Промоционален пакет
ВСИЧКО ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО - 2017

7 книги със 7 диска  х  17.00 лв.  =  само за 119.00 лв.
вместо 150.00 лв.

 

 

Промоционален пакет "ВСИЧКО ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО - 2017" включва:

1. Том I, част 1: ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (излезе от печат)
Мина ЯНКОВА –  държавен експерт в Министерство на финансите

Книга 450 страници + диск

2. Том I, част 2: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС (излезе от печат)
Мина ЯНКОВА –  държавен експерт в Министерство на финансите

Книги над 450 страници + диск

3. Том II: ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(излезе от печат)
Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
Книга 440 страници + диск

4. Том III: ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (излезе от печат)
Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт в НАП
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
Книга 288 страници + диск

5. СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ - 2017 г., Част 1 (излезе от печат)
Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
Нели ВАНГЕЛОВА - държавен експерт по осигуряването в НОИ
Книга 603 страници + диск

6. Част 2 (излезе от печат)
Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
Нели ВАНГЕЛОВА - държавен експерт по осигуряването в НОИ
Книга 500 страници + диск

7. 1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ - 2017 (излезе от печат)
Книга 608 страници + диск 

 

 

 

 

 


ЗАЯВЕТЕ
СЕГА:

7 книги + 7 диска
119.00 лв.
вместо 150.00 лв.

НОВИ ИЗДАНИЯ - 2017 г.

1628 стр. в 4 книги

Три тома в четири книги и дискове към тях:
ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
2017 г.

Том I, част 1: ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
 НОВО Излезе от печат  Том I, част 2: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Мина ЯНКОВА –  държавен експерт в Министерство на финансите

Две книги по 450 страници + диск

Том II: ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
Книга 440 страници + диск

Том III: ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт в НАП
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право
Книга 288 страници + диск

Цена за трите тома и дисковете към тях -
4 книги + дискoве:

59.40 лв.
вместо 78.00 лв.


324 стр.

 НОВО Излезе от печат 
Книга и диск :

том I. част 2: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

ППЗДДС: книга и диск
количество
1
24.00 лв.
вместо
28
.80 лв.

 


Книгите съдържат:

 • Актуализираните нормативни текстове на данъчните закони
 • Изчерпателни експертни коментари по последните промени в законодателството
 • Най-новите писма и указания на НАП и Министерството на финансите

Дискът към комплекта от трите книги включва:

 • Цялото съдържание на книгите
 • Допълнителни нормативни актове за данъците и данъчния процес
 • Практика на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по данъчни дела

Подробно съдържание на книгите и дисковете в трите тома:

ЗДДС и ППЗДДС

 

книга

диск

Нормативна уредба

Закон за данък върху добавената стойност, пълен актуализиран текст

Правилник за прилагане на ЗДДС, пълен актуализиран текст            

Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз

 

Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността

 

Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз

 

Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Регламенти и директиви*

 

Коментар

Експертен коментар на промените в ЗДДС и ППЗДДС

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП и МФ по ЗДДС

Допълнително писма и указания

 

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Решения на Съда на ЕС по данъчни дела

 

* Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност
Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки


ЗКПО и ЗАДС

 

книга

диск

Нормативна уредба ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане, пълен актуализиран текст

Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

 

Заповед на основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане – утвърден списък с наименования на общини, в които през предходната година е регистрирана безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната

Нормативна уредба  ЗАДС

 

 

Закон за акцизите и данъчните складове, пълен актуализиран текст

Правилник за прилагане на ЗАДС

 

Закон за виното и спиртните напитки

 

Закон за митниците

 

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

 

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

 

Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия

 

Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

 

Наредба № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки

 

Наредба № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

 

Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки

 

Наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки

 

Наредба № 1 от 10.10.2006 г. за реда и условията за регистриране, заличаване от регистъра на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, технологични дневници, начин за воденето им и контрола върху регистрираните лица и дейността им

 

Наредба № 106 от 23.08.2006 г. за условията и реда за предаването на вторични продукти от винопроизводство за задължителна дестилация, изискванията на които трябва да отговарят и контрола върху тях

 

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

 

Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино

 

Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртни напитки, разрешените добавки и условията за използването им

 

Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки

 

Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържание и форма на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им

 

Наредба за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки

 

Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина

 

Наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство

 

Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване

 

Регламенти, директиви и решения на ЕК*

 

Коментари

Експертен коментар на промените в ЗКПО

Експертен коментар на промените в ЗАДС и ППЗАДС

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Решения на Съда на ЕС по данъчни дела

 

*  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията
Решението на ЕК по чл. 189 б от ЗКПО
Решение на ЕК по чл.184 от ЗКПО: № С(2008)848 от 11.03.2008 г. относно Държавна помощ № 166/2007 - България и Регионална помощ - Закон за корпоративното подоходно облагане (член 184)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за сближаване на данъците върху цигарите
Директива на Съвета 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари
Директива на Съвета 92/83ЕИО от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки
Директива на Съвета 92/84/ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки
Директива на Съвета 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия
Директива на Съвета 95/60/ЕО от 27 ноември 1995 г. относно фискалното маркиране на газьол и керосин
Директива на Съвета 2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчното облагане на  енергийните продукти и електроенергията
Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО
Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО
Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн
Регламент на Комисията (ЕИО) № 2719/92 от 11 септември 1992 г. относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността
Регламент на Комисията (ЕИО) № 3649/92 от 17 декември 1992 г. относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане
Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
Регламент (EО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 година относно удостоверение за освобождаване от акциз
Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) 2073/2004
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1221/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията по отношение на данните, които трябва да се предоставят в рамките на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки 

ЗДДФЛ и ЗМДТ

 

книга

диск

Нормативна уредба

Закон за данъците върху доходите на физическите лица, пълен актуализиран текст

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., в сила от 7.08.2015 г.

 

Закон за местните данъци и такси, пълен актуализиран текст

Коментар

Експертен коментар на промените в ЗДДФЛ

Експертен коментар на промените в ЗМДТ

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Излезе от печат

603 стр.

Издание в две части -
два книги и два диска:

СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
- Издание 2017 г. -
Нормативна уредба • Експертни коментари • Писма и указания

Експертни коментари:
Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
Нели ВАНГЕЛОВА - държавен експерт по осигуряването в НОИ

Книгата съдържа:

 • Актуализираните текстове на Кодекса за социално осигуряване, Закона за бюджета на ДОО и на всички наредби, свързани със социалното осигуряване
 • Експертни коментари по последните промени в нормативната уредба
 • Писма и указания на НОИ и НАП
 • Справочна информация в табличен вид – минимален осигурителен доход по основни икономически дейности, диференцирани осигурителни вноски, таблица за размера на осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице

Дискът към книгата включва:

 • Цялото съдържание на книгата
 • Допълнителни нормативни актове
 • Практика на Върховния административен съд
 • Всички двустранни международни договори за социално осигуряване


 

книга

диск

Нормативна уредба

Кодекс за социално осигуряване

Закон за бюджета на ДОО (извлечение)                                               

 

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

 

Кодекс на труда

 

Закон за бюджета на ДОО (пълен текст)                                              

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

Закон за здравето

 

Закон за здравното осигуряване

 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 

Закон за инспектиране на труда

 

Закон за семейни помощи за деца

 

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

 

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация

 

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КСО

 

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

 

Наредба за работното време, почивките и отпуските

 

Наредба за осигурителните каси

 

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране

 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

 

Наредба за медицинската експертиза

 

Наредба за трудоустрояване

 

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

 

Списък на професионалните болести

 

Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест

 

Методика за изчисляване на индивидуален коефициент

 

Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход

 

Регламенти*

 

Коментар

Цялостен експертен коментар на промените в КСО и наредбите по осигуряването

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП и НОИ

Справочник

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности

Диференцирани осигурителни вноски

Таблица за размера на осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Двустранни международни договори за социално осигуряване

 

* Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на наети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и Регламент на Съвета (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71

 


две книги + диск
(част 1 и част 2)
2 х 18.00 лв.
общо за двете 36.00 лв.
вместо 2 х 28.00 лв.

Излезе от печат

608 стр.

Книга и диск:
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя

- Издание 2017 г. -

ВАЖНО: Изданието за 2017 г ще съдържа изцяло нови въпроси и отговори на експерти по актуални казуси, различаващи се от въпросите и отговорите от изданието за 2016 г. Принципните въпроси, засегнати в изданието от 2016 г., ще бъдат актуализирани и добавени в диска към изданието.Счетоводно отчитане
Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други. Отговорите са съобразени с новия Закон за счетоводството и промените в НСС.

Данъчно облагане
Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО.

ЗДДС
доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.

ЗКПО
Иван СИМОВ – д.е.с., регистриран одитор

Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.

ЗДДФЛ
Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт в НАП

Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Трудово право
Андрей АЛЕКСАНДРОВ - д-р по трудово и осигурително право

Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.

Осигуряване
Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.

Съдържание на диска:
Варианта на диск съдържа, както цялото съдържание на книжното тяло, така и изчерпателен сборник нормативни актове, свързани с материалите. Електронната форма ви позволява да навигирате между множество документи, да преглеждате цитираните членове, да се запознаете с голям обем свързана информация.


Книга + Диск

36.00 лв.
вместо 48.00 лв.

72 стр.

Книга и диск:
ЛИЧНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ФИРМЕНИ АКТИВИ
Трифон РАХНЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Авторски колектив
Издание 2017 г.

Цялостен експертен коментар • Справки, отчети, заповеди • Изчислителни таблициПрактико-приложни решения, свързани с данъчното регулиране на разходите в натура

ЦЯЛОСТЕН ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР И ПРИМЕРИ
Коментарът се основава на разработени примери и дава отговор на множество въпроси, които възникват при работата на всеки счетоводител:
• Кои групи активи подлежат на облагане с данък върху разходите в натура
• Как се доказва личното ползване на превозно средство
• Какви са изискванията за документална обоснованост
• Кои разходи, свързани с превозни средства, недвижими имоти и други активи, следва да участват при формирането на данъчната основа по ЗКПО
• Как се определя данъчната основа за начисляване на данък върху разходите в натура

СПРАВКИ, ОТЧЕТИ, ЗАПОВЕДИ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
Към материала са приложени редица примерни разработки на:
ЗАПОВЕДИ, свързани със:
• Идентифициране на активите, които не се вписват в предмета на независимата икономическа дейност
• Регламентиране на реда, условията и изискванията за отдаване под наем на актив на служител срещу възмездяване по пазарна цена
• Регламентиране с изрична забрана за ползването на активите на фирмата за лични цели
• Регламентиране с конкретна заповед за всяко превозно средство на разхода за гориво
• Други
СПРАВКИ
• Месечен отчет на изминатите километри
• Месечен пътен лист за изминат пробег
• Справки (ежемесечни и годишни) за определяне на разходите в натура за автомобили и недвижими имоти
ДОГОВОРИ, ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ, ОПИСИ

ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ
Въведете данните за вашата фирма и ще получите бързо и лесно изчислени:
• Месечни справки за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за автомобили или недвижми имоти
• Годишна справка за определяне на данъка по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО
• Отчет за изминатите километри и разхода на гориво
• Други
Бланки на заповеди, протоколи и други също позволяват попълване на вашите данни

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСКА:

I. Заповеди-справки-отчетни документи

01. ЗАПОВЕД № А ........../.............2016г. Относно: Целева инвентаризация на налични активи, които не се вписват в предмета на независимата икономическа дейност на „Фирма” ООД и не участват в осъществаване на основната дейност на дружеството, съобразно писмо на НАП № 20-00-15/22.01.2016 г.

02. ЗАПОВЕД № Б ...... /.........2016г. Относно: Реда и условията за отдаване под наем на активи, собственост на „Фирма” ООД, в съответствие с параграф 1, т. 83 от ДР на ЗКПО.

03. ЗАПОВЕД № В ........ /..........2016г. Относно: Статута на активите на „Фирма” ООД в стопанската практика.

04. ЗАПОВЕД № Г ........../..........2016г. Относно: Зачисляване на МПС, собственост на „Фирма” ООД

05. ЗАПОВЕД № Д ......... /............2016 г. Относно: Местодомуване на МПС, собственост на „Фирма” ООД

06. ЗАПОВЕД № E ......./............2016 г. Отностно: Утвърждаване на вътрешнофирмени отчетни документи

07. ЗАПОВЕД № Ж ......./.........2016 г. На основание Наредба № 3/25.09.1989г. на Министерството на транспорта (ДВ бр. 93/01.12.1989г.)

II. Справки за числовия пример

08. ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЧЕН ПРОБЕГ

- ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОТЧЕТА
- ДНЕВЕН ПЪТЕН ЛИСТ
- ОТЧЕТ
- ОПИС Ф-РИ
- НОРМИ

09. СПРАВКИ за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за автомобил "Дачия", модел "Логан" рег. № СА3031ВК

- Месечна справка МПС
- Годишна справка МПС

10. СПРАВКИ за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за недвижим имот

- Месечна справка НИ
- Годишна справка НИ

III. Договор за наем и протоколи

11. Договор за наем на МПС (примерен)

12. ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (1) ...въз основа на сключен договор за наем на МПС

13. ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (2) ...въз основа на сключен договор за наем на МПС


 

Книга + Диск
13.80 лв.
вместо 19.80 лв.

6 часа


Добавете
ВИДЕОЗАПИС НА СЕМИНАР (DVD-диск):

Модул 1. Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС. Обстойно разглеждане на всички нови моменти при личното ползване на фирмени активи (Данък Уикенд) -
Мина ЯНКОВА – държавен експерт в МФ

Модул 2. Годишно счетоводно и данъчно приключване. Промените в ЗКПО -
Мина ДИМИТРОВА
– д.е.с., регистриран одитор

Модул 3. Промените в осигурителното законодателство 2017 -
Аспасия ПЕТКОВА
– експерт по социално осигуряванеМодул 1. Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС -
Мина ЯНКОВА
– държавен експерт в МФ

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2017 г.
 Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС

Промени, свързани с Директива 2006/112/ЕО

 • Право на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за  независима икономическа дейност за стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО;
 • Право на приспадане на частичен данъчен кредит;
 • Корекции на ползван данъчен кредит на стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО. Еднократни корекции в намаление. Еднократни корекции в увеличение. Многократни годишни корекции.
 • Ограничения за корекции.

ІІ.  Промени, в резултат на констатирани несъответствия с решения на Съда на ЕС

 • Доставка на обща туристическа услуга;
 • Ред за  издаване на кредитно известие при намаление на данъчна основа или разваляне на доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане. Ред за извършване на корекция на размера на ползвания данъчен кредит от получателя при развалянето на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане.

III. Промени във връзка несъответствия на разпоредби в ЗДДС с Директива 2006/112/ЕС.

 • Доставка, свързана с международен транспорт; 
 • Облагаемите сделки в случаите, когато данъчно задължено лице действа от свое име, но за чужда сметка.

IV. Промени, свързани с прецизиране на разпоредби в закона.

 • Липса на доставка на стоки или услуги. Данъчно третиране дейността на консорциуми;
 • Данъчно събитие. Изискуемост на данъка при вътреобщностно придобиване;
 • Освободени доставки;
 • Прихващане на данък за възстановяване;
 • Уреждане действията на наследниците при смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице, независимо дали е или не е едноличен търговец;
 • Ред за документиране и отчитане на доставка, за която от доставчика е начислен данък преди прекратяване на регистрацията му по закона.
 • V. Други промени

Модул 2. Годишно счетоводно и данъчно приключване. Промените в ЗКПО Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., регистриран одитор

1. Значими промени в корпоративното облагане  за 2016г.  Данъчно третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи.

2. Актуални аспекти и казуси от практиката при формиране на данъчния финансов резултат за 2016г. и попълване на ГДД по чл.92 от ЗКПО, свързани с:

 • постоянни данъчни разлики;
 • временни данъчни разлики;
 • режим на слаба капитализация;
 • пренасяне на данъчна загуба

3. Съдебна и данъчна практика по прилагане на ЗКПО;

4. Актуални аспекти по прилагането на Новият закон за счетоводство

Модул 3. Промените в осигурителното законодателство 2017 -
Аспасия ПЕТКОВА
– експерт по социално осигуряване

Закон за бюджета на ДОО за 2017 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Задължителни осигурителни вноски
Кръг на осигурените лица.
Избор на универсален и професионален фонд
Условия за пенсиониране за различните категории лица- първа, втора,трета категория труд, учители,  военнослужещи и др.
Наредба за паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване. Подаване да данни и информация в НОИ. Права и задължения на осигурителите и на осигурените лица.
Наредба № Н-8 - подаване на декларации в НАП.
Закон за здравното осигуряване – права и задължения на работодатели и осигурени лица. Прекъсване и възобновяване на  здравноосигурителен статус.
Актуални указания на НОИ и НАП.
Глоби и санкции при нарушаване на разпоредбите.

Програмата ще бъде актуализирана преди семинара съобразно настъпилите до момента промени в законодателството.

Лектор: Аспасия Петкова – работила като директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, главен експерт в МТСП.


Книга и диск:
ЛИЧНОТО ПОЛЗВАНЕ
НА ФИРМЕНИ АКТИВИ

+
DVD-диск:
ВИДЕОЗАПИС НА СЕМИНАР

28.80 лв.
вместо 43.80 лв.


704 стр.

Книга и диск:
Универсална книга за
БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ

- Издание 2017 г. -

Книгата съдържа:

НОРМАТИВНА БАЗА И СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Актулизираните текстове на закони, правилници, наредби, класификатори, Указания на МФ и списъци с кодове, сметки и обслужващи банки за 2017 г.

ЕКСПЕРТНИ КОМЕНТАРИ

Счетоводно отчитане и годишното приключване в бюджетните организации
Теодора БАКЪРДЖИЕВА - главен одитор-методолог в Сметната палата

Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор
Проф. Красимир ЙОРДАНОВ – доктор по икономика

Взаимоотношения с персонала, работещ по трудово и служебно правоотношение - правила, условия, преназначаване, заплащане и др.
Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

Социално и здраво осигуряване
Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално и здравно осигуряванеСравнение на книгата и диска:

ЕКСПЕРТНИ КОМЕНТАРИ

 

книга

диск

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2016 г.
Теодора БАКЪРДЖИЕВА – експерт по бюджетно счетоводство Сметната палата

Счетоводно отчитане на амортизации в публичния сектор
Проф. Красимир ЙОРДАНОВ - доктор по икономика

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ - доктор по икономика

Социално и здравно осигуряване
Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

книга

диск

Закон за счетоводството

 

Закон за публичните финанси

 

Закон за сметната палата

 

Закон за държавната финансова инспекция

 

Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция

 

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

 

Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

Постановление № 374 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

Решение № 468 от 25 юни 2015 г. на Министерския съвет за утвърждаване на класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2016-2018 г.

 

Решение № 267 от 23 април 2015 г. на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.

 

 

Решение № 304 на Министерския съвет от 26 април 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

 

Решение № 522 на Министерския съвет от 28 юни 2016 година за изменение на Решение № 468 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2016-2018 г., изменено с Решение № 961 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

Класификатор на длъжностите в администрацията

Наредба № 5 от 12 август 2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност

 

Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания

 

 

УКАЗАНИЯ НА МФ

 

книга

диск

Сметкоплан

 

 

ДДС № 14/30.12.2013 г. Сметкоплан на бюджетните организации

ДДС № 08/16.09.2014 г. Допълнителни пояснения относно отчитането на определени операции, активи и пасиви в контекста на прилагането на Сметкоплана на бюджетните организации

ДДС № 05/14.04.2015 г. Промени  в  наименованията на някои сметки от Сметкоплана и промени в отчитането на приходите от дивиденти и някои други операции

Сметкоплан на бюджетните организации

Единна бюджетна класификация

 

 

ДДС № 10/ 27.12.2016 г. Единна бюджетна класификация за 2017 г.

ДДС № 07/21.11.2016 г. Промени в Единната бюджетна класификация за 2016 г.

 

Указания

 

 

ДДС № 09/ 23.12.2016 г. Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2016 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2016 г. на бюджетните организации

      към ДДС № 09/ 23.12.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на министерства и ведомства

 

      към ДДС № 09/ 23.12.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на общините

 

ДДС № 05/30.09.2016 г. Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации

ДДС № 06/ 30.09.2016 г. Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30.09.2016 г. на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, НОИ, НЗОК, ДВУ, БАН, БНР, БНТ, БТА, бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и общините

 

към ДДС № 06/ 30.09.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на министерства и ведомства

 

към ДДС № 06/ 30.09.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на общините

 

ДДС № 04/ 30.06.2016 г. Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30.06.2016 г. на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, НОИ, НЗОК, ДВУ, БАН, БНР, БНТ, БТА, бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и общините

 

към ДДС № 04/ 30.06.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на министерства и ведомства

 

към ДДС № 04/ 30.06.2016 г - Макети за касови отчети на общините

 

ДДС № 03/ 31.03.2016 г. Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 31.03.2016 г. на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, НОИ, НЗОК, ДВУ, БАН, БНР, БНТ, БТА, бюджетните организации по чл.13.ал.4 от Закона за публичните финанси и общините

 

към ДДС № 03/ 31.03.2016 г. – Приложения – Макети касов отчет на министерства и ведомства

 

към ДДС № 03/ 31.03.2016 г. Приложения - Макети за касови отчети на общините

 

Писмо № 91-00-171/10.03.2016 г. до министерства и ведомства, ВСС, ДВУ, БАН, БНТ, БНР, БТА и Сметната палата, относно погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 159 ал. 13 и 14 от Закона за публичните финанси

 

ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г. на общините.

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 1: Разшифровка на §§ 31-18 - получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 2: Разшифровка на §§ 31-28-получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 3: Разшифровка на трансферни параграфи

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 4: Справка за неусвоените средства, налични по сметки на общините към 31.12.2011 г., предоставени от централния бюджет като целеви трансфери и целеви субсидии за капиталови разходи.

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 5: Справка за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС за общините

 

към ДДС № 12/ 29.12.2011 г. – Приложение № 6: Справка за поетите ангажименти на общините

 

ДДС № 04/01.04.2010 г. Изготвяне и представяне на информация от бюджетните предприятия за поетите ангажименти и възникналите (начислените) задължения

ДДС № 20/14.12.2004 г. – Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия

Коментари по методологически въпроси

 

Указание ДНФ № 3 от 23.12.2016 г. за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2014–2020 г.

 

ДР № 1/05.01.2017 г. - Указания за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.

 

ДР № 2/09.01.2017 г. - Указания относно съдържанието, реда и сроковете за представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания през 2017 г.

 

ДР № 3 от 09.01.2017 г. – Указания за разпределението и отчитането на субсидиите и другите текущи трансфери и на капиталовия трансфер от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел за 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания относно средствата от ЕС

ДДС № 01/20.01.2017 г. Изготвянето и представянето през 2017 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства

към ДДС № 01/ 20.01.2017 г. – Приложения - Отчет

 

ДДС № 01/28.01.2016 г. Изготвянето и представянето през 2016 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства

 

към ДДС № 01/ 28.01.2016 г. – Приложения - Отчет

 

ДДС № 01/26.01.2015 г. – Изготвянето и представянето през 2015 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства

 

Към ДДС № 01/ 26.01.2015 г. - Писмо пояснения по Раздел III и Раздел IV на ДДС 01/2015 (за общините – съответно разпоредбите на раздел ІІІ от ФО 02/2015 г.)

 

към ДДС № 01/26.01.2015 г. – Приложения - Отчет

 

към ДДС № 01/26.01.2015 г. – Приложения - Справки

 

ДДС № 06/ 03.09.2011 г. – Ред и начин за предоставяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд и отчитане на операциите по неговото получаване, разходване и погасяване от бюджетните предприятия

към ДДС № 06/ 03.09.2011 г. – Макет на файл – Приложение 1 и 2

 

ДДС № 08/04.04.2008 г. – Въвеждане на нов код 7443 за извънбюджетни сметки на общини за получаване, разходване и отчитане на средства от определени европейски фондове

 

ДДС № 06/04.04.2008 г. Редът и начинът за предоставяне и отчитане на средствата на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, както и на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”

ДДС № 07/04.04.2008 г. Редът и начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд от  структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и тяхното отчитане

Указания относно банковото обслужване

 

 

ДДС № 02/31.03.2016 г. Ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой

Приложение № 1 Национална платформа за ПОС трансакции в бюджетните организации

 

Приложение № 2 Изисквания за режима на обслужване на транзитните сметки, сметките за наличности и плащанията в СЕБРА

 

към ДДС № 02/ 31.03.2016 г. – Макети на образци на писма и пълномощни, съгласно Приложение № 2

 

Макети по чл. 154, ал. 20 от Закона за публичните финанси

 

ДДС № 08/06.12.2016 г. Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2016 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2017 г.

ДДС № 09/31.07.2015 г. - Изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регулация на ежедневното обезпечение на тези наличности от банкитe

 

Финанси на общините

 

 

№ ФО-1 от 05.01.2017 г. Съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 година

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 1 Важни разпоредби в нормативна уредба – ЗПФ, ЗДБРБ за 2017 г. и ПМС № 374 от 2016 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 2 – План-график за обслужване на просрочените задължения

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 3 – Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2017 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 4 – Информация за план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2017 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 5 – Справка за разпределението на средствата от преходния остатък от 2016 г. по бюджета на общината за 2017 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 6 – Нови моменти при планирането и отчитането на средствата във функция „Образование“

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 7 – Справка за разходите за командироване на експертите от ТЕЛК от друга община при освидетелстване на лица, живеещи на територията на тяхната община

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 8 – Справка за общия размер на възстановените средства от неразкрити социални услуги

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 9 - Справка за фактически разходвани средства за присъдена издръжка по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка за съответното тримесечие на 2017 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. - Приложениe 9а – Разшифровка присъдена издръжка

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. – Приложение 10 – Справка за разпределение на субсидията за 2017 година по читалища

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. – Приложение 11 - Справка за фактически извършените и разплатени транспортни разходи за доставки на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите) за 2017 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. – Приложение 12 - Справка – декларация за осъществен контрол по реда на чл. 19, ал. 4 на ПМС № 374 от 2016 г.

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. – Приложение 13 - Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по образец

 

Към ФО-1 от 09.01.2017 г. – Приложение 14 - Нормативна уредба – общински дълг

 

Към ФО-1 от 05.01.2017 г. – Приложение 15 - Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година

 

Към ФО-1 от 05.01.2017 г. – Приложение 16 - Проект на бюджет за 2017 г. по агрегирани показатели

 

Към ФО-1 от 05.01.2017 г. – Приложение 17 - Таблица за прогнозните парични потоци за периода 2017 – 2019 г.

 

Към ФО-1 от 05.01.2017 г. – Приложение 18 - Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2017 - 2019 г.

 

ФО-42 от 30.11.2016 г. – относно пропуски и неточности, свързани с идентификацията на обектите за строителство и основен ремонт, на разходи за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и на разходи за проучвателни и проектни работи

 

ФО-34 от 16.09.2016 г. – за предоставяне на информация за поетите ангажименти, задължения за разходи, просрочени задължения и договори за дейности, свързани с битовите отпадъци

 

ФО-31 от 25.08.2016 г. – относно изпълнението на процедурата по събиране на данните за приходите от такси, заплащани от лицата, ползващи социални услуги, предоставяни от общините на Фонд „Социална закрила“ към МТСП

 

ФО-1 от 12.01.2016 г. – Указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2016 година

 

   Приложения 1-9

 Съдържание на диска:

Книга + Диск

39.60 лв.
вместо 48.00 лв.
ИЗДАНИЯ 2016 г.

624 стр.

Книга и диск:
НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ - 2016
с ЦЯЛОСТЕН ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР

Авторски колектив:
проф. д-р Стоян ДУРИН – д.е.с., рег. одитор
доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА – д.е.с., рег. одитор
доц. д-р Живко БОНЕВ – д.е.с., рег. одитор
д-р Иван ЗЛАТКОВ – д.е.с., рег. одитор
Иван СИМОВ – д.е.с., рег. одитор
Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., рег. одитор
Райна СТЕФАНОВА – д.е.с., рег. одитор
Султана БЪЛГАРЕНСКА
– д.е.с., рег. одитор

 През 2016 г. Министерският съвет прие изменения и допълнения в счетоводните стандарти. Те се правят във връзка с въвеждането в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолизираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и кореспондират и с някои изисквания на Закона за счетоводството, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Книгата съдържа актуализираните нормативни текстове на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 394 от 30.12.20015 г. Експертни коментари са поместени не само за изменените стандарти и напълно новия стандарт за преминаване за първи път към НСС, но и за абсолютно всеки от стандартите. В пълен текст може да намерите Постановление № 394 от 30.12.20015 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП и примерен национален сметкоплан.
Книга + Диск
18.00 лв.
вместо 36.80 лв.
ДАННИ ЗА ДОСТАВКА ДАННИ ЗА ФАКТУРА
Трите имена:*
Телефон:*
Еmail:*
Град:
Пощенски код:
Адрес:
Фирма:
Доставка:*
Моля, маркирайте
Доставка с куриер - 2.90 лв. - Доставка до адрес с куриер


* Полетата в червено са задължителни


Веднага след получено плащане, ние
ще ви изпратим избраните издания.

Ако не желаете, оставете чекбокса размаркиран,
а ако желаете, моля, маркирайте и въведете
данните на фирмата.
 
за банкови преводи:
РЕГИСТА ЕООД
, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
(Търговецът не е регистриран по ЗДДС)
BIC: BPBIBGSF IBAN: BG18BPBI79271042559601
 
за преводи в офис на EasyPay:
КИН:
98 83 03 28 97 Плащане към: Асен Марков
Oт къде научихте за нас?:
(Тук може да отбележите и друг Ваш коментар)
След преглед и изпращане на заявката
ще получите проформа фактура,
по която може да наредите плащане
 

 

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017