начало
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2017 г.

Амортизирането на актива съгласно нормите, допустими от ЗКПО, няма отношение към корекциите на данъчен кредит по ЗДДС

Въпрос: При продажба на ДМА – автомобил (изцяло амортизиран - изтекли са 4 години от придобиването му) по застрахователна стойност и начислено ДДС върху тази стойност следва ли да се прави корекция на ДДС съгласно чл. 79 от ЗДДС? Отговор: Съгласно ч...

Ликвидация на дружество с ограничена отговорност през призмата на приложимото счетоводно и данъчно законодателство

Няма да е погрешно, ако твърдим, че всяко създадено търговско дружество в правния мир в крайна сметка ще прекрати своята дейност в обозримото бъдеще и тогава същото следва да се ликвидира. В този смисъл в Търговския закон е уредена правната възможнос...

Ревизия при особени случаи по реда на чл. 122 от ДОПК

І. Същност и цел на облагането по реда на чл. 122 от ДОПК Разпоредбата на чл. 122 ДОПК урежда производството по издаване на ревизионен акт при особени случаи, а именно когато липсват необходимите данни за установяването на данъчните задължения. Със с...

Сумираното изчисляване на работното време

Сумираното изчисляване на работното време се установява от работодателя в съответствие с чл. 142, ал. 2 от КТ. При тази форма на работа се допуска за определен период от време (не повече от 6 месеца непрекъснато) работникът или служителят в едни дни ...

Безвъзмездна доставка на услуга, която съгласно чл. 9, ал. 3, т. 3 от ЗДДС е приравнена на възмездна

Въпрос: По повод на данъчна ревизия от НАП – Варна, офис Русе. През 2013 година се регистрира фирма В. България ЕООД със собственик холандски граждани за производство на медицински изделия от нетъкан текстил, хартия и фолио. Фирмата се регистрира по ...

Върху изплатените тантиеми се дължат осигурителни вноски за фондовете на ДОО, за здравно осигуряване и за ДЗПО, определени по реда за осигуряване на работещите по договор за управление и контрол

Въпрос: Служител, собственик на ЕООД, където е СОЛ, работи в друга фирма на трудов договори в момента, е пенсиониран от м. 11.2016 г. Вече получава окончателно изчислена пенсия. Трудовият договор е за 1400 лв., СОЛ - 460 лв. - за всички осигурителни ...

Годишен оборот на МСП

Въпрос: В декларацията за обстоятелствата по член 3 и 4 от ЗМСП се попълват данни за предходна финансова година за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите. За годишният оборот каква стойност се има предвид - стойността...

Годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация

Въпрос: Физическо лице, който е безработен за 2016 г., е внасял ЗО по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. През м. август 2016 г. продава имот, който е облагаем по чл. 13 от ЗДДФЛ. Този доход трябва ли да се раздели на 12 месеца в таблица 2 за окончателния ра...

в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.

Отказ за изплащане на обезщетение по болничен лист

НОИ отказва изплащането на обезщетение по представен болничен лист за гледане на малко дете с мотива, че работникът не отговаря на изискванията за изплащане на такова. Има ли право същият работник да получи от работодателя обезщетението за първите 3 ...

Данъчно третиране на разходи

Фирма, регистрирана по ДДС, има ДМА ателие-офис, закупено 2008 г., и товарен автомобил, закупен 2010 г. За тези активи от 2016 г. не се начисляват амортизации и не се отчитат никакви разходи, дължи ли се нещо към данъчната администрация с промените з...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия

Считано от 01.04.2017 г. е прекратено трудовото правоотношение с наш работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. Спазен е срокът на предизвестие, изплатено е обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ за периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. Към датата ...

Облагане на извършването на услуга по разработването на софтуер

Българско физическо лице разработва софтуер за чуждестранни компании извън ЕС. Те съответно му изплащат дължимото му възнаграждение за услугата. Какво е данъчното третиране на този вид услуги? Подлежи ли на регистрация по ДДС в съответната държава за...

Преизчисляване на трудовия стаж от различни категории

Работник, назначен при трета категория труд, представя документ от друг работодотел, удостоверяващ 12 години трудов стаж от първа категория. Трябва ли този стаж да бъде преизчислен от първа в трета категория при определяне на допълнителното възнаграж...

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работник с намалена работоспособност

С експертно решение на работник е определена 100% неработоспособност и чужда помощ. Изпълняваната от него работа е при противопоказани за неговия здравен статус, условия на труд и самият той желае да бъде освободен. Необходимо ли е при тези обстоятел...

Степенуване на дисциплинарните наказания

За неявяване на работа на работник е наложено дисциплинарното наказание “забележка”. След 3 месеца той отново не се явява на работа - този път за два дни. Може ли за това провинение да бъде наказан с “предупреждение за уволнение”? При виновно неизпъ...

За сумираното изчисляване на работното време

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Труд и право” д-р Андрей Александров, директор на Дирекция “Трудово право” в адвокатско дружество “Камбуров и съдружници”, разглежда митовете и фактите по отношение на сумираното изчисляване на работното време. Сумираното ...

в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.

Данни в уведомлението за сключен трудов договор

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева отговаря на въпроса: В кои случаи уведомлението задължително трябва да се съдържат данни за кода на населеното място по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето? Данни за кода на населеното място по...

Данъчен кредит

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова и Валентина Генова, данъчни експерти, отговарят на въпроса: Фирмата ни е дружество с ограничена отговорност и има основната дейност е издателска. За реализиране на основния предмет на дейността...

Документи, необходими за ползване на пенсионни права и обезщетения

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Предстои ми да навърша възраст за пенсиониране, но не мога да си намеря необходимите документи - трудова книжка и УП-2. Предприятието, в което съм работил...

Обезщетение при временна нетрудоспособност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Дължи ли работодателят възнаграждение за първите 3 работни дни от временната неработоспособност по болнични листове, които са издадени като първични, с прекъ...

Облагане с ДДС на износ на стоки

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма сключва договор с турска фирма за построяване на яхта. След това купува части и материали за построяването на яхтата от Италия ...

Оформяне и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Как се оформя и връчва заповедта за дисциплинарно наказание? Съгласно чл. 195 КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посоч...

Ред за облагане с ДДС за доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е редът за облагане с ДДС за доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика? Правилата, по които се извършва облагането с ДДС з...

Ред за прехвърляне участието в капитала на българско дружество между чуждестранни лица

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е редът за прехвърляне участието в капитала на българско дружество между чуждестранни лица? Този ред се прилага в случаите, когато едно чуждестранно лице притежава ч...