БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР на НАП:
Данъци – Осигуряване – Наредба Н-18

За поредна година НАП организира безплатен онлайн семинар. Темата на събитието са промените в данъчното и осигурителното законодателство за 2020 г., изисквания и крайни срокове към бизнеса, регламентирани в Наредба Н-18.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

Откриване - Пламен Димитров / Милена Кръстанова

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Евгения Попова

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане - Цветана Янкова

Промени в Закона за данъка върху добавената стойност - Ганка Петрова, Росен Иванов
Данъчна кампания 2020 - Росен Бъчваров

Изисквания на Наредба Н-18 към бизнеса - Росен Иванов, Веселин Трифонов, Росен Бъчваров

Промени в осигурителното законодателство - Катя Кашъмова 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ: Следващото актуално специализирано събитие е Годишният счетоводен семинар, който ще се проведе в гр. София на 21 януари 2020 г., а само до края на тази година може да се заяви участие на място или видеозапис с отстъпка.


21 януари 2020 г.ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР
Годишен
счетоводен
семинар

2020Може да заявите пълния видеозапис, съдържащ видеофайлове с времетраене над 8 астрономически часа и всички презентации, които може да гледате многократно на всеки компютър или мобилно устройство.

Към вариантите и цените за видеозаписа...

ПРОГРАМА:
Модул 1 Калина ЗЛАТАНОВА
Данъчен консултант

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС

• Нов режим „складиране на стоки до поискване“. При транспорт на стоки до друга държава членка ще е налице бъдещ ВОД, когато в рамките на 12-месечен период собствеността върху тях се прехвърли на клиента. Условия за прилагане на режима. Документиране и деклариране. Последици при неизпълнение на законовите условия.
• Нови документи, удостоверяващи ВОД на стоки.
• Определяне на вътреобщностната доставка при последователни доставки на стока. Коя доставка е ВОД, когато са налице няколко последователни доставки на стоки с един единствен транспорт. Място на изпълнение на доставките, основания за регистрация в друга държава членка.
• Ново данъчно третиране на подобренията на сгради. Определение за нова сграда след извършено съществено подобрение. Данъчно третиране на доставката на сграда, след извършено съществено подобрение. Корекции на ползван данъчен кредит на съществените подобрения на сгради.
• Ново данъчно третиране на доставките на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона, за които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол. Лице задължено да начисли данъка. Данъчно събитие на доставката, документиране и деклариране.
• Ново данъчно третиране на разходите по изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.
• Ново основание за регистрация при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Определение за сродна дейност, лица действащи съгласувано. Сумиране на обороти.
• Ново основание за регистрация при ВОП на стоки.
• Ново основание за регистрация на лица, установени извън територията на страната.
• Липса на задължение за издаване на касова бележка от фискално устройство при извършване на неприсъствено плащане. Определение за неприсъствено плащане. Документиране на продажбата.
Модул 2 Мина ДИМИТРОВА
Д.е.с., регистриран одитор 

Годишно данъчно приключване 2019 г. по реда на ЗКПО

• Промени в Закона за счетоводство
• Промени в годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2019г.
• Промени и примери за данъчното третиране на:
- договори за оперативен лизинг при лизингополучателя по реда на МСФО 16;
- лихвените разходи по реда на чл.43“ Регулиране на слабата капитализация“ и чл.43а “Правило за ограничаване на приспадането на лихви“.
• Актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО, с казуси от практиката и примери за:
- Данъчни амортизируеми активи;
- Данъчни временни разлики;
- Данъчно третиране на задълженията;
- Данъчни постоянни разлики;
- Пренасяне на данъчна загуба.
Модул 3 Аспасия ПЕТКОВА
Експерт по социално осигуряване 

Промени в осигурителното законодателство

• Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.;
• Промени в Кодекса за социално осигуряване;
• Промени в пенсионното законодателство;
• Закон за бюджета на НЗОК за 2020 г.;
• Закон за здравното осигуряване;
• Особености при осигуряването на различните категории лица;
• Подаване на данни за НОИ и НАП, свързани с осигуряването.
Модул 4 Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експерт по трудово право 

Трудовоправни въпроси

• Дисциплинарна отговорност;
• Законосъобразно налагане на дисциплинарни наказания;
• Прекратяване на трудовия договор.


ВАРИАНТИ И ЦЕНИ:

Моля, маркирайте чекбокса с желания вариант и попълнете Вашите данни по-долу
Видеозапис - Онлайн
(На имейла си получавате Линк за изтегляне)
58.00 лв. без ДДС
Видеозапис - DVD диск
(Получавате DVD диск с включена куриерска доставка)
63.00 лв. без ДДС

Периодични издания
Български
законник
zakonnik.bg/bz
Седмичен
законник
zakonnik.bg/sz
Главен
счетоводител
zakonnik.bg/gs
Експертис
ekspertis.bg

За да заявите издание, моля, маркирайте желания чекбокс

  Абонамент в лева без ДДС
Издания:
      За 12 м.
сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Интернет вариант - zakonnik.bg:
  165
Печатен вариант:
  165
в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Интернет вариант - zakonnik.bg:   195
Печатен вариант:   195
в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Интернет вариант - zakonnik.bg:   84
Комбинация ДВОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник
Интернет вариант - zakonnik.bg:     335
Печатен вариант:   335
Интернет вариант + ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg     568
Комбинация ТРОЕН АБОНАМЕНТ
сп. Български законник + в. Седмичен законник + в. Главен счетоводител
Интернет вариант - zakonnik.bg:     420
Печатен вариант (сп. Бългaрски законник и в. Седмичен законник ще получавате в печатен вариант, а в. Главен счетоводител ще получвате в интернет вариант):     420
Интернет вариант + ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg     648
Счетоводно-правна информационна система
ЕКСПЕРТИС ekspertis.bg
Интернет вариант: За 6 м. За 12 м.
Интернет вариант: 168 268

Заявка
1 ПОЛУЧАТЕЛ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Адрес за кореспонденция:
Град:
Пощ. код:
Коментари и въпроси:
Фирма за доставка:
2 ДАННИ ЗА ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
МОЛ:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: