Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
 
сп. Български законник
бр. 9 от 2023 г.

Дружествата с променлив капитал по Търговския закон

С последните изменения и допълнения на ТЗ (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.), в сила считано от 4.08.2023 г., беше въведена съвършено нова правноорганизационна форма на търговско дружество – дружество с променлив капитал или „ДПК“. В списъка по чл. 64, ал. 1 ТЗ беше създадена нов...

Законът за бюджета на ДОО за 2023 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. е обнародван в ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г., и е в сила от 01.08.2023 г. В разработването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2023 г. са заложени следните политики по приходите и разходит...

Новият стандарт МСФО 17 Застрахователни договори

От 01.01.2023 г. влезе в сила новият стандарт МСФО 17 Застрахователни договори. Той замени МСФО 4 Застрахователни договори. МСФО 17 бе публикуван от СМСС на 18.05.2017 г. и бе приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 2021/2036 от 19 ноември 2021 г. (Официален вестник, б...

Промени със ЗДБРБ за 2023 в Закона за ограничаване на плащанията в брой във връзка с изплащане на трудови възнаграждения и дивиденти

С параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. са направени промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), като включително e направена препратка към дефиницията за „дивидент“ по смисъла на пар....

Промените в ЗДДС и в задълженията на регистрираните по закона лица, направени със Закона за държавния бюджет за 2023 г.

В бр. 66 на „Държавен вестник“ от 1 август 2023 г. е обнародван Законът за държавния бюджет за 2023 г., с преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на който са направени изменения и допълнения в ДОПК и КТ, както и в много други закони, в т.ч. ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ, ЗАДС и др. ...

Бракуване на материални запаси чрез предаване за скрап

Въпрос: Фирма е с основен предмет на дейност търговия на едро с ВИК части. Дейността се извършва вече 20 години и към днешна дата вървим към финализиране на дейността. Част от стоките са придобити като ВОП, и то преди повече от 10 години. Тези стоки са непродаваеми, защото е пром...

Данъчни аспекти при обезщетение за вреди при пропуснати ползи и претърпени загуби

Въпрос: Дружество А и дружество Б са сключили договор за транспортни услуги и спедиторска дейност, осъществявани извън България. За целта дружество А е издало фактура за продажба, която и двете дружества са осчетоводили в съответните регистри. След осчетоводяването на фактурата в...

Данъчни аспекти при учредено право на строеж

Въпрос: На 09.06.2021 г., ЕТ учредява в полза на дружество А ЕООД, възмездно, срочно право на ползване за срок от 10 години, по описаните недвижими имоти: поземлен имот, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ниско застрояване (до 10 m), образуващ...

Данъчно третиране на покупка на лодка в Гърция от българска фирма

Въпрос: Какво е данъчното третиране от гледна точка на ЗДДС, ЗКПО и ЗМДТ на покупка на лодка в Гърция от българска фирма, регистрирана по ЗДДС, която ще се използва за дейността на фирмата в Гърция и няма да идва в България? Отговор: Обект на запитването е данъчното третиране по...

Документиране на взаимоотношения между физическо лице – наемодател, и предприятие – наемател

Въпрос: Фирма „Х“ е наемател. Наемодателят е физическо лице. Сключен е договор за наем, в който е цитирано че всички разходи като ел. енергия, вода, такси са за сметка на наемателя. Всеки месец наемателят плаща изразходваната ел. енергия на наемодателя и получава фактура за ток, ...

Използване на личен автомобил за фирмени нужди

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, ползва лек автомобил на основание договор за наем с физическо лице, което е служител във фирмата. Автомобилът се ползва като заместващ, докато фирменият се от ремонтира. Дейността на дружеството е търговия с ел. материали – разнос и зареждане ...

Изчисляване на обезщетения на лице, работило за чуждестранна фирма

Въпрос: Физическо лице, български гражданин, постоянно живее и работи в България, с непрекъснат трудов и осигурителен стаж, освободен е от работа в началото на месец януари 2023 г. От 09.01.2023 г. до 14.04.2023 г. включително работи в Ирландия за ирландска фирма, с признати осиг...

Командироване на служител, работещ на два трудови договора

Въпрос: Лице е назначено по два ТД към един работодател, като основният ТД е на 4 часа към бюджетната структура, а вторият е на 8 ч. към проект към ДГ, финансирането на който не е от бюджета на детската градина. Възможно ли е лицето да бъде командировано само по проекта, а към де...

Облагане на предоставени онлайн софтуерни услуги

Въпрос: Българско ЕООД (самоосигуряващо се лице) сключва договор с компания от САЩ за предоставяне на онлайн софтуерни услуги. За услугата ще се плаща всеки месец, тоест извършваме услуга, която ще се ползва в САЩ. Трябва ли да се регистрира по ДДС при достигане на облагаемия обо...

Облагане на услуга, свързана с поддръжка на имот

Въпрос: Румънска фирма, регистрирана по ДДС в Румъния, е собственик на недвижим имот в България. Предстои издаване на фактура за поддръжка на имота от българска фирма, регистрирана по ДДС в България, към румънската фирма, собственик на имота. Следва ли във фактурата българската ф...

Отчитане на разпределени дивиденти

Въпрос: Фирма A e собственик на 100% от капитала на фирма Б. И двете фирми са местни ЮЛ. Фирма Б взема решение да разпредели дивидент на фирма А за сметка на натрупаната неразпределена печалба. Какви данъци се дължат при фирма А и при фирма Б? Дивидентът при получаващия (фирма А)...

Отчитане на финансиране, свързано със закупуване на свине майки

Въпрос: Фирмата ни закупува свине майки, които ще бъдат финансирани от ДФЗ на 100%. Как би следвало да се отчита финансирането, което ще получим, имайки предвид че майките не се амортизират, а се отчитат по себестойност? Отговор: Тъй като във въпроса се поставя твърдение, което ...

Парично обезщетение за бременност и раждане на лице, работещо по ТД и като свободна професия

Въпрос: Българско физическо лице работи по трудов договор и е осигурявано по ТД на максимален осигурителен доход. Освен това лицето е регистрирано като свободна професия и е подадена Окд5 за осигуряване за всички осигурителни рискове. Всеки месец за работата като свободна професи...

Пенсиониране на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Самоосигуряващо се лице - мъж - едноличен търговец към 29.06.2022 година е навършил възраст за пенсиониране, но няма необходимият стаж от 39 години и 2 месеца - липсват 1 година и 1 месец. Лицето желае да получава пълният размер на пенсията и по тази причина продължава да...

Приложение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, сключена между РБългария и САЩ

Въпрос: Дружеството ни закупува с цел препродажба стандартен софтуер/лицензии и последващи годишни абонаменти от трета страна (САЩ). Имаме подписан дистрибуторски договор с американската фирма. Клиенти ни са български фирми. В платформата на доставчика - американската фирма, всяк...

Разходи за пътуване и престой на физически лица

Въпрос: Основната дейност на дружеството е търговия на дребно с компютри и компютърни компоненти. В хода на дейността се налага да бъдат командировани служители по трудов договор в други населени места с цел изпълнение на служебните си задължения. 1. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Нар...

Разходите за таксиметрови услуги не могат да бъдат третирани като разходи в натура по смисъла на пар. 1, т. 83 от ДР на ЗКПО

Въпрос: Българско дружество, в което има назначени по трудов договор лица, работещи на смени, включително и нощни смени, е сключило договор с доставчик – дружество, предоставящо таксиметрови услуги - за ползване на таксиметров превоз от служителите си за нощните часове, в които н...

Увеличаване на капитала на дружество

Въпрос: Фирмата е с регистриран и внесен капитал от 5 хил. лв. Има натрупана неразпределена печалба в размер на 300 хил. лв. С не разпределената печалба искаме да увеличим капитала на фирмата. Можем ли директно да увеличим капитала на фирмата с неразпределената печалба, без да ра...

№ 20-00-100 от 02.08.2023 r. ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66, 01.08.2023 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66, 01.08.2023 г.)

Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: 1. Закон за бюджета на държавното обще...

№ 3-560 от 20.04.2023 г. ОТНОСНО: Счетоводно отчитане на търговията с акции

Според изложеното в запитването дружество има намерение да извършва търговия с акции на регулирани пазари на ЕС и акции, търгувани на регулирани пазари в САЩ и други страни. Във връзка с това поставя въпроса за счетоводното отчитане на търговията с акции. Съгласно чл. 22, т. 8 от...

№ 94-Б-104 от 18.05.2023 г. ОТНОСНО: Възможност за използване на игрален софтуер за обмен на виртуални активи срещу реални пари в игрално казино

В Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено Ваше писмено запитване с вх. рег. № 94-Б-104/27.03.2023 г., в което излагате следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас дружество е регистрирано в публичния регистър на Българска нар...

№ М-24-39-63 от 15.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

Във Ваше писмо, постъпило с вх. № … г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Служителите на „…“ АД и филиалите му („…“ ЕАД, „…“ ЕАД и „…“ АД) получават право да закупят акции на … SA Белгия по пазар...

Справочна информация бр. 9 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 127, 128 и 129 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 57 до бр. 64 от 2023 г.

ДВ, бр. 57 от 4.7.2023 г. Министерство на транспорта и съобщенията Единадесети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз Трети допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз Министерство на вътрешните работи Инструкция № 8121з-976 от 27 юни...

Брой 9 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...

Решение № 4 от 7.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 2285/2021 г., IV г.о., ГК

Преценката за това дали длъжността е ръководна по смисъла на чл. 328, ал. 2 КТ и § 1, т. 3 ДР КТ, когато случаят се отнася и до „други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес“, изисква съдът да анализира съвкупно задълженията на уволнения - по длъжностната хар...

Решение № 4588 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 8279/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ДДС в резултат на непризнато право на данъчен кредит за данъчен период 01.2020 г. ведно с лихви. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществява...

Решение № 4606 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 8284/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за забава за данъчен период 02.2017 г. – 10.2018 г. Към 31.12.2016 г. ревизираният субект е достигнал задължителния оборот за регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС и е бил длъжен да подаде заявление за регистрация в срок до 14...

Решение № 4614 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 8833/2022 г.

Предмет на спора e отказано възстановяване на ДДС за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., претендиран по реда на Наредба № Н-9/16.12.2009 г. Правилата за упражняване на правото на възстановяване по чл. 170 от Директива 2006/112/ЕО са хармонизирани на общностно ниво с прием...

Решение № 4616 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 8264/2022 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди 04. и 05.2020 г. по фактури за авансови плащания, както и установени задължения за ДДС на основание чл. 79, ал. 1 ЗДДС за данъчен период 10.2020 г. АССГ не е формирал самостоятелни фактически из...

Решение № 4624 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 7410/2022 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС за данъчен период 12.2016 г. и лихви за забава. Съгласно чл. 25, ал. 7 ЗДДС, когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получ...

Решение № 4626 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 8769/2022 г.

Предмет на спора е установена отговорност за задълженията на ЕООД – главница и лихви, за корпоративен данък за 2016 г. и 2017 г. и главница и лихви за забава за ДДС за периодите от 01.01.2016 г. до 30.11.2018 г. Наличието на данни за активиране на електронните препратки на съобщ...

Решение № 4684 от 03.05.2023 г. по адм. дело № 9000/2022 г.

Предмет на спора е доначислен данък добавена стойност за данъчен период 05.2020 г., произтичащ от деклариран ВОД. Съгласно чл. 7 ал. 1 ЗДДС, съдебната практика и практиката на СЕС, за да се приеме, че е налице ВОД, тя следва да е възмездна, стоката да е изпратена или транспортир...

Решение № 4709 от 03.05.2023 г. по адм. дело № 7062/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО и съответните лихви за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г., както и задължения по ЗДДС и лихви за данъчни периоди от 09.2010 г. до 04.2013 г. Съгласно чл. 171, ал. 2 ДОПК (в приложимата по време редакция от ДВ, бр. 105/2...

Решение № 4711 от 03.05.2023 г. по адм. дело № 7594/2022 г.

Предмет на спора е определено задължение за ДДС при внос по смисъла на чл. 16, ал. 1 ЗДДС на автомобили, декларирани с пет митнически декларации ведно с лихви. Съгласно нормата на чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗДДС, данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена съ...

Решение № 4714 от 03.05.2023 г. по адм. дело № 9979/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди от 07. и 08.2019 г. Според чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС, две са основните материалноправни предпоставки за надлежното уп...

Решение № 60233 от 4.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 724/2021 г., IV г. о.

По време на ползвания неплатен служебен отпуск, общинският съветник не полага труд по същинско трудово правоотношение с общината. Касационно обжалване е допуснато по материалноправния въпрос „относно характера на правоотношението възникващо при избор на общински съветник“. С обж...

в. Седмичен законник
бр. 33, 18 - 24 септември 2023 г.

Осигурителни вноски и осигурителен доход за лица, извършващи електронна търговия и корекция на ГДД по ЗДДФЛ за 2022 г.

През 2022 г. физическо лице работи по трудово правоотношение с възнаграждение в размер на 1600 лв. От 1 март 2022 г. е започнало да извършва системно продажби на стоки чрез електронни платформи и сайтове, от които е реализирало доход в размер на 12 000 лв. за 2022 г., но няма рег...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Дружество търгува с обикновени акции в щатски долари. Акциите попадат в определението на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби от ЗКПО. Как следва да се определи резултатът от разпореждане с финансовия инструмент в следния казус: Закупени 100 бр. акции на стойност по 1 долар за...

Ред за свикване и провеждане на общо събрание за разпределяне на дивиденти

Във връзка с новостите по обявяване на касовите наличности дали е възможно управителят на дружеството да си гласува по няколко пъти на ден разпределяне на дивиденти? Като протоколите ще бъдат номерирани с номер, дата и час. По смисъла на § 1, т. 5 ЗДДФЛ “дивидент” е доход от акц...

Дружество с променлив капитал

1. Общи положения В българското търговско право се включи нов вид търговско дружество - дружество с променлив капитал. Това стана със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в “Държавен вестник”, бр. 66 от 1.8.2023 г. Спазен е принципът за законоустановен...

НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4000 самоосигуряващи се

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход - 780 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец № 1 с код за вид осигурен 22. Това са физиче...

Преценка за приложимост на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС

Писмо № М-24-35-8 от 20.04.2023 г. на НАП Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите с оглед осигуряване на единна данъчна практика във връзка с констатираната при извършения анализ през 2022 г. противоречива а...

При бедствие Кодексът на труда предвижда обезщетение за работещите, които не могат да стигнат до работното си място

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Във връзка с обявеното бедствено положение в община Царево заради наводнението Главна инспекция по труда напомня на работещите, които не могат да се явят на работа, че имат право на обезщетение. Според Кодекса на труда работодател...

Справочна информация бр. 33/2023

Централни валутни курсове за периода 8.09. - 14.09.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието [[table_1]]...

в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2023 г.

Допълнителнто трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на учител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учител от 31.08.2016 г. и трудов стаж ми признават само за времето, през което съм учител. От 2023 г. в колективния трудов договор в чл. 25 пише, че се признава стажът от 2007 г. На новоназначените учители този стаж им е...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор при навършване на възраст и трудов стаж на учител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какво е обезщетението при прекратяване на трудовия договор при навършване на възраст и трудов стаж на учител, който има 19 г. трудов стаж в едно училище? На обезщетението има ли удръжки и какви са те? Законът за предучилищното и учи...

Осигуровки и данъци на самоосигуряващо се лице - земеделски стопанин

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Жена се е регистрирала като самоосигуряващо се лице - земеделски стопанин, и е избирала да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Като регистри...

Платен годишен отпуск на работник, който е подал предизвестие за напускане

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Колко дни платен годишен отпуск за 2023г.се полагат на служител, който има над 22 години трудов стаж, осем от които е във фирмата и е подал предизвестие за напускане, което изтича на 18.09.2023 г., т.е. последният му работен ден е 1...

Платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на смени по график. Колко дни трябва да си взема като платен отпуск ако имам две смени през цялата седмица, като първата смяна е във вторник, а втората смяна е в петък? В чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, ...

№ 2-485 от 15.05.2023 г., № 485-2 т 19.05.2023 г. и № 485-3 от 02.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 45, ал. 3, предл. 1 от ЗДДС, във връзка с §1, т. 5 на ДР на с.з., при бъдещи възмездни разпоредителни сделки със самостоятелни обекти, представляващи части от сграда

„М“ ООД е регистрирано по ЗДДС. Капиталът на дружеството е формиран от извършена от учредителите му (две физически лица) непарична вноска (учредителен апорт), представляваща недвижими имоти: масивна сграда - семеен хотел с посочени в дружествения договор застроена площ, РЗП, гра...

№ 96-00-118 от 02.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-118/02.06.2023 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Имате сключен договор с контрагент от Чешка Република за изработка на турбина...

№ 96-00-120 от 06.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-120/06.06.2023 г. относно прилагане на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Притежавате семеен магазин с кафене в с. К, където няма...

№ 96-00-123 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 16, ал. 1 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-123/08.06.2023 г. относно прилагането на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви кандидатства с оферта за извършване на почистващи и довършителни ...

№ 96-00-89 от 02.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-89/02.05.2023 г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „А“ ЕООД стопанисва нает язовир. Съгласно Закона за водите (ЗВ) ...

№ М-24-39-105 от 04.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на служител, който ще извършва дейността си от Румъния и от България

Във Ваше писмо, с вх. №… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Служител, работещ на трудов договор във „…“ ЕООД, притежаващ двойно гражданство (българско и унгарско), ще бъде преместен и назначен на о...

№ М-24-39-56 от 16.06.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на образователни видео уроци, тестове, мисловни карти и други учебни материали чрез електронна образователна платформа

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) под вх. № ………………………………. е постъпило Ваше писмено запитване, касаещо дейността на „……………………………..“ ЕООД (дружеството), на което сте управител. В подаденото запитване е изложена следната фактическа обстановка: Управлява...

№ М-94-А-402 #1 от 28.6.2023 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране на доходи от лихви по банков депозит в румънска банка, реализирани от българско местно лице през 2023 г.

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № ………../11.05.2023 г. В него Вие посочвате, че се интересувате дали при предоставяне на „Удостоверение за местно лице“ (издадено от Националната агенция за приходите в България) доходите Ви от лихви по депозити в румънска банка ще бъда...

№ М-94-П-300 от 07.07.2023 г. ОТНОСНО: Тълкуване на разпоредби от Закона за хазарта (ЗХ)

С горепосочената молба искате излагане на становище от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (ИД на НАП) относно тълкуването и прилагането на ЗХ във връзка с намерения на търговско дружество – Ваш доверител, да организира онлайн томбола между регистрирани уч...

Данъчен календар 1 - 15 септември 2023 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или ...

Държавен вестник в бр. 16 от 2023 г.

ДВ, бр. 72 от 22.8.2023 г. Министерски съвет Постановление № 114 от 16 август 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши у...

Осигурителен календар за м. септември 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 септември - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени ...

Справочна информация бр. 16/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4.08. - 21.08.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

Брой 16 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...