начало
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2018 г.

Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал на дружеството

Въпрос: Фирма има данъчна загуба, която в годините не е успяла да приспадне и стои в загуби от минали години. След 2013 г. фирмата формира печалби до момента. Как следва да се процедира с неприспаднатата вече счетоводна загуба, за да не стои в баланс...

Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите

Дисциплинарната и имуществената отговорност на работниците и служителите са сред „класическите“ теми на трудовото право, по които има създадена богата съдебна и административна практика и многобройни изследвания в правната литература. За разлика от м...

Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица

Наследяването обикновено се приема като събитие, при което наследниците увеличават имуществото си с това, оставено им от наследодателя. При това често се пропуска фактът, че наследството може да носи както активи, така и пасиви, т.е. в него се включв...

Нови разпоредби за отпуск по Кодекса на труда и за обезщетение по Кодекса за социално осигуряване на осиновителите на деца до 5-годишна възраст

В „Държавен вестник”, брой 30 от 03.04.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се правят изменения и допълнения в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правата на отпуск и обезщете...

Преглед на промените в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове

В „Държавен вестник”, бр. 24 от 16.03.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (ЗИДЗМ), с който се правят изменения и допълнения в редица данъчни и финансови закони, а именно: Закона за акцизите и данъчните складов...

В кои случаи е възможно на шофьорите да бъдат изплащани командировъчни разходи

Въпрос: В кои случаи е възможно на шофьорите да бъдат изплащани командировъчни разходи (дневни и квартирни пари), тъй като съгласно чл. 6 от Наредбата за командировките в страната същите не се считат за командировани лица? Отговор: Шофьорите попадат...

Времетраене на командировката

Въпрос: Служител на българско дружество пътува в събота при връщане от командировка в чужбина със самолет. Дневни му се изплащат до петък. Следва ли да се изплаща извънреден труд за събота 175% на служителя като отработено време или не и съответно ка...

Върху разходите (премиите) по застраховки „Живот”, направени от работодател в полза на работниците и служителите, които не са предвидени в нормативен акт, се дължат осигурителни вноски

Въпрос: Дружество сключва застраховка „Живот” за двама от служителите си, дружеството има персонал от 20 служители, този разход за застраховка „Живот” не отговоря на изискванията за социален разход, защото не е достъпна до всички служители на фирмата...

в. Седмичен законник
бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Уволнение поради съкращаване в щата или срещу уговорено обезщетение

В предприятието ни предстоят уволнения на много работници и служители. Работодателят ни предлага избор между две възможности: да прекрати трудовите ни договори на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 или на основание чл. 331 от Кодекса на труда,...

Вътреобщностно придобиване

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, с основна дейност продажба на автомобили втора употреба, купува от испанска фирма автомобил. Автомобилът е втора употреба и се купува с цел продажба. Дотук няма нищо необичайно, но издадената фактура от испанска...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 24/2018 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-500/16, решение от 20 декември 2017 г. страни: Caterpillar Financial Services sp. z o.o. в присъствието на Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Предмет на спора е право на данъчен кредит се пог...

Кога съдружникът в дружество е осигурено лице

Транспортна фирма с двама собственици. Единият ще е самоосигуряващ,   другият на договор ли трябва да е? Може ли и двамата да са самоосигуряващи? Бележките от пътни такси и разходи в чужбина как може да се отчетат като разход? Задължението за съдруж...

Облагане с ДДС на доставките, свързани с “добив” на биткойн чрез изчислителни дейности

Дейността на фирма е добив на компютърни алгоритми (биткойн) и търговия с тях. През 2017 г. има издадени фактури за сумите, получени по банковата сметка на фирмата за продажбата на биткойни. Фактурите са с начислено 20% ДДС и са регистрирани в дневни...

Осигуряване на собственика на новообразувана фирма, осигурен в друга фирма

Собственик на новообразувана фирма е осигурен в друга фирма на максималния осигурителен доход по трудов договор. Дължи ли осигуровки като самоосигуряващо се лице в своята фирма, основанията са различни, но той е осигурен на максималния размер за ДОО,...

Платен годишен отпуск при непълно работно време и по договор за допълнителен труд

Какъв е размерът на полагаемия се платен годишен отпуск на служител, назначен на 4-часов работен ден, и на служител, назначен на втори трудов договор при същия работодател? Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск (чл. 155, ал....

Сумирано изчисляване на работното време при паралелни трудови правоотношения

Имаме служител на сумирано отчитане, работи на 12 часа дежурства - 2 дневна, 2 нощна, 2 почива. Можем ли да го назначим в друга фирма по чл. 114 от КТ или по 111 - там да дава дежурства също като охрана? Трябва ли да подпише съгласие за работа за пов...

в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2018 г.

Договор за управление и контрол

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имаме лице по ДУК, което има сключен трудов договор с друг работодател с осиг.сума 2600лв. В момента ползва отпуск по болест по трудо...

Ефекти от дължимите в бъдеще данъци (отсрочения данък)

В бр. 1 от 2018 г. на сп. „Счетоводство+“ доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предприятие X има приходи за година 20x1 в размер на 6 000 000 лв. и разходи 5 000 000 лв. 50 000 лв. от приходите, и 200 000 лв. от разходите не...

Новите задължения на администраторите на лични данни

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Какви са новите задължения на администраторите на лични данни? Логиката, от която изхожда новата уредба по отношение на задълженията на администраторите, не е ...

Облагаем оборот

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Ганка Петрова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС ще продава стоки онлайн до клиенти (физически и юридически лица) от ЕС и извън ЕС. Клиентите ...

Облагане на доставка на стоки

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество закупува от литовска фирма различни и видове петролни продукти, които му се изпращат от фирма, установ...

Осигурителен доход на ЕТ

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Едноличен търговец от м. януари до м. май включително е бил болничен. Внасяни са само здравни осигуровки върху 260,00 лв. в размер на 22,08 л...

Признаване на разходи

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество "Х" взима решение да извърши апорт в дружество "Y", за целта е необходимо да се заплатят такси за оценка на вещи лица и такса за подаване на заявление ...

Промяна на кода на длъжността

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Гошо МУШКАРОВ, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Подава ли се уведомление по чл. 62 от КТ в НАП при промяна кода на длъжността? Кодът по НКПД е задължителен атрибут на трудовия договор. Той задължите...

 
ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...