сп. Български законник
бр. 1 от 2022 г.

Доставка на една и съща стока във верига, включваща и междинен доставчик

Въпрос: Българска фирма закупува от Австрия стока и я продава на друга българска фирма. Стоката обаче пътува директно от Австрия към Франция. Транспортът е за сметка на купувача - българска фирма. Правилно ли разбирам, че място на сделката между двет...

Договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги

1. Договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги са уредени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки1. Той имплементира Директива (ЕС) 2019/770 относно някои аспекти на договорите за пред...

Задължение за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС при доставки на услуги с получатели – данъчно задължени лица, установени в друга държава членка или трета страна

На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни ...

Зачитане на осигурителен стаж на съдружник, който се осигурява като самоосигуряващо се лице, определяне на дохода за 2021 г.

Зачитането на осигурителен стаж на наетите лица и на самоосигуряващите се лица се извършва по принципно различен начин. Достатъчно за зачитане на осигурителен стаж на наетите е за тях да са дължими осигурителни вноски, т. е. да са полагали труд и да ...

Промени в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г.

Влизане в сила на промените Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които са обнародвани през 2020 г. (ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г.), влязоха в сила от 23.12.2021 г. Едногодишният срок бе даден на гражданите и администра...

Анулиране на погрешно издадени фактури

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, доставя стока на клиент, за което издава фактура в брой в момента на доставката в месец октомври. Фактурите, които издава доставчикът, са и касови бележки (касовият бон не може да се отдели от фактурата). В края н...

Данъчни аспекти при закриване на ДЗЗД

Въпрос: ДЗЗД е създадено с цел участие и изпълнение на обществена поръчка. Регистрирано е по ДДС на 18.12.2019 г. на основание чл. 132 ал. 5 от ЗДДС. Договорът за обществена поръчка е изпълнен и ДЗЗД трябва да се закрие. Адвокат ще изготви и подаде д...

Данъчното облекчение за деца за 2021 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице с личен труд може ли да се възползва от облекчението за деца за 2021 г. и какви документи ще са необходими за подаване и докога? Отговор: По специфичен начин за текущата 2021 година са регламенитирани сумите за ползва...

в. Седмичен законник
бр. 4, 24 - 30 януари 2022 г.

Едноличните търговци не разпределят дивидент

ЕТ на патент (фризьорски салон), водещ едностранно счетоводство, може ли да разпредели дивидент? Внася ли се 5% данък? Подава ли се справка по чл. 73 от ЗДДФЛ? Печалбата в предприятието на едноличния търговец може да се изплати на собственика или да...

Възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, участва на търг в Италия за закупуването на бижута, Бижутата на търга се продават от името на съд в Испания. Фирмата има издаден документ от GOBID INTERNATIONAL AUCTION GRUP SRL като в първата част са разписани...

Данъчно третиране на дейност, извършвана от сдружение с нестопанска цел

Сдружение с нестопанска цел в рамките на регламентираната си дейност получава държавно финансиране за създаването на нова музика с цел популяризиране на определен музикален жанр. Сдружението решава, че за да достигнат до по-голяма аудитория, част от ...

ЗДДС при авансово плащане за покупка на апартамент

Дружество плаща авансово за покупка на апартамент, за който ще има право на данъчен кредит. В месеца на плащане получава авансова фактура за платения аванс. Финализирането на сделката и реалното придобиване на собствеността на апартамента ще се случи...

Необходими условия, за да е налице вътреобщностно придобиване

Българска фирма поръчва от “Емаг” офис оборудване. Една част от оборудването бива доставено с фактура от румънска фирма. Румънската фирма е партньор на “Емаг”. В румънската фактура са посочени реквизитите на българската фирма - име, адрес, ЕИК, ДДС н...

Определяне на датата, на която изтича неплатен отпуск

Как се изчисляват 6 месеца неплатен отпуск по чл. 167а, ал. 1 КТ за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст? Ако лицето е подало молба за ползване на този вид отпуск от 15.01.2022 г. и заложим 30 календарни дни за месец, т.е. 180 дни, п...

Отчитане на работното време на транспортни работници

Как правилно да се организира и отчита работното време на транспортните работници във фирма, извършваща международен автомобилен транспорт с МПС над 12 тона, спазвайки изискванията на Регламент 561/2006, Директива 15/2002 и Кодекса на труда? Според Д...

Прекратяване на трудов договор при 50% трайна неработоспособност

На работник по трудов договор ТЕЛК издава документ за 50% трайно намалена работоспособност. Може ли такъв работник да бъде съкратен поради намаляване обема на работа на фирмата? В съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредбата за трудоустрояване лицата с ...

в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.

Допълнителен отпуск за обучение на студент

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса:Работя в държавна администрация и съм студент четвърти курс редовна форма на обучение, предстои ми писане на дипломна работа и защита. Имам ли право на допълнителен отпуск? Съгласно чл. 66 от За...

Изплащане на ДТВ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли след заповед на директора за ДТВ да се изплати под формата на аванс и да издаде др. Заповед за СБКО и да нареди да се изплати като втори аванс в същия месец? Съгласно чл. 270, ал. 2 от Кодекс...

Ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от баба или дядо

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Със съпруга ми осиновихме дете - момче, което ни бе предадено на 12.10.2021 г. Детето навършва една годинка на 07.01.2022 год.. В момента съм бременна с момиче, като от 17.01.2022 г. имам право да ползва...

Прекратяване на трудов договор на лице, навършило пенсионна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Аз съм родена през 1959 г. (на 62 години), работя на безсрочен трудов договор като преподавател в университет и имам събран трудов стаж от 11 г. Според настоящите промени в закона моите работодатели имат...

Прехвърляне и наследяване на дял в ООД

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли при вече учредено ООД, вече работещо, да се прехвърля дял? А възможно ли е такъв дружествен дял да се наследява? Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, к...

Работа при условия на втора категория труд

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпрос: Основната дейност на дружеството е строителство. Предстои да започнете монтаж на минно оборудване на територията на “X” АД. Според Наредбата за категоризиране на труда при пе...

№ 3-1372 от 08.10.2021 г. Относно: Прилагането на специален режим в Съюза на основание чл. 156 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, „А“ ООД е регистрирано по ЗДДС лице и извършва основно дейност чрез онлайн продажби. Възнамерява да извършва онлайн търговия чрез електронен интерфейс – Amazon.de. Амазон е платформа за онлайн търговия в световен маща...

№ 93-00-4685 от 15.10.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите от разпореждане с финансови инструменти

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№93-00-4585/24.09.2021 г., задавате следните въпроси, тъй като обмисляте да учредите компания в нашата страна: 1. Какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО...