БЮЛЕТИН
бр. 71
Април 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата

 
  Нина МАНОЛОВАадвокат

 
  Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  Счетоводно отчитане на приходи от лихви

 
  Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

 
  Въпрос: Дружеството е направило два депозита в търговска банка, съответно: единият е със срок 36 месеца и падеж - 24.03.2013 г., а другият е със срок 3x3месеца, като след настъпване на всеки падеж лихвата се капитализира...

 
  към пълния текст...  
     
  Посредничество между купувач и продавач за покупко-продажба на стоки

 
  Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

 
  Въпрос: Предстои да бъде сключен договор между българска фирма (регистрирана по ЗДДС) и фирма в Китай за доставка на стоки. Стоките ще се продават чрез поръчка по електронен път посредством създадена за целта интернет страница...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Министерство на Финансите
ДДС № 03 от 12.03.2013 г.


 
 
 
  Относно: Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на общините...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национален осигурителен институт
№ 91-01-71 от 11.03.2013 г.


 
 
 
 

УКАЗАНИЕ

Относно: Изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност

С оглед спазването на срока за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност след въвеждането на единната сметка за внасяне на осигурителни вноски и данъци и реда на погасяването им да се имат предвид следните особености:
Запазени са всички проверки, свързани с определяне на правото на парични обезщетения на осигурените и самоосигуряващите се лица, които се извършват въз основа на данните от Регистъра на осигурените лица и от другите регистри.

При определяне правото на обезщетение на самоосигуряващите се лица, ако в Регистър “Приходи” за месеца на правото липсват данни за внесена вноска или ако вноската не е внесена в дължимия размер, преценката на правото се извършва въз основа на данните от декларацията, приложение № 15 към болничния лист, от декларираните данни от лицето от заявления-декларациите, данните от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица за наличие на упражняване на трудова дейност и обхват на осигуряването и от другите регистри. Тези случаи са с изчислен размер и одобрени за плащане, ако нямат прикачени други причини, поради което задължително следва да се включват във ведомостите за изплащане. С оглед осъществяването на последващ контрол те са маркирани с причина 742.

Паричните обезщетения се изплащат и в случаите, в които за месеца на правото и за предходния месец няма данни за внесени осигурителни вноски в регистър “Приходи”, когато към датата на изчисляване на паричните обезщетения не е изтекъл срокът за постъпване на тези данни в НОИ.
Във всички останали случаи производството по изплащане на паричните обезщетения се удължава по реда на чл. 57, ал. 5 от АПК до един месец, като за това обстоятелство лицето се уведомява писмено. В случай че в едномесечния срок не постъпят данни, удостоверяващи правото на самоосигуряващото се лице на парично обезщетение, се издава разпореждане за отказ по реда на чл. 40, ал. 3 от КСО, което може да се обжалва по чл. 117 от КСО.

Във връзка с по-късното визуализиране на вноските за месец декември 2012 г. изплащането на паричните обезщетения на самоосигуряващите се с начало на неработоспособността или бременността и раждането през месец декември 2012 г. не следва са се отказва, когато са внесени дължимите вноски за всички останали месеци от годината.
При определяне на размера на паричните обезщетения се запазват всички проверки, извършвани въз основа на данните от регистрите, както и начинът на изчисляването им.


Директор на НОИ: (п)
(Даниела Асенова)


 
     
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
ЕКСПЕРТИС
 
     
 

С брой 33 на „Държавен вестник” от 05 април 2013 г., са направени някои промени във важни нормативни актове:
- Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. Изм., дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
- Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
- Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. Изм. Дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
- Наредба за осигурителните каси
- Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
- Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. Изм., дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Пълният актуализиран текст на нормативните актове можете да намерите в

Експертис - счетоводно-правна информационна система

 
     
 
ВИДЕО
 
     
 

Регулиране на слабата капитализация по ЗКПО за данъчни цели - Мина димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Обезценка на вземания във връзка с преобразуването на финансовия резултат за 2012 г. по ЗКПО
Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Осигуряване на самоосигуряващи се лица през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване

Срокове за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване