начало
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2018 г.

Преглед на пo-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.

В „Държавен вестник“, бр. 97 от 5.12.2017 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Освен в ЗДДС с неговите преходни и заключителни разпоредби се правят изменения и допълнения и в редица ...

Сумирано изчисляване на работното време

От 01.01.2018 г. са в сила редица изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) относно правната уредба по практическото прилагане на сумираното работно време (ДВ, бр. 41 от 2017 г.). С това се преодоляват проб...

Бабата на дете до двегодишна възраст има право да ползва отпуск за отглеждането му по реда и при условията на чл. 164, ал. 3 от КТ

Въпрос: Има ли право служителка, която ползва платен отпуск за отглеждане на малко дете до навършване на 2 години в качеството си на баба на детето, да сключи втори трудов договор със същия работодател за работа през почивните дни (събота и неделя)? ...

Използване на платения годишен отпуск

Въпрос: Лице, което излиза в отпуск по майчинство през август 2013 г., остава да ползва за същата година 10 дни платен годишен отпуск. За 2014, 2015 и 2016 г. има по 20 дни платен годишен отпуск неизползван, тъй като веднага след първото майчинство с...

Парично обезщетение за временна неработоспособност при работа по личен дневен сменен график

Въпрос: Лице, работещо по приложения график, е поискало да ползва платен отпуск в размер на 5 дни, като едната молба е за 1 ден на 07.09.2017 г., а другата молба е за 4 дни от 10.09.2017 г. до 13.09.2017 г. За месеца лицето е представило и болничен л...

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато работникът е в отпуск за временна неработоспособност

Въпрос: Може ли работник да подаде заявление за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато е в отпуск за временна неработоспособност? Ако може и работодателят е съгласен, каква трябва да бъде датата на прекратяване на договора - пос...

Прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата

Въпрос: Прекратявам трудов договор на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ поради съкращаване на щата. На основание чл. 335, ал. 2, т. 2 от КТ заявявам, че няма да спазя срока на предизвестието, като ще заплатя обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ. Връчвам...

Трудов договор на преводач

Въпрос: Преводач регистрира ЕООД и ще оказва разнообразни преводачески услуги, като някои от тях представляват устни преводи (човекът знае и арабски), оказвани на клиенти при взаимоотношения с полиция, съд и други. Tрябва ли да има назначени преводач...

в. Седмичен законник
бр. 6, 12 - 18 февруари 2018 г.

Кога може да се въведе ненормиран работен ден

Имам въпрос за ненормираното работно време. Само за непрекъснат трудов процес ли се отнася? Уредбата на ненормираното работно време се съдържа в чл. 139а КТ. Особеността при него е, че работниците и служителите при необходимост изпълняват трудовите ...

Намалено работно време при предизвестие за уволнение

Има ли право работник да иска намален работен ден при представено от него едномесечно предизвестие за напускане по взаимно съгласие? Когато е отправил предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят е длъжен да освобождава от...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

При прекратяване на трудовия договор отговарях на условията за ранно пенсиониране с непълна пенсия, като имах необходимия трудов стаж, но не ми стигаха 4 месеца възраст. Затова подадох документи за пенсиониране с пълна пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО ...

Право на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ

В разпоредбата на чл. 167а от КТ е записано “след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има...

Прекратяване на срочен трудов договор

Наш служител работеше със срочен трудов договор, чийто срок изтече на 30.09.2017 г. На лицето е издадена заповед за прекратяване на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда на 02.10.2017 г. Заповедта е връчена на 6 октомври 2017 г. - петия ...

Процедура за насърчаване на предприемачеството - анализ на основни моменти от процедурата

1. През първото тримесечие на 2018 г. предстои стартирането на нова процедура по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) с наименование - “Насърчаване на предприемачеството”. Към настоящия момент на страницата на ОПИК м...

Счетоводно отчитане на продажбата на правото на строеж

Физически лица прехвърлят право на строеж в полза на строителна фирма, в замяна на което тя ги обезщетява с n броя жилища, оценени от вещи лица. Останалите жилища фирмата продава на различни клиенти по следната схема: • Първо - продава на всеки клие...

Отчитане на договорите за строителство

В бр. 1 от 2018 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на договорите за строителство. Според параграф 4.1. oт СС 11 Договори за строителство в приходите от предоставянето на строителната услуга с...

в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

№ 20-00-242 от 09.08.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси

В дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, препратено ни от дирекция ДОМ при ЦУ на НАП, прието с вх. № 20-00-242/07.06.2017 г., във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Факт...

№ 20-00-306 от 16.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило препратеното ни от ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-306 от 21.07.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ...

№ 23-29-57 от 25.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-29-57/…..2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запи...

№ 24-37-16 от 18.08.2017 г. Относно: Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 92, ал. 5 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-37-16 от 18.05.2017 г., за възможността за ползване на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ и чл. 92, ал. 5 от ЗКПО в случаите на подаване на коригиращи декларации, Ви уведомявам следното: 1. На о...

№ 26-А-84 от 18.08.2017 г. Относно: Обратно проявление на формирана данъчна временна разлика от провизии/обезценка на вземания по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №26-Д-84/28.07.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Б……….“ АД е производител на фармацевтични препарати. През периода до 1999 г. за дружеството възникват вземания в размер на 2 495 887,60 лв...

№ 3-2169 от 12.10.2017 г. Относно: данъчно третиране на доход от наем, получен от чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването и предоставената допълнителна информация лицето ………………… с ЕГН ………. е български гражданин, което обаче по смисъла на ЗДДФЛ е чуждестранно физическо лице - живее повече от 183 дни в чужбина и центърът на жизнените му инт...

№ 92-00-1384 от 25.08.2017 г. Относно: Възможността за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище …….. за 2016 г. и 2017 г.

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №92-00-1384/26.07.2017 г., е отправено запитване относно възможността за издаване на акт за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище ……. за 2016 г. и 2017 г. Въп...

№ М-24-36-29 от 31.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит на бенефициент по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

В писмо от ЕТ „……….“ (едноличен търговец), ЕИК ……….., препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….г., е изложена следната фактическа обстановка: Едноличен търговец е получил безвъзмездна...