БЮЛЕТИН
бр. 71
Април 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата

 
  Нина МАНОЛОВАадвокат

 
  Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  Счетоводно отчитане на приходи от лихви

 
  Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

 
 

Въпрос:

Дружеството е направило два депозита в търговска банка, съответно: единият е със срок 36 месеца и падеж - 24.03.2013 г., а другият е със срок 3x3месеца, като след настъпване на всеки падеж лихвата се капитализира (не се превежда по сметката на дружеството). Лихвата ще се получи реално след изтичане на 9-месечния период при закриване на депозита. Падежите са съответно: 24.11.2012 г., 24.02.2013 г. и 24.05.2013 г. Въпросът ни е за начина на отразяване на прихода от лихвите, съответно данъчното им облагане.

Отговор:

Когато говорим за счетоводно признаване на приход (в случая приход от лихви по срочен депозит), следва да се обърнем към приложимия счетоводен стандарт на избраната счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети. За предприятията, за които НСФОМСП е възприетата рамка за изготвяне на финансовите отчети, приложимият счетоводен стандарт в случая ще бъде СС 18 Приходи. В текста на счетоводния стандарт е регламентиран редът, по който отчитащите се предприятия следва да признават в своите финансови отчети прихода, създаден от ползването на активи на предприятието (в случая парични средства) от други лица (в случая от банките под формата на паричен депозит) във вид на лихви. Стандартът не разграничава случаите, при които доходът от лихви се получава на база на сключено краткосрочно (до 12 месеца) или дългосрочно споразумение (както е в случая – 36 месеца). Следва също така да обърнем внимание на нашите читатели, че правилата, залегнали в СС 18 за правилното и коректно отчитане на приходите от лихви, не са обвързани по никакъв начин с входящия паричен поток – т.е. не зависят от това дали съответните лихви са капитализирани и/или заверени по сметка на отчитащото се предприятие. В този смисъл правилото, регламентирано в параграф 8.2, буква а) от приложимия в случая СС 18 Приходи, изисква лихвата да се признава като приход текущо – пропорционално на времевата база, отчитаща ефективния доход от съответния актив, предоставен на третото лице.

Казано с други думи, независимо от факта, че откритият в търговската банка паричен депозит е за срок от 3 години (36 месеца) и че ефективно лихвата ще бъде получена на съответния падеж на депозита – предприятието е длъжно през всеки един отчетен период (т.е. във всеки един годишен финансов отчет) да признава като приход съответната част от лихвата изчислена на база договорения лихвен процент и времевата база, през която съответните активи са били на разположение в търговската банка. На практика стандартът налага на отчитащите се предприятия да спазят принципа на текущото начисляване, като не допуска приходът да се признае накуп в един отчетен период, при условие че икономическите ползи от съответния актив се ползват през два или повече отчетни периода.

В случай че отчитащото се предприятие наруши споразумението с търговската банка и закрие депозита преди неговия падеж – сумата по него ще бъде олихвена по друг (намален) лихвен процент. Попадайки в такава ситуация, вие ще трябва да преизчислите наново прихода от лихви за всички засегнати периоди с новия намален лихвен процент и всяка разлика до първоначално отчетените приходи в миналите отчетни периоди да се коригира като счетоводна грешка по реда на приложимия за целта счетоводен стандарт – в случая СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводна политика.

 
     
     
  Посредничество между купувач и продавач за покупко-продажба на стоки

 
  Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

 
  Въпрос: Предстои да бъде сключен договор между българска фирма (регистрирана по ЗДДС) и фирма в Китай за доставка на стоки. Стоките ще се продават чрез поръчка по електронен път посредством създадена за целта интернет страница...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Министерство на Финансите
ДДС № 03 от 12.03.2013 г.


 
 
 
  Относно: Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на общините...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национален осигурителен институт
№ 91-01-71 от 11.03.2013 г.


 
 
 
  УКАЗАНИЕ

Относно: Изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност....


 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
ЕКСПЕРТИС
 
     
 

С брой 33 на „Държавен вестник” от 05 април 2013 г., са направени някои промени във важни нормативни актове:
- Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. Изм., дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
- Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
- Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. Изм. Дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
- Наредба за осигурителните каси
- Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
- Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. Изм., дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Пълният актуализиран текст на нормативните актове можете да намерите в

Експертис - счетоводно-правна информационна система

 
     
 
ВИДЕО
 
     
 

Регулиране на слабата капитализация по ЗКПО за данъчни цели - Мина димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Обезценка на вземания във връзка с преобразуването на финансовия резултат за 2012 г. по ЗКПО
Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Осигуряване на самоосигуряващи се лица през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване

Срокове за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване