Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

 
сп. Български законник
бр. 11 от 2022 г.

Преобразуване на търговско дружество чрез вливане

Въпрос: Предприета е процедура по вливане на дружество А в дружество Б. Дружествата имат един същ собственик - физическо лице. Дружество А освен налични ДМА има формирана загуба в баланса преди преобразуването. Какви са счетоводните операции при прие...

Данъчни задължения при онлайн продажби на стоки чрез фулфилмънт центрове, установени в трета страна

Особеностите на облагането, документирането и отчитането на данъка за онлайн продажбите, извършени от български търговец чрез фулфилмънът центрове, установени на територията на държава членка, бяха пояснени в бр. 5/2022 г. на списанието. Обект на нас...

Счетоводно отчитане на криптовалути и други криптоактиви

В практиката се срещат отчетни обекти, за които няма конкретни насоки в приложимите счетоводни стандарти. Сред тези отчетни обекти са и криптовалутите, които придобиха все по-широко разпространение през последните години в резултат на развитието ...

Третиране по ЗДДС при доставки на стоки с монтаж и инсталиране в друга държава членка

В случая, когато е договорено между контрагентите (доставчик и получател) осъществяването на доставка на стоки едновременно с монтажа или инсталацията на същите, приложение намират разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), отн...

Данъчни аспекти при прекратяване на ЕООД

Въпрос: Собственик съм на ЕООД. С намерение съм да приключа работа, след годишно приключване на 2022 г. и след като подам годишна данъчна декларация и необходимото в Агенцията по вписванията. Какви са действията, които трябва да предприема? Отговор:...

Данъчни аспекти при продажба на ООД

Въпрос: Собствениците на капитала на ООД решават да продадат дружеството на едно физическо лице и новото дружество ще се регистрира като ЕООД, след което ще се пререгистрира като ЕАД. Какви са особеностите от счетоводен и данъчен аспект? ООД-то подле...

Данъчни задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ на физическо лице, извършило строителство и продажби на недвижими имоти

Въпрос: Физическо лице с отстъпено право на стоеж изгражда три обекта, строи ги до завършен вид и 2016 година получава Акт 16 за трите обекта, които продава 2020 година. 1. Тъй като са продадени в 12 месеца и надхвърлят 50 000 лв., подлежи ли на реги...

Данъчни ставки за ДДС за ресторантьорски и кетъринг доставки от заведенията

Въпрос: Каква данъчна ставка трябва да се приложи към доставки по параграф 15, ал. 1, т. 2 за периода 01.08.2022 г.? Не са издавани фактури през този период оборотът на заведенията е само на касов апарат. Според мен ал. 7 и ал. 8 на същия параграф де...

в. Седмичен законник
бр. 44, 28 ноември - 4 декември 2022 г.

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставит...

Задължителна регистрация по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 3б от ЗАДС

Дружеството ни притежава фотоволтаична централа. Част от произведената енергия продава на търговец на ел. енергия по силата на договор, а друга част потребява за собствени нужди. Имайки предвид изменението на Закона за акцизите и данъчните складове -...

Общодостъпност на социалните разходи, когато социалната придобивка не може да се използва от някои наети лица

Фирмата има сключен договор за застраховка “Живот” за всички лица по трудов договор или по договор за управление в размер на 60 лв. месечно за всяко наето лице. Застраховката покрива изискванията за социален разход в натура и е освободена от облагане...

Определяне на мястото на изпълнение на доставките на услуги, предоставени от туроператор, които не са част от общата туристическа услуга

Дружеството е туроператор, който няма лиценз за международен транспорт на пътници и товари. Екскурзиите, които организира, са с обща пакетна цена, които обикновено съдържат пътуване, нощувка, посещение на забележителности и други. Въпросите, които по...

Падеж и изискуемост на задължения

Кои задължения спадат към текущи задължения с падеж до три месеца. Например начислени на 31.10.2022 г. осигуровки за м. 10 със срок на плащане до 25.11.2022 г. водят ли се такива задължения или след като изтече срокът за плащане и вече са просрочени,...

Право на обезщетение поради пенсиониране

Трябва ли работодателят да получи информация от НОИ дали работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да му изплати обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ? Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ възниква при прекра...

Сумирано отчитане на работното време за работници по втори трудов договор

В нашата организация имаме назначен нещатен персонал. Част от работниците са назначени на втори трудов договор по чл. 111 от КТ, можем ли да въведем сумирано отчитане на работното време за част от тях? В чл. 142, ал. 2 и 3 КТ е предвидено, че работо...

Трудов стаж за времето на майчинство

Отразява ли се на размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит отпускът на майката за бременност и раждане и впоследствие за отглеждане на малко дете до две години? Размерът на допълнителното възнаграждение за трудов ...

в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2022 г.

№ 07-00-276#2 от 05.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е заведено Ваше запитване с вх. № 07-00-276#2/05.08.2022 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗДДФЛ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои едновременна пр...

№ 3-1011 от 12.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, обн., ДВ, бр.18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2022 г.)

В запитването, без да е изложена конкретна фактическа обстановка, относно дейността на ЕТ „А“ е поставен следният въпрос: практически, издадените разширени фискални бонове /фактури/ на физическите лице трябва ли да бъдат отразени по номера в дневника...

В случаите по чл. 106, ал. 3, ал. 1, т. 5 ЗДСл държавният служител има право на обезщетение в размер 50 на сто от месечната му основна заплата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На държавен служител му се прекратява служебното правоотношение поради настъпила смърт. Той е работил през последните 10 години в същата администрация. Преди настъпване на смъртта, държавният служител е ...

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През септември 2022 г. подписах допълнително споразумение за увеличение на трудовото възнаграждение със задна дата от 01.07.2022 г. Увеличението за юли и август бе начислено със заплатата през септември....

Забрана за полагане на нощен и извънреден труд на майки с деца до 6-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Майка съм на две породени деца, по-малкото от които е на 2 г. Имам ли право да изисквам от работодателя да не давам дежурства събота и неделя и на национални празници? Съгласно чл. 167б от Кодекса на тр...

Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 19.09.2022 г. се прекратява трудов договор по чл.328, ал., т.2 от КТ (съкращаване на щата), като предизвестието от три месеца е изработено до датата на прекратяване. На 16.09.2022 г. служителката пред...

Осигуровки не се внасят от самоосигуряващите се, които са осигурени за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващ се гражданин, в качеството му на едноличен собственик на ЕООД, подава декларация за възобновяване на трудова дейност с вид на осигуряване за инвалидност порад...

Право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице е в трудово правоотношение до 11.07.2022 г. включително и за 2022 г. има 41 работни дни полагаем годишен отпуск. При прекратяване на трудовия договор колко работни дни платен годишен отпуск се полаг...