Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

 
сп. Български законник
бр. 6 от 2022 г.

Издаване на данъчен документ (фактура) на данъчно незадължено физическо лице

Въпрос: Фирма „А” ЕООД извършва онлайн продажби само в България. Има собствен сайт. Регистрирана е по ДДС. Няма касов апарат. Има сключени договори с „Еконт“ и „Спиди“. Получава си парите само по банка. Управителят си пакетира стоката у дома. Трябва ...

Доставчик, улесняващ доставките при дистанционни продажби на стоки, внасяни от трета страна или територия

Общата характеристика за доставката на стока, която възниква при дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, е дадена с чл. 14, ал. 3, т. 1-4 от ЗДДС. В съответствие с нея такава е доставката на стока, която се превозва о...

Инвестиционни банки и инвестиционни посредници след последните промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 29.03.2022 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г.) режимът на предоставяне на инвестиционни услуги и извършване н...

Място на изпълнение на вътреобщностното придобиване съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната...

Облагане с ДДС на услуга по наемане на имоти в друга държава членка

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, предоставя услуга по наемане на имоти в Гърция. Имотите не са собственост на дружеството. По сметката на дружеството постъпва 30% предплащане, като част от тази сума остава като комисиона за дружес...

Данъчни аспекти при отдаване на каравана под наем

Въпрос: Физическо лице – земеделски производител, нерегистриран по ЗДДС и не води счетоводство, пуска само Д 1 и Д 6 и декларация по чл. 50 към 31.12. Взима земя на морето под наем, слага собствена каравана и отдава под наем на туристи. 1. Има ли пра...

Коригиране на грешки, допуснати в подадени декларации по чл. 125 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва услуга на белгийска фирма, която са я дерегистирали от ДДС. Фактурата е отразена в дневник продажби и във ВИЕС декларацията, трябва ли да коригираме фактурата с начислен ДДС 20% и така да я отраз...

Облагане на доходи от ДУК на чуждестранно лице

Въпрос: Чуждестранно физическо лице, гражданин на Бразилия, е собственик и управител на българско дружество (ЕООД), като в дружеството е осигурен по Договор за управление и контрол върху максимален осигурителен доход. За 2021 г. лицето не е местно за...

в. Седмичен законник
бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.

Временна финансова помощ на дружество

Собственик на ЕООД, ползващо НСС, дава парична вноска по чл. 134 от ТЗ на дружеството като временна финансова помощ. Трябва ли някъде да се обявят в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ тези вноски? Непосредствено след въвеждане на промяната в чл. 50 от ЗДДФЛ и з...

Данъчни задължения на физическо лице - чуждестранен гражданин със статут за временно пребиваване в България

Наш клиент е физическо лице, гражданин на Руската федерация, което живее в България от 3 години (все още с временен статут на пребиваване, тъй като чака да минат 5 години, за да получи постоянен, защото има регистрирана фирма тук в България, която пр...

Данъчно третиране на дарение

Дружество сключва договор за целево дарение с фондация, регистрирана от Министерството на правосъдието на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществ...

ДДС при брак на стоки

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и се занимава с производство на спално бельо. Платовете, които използва за производството им, се внасят от трети страни и е платено ДДС при вноса и съответно и ползван данъчен кредит. При наводнение на склада от спука...

Имуществена отговорност на работника или служителя към работодателя

Има ли работодателят право да предяви имуществена отговорност спрямо служител, който по длъжностна характеристика не е материалноотговорно лице? Имуществената отговорност при трудово правоотношение е уредена в КТ. За вредата, която е причинил на раб...

Командироване на държавен служител в почивен ден

Държавен служител съм и ме командироват в друг град за 2 дни, като първият ден, през който трябва да пътувам, е неделя. За този ден полагат ли ми се командировъчни и ще ми се зачете ли извънреден труд за неделята? Съгласно чл. 32 от На­ред­бата за с...

Компенсация, отпусната от Министерството на енергетиката на крайните небитови потребители на електрическа енергия

Издадена е фактура и ДИ към нея. Във фактурата е записано: Консумирана ел. енергия, Мярка - КВЧ, Количество - 2600 единица, цена 0.30951, стойност 804.73 лв. Такса обслужване - 35 лв. Данъчна основа - 839.73 лв. ДДС - 167.95 лв. Обща стойност 1007.68...

Осигурителни аспекти при получени комисиони по граждански договор от собственик на ЕООД

Лице, собственик на ЕООД, се осигурява през дружеството като упражняващ личен труд в дружеството върху 710 лв. Едновременно с това ФЛ има “граждански договор” с друга фирма, която няма нищо общо с първата, от която получава комисиона за посредническа...

в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2022 г.

Времето, през което едно лице е зачислено на редовна докторантура, когато не съществува трудово правоотношение, се признава за стаж по силата на нормативен акт

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наш преподавател желае да му се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за периода на неговото обучение за придобиване на висше образование в Русия /твърди че има междунар...

Доставки на стоки за страни от ЕС

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството извършва доставки на стоки за страни от ЕС. То притежава следните документи: - фактура за доставката, в която са посочени всички реквизити, изискуеми от Регламен...

Зачитане на осигурителен стаж за времето на докторантурата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Между 2017 г. - 2020 г. бях редовен докторант във ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“. Зачита ли се това време за трудов стаж? Времето, което се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, е регламентирано с чл. 9 ...

Имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето на работника

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата, ако се случи увреждане на здравето при работа? Има ли някакво обезщетение от работодателя? Кодексът на труда (КТ) предвижда специална имуществена отговорност на работода...

Прекратяване на трудов договор от служителя с предизвестие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител е в платен годишен отпуск, като преди изтичане на платения отпуск си подава предизвестие за напускане. Длъжен ли е работодателят да се съгласи на това предизвестие, тъй като учителят вече е в разр...

Прекратяване на трудов договор с работник след смърт на собственика на ЕООД

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как следва да се прекрати договора с работник на трудов договор след смъртта на собственика на еднолично дружество с ограничена отговорност? Съгласно чл. 157, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) дружеството, ...

№ 07-00-35 от 27.01.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на недвижими имоти по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-35 от 27.01.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП София. Видно от изложената фактическа обстановка в запитването, през 2017г. е формиран капитал на представляваното от Вас...

№ 07-00-69 от 15.02.2022 г. Относно: Данъчно облагане по Закона за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на разходи за самолетни билети и настаняване в България на италиански гражданин, нает от “Р“ ЕООД по договор с италианско дружество за услугата предоставяне на персонал, в съответствие с § 1, т. 26, буква „ж“ и § 1, т. 27, буква „а“ от ЗДДФЛ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 07-00-69/15.02.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Р“ ЕООД наема италиански гражданин по договор с компанията-майка „Р….. Италия“ ….. („Р…….. Ита...