начало
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2019 г.

Осигуряване при трудова дейност за различни работодатели в две държави членки

Въпрос: Лице с българско и германско гражданство и с постоянно пребиваване в Германия е назначено на редовен трудов договор в германска фирма и е самоосигуряващото се лице - съдружник в дружество в България, и внася осигурителни вноски без право на ...

НОВО! "Бюджетни практики" - специализирано издание за финансисти, счетоводители, вътрешни одитори и финансови контрольори от публичния сектор

Издателство „Български законник“, вярно на целите си да представя практическите решения и коментари на водещите експерти, стартира от месец март 2019 г. най-новото си периодично издание – „Бюджетни практики“, което ще е изцяло ориентиранo към финанси...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. е обнародван в ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., и е в сила от 1.01.2019 г. В разработването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2019 г. са заложени следните по...

Изплащането на дивидент – данъчно-правни ефекти

Според търговското право делът в капитала на дружеството носи определени имуществени права на съдружниците, в т.ч. и право на част от печалбата и правото на дивидент. Всеки съдружник в дружество с ограничена отговорност например има право на част от ...

По-висока степен на защита на клиентите - ползватели на инвестиционни услуги, по новия Закон за пазарите на финансови инструменти

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г.), в сила от деня на обнародването му - 16.02.2018 г., с изключение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1 - 3 ЗПФИ относно доставчиците на консолидирани данни, които пред...

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2019 г., са публикувани в ДВ. бр. 98 от 27 ноември 2018 г. Освен това са публикувани редакционни промени, във връзка с други закони в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., ...

Внос на стока с преференциален произход, за вноса на която е приложима нулева митна ставка

Въпрос: Имаме проверка от Агенция „Митници“ във връзка с внос на автомобилни гуми от Сърбия. По МД сделката е CRT - стоката е със сертификат EUR.1 и няма мито, плащаме само ДДС по тая сделка. Стоката е застрахована в България и тая застраховка влиза ...

Данъчна основа по чл. 55 от ЗДДС

Въпрос: Имаме договор с фирма за митническо обслужване – изготвяне на митнически декларации, освобождаване на стоки, организиране на транспорт от митница до складовете ни. Тази фирма издава фактура за услугата плюс 20% ДДС. Възнаграждението е с фикси...

в. Седмичен законник
бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Извънреден труд в системата на МВР по време на избори

Следва ли да се заплаща извънреден труд на служителите на МВР, участващи в дейности във връзка с произвеждането на избори? За служителите по трудови договори в МВР се допуска полагане на извънреден труд, когато: • извършват работи, свързани с произв...

Годишни финансови отчети на бюджетните организации

С приключване на отчетната година за бюджетните организации (БО), както и за останалите предприятия настъпва усилен период, през който те трябва да изготвят годишните си финансови отчети (ГФО). Във връзка с това за БО от първостепенно значение са раз...

Защита на личните данни

Като администратор на личните данни по Закона за защита на личните данни се интересувам кой нормативен акт трябва да спазим - Закона за защита на личните данни или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физич...

Обезценка на стоки

Дружество има закупена стока с ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. Стоката е морално остаряла и е закупена преди пет години. Искаме да извършим преоценка на застоялата налична стока. Какво отражение ще намери в осчетоводяването и в съответ...

Облагане доходите на преводач

Физическо лице от РБ извършва преводи за фирма в Холандия, която има VAT номер. Лицето не е регистрирано като свободна професия, не е самоосигуряващо се лице, не е регистрирано и по ЗДДС. Няма сключен трудов договор с фирма. Внася ли здравни осигуров...

Онлайн търговия

Гражданин на Обединеното кралство си прави фирма в България. Фирмата има сайт (платформа) за електронна търговия. Предлага стоки от 5 китайски доставчика на клиенти от ЕС, главно от Обединеното кралство. Клиентите правят заявка в сайта, плащат чрез P...

Отговорност на адвокат за вреди от дейността му

Българско дружество сключва договор за абонаментно обслужване (текущи консултантски услуги през месеца) с адвокат. В договора е заложена клауза, според която дружеството не може да претендира за обезщетения вследствие действия или бездействия, дадени...

Отпуск на майката при поемане на детето за отглеждане по чл. 26 от Закона за закрила на детето

Следва ли да прекратим отпуска за бременност и раждане на майка, чието дете е поето за отглеждане от друго лице по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето? В съответствие с чл. 163, ал. 7 от КТ работничка или служителка, при която е настанено ...

в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

№ 26-Б-208 от 18.10.2018 г. Относно: изразяване на становище по приложението на чл. 209, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-Б-208/27.11.2017 г., искате да се изрази становище относно отправено от Вас предложение във връзка с прилагането на чл. 209, ал. 1, т. 2 от ЗКПО и по-точ...

№ 94-00-115 от 09.10.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице през периодите на бременност и раждане и отглеждане на малко дете

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……….. с вх. № ………./28.09.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен собственик и управител ...

Доходи от продажби в интернет

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, е извършило продажби по интернет на лични движими вещи и колекция от нова и с...

Зачитане на трудов стаж, положен в чужбина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих няколко години на трудов договор в Дания. Какви документи да представя на сегашния ми български работодател, за да ми признае...

Изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянна работа

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли работодателят да ме командирова за един ден в друг град намиращ се на 300 км от постоянната ти месторабота, като ангажираност...

Обезщетение от работодателя при пенсиониране

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на безсрочен трудов договор в частна компания повече от 11 години. През юни 2017 г. придобих и упражних правото си на пенсия. ...

Облагане на свободна професия

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е подал документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Поставени са следните въпроси: 1. Необходимо ли ...

Отговорности на поръчител при заем

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви са отговорностите на поръчител при заем? Законовите разпоредби за поръчителството са главно в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Там на него е отделено специално място - поръчит...