На тази страница ще откриете:

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ| БОНУСИ и ОТСТЪПКИ| ПАКЕТИ| ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ| СЕМИНАРИ| КНИГИ|

Ползване на данъчните облекчения
за деца за 2021 година

Безплатен онлайн семинар

24.11.2021 г.: Росен Бъчваров, директор на Дирекция "Комуникации и протокол" на НАП, обсъди със счетоводната общност спецификите при тазгодишното прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.


Четете още:

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократкно, само за придобитите през 2021 г. доходи. Новите годишни размери са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г.). Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.), за две - 9000 (сума за получаване до 900 лв.), а за три и повече - 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.).

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.) 

Важно: Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задължения, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстпъка. 

Родители, които през 2021 година са били по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител. 

Вижте в раздела по-долу кои лица имат право на данъчно облекчение.

Реклама:
Периодични издания

Посочените по-долу цени са в лв. без ДДС


виж още…
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
За 12 м.   Допълни с:
Интернет вариант - zakonnik.bg:
165 + 66 за втора парола
Печатен вариант (издание на хартия):
185 + 66 за интернет парола


виж още…
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
За 12 м.   Допълни с:
Интернет вариант - zakonnik.bg:
195 + 78 за втора парола
Печатен вариант (издание на хартия):
215 + 78 за интернет парола


виж още…
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
За 12 м.   Допълни с:
Интернет вариант - zakonnik.bg:
84 + 33 за втора парола

Ползване на данъчните облекчения

Лицата, които отговарят на всички условия, определени в закона (условията са описани по-долу в текста), могат да ползват облекченията по два начина:

 • чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. За целта, родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца (по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ Образец 2005) и за деца с увреждания (чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006)  (Предстои да бъдат утвърдени новите образци на декларации)
 • с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.

 

1. Ползване на облекченията при работодателите, които към 31 декември 2021 г. са работодатели по основно трудово правоотношение

За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави:

 • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или 
 • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето. 
 • писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. За улеснение на служителя/работника, вместо допълнителна декларация, трябва да отбележи в Част I на ред 6 на декларацята за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация, защото ако това не е така, няма право да ползва облекченията.

 

В срок до 31 януари 2022 г. работодателят по основното трудово правоотношение на работника/служителя изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка.

Предвид че новите размери са много по-високи, а тези данъчни облекчения се ползват само в годишен размер, в голяма част от случаите ще е налице надвнесен данък. В тази връзка, когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък през годината и съответно е налице надвнесен данък, работодателят в срок до 31 януари 2022 г. възстановява разликата на работника/служителя. В този случай възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на това физическо лице или на други лица по трудови правоотношения.

 
Когато работодателят не е възстановил надвнесения данък, физическите лица могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, включително и когато имат само доходи от трудови правоотношения. 

Лица, които през годината са били по майчинство или са получили други необлагаеми доходи, не е възможно да ползват данъчни облекчения, тъй като не са получавали облагаем доход и съответно не формират годишна данъчна основа, към която да се прилага намалението. 

 

2. Ползване на облекченията с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ


Когато данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се ползват с подаване на годишна данъчна декларация, конкретният размер на данъчното облекчение за деца се определя в Част VІ, а на данъчното облекчение за деца с увреждания – в Част VІІ от Приложение № 10 (образец 2010) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Когато работодателят по основното трудово правоотношение не е възстановил данъка при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, лицето, дори да има само доходи от трудови правоотношения, може да ползва облекченията с подаване на годишната данъчна декларация (попълва Приложения № 1 и № 10).


Ако облекченията не са ползвани при работодателя в пълен размер, към годишната данъчна декларация се прилагат декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, при ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, не се прилага към годишната данъчна декларация.

 

При ползване на данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация, данъчно задълженото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително към датата/ите на подаване на коригираща/и декларация/и.

 

Възможно е, при наличието на необходимите условия и обстоятелства, родителите на дете с увреждане да ползват и двете данъчни облекчения едновременно - за дете и за дете с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват от единия родител, да се разпределят между двамата родители или единия родител да ползва облекчението за дете, а другия за дете с увреждане.  
Също така е възможно тези данъчни облекчения да се ползват и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани в този текст.

 

По принцип всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина). Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), като подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата.

Ако родителите нарушат изискването всяко едно от данъчните облекчения да се ползва само от единия от тях, като и двамата са ползвали данъчно облекчение за деца и/или деца с увреждания в пълен размер за 2021 г., всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Вижте в раздела по-долу размерите на данъчните облекчения за деца за 2021 г.

Реклама:
Пакети
с намаление за комбинация включено в посочените цени

Посочените по-долу цени са в лв. без ДДС

ДВОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник
За 12 м.   Допълни с:
Интернет вариант - zakonnik.bg +
335 + 134 за втора парола
Печатен вариант +
365 + 134 за интернет парола
Интернет вариант + ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg +
538 + 215 за втора парола

ТРОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник +
в. Главен счетоводител
За 12 м.   Допълни с:
Интернет вариант +
420 + 168 за втора парола
Печатен вариант +
сп. Бългaрски законник и в. Седмичен законник ще получавате в печатен вариант, а в. Главен счетоводител - в интернет вариант
450 + 134 за интернет парола
Интернет вариант + ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg +
618 + 247 за втора парола

Данъчно облекчение за деца за 2021 г.

Размери на данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) :

 • при едно ненавършило пълнолетие дете -  4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.);
 • при две ненавършили пълнолетие деца - 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.);
 • при три и повече ненавършили пълнолетие деца - 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.)

 

Конкретният размер на облекчението зависи от броя на децата и се приспада от сумата от годишните данъчни основи (основата, върху която се начислява данък) по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума. 


За 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се намалява с разликата между допустимия размер за 2021 г. на данъчното облекчение за деца и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за същата година. Това е така, тъй като данъчните облекчения се ползват на първо място за доходите, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наеми, продажба на имущество, други източници) и след това от годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. облекчение.

Вижте в раздела по-долу условията да ползване на данъчни облекчения за деца.

Реклама:
Информационни системи

Посочените по-долу цени са в лв. без ДДС


виж още…
Онлайн платформа за актуална справочна информация:
НАСТОЛНИК на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
За 12 м.    
Интернет вариант - nastolnik.bg:
39
вместо
49
   


виж още…
Счетоводно-правна информационна система
ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg
За 12 м.   Допълни с:
Интернет вариант за 12 месеца - ekspertis.bg:
228 + 95 за втора парола
 
За 6 м.    
Интернет вариант за 6 месеца - ekspertis.bg:
128 + 55 за втора парола

Условия за ползване на
данъчното облекчение за деца

Могат да ползват данъчни облекчения местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, ако към 31 декември 2021 г. е: 

 • родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител – при учредено настойничество или попечителство, или
 • член на семействата на роднини или близки - при настаняване на детето при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето за срок не по-кратък от 6 месеца, или 
 • приемен родител - при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето. 

Към 31 декември 2021 г. детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва да:

 • е местно лице на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по ЕИП;
 • не е навършило пълнолетие. Данъчното облекчение може да се ползва включително за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2021 г. 
 • не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца. облекчение.

  Вижте в раздела по-долу размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания за 2021 г.
Реклама:
Бонуси и отстъпки

• БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ – Абонатите на сп. Български законник, в. Седмичен законник и Експертис имат право в рамките на един абонаментен период на седем безплатни писмени консултации с експерти по въпроси и проблемни казуси от професионалната им практика.

• ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИТE:
– Всички издания в комбинация - двоен/троен абонамент и пакетите с Еспертис са с допълнителна отстъпка, включена в посочените цени.
– Всички абонати за 2022 г. могат да заплатят участие в Годишния счетоводен семинар с ОТСТЪПКА от цената.

БЕЗПЛАТНА КНИГА ИЛИ СЕМИНАР – Клиентите с абонамент на стойност над 420 лв. получават безплатно:
• или книгата 1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя,
• или видеозапис на Годишния счетоводен семинар за 2022 г.

• БЕЗПЛАТЕН АРХИВ – Годишните абонати на интернет варианта, освен достъп до актуални броеве, получават безплатен достъп до пълния архив на съответното издание, съдържащ хиляди полезни статии и материали.

Данъчно облекчение за
деца с увреждания за 2021 г.


Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) е 9000 лв. за отглеждане на едно дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган (ТЕЛК/НЕЛК), и се приспада от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума.

Облекчението се ползва според броя на децата с увреждания и няма ограничения – например за две деца с увреждания размерът на облекчението ще бъде 18 000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.) 
За 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се намалява с разликата между 9000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение за деца с увреждания от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за същата година. облекчение.

Вижте в раздела по-долу условията за ползване на данъчано облекчение за деца с увреждания.

Реклама:
Семинари
с ОТСТЪПКА до 31 декември 2021 г.!!!

Посочените по-долу цени са в лв. без ДДС


виж още…
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР - 2022
Дата на провеждане: 18 януари 2022 г., от 09:00 до 18:00 часа
     
Видеозапис - линк за многократно гледане и за
изтегляне + лекторските презентации. Изпраща се
по имейл до 5 дни след провеждане на семинара.
59
вместо
69
   
Участие на място за абонати за 2022 г.: 119
вместо
139
   
Участие на място за двама или повече участника: по
119
вместо
139
   
Участие на място за клиенти, които не са абонати: 139
вместо
159
   

Условия за ползване на данъчното
облекчение за деца с увреждания


Могат да ползват данъчни облекчения за деца с увреждания местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, ако към 31 декември 2021 г. е: : 

 • родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – при учредено настойничество или попечителство, или
 • член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – при настаняване на детето при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето за срок не по-кратък от 6 месеца, или 
 • приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето. 

Детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва: 

 

 • към 31 декември 2021 г. да е местно лице на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП;
 • към 1 януари 2021 г. да не е навършило пълнолетие;
 • да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

 

Данъчното облекчение може да се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, както и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението. За това облекчение трябва да е налице валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, за което ще се ползва облекчение.

Вижте повече информация във: Заявете по-долу изданията, книгите и семинарите на счетоводно издателство Български законник!
Реклама:
Книги

Посочените по-долу цени са в лв. без ДДС

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ
Предстоящо издание за 2022 г. Очаквано излизане от печат - месец декември.

Към формата с ПО-НИСКА ЦЕНА за ранни заявки...

Само в интернет на zakonnik.bg/BS:
39
вместо
49
 
Печатен вариант (издание на хартия) +
Интернет вариант на zakonnik.bg/BS:
49
вместо
59
+ безплатна доставка
БОНУС при покупка на 3 или повече книги:
Печатен вариант (издание на хартия) +
Интернет вариант - zakonnik.bg/BS +
Счетоводно-правна система
ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg за 3 мес.
по
49
вместо
по 59
+ безплатна доставка
+ Достъп до Експертис

виж още…


виж още…
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя
- Издание 2021 г.
Само интернет вариант - zakonnik.bg/1000:
49  
Печатен вариант (издание на хартия) +
Интернет вариант - zakonnik.bg/1000:
59 + безплатна доставка
Печатен вариант (издание на хартия) +
Интернет вариант - zakonnik.bg/1000
БЕЗПЛАТНО при абонамент на стойност над 420 лв. без ДДС:
виж вариантите…

Заявече нашите счетоводни издания сега!
Маркирайте избраното от Вас в рекламните карета по-горе
и попълнете формата тук, за да направите Вашата заявка.
1 ВАШИТЕ ДАННИ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Коментар:
Фирма за доставка:
2 ДАННИ ЗА ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: