Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

 
сп. Български законник
бр. 2 от 2023 г.

Правила и условия за получаване на подкрепа за изграждане на фотоволтаични съоръжения от предприятия за собствени нужди

През месец февруари 2023 г. се очаква отварянето на нова процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По нея се предвижда предоставяне на безвъзмездна помощ за изграждане на фотоволтаични съоръжения за собствено потребление...

Задължение за корекция по ЗДДС на приспаднат изцяло данъчен кредит при продажба на стара сграда

На основание чл. 2, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) с данък върху добавената стойност (ДДС) се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка ...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 г.

Обект на настоящия коментар са промените в Закона за данък върху добавената стойност закона (ЗДДС), които са направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г. ЗИД...

Рамковият договор за платежни услуги след последните промени на Наредба № 3 на БНБ

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 83 от 2022 г.), приети с Решен...

Данъчни аспекти при ликвидация на търговско дружество

Въпрос: Дружество А е 100% собственик на капитала на дружество Б, като е направило парична вноска и увеличаване на капитала чрез апорт на активи (ДМА и ДНА). За дружество Б е открита процедура по прекратяване чрез ликвидация. Направена е пазарна оцен...

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на покупко-продажбата на криптовалути и акции, извършвани от физическо лице

Въпрос: Кога една дейност по покупко-продажба на криптовалути и акции, извършвани от физическо лице, нерегистрирано по търговския закон се счита за дейност по занятие, как и къде се декларира в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ и подлежи ли лицето на р...

Изплащане на дивиденти от ЕООД

Въпрос: Ние сме ЕООД, регистрирано по ЗДДС. Може ли при теглене на суми от банковата ни сметка (банкомат или от офис на банката) сумите да се заприходяват директно в сметка 422 Подотчетни лица, без да минават през сметка 501 Каса? Идеята ни е при изп...

Непризнати разходи за брак

Въпрос: През 2015 г. банка е придобила транспортни средства - леки коли и товарни автомобили, от обезпечение по необслужван кредит. Същите не се използват в дейността, заведени са като стоки и се отчитат по МСС 2 Материални запаси. Голяма част от тра...

Обезщетение по чл. 221, ал. 2 КТ

Въпрос: С ТД на основание чл. 67, ал. 1, вр. чл. 70, ал. 1 от КТ възниква трудово правоотношение между фирма и работник. С издадена Заповед е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. Работникът е дисциплинарно увол...

Облагане по ЗКПО на ЮЛНЦ

Въпрос: Сдружение „Спортен клуб“ е регистрирано по ЗЮНЦ за извършване на дейност в обществена полза. Част от средствата за постигане на целите са подпомагане и насърчаване на всички форми за практикуване на спорта. Предмет на допълнителна стопанска д...

Осигуряване на стоматолог

Въпрос: Лице, което е ЕООД, упражнява дейност като лекар дентална медицина (стоматолог). Води се по договор за управление. Има ли някакви ограничения при заплащането? Лицето се е осигурявало на минимален осигурителен доход за страната. В НАП се подав...

Осигуряване на съдружник в ООД, който е пенсионер

Въпрос: Съдружник в ООД, пенсионер, се осигурява само за здравно. От м. 08.2022 г. получава възнаграждение за положен личен труд в размер на 5000 лв. Как трябва да се осигурява от м. 08.2022 г.? Отговор: На основание § 1, т. 26, б. “и“ от ДР на ЗДДФ...

Отчитане на безвъзмездно получените активи

Въпрос: На 08.11.2022 г. имаше голямо тържество в училището ни, във връзка с провеждането на честването на 180-ата годишнина от рождението на патрона на училището и по този повод от общината подаряват на училището дрон Tello Global - един брой, като ...

Отчитане на ваучерите за храна

Въпрос: Фирмата ни раздава ваучери поравно за всички, след изтичането на месеца - до 10-о число на следващия месец, когато се раздават и заплатите. Отчитането им като разход става в предходния месец. За м. декември 2022 г. ваучерите ще бъдат раздаден...

в. Седмичен законник
бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Въпрос: На 30 септември 2022 г. „Алфа“ ООД закупува стоки от „Бета“ ООД на стойност 40 000 USD. Сумата по фактурата е дължима на две равни вноски по 20 000 USD, чиито падежи са съответно на 30 ноември 2022 г. и на 31 януари 2023 г. Финансовата година...

Прекратяване на трудов договор поради неизплащане на заплата

Служител подава заявление за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ - поради неизплатена заплата, и повече не се явява на работа. По разплащателната ведомост заплатите са изплащани редовно. Има ли работодателят право да прекра...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2022 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна...

Първоначално признаване на финансов лизинг

През 2018 г сключихме договор за финансов лизинг на бус с опция за придобиване. Първоначална платена вноска 10 800 лв. Стойност на лизинга 43 000 лв. Стойността на заведения актив в с/ка 207 е 53 800 лв. Всички суми са без ДДС. Всеки месец получаваме...

Промени в акцизното данъчно законодателство

В края на 2022 г. са публикувани изменения в няколко броеве на “Държавен вестник”: бр. 100, бр. 102 и бр. 103 от 2022 г. Тези изменения се отнасят до промени в ЗАДС (ДВ, бр. 100 и бр. 102 от 2022 г.) и в Правилника за прилагане на ЗАДС - ДВ, бр. 103 ...

Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Национална агенция за приходите В срок до 28.02.2023 г. работодателите трябва да предоставят информация в НАП за изплатените през 2022 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Със За...

Здравната вноска за безработните остава 28,40 лв.

Национална агенция за приходите Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски, (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоо...

От 1 януари 2023 г. общините няма да начисляват ДДС за получени доставки, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване

Национална агенция за приходите Във връзка с решение № 12630 от 10.12.2021 г. на ВАС по адм. дело № 2831/2021 г., с което е постановено, че дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване не са икономически дейности за общината и са извършвани от нея в...

Справочна информация бр. 4/2023

[[table_1]] Централни валутни курсове за периода 20.01.2023 г. - 26.01.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Условия, при които НОИ ще финансира дейността по профилактика и рехабилитация през 2023 г.

Национален осигурителен институт Паричните помощи за профилактика и рехабилитация през 2023 г. ще се разходват при условията и по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация....

Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2022 г., ако са удържали авансов данък

Национална агенция за приходите До края на януари 2023 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2022 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други изт...

Брой 4 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...

ДВ, бр. 97 от 6.12.2022 г.

Народно събрание Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България ...

ДВ, бр. 98 от 9.12.2022 г.

Народно събрание Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия Президент на Репуб­ликата Указ № 276 за назнача...

в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.

Наборната военна служба няма отношение към определяне на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване наборната военна служба ще се признава за действителен стаж за пенсия. В нашето предприятие за клас прослужено време се признава целия стаж, придо...

Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ на прекратен трудов договор за допълнителен труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В какъв размер трябва да бъде изплатено обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ на прекратен трудов договор за допълнителен труд, сключен на основание чл. 111 КТ, при условие че лицето е прекратено от деня, ...

Платен годишен отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На работещ служител, пенсионер с експертно решение на ТЕЛК до 01.03.2017 г., но издадено на пенсионер, и установена намалена работоспособност 78 % и при придобито към датата право на пенсиониране полага ...

Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: С колко работни дни следва да се редуцира допълнителният отпуск за работа при специални условия по чл.156, ал.1, т.1, когато се ползва болничен отпуск: 1.по-голям от половината от раб. време при СИРВ за ...

Предоставяне на предметни награди и ваучери за пътуване от туристическа агенция на служители от работодателя

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Ръководството на дружество обмисля предоставянето на допълнително стимулиране на своите служители при навършване на 5, 10, 15 и 20 години трудов стаж в предприятието, под фо...

Сключване на договор при втори работодател по чл.114

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е сключването на договор при втори работодател (малък магазин за хр. стоки) по чл.114 (32 часа месечно в почивни дни) в случай на наличен безсрочен трудов договор по чл.107а от КТ? Необходимо...

Данъчен календар 1 - 15 януари 2023 г.

10 януари Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на ...

Държавен вестник в бр. 1 от 2023 г.

ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г. Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество Решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жал...

Ползваме данъчни облекчения с подаване на годишна декларация в НАП

Национална агенция за приходите Над 1300 души подадоха данъчни декларации през първия ден от данъчната кампания 2023 г., която традиционно стартира на 10 януари. Данъкоплатците, които желаят да намалят общата си годишна данъчна основа за 2022 г., по...

Справочна информация бр. 1/2023 г.

[[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 ноември - 7 декември 2022 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен...

№ 2-731 от 20.09.2022 г. ОТНОСНО: Приложението на ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, подадено по електронен път и заведено по регистъра на дирекцията под вх.№ ….2022 г, в което е изложена следната фактическа обстановка: Ваш клиент е психолог н...

№ 2-769 от 27.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 2006 г., когато доставчикът на платежна услуга е чуждестранно юридическо лице и не разполага с “Уникален идентификатор на търговеца в системата на ДПУ”

В Дирекция ”Обжалване и данъчно осигурителна практика”, отдел ”Данъчно осигурителна практика” e постъпило по електронен път Вашe писмено. В запитването Ви е изложена следната фактическа обстановка: Ако дружеството Ви има софтуер, отговарящ на легална...

№ 94-00-206 от 31.10.2022 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-206/31.10.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Като физическо лице искате да започнете да извършвате различни „ИТ“ услуги. Същевременно имате...

№ 94-И-1259 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски при ползване на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), който е осигурено лице по две трудови правоотношения

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило чрез Системата за сигурно електронно връчване в ЦУ на НАП и заведено с вх. № ……. от 11.11.2022 г., отговарям следното: На зададените въпроси само един е от компетентността на Националната агенция по прих...