начало
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2017 г.

Лихви, които не се включват при определянето на регулацията на слабата капитализация

Въпрос: В годишната данъчна декларация при определяне на слабата капитализация кои лихви трябва да се включат? Аз имам лихви за забава на плащане на фактури, лихви по банкови кредити, лихви по дела с ЧСИ и лихви, които сме платили към НАП в началото ...

Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица

По силата на промените в ЗДДФЛ, обнародвани чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), на наследниците по закон или завещание на починали лица бе дадена възможност да...

Последни промени в Търговския закон

С влезлия в сила считано от 03.01.2017 г. Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) се въвеждат някои съществени промени в производството по несъстоятелност, както и едно изцяло ново производство, предхо...

Промени в наредбите по прилагането на КСО

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Промените са публикувани в ДВ, бр. 28 от 4 април 2017 г., и са в сила от 1 януари 2017 г. От 1 януари 2017 г. е в сила промяната на чл. 60 от Кодекса за социално оси...

Годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от закона за доходите на починали лица може да се подава от наследниците

Въпрос: Лице, упражняващо свободна професия като частен съдебен изпълнител (ЧСИ) и регистрирано по ЗДДС, почина на 07.02.2017 г. За календарната 2016 г. ЧСИ е упражнявал дейност има декларирани и внесени авансово осигурителни вноски върху годишен оси...

Данъци при продажба на недвижимо имущество от физическо лице

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като свободна професия с ДДС регистрация, закупува апартамент от друго физическо лице, без начислен ДДС. При евентуална продажба до 1 година след покупката на апартамента какви биха били данъчните ефекти - по ЗМДТ...

Документи, които се изготвят при масово уволнение

Въпрос: Какви документи се изготвят при масово уволнение и в кои институции се изпращат? Отговор: Критериите за определяне на едно уволнение като масово са определени в § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на КТ. Задълженията на работодателя при м...

Доставка на транспортна услуга за организиране на международен превоз на стока от територията на трета страна до територията на страната

Въпрос: Спедиторска фирма организира транспорт от Канада до България. Клиентът е данъчно задължено лице. Съгласно кой член се издава фактурата към клиента и не се начислява ДДС: 1. чл. 30 от ЗДДС или 2. чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДД...

в. Седмичен законник
бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.

Обезщетение при уволнение по инициатива на работника поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

На работник е отпусната пенсия при условията за втора категория труд, без да е прекратено трудовото му правоотношение. Същият желае да бъде освободен от заеманата длъжност на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ, като му се изплати обезщетение при п...

Обезщетенията се дължат от датата на уволнението

През м. март 2017 г. трудовият ми договор беше прекратен поради съкращение в щата. Навършил съм възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на уволнението. Работодателят ми изплати обезщетение за неспазено предизвестие, но отказа да м...

Обявяване на длъжност за свободна след уволнение от нея

Има ли срок, след изтичането на който работодателят има право да обяви за свободна длъжността, от която на основание чл. 329 от КТ е уволнил служител? Разпоредбата на чл. 329 от КТ не е правно основание за прекратяване на трудовия договор. Тя дава п...

Отчитане на наем на земеделска земя

Земеделски производител, който е регистриран по ДДС, е сключил договор за наем на земеделска земя с няколко физически лица. Земеделският производител е наемател на земята. Как се отчита този наем, цената ни е на декар и дали трябва да се подава справ...

Оформяне на трудовата книжка при промяна на работодателя

Как се попълва трудовата книжка при напускане, ако работникът по време на стажа има промяна на работодател по чл. 123 от КТ? Българското трудово законодателство гарантира запазването на трудовите правоотношения при промяна на работодателя. Такава пр...

Подбор преди уволнение

Директорът прекратява трудовия договор на единия от двамата портиери на основание чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ. Длъжен ли е преди това да извърши подбор между тях? В съответствие с чл. 329, ал. 1 от КТ при уволнение поради закриване на част от предпри...

Увеличение на заплатите по време на майчинство

Докато съм в отпуск по майчинство, работодотелят е увеличил заплатите на другите колеги, но без моята. На запитването ми “Човешки ресурси” отговориха, че на мен увеличение не се полага. Това правилно ли е? Увеличението на трудовите възнаграждения мо...

Последващо оценяване на инвестициите в асоциирани предприятия в консолидираните финансови отчети

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на инвестициите в асоциирани предприятия в консолидираните финансови отчети при използване на метода на собствения капитал. Пример: Предприятие “Алфа” ...

в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.

№ 1-ИТ-00-15 от 24.02.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх.№…..2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество „Х“ е сключило с консорциум „У“/дружество по Закона за задълженията и договорите, в който дружество „Х“ не е съдружник/ договор с пр...

№ 1-ИТ-00-23 от 17.03.2017 г. Относно: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Кодекса за социално осигуряване/КСО/

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” ….. с вх.№……….2017 г. е описана следната фактическа обстановка: Назначения персонал в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост/ПГССЛП/ ползва...

Безсрочен трудов договор със срок на изпитване

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: При постъпване на работа е постигнато устно съгласие за подписване на безсрочен трудов договор със срок на изпитване 2 месеца в полза на работодателя, като договорената ...

Годишно изравняване на данъка върху дохода и осигурителните вноски на самооосигуряващо се лице

В бр. 6-7 от 2017 г. ан сп. "Счетоводство+“ Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД през 2016 г. се осигурява на избран осигурителен доход 420 лв. Осигурен е само в неговото ЕООД, няма трудови правоот...

Граждански договор със самоосигуряващо се лице

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Имаме сключен граждански договор със самоосигуряващо се лице и не правим осигуряване за него. В последствие се ра...

Данъчно третиране по ЗДДС на аванси, получени преди регистрацията

В бр. 9 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на аванси, получени преди регистрацията? В стопанската практика не са редки случаите, при които фирма, която не е регистриран...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство? Ако става въпро...

Основни моменти при ликвидация на юридически лица с нестопанска цел

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са основните моменти при ликвидация на юридически лица с нестопанска цел? Ликвидация на юридически лица с нестопанска цел е последица на прекратяването на юридическото...

 
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017