о
 
БЮЛЕТИН
бр. 71
Април 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата

 
  Нина МАНОЛОВАадвокат

 
 

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества за ефективно изпълнение на работата. Това основание за уволнение е безвиновно и то не може да се мотивира с дисциплинарни нарушения. Обратното би направило заповедта за уволнение на това основание незаконна.

Основанието за уволнение по т. 5 трябва да се преценява винаги конкретно и с оглед изискванията на определената трудова функция по конкретното трудово правоотношение, отразени в длъжностната характеристика на съответния работник или служител. Фактите, които обосновават наличието на основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, могат да бъдат изложени в доклад на атестационна комисия, към който заповедта за уволнение евентуално препраща. Но ако заповедта за уволнение само възпроизвежда законовия текст, тя е незаконна. Тъй като основанието за уволнение, както посочихме, е безвиновно, то не може да се мотивира с дисциплинарни нарушения. Това според трайната съдебна практика прави уволнението на това основание незаконно. В своята практика ВКС приема, че ”с разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 5 на работодателя е предоставена възможност да преценява всеки отделен случай, при който на работника или служителя липсват конкретни качества за справяне с възложената му работа. След тази преценка  работодателят е длъжен в самата заповед за уволнение да посочи точно и конкретно какви качества липсват на работника за изпълнение на трудовите си задължения” (решение № 84/20.02.2006 г. по гр.д. 1862/2003 г., 3-то г.о., бюл. ВКС, бр. 10/2005 г.) В този смисъл е и решение № 1626/23.10.2006 г. по гр.д. № 55/2004 г., 3-то г.о., в което освен това е посочено, че липсващите качества трябва да се в причинна връзка с неизпълнението на конкретни трудови задължения (бюл. ВКС, бр. 10 2006 г.).

Липсата на качества трябва да отразява трайно състояние на работника или служителя и да свидетелства за неговата неспособност да изпълнява резултатно възложената му трудова функция, а не да бъде единична негова проява. Липсата на качества трябва да бъде установена. Тя трябва да е обективен факт, а не резултат от субективното отношение на работодателя към работника или служителя. Заповедта за уволнение трябва да съдържа конкретните липсващи качества, необходими за изпълнение на служебните задължения. В мотивите на решение № 84/20.02.2006 г. по гр.д. 1862/2003 г. на ВКС, 3-то г.о. е посочено, че “заповедта за уволнение е незаконна на формално основание защото в нея не са конкретизирани професионалните качества които липсват на ищеца” (бюл. ВКС, бр. 10/2005 г.).

В друго свое решение № 1626/23.10.2006 г. по гр.д. № 55/2004 г., 3-то г.о., ВКС приема, че “работодателят е длъжен в самата заповед за уволнение да посочи точно и конкретно какви качества липсват на работника, за да изпълнява трудовите си задължения. Законосъобразното прекратяване на трудовото правоотношение на това основание (чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ – бел. авт.) изисква посочване на необходимите качества за съответната работа, които работникът не притежава” (бюл. ВКС, бр. 10/2006 г.).

Важно е да се знае, че когато заповедта за уволнение не е подписана от работодателя, тя е незаконна, арг. от чл. 61, ал. 1 КТ (решение № 1935/ 13.02.2001 г. по гр.д. № 562/2000 г., 3-то г.о., бюл. ВКС, бр. 2). Съгласно цитираното решение ”Кодексът на труда не предвижда възможност работодателят да делегира правомощия на други лица или органи, които да упражняват правата и задълженията му по трудовия договор. Само дисциплинарната власт може да се предоставя по силата на изрично упълномощоване, и то в определени от работодателя граници.” По–нататък в мотивите на същото решение се посочва, че “Заповедта за уволнение е незаконна, защото не е подписана от работодателя – арг. от чл. 61, ал. 1 КТ. Страна по трудовото правоотношение са работникът или служителят и работодателят. КТ не предвижда възможност работодателят да делегира правомощия на други лица или органи, които да изпълняват правата и задълженията му по трудовия договор. Това е така с оглед спецификата на трудовото правоотношение... Само дисциплинарната власт може да се предоставя по силата на изрично упълномощаване от работодателя.”

 
     
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  Счетоводно отчитане на приходи от лихви

 
  Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

 
  Въпрос: Дружеството е направило два депозита в търговска банка, съответно: единият е със срок 36 месеца и падеж - 24.03.2013 г., а другият е със срок 3x3месеца, като след настъпване на всеки падеж лихвата се капитализира...

 
  към пълния текст...  
     
  Посредничество между купувач и продавач за покупко-продажба на стоки

 
  Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

 
  Въпрос: Предстои да бъде сключен договор между българска фирма (регистрирана по ЗДДС) и фирма в Китай за доставка на стоки. Стоките ще се продават чрез поръчка по електронен път посредством създадена за целта интернет страница...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Министерство на Финансите
ДДС № 03 от 12.03.2013 г.


 
 
 
  Относно: Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на общините...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национален осигурителен институт
№ 91-01-71 от 11.03.2013 г.


 
 
 
  УКАЗАНИЕ

Относно: Изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност....


 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
ЕКСПЕРТИС
 
     
 

С брой 33 на „Държавен вестник” от 05 април 2013 г., са направени някои промени във важни нормативни актове:
- Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. Изм., дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
- Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
- Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. Изм. Дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
- Наредба за осигурителните каси
- Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
- Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. Изм., дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Пълният актуализиран текст на нормативните актове можете да намерите в

Експертис - счетоводно-правна информационна система

 
     
 
ВИДЕО
 
     
 

Регулиране на слабата капитализация по ЗКПО за данъчни цели - Мина димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Обезценка на вземания във връзка с преобразуването на финансовия резултат за 2012 г. по ЗКПО
Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Осигуряване на самоосигуряващи се лица през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване

Срокове за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване