начало
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2019 г.

Облагане доставката на стока, която се монтира за сметка на доставчика

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България (ще се кръстим фирма А за конкретния случай), която посредничи при продажбата на металообработващи машини, внос от Чехия и продадени на български клиенти, като за целта получава комисион...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2018 г.

Окончателен размер на осигурителния доход за държавното обществено осигуряване самоосигуряващите се лица определят на основание чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване. На основание посочената разпоредба: “Окончателният размер на месечния оси...

Пo-важните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2019 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 27.11.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО). Освен в ЗКПО с неговите преходни и заключителни разпоредби се правят изменения и допълнения и в ред...

Предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване на производствения капацитет на предприятията

1. Фокус на процедурата и основни цели В края на 2018 г. беше обявен официално прием на проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособн...

Промените в ЗДДФЛ чрез ЗИДЗКПО

С разпоредбите на § 32-38 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., са направени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)....

Данъчно третиране на доставка на автомобили

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, търгува с коли втора употреба, които купува от физически лица - дилъри, и от юридически лица, които не са дилъри, от страни - членки от ЕС. Как следва да се формира облагаемият оборот за задължителната...

Едностранна промяна на трудовия договор от работодателя

Въпрос: В дружеството имаме два ресторанта и един лоби бар. В ресторантите работят сервитьори, а на лоби бара - бармани. За място на работа в трудовия договор на сервитьорите е посочено звено хранене, а за барманите - звено лоби бар. Работното време ...

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

Въпрос: Четейки чл. 53, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари: „Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него“, бих искала да попитам: изискването на доку...

в. Седмичен законник
бр. 10, 11 - 17 март 2019 г.

Длъжностно лице по защита на данните

В предприятието ни работят около 35 служители, а клиентите ни са само юридически лица. Имаме ли при това положение задължение да определяме длъжностно лице по защита на данните и с какво би трябвало да се занимава то? От 25 май 2018 г. започна да се...

Зачитане на трудов стаж при друг работодател

При започване на работа при друг работодател на длъжност, която не е сходна с предишните длъжности, следва ли работодателят да ми признае изцяло трудовия стаж, придобит до 2007 г., независимо от несходството в длъжностите? За придобит трудов стаж и ...

Обратно начисляване на ДДС

Ние сме българско дружество - корабен оператор. За осъществяване на нашата дейност сме сключили договор с румънската Национална компания - Администрация на речните пристанища на Дунав (NC APDF SA), по силата на който последната ни предоставя рампа за...

Стаж в българско предприятие на студент, който следва в държава от ЕС

Студент, който следва в държава от ЕС, иска да проведе неплатен стаж по програма “Еразъм+” в българска фирма. За целта ще бъде подписано споразумение за обучение между университета, студента и българската фирма. Може ли да се приложи българското зако...

Счетоводното отчитане и представяне на обвързаните с активи дарения

Дружество - ООД, регистрирано по ЗДДС, има отпуснато финансиране по програма от 2016 г., и приключва в месец февруари 2018 г. Какво е данъчно и счетоводно отразяване на операции по финансиране на разходи за заплати и закупуване на ДМА? Счетовод...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се изисква прилагането на определени консолидационни процедури, каквито не са валидни за индивидуалните финансови отчети. Консолидирани финансови...

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2018 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2018 г. са направени изменения и д...

Подаване на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ от 01.03.2019 г.

Във връзка с направените изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ), обнародвана в ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., които влизат в сила от 01/03/2019 г., ...

в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2019 г.

Данъчни аспекти при договора за аренда

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Земеделски производител има регистрация по Закона за данък върху добавената стойност и е избрал облагане чрез приспадане на нормативно признати разходи (облагане по реда на ...

Допълнително материално стимулиране на работниците или служителите

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какви плащания, различни от трудово възнаграждение (социални придобивки, бонуси, определени от работодателя, например коледен или вел...

Командироване на служители

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: РЗИ извършва контролна дейност на територията на областта, в случая област Перник. Считат ли се командировани инспекторите, когато из...

Налагане на дисциплинарно наказание "уволнение"

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви обстоятелства може да бъдат наложени дисциплинарни наказания и да бъде уволнен дисциплинарно работник/служител? Законодателят определя в Кодекса на труда (КТ) кога може да бъде търс...

Определяне размера на пенсия за трудова дейност

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Получавам пари за храна, не ваучери. Влизат ли при изчисляването на пенсията ми тези социални придобивки? При определяне размера на ...

Права на работник или служител, възстановен на работа от съда

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възстановен съм от съда на работа, имам ли право на: 1. платен годишен отпуск за времето през което съм незаконно уволнен.; 2. искат ...

Право на допълнителен отпуск по чл. 319 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имаме служител придобил, но не упражнил правовото си на пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от КСО. Правото на пенсия е придобито п...

Прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 6

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да смятаме, че договорът е недействителен при условие, че работникът/служителят не отговаря на изискването по длъжностна хара...

1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя
–  Издание 2019 г.  –

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в 4-те раздела: • Счетоводно отчитане • Данъчно облагане • Трудово право • Осигуряване •

Счетоводно отчитане

Христо ДОСЕВ
д.е.с., регистриран одитор

                 Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други.
 

Данъчно облагане


Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО.

 • ЗДДС - Мина ЯНКОВА -
  началник-отдел в МФ

                  Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
 • ЗКПО - доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ -
  д.е.с., регистриран одитор

                  Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.
 • ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВА
  данъчен експерт в НАП

                  Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Трудово право

доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

                Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.

Осигуряване

Аспасия ПЕТКОВА
експерт по социално осигуряване

                Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.

 

ПОДРОБНОСТИ И ЗАЯВКИ...