сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2020 г.

Срочен трудов договор за определен мандат

Въпрос: Може ли срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ, обвързващ договора на работника с мандата на председател на сдружение, и при взето решение за продължаване на договора на служителя от избрания нов председател, да се превърне в безсроч...

За ролята на синдикатите в трудовите отношения днес

Когато се заговори за синдикални организации, обичайно първата асоциация е, че те са „кошмарът“ за работодателя, чиято поява вещае увеличаване на разходите за труд и нови отстъпки пред колективните искания на работниците и служителите. Това противобо...

Нова наредба за водене, съхраняване и достъп до централния регистър за особените залози

Новата Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози (обн., ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.), издадена от Министъра на правосъдието на основание чл. 23 от ЗОЗ има за цел да приведе в съотве...

Нова сграда по смисъла на ЗДДС

Значителната стойност на недвижимите имоти и съществената разлика в реда за данъчно третиране по ЗДДС на доставките на новите и ненови сгради или на части от тях прави изключително важни критериите, по които ще се преценява кога за целите на закона е...

Спор по ЗКПО пред Съда на ЕС

Съдът на ЕС образува дело С-C-257/20 по преюдициално запитване на Върховния административен съд (ВАС) по спор за задължения по ЗКПО между „Вива Телеком България“ ЕООД и НАП. Предметът на спора е осчетоводяването на заем и данъчното му третиране като ...

ДДС за лице, осъществяващо хотелиерска дейност

Въпрос: Малък хотел е регистриран по чл. 97а от ЗДДС. Същият ползва услугите на „Booking“, регистрирано дружество в Кралство Нидерландия, за което получава фактури. Услугата, която дружеството получава от Booking, е свързана с туристическа услуга - р...

Оказване на услуги на данъчно задължени лица с икономическа дейност на островите Гърнси и Джърси

Въпрос: На българско юридическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, предстои сключване на договори за оказване на услуги на данъчно задължени лица с установена независима икономическа дейност на островите Гърнси и Джърси, коронно владение на Великобритания...

Погасяване на лихвите за неплатени публични задължения по давност

Въпрос: Самоосигуряващо се лице едноличен търговец за периода 2012 г./2015 г. има годишно изравняване на осигурителен доход по ГДД и довнася осигурителни вноски. Вноските са платени в срок. Подадена е годишна декларация обр. 6 само с размера на аванс...

в. Седмичен законник
бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.

Авансов данък за четвъртото тримесечие

Лице, наето по граждански договор, след приспадане на НПР получава сума, по-малка от МРЗ. Лицето не е пенсионер и не е осигурено на друго основание. При издаване на служебна бележка от програмен продукт ТРЗ автоматично се начислява авансов данък за у...

Договор за оперативен лизинг

Дружеството ни отдава автомобили на оперативен лизинг. Какви данъчни рискове поема дружеството, ако в края на лизинговия период лизингополучателят или негово свързано лице закупува автомобила по остатъчната му стойност и му се прехвърли собствеността...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 38/2020 г.

Дело C‑430/19, решение от 4 юни 2020 г. страни: SC C.F. SRL срещу A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C Предмет на спора - само при подозрения за нарушаване на ЗДДС може ли да се извърши допълнително облагане с данък. Спорът е повдигнат от Румъния по преюдиц...

Издаване и отчитане на първични счетоводни документи

Във връзка с възникването на спорни въпроси относно издаването и отчитането на първични счетоводни документи (фактура, invoice), свързани с Закона за счетоводството и по-точно “Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) Първичните счетоводни документи...

Наем на строителна техника

Строителна фирма наема механизация (багери, валяци, камиони и други) за изпълнение на дейността си (строителство на пътища и други), горивото е за сметка на възложителя, т.е. наемната цена включва машината и оператора, но без гориво. Как трябва да е ...

Отчитане на продажбите при разносна търговия

Относно продажби извън търговски обект (разносна търговия). Когато продажбата се извърши от разносвач само с фискално устройство, който издаде фискален бон от мобилното фискално устройство без УНП и в края на работния ден извършените продажби се отра...

Строителство на жилищна сграда върху собствен парцел

Фирма е инвеститор и възлага строителство на жилищна сграда върху собствен парцел на строително предприятие. Всички направени разходи по строителството се натрупват в сметка 611 Разходи за дейността. Фирмата започва да сключва предварителни договори ...

С поглед към новите годишни отчети

С приближаването на края на текущата отчетна година предприятията се изправят пред ново “старо” предизвикателство - изготвянето на поредните, разделно представяни годишни финансови отчети (ГФО) и годишните отчети за дейността (ГОД). Изготвянето на те...

в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

№ 20-00-100 от 29.06.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и свързаните с нея нормативни текстове от същия закон в цялост с о...

№ 24-39-194 от 10.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране на предоставяне за ползване на апартамент чрез онлайн платформа съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 24-39-194/19.12.2019 г. е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и в което е изложено следната фактическа обстановка: Апартамент, придобит в режим на съпружеска...

Данъчно облекчение по чл. 189б от ЗКПО

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През 2016 г. с договор за финансов лизинг е купен е нов трактор. През 2018 г. също на лизинг е купен нов товарен автомобил. През 2019 г. има плащане на суми по погасителните...

Непълно работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въведено е непълно работно време с допълнително споразумение към основен трудов договор, с продължителност 32 (тридесет и два) часа на седмица при 4 (четири) дневна работна седмица и предварително изготв...

Обезщетение за временна нетрудоспособност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Още ли е в сила основанието за изплащане на обезщетение за временна нетрудоспособност до 30 дни след прекратяване на трудовото правоотношение. В кой нормативен документ е отразено това? На основание ч...

Осигуряване на регистриран земеделски стопанин

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистриран земеделски стопанин произвежда и продава непреработена земеделска продукция. Освен това има и доходи по граждански договор. 1. Върху какъв осигурителен доход тря...

Отпуски за лица, работещи по график

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как се отразяват и могат ли да се използват отпуски за лица по график, за които графика съвпада със събота и неделя? Например: Лице работи от сряда до неделя (5 работни дни). Може ли да ползва платен год...

Получаване на средства по реда на ПМС 55 и на ПМС 151

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружеството ни е одобрено за получаване на средства по реда на Постановление 55 и след това на ПМС 151. Ще спазим всички изисквания за запазване на персонала. Наш служител желае да започне работа по втор...