начало
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2017 г.

Корекция на ползвания данъчен кредит

Въпрос: Като физическо лице закупувам кола на лизинг, без да съм регистриран по ДДС. Изплащам 1 година лихва и главница и ДДС и ми откраднаха колата. От лизинга ме осъдиха, че трябва да плащам вноските до остатъчната стойност на задължението. След ка...

Изменения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Kодекса на труда създават поредни затруднения за работодателите

В ДВ, бр. 23/17.03.2017 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5). Промените влизат в сила от 01.04.2017...

Масовите уволнения

Масовото уволнение на работници и служители от едно предприятие има сериозни социални последици, особено в по-малките общини или силно специализираните дейности. Освен че тежко засяга личните съдби на уволнените и техните семейства, то може рязко да ...

Пропорционалният данъчен кредит – въпроси и отговори

Една от най-съществените промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г., е въвеждането на режим за приспадане на данъчен кредит в пропорции, съответстващи на използването на стоките и услугите за целите на икономическата дейност на данъчно задължените лица ...

Бракуване на активи

Въпрос: В професионалната гимназия, на която съм главен счетоводител, имаме стари машини - стругове, бормашини и други, които са ползвани при практиката на ученици по специалности стругарство и шлосерство. Машините са заведени в баланса на гимназията...

Данъчно третиране на командировъчните разходи (пътни, дневни и квартирни пари)

Въпрос: Лице се самоосигурява и получава възнаграждение за положен личен труд в дружество, в което е съдружник и управител. В същото дружество се осигурява и по ДУК. Лицето е съдружник и в друга фирма, в която не се осигурява. Може ли да бъде команди...

Документиране, регистриране и отчитане на данъчните документи по ДДС

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, регистрирана по ЗДДС. В дневника за покупки за месец 12.2016 съм въвела една фактура с право на данъчен кредит от дата 02.12.2016. Днес 19.01.2017 г. получавам протокол за анулиране на тази фактура от нашия контраге...

Доставка на услуга за предоставяне под наем на превозно средство за срок по- дълъг от 30 дни

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, е закупила автомобили с цел отдаването им под наем, от 2016 г. ги отдава под наем на италиански физически лица за срок от една година. Къде е мястото на изпълнение на сделката? Българската фирма трябва ли...

в. Седмичен законник
бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.

Трудов стаж при намалено и при непълно работно време

Има ли разлика при изчисляването на трудов стаж и осигурителен стаж при намалено и при непълно работно време? Намаленото работно време по смисъла на чл. 137 от КТ е законоустановено като нормално (пълно) работно време на 6 или 7 часа в зависимост от...

Въвеждане на намалено работно време

Каква е разликата между намалено и непълно работно време? Как се въвежда намалено работно време? В нормативната уредба е установена съществена разлика между намалено и непълно работно време. Непълно е работното време, чиято продължителност е част от...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 23/2017 г.

Дело C-332/15, решение от 28 юли 2016 страни: в наказателното производство срещу Giuseppe Astone Предмет на спора е правото на приспадане на данъчен кредит, когато има измама. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Членове 167, 168 и 178, член ...

Облагане на доход на чуждестранно лице, гражданин на Украйна

Българско търговско дружество сключва граждански договор за извършване на услуга с физическо лице, гражданин на Украйна. Същият е регистриран в гр. Харков като самоосигуряващо се лице. Как следва да се обложи и декларира изплатеният доход от страна н...

Продължителност на работното време по трудови договори за допълнителен труд

Има ли ограничение на работното време по трудов договор за допълнителен труд, ако основният договор е за 8 часа? В съответствие с чл. 113, ал. 1 от КТ максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с пр...

Разпределяне на дивидент

Желая да усвоявам средства под формата на дивиденти. Какви са правилата, сроковете и нужните декларации за това? Вземането на решение за разпределяне на дивидент е от компетенциите на общото събрание (на съдружниците или акционерите) на търговското ...

Отчет за финансовото състояние

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчет за финансовото състояние. Според МСС 1 активите и пасивите трябва да бъдат класифицирани и представени в отчета за финансовото състояние, като се използва един...

Правото на обезщетение може да се запази частично при неползване или прекъсване на отпуска за бременност и раждане

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Михаела Тодорова, юрист, разглежда казуса: “Работя по трудов договор и през август тази година ми предстои да изляза в отпуск поради бременност и раждане. На какво обезщетение имам право и в какъв размер?” В ...

в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

Годишни задължения на платците - предприятия и самоосигуряващи се лица, за изплатени доходи на физически лица по нетрудови правоотношения

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са годишни задължения на платците - предприятия и самоосигуряващи се лица, за изплатени доходи на физически лица по нетрудови правоотношения? Във ...

Данъчно третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което вече е възникнала данъчна временна разлика в предходни периоди

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което вече е възникнала данъчна временна разлика в предходни периоди ?...

Договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) е освободена доставка по смисъла на ЗДДС

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Влияе ли уговарянето на лихва върху заемните средства на определянето на данъчните задължения на дружеството? Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС договарянето, ...

Ежегодни корекции на данъчния кредит за стоки - дълготрайни активи

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво представляват ежегодните корекции на стоки - дълготрайни активи, в т.ч. недвижими имоти? Режимът за ежегодни корекции на данъчния кредит ...

Защитата по чл. 71 от ТЗ

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: В кои случаи е допустима защитата по чл. 71 от ТЗ? Членството в едно търговско дружество представлява наличие на членствено правоотношение между съдружника (акционера) и т...

Моделът "дял на завършено строителство"

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Трябва ли строителните предприятия да прилагат модела "дял на завършено строителство" при съставяне на годишния финансов отчет за 2016 г.? Правилата на МСС ...

Особености при приспаднат частичен данъчен кредит за недвижим имот, който впоследствие се използва само за облагаеми доставки

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при приспаднат частичен данъчен кредит за недвижим имот, който впоследствие се използва само за облагаеми доставки? Съгласно ...

Помощи за профилактика и рехабилитация, изплащани от НОИ

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви помощи за профилактика и рехабилитация изплаща НОИ? Националният осигурителен институт изплаща парични помощи за профилактика и рехабилитация на няк...

 
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017