сп. Български законник
бр. 1, Януари 2020 г.

Коефициентите по чл. 73 при годишните корекции на данъчен кредит

По общо правило обект на годишна корекция на ползван данъчен кредит са активи, за които за съответната година са налице: - промяна в размера на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона; - изменение в използването на дълготраен по смисъла на закона акти...

Практико-приложни аспекти при счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационните (оперативни) лизингови договори

I. СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ ПО СС 17 ЛИЗИНГ И МСФО 16 ЛИЗИНГ Лизингът е вид финансова сделка, която представлява възмездно предоставяне на правото на временно ползване на движимо или недвижимо имущество. В глава двадесе...

Промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 година, е обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗКПО. Промените в материалния данъчен закон са породени от необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/...

Холдингово дружество

Въпрос: Нашата фирма се занимава с търговия. Собствеността на фирмата е 92% чуждо и 8% българско, местонахождението е в гр. София. В момента управителят прави проучване и контакт с наши редовни клиенти с цел закупуване на дялове от няколко от тях поз...

№ 3-1319 от 19.08.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването дружество „Х“ ЕООД има сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с „У“ ООД, който от своя страна притежава множество отделни имоти, находящи се на територията на различни общини в страната, кат...

Закон за корпоративното подоходно облагане

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Справочна информация бр. 1 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 83 до бр. 89 от 2019 г.

ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на фи...

в. Седмичен законник
бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.

Авансови вноски по ЗКПО

Трябва ли да се правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2020 г., при положение че през 2019 г. според дневниците за продажба приходите не превишават 300 000 лв., а по ОПР и данъчна декларация за 2019 г. ги превишават. Като превишен...

Данъчно облагане на приходите, получени от фотоволтаични източници на електроенергия

Фирма ще отдава под наем обект за производство (цех + земя). В момента се изгражда фотоволтаична централа, която също ще се отдава под наем към гореспоменатия обект. 1. Ел. енергията, която по договор с ЕРП-то е за стопански нужди, за нея дължи ли се...

Относно промяната в ЗДДС, в сила от 1.1.2020 г. за регистрация по закона при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

Въпрос: Във връзка с промяната на ЗДДС с ДВ, бр. 96, в сила от 01.01.2020 г. в чл., 96, ал. 10 и ал. 11: Имам две фирми с дейност счетоводни услуги на фирми. Същите не са регистрирани по ЗДДС. Адресът на регистрация и управление на фирмите е различен...

Отпуск за отглеждане на дете

Имам две деца - едното е на четири месеца, а другото на 2 години. При раждането на второто си дете получих усложнения. Какъв отпуск имам право да ползвам? Можете да ползвате два вида отпуски за отглеждане на второто ви дете .Първият отпуск е за отгл...

Отчитане на разходите за възнаграждения на персонал в натура

Освен парични възнаграждения персоналът може да получава определени облаги за сметка на работодателя в натурална форма. Такива възможности са предвидени в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Кодекса на труда. В Закона за корпоративно п...

Право на работно облекло за служители от администрацията на училище

Имаме ли право да предоставим работно облекло по Наредбата за безплатно работно и униформено облекло на служители от администрацията на училището като касиер и технически секретар? Условията и редът, при които работодателят е длъжен да осигури безп...

Размер на трудовото възнаграждение

Фирма ЕООД, занимаваща се с услуги, с оборот месечно около 200 000 лв., има минимални разходи. Всички плащания се извършват по банков път. Може ли да назначи специалист на трудов договор с месечна брутна заплата 180 000 лв.? От трудово- и осигурител...

Уволнение поради болест

На 20 септември 2019 г. наша служителка, заемаща определена длъжност за трудоустроени, представи решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност - 91,6% с препоръка за работа - “според възможностите и квалификацията”. Срокът на инвалидизирането е...

в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

Включване на премии в обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: При обезщетение по чл. 222 ал. 3 в размер на 6 брутни заплати и начислена годишна премия в предходния базов месец цялата сума ли се вк...

Заплащане на извънредния и нощния труд

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: По какви правила и колко повече се плащат извънредният и нощният труд? Действащият в момента Кодекс на труда определя, че извънреден е "трудът, който се полага по разпореждане или със знание...

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: При командироване на работници от българско дружество в рамките на предоставяне на услуги в Белгия, кой работен календар се прилага - ...

Максимална продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Има ли законово регламентиране часовата равностойност на договор пълен щат, въз основа на която да се определя възможността за сключва...

Обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Ако лице е работило от 01.02.08 г. до 09.11.11 г. при второстепенен разпоредител на община като работник и от 09.11.11 г. до 25.10.201...

Парично обезщетение за безработица

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: На 07.12.2015 г. започвам да взимам парично обезщетение за безработица, което трябва да продължи 4 месеца, съответно до 06.04.2016 г. ...

Право на осигурена майка да получава парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечната му възраст за остатъка до 410 дни и правото на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване 2-годишната му възраст

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: По майчинство съм и детето ми е прието в детска ясла. Трябва да започне да посещава от 14.11.2019 г.(на 11 месеца ще е). 1. До кога им...

Топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощен труд

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предметът на дейност на дружество е охрана на физически лица, на сгради, на имущество на физически и юридически лица, стопански обекти. Дружеството е с непрекъснат режим на ...

21 януари 2020 г. Годишен счетоводен семинар 2020 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР

Калина ЗЛАТАНОВА - Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Мина ДИМИТРОВА - Годишно данъчно приключване 2019 г. по реда на ЗКПО
Аспасия ПЕТКОВА - Експерт по социално осигуряване
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - Дисциплинарна отговорност и наказания. Прекратяване на трудовия договор
  вижте подробности...
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя

печатен и електронен вариант

Издание 2019 г.

Счетоводно отчитане - Христо ДОСЕВ
ЗДДС - Мина ЯНКОВА
ЗКПО - доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВА
Трудово право - доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Осигуряване - Аспасия ПЕТКОВА
  вижте подробности...