начало
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

ВИДЕОСЕМИНАР: Актуални промени в трудовото законодателство

ВИДЕОСЕМИНАР [[table_1]]...

Нови моменти в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

От 4 август 2017 г. са в сила редица нови правни текстове в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикувани в ДВ, бр. 63 от 2017 г. Тематично измененията могат да бъдат разделени в две групи: 1. Промени относно задължителния обмен на инф...

Промените в правната уредба на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малко дете

С изменения и допълнения на чл. 163, 167 и 167а от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г.) са разширени обхватът и правата на работниците и служителите относно ползването и прекратяването на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на мал...

Регистрацията по ЗДДС на физически лица при доставки на наемни услуги

В качеството си на самостоятелен правен субект физическите лица може да участват в стопанския оборот както като нерегистрирани за съответната дейност или услуги лица, така и като ЕТ. При това много често те извършват облагаеми по смисъла на ЗДДС дост...

Данъчна временна разлика по отсрочения данъчен актив

Въпрос: Фирмата е извършила обезценка на вземания от клиенти (609/494), увеличила е СФР в ГДД и е формирала данъчен актив по отсрочени данъци 4971/123 през предходни на 2016 г. години. През 2016 г. тя си събира вземането 494/709, намалила е СФР за 20...

Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството

Въпрос: Има ли задължителен документ, отчитащ приходите на лица, упражняващи свободна професия, които не са задължени да регистрират продажбите си чрез касов апарат? Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите ...

Данъчно облагане на разходите за зъболечение, предоставено на служител на данъчно задълженото лице

Въпрос: Фирма е заплатила зъбно лечение на един от служителите си. Фактурата е на стойност 1700 лв. без начислено ДДС и е на името на фирмата. Какво данъчно облагане и деклариране трябва да бъде извършено? Как трябва да бъде оформена документацията, ...

Данъчно третиране на дейността на peer-to-peer платформите за споделено финансиране

Въпрос: Какво е данъчното третиране на дейността на peer-to-peer платформите за споделено финансиране (като IUVO) и по-конкретно от гледна точка на деклариране на доходите на физическите и юридически лица? Съществуват ли законодателни проблеми за так...

в. Седмичен законник
бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

Възнаграждение за платения отпуск след увеличение на заплатата

От 01.06.2017 г. е уговорена нова основна работна заплата за служителите. На 04.06.2017 г. една от тях излиза в платен годишен отпуск. На каква база ще се изчисли възнаграждението за отпуска? В съответствие с чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурат...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2017 г.

Дело C‑ 288/16, решение от 29 юни 2017 г. страни: L.Č. IK срещу Valsts ieņēmumu dienests Предмет на спора е прилагането на данъка  върху  добавената  стойност  към сделки за превоз на стоки. Същност на спора: По силата на договор...

Зачитане на стажантството в администрацията за служебен стаж

Предстои да приемем двама стажанти в общинската администрация. Какъв стаж следва да им се зачете при завършването на стажанстката им програма - трудов или служебен? В съответствие с чл. 13 от ЗДСл, когато в специален закон за заемане на определена д...

Компенсиране на дежурства в събота и неделя с почивка през следващата седмица

Как се осъществява седмичната почивка на работници с ненормирано работно време, които имат дежурства в събота и неделя? Трябва ли компенсацията да е в следващия понеделник, или може да е в произволен работен ден от следващата седмица? В съответствие...

Не се подава уведомление по чл. 62 при командироване на работник или служител

Трябва ли да се подава уведомление по чл. 62 за промяна на ЕКАТТЕ, когато служител е в командировка? С измененията в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01...

Облагане на възнагражденията на чуждестранни артисти

Българско юридическо лице заснема кинопродукция, като заплаща възнаграждения на артисти от САЩ. На артистите се удържа и внася 10% данък при източника върху брутното възнаграждение, записано в договора. В същото време към Американската асоциация на а...

Продажба на лотарийни билети на трети лица

Нашата фирма продава лотарийни билети - златни пирамиди, кеш кръстословици, супер лото и др. под. Тези билети пристигат при нас с приемно-предавателни протоколи и фискален бон. Печалбата, която ние получаваме от тази продажба, е комисионата, която фи...

в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2017 г.

Влиянието на извършената от лицето освободена доставка върху размера на коефициента му по чл. 73 за 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, извършваща само облагаеми доставки, през м. 04.2017 г. продава свое вземане с договор за цесия. Издава фактура за ...

Данъчно третиране на брака и липсата на материални запаси, и липсата на дълготрайни активи, причинени от природни явления, признати като непреодолима сила

В бр. 17 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се третират данъчно бракът и липсата на материални запаси, и липсата на дълготрайни активи, причинени от природни явления, признати като непреодолима сила, ...

Дължимите данъци, когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за внасяне на дължимия данък и за подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е на физическото лице - получател на доходите

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са дължимите данъци, когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за внасяне на дължимия д...

Корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура

В бр. 16 от 2017 г. Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Може ли да се направи корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура? Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС погрешно издадените факту...

Определяне на данъчната основа и дължимия ДДС при връщане на подобрение върху нает имот поради изтичане на наемния договор

В бр. 7-8/2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Даниела Даракчиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя данъчната основа и дължимият ДДС при връщане на подобрение върху нает имот поради изтичане на наемния договор, респ. прекратяването му?...

Особености при определяне облагаемият доход на земеделските производители - еднолични търговци

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при определяне облагаемият доход на земеделските производители - еднолични търговци? За отразяване на особеностите при данъчното обла...

Особености при осигуряване на съдружници в търговски дружества

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при осигуряване на съдружници в търговски дружества? Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО...

Отчитане облагането с ДДС на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка

В бр. 14 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита облагането с ДДС на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка? За целите на ЗДДС се приема, че когато едно данъчно ...

 
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.