начало
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Командироване на служители в чужбина

Въпрос: Българско дружество изпраща служители в командировка в страната и чужбина, където им се осигурява покриване на всички разходи - хотел, служителите разполагат с карта, с която си плащат за храна и всякакви възникнали разходи. Имат ли въпреки т...

Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС“ и за обмен на информация

През тази година съществуващата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация е отменена на формалн...

Последни промени в Кодекса на труда

В брой 42 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С направените изменения и допълнения се цели да се осигури гъвкавост при прилагането на трудовия договор по чл. 114а от КТ за краткотрайна сезон...

Специфика на отчетността на безплатната храна и добавки по Наредба 11 и счетоводно отчитане на ваучерите за храна

Със заповед на работодателя са определени длъжностите, които имат право на безплатна храна по Наредба 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Наред с това е сключен договор ...

Внос на стоки от Китай

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, подготвя внос на стоки от Китай. Стоките не са акцизни. Ще се доставят до пристанище във Франция. Фирмата няма да има склад във Франция. След освобождаване на митница стоките ще се транспортират до клиен...

Данъчен режим на доставките, свързани със сгради

Въпрос: Въпросът ми е във връзка с покупка на апартамент от фирма, регистрирана в Дания, без представителство в България и не е регистрирана по ДДС. Според мен ние трябва да издадем фактура с 20% ДДС, тъй като сделката е извършена в страната и клиент...

Данъчен режим по реда на ЗДДС

Въпрос: Предвид изложената фактическа обстановка, българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава заявка от клиент в Нидерландия да се извърши поддръжка и други услуги, свързани с горски масиви в Холандия. Задачата на българското друже...

Данъчно третиране на ваучери за подарък

Въпрос: Българско дружество предоставя на част от служителите си ваучери за подарък. Трябва ли тези ваучери да се облагат с данък върху дохода и осигуровки и да се разглеждат като „бонус“? Какво следва да е третирането на комисионата, която дружество...

в. Седмичен законник
бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение

Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение Възможно ли е налагането на дисциплинарно наказание на работник или служител за нарушение, което не е изрично посочено в чл. 187 или чл. 190 КТ? В Правилника за вътрешния тр...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 42/2018 г.

Дело C‑140/17, решение от 25 юли 2018 страни: Szef Krajowej Administracji Skarbowej срещу Gmina Ryjewo Предмет на спора е отказ на право на корекция на ДДС. Предмет на спора е отказ на данъчната администрация, с който на община е отказана корек...

Обезценка на материали

Фирмата ни се занимава със строителна дейност на обекти - жилищни сгради, изграждани със собствени средства, и изпълнява отделни договори за строителство, свързано със строеж на фамилни къщи и довършителни работи. През 2014 г. сме формирали склад на ...

Облагане с ДДС на преводачески услуги

Преводач, свободна професия (българско физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС), извършва услуга - превод на фирма в ЕС. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС преди извършване на услугата или само след достигане на определен оборот? При посочените обстоя...

Отчитане на нематериални активи

Българско дружество е регистрирано по ДДС с основна дейност разработка на софтуерни продукти. Дружеството има разработени собствени софтуери, който отдава за ползване на своите клиенти. Те заплащат абонаментна такса за времето на ползване. Разработв...

Право на учебен отпуск

От 6 месеца в предприятието работи студент - четвърти курс редовно обучение. Той няма право на платен годишен отпуск, тъй като няма 8 месеца общ трудов стаж. Ще може ли да ползва учебен платен отпуск или поне неплатен? Учебният отпуск по 169, ал. 1 ...

Размери на обезщетението, изплащано в два последователни месеца

Служител е съкратен на 20 март и има право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа един месец. Ще има ли разлика в заплащаното обезщетение до края на март и през април, като се има предвид, че заплатите за февруари и март са раз...

Здравно осигуряване на ученици и студенти

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Бюджетът” Илияна Иванова представя темата за здравното осигуряване на ученици и студенти. Осигуряване на зрелостниците, завършващи тази учебна година След завършване на училище зрелостниците трябва да подадат декларация обр...

в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.

Задължение за издаване на фактура

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството започва да осъществява дейност, свързана с търговия на дребно с детски дрехи, памперси, перилни препарати и други пакетирани детски стоки за еднократна и многокр...

Използване на платения годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служителка е в неплатен отпуск и отпуск по майчинство от 03.04.2015 г. до 28.10.2018 г. (не се е връщала на работа). Преди да излезе ...

Обезщетение при пенсиониране съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране. Имам 11 години и 10 месеца само при един работодател. По средата на периода бях съкратен. Единадесет месеца...

Осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: За 2011 година осигурителните вноски от януари до ноември с акт на НАП са погасени по давност. Като задължение остава месец декември ...

Осигуряване на пенсионер

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В предприятието ни започна работа, работник, който е пенсионер за осигурителен стаж и възраст, трета категория труд. Назначен е на дл...

Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Не следва ли данните за съставителя на ГФО да бъдат служебно допълнени от служители на ТД на НАП, тъй като тази информация е достъпна и е на...

Попълване на трудова книжка

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какво пишем на стр. 26 в трудовата книжка на лицето, при получаване на обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ и чл.224 от КТ - брутното ...

Преобразуване на дружества

В бр. 34 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ д-р Николай Николов, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество А се влива в дружество Б. Дружество А има по баланс земя, МПС и разходи за придобиване на ДМА. За тези активи на вливащото се дружество А в Б не...
Годишен счетоводен семинар
18 януари 2019 г.

Калина ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант
Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС

Мина ДИМИТРОВА - д.е.с., регистриран одитор
Годишно данъчно приключване 2018 г.
по реда на ЗКПО

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - експерт по трудово право
Обработване на лични данни на персонала

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
Промени в трудовото и осигурителното
законодателство през 2019 г.

ВИЖТЕ ПОДРОБНОСТИ...