сп. Български законник
бр. 6 от 2021 г.

Данъчно третиране на разходите за мостри

Въпрос: Фирма предоставя мостри (стоки), с които търгува на стойност - ед.цена под 30 лева, на дистрибутори и клиенти с оглед на популяризиране на продажните стоки, без да се стига до крайно потребление. 1. Какво е данъчното третиране на разхода за п...

Защита от дискриминация при упражняване на правото на труд и предотвратяване на тормоза на работното място

В последните години отчетливо се откроява един интересен обществен феномен – все по-усилено се говори за защитата на личните данни, и тази тема сякаш „измести“ редица други, макар и пряко свързани с нея въпроси. Обяснението, разбира се, е елементарно...

Право на данъчен кредит при апорт на активи в търговско дружество, регистрирано по ЗДДС

Разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регламентира, че не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на извършване н...

Правомощия на БНБ за осигуряване спазването на пруденциалните изисквания от финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност след последните промени в Закона за кредитните институции

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 12.02.2021 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2021 г.) изцяло се преурежда режимът на финансовите холдинги и финансовите холдинги ...

Възнаграждения на лицата, наети по договор за управление и контрол в дружество с ограничена отговорност

Въпрос: Ние сме дружество с ограничена отговорност с основна дейност търговия на едро с торове за селското стопанство, което се състои от двама съдружници. Единият е с ДУК и е в качеството си на управител, другият съдружник е назначен на трудов догов...

Годишни данъчни амортизационни норми

Въпрос: Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗКПО „Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината“. Това означава ли, че могат да бъдат определени стойности за данъчни амортизации, по-ниски от определените в закона? Отговор: Съглас...

Данъчен режим за доставките на стоки

Въпрос: Нашата фирма е доставчик на стока на фирма, регистрирана по ДДС в Румъния. Фактурираме стоката на фирмата, която е държава от Европейски съюз, но трябва да доставим стоката с DHL директно от България за негов краен клиент, регистриран по ДДС ...

Договор за предоставяне на услуга

Въпрос: Фирма възложител, предлагаща козметични услуги, с цел разширяване на асортимента на предлаганите услуги наема чрез договор за възлагане друга фирма – подизпълнител, за извършване на допълнителни козметични услуги. За извършените от подизпълни...

в. Седмичен законник
бр. 17, 3 - 16 май 2021 г.

Данъчно третиране по ЗДДС и ред за облагане и документиране на доставките на автомобили втора употреба

Новорегистрирана фирма, нерегистрирана по ДДС, иска да започне дейност като търговец на автомобили втора употреба, закупени от дилъри от територията на страната. Подава ли се уведомление към НАП за специален ред на облагане по маржа? Каква е отчетнос...

ДДС при доставка на стоки и услуги

Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, с основна дейност интериорен дизайн, подписва договор с клиент, фирма от трета страна, собственик на недвижим имот (къща) на територията на ЕС (фирмата собственик няма регистрация по ДДС), обектът се н...

Доработване на недостигащо работно време при сумираното му изчисляване

В предприятието се прилага сумирано работно време, което се изпълнява по график. За няколко работници в края на периода се отчита изпълнение на по-малко от календарното работно време. Има ли работодателят право да изиска от тези работници да положат ...

Обезщетение при уволнение на служител, регистриран като ЕТ

Служител е уволнен на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - поради съкращаване на персонала. Длъжен ли е работодателят да му изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа, при положение че служителят е регистриран като едноличен...

Облагане на физическо лице за доходи от авторски и лицензионни възнаграждения

Лице, работещо на трудов договор и няма регистрирано дружество, извършва допълнителна дейност, като изготвя собствени дигитални продукти - образователни книги, тестове и други. Материалите биват качвани в интернет платформи в и извън ЕС, чрез които д...

Онлайн продажба на стоки

Българско дружество продава стоки само през електронен магазин, като плащанията се извършват чрез банков превод или чрез ППП с лицензиран пощенски оператор. До този момент съгласно наредба Н-18 дружеството няма задължение за издаване на фискален бон ...

Определяне на осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест”

Известно ни е, че икономическата дейност на осигурителя, с оглед определянето на кода на основната дейност, се определя в края на календарния месец, но моля за допълнителни разяснения как точно става това. Осигуряваме служителите по КИД 5829, но им...

Осигуряване на български гражданин, извършващ IT услуги на холандско дружество

Физическо лице, български гражданин, живеещ в България ще извършва IT услуги от България на холандско дружество. Ако физическо лице основе фирма ЕООД, трябва ли задължително да се осигурява в ЕООД-то като СОЛ или ДУК? Ако същото физическо лице сключи...

в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2021 г.

№ 07-00-252 от 10.11.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър - българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-252/20.10.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП гр. София, относно данъчното третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър - българско данъчно задължено лице по Зако...

№ 07-00-301 от 04.01.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 07-00-301/16.12.2020г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството разработва, внедрява и поддържа софтуер за управление на бизнеса, като к...

Дистанционна работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работата ми позволява да си изпълнявам трудовите задължения дистанционно. Съпругът ми с Ковид и съм контактна. Мога ли да съм карантина без да ползвам болничен и да си работя дистанционно и това нарушени...

Допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам три въпроса свързани с работа по втори трудов договор, сключен на основание чл. 111 от КТ. 1. Допустимо ли е служител да работи на пълно работно време (8 часа) при един работодател и на 4 часа по до...

Определяне на дадена услуга като облагаема или необлагаема по ЗДДС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предметът на дейност на дружество е отпускане на заеми. Част от процеса по кредитиране, а именно обслужване на клиентите, обработка на заемите, плащане и обработка на входящ...

Определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При нас работи чистачка, която има 6 години осигурителен стаж. Има осигурителна книжка, от която е видно, че е била президент на фирма. Няма трудов договор или трудова книжка. Желае тези 6 години аз да г...

Покупка на недвижим имот, който още не е готов

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Предлагат ми да купя с предварителен договор имот от фирма, който още не е готов. Има ли някакви рискове и възможни проблеми? Определено през последните години придобиването на имоти чрез фи...

Право да се промени осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране през 2023 година. След последните промени в законодателството, не разбрах какъв е срокът за прехвърляне на осигуряването ми от втория стълб (частен фонд - доброволно задължително...

Счетоводно отчитане

Документи в раздела:

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Документи в раздела:

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Документи в раздела:

ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Документи в раздела:

Трудово право

Документи в раздела:

Социално и здравно осигуряване

Документи в раздела: