начало
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.

Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите - продължение

В предишния брой на сп. „Български законник“ представихме някои проблеми на дисциплинарната отговорност. Тя санкционира неправомерното и виновно поведение на работника или служителя, но налагането й не обезщетява работодателя за понесените вреди. Пор...

Някои акценти в Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

В настоящото изложение ще разгледаме най-съществените постановки на приетата изцяло нова Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път, обнародвана в ДВ, бр. 2...

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени само във фонд „Пенсии“

Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, и лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани друж...

Правни последици при трудово и извънтрудово правоотношение

Работата по трудово или извънтрудово правоотношение има различни правни последици за работодателите и изпълнителите. Правните последици за работодателите са относно начисляване, удържане и внасяне на осигуровки и данък върху общия доход; регистриран...

Рамков договор за платежни услуги по новия ЗПУПС и новата Наредба № 3 на БНБ

Уредбата на платежните услуги, съдържаща се в новия Закон за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20/2018 г.), който в основната си част влезе в сила, считано от 06.03.2018 г. (§ 28 ЗПУПС), намери своето логично продължение в новата ...

Бракуване на стоки

Въпрос: Има наличност на готова продукция „зърно“ в земеделска фирма, която спира дейност от 10 години и няма никакво движение. Какво да правя с тази наличност, която отдавна не става за нищо - за да я бракувам, трябва да внеса ДДС (фирмата е регистр...

Данъчно третиране на доходи от реклами в блог

Въпрос: Физическо лице има блог в интернет с полезни статии за готварството и друга подобна тематика. Блогът обаче има минимални такси за домейн и хостинг и това лице е сложило реклами, от които получава приход по сметка в paypal от порядъка на 200-3...

Заплащане на данък сгради и такса смет при наем

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, отдава под наем апартамент на друга фирма, също регистрирана по ЗДДС. Съгласно договора за наем наемателят е длъжен да заплаща данък сгради и такса смет. При издаване на фактура от наемодателя към наемателя трябва...

в. Седмичен законник
бр. 27, 9 - 15 юли 2018 г.

Възстановяване на суми от напуснал служител за работно облекло, на което не е изтекъл срокът

При възстановяване на суми от напуснал служител за работно облекло, на което не е изтекъл срокът, как би следвало да се осчетоводят? При покупката не е ползвано ДДС. Лицето е внесло сумата в касата на фирмата. Считаме, че следва да се направи сторн...

ДДС при последваща продажба на автомобил втора употреба

Фирма закупува лек автомобил, фактурата е съгласно чл. 143 (от дилър) с цел на по-късен етап да я продаде (фирмата се занимава с продажба на мебели). При фактуриране начисляваме ли ДДС? Когато данъчно задълженото лице закупува автомобил втора употре...

Доставки на стоки на физически лица чрез търговски обекти на територията на Гърция

Нашата фирма е регистрирана по ДДС, продава нехранителни стоки. Искаме да продаваме наши стоки на сергия на открит пазар в гръцките градове. Каква е тази сделка за целите на ДДС? Къде е мястото на изпълнение на сделката, след като фирмата ще продава ...

Облагане на ваучери за храна, раздавани като социални разходи в натура, над необлагаемите 60 лв. на месец

Как се облагат с данък и осигуровки ваучери за храна, раздавани като социални разходи в натура, над необлагаемите 60 лв. на месец? В чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е посочено, че не се облагат с данък социалните...

Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга

Х ЕООД е регистрирана за целите на ДДС в България по чл. 100, ал. 1 и подава ежемесечно справка-декларация за ДДС. Х ЕООД извършва услуга към норвежка фирма с норвежки ВАТ номер. Х ЕООД има продажба към фирмата в Норвегия през месец 05 за 2018 година...

Отчитане на неплатения отпуск

Как се отчита неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ - в работни или в календарни дни? Както всеки друг отпуск по Кодекса на труда, неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ се ползва от дата до дата, тоест в календарни дни. От друга страна, в чл. 160, ал. 3...

Очаквани нови правила в ЗКПО

Регистрирано в България ООД има дъщерни фирми в други държави членки. В тези държави има нови правила, според които приспадането на лихвените и други финансови разходи се признават само до 30% от печалбата на фирмата. Размерът на разходите се предви...

Право на обезщетение за отглеждане на малко дете на самоосигуряващо се лице

Собственик и управител на ЕООД е в отпуск за отглеждане дете до 2 години (в момента детето е на 1 г. и 2 месеца). Желае фирмата да започне дейност, може ли да назначи по трудов договор или по друг вид договор управител на фирмата, за да може тя да ...

в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2018 г.

Данъчно третиране на разходите в натура, представляващи приходи в натура на физически лица, получени чрез лично ползване на фирмени активи

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, наема от физическо лице през 2017 г. лек автомобил, който да използва за целите на дейността си. В случ...

Доставка за зареждане с гориво, която преминава през посредник, който действа от свое име и за своя сметка

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружество извършва доставки за снабдяване с горива, предназначени за потребление на борда на плавателни съдове, както и доставки, свързани с ...

Едноличните търговци не са длъжни да доказват с договор за прокура прекъсването на трудова дейност

В бр. 9 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Собственичка на ЕТ "ХХХ" ражда на 21 юли 2017 г. Тъй като фирмата не спира работа, очевидно някой трябва да изпълнява функциите на ЕТ. Заради това съпругът иска да се назначи (към момента не работи и не се...

Изчисляване на обезщетението на база на получаваното възнаграждение

В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Красимира Гергева, консултант, отговаря на въпроса: Как се изчислява обезщетението на база на получаваното възнаграждение? Изчисляването и изплащането на паричните обезщетения е уредено в Кодекса за социално ...

Изчисляване на окончателния размер на осигурителния доход

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице (регистрирано като упражняващо свободна професия) е избрало да се осигурява през 2017 година върху максималния размер...

Представяне на признатите активи и пасиви по отсрочени данъци

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се представят признатите активи и пасиви по отсрочени данъци? След като отчитащото се предприятие е установило наличието на данъчни временни разлики към...

№ 04-16-43 от 01.02.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на доходи от консултантски услуги, реализирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №04-16-43/05.2.2017 г. във връзка с данъчното третиране на договор за консултантски услуги, сключен между МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛА...

№ 07-00-22 от 15.02.2018 г. Относно: Определяне на облагаем оборот по реда на чл. 96 от ЗДДС.

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-22 от 02.02.2018 г. относно определяне на облагаем оборот по реда на чл. 96 от ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Юридическо лице предоставя ветеринарномедицински ...