БЮЛЕТИН
бр. 71
Април 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата

 
  Нина МАНОЛОВАадвокат

 
  Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  Счетоводно отчитане на приходи от лихви

 
  Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

 
  Въпрос: Дружеството е направило два депозита в търговска банка, съответно: единият е със срок 36 месеца и падеж - 24.03.2013 г., а другият е със срок 3x3месеца, като след настъпване на всеки падеж лихвата се капитализира...

 
  към пълния текст...  
     
  Посредничество между купувач и продавач за покупко-продажба на стоки

 
  Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

 
  Въпрос: Предстои да бъде сключен договор между българска фирма (регистрирана по ЗДДС) и фирма в Китай за доставка на стоки. Стоките ще се продават чрез поръчка по електронен път посредством създадена за целта интернет страница...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Министерство на Финансите
ДДС № 03 от 12.03.2013 г.


 
 
 
 

Относно: Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на общините

С настоящите указания на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет се определят реда и сроковете за съставянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и реда за представяне на оборотните ведомости за първото тримесечие на 2013 г.
Обръщаме внимание, че за 2013 г. тримесечните отчети за касово изпълнение и допълнителната информация към тях, както и тримесечните оборотни ведомости ще се представят в Министерството на финансите (МФ) чрез уеб базираната Информационна система за общините (ИСО). Ръководството за потребителя на ИСО за работа с месечните и тримесечните отчети е публикувано на интернет страницата на МФ: http://www.minfin.bg (Публични разходи> Финанси на общините> Документи> Ръководство за потребителя на ИСО).
С цел гарантиране получаването на отчетните данни и допълнителната отчетна информация от общините в рамките на настоящата година предоставянето/изпращането на отчетите за касовото изпълнение и оборотните ведомости, както и справките и допълнителната информация към тях чрез задължително зареждане на файловете в уеб базираната система на МФ ще бъде дублирано с паралелно представяне на посочената отчетна информация и по електронна поща на дирекция „Финанси на общините" на e-mail:
iso-otcheti-fo@minfin.bg.
I. Изготвяне и представяне на отчетите за касово изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за чужди средства към 31.03.2013 г.
1. Общините изготвят и представят следните тримесечни касови отчети: "Отчет за касовото изпълнение на бюджета" (БО-3), "Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове" (ИБСФ-3), "Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства" (ИБСФ-3 с код 33), съставените в съответствие с изискванията на ДДС № 10 от 2008 г. във връзка с ДДС № 07 от 2008 г."Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд" (ИБСФ-3-КСФ) и "Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ„Земеделие" (ИБСФ-3), както и посочените в т. 15 приложения и допълнителна информация.
2. Всички общини изготвят отчетни форми БО-3, ИБСФ-3, ИБСФ-3-КСФ и ИБСФ-3 с код 33, като използват определената от Министерството на финансите форма-макет (файл - XLS формат), който е публикуван на интернет страницата на МФ: http://www.minfin.bg: (Публични разходи>Финанси на общините>Документи>DDS-03-2013-municipalities-ANNEX-MAKETI).
3. Във връзка с предоставянето/изпращането на отчетните данни чрез уеб-базирана Информационна система за общините (ИСО) следва да се има предвид:
3.1. За целите на представянето на изискуемите по реда на указанията на МФ данни за тримесечните отчети за касово изпълнение/оборотни ведомости посредством ИСО определените със заповед на кметовете на съответните общини длъжностни лица - оторизирани служители (титуляр и заместващ) за работа със системата, въвеждат файловете с отчетните данни (в т.ч. разшифровки, справки, приложения и други допълнителни справки и информация към отчетите за касово изпълнение/оборотните ведомости, както и обяснителни записки и декларации към тях на конкретната община в ИСО.
3.2. При всяка настъпила промяна в заповедта по т. 3.1 за определяне на оторизираните служители за работа със системата съответните общини писмено уведомяват дирекция „Финанси на общините" в МФ.
3.3. Достъп до Информационната система за общините (ИСО) имат само регистрирани потребители, които имат съответните права, като регистрацията на потребителите в ИСО се извършва само на електронен адрес: http://iso.minfin.bg/
4. В съответствие с чл. 5а, ал. 2 от Закона за счетоводството, определящ Министерството на финансите като методологически орган по отношение на отчетността на бюджетните предприятия, и прилагането на методическите указания при изготвянето на отчетите за касово изпълнение към 31.03.2013 г. следва да се спазват и указанията, дадени с ДДС № 20 от 2004 г., както и издадените през следващите години от МФ - дирекция „Държавно съкровище" писма и указания по отделни въпроси, свързани с отчетността на бюджетните предприятия, доколкото не противоречат на настоящото.
5. Общините, които предоставят средства чрез трансфер (вкл. и от средства по фондове на ЕС), следва писмено да уведомят (с копие до съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити) получателите на трансферираните средства, като посочат трансферния параграф, по който получателите на средствата трябва да ги отразят.
6. Общините - получатели на трансферирани средства, следва да ги отразят като получен трансфер по съответния трансферен подпараграф, а изразходването им следва да отчитат по съответните разходни параграфи и дейности от ЕБК за 2013 г.
7. В срок не по-късно от 23.04.2013 г. всички общини представят в МФ само в електронен вид изготвения от тях файл по формата на Приложение № 3 Разшифровка на трансферите/заемите по бюджетите на общините по следния начин:
7.1. Файлът следва задължително да се зареди в ИСО на електронен адрес: http://iso.minfin.bg
7.2. Паралелно със зареждането в ИСО файлът с трансферите и заемите по бюджетите на общините се изпраща по електронна поща на дирекция „Финанси на общините" от длъжностното лице, определено да представя тази информация по реда на т. 3.1 на следния e-mail: iso-otcheti-fo@minfin.bg
8. В срок не по-късно от 23.04.2013 г. общините, които имат наличности по сметки 1615 Депозитни сметки на бюджетни предприятия в лева и 1625 Депозитни сметки на бюджетни предприятия във валута, изпращат информация за източника на депозита - бюджетни, извънбюджетни средства или чужди средства на следния e-mail:
iso-otcheti-fo@minfin.bg
9. Във форми БО-3, ИБСФ-3 и ИБСФ-3-КСФ общините задължително попълват остатък от предходния период и наличност в края на отчетния период по депозитни, текущи бюджетни и извънбюджетни сметки и сметки за чужди средства в лева и във валута (левова равностойност) по обслужващи банки, като тези остатъци/наличности, попълнени в съответните отчетни форми за наличности (включени в общия пакет от макети на отчетни форми на общините за съответното тримесечие), подлежат на заверка от банките.
10. Отчетените наличности в месечните справки към 31.03.2013 г., представяни в дирекция "Финанси на общините", следва да са равни на отчетените във форми БО-3, ИБСФ-3 и ИБСФ-3-КСФ наличности към същия период (в т.ч. за местни и делегирани от държавата дейности).
Обръщаме внимание, че посочените остатъци от предходния отчетен период в БО-3, ИБСФ-3 и ИБСФ-3-КСФ и ежемесечния 15-Б следва задължително да съответстват като обща сума на отчетените в годишния отчет за касовото изпълнение наличности към 31.12.2012 г., като преходният остатък в местните и делегираните от държавата дейности се отчита съгласно разпределение, взето с решение на Общински съвет при приемането на бюджета за 2013 г.
11. В срок до 25.04.2013 г. общините задължително зареждат за предварителен контрол отчетните форми БО-3, ИБСФ-3, ИБСФ-3-КСФ и ИБСФ-3 с код 33 в ИСО на електронен адрес: http://iso.minfin.bg
Паралелно със зареждането в ИСО файловете с отчетните форми БО-3, ИБСФ-3, ИБСФ-3-КСФ и ИБСФ-3 с код 33 задължително се изпращат по електронна поща на дирекция „Финанси на общините" от длъжностното лице, определено да представя тази информация по реда на т 3.1 на следния e-mail: iso-otcheti-fo@minfin.bg.
11.1. След като съответната община е въвела отчетните форми в ИСО и е изпратила файловете по електронна поща на дирекция „Финанси на общините", се изпраща протокол за резултатите от извършен предварителен контрол на електронния адрес на длъжностното лице, определено по реда на т. 3.1 да представя/получава информация.
11.2. Дирекция „Финанси на общините" след съгласуване с дирекция „Държавно съкровище" изготвя информация за контролните позиции: за средствата, предоставени/ получени като трансфери/заеми от/за общини от министерствата и ведомствата, в т.ч. ПУДООС, ДФ „Земеделие" и „Национален фонд"; за уточнения план и усвоените получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето); за получените заеми и погашенията по заеми от фонд ФЛАГ, както и за остатъка от предходен период и наличностите по сметки в лева и валута в края на отчетния период.
При констатирани неравнения данните следва да се уточняват от общините в оперативен порядък, вкл. със съответния бюджетен разпоредител, който е предоставил или получил средства като трансфери/заеми.
Напомняме, че отговорността за целесъобразност и законосъобразност при отчитането на касовите потоци при взаимоотношенията с други първостепенни разпоредители, както и в рамките на общината, се носи от съответната община.
12. В периода от 30.04.2013 г. до 09.05.2013 г. включително общините зареждат окончателните отчетни форми и информацията (приложения, справки, разшифровки, обяснителни записки, декларации и пр.) към тях в ИСО на електронен адрес: http://iso.minfin.bg
Паралелно със зареждането в ИСО файловете с окончателните отчетни форми и
информацията (приложения, справки, разшифровки, обяснителни записки, декларации и пр.) към тях се изпращат по електронна поща на дирекция „Финанси на общините" от длъжностното лице, определено да представя тази информация по реда на т 3.1 на e-mail: iso-otcheti-fo@minfin.bg
12.1. След като съответната община е въвела окончателните отчетни форми и допълнителна информация в ИСО и е изпратила файловете по електронна поща на дирекция „Финанси на общините", на електронния адрес на длъжностното лице, определено по реда на т 3.1 да представя/получава информация, се изпраща протокол, чрез който се удостоверява финализирането на цялостния процес по предоставяне (въвеждане, контрол и одобрение) на отчета в МФ.
12.2. Всички общини представят окончателните си отчети за касовото изпълнение към 31.03.2013 г. в Сметната палата в срок 3 работни дни след датата от горепосочения период, на която съответната община е заредила/представила окончателните си отчети в МФ.
13. Окончателните отчетни форми БО-3, ИБСФ-3, ИБСФ-3-КСФ и ИБСФ-3 с код 33 следва да са придружени с обяснителни записки с анализ за изпълнението на приходите и разходите и декларация, подписана от директора на дирекция (началника на отдел) "Финанси" на общината, удостоверяваща идентичността на данните, въведени в ИСО, с тези от счетоводната система. Декларацията се представя в МФ в определения с т. 12 период и ред на представяне.
14. Общините представят окончателните си отчети за касовото изпълнение към 31.03.2013 г. в Сметната палата или в съответните изнесени работни места на територията на страната на една дискета/диск, придружена с хартиен носител, като за целта писмено се декларира пред Сметната палата, че информацията от файловете на електронния носител е идентична с тези от хартиения носител и данните от файловете в тях са идентични с тези от счетоводната система.
15. Общините попълват към "Отчета за касовото изпълнение на бюджета" (БО-3) и представят по установения в т. 12. ред и срок следните приложения:
15.1. Разшифровка на §§ 31-18 „Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х" - Приложение № 1.
15.2. Разшифровка на §§ 31-28 „Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х" - Приложение № 2.
15.3. Разшифровка за трансферните операции и субсидии - Приложение № 3.
15.4. Справка за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС Приложение № 4.
15.5. Справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и ИБСФ - Приложение № 5.
15.6. Други отчети, разшифровки, справки и допълнителна информация, които Министерството на финансите изисква и които за целта са включени в общия пакет от макети на отчетни форми на общините за съответното тримесечие, публикуван на интернет страницата на МФ: http://www.minfin.bg: (Публични разходи> Финанси на общините> Документи>DDS-03-2013-municipalities-ANNEX-MAKETI).
II. Представяне на информация за поетите ангажименти и възникналите задължения към отчетите за касово изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2013 г.
16. Общините изготвят и представят Справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и ИБСФ към 31.03.2013 г. - Приложение № 5, въведена с указание ДДС № 04 от 2010 г. на МФ, само в електронен вид, като макетът на файла - XLS формат, заедно с указанията за неговото изготвяне е включен в общия пакет от макети на отчетни форми на общините по т. 15, публикуван на интернет страницата на МФ: http://www.minfin.bg: (Публични разходи> Финанси на общините> Документи>DDS-03-2013-municipalities-ANNEX-MAKETI).
17. Обръщаме внимание, че в справката за поетите ангажименти по общинския бюджет и ИБСФ към 31.03.2013 г. следва да бъдат попълнени колона 1а „в т.ч. за местни дейности" и колона 2а „в т.ч. за ИБСФ - КСФ и РА (сметка 7443)".
18. Справката за поетите ангажименти по общинския бюджет и ИБСФ към 31.03.2013 г., изготвена в съответствие с указанията за нейното попълване при съблюдаване на регламентираните с ДДС № 04 от 2010 г. рамка, определения, принципи и правила за изготвяне на информацията за поетите ангажименти и възникнали задължения, се представя/изпраща в МФ в определения с т. 12 период и ред на представяне.
III. Представяне на информация за отчетените по бюджета на общините разходи по проекти и програми на Европейския съюз (ЕС) към 31.03.2013 г.
19. Общините изготвят и представят Справка за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС - Приложение № 4.
Справката за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС се попълва само в електронен вид - на файл, като макетът на файла - XLS формат, заедно с указанията за неговото изготвяне са включени в общия пакет от макети на отчетни форми на общините по т. 15, публикуван на интернет страницата на МФ: http://www.minfin.bg: (Публични разходи> Финанси на общините> Документи >DDS-03-2013-municipalities-ANNEX-MAKETI).
Справката за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС към 31.03.2013 г., изготвена в съответствие с указанията за нейното попълване, се представя/изпраща в МФ в определения с т. 12 период и ред на представяне.
IV. Представяне на тримесечните оборотни ведомости посредством уеб базирана система на МФ
20. При изготвянето и представянето на оборотните ведомости и другата отчетна информация за 2013 г. общините прилагат следния ред:
20.1. За целите на представянето на изискуемите по реда на указанията на МФ данни за тримесечните оборотни ведомости и допълнителна информация към тях за общините следва да са налице изискванията на т. 3.
20.2. Общините представят сборните оборотни ведомости и другата отчетна информация към тях за първото тримесечие на 2013 г. в сроковете за представяне на отчетите за касовото изпълнение към 31.03.2013 г.
20.3. В определения с т. 12 период общините задължително зареждат изготвените оборотни ведомости за първото тримесечие на 2013 г. и информация към тях в ИСО на електронен адрес: http://iso.minfin.bg
20.4. Паралелно със зареждането в ИСО файлът с оборотните ведомости и информация към тях задължително се изпраща по електронна поща на дирекция „Финанси на общините" от длъжностното лице, определено да представя тази информация по реда на т. 3.1 на следния e-mail: iso-otcheti-fo@minfin.bg
20.5. Тримесечните оборотни ведомости към 31.03.2013 г. следва да са придружени с декларация, подписана от директора на дирекция (началника на отдел) "Финанси" на общината, удостоверяваща идентичността на данните, въведени в ИСО, с тези от счетоводната система.
20.6. Общините представят оборотните ведомости за първото тримесечие на 2013 г. в Сметната палата или в съответните изнесени работни места на територията на страната в определения с т. 12 срок на една дискета/диск, като писмено се декларира пред Сметната палата и МФ, че файловете от техническия носител са идентични на тези от счетоводната система.
21. Обръщаме внимание на общините, че следва да представят в Сметната палата отчетите за касовото изпълнение към 31.03.2013 г. по реда на т. 14, както и тримесечните оборотни ведомости и другата отчетна информация към тях по реда на т. 20.6, като стриктно спазват определените в настоящото указание срокове.
22. След обобщаване на представените в МФ от общините отчети за касовото изпълнение и на оборотните ведомости по реда и в сроковете, определени в т.т. 12 и 20, дирекция „Финанси на общините" предоставя отчетните данни към 31.03.2013 г. за общините на дирекция „Държавно съкровище".
В процеса на представяне и обобщаване на отчетите за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и чуждите средства, както и на оборотните ведомости в случай на констатирани разлики (грешки) и възникнали въпроси дирекция „Финанси на общините" уточнява отчетните данни.
V. Други въпроси
24. Уведомяваме ви, че макетът на файла за оборотната ведомост за 2013 г. е публикуван на интернет страницата на МФ: http://www.minfin.bg (Бюджет> Методология> Методология на отчетността).
25. Обръщаме внимание, че на основание т. 11 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 03 от 2012 г. общините следва да представят в МФ информация в свободен текст относно въвеждането на картови плащания по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) при спазване указанията на съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 02 от 2012 г.
Общините представят и конкретна допълнителна информация, попълнена в таблица - XLS формат, която за целта е включена в общия пакет от макети на отчетни форми на общините за съответното тримесечие, публикуван на интернет страницата на МФ: http://www.minfin.bg: (Публични разходи> Финанси на общините> Документи>DDS-03-2013-municipalities-ANNEX-MAKETI).
Информацията и таблицата в електронен формат с конкретни данни към 31.03.2013 г. следва да се представят в срока по т. 12 само в електронен формат на е-mail: v.pagelski(a)m
ininfin.bg
26. Напомняме, че определените в настоящото указание срокове за представянето на отчетите за касовото изпълнение и на оборотните ведомости следва да се спазват стриктно и без изключения.
При всяко неспазване на настоящите указания, в т.ч. и сроковете, ще е в сила регламентът на чл. 96 от ПМС № 01 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., в условията на който министърът на финансите може да приложи разпоредбата на чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Заместник министър-председател и министър на финансите: (п)
(Симеон Дянков)

 
     
     
  Република България
Национален осигурителен институт
№ 91-01-71 от 11.03.2013 г.


 
 
 
  УКАЗАНИЕ

Относно: Изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност....


 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
ЕКСПЕРТИС
 
     
 

С брой 33 на „Държавен вестник” от 05 април 2013 г., са направени някои промени във важни нормативни актове:
- Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. Изм., дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
- Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
- Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. Изм. Дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
- Наредба за осигурителните каси
- Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
- Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. Изм., дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Пълният актуализиран текст на нормативните актове можете да намерите в

Експертис - счетоводно-правна информационна система

 
     
 
ВИДЕО
 
     
 

Регулиране на слабата капитализация по ЗКПО за данъчни цели - Мина димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Обезценка на вземания във връзка с преобразуването на финансовия резултат за 2012 г. по ЗКПО
Мина Димитрова - дипломиран експерт-счетоводител

Осигуряване на самоосигуряващи се лица през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване

Срокове за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване