сп. Български законник
бр. 11 от 2021 г.

Срок на договор за управление и контрол

Въпрос: Имаме новообразувано дружество ООД с двама управители, които могат да действат само заедно. Един от управителите искаме да упражнява дейност по договор за управление, но срокът на действие по този договор да е три месеца. На какво правно осн...

Брой 11 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на придобити парични награди от игри от местни и чуждестранни физически лица, които не са предоставени от работодател или възложител

На основание чл. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) данъчно задължени лица по този закон са: 1. местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон; 2. местните и чуждест...

Завещанието и заветът според Закона за наследството

Съгласно чл. 1 от Закона за наследството (ЗН) наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия. В ЗН са установени два вида наследяване: 1. по закон, т.е. на основание самия закон, в който е указан редът за това нас...

Особености, свързани с ползването на данъчно облекчение за ремонт и/или подобрения на недвижим жилищен имот

По силата на чл. 22е от ЗДДФЛ, който е в сила от 01.01.2021 г., физическите лица, които отговарят на определените от закона условия, ще имат право да ползват като данъчно облекчение на дължимия си подоходен данък, направени през годината разходи за р...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

В § 12, т. 2 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Промените са публикувани и обн. в ДВ, ...

Внос на стока от Великобритания

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, прави внос на стока от Великобритания. Стоката пристига с UPS и при проследяване на пратката се вижда, че е тръгнала от Франция към българското дружество. Получаваме стоката без митническа декларация и за...

Данъчно третиране на продажба на поземлен имот, придобит със замяна

Въпрос: Физическо лице е собственик на поземлен имот, придобит през 2001 г. с договор за замяна на недвижими имоти. Стойността на придобиване е определена с експертна оценка на този поземлен имот и на другия имот – земеделска земя. поземленият имот е...

в. Седмичен законник
бр. 42, 22 - 28 ноември 2021 г.

Данъчно третиране по ЗКПО на доходи от източник в България на чуждестранни юридически лица от наем на промишлено, търговско или научно оборудване

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчно задължени лица са чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, извършват разпо...

Допълнителен трудов договор с шофьор на тежкотоварен автомобил

Шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона, назначен на 8 часа, може ли да бъде назначен в друга фирма на 4 часа? Трудов договор за допълнителен труд със същия работодател се сключва по реда на чл. 110 от КТ, а с друг работодател - по реда на чл. ...

Прекратяване на трудов договор при 50% трайна неработоспособност

На работник по трудов договор ТЕЛК издава документ за 50% трайно намалена работоспособност. Може ли такъв работник да бъде съкратен поради намаляване обема на работа на фирмата? В съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредбата за трудоустрояване лицата с ...

Преотстъпване на корпоративен данък

Фирма, регистриран земеделски стопанин, преотстъпва корпоративен данък и го инвестира в нова земеделска техника. Едно от условията е да не “заместват съществуващи активи”. Как би следвало да се тълкува това обстоятелство, като в случая фирмата закупу...

Счетоводно и данъчно третиране на активи, придобити чрез финансиране

Финансирането като безвъзмездна помощ е предоставянето на финансови средства неотменимо или под условие с цел постигане на определени цели, покриване на загуби, посрещане на бъдещи задължения, придобиване на дълготрайни активи и за текущата дейност з...

Третиране по ЗДДС на публична продан

Налице е продажба на активи по Закона за особените залози.  Изпълнени са изискванията на чл. 131 от ЗДДС и чл. 83 от ППЗДДС (издаден е документ за продажбата, уведомена е НАП на собственика на активите, преведен е ДДС). Питането ми е свързано с отраз...

Право на данъчен кредит за активи, обложени по реда на чл. 111 от ЗДДС

При дерегистрация по ЗДДС на основание чл. 111, ал. 1 от закона за лицата възниква задължение да начислят ДДС за всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност ...

Въпроси и отговори във връзка с новите размери на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания

Национална агенция за приходите Какъв е размерът на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 г.? За 2021 г. са въведени специални размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които могат да се прилагат само за д...

в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2021 г.

Брой 21 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Безплатна храна и ободряващи напитки за работници, полагащи нощен труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служители, които полагат нощен труд и ни интересува дали ако им предоставяме ваучери, тип карти, с които може да се пазарува всякаква храна и напитки, но може да се пазарува и всичко останало, коет...

Изменение на трудовия договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Сключен е трудов договор на основание чл. 67 от КТ, като след сключването установихме, че по същество се касае за допълнителен трудово договор по чл. 111 КТ, доколокто е налице друг основен трудов догов...

Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят е командировал лице в командировка за 2 дни. Лицето има осигурена храна - обяд и вечеря за първия ден и обяд за втория ден. Следва ли да му се изплатят дневни в пълен размер? Как да тълкува...

Обезщетения при смърт на работник, придобил право на пенсия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител сключва трудов договор с предприятието, считано от 16.01.2017 г. Общият трудов стаж на служителя при постъпване на работа е 37 г., 8 м., 12 д. При постъпване на работа, служителят е на 60-годишн...

Облагане доходите на български гражданин, работещ и живеещ в Германия

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българин от няколко години полага труд на територията на Германия на основание сключен постоянен трудов договор с германски работодател. Неговото семейство (съпруга и дъщеря...

Отпуск на лица, работещи на график със сумирано работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на график със сумирано работно време, с нощни дежурства. От 11.10.21 г. ще ползвам 17 дни платен годишен отпуск На 10.10.21 г. съм нощна смяна - от 19.30 ч. до 7.30 ч. на 11.10.21 г. Редно ли е в ...

Право на допълнителен платен отпуск за ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При завръщане на служител от продължителен болничен, последван от отпуск за гледане на дете до 410 дни, същият не е бил на работа от 21.12.2019 г. За 2020 г. допълнителен отпуск за ненормиран работен ден...