НАЧАЛО > КНИГИ и ДИСКОВЕ, СЕМИНАРИ и ВИДЕОЗАПИСИ
ИЗДАНИЯ 2017 г.

 

Цена на комплекта
книгa + диск:

13.80 лв.
вместо
19.80 лв.

Тематичен обхват:
ЗКПО

Издава се от:


Книга и диск:
ЛИЧНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ФИРМЕНИ АКТИВИ
Трифон РАХНЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Авторски колектив
Издание 2017 г.


Цялостен експертен коментар • Справки, отчети, заповеди • Изчислителни таблици

Практико-приложни решения, свързани с данъчното регулиране на разходите в натура

ЦЯЛОСТЕН ЕКСПЕРТЕН КОМЕНТАР И ПРИМЕРИ
Коментарът се основава на разработени примери и дава отговор на множество въпроси, които възникват при работата на всеки счетоводител:
• Кои групи активи подлежат на облагане с данък върху разходите в натура
• Как се доказва личното ползване на превозно средство
• Какви са изискванията за документална обоснованост
• Кои разходи, свързани с превозни средства, недвижими имоти и други активи, следва да участват при формирането на данъчната основа по ЗКПО
• Как се определя данъчната основа за начисляване на данък върху разходите в натура

СПРАВКИ, ОТЧЕТИ, ЗАПОВЕДИ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
Към материала са приложени редица примерни разработки на:
ЗАПОВЕДИ, свързани със:
• Идентифициране на активите, които не се вписват в предмета на независимата икономическа дейност
• Регламентиране на реда, условията и изискванията за отдаване под наем на актив на служител срещу възмездяване по пазарна цена
• Регламентиране с изрична забрана за ползването на активите на фирмата за лични цели
• Регламентиране с конкретна заповед за всяко превозно средство на разхода за гориво
• Други
СПРАВКИ
• Месечен отчет на изминатите километри
• Месечен пътен лист за изминат пробег
• Справки (ежемесечни и годишни) за определяне на разходите в натура за автомобили и недвижими имоти
ДОГОВОРИ, ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ, ОПИСИ

ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ
Въведете данните за вашата фирма и ще получите бързо и лесно изчислени:
• Месечни справки за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за автомобили или недвижми имоти
• Годишна справка за определяне на данъка по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО
• Отчет за изминатите километри и разхода на гориво
• Други
Бланки на заповеди, протоколи и други също позволяват попълване на вашите данни

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСКА:

I. Заповеди-справки-отчетни документи

01. ЗАПОВЕД № А ........../.............2016г. Относно: Целева инвентаризация на налични активи, които не се вписват в предмета на независимата икономическа дейност на „Фирма” ООД и не участват в осъществаване на основната дейност на дружеството, съобразно писмо на НАП № 20-00-15/22.01.2016 г.

02. ЗАПОВЕД № Б ...... /.........2016г. Относно: Реда и условията за отдаване под наем на активи, собственост на „Фирма” ООД, в съответствие с параграф 1, т. 83 от ДР на ЗКПО.

03. ЗАПОВЕД № В ........ /..........2016г. Относно: Статута на активите на „Фирма” ООД в стопанската практика.

04. ЗАПОВЕД № Г ........../..........2016г. Относно: Зачисляване на МПС, собственост на „Фирма” ООД

05. ЗАПОВЕД № Д ......... /............2016 г. Относно: Местодомуване на МПС, собственост на „Фирма” ООД

06. ЗАПОВЕД № E ......./............2016 г. Отностно: Утвърждаване на вътрешнофирмени отчетни документи

07. ЗАПОВЕД № Ж ......./.........2016 г. На основание Наредба № 3/25.09.1989г. на Министерството на транспорта (ДВ бр. 93/01.12.1989г.)

II. Справки за числовия пример

08. ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЧЕН ПРОБЕГ

- ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОТЧЕТА
- ДНЕВЕН ПЪТЕН ЛИСТ
- ОТЧЕТ
- ОПИС Ф-РИ
- НОРМИ

09. СПРАВКИ за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за автомобил "Дачия", модел "Логан" рег. № СА3031ВК

- Месечна справка МПС
- Годишна справка МПС

10. СПРАВКИ за определяне на разходите в натура и корекция на данъчен кредит за недвижим имот

- Месечна справка НИ
- Годишна справка НИ

III. Договор за наем и протоколи

11. Договор за наем на МПС (примерен)

12. ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (1) ...въз основа на сключен договор за наем на МПС

13. ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (2) ...въз основа на сключен договор за наем на МПС

 

ЗАКУПЕТЕ СЕГА

 

Предстоящо издание
Излязла от печат

ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2017 г.

- Издание в три тома -

Цена на трите книги:
50.40 лв.
вместо
72.00 лв.


Цена на трите диска:
50.40 лв.
вместо
72.00 лв.


Цена на комплекта
три книги + три диска:

59.40 лв.
вместо
108.00 лв.

Книгите могат да се
закупят и поотделно.

Обем:
Том I: над 600 стр.
Том II: над 500 стр.
Том III: над 400 стр.
+
Три диска с данни

Безплатна доставка
с куриер на Булпост.

Актуализирани нормативни текстовеЕкспертни коментариПисма и указания

Комплектът включва три книги, съдържащи новата данъчна рамка през 2017 г.

Том I, част 1: ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Том I, част 2: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Мина ЯНКОВА –  държавен експерт в Министерство на финансите

Том II: ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право

Том III: ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Петър ЗАХАРИЕВ – данъчен експерт в НАП
Доц. Любка ЦЕНОВА – доктор по данъчно право

Книгите съдържат:

 • Актуализираните нормативни текстове на данъчните закони
 • Изчерпателни експертни коментари по последните промени в законодателството
 • Най-новите писма и указания на НАП и Министерството на финансите

Дискът към комплекта от трите книги включва:

 • Цялото съдържание на книгите
 • Допълнителни нормативни актове за данъците и данъчния процес
 • Практика на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по данъчни дела

Подробно съдържание на книгите и дисковете в трите тома:

ЗДДС и ППЗДДС

 

книга

диск

Нормативна уредба

Закон за данък върху добавената стойност, пълен актуализиран текст

Правилник за прилагане на ЗДДС, пълен актуализиран текст            

Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз

 

Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността

 

Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз

 

Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

 

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Регламенти и директиви*

 

Коментар

Експертен коментар на промените в ЗДДС и ППЗДДС

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП и МФ по ЗДДС

Допълнително писма и указания

 

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Решения на Съда на ЕС по данъчни дела

 

* Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност
Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки


ЗКПО и ЗАДС

 

книга

диск

Нормативна уредба ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане, пълен актуализиран текст

Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

 

Заповед на основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане – утвърден списък с наименования на общини, в които през предходната година е регистрирана безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната

Нормативна уредба  ЗАДС

 

 

Закон за акцизите и данъчните складове, пълен актуализиран текст

Правилник за прилагане на ЗАДС

 

Закон за виното и спиртните напитки

 

Закон за митниците

 

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

 

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

 

Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия

 

Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

 

Наредба № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки

 

Наредба № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

 

Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки

 

Наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки

 

Наредба № 1 от 10.10.2006 г. за реда и условията за регистриране, заличаване от регистъра на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, технологични дневници, начин за воденето им и контрола върху регистрираните лица и дейността им

 

Наредба № 106 от 23.08.2006 г. за условията и реда за предаването на вторични продукти от винопроизводство за задължителна дестилация, изискванията на които трябва да отговарят и контрола върху тях

 

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

 

Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино

 

Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртни напитки, разрешените добавки и условията за използването им

 

Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки

 

Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържание и форма на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им

 

Наредба за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки

 

Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина

 

Наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство

 

Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване

 

Регламенти, директиви и решения на ЕК*

 

Коментари

Експертен коментар на промените в ЗКПО

Експертен коментар на промените в ЗАДС и ППЗАДС

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Решения на Съда на ЕС по данъчни дела

 

*  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията
Решението на ЕК по чл. 189 б от ЗКПО
Решение на ЕК по чл.184 от ЗКПО: № С(2008)848 от 11.03.2008 г. относно Държавна помощ № 166/2007 - България и Регионална помощ - Закон за корпоративното подоходно облагане (член 184)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за сближаване на данъците върху цигарите
Директива на Съвета 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари
Директива на Съвета 92/83ЕИО от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки
Директива на Съвета 92/84/ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки
Директива на Съвета 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия
Директива на Съвета 95/60/ЕО от 27 ноември 1995 г. относно фискалното маркиране на газьол и керосин
Директива на Съвета 2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчното облагане на  енергийните продукти и електроенергията
Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни
Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО
Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО
Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн
Регламент на Комисията (ЕИО) № 2719/92 от 11 септември 1992 г. относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността
Регламент на Комисията (ЕИО) № 3649/92 от 17 декември 1992 г. относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане
Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
Регламент (EО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 година относно удостоверение за освобождаване от акциз
Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) 2073/2004
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1221/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията по отношение на данните, които трябва да се предоставят в рамките на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки 

ЗДДФЛ и ЗМДТ

 

книга

диск

Нормативна уредба

Закон за данъците върху доходите на физическите лица, пълен актуализиран текст

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., в сила от 7.08.2015 г.

 

Закон за местните данъци и такси, пълен актуализиран текст

Коментар

Експертен коментар на промените в ЗДДФЛ

Експертен коментар на промените в ЗМДТ

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

 

 

ЗАКУПЕТЕ СЕГАПредстоящо издание
Излиза от печат
през март 2017 г.

СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ - 2017 г.

Цена на книгата:
28.80 лв.
вместо
36.00 лв.


Цена на диска:
28.80 лв.
вместо
36.00 лв.


Цена на комплекта
книга + диск:

36.00 лв.
вместо
48.00 лв.

Обем:
Над 500 стр. +
Диск с данни

Безплатна доставка
с куриер на Булпост.

Актуализирани нормативни текстовеЕкспертни коментариПисма и указания

Експертни коментари:
Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
Нели ВАНГЕЛОВА - държавен експерт по осигуряването в НОИ

Книгата съдържа:

 • Актуализираните текстове на Кодекса за социално осигуряване, Закона за бюджета на ДОО и на всички наредби, свързани със социалното осигуряване
 • Експертни коментари по последните промени в нормативната уредба
 • Писма и указания на НОИ и НАП
 • Справочна информация в табличен вид – минимален осигурителен доход по основни икономически дейности, диференцирани осигурителни вноски, таблица за размера на осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице

Коментарите съдържат:

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

 1. Осигурени лица
 • Лица осигурени за всички осигурени социални рискове
 • Осигуряване на работещите по граждански договори
 • Самоосигуряващи се лица
 1. Задължения на осигурителите
 2. Осигурителен доход и размери на осигурителните вноски
 • работници и служители
 • държавни служители
 • управители
 • лица на изборни длъжности
 • членове на кооперации
 • самоосигуряващи се лица
 • лица, които полагат труд без трудво правоотношение

      4. Избор за промяна на осигуряването от допълнително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“
5. Срок за внасяне на осигурителните вноски

 1. Осигурителен стаж
 2. Подаване на данни за осигуряването

ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДОО
1. Парични обезщетения при временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство:

 • Общи положения;
 • Парични обезщетения при временна неработоспособност;
 • Парични обезщетения при трудоустрояване;
 • Парични обезщетения за майчинство;
 • Парични обезщетения при тежко заболяване на майката или смърт на майката и/или на бащата на детето;
 • Нови отпуски и обезщетения за майчинство;
 • Грешки, допускани от осигурителите при попълване и представяне на документите за изплащане на обезщетенията.

2. Парични безщетения при безработица.
3. Парични помощи от ДОО:

 • парична помощ при смърт на осигуреното лице;
 • парична помощ за инвалидност;
 • изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи.

Дискът към книгата включва:

 • Цялото съдържание на книгата
 • Допълнителни нормативни актове
 • Практика на Върховния административен съд
 • Всички двустранни международни договори за социално осигуряване

Подробно съдържание на книгата и диска:

 

книга

диск

Нормативна уредба

Кодекс за социално осигуряване

Закон за бюджета на ДОО (извлечение)                                               

 

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

 

Кодекс на труда

 

Закон за бюджета на ДОО (пълен текст)                                              

 

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

Закон за здравето

 

Закон за здравното осигуряване

 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 

Закон за инспектиране на труда

 

Закон за семейни помощи за деца

 

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

 

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация

 

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КСО

 

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

 

Наредба за работното време, почивките и отпуските

 

Наредба за осигурителните каси

 

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране

 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

 

Наредба за медицинската експертиза

 

Наредба за трудоустрояване

 

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

 

Списък на професионалните болести

 

Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест

 

Методика за изчисляване на индивидуален коефициент

 

Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход

 

Регламенти*

 

Коментар

Цялостен експертен коментар на промените в КСО и наредбите по осигуряването

Писма и указания

Най-новите писма и указания на НАП и НОИ

Справочник

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности

Диференцирани осигурителни вноски

Таблица за размера на осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице

Съдебна практика

Решения на ВАС

 

Двустранни международни договори за социално осигуряване

 

* Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на наети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и Регламент на Съвета (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71

 

 

ЗАКУПЕТЕ СЕГАПредстоящо издание
Излиза от печат
през февруари 2017 г.

Универсална книга за
БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ

- Издание 2017 г. -

Цена на книгата:
28.80 лв.
вместо
36.00 лв.


Цена на диска:
28.80 лв.
вместо
36.00 лв.


Цена на комплекта
книга + диск:

36.00 лв.
вместо
48.00 лв.

Обем:
Над 500 стр. +
Диск с данни

Безплатна доставка
с куриер на Булпост.

 

Книгата съдържа:

НОРМАТИВНА БАЗА И СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Актулизираните текстове на закони, правилници, наредби, класификатори, Указания на МФ и списъци с кодове, сметки и обслужващи банки за 2017 г.

ЕКСПЕРТНИ КОМЕНТАРИ

Счетоводно отчитане и годишното приключване в бюджетните организации
Теодора БАКЪРДЖИЕВА - главен одитор-методолог в Сметната палата

Взаимоотношения с персонала, работещ по трудово и служебно правоотношение - правила, условия, преназначаване, заплащане и др.
Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

Социално и здраво осигуряване
Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално и здравно осигуряване

 

ЗАКУПЕТЕ СЕГАПредстоящо издание
Излиза от печат
през април 2017 г.

1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
- Издание 2017 г. -

Цена на книгата за 2017 г.:
28.80 лв.
вместо
36.00 лв.


Цена на диска за 2017 г.:
28.80 лв.
вместо
36.00 лв.


Цена на комплекта
книга + диск за 2017 г.:

36.00 лв.
вместо
48.00 лв.

Обем:
Над 500 стр. +
Диск с данни

Безплатна доставка
с куриер на Булпост.Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в четири големи раздели: „Счетоводно отчитане”, „Данъчно облагане”, „Трудово право” и „Осигуряване”

Книга и диск

ВАЖНО: Изданието за 2017 г ще съдържа изцяло нови въпроси и отговори на експерти по актуални казуси, различаващи се от въпросите и отговорите от изданието за 2016 г. Принципните въпроси, засегнати в изданието от 2016 г., ще бъдат актуализирани и добавени в диска към изданието.


Счетоводно отчитане
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други. Отговорите са съобразени с новия Закон за счетоводството и промените в НСС.

Данъчно облагане
Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО.

ЗДДС
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.

ЗКПО
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.

ЗДДФЛ
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Трудово право
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.

Осигуряване
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.

Съдържание на диска:
Варианта на диск съдържа, както цялото съдържание на книжното тяло, така и изчерпателен сборник нормативни актове, свързани с материалите. Електронната форма ви позволява да навигирате между множество документи, да преглеждате цитираните членове, да се запознаете с голям обем свързана информация.
ЗАКУПЕТЕ СЕГАВИДЕОЗАПИС НА СЕМИНАР
Видеозапис на семинар СЧЕТОВОДСТВО

Цена за видеозапис на семинара:
40.00 лв.
без ДДС


Вземете в комплект
само за 19.80 лв.

Модул 1. Промените в осигурителното законодателство 2017
Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

Модул 2. Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
(Обстойно ще се засегнат и всички нови моменти при личното ползване на фирмени активи - "Данък Уикенд")
Мина ЯНКОВА
– държавен експерт в МФ

Модул 3. Годишно счетоводно и данъчно приключване.
Промените в ЗКПО

Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., регистриран одитор

Дата: 18 януари 2017 г.

 

Програма:

Модул 1. Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС -
Мина ЯНКОВА
– държавен експерт в МФ

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2017 г.
 Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС

Промени, свързани с Директива 2006/112/ЕО

 • Право на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за  независима икономическа дейност за стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО;
 • Право на приспадане на частичен данъчен кредит;
 • Корекции на ползван данъчен кредит на стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО. Еднократни корекции в намаление. Еднократни корекции в увеличение. Многократни годишни корекции.
 • Ограничения за корекции.

ІІ.  Промени, в резултат на констатирани несъответствия с решения на Съда на ЕС

 • Доставка на обща туристическа услуга;
 • Ред за  издаване на кредитно известие при намаление на данъчна основа или разваляне на доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане. Ред за извършване на корекция на размера на ползвания данъчен кредит от получателя при развалянето на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане.

III. Промени във връзка несъответствия на разпоредби в ЗДДС с Директива 2006/112/ЕС.

 • Доставка, свързана с международен транспорт; 
 • Облагаемите сделки в случаите, когато данъчно задължено лице действа от свое име, но за чужда сметка.

IV. Промени, свързани с прецизиране на разпоредби в закона.

 • Липса на доставка на стоки или услуги. Данъчно третиране дейността на консорциуми;
 • Данъчно събитие. Изискуемост на данъка при вътреобщностно придобиване;
 • Освободени доставки;
 • Прихващане на данък за възстановяване;
 • Уреждане действията на наследниците при смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице, независимо дали е или не е едноличен търговец;
 • Ред за документиране и отчитане на доставка, за която от доставчика е начислен данък преди прекратяване на регистрацията му по закона.
 • V. Други промени

Модул 2. Годишно счетоводно и данъчно приключване. Промените в ЗКПО Мина ДИМИТРОВА – д.е.с., регистриран одитор

1. Значими промени в корпоративното облагане  за 2016г.  Данъчно третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи.

2. Актуални аспекти и казуси от практиката при формиране на данъчния финансов резултат за 2016г. и попълване на ГДД по чл.92 от ЗКПО, свързани с:

 • постоянни данъчни разлики;
 • временни данъчни разлики;
 • режим на слаба капитализация;
 • пренасяне на данъчна загуба

3. Съдебна и данъчна практика по прилагане на ЗКПО;

4. Актуални аспекти по прилагането на Новият закон за счетоводство

Модул 3. Промените в осигурителното законодателство 2017 -
Аспасия ПЕТКОВА
– експерт по социално осигуряване

Закон за бюджета на ДОО за 2017 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Задължителни осигурителни вноски
Кръг на осигурените лица.
Избор на универсален и професионален фонд
Условия за пенсиониране за различните категории лица- първа, втора,трета категория труд, учители,  военнослужещи и др.
Наредба за паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване. Подаване да данни и информация в НОИ. Права и задължения на осигурителите и на осигурените лица.
Наредба № Н-8 - подаване на декларации в НАП.
Закон за здравното осигуряване – права и задължения на работодатели и осигурени лица. Прекъсване и възобновяване на  здравноосигурителен статус.
Актуални указания на НОИ и НАП.
Глоби и санкции при нарушаване на разпоредбите.

Програмата ще бъде актуализирана преди семинара съобразно настъпилите до момента промени в законодателството.

Лектор: Аспасия Петкова – работила като директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, главен експерт в МТСП.


 

ЗАЯВЕТЕ СЕГАИЗДАНИЯ 2016 г.
Последни бройки на
ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ
Важат до изчерпване на тиража!

 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ в сила от 15 април 2016
с цялостен експертен коментар на д-р Полина ЦОКОВА,
юрист в държавната администрация

Цена на комплекта
книга и диск:

36.00 лв.
вместо
48.00 лв.

Обем:
Книга 624 страници +
Диск с данни

Безплатна доставка
с куриер на Булпост.

Комплектът е събрал както цялата нормативната рамка в областта на обществените поръчки, така и процедури, образци и формуляри, справочник, полезни връзки и цялостен коментар на д-р Полина Цокова, юрист

Информация, която се съдържа в комплекта:

• СБОРНИК С ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
В книгата и в диска

• Закон за обществените поръчки, В сила от 15 април 2016 г.
• Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, В сила от 15 април 2016 г.
• Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, В сила от 15 април 2016 г.
• Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации;
Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент на
Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV);
• МНОЖЕСТВО ДОПЪЛНИТЕЛНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ...
Само в диска

• ЦЯЛОСТЕН ИЗЧЕРПАТЕЛЕН КОМЕНТАР на д-р Полина ЦОКОВА, с добавени в диска интерактивни връзки към конкретните членове и параграфи на цитираните нормативни актове
В книгата и в диска

ЕДИНСТВЕНО В НАШЕТО ИЗДАНИЕ!
• Готови за попълване ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ по изпълнението на ЗОП и ППЗОП, както нормативноустановените, така и онези, без нормативно установен образец
Само в диска

Пълно съдържание на диска:

 

ЗАКУПЕТЕ СЕГА 
НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ - 2016

Цена на книга:
14.40 лв.
вместо
28.80 лв.

Цена на диск:
14.40 лв.
вместо
28.80 лв.

Книга и диск:
24.00 лв.
вместо
48.00 лв.

Обем:
640 странициБезплатна доставка
с куриер на Булпост.

Справочна информация за практическо счетоводство!
Книга и диск

Акценти:

• Банкови сметки и кодове за вид плащане

• Размер и обхват на осигурителните вноски за периода 1980 г. - 2016 г.

• Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и класове професии за периода 2005 г. - 2016 г.

• Размер на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, ЗО и за УчПФ - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за периода 2007 г. - 2016 г.

• ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ – Касова отчетност; Място на изпълнение на доставката на стоки и услуги; Данъчна основа; Данъчно събитие; Данъчен кредит; Видове регистрации и дерегистрации; Освободени доставки и придобивания; Данъчни ставки; Доставки, облагаеми с нулева ставка и условия за нейното прилагане; Срокове, санкции и понятия по ЗДДС

• ДДС ПРИ ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС – Данъчни ставки, приложими в ЕС; Прагове за регистрация в ЕС; Прагове за регистрация при вътреобщностно придобиване; Прагове за регистрация при дистанционни продажби на стоки; Адреси на данъчните администрации в държавите-членки на ЕС

• КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Данък при източника; Данък върху разходите; Алтернативен данък; Данъчни амортизируеми активи и данъчен амортизационен план; Данъчни временни и данъчни постоянни разлики; Авансови вноски; Срокове, санкции и понятия; Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

• ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ; Данъчни облекчения; Данъчни ставки; Размери на нормативно признатите разходи; Годишна данъчна декларация; Срокове, санкции и понятия

• Национална класификация на професиите и длъжностите – 2011, с новите и променените длъжности и кодове за 2016 г.

• Разходни норми на горивата за всички нови модели автомобили

• Работна заплата (от 1992 г.), командировъчни и цени на горивата (от 1994 г.), ОЛП (от 1991 г.), фиксинг (от 1991 г.), либор (от 1998 г.) и други


ЗАКУПЕТЕ СЕГА ПЪЛНО СЪДЪРЖАНИЕ


ЗА ДА ПОЛЗВАТЕ ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЯВЕТЕ КНИГА И ДИСК

 
НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ - 2016
с цялостен експертен коментар на авторски колектив


Цена:

18.00 лв.
вместо
36.80 лв.

Обем:
624 страници


Безплатна доставка
с куриер на Булпост.

Книга

Министерският съвет прие изменения и допълнения в счетоводните стандарти. Те се правят във връзка с въвеждането в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолизираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и кореспондират и с някои изисквания на Закона за счетоводството, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Книгата "Национални счетоводни стандарти - 2016" съдържа актуализираните нормативни текстове, приети с Постановление № 394 от 30.12.2015 г. Експертни коментари са поместени не само за изменените стандарти и напълно новия стандарт за преминаване за първи път към НСС, но и за абсолютно всеки от стандартите. В пълен текст може да намерите Постановление № 394 от 30.12.2015 г- За изменение и допълнение на НСФОМСП и примерен национален сметкоплан.

Авторски колектив:

проф. д-р Стоян ДУРИН
д.е.с., рег. одитор


доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА
д.е.с., рег. одитор


доц. д-р Живко БОНЕВ
д.е.с., рег. одитор

Султана БЪЛГАРЕНСКА
д.е.с., рег. одитор
д-р Иван ЗЛАТКОВ
д.е.с., рег. одитор


Иван СИМОВ
д.е.с., рег. одитор


Мина ДИМИТРОВА
д.е.с., рег. одитор

Райна СТЕФАНОВА
д.е.с., рег. одитор

 

ЗАКУПЕТЕ СЕГАКниги 2017 г. Книги 2016 г. Семинари ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ