начало
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2018 г.

Наредбата за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Едно от основните задължения на работодателите е да водят трудови досиета на всички работници и служители от предприятието (чл. 128б от КТ). Трудовото досие се създава при постъпване на работника или служителя на работа. В него се съхраняват документ...

Особености при осигуряването в системата на предучилищното и училищното образование

Приема се, че учителите полагат труд при специфични условия, естеството на работата е по-различно от другите категории труд и поради това те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при по-благоприятни условия – по-ниска възраст и по...

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени във фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“

На основание чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: 1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; 2. лицата, упра...

Счетоводно отчитане на разходите за одит на ГФО

На 30 юни 2018 година изтече крайният срок, в който предприятията, имащи задължение по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представиха за публикувате в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията към Министерств...

Акредитиран представител за целите на ДДС

Въпрос: Швейцарско дружество - търговия на бяла и черна техника и пластмасови изделия, желае да има акредитиран представител за целите на ДДС в ЕС, възможно ли е това да бъде собственото българско ЕООД на управителя на швейцарската фирма и какв...

Внасяне на осигурителни вноски от управител на сдружение – клуб за спортни танци

Въпрос: Новорегистрирано сдружение – клуб за спортни танци, започва дейност. Сдружението е регистрирано в частна полза и ще има и стопанска дейност. Назначени на трудов договор са няколко учителки по танци. Трябва ли и на какво основание да се осигур...

ВОП с право на данъчен кредит

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, внася стоки от друго дружество, регистрирано в Испания, които стоки то продава в страната. Как да отразя Протокола по чл. 117, ал. 2 ЗДДС в справка-декларацията и имам ли право на данъчен кредит? От...

ДДС при доставките, които възникват при осъществяването на здравни услуги

Въпрос: Лекар по дентална медицина - стоматолог, регистриран като „ХХХХХХХ-Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ“ ЕООД, подлежи ли на регистрация по ДДС при надвишаване на облагаем оборот над 50 хил. лв.? Отговор: Съгласно ...

в. Седмичен законник
бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.

Ваучери за храна

Полагат ли се ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО  и по чл. 204, т. 2 на лица в неплатен, платен отпуск и болнични. Съгласно разпоредбите на чл. 204, ал. 1, т. 2, буква “б” социалните разходи в натура, предоставени от работодателя на работниц...

Гарантирани вземания на работниците и служителите

Наети сме по трудов договор от работодател, който вече не е в добро финансово състояние. Сред нас се говори, че имаме гарантирани пари от държавата. Какви са нашите права, ако той фалира и закрие фирмата? Вашите права са защитени от Закона за гарант...

Давностен срок за ползване на платения годишен отпуск

Преди да ползва полагащия се платен годишен отпуск за 2015 г., на служителка се наложи да излезе в продължителен отпуск по болест (за задържане на бебе). Веднага след това ползва отпуските по майчинство. Спира ли да тече давностният срок за ползване ...

Защита на личните данни при правенето на снимки и публикуването им в публичното пространство

Имам нужда от консултация по въпроса за личните данни, свързана с правенето на снимки с журналистическа цел и публикуването им в интернет в публичното пространство. Аз като физическо лице поддържам следната фейсбук страница: https://www.facebook.com/...

Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице във временна неработоспособност

Самоосигуряващо се лице (собственик на ЕООД) в продължение на 12 месеца се е осигурявало за всички осигурителни случаи. От 19.02.2018 г. представя болничен лист за временна нетрудоспособност, който продължава и през следващите месеци. За времето, пре...

Облагане с ДДС на услуги

Две български фирми, регистрирани по ДДС, работят по договор за услуга в Холандия. Едната е страна от договора, а другата е подизпълнител на първата с договор. Едната българска фирма подизпълнител извършва услуга на другата българска фирма, като я фа...

Отпуск по допълнителен трудов договор

Работих 2 години и 3 месеца по трудов договор по чл. 114 от КТ на 3 часа. За това време имам внесени осигуровки за 6 месеца по Декларация 1. Следва ли да ми се начисли 6 месеца осигурителен стаж и да ми се издаде удостоверение УП-3? Имам ли право на ...

Работникът се снабдява с трудова книжка до 5 дни

Преди два месеца постъпих за първи път на работа. Вече няколко пъти ходя при счетоводителя с молба да ми бъде издадена трудова книжка. Под най-различни претексти той отлага издаването. Какво би трябвало да направя? Работодателят е длъжен в 5-дневен...

в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.

Дерегистрация на фирма

В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма е регистрирана по ЗДДС на 02.06.2017 г., но на 30.04.2018 г. ще прекрати дейността си без да се заличава. При тези обстоятелств...

Доставка, свързана със сграда

В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българско физическо лице (ФЛ) има регистрирана фирма ЕТ, която е регистрирана по ЗДДС. ФЛ притежава 4/6 части от апартамент заедно със сина и дъщеря ...

Командироване на служители в чужбина

В бр. 14 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Командироваме наши служители в европейски държави (вкл. Швейцария) и трети страни. Те са инженери по телекомуникации и извършват услуги в тази сфера. Ние с...

Облагаеми доходи от доброволно осигуряване и застраховане

В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои са облагаемите доходи от доброволно осигуряване и застраховане? Доходите от доброволно осигуряване и застраховане, които не попадат в разпор...

Освободена доставка, свързана със спорт

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Даниела Даракчиева отговаря на въпроса: Юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност (основна цел популяризиране и развитие на спорта за деца), е регистрирано по...

Осигуряване на пенсионер, упражняващ свободна професия

В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса: Нотариус - осигуряващ се на прага 2600 лв. като свободна професия, се пенсионира и продължава да упражнява дейност като нот...

Отпуск при втори трудов договор

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При втори трудов договор по чл. 111 (40 часа месечно) имам ли право на СБКО, на платен отпуск, на работно облекло и на клас? Задължит...

Отчитане на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Димитър Йорданов, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете? Даренията (финансиранията), които получават земеделските производители за обработка на з...