сп. Български законник
бр. 10 от 2021 г.

Извършване на корекции на данъчен кредит по ЗДДС за дълготрайни активи, за които не е ползван данъчен кредит при придобиването им

Считано от 01.01.2017 г. в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е въведена легална дефиниция на понятието „дълготрайни активи“. Съгласно пар. 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на ЗДДС „Дълготрайни активи“ са представляващите част от с...

Правна уредба на функцията за нормативно съответствие след последните промени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Последните промени на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приети с Решение № 228-Н от 5.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.), имат за основна цел да допъ...

Амортизационни норми на дълготрайните материални активи

Въпрос: Изграден е хотел, който предстои да се въведе в експлоатация и ще се преотдава на друго дружество, което ще го управлява и експлоатира. 1. Към коя категория активи съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗКПО следва да се отнесат следните активи: асансьори...

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз

Въпрос: Българска фирма продава онлайн стоки на физически лица във Франция, Италия и Германия. Стоката се купува от Китай, не идва в България, а отива директно в Италия, където фирмата има склад. Оттам стоката се изпраща на физически лица в горепосоч...

Вътреобщностна доставка, извършвана от българска фирма

Въпрос: Българска, регистрирана по ЗДДС, фирма ще изнася за регистрирана фирма от Словения стоки - черна и поцинкована ламарина и тръби. Сделката ще е еднократна. Българската фирма издава фактура с ДДС - 0 (нула) с основание чл. 53, ал. 2. Фактурата ...

Годишен отчет за дейността на дружества, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството

Въпрос: Дружество по ЗЗД е регистрирано в Регистър БУЛСТАТ и не е регистрирано по ДДС, също така няма приходи до момента. За 2020 година е подаден ГФО в НСИ и ГД в НАП, в Търговския регистър не открива неговия БУЛСТАТ за обявяване на ГФО. Грешка ли е...

Данък печалба при продажба на нов апартамент, придобит като обезщетение от строител

Въпрос: Как се изчислява данък печалба при продажба на нов апартамент, който лицето е придобило чрез дадена собствена земя на строителя на сградата? Нужно ли е да се гледа пазарната цена на земята в момента на отдаването й на строителя, за да се изчи...

Данъчни аспекти при предоставяне на социален разход в натура

Въпрос: Когато работодателят осигурява квартира на своя персонал, за която има сключен договор с хотел примерно за пет стаи за летния сезон и хотелът му издава фактура, как се третират тези разходи - дължат ли се осигурителни вноски върху тези разход...

в. Седмичен законник
бр. 36, 11 -17 октомври 2021 г.

Данъчно третиране на доставка на обща туристическа услуга

ООД изпълнява договор с държавна институция, свързана с организиране и провеждане на семинар в страната. ООД не е хотелиер или регистриран по Закона за туризма туроператор. Съгласно договора за поръчка за хотелското настаняване следва да се издаде от...

Консервиране на активи

Фирма, регистрирана като ЕТ, извършваше дейност отдаване на стаи под наем - патент. По времето, когато е работила, са закупени активи, свързани със съответната дейност. Фирмата преустановява дейност, активите не са амортизирани напълно. След 2 години...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор след пенсиониране

Кой месец следва да се вземе за база при определяне размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и чл. 224 от КТ, ако в месеца, предхождащ месеца на уволнението след придобито право на пенсия, служителката е работила само 8 дни, а през останалото време...

Облагане с ДДС обработка на сребро

Клиент от Германия с валиден VAT номер сключва договор и прави поръчка за изработка на заготовки от сребро. Договорено е с клиента, че поръчката ще бъде изпълнена с материал на клиента. За целта клиентът депозира определена сума на финансов посредник...

Осигуряване по граждански договори по време на майчинството

Внасят ли се осигуровки върху сумите по граждански договори през периода на майчинството? Съгласно чл. 46, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване паричното обезщетение за временна неработоспособност  и за бременност и раждане не се изплаща на лица...

Отпуск по майчинство на управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД

Управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД й предстои да излезе по майчинство, осигурява се в дружеството като самоосигуряващо се лице. Какво трябва да направи, за да може дружеството да продължи дейността си? Управител на трудов договор ли...

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 година

Пред прага сме на поредното годишно счетоводно приключване на финансовата 2021 година, поради което нашето желание с настоящия материал е да направим така, че същото да бъде значително по-лесно, достатъчно професионално и в установените срокове. Ще с...

Може ли работодателят да изисква от работника ежеседмично тестване за Covid-19, за което работникът трябва сам да плаща

Отговарят експерти в МТСП Моят работодател, голяма международна комапания, за която в България работят около 200 човека, преди около седмица заяви: “До 01.12.2021 г. всеки един служител трябва да бъде или ваксиниран срещу Сovid-19 или всяка седмица ...

в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.

Възникване на трудово правоотношение, въз основа на което да се зачита осигурителен стаж

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 01.08.21г. имам сключен трудов договор. От същата дата, обаче съм и в неплатен отпуск с разрешение на работодателя за 1 месец. 1. Трябва ли работодателя да подаде декларация образец № 1? Посочва ли се...

Доставка на консултантски услуги с получател - лице, установено на територията на САЩ

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество извършва консултантска дейност в областта на информационните технологии, научна и развойна дейност, разработване и въвеждане в производство на иновативни продукти,...

За извънреден труд следва да се заплати обучение, проведено в събота

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Счита ли се за извънреден труд и следва ли да се заплати обучение, проведено в събота (част от служителите на място в офиса, част от служителите дистанционно, но за повече от 4 часа), от една страна за с...

Отговорност при неизпълнение на договор или при забава

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква отговорност се носи при неизпълнение на договор и каква, ако има само забава? Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) е от 1950 г., но независимо от това е един от малко променяните ...

Отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник е в законоустановен отпуск. В петък сутрин му съобщават, че негов роднина е починал и той своевременно информира работодателя с молба да прекъсне законоустановения си отпуск и да ползва отпуск п...

Признаване на трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При постъпване на работа лице представя удостоверение за плавателен стаж издадено от ИА „Морска администрация“ към ИА „МА“ при МТИТК, издадено на база на вписваниятъа в българския корабен регистър. Посоч...

Утвърждаване на графици за работа при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е друго лице, различно от управителя на фирмата да утвърждава графици за работа при сумирано изчисляване на работното време? Ако отговорът е да, необходимо ли е да се издава пълномощно или н...

№ 20-22-4 от 11.08.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 9 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-22-4 от 29.07.2021 г., относно прилагане на чл. 9 от ЗДДС и чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО, препратено за отговор по компетентност от дирекция ОДОП ….. В запитването ...