Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

 
сп. Български законник
бр. 9 от 2022 г.

Изплащане равностойността на дружествен дял на наследници на починал съдружник в търговско дружество – данъчни аспекти по ЗДДФЛ

По смисъла на разпоредбата на чл. 123 от Търговския закон (ТЗ) всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството ...

Максималните дневни суми при спиране на изпълнение на задълженията от кредитни институции по договори за влог

С Наредба номер 43 от 28.07.2022 г. на Българската народна банка1 се регламентират редът и условията за определяне и изплащане на максималната дневна сума при спиране на изпълнението на задълженията по договорите за влог от банките в случаите по чл. ...

Насърчаване на сигурността на трудовите правоотношения и подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения според ЗИДКТ

В брой 62 от 05.08.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон се въвеждат в националното ни законодателство изискванията на Директива 2019/1152 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 20...

Регистрация и дерегистрация за специалните режими по Глава осемнадесета на ЗДДС

Данъчно задължените лица, регистрирани за прилагане на режимите, регламентирани с Глава осемнадесета на закона, се обслужват от електронен портал за обслужване на едно гише - OSS. Порталът обслужва лица, които извършват цифрови и други услуги, предна...

Грешка при регистрирането и отчитането на ДДС за продажба

Въпрос: В първото тримесечие на 2021 г. предишната счетоводителка е отразила в дневника по продажби по ДДС фактура, платена в брой и същата сума както във фактурата и като продажба от касовия апарат. Тоест има дублиране. И това го установяваме сега, ...

Дарение на право на строеж в полза на предприятие

Въпрос: Физическо лице продава земя УПИ на фирма безвъзмездно и безсрочно с нотариален акт, като преотстъпва право на строеж, на която земя ще се построи фотоволтаична електрическа централа. Как ще се осчетоводи и дали сме длъжни на пускане на фактур...

Закупени дружествени дялове

Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС в България – А ООД, осъществяващо бизнес в сферата на IT технологиите (прилагащо НСС) през 2019 г., участва в капитала на новосъздадено ООД с 50 хил. лв. дружествени дяла и прави инвестиция в размер на 50 ...

Зареждане на електрически превозни средства от закупени за целта зарядни станции

Въпрос: Дружеството ни стопанисва хотел и сме закупили две зарядни станции за зареждане на електрически автомобили, които са монтирани на паркинга на хотела. Зареждането ще бъде безплатно за гостите на хотела, а за външни лица услугата ще се предоста...

в. Седмичен законник
бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.

Данъчно третиране на авансова фактура за извършване на ремонт

Българска фирма има договор за лизинг за самолет, но все още няма лиценз за авиооператор и договорът за лизинг не е стартирал. Самолетът няма летателна годност и се намира в България, при лизингополучателя, на отговорно пазене. Лизингодателят е фирма...

Договор със срок за изпитване

Фирма - Х назначава лице по трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ със срок 6 месеца в полза на работодателя. Сключен договор на 09.02.2022 г., като изпитателният срок изтича на 09.08.2022 г. Въпросите са ми: 1. Мога...

Облагане на доходи от лихви

От германска фирма получихме фактура за лихва в размер на 10 014 евро поради забавено плащане на вноските по договор за доставка на машина на изплащане. Беше ни издадена фактура, а не лихвен лист или известие за плащане. 1. Необходимо ли е да се изда...

Осигуряване на управител на дружество, който се пенсионира

Във фирма, регистрирана по ДДС, управителят се пенсионира. Предстои промяна в осигуряването. До момента той е назначен с договор за управление. Желанието му е да премине на осигуряване като самоосигуряващо се лице (СОЛ) и да плаща само здравни осигур...

Отчитане на свободна консумация в хотел

Имаме хотел, в който се предоставят туристически услуги. Отделно се предоставя и изхранване на туристите в ресторанта, който е към хотела - от ол инклузив до някои изхранвания закуска, обяд, вечеря и т.н. В ресторанта предлагаме и свободна консумация...

Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски - третиране по ЗКПО

Чрез нормата на чл. 41 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, е регламентиран специфичен ред за възникване и обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и раз...

Приложението на Наредба № Н-18 за доставки, отчитани по реда на режим в Съюза

По силата на чл. 20б, ал. 3 във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗДДС при онлайн продажби на стоки, предназначени за данъчно незадължени лица, установени в държави - членки на ЕС, общата стойност на които (без ДДС) е достигнала 10 000 евро, местоизпълнениет...

Справочна информация бр. 35/2022

Централни валутни курсове за периода 16.09. - 21.09.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.

Ваучери за работно облекло

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Получавам ваучери за работно облекло и подаръци „Cadhoc“. Тази година бе издадена заповед от административния ръководител, с която се изисква да представя фактура за закупени работно облекло и обувки. Ин...

Доход, върху който се дължат здравни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: По време на непрекъснат болничен лист на нает служител, декларираният осигурителен доход, съгласно документи, подавани от работодателя, е 650 лв. А възнаграждението на служи...

Изчисляване на възнаграждението за времето на платения годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работничка през м.06.2022 г. е на 6-часов работен ден. От 01.07.2022 г. е преназначена на 8-часа със съответното по-високо възнаграждение. От 18.07.2022 г. излиза в платен годишен отпуск. Каква е базата ...

Няма ограничение за наемане на студенти на трудов договор на пълно или непълно работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли законови ограничения за наемане на трудов договор на студенти - редовна форма на обучение? Могат ли те да бъдат наемани на 8 часов работен ден? Няма ограничение за наемане на студенти на трудов д...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител в моето училище придобива право за пенсиониране, защото навършва 64 години и 5 месеца и събира трудов стаж 39 години и 5 месеца. Колко заплати обезщетение му се полага, защото в последните две учи...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Получавам наследствена пенсия от покойния ми съпруг и работя повече от 10 г. при един и същи работодател. М. октомври 2022 г. имам право да се пенсионирам по възраст и стаж, но нямам необходимия стаж. Им...

Отпуск при осиновяване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право на отпуск във връзка с осиновяване на дете лице, което е осиновило рожденото дете на свой съпруг (чл. 79, 82, ал. 2, 103 от СК)? Има ли право осиновител на детето на своя съпруг да ползва пр...

Право на платен годишен отпуск за чужденец

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служител от Украйна. Той има стаж в Украйна, но няма документ за него. В България няма стаж. Кога придобива право, за да може да използва платен годишен отпуск, както и при ползване на отпуск по бо...