сп. Български законник
бр. 9 от 2021 г.

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи на местни и чуждестранни физически лица от продажба на акции, издадени от местни юридически лица

На основание чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. Съгласно чл. 7 от ЗДДФЛ чуждестраннит...

Начисляване на ДДС и ползване на данъчен кредит при префактуриране на разходи за битови услуги

По правило префактурирането представлява издаване на фактура, с която дадено лице удостоверява получаването на паричен превод, предоставен му от друго физическо или юридическо лице, за възстановяване на разходи, направени от издателя на документа за ...

Практически проблеми, свързани с понятието за „трудов стаж“

Според легалната дефиниция за „трудов стаж“ в чл. 351, ал. 1 КТ това е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда или в друг закон, както и времето, през което...

Данък върху доход от ликвидационни дялове

Въпрос: Дружество, регистрирано по Търговския закон, е в процес на ликвидация от юни 2020 г. Собственик е американско юридическо лице. Вече предстои заличаване на дружеството от Търговския регистър. 1. При положение че дружеството е регистрирано по З...

Данъчни аспекти при дружество, регистрирано като агенция за набиране на персонал за чужбина

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, смята да се регистрира като агенция за набиране на персонал (т.нар. посредник) в Агенцията по заетостта. Основната дейност на дружеството ще е подбор на персонал за чужбина – страни членки и трети с...

Данъчни аспекти при осигуряване на жилище на специалист по трудов договор

Въпрос: Фирма има основен предмет на дейност строителство на апартаменти, предназначени за продажба. Строителството на целия комплекс продължава около 2-3 години. За постигане на целта фирмата се нуждае от технически ръководител и други специалисти, ...

Данъчно облагане на български гражданин, живеещ в Испания

Въпрос: Български гражданин живее в Испания. Работи във фирма в Испания и фирма в Холандия (работата в Холандия е онлайн). Данъчното облагане как ще се извършва? Какви декларации трябва да подава в Испания и Холандия за и данъчно облагане? За годишно...

Деклариране на доходите на физическо лице от търговия с акции, деривати, опции

Въпрос: Имам въпрос, свързан с деклариране на доходите на физическо лице от търговия с акции, деривати, опции. Доходът е реализиран на Американската стокова борса. Трябва ли да се декларират доходи от дивидент, върху които дивиденти е платен данък в ...

в. Седмичен законник
бр. 32, 13 - 19 септември 2021 г.

Икономическа дейност срещу възнаграждение, при която възникват облагаеми доставки

Българско дружество (ЕООД), нерегистрирано по ЗДДС, възнамерява да предоставя услуги на физически лица. Услугата е водене на групови семинари, свързани с психично и емоционално израстване и здраве. Групите ще се събират чрез електронно базирани метод...

Неспазване на предизвестието при прекратяване на трудов договор

Работодател е връчил предизвестие на служител за прекратяване на трудовия му договор. Може ли работодателят да прекрати трудовия договор преди изтичането на предизвестието? В случаите по чл. 328 от КТ работодателят има право да прекрати трудовите до...

Обезценка на ДМА

Фирма Х е закупила ДМА - нежилищна сграда, през 2005 г., ползвана за производствени нужди на фирмата с отчетна стойност 900 единици. Сега е направена експертна оценка на сградата от независим оценител на стойност 600 единици с тип предназначение мага...

Осигурителни аспекти при дистанционна работа от България по договор в САЩ

Отговаря Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ Българска гражданка, която работи на постоянен трудов договор в САЩ, е уведомила работодателя си, че иска да работи 2 месеца дистанционно от България. Дължат ли се социални/здравни вноски в България п...

Осчетоводяване на начисления ДДС съгласно митническа декларация

Имаме взаимоотношения със страни от ЕС, с които сме сключили договор за печат на 2000 бр. детски книги. Фирмата от ЕС печата книгите в Китай, като те пристигат под формата на внос. Фактура ни е издадена от европейската фирма и съответно на нея заплащ...

Преустановяване на начисляването на счетоводни и данъчни амортизации

Производствено предприятие - ООД, спира своята производствена дейност считано от 1 ноември 2020 г. Дълготрайните материални активи, собственост на дружеството - сгради, машини, автомобили, не се използват за никаква дейност. Очаква се въпросните ДМА ...

Продажба на стоки по интернет

Дружество по ЗДДС осъществява продажби на дребно чрез собствен уебсайт, както и чрез платформа на еМАГ? За момента продажбите са за клиенти в страната. Клиентите поръчват на платформата на еМАГ, плащанията с карти става през банкова сметка на еМАГ, в...

Разпределение на печалбата в ЕООД

Българско еднолично дружество с ограничена отговорност през 2020 г. извършва скрито разпределение на печалбата. През трето тримесечие на 2020 г. са извършени няколко превода от дружествената сметка към сметката на едноличния собственик на капитала. С...

в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2021 г.

Допълнително материално стимулиране на работник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В месеца, в който е ползван отпуск поради временна неработоспособност - три дни, е получено трудово възнаграждение и ДМС. Полученото ДМС, част от прихода ли е въз основа на който се изчислява размера на ...

За трудов стаж се признава и времето, през което работникът/служителят не е работил при ползваните неплатени отпуски

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител, на когото му предстои пенсиониране през 2021 г., е ползвал неплатен отпуск, признаващ се за трудов стаж по чл. 160 - 90 дни. Служителят е с трайна намалена работоспособност - 75% . След използв...

Облагане на доходи от продажба на акции и други финансови активи

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин използва онлайн инвестиционна платформа за търговия с акции и има доходи от там. Също така притежава акции на чуждестранни компании, от които получава дивидент. 1....

Права и задължения на съдружниците в ООД

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли точно определени права и задължения на съдружниците в едно ООД? Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на друж...

Прекъсване на работното време за почивки

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустима ли е нормалната продължителност на работния ден в утвърден график да бъде 8 часа и 30 минути, а не 8 часа, при непрекъсваем процес на работа при трудов договор, който регламентира, че „работата...

Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка се връща на работа от 17.09.2021 г. след ползване на майчинство. Може ли веднага да й увеличим заплатата (от 17.09.2021 г.) или трябва да има най-малко отработени 10 работни дни и тогава (напр...

Работодателят може при производствена необходимост и при престой да възлага на работника/служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При нормални условия, работодателят може да обяви престой до 45 дни в една календарна година. С новоприетите промени престоят може да продължи до изтичане на извънредната епидемична обстановка. Има ли вс...

№ 04-15-6 от 11.05.2021 г. Относно: Задължително здравно осигуряване при отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо с вх. № 04-15-6 от 16.04.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: 1. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служите...