен трудов договор с бременна служителка (КНИГА + CD)
• Прекратяване на трудов договор от работника или служителя с предизвестие (КНИГА + CD)
• Прекратяване на трудов договор от работника или служителя без предизвестие (КНИГА + CD)
• Ред за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие (КНИГА + CD)
• Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата (КНИГА + CD)
• Предварителна закрила при уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата (КНИГА + CD)
• Пенсиониране без прекратяване на осигуряването (КНИГА + CD)
• Прекратяване на трудов договор с работещ пенсионер (КНИГА + CD)
• Има ли работодателят задължение да прекрати трудов договор с пенсионер при явяване на кандидат за работа, който не е пенсионер? (КНИГА + CD)
• Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие поради сключване на договор за управление на предприятието (КНИГА + CD)
• Прекратяване на трудов договор по реда на чл. 331 КТ (КНИГА + CD)
• Предлагане на друга работа при съкращаване на щата (CD)
• Масово уволнение (CD)
• Напускане без предизвестие поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение (CD)
• При прекратяване на срочен трудов договор за заместване поради завръщане на замествания не се прилага предварителната закрила при уволнение (CD)
• Връчване на предизвестие и заповед за уволнение (CD)
• Предварителната закрила при уволнение не се прилага в срок за изпитване (CD)
• Уволнение поради ликвидация на предприятието (CD)
• Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие по време на болничен (CD)
• Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд (CD)
• Възстановяване от съда на работа на уволнен работник (CD)
• ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ

• Възстановяване на изгубена трудова книжка (КНИГА + CD)
• Продължаване на изписана трудова книжка (КНИГА + CD)
• Признава ли се военната служба за трудов стаж (КНИГА + CD)
• Стаж по трудов договор по чл. 114 КТ (КНИГА + CD)
• Трудов стаж при непълно работно време (КНИГА + CD)
• Зачитане на извънредния труд за стаж (КНИГА + CD)
• Зачитане на осигурителен стаж и оформяне на трудовата книжка (CD)
• Стаж за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (CD)
• Зачитане на осигурителен стаж за периода на отглеждане на дете до 3-годишна възраст (CD)

72 стр.

Книга и диск:
ЛИЧНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ФИРМЕНИ АКТИВИ
Трифон РАХНЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Авторски колектив
Издание 2017 г.

Цялостен експертен коментар • Справки, отчети, заповеди • Изчислителни таблициПрактико-приложни решения, свързани с данъчното регулиране на разходите в натура

ЦЯЛОСТЕН ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР И ПРИМЕРИ
Коментарът се основава на разработени примери и дава отговор на множество въпроси, които възникват при работата на всеки счетоводител:
• Кои групи активи подлежат на облагане с данък върху разходите в натура
• Как се доказва личното ползване на превозно средство
• Какви са изискванията за документална обоснованост
• Кои разходи, свързани с превозни средства, недвижими имоти и други активи, следва да участват при формирането на данъчната основа по ЗКПО
• Как се определя данъчната основа за начисляване на данък върху разходите в натура

СПРАВКИ, ОТЧЕТИ, ЗАПОВЕДИ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
Към материала са приложени редица примерни разработки на:
ЗАПОВЕДИ, свързани със:
• Идентифициране на активите, които не се вписват в предмета на независимата икономическа дейност
• Регламентиране на реда, условията и изискванията за отдаване под наем на актив на служител срещу възмездяване по пазарна цена
• Регламентиране с изрична забрана за ползването на активите на фирмата за лични цели
• Регламентиране с конкретна заповед за всяко превозно средство на разхода за гориво
• Други
СПРАВКИ
• Месечен отчет на изминатите километри
• Месечен пътен лист за изминат пробег
• Справки (ежемесечни и годишни) за определяне на разходите в натура за автомобили и недвижими имоти
ДОГОВОРИ, ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ, ОПИСИ

ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ
Въведете данните за вашата фирма и ще получите бързо и лесно изчислени:
• Месечни справки за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за автомобили или недвижми имоти
• Годишна справка за определяне на данъка по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО
• Отчет за изминатите километри и разхода на гориво
• Други
Бланки на заповеди, протоколи и други също позволяват попълване на вашите данни

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСКА:

I. Заповеди-справки-отчетни документи

01. ЗАПОВЕД № А ........../.............2016г. Относно: Целева инвентаризация на налични активи, които не се вписват в предмета на независимата икономическа дейност на „Фирма” ООД и не участват в осъществаване на основната дейност на дружеството, съобразно писмо на НАП № 20-00-15/22.01.2016 г.

02. ЗАПОВЕД № Б ...... /.........2016г. Относно: Реда и условията за отдаване под наем на активи, собственост на „Фирма” ООД, в съответствие с параграф 1, т. 83 от ДР на ЗКПО.

03. ЗАПОВЕД № В ........ /..........2016г. Относно: Статута на активите на „Фирма” ООД в стопанската практика.

04. ЗАПОВЕД № Г ........../..........2016г. Относно: Зачисляване на МПС, собственост на „Фирма” ООД

05. ЗАПОВЕД № Д ......... /............2016 г. Относно: Местодомуване на МПС, собственост на „Фирма” ООД

06. ЗАПОВЕД № E ......./............2016 г. Отностно: Утвърждаване на вътрешнофирмени отчетни документи

07. ЗАПОВЕД № Ж ......./.........2016 г. На основание Наредба № 3/25.09.1989г. на Министерството на транспорта (ДВ бр. 93/01.12.1989г.)

II. Справки за числовия пример

08. ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЧЕН ПРОБЕГ

- ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОТЧЕТА
- ДНЕВЕН ПЪТЕН ЛИСТ
- ОТЧЕТ
- ОПИС Ф-РИ
- НОРМИ

09. СПРАВКИ за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за автомобил "Дачия", модел "Логан" рег. № СА3031ВК

- Месечна справка МПС
- Годишна справка МПС

10. СПРАВКИ за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за недвижим имот

- Месечна справка НИ
- Годишна справка НИ

III. Договор за наем и протоколи

11. Договор за наем на МПС (примерен)

12. ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (1) ...въз основа на сключен договор за наем на МПС

13. ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (2) ...въз основа на сключен договор за наем на МПС


 

Книга + Диск
13.80 лв.
вместо 19.80 лв.

6 часа


Добавете
ВИДЕОЗАПИС НА СЕМИНАР (DVD-диск):

Модул 1. Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС. Обстойно разглеждане на всички нови моменти при личното ползване на фирмени активи (Данък Уикенд) -
Мина ЯНКОВА – държавен експерт в МФ

Модул 2. Годишно счетоводно и данъчно приключване. Промените в ЗКПО -
Мина ДИМИТРОВА
– д.е.с., регистриран одитор

Модул 3. Промените в осигурителното законодателство 2017 -
Аспасия ПЕТКОВА
– експерт по социално осигуряванеМодул 1. Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС -
Мина ЯНКОВА
– държавен експерт в МФ

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2017 г.
 Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС

Промени, свързани с Директива 2006/112/ЕО

 • Право на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за  независима икономическа дейност за стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО;
 • Право на приспадане на частичен данъчен кредит;
 • Корекции на ползван данъчен кредит на стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО. Еднократни корекции в намаление. Еднократни корекции в увеличение. Многократни годишни корекции.
 • Ограничения за корекции.

ІІ.  Промени, в резултат на констатирани несъответствия с решения на Съда на ЕС

 • Доставка на обща туристическа услуга;
 • Ред за  издаване на кредитно известие при намаление на данъчна основа или разваляне на доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане. Ред за извършване на корекция на размера на ползвания данъчен кредит от получателя при развалянето на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане.

III. Промени във връзка несъответствия на разпоредби в ЗДДС с Директива 2006/112/ЕС.

 • Доставка, свързана с международен транспорт; 
 • Облагаемите сделки в случаите, когато данъчно задължено лице действа от свое име, но за чужда сметка.

IV. Промени, свързани с прецизиране на разпоредби в закона.

 • Липса на доставка на стоки или услуги. Данъчно третиране дейността на консорциуми;
 • Данъчно събитие. Изискуемост на данъка при вътреобщностно придобиване;
 • Освободени доставки;
 • Прихващане на данък за възстановяване;
 • Уреждане действията на наследниците при смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице, независимо дали е или не е едноличен търговец;
 • Ред за документиране и отчитане на доставка, за която от доставчика е начислен данък преди прекратяване на регистрацията му по закона.
 • V. Други промени

Модул 2. Годишно счетоводно и данъчно приключване. Промените в ЗКПО Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., регистриран одитор

1. Значими промени в корпоративното облагане  за 2016г.  Данъчно третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи.

2. Актуални аспекти и казуси от практиката при формиране на данъчния финансов резултат за 2016г. и попълване на ГДД по чл.92 от ЗКПО, свързани с:

 • постоянни данъчни разлики;
 • временни данъчни разлики;
 • режим на слаба капитализация;
 • пренасяне на данъчна загуба

3. Съдебна и данъчна практика по прилагане на ЗКПО;

4. Актуални аспекти по прилагането на Новият закон за счетоводство

Модул 3. Промените в осигурителното законодателство 2017 -
Аспасия ПЕТКОВА
– експерт по социално осигуряване

Закон за бюджета на ДОО за 2017 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Задължителни осигурителни вноски
Кръг на осигурените лица.
Избор на универсален и професионален фонд
Условия за пенсиониране за различните категории лица- първа, втора,трета категория труд, учители,  военнослужещи и др.
Наредба за паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване. Подаване да данни и информация в НОИ. Права и задължения на осигурителите и на осигурените лица.
Наредба № Н-8 - подаване на декларации в НАП.
Закон за здравното осигуряване – права и задължения на работодатели и осигурени лица. Прекъсване и възобновяване на  здравноосигурителен статус.
Актуални указания на НОИ и НАП.
Глоби и санкции при нарушаване на разпоредбите.

Програмата ще бъде актуализирана преди семинара съобразно настъпилите до момента промени в законодателството.

Лектор: Аспасия Петкова – работила като директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, главен експерт в МТСП.


Книга и диск:
ЛИЧНОТО ПОЛЗВАНЕ
НА ФИРМЕНИ АКТИВИ

+
DVD-диск:
ВИДЕОЗАПИС НА СЕМИНАР

28.80 лв.
вместо 43.80 лв.


704 стр.

Книга и диск:
Универсална книга за
БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ

- Издание 2017 г. -

Книгата съдържа:

НОРМАТИВНА БАЗА И СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Актулизираните текстове на закони, правилници, наредби, класификатори, Указания на МФ и списъци с кодове, сметки и обслужващи банки за 2017 г.

ЕКСПЕРТНИ КОМЕНТАРИ

Счетоводно отчитане и годишното приключване в бюджетните организации
Теодора БАКЪРДЖИЕВА - главен одитор-методолог в Сметната палата

Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор
Проф. Красимир ЙОРДАНОВ – доктор по икономика

Взаимоотношения с персонала, работещ по трудово и служебно правоотношение - правила, условия, преназначаване, заплащане и др.
Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

Социално и здраво осигуряване
Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално и здравно осигуряванеСравнение на книгата и диска:

ЕКСПЕРТНИ КОМЕНТАРИ

 

книга

диск

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2016 г.
Теодора БАКЪРДЖИЕВА – експерт по бюджетно счетоводство Сметната палата

Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор
Проф. Красимир ЙОРДАНОВ - доктор по икономика

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ - доктор по икономика

Социално и здравно осигуряване
Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

книга

диск

Закон за счетоводството

 

Закон за публичните финанси

 

Закон за сметната палата

 

Закон за държавната финансова инспекция

 

Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция

 

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

 

Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

Постановление № 374 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

Решение № 468 от 25 юни 2015 г. на Министерския съвет за утвърждаване на класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2016-2018 г.

 

Решение № 267 от 23 април 2015 г. на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.

 

 

Решение № 304 на Министерския съвет от 26 април 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

 

Решение № 522 на Министерския съвет от 28 юни 2016 година за изменение на Решение № 468 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2016-2018 г., изменено с Решение № 961 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

Класификатор на длъжностите в администрацията

Наредба № 5 от 12 август 2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност

 

Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания

 

 

УКАЗАНИЯ НА МФ

 

книга

диск

Сметкоплан

 

 

ДДС № 14/30.12.2013 г. Сметкоплан на бюджетните организации

ДДС № 08/16.09.2014 г. Допълнителни пояснения относно отчитането на определени операции, активи и пасиви в контекста на прилагането на Сметкоплана на бюджетните организации

ДДС № 05/14.04.2015 г. Промени  в  наименованията на някои сметки от Сметкоплана и промени в отчитането на приходите от дивиденти и някои други операции

Сметкоплан на бюджетните организации

Единна бюджетна класификация

 

 

ДДС № 10/ 27.12.2016 г. Единна бюджетна класификация за 2017 г.

ДДС № 07/21.11.2016 г. Промени в Единната бюджетна класификация за 2016 г.

 

Указания

 

 

ДДС № 09/ 23.12.2016 г. Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2016 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2016 г. на бюджетните организации

      към ДДС № 09/ 23.12.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на министерства и ведомства

 

      към ДДС № 09/ 23.12.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на общините

 

ДДС № 05/30.09.2016 г. Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации

ДДС № 06/ 30.09.2016 г. Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30.09.2016 г. на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, НОИ, НЗОК, ДВУ, БАН, БНР, БНТ, БТА, бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и общините

 

към ДДС № 06/ 30.09.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на министерства и ведомства

 

към ДДС № 06/ 30.09.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на общините

 

ДДС № 04/ 30.06.2016 г. Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30.06.2016 г. на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, НОИ, НЗОК, ДВУ, БАН, БНР, БНТ, БТА, бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и общините

 

към ДДС № 04/ 30.06.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на министерства и ведомства

 

към ДДС № 04/ 30.06.2016 г - Макети за касови отчети на общините

 

ДДС № 03/ 31.03.2016 г. Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 31.03.2016 г. на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, НОИ, НЗОК, ДВУ, БАН, БНР, БНТ, БТА, бюджетните организации по чл.13.ал.4 от Закона за публичните финанси и общините

 

към ДДС № 03/ 31.03.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на министерства и ведомства

 

към ДДС № 03/ 31.03.2016 г. Приложения - Макети за касови отчети на общините

 

Писмо № 91-00-171/10.03.2016 г. до министерства и ведомства, ВСС, ДВУ, БАН, БНТ, БНР, БТА и Сметната палата, относно погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 159 ал. 13 и 14 от Закона за публичните финанси

 

ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г. на общините.

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 1: Разшифровка на §§ 31-18 - получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 2: Разшифровка на §§ 31-28-получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 3: Разшифровка на трансферни параграфи

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 4: Справка за неусвоените средства, налични по сметки на общините към 31.12.2011 г., предоставени от централния бюджет като целеви трансфери и целеви субсидии за капиталови разходи.

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 5: Справка за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС за общините

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 6: Справка за поетите ангажименти на общините

 

ДДС № 04/01.04.2010 г. Изготвяне и представяне на информация от бюджетните предприятия за поетите ангажименти и възникналите (начислените) задължения

ДДС № 20/14.12.2004 г. – Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия

Коментари по методологически въпроси

 

Указание ДНФ № 3 от 23.12.2016 г. за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2014–2020 г.

 

ДР № 1/05.01.2017 г. - Указания за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.

 

ДР № 2/09.01.2017 г. - Указания относно съдържанието, реда и сроковете за представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания през 2017 г.

 

ДР № 3 от 09.01.2017 г. – Указания за разпределението и отчитането на субсидиите и другите текущи трансфери и на капиталовия трансфер от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел за 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания относно средствата от ЕС

ДДС № 01/20.01.2017 г. Изготвянето и представянето през 2017 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства

към ДДС № 01/ 20.01.2017 г. – Приложения - Отчет

 

ДДС № 01/28.01.2016 г. Изготвянето и представянето през 2016 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства

 

към ДДС № 01/ 28.01.2016 г. – Приложения - Отчет

 

ДДС № 01/26.01.2015 г. – Изготвянето и представянето през 2015 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства

 

Към ДДС № 01/ 26.01.2015 г. - Писмо пояснения по Раздел III и Раздел IV на ДДС 01/2015 (за общините – съответно разпоредбите на раздел ІІІ от ФО 02/2015 г.)

 

към ДДС № 01/26.01.2015 г. – Приложения - Отчет

 

към ДДС № 01/26.01.2015 г. – Приложения - Справки

 

ДДС № 06/ 03.09.2011 г. – Ред и начин за предоставяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд и отчитане на операциите по неговото получаване, разходване и погасяване от бюджетните предприятия

към ДДС № 06/ 03.09.2011 г. – Макет на файл – Приложение 1 и 2

 

ДДС № 08/04.04.2008 г. – Въвеждане на нов код 7443 за извънбюджетни сметки на общини за получаване, разходване и отчитане на средства от определени европейски фондове

 

ДДС № 06/04.04.2008 г. Редът и начинът за предоставяне и отчитане на средствата на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, както и на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”

ДДС № 07/04.04.2008 г. Редът и начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд от  структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и тяхното отчитане

Указания относно банковото обслужване

 

 

ДДС № 02/31.03.2016 г. Ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой

Приложение № 1 Национална платформа за ПОС трансакции в бюджетните организации

 

Приложение № 2 Изисквания за режима на обслужване на транзитните сметки, сметките за наличности и плащанията в СЕБРА

 

към ДДС № 02/ 31.03.2016 г. – Макети на образци на писма и пълномощни, съгласно Приложение № 2

 

Макети по чл. 154, ал. 20 от Закона за публичните финанси

 

ДДС № 08/06.12.2016 г. Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2016 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2017 г.

ДДС № 09/31.07.2015 г. - Изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регулация на ежедневното обезпечение на тези наличности от банкитe

 

Финанси на общините

 

 

№ ФО-1 от 05.01.2017 г. Съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 година

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 1 Важни разпоредби в нормативна уредба – ЗПФ, ЗДБРБ за 2017 г. и ПМС № 374 от 2016 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 2 – План-график за обслужване на просрочените задължения

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 3 – Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2017 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 4 – Информация за план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2017 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 5 – Справка за разпределението на средствата от преходния остатък от 2016 г. по бюджета на общината за 2017 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 6 – Нови моменти при планирането и отчитането на средствата във функция „Образование“

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 7 – Справка за разходите за командироване на експертите от ТЕЛК от друга община при освидетелстване на лица, живеещи на територията на тяхната община

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 8 – Справка за общия размер на възстановените средства от неразкрити социални услуги

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 9 - Справка за фактически разходвани средства за присъдена издръжка по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка за съответното тримесечие на 2017 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 9а – Разшифровка присъдена издръжка

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. – Приложение 10 – Справка за разпределение на субсидията за 2017 година по читалища

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. – Приложение 11 - Справка за фактически извършените и разплатени транспортни разходи за доставки на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите) за 2017 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. – Приложение 12 - Справка – декларация за осъществен контрол по реда на чл. 19, ал. 4 на ПМС № 374 от 2016 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. – Приложение 13 - Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по образец

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. – Приложение 14 - Нормативна уредба – общински дълг

 

Към ФО-1 от 05.01.2017 г. – Приложение 15 - Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година

 

Към ФО-1 от 05.01.2017 г. – Приложение 16 - Проект на бюджет за 2017 г. по агрегирани показатели

 

Към ФО-1 от 05.01.2017 г. – Приложение 17 - Таблица за прогнозните парични потоци за периода 2017 – 2019 г.

 

Към ФО-1 от 05.01.2017 г. – Приложение 18 - Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2017 - 2019 г.

 

ФО-42 от 30.11.2016 г. – относно пропуски и неточности, свързани с идентификацията на обектите за строителство и основен ремонт, на разходи за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и на разходи за проучвателни и проектни работи

 

ФО-34 от 16.09.2016 г. – за предоставяне на информация за поетите ангажименти, задължения за разходи, просрочени задължения и договори за дейности, свързани с битовите отпадъци

 

ФО-31 от 25.08.2016 г. – относно изпълнението на процедурата по събиране на данните за приходите от такси, заплащани от лицата, ползващи социални услуги, предоставяни от общините на Фонд „Социална закрила“ към МТСП

 

ФО-1 от 12.01.2016 г. – Указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2016 година

 

   Приложения 1-9

 Съдържание на диска:

Книга + Диск

39.60 лв.
вместо 48.00 лв.
ИЗДАНИЯ - 2016 г.

624 стр.

Книга и диск:
НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ - 2016
с ЦЯЛОСТЕН ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР

Авторски колектив:
проф. д-р Стоян ДУРИН – д.е.с., рег. одитор
доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА – д.е.с., рег. одитор
доц. д-р Живко БОНЕВ – д.е.с., рег. одитор
д-р Иван ЗЛАТКОВ – д.е.с., рег. одитор
Иван СИМОВ – д.е.с., рег. одитор
Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., рег. одитор
Райна СТЕФАНОВА – д.е.с., рег. одитор
Султана БЪЛГАРЕНСКА
– д.е.с., рег. одитор

 През 2016 г. Министерският съвет прие изменения и допълнения в счетоводните стандарти. Те се правят във връзка с въвеждането в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолизираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и кореспондират и с някои изисквания на Закона за счетоводството, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Книгата съдържа актуализираните нормативни текстове на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 394 от 30.12.20015 г. Експертни коментари са поместени не само за изменените стандарти и напълно новия стандарт за преминаване за първи път към НСС, но и за абсолютно всеки от стандартите. В пълен текст може да намерите Постановление № 394 от 30.12.20015 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП и примерен национален сметкоплан.
Книга
18.00 лв.
вместо 36.80 лв.
ЗАЯВКА
Маркирайте чекбоксовете на избраните по-горе издания и попълнете вашите данни за доставка и фактура тук.
ДАННИ ЗА ДОСТАВКА ДАННИ ЗА ФАКТУРА
Трите имена:*
Телефон:*
Еmail:*
Град:
Пощенски код:
Адрес:
Фирма:
Доставка:*
Моля, маркирайте
Доставка с куриер - 2.90 лв. - Доставка до адрес с куриер


* Полетата в червено са задължителни


Веднага след получено плащане, ние
ще ви изпратим избраните издания.

Ако не желаете, оставете чекбокса размаркиран,
а ако желаете, моля, маркирайте и въведете
данните на фирмата.
 
за банкови преводи:
РЕГИСТА ЕООД
, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
(Търговецът не е регистриран по ЗДДС)
BIC: BPBIBGSF IBAN: BG18BPBI79271042559601
 
за преводи в офис на EasyPay:
КИН:
98 83 03 28 97 Плащане към: Асен Марков
Oт къде научихте за нас?:
(Тук може да отбележите и друг Ваш коментар)
След преглед и изпращане на заявката
ще получите проформа фактура,
по която може да наредите плащане
 

 

ПРОМОЦИЯ ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017