сп. Български законник
бр. 12, Декември 2019 г.

Адекватно ли обработваме лични данни, когато имаме онлайн магазин?

Когато се извършва онлайн търговия и се поддържа е-магазин, то най-малкото: [[table_1]]...

Онлайн магазин – правилата и защо те са толкова важни

Електронната търговия създава впечатление за сектор с много слаба регулация. Но това усещане е подвеждащо. На практика, всички общи изисквания към търговците се отнасят в частност и за тези, които осъществяват търговия чрез онлайн магазин и когато бъ...

Лице, установено на територията на страната за целите на ЗДДС

Това дали дадено лице се приема или не за данъчно задължено лице, установено на територията на страната, има съществено значение за целите на облагането с ДДС. Нещо повече, предвид реда за определяне на режима за облагане на доставките на услуги, мес...

Още за рентата в земеделието

За да осъществяват своята дейност, всички земеделски производители, регистрирани по Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2019 година, с после...

Промени в ЗОП през 2019 г. Използване на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки

Увод През 2019 г. в Закона за обществените поръчки (ЗОП) се въвеждат две основни групи промени, както следва: - Едната група се отнася до промени, свързани с решаване на спорни моменти в правната уредба и възникнали в тази връзка казуси, както и с оп...

Данъчен кредит при осигуряване на нормални условия на труд и задоволяване на други социално-битови потребности

Въпрос: Фирмата ни е построила сграда със санитарен възел и столова, оборудвана с маси и столове за хранене и битови уреди (микровълнова, котлони, фурна, мивка и прибори за хранене). Засега няма да се приготвя и предлага храна, но ще се ползва от раб...

Данъчен кредит при ЮЛНЦ

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗЗД с нестопанска цел - мотоклуб. Ще извършва обучение и тренировки на мотоциклетисти. Ако дружеството се регистрира по ЗДДС, може ли да ползваме данъчен кредит за покупката на мотоциклети, резервни части и консумат...

Данъчно третиране на доставка, която възниква при продажба на бракуван товарен автомобил

Въпрос: Фирмата е закупила товарен автомобил през 2012 г. В месец септември автомобилът ще бъде бракуван в КАТ и след което ще бъде продаден на регистрирана по ДДС фирма. Трябва ли да начислявам ДДС във фактурата за продажба? Ако не трябва, какво е о...

в. Седмичен законник
бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.

Бизнес комбинации

Обединяване на предприятия Създаването на предприятие винаги е с мисълта за добър резултат, за проспериране и развитие, за имуществено и финансово благополучие. Съществува непрекъснат стремеж към разширяване на дейността; обхващане на нови пазари; въ...

Начисляване на клас прослужено време при работа по основен трудов договор на 4 часа и по втори трудов договор на 8 часа

Как се начислява клас прослужено време, при положение че лицето работи по основен трудов договор на 4 часа и по втори трудов договор на 8 часа? Според чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнителното труд...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Фирма ЕООД (аптека) преди години по изискване на здравната каса, за да издадат лиценз за търговия с лекарства, искаха да има сключен трудов договор с работник (магистър фармацевт), тъй като собственикът и управител на фирмата е магистър фармацевт, ни...

Отчитане на несвързани разходи

Съпругът ми е собственик на ЕООД - фирма за международен транспорт на стоки. При пътуване по погрешка е направено плащане в чужбина с фирмената дебитна карта. Плащането в магазин през ПОС терминал, следователно на извлечението пише плащане ПОС penny/...

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по извънтрудови правоотношения

И при извънтрудовите правоотношения разходите за заплати и разходите за работодателски осигуровки се отчитат по базовите модели, приложими за работещите по трудови правоотношения. За отчитане на разхода за възнаграждение се използва разгледаната вече...

Производство и доставка на електрически велосипеди

Търговско дружество се занимава с производство на електрически велосипеди, ремонт на същите и отдаване под наем. Случва се част от готовата продукция да се трансформира в дълготраен актив (това са ел. велосипеди, които са произведени с намерение да с...

Сключване на втори трудов договор по време на ползване на платен годишен отпуск по първия договор

Основният ми трудов договор е трета категория труд. Мога ли по време на платен годишен отпуск да сключа втори трудов договор, но той да бъде втора категория труд? Само за времето в отпуск да съм на втори трудов договор, но по втора категория труд. По...

Служител може да заеме отново предишната си длъжност след прекратяване на пълномощията му като кмет

Служителка в кметство е кандидат за кмет. В случай че бъде избрана, какво се случва с нейния договор? Може ли да запази старата си позиция след изтичане на мандата - как се процедира в този случай, договорът прекратява ли се и как може да запази сега...

в. Главен счетоводител
бр. 22, 15 - 30 ноември 2019 г.

Дружество регистрирано по ДДС закупува лек автомобил втора употреба

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил втора употреба от Румъния. Във фактурата няма начислен ДДС. Дружеството е получило заем от дружество от Ирландия за п...

Кандидатстване по мерки за насърчаване на заетостта

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" отговарят на въпроса: Исках да кандидатствам за еднократна помощ за започване на нов бизнес в гр. Девин, но от Агенцията по заетостта ми отговориха, че парите, пре...

Облагане доходи от продажба на картини

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество изкупува картини на студенти и ги продава в търговския си обект. Картините не се изработват по предварителна поръчка. 1. Трябва ли студентите – художници да издава...

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ползвах 280 дни непрекъснат отпуск по болест. Не се чувствам готова да се върна на работа. Има ли право работодателят да откаже ползв...

Прекратяване на трудов договор

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Баща ми е с ТЕЛК 75% с облекчени условия на труд. Но във фирмата не искат да му облекчат работа нито му предлагат друга, а го карат д...

Свидетелски показания при граждански дела

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Знам, че по наказателни дела има различни варианти, в които може да се откаже да се свидетелства. Възможно ли е това и по граждански дела? В действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК) из...

№ 20-21-53 от 18.06.2019 г. Относно: Получена фактура от лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за наем и задължение за подаване на декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-53 от 11.06.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена фактура по договор за наем и задължение за подаване на декларация по чл. 55 от Зако...

№ 23-22-698 от 15.05.2019 г. Относно: регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС при полагане на личен труд в дружество

В запитването е изложена следната фактическа обстановка. Основният предмет на дейност на юридическо лице е свързан с IT консултации и разработване на софтуер. Дружеството няма наети лица по трудови правоотношения. Съгласно решение на едноличния собст...

21 януари 2020 г. Годишен счетоводен семинар 2020 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР

Калина ЗЛАТАНОВА - Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Мина ДИМИТРОВА - Годишно данъчно приключване 2019 г. по реда на ЗКПО
Аспасия ПЕТКОВА - Експерт по социално осигуряване
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - Дисциплинарна отговорност и наказания. Прекратяване на трудовия договор
  вижте подробности...
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя

печатен и електронен вариант

Издание 2019 г.

Счетоводно отчитане - Христо ДОСЕВ
ЗДДС - Мина ЯНКОВА
ЗКПО - доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВА
Трудово право - доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Осигуряване - Аспасия ПЕТКОВА
  вижте подробности...