Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
 
сп. Български законник
бр. 8 от 2024 г.

Аспекти по ЗДДС по отношение доставката във връзка с дерегистрацията по чл. 111 от същия закон

На основание чл. 106, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случ...

Обнародвани са изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В бр. 52 от 18.06.2024 г. са обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, свързани със: (а) правото на удължен платен годишен отпуск за служителите в социалните услуги; (б) регламентиране на ред за прехвърляне на отпуск поради бременно...

Предварителното задължително деклариране на движението на стоки с висок фискален риск след промените в Наредба № 5/2023 г. относно условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на такива стоки на територията на страната

По силата на Глава петнадесета „а“ на ДОПК (обн., ДВ, бр. 109 от 2013 г.) от 01.01.2014 г. върху движението на територията на страната на стоки, включени в списъка на МФ като стоки с висок фискален риск (СВФР), бе въведен режим за фискален контрол, без за това да е необходимо изр...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност – 2024 г.

В „Държавен вестник“, бр. 54 от 25.06.2024 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). ППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, обн., ДВ, бр. 10...

Внос на необщностна стока през друга държава членка с използване на германски митнически посредник и спедитор

Въпрос: Имаме митническа декларация за внос от Турция, издадена от Германия - стоката е освободена в Германия. Платено е на митница Германски ДДС -19% от спедиторската фирма освободила стоката в там. За ДДС и таксата за освобождаване има издадена фактура и са платени на спедиторс...

Данъчен кредит във връзка с авансово плащане по доставка, която е развалена на един последващ етап

Въпрос: Собственик на недвижим имот фирма А има сключен предварителен договор с фирма Б за продажба на недвижим жилищен имот. Съгласно договора в период на 5 години са правени авансови вноски от клиента към собственика до пълното изплащане на договорената цена на стойност 120,00 ...

Данъчни аспекти при прехвърляне на активи (имоти) между дружества, притежавани от едно физическо лице

Въпрос: ФЛ притежава няколко фирми. Закупил е имоти в основната му фирма, които обаче не са свързани с дейността му (например земи) и иска да ги прехвърли в другата си фирма. Какви са вариантите? Отговор: В конкретния случай, независимо от конкретните бизнес намерения на съответ...

ДДС на услуга по транспорт на стоки от Австрия до България

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС по чл. 100, с дейност транспортни услуги с обхват в ЕС, трябва да издаде фактура на австрийска неправителствена организация. Нямат ВАТ номер. Транспортът е от Австрия до България на МПС. 1. Вместо ВАТ/БУЛСТАТ деветки ли да напишем във фактурата...

ДДС при онлайн търговия с дрехи

Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС на основание чл. 97а. Предмет на дейност онлайн търговия с дрехи. Оборот на дружеството около 50 000 лева годишно. Регистрацията по чл. 97а е заради рекламни платформи в Facebook. След като имам регистрация по чл. 97а, подавам само дне...

ДДС при ревизия по чл. 122 от ДОПК

Въпрос: Дружеството, което обслужвам, е с предмет на дейност - търговия на дребно с хранителни продукти и съвсем малки количества промишлени стоки. Дейността е сезонна и се провежда в гр. Обзор в обекти, наети под наем. Ревизията, произтичаща от несъответствие на фактурите при на...

ДДС при сделки с финансови инструменти на регулирани пазари

Въпрос: Подлежи ли на задължителна регистрация по ДДС физическо лице, което надхвърли 100 000 лв. оборот от необлагаеми по ДДС сделки с финансови инструменти на регулирани пазари? Въпросът е във връзка с тълкувание, че съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, при положение че търговията в...

Деклариране на доход от избирателна длъжност

Въпрос: Самоосигуряващо се физическо лице подава декларация по чл. 50 за получен облагаем доход през 2023 г. През три от месеците на 2023 г. лицето е получило доход от избирателна длъжност. При зареждане на информацията, подадена в НАП от платеца на дохода този доход се зареди в ...

Деклариране на доходи от цесия

Въпрос: На 15.06.2021 г. физическо лице „Х“ предоставя по банков път безлихвен заем на друго физ. лице „У“ в размер на 100 000 лв. На 01.08.2023 г. физическо лице „Х“ прехвърля с цесия вземанията си по договора за заем на трето физическо лице „Z“. Физическо лице „Z“ в качеството ...

Изготвяне на Справката за окончателния размер на осигурителния доход на СОЛ

Въпрос: При попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от самоосигуряващо се лице при положение, че има 2 месеца в годината, през които СОЛ е било в болнични през целите месеци, следва ли в Справката за окончателния размер на осигурителния доход придобитият през годината общ доход да се...

Корекции на ползван данъчен кредит за недвижими имоти

Въпрос: Българско дружество е с основна дейност покупко продажба, строителство и отдаване под наем на имоти. През 2008 г. дружеството закупува недвижими имоти–апартаменти и търговски помещения (магазини и складове). Ползва данъчен кредит. През годините за някои от имотите имат ск...

Корекция на Декларация образец № 1 и на Декларация образец № 6

намаление и съответно има надвнесен данък и осигуровки. Предполагам, трябва да се направи корекция и в декларация 6 за периода. Възможно ли е това на този етап, има ли санкции и как следва да се попълнят коригиращите декларации 1 и 6? Отговор: Корекция на Декларация образец № 1 ...

Няма забрана едно лице да е страна едновременно по трудов договор и по ДУК с едно и също дружество

Въпрос: Фирма Х е ООД и е с двама управители, които са и съдружници. Те представляват дружеството заедно и поотделно. През 2010 г. управител 1 е назначен на трудов договор като управител бизнес услуги, като за този период няма друго лице, което да е назначено във фирмата и да го ...

Облагане на дарение на парични средства между родители и деца

Въпрос: Майка ми продаде недвижим имот. Иска да ми дари сумата – около 150 000 лв. Как да оформим дарението (нужно ли е примерно да правим писмен договор), дължим ли някакви данъци (по ЗДДФЛ и ЗМДТ) и дали трябва да се декларира сумата в ГДД, която и аз, и тя ще подадем за 2024 г...

Облагане с ДДС при вътреобщностно придобиване за доставка на стоки

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС, поръчва мобилен газов грил от сайт https://www.bonami.bg/, който грил ще бъде използван за дейността на фирмата. Грилът е доставен от Чехия с куриер, като за доставката е получен Invoice от чешко дружество с валиден ДДС номер. Сум...

Осигуряване на лице, работещо по трудов договор и по граждански договор

Въпрос: Работя по трудов договор с осигурителен доход 1560 лв. месечно. Отделно работя на граждански договор в друго дружество и досега от хонорара ми (1300 лв.) ми удържаха осигуровки и данък. От началото на м. 04.2024 г. се регистрирах като СОЛ (управител на ЕООД) с осигурителе...

Осигуряване на физическо лице с ТЕЛК

Въпрос: Физическо лице с ТЕЛК е пенсионер по болест и има доходи от продажба на стоки, които изработва. Какви осигуровки дължи и какво следва да декларира на месечна и годишна база? Какво попълва в Декларация 1, ако следва да подава такава - вид осигурен? Отговор: Физическото ли...

Попълване на ГДД по чл. 50 от СОЛ, работещ и по трудов договор

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, което работи и на трудов договор в друга фирма, трябва да подаде ГДД по чл. 50, тъй като получава доходи от наем. Лицето се самоосигурява от м. юни 2023 г. В колона таблица 1 и 2 към ГДД по чл. 50 се попълват автоматично сумите, върху които са вне...

Предприятие, което не е осъществявало дейност, не подава годишна данъчна декларация по ЗКПО

Въпрос: Дружество притежава няколко недвижими имота, които са придобити преди повече от 10 години. В миналото недвижимите имоти са се отдавали под наем, но през 2023 година не са се отдавали под наем. През 2023 г. дружеството не е осъществявало дейност и няма никакви реализирани ...

Прекратяване на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ

Въпрос: Студент (редовна форма на обучение) е сключил трудов договор на 8 часа, с едномесечно предизвестие при напускане. Работи повече от година. Желае да прекрати договора си без предизвестие, позовавайки се на чл. 327, ал. 1, т. 6  от КТ: „Работникът или служителят може да пре...

№ 07-00-540 от 30.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-540/30.10.2023 г., относно прилагане на ЗДДФЛ, ЗКПО и осигурителното законодателство. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството Ви е назначило служител на трудов договор з...

№ 94-00-127 от 18.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-127/18.10.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте местно физическо лице с двойно гражданство – на РБългария и на Германия. Посочвате, че постоянно пребивавате в РБъл...

№ 94-П-464 от 24.10.2023 г. ОТНОСНО: Писмено запитване, касаещо данъчното третиране на доходи от трудови правоотношения

Във Ваше писмено запитване с вх. № 94-П-464/... по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите e изложена следната фактическа обстановка: В периода 29.03.2019 - 01.05.2021 г. и 17.09.2021 - 01.01.2022 г. Вие сте работили като шофьор международни превози по ...

№ 96-00-223 от 19.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-223/19.10.2023 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фирма „Г“ АД е регистрирана и осъществява своята дейност на територията на Република България, като Вие сте у...

№ М-24-36-55 от 02.10.2023 г. Относно: Задължение за водене на счетоводна отчетност

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-24-36-55/ 21.08.2023 г. е заведено Ваше писмено запитване като физическо лице – земеделски стопанин, в което излагате следната фактическа обстановка: Упражнявате дейност като земеделски стопанин, реги...

№ М-24-39-174 от 16.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-39-174, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е небанкова финансова институция с основна дейност: 1. финансов лизинг и 2 отпускане на кредити със сре...

Справочна информация бр. 8 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 107, 108 и 109 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 41 до бр. 54 от 2024 г.

ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Министерски съвет Постановление № 160 от 7 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи ...

Брой 8 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...

Решение № 3659 от 26.03.2024 г. по адм. дело № 9743/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и начислена лихва за забава вследствие отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди през 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г., както и задължения по ЗКПО и лихва за периодите от 2016 г. до 2019 г. Реалността на...

Решение № 3697 от 27.03.2024 г. по адм. дело № 9515/2023 г.

Предмет на спора са установени на дружеството задължения за ДДС и лихви към 04.01.2021 г. в резултат на непризнато право на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 ЗДДС и на основание чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗДДС по фактури, издаде...

Решение № 3759 от 28.03.2024 г. по адм. дело № 7987/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от ноември 2018 г. до февруари 2019 г., април 2019 г. и от септември 2019 г. до април 2020 г., в т.ч. лихви за юли и август 2019 г., както и за корпоративен данък за 2018 г. и 2019 г. Правото на данъчен кредит п...

Решение № 3760 от 28.03.2024 г. по адм. дело № 9207/2023 г.

Предмет на спора e отказано приемането на митническата стойност на употребявано моторно превозно средство, декларирана с MRN от 21.02.2020 г., определена нова митническа стойност на стоката на основание чл. 74, § 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и определено задължение за заплащане...

Решение № 3764 от 28.03.2024 г. по адм. дело № 9067/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС и лихви за забава. Не са налице условията за наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 7 ДОПК, но тъй като в РД и РА се съдържат данни за липса на счетоводна отчетност, както и наличните счетоводни записв...

Решение № 3772 от 28.03.2024 г. по адм. дело № 9550/2023 г.

Предмет на спора e непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди март и април 2019 г. По силата на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС, при доставки, данъкът за които е изискуем от получателя, правото на приспадане на данъчен кредит е налице и когато получателят не е спази...

Решение № 3798 от 01.04.2024 г. по адм. дело № 12008/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за довнасяне за данъчни периоди през 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., както и лихви върху тези задължения. Съгласно чл. 62, ал. 1 ЗДДС, мястото на изпълнение на ВОП е на територията на страната, когато стоките пристиг...

Решение № 3799 от 01.04.2024 г. по адм. дело № 10540/2023 г.

Предмет на спора e извършена корекция на правото на приспадане на данъчен кредит за 02.2016 г., 04.2016 г., 09.2017 г. и 10.2017 г. и допълнително установени лихви поради формиран извод за липса на реални доставки, документирани с общо 7 фактури, издадени от различни дружества, к...

Решение № 3904 от 02.04.2024 г. по адм. дело № 9911/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС и лихви в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури за покупка на стоки и услуги, издадени от различни дружества с предмет доставка на стоки, както и строително-ремонтни услуги. От страна н...

Решение № 3970 от 03.04.2024 г. по адм. дело № 9287/2023 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС и прилежащи лихви. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДДС, ВОД на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга ...

Решение № 60126 от 19.07.2022 г. на ВКС по т. д. № 480/2020 г., II т. о.

Трайната съдебна практика по приложението на чл. 637, ал. 1 ТЗ е, че разпоредбата се отнася за имуществени дела относно вземания, които могат да се предявят в производството по несъстоятелност на ответника по реда на чл. 685, ал. 1 ТЗ - притезателни права (вземания), които са пар...

в. Седмичен законник
бр. 28, 22 - 28 юли 2024 г.

Възнаграждение за времето на платен отпуск

През първия месец от въведеното непълно работно време по чл. 138а от КТ служителка ползва 5 дни платен годишен отпуск. На каква база следва да се изчисли възнаграждението й за този отпуск, при положение че през предходния месец е работила на пълно работно време с по-високо възнаг...

ДДС при отдаване под наем на ремонтирана сграда

Дейността на дружеството е покупка на жилищни имоти и извършване на ремонти и обзавеждане с цел последваща продажба. Дружеството е регистрирано по ДДС. Закупена е двуетажна масивна жилищна сграда, която е стара сграда (1973 г.) от физически лица. Не е ползван данъчен кредит. Извъ...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C-232/22, решение от 29 юни 2023 г. страни: Cabot Plastics Belgium SA срещу État belge Предмет на спора е задължения по ДДС когато не е регистрирано място на стопанска дейност в държава от ЕС. Фирма Cabot Switzerland GmbH е предприятие, регистрирано по швейцарското прав...

Здравноосигурителни вноски за турски гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в България, който планира да работи в Германия

Физическо лице е гражданин на Република Турция. Не притежава българско гражданство, но му е издадено разрешение за постоянно пребиваване в Република България през януари 2023 г. Не упражнява трудова дейност в България. Работи и се осигурява в Турция. През 2023 г. повече от 6 месе...

Осигуряване на ФЛ, получаващо доходи от продажба на електрическа енергия чрез собствена фотоволтаична централа

Физическо лице е в етап изградена ФЕЦ и изчакване на допълнителни процедури, за да заработи електроцентралата. След като ще извършва търговски сделки за продажбата на произведената ел. енергия, възникват въпроси относно: Лицето работи по трудов договор, следва ли да се самоосигур...

Полагане на извънреден труд по време на командировка

Фирма изпраща в командировка в чужбина служители, назначени по трудов договор за периода от 30.04 до 02.05.2024 включително. Въпросът ми е за 01/05/2024 - освен дневните пари за командировката работодателят дължи ли възнаграждение за работа в празничен ден и извънреден труд, ако ...

Право на подбор при прекратяване на трудовите договори по чл. 328, ал. 1, т. 2 или т. 3 от КТ

В дружеството предстои преструктуриране/реорганизация в организационно-управленската структура. Работодателят възнамерява дейностите на определено структурно звено да бъдат прехвърлени към друго такова с цел оптимизация на разходите. В случая ще се наложи на част от служителите д...

Пререгистриране на търговско дружество

Ние сме търговско дружество, което предоставя козметични услуги, но искаме да се пререгистрираме като Медицински център за кожни заболявания. Ще бъде назначен нов управител с медицинско образование според изискванията по Закона за лечебните заведения - ЗЛЗ, ще бъде сменено името ...

Третиране по ЗДДС на доставка на услуга, свързана с недвижим имот - хотелско настаняване

Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице ООД с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост. Със заповед на управителя е командирован служител на фирмата до Германия за 7 дни. В отчета на за извършени разх...

Аспекти по ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС на социалните разходи за транспорт на работници и служители

Съгласно разпоредбата на чл. 204, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (нае...

Изпълнение на законови задължения - краткосрочни обезщетения и помощи от ДОО

Национален осигурителен институт За изплащане на възнаграждение на осигуреното лице за някои от дните от периода на временната неработоспособност От 1 януари 2024 г. осигурителят е задължен да изплаща на осигуреното лице за първите два работни дни от временната неработоспособнос...

Информация относно промяна на основната данъчна ставка по ДДС във Финландия

Национална агенция за приходите Основната данъчна ставка по ДДС се увеличава от 24% на 25.5% от 1-ви септември 2024 г. Промяната на ДДС ставката ще има отражение върху ползвателите на специални режими за обслужване на едно гише (OSS/IOSS), деклариращи доставки към Финландия. Про...

Справочна информация бр. 28/2024

Централни валутни курсове за периода 12.07.2024 г. - 18.07.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Брой 28 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...

ДВ, бр. 55 от 28.6.2024 г.

Народно събрание Решение за прекратяване пълномощията на народен представител Министерски съвет Постановление № 229 от 26 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Конституционния съд за 2024 г. Постановление № 230 от 26 юни 2024 г. за одобряване на допълнит...

ДВ, бр. 56 от 2.7.2024 г.

Министерски съвет Постановление № 235 от 27 юни 2024 г. за допълнение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства Пост...

в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2024 г.

Възможност за избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ във фонд „Пенсии“

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Инвалид с 80% инвалидност, на когото е отпусната социална инвалидна пенсия, след набран осигурителен стаж 1 година подава документи към НОИ за преминаване към пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Той иска да си прехвърли и п...

Данъци при износ с куриерска фирма

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество “X” ООД изпраща експресни доставки на стоки чрез куриерска фирма “Y” ЕООД до трети страни извън ЕС, за което издава фактура с нулева ставка на ДДС. Дружеството се явява посредник, а куриерската...

Назначаване на служител, на когото ще започне да тече 45 дни болничен преди раждане

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои назначаване на служител, на когото от 28.06.2024 г. ще започне да тече 45 дни болничен преди раждане. Възможно ли е лицето да не ползва този отпуск, за да може да бъде прекратено трудовото му правоотношение и след това назна...

Отлагане на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Установено е, че всички четири служители на музей в края на 2023 г., м. декември са депозирали молби до директора във връзка с чл. 176, ал.1, т.1 от КТ да им бъде разрешено отлагането на платения годишен отпуск за две години - 2022 г...

Отпуск при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работим целогодишно 365 дни по 10 часа на ден. Смените ни са 2 на 2 (два дни работа, два дни почивка). Колко работни дни за юни 2024 г. трябва да имам, ако отпуската ми за юни е 5 дни? Колко работни дни за юни 2024 трябва да има коле...

Пенсиониране на работник с два трудови договора

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране през 2025 г. Работя по основен трудов договор при един и същ работодател повече от 20 г. и по втори, допълнителен при друг работодател 17 г. Бих искала да се пенсионирам, като прекратя договора си с основния ...

Трудов договор за обучение по време на работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Сключени са трудови договори с учениците на дуална форма на обучение на основание чл. 230 от Кодекса на труда. По трудов договор работното време е 7 часа за определени дни от седмицата - два дни за ученици в XI клас и три дни за учен...

№ 17-00-320 от 17.04.2024 г. ОТНОСНО: уведомление по чл. 17 от Закона за особените залози (ЗОЗ) за залог на вземане на търговско дружество

Във връзка с писмо, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), с което дружеството ни уведомява за учреден в полза на търговска банка особен залог на вземане на търговското дружество за възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС), увед...

№ 20-00-32 от 11.03.2024 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас дружество е учредено през 2020 г. и осъществява дейност, свързана със строителство и ремонт на недвижими имоти. През 2022 г. дружеството е построило нова сграда, след което е било регистрирано по ред...

№ 20-28-58 от 15.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за авансови вноски за корпоративен данък

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-58/15.03.2024 г., относно прилагане на ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е подало декларация по чл. 88 от ЗКПО на 08.05.2023 г., в която е определил...

№ 3-146 от 08.02.2024 г. ОТНОСНО: прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с получаване на услуги от дружество, установено в Република Турция

Според изложеното в запитването дружество „Х“ (регистрирано по реда на ЗДДС), в качеството си на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” е сключило договор с турска фирма, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, за следното: I. Предмет на договора Член 1 1.1. Страните с настоящото се споразумяват, че ИЗ...

№ 3-624 от 27.05.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 52, т. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Според изложеното в запитването гражданин на Федерална република Германия, с ЛНЧ, притежаващ разрешение за временно пребиваване на територията на Р България, на 08.02.2016 г. е подал в Община данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, с която е деклариран придобит от него лек а...

№ 96-00-61 от 22.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-61/22.03.2024 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. Поставяте следния въпрос: Електронен документ за доставка (ЕДД), при която няма промяна на количеството, тр...

№ 96-00-83 от 16.04.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-83 от 16.04.2024 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас дружество е регистрирано по ЗДДС лице. Предстои продажба на ле...

№ M-24-38-76 от 15.05.2024 г. ОТНОСНО: Доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-24-38-76………………………. г. е постъпило искане за изразяване на становище във връзка с отправени до дирекция ОДОП ………………. устни запитвания от органи по приходите относно доброволна регистрация по ЗДДС за не...

№ М-24-39-139 от 21.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо с № М-24-39-139 по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Имате инвестиция в крипто hedge фонд. Във фонда сте инвестирали в USDC и през годините сте добавяли/внасяли нови USDC, като съответн...

№ М-24-39-57 от 10.04.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. №М-24-39-57/20.03.2024 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е местно юридическо лице, което осъществява дейността си чрез множество търговски обект...

Данъчен календар 16 - 31 юли 2024 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 13 от 2024 г.

ДВ, бр. 57 от 5.7.2024 г. Народно събрание Решение по предложението на Президента на Република България за избиране на министър-председател на Република България Президент на Републиката Указ № 167 за награждаване на проф. Кирил Любомиров Топалов с орден „Стара планина“ първа ст...

Информация относно промяна на основната данъчна ставка по ДДС във Финландия

Национална агенция за приходите Основната данъчна ставка по ДДС се увеличава от 24% на 25.5% от 1-ви септември 2024 г. Промяната на ДДС ставката ще има отражение върху ползвателите на специални режими за обслужване на едно гише (OSS/IOSS), деклариращи доставки към Финландия. Про...

Справочна информация бр. 13/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 27.06. - 12.07.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

Брой 13 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...