Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
 
сп. Български законник
бр. 12 от 2023 г.

Задължение за регистрация по ЗДДС на дружество при продажба на собствен ДМА – сграда или част от сграда

На основание чл. 82, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал. 4 и 5. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка...

Закон за противодействие на корупцията

Законът за противодействие на корупцията е публикуван в ДВ, бр. 84 от 2023 г., и е в сила от 6 октомври 2023 г. Законът е изцяло нов. С приемането му предметът на правна уредба на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество вече се урежда с...

Корекции на ДДС, начислен в документи за публична продан на имущество

По правило принудителните продажби на активи или недвижимо имущество по реда на ДОПК, ГПК или Закона за особените залози (ЗОЗ) представляват принудително разпореждане с чуждо имущество, което се осъществява против волята на собственика му. Това разпореждане се извършва от името н...

Новата правна уредба в Закона за управление на етажната собственост

1. Един дълго чакан закон беше публикуван в „Държавен вестник“, бр. 82 от 29.9.2023 г., закон, който засяга огромна част от населението в градовете и ваканционните селища – Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. С него се промениха реди...

Данъци при продажба на апортиран от физическо лице имот

Въпрос: Физическо лице апортира имот (ресторант), който е в процес на изграждане. Фирмата, в която е апортиран имота ще довърши изграждането му и въвеждането му в експлоатация. В момента, в който фирмата вземе решение да продаде имота, за физическото лице ще възникнат някакви зад...

Данъчни аспекти при безвъзмездни сделки

Въпрос: Две физически лица закупуват търговско помещение, като сумата е разпределена по равно. В последствие едното лице регистрира ЕООД и иска да използва закупеното помещение за магазин. Може ли помещението да се ползва безвъзмездно със съгласието на другото физическо лице или ...

Данъчни аспекти при договор за спонсорство с гражданин на Северна Македония

Въпрос: 1. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, сключва граждански договор с физическо лице - гражданин на РСМакедония за сума от 1600 лв. Македонският гражданин няма ЛНЧ, нито има разрешение за пребиваване в България. За сумата по ГД той се задължава да рекламира в ...

Данъчни аспекти при търгуване с акции и финансови активи

Въпрос: Българско дружество ООД, със съдружници граждани на Европейския съюз, има намерение да търгува с акции и финансови активи само на регулирани пазари в Европа и САЩ (основно в САЩ NYSE and NASDAQ). 1. Подлежи и дружеството на регистрация по ЗДДС? 2. Какво е данъчното третир...

Данъчни задължения на регистрирано в България ЕООД при покупката, реконструкцията и подобренията на недвижим имот във Великобритания, който ще бъде отдаван под наем

Въпрос: ЕООД, едноличният собственик на капитала, е гражданин на Великобритания, със стопанска дейност в България производство на мебели, иска да закупи недвижим имот във Великобритания с цел извършване на подобрения и реконструкция и в последствие отдаване под наем. 1. Къде е мя...

ДДС за услуги на територията на страната, получени от данъчно задължено лице, неустановено на територията на страната

Въпрос: Фирма (Х ООД) е регистрирана по чл. 97 от ЗДДС. Извършва единствено само електронна търговия – продажба на дигитални изображения в платформата на Etsy. Etsy начислява ДДС при продажбата на цифровите изображения по ставката на данъка в съответната страна, купувачите го пла...

ДДС при префактуриране на гориво при наем на служебни автомобили между свързани лица

Въпрос: Фирма А, регистрирана по ДДС и прилагаща Националните счетоводни стандарти, има карти за гориво от „П.“ с които зарежда служебните си автомобили. Сключва договор за наем с друга фирма Б, на която отдава под наем част от своите служебни коли, която е свързана със фирма А (...

ДДС при рекламна услуга от собствен блог с получател фирма, установена в трета страна

Въпрос: ЕООД нерегистрирано по ДДС предлага следните услуги: 1. има собствен блог за плетива. В този блог предлага рекламна услуга, за която получава заплащане от фирма базирана в САЩ. Парите се получават чрез paypal и се превеждат към сметката на дружеството в България. не се пр...

Деклариране на общата сума на налични парични средства в касите, размера на вземанията от собствениците, служителите на трудов или граждански договор, управителите и подотчетните лица

Въпрос: Еднолични търговци и земеделски производители, регистрирани по ЗДДС, трябва ли да подават декларация по чл. 55, ал. 2, когато стойността на касите им надхвърля сумата от 50 х. лв.? Отговор: С § 29 от ПЗР на Закона за държавния бюджет (обн. ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.) в ч...

Доставка на услуга, съпътстваща услуга за настаняване

Въпрос: Имаме направени бъдещи резервации за нощувки в хотел в ОАЕ. Фактурата която сме получили е за депозит и е издадена от ОАЕ. Трябва ли с протокол да си самоначислим и приспаднем ДДС или да се позовем на чл. 21 ал. 4 т. 1, б. „в“? При положение, че част от нощувките не са св...

Зачитане на трудов стаж на майка при пенсиониране

Въпрос: Работих по срочен трудов договор по заместване от 05.1980 г. Преди връщането на титуляря на 01.05.1981 г. раждам и излизам в болничен и последващ платен отпуск по майчинство. На 26.11.1981 г. съм уволнена поради завръщане на титуляря и не съм се регистрирала на бюрото по ...

Коригиране на последствията от допусната техническа грешка при отразяването на обективно правилно издадени данъчни документи

Въпрос: Немско дружество има предмет на дейност производство на части за автомобилната промишленост. В България оперира чрез дъщерно дружество – българско юридическо лице, което произвежда части и чрез ДДС регистрация на немското юридическо лице. Доставяните материали от страни –...

Освобождаване на работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

Въпрос: Работодател желае да освободи работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ - при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Интересува ме как работодателят може да се информира, дали лицето действително е придобило право на пенсия? Реално част от ста...

Осигуряване на бразилски гражданин, собственик и управител на ЕООД

Въпрос: Дружеството е регистрирано съгласно българското законодателство, като ЕООД. Едноличен собственик на капитала е гражданин на Бразилия. От 2022 г. той е местно лице за данъчни цели и има издаден ЕГН. Като управител на дружеството в Агенцията по вписванията към ТР е добавена...

Осигуряване на лице, работещо по ДУК и на трудов договор

Въпрос: ООД е с двама собственици - физическо лице и друго дружество и управител. Дружеството сменя управителя (вписва се промяната в ТР). Лицето, което става управител, има вече сключен трудов договор със същото дружество на длъжност “тракторист“, като продължава да изпълнява тр...

Осигуряване на управител в дружество

Въпрос: По какъв начин следва да се осигурява управител при следната фактическа обстановка: Лицето е осигурено на максимален осигурителен доход по трудов договор на длъжност управител в собствено дружество. 1. Същото лице е управител на друго дружество. Обстоятелството е вписано ...

Осчетоводяване и изписване на материали в заведения за хранене

Въпрос: Заведение за бързо хранене закупува хранителни продукти за 500 лв. без ДДС. По отчет от касов апарат има продажби за 1000 лв. По кои счетоводни сметки се отнасят осчетоводяването (количествено в лева)? Отговор: Отчитането трябва да се извърши съгласно СС 2 Отчитане на ст...

Отписване на вземания от клиенти

Въпрос: Дружество в режим на касова отчетност има вземане от “П” ЕАД - несъстоятелност от 2015 г. в размер на 121 хил. лв. През 2019 г. вземането е обезценено 80%, през 2023 г. ще се направи обезценка за останалите 20%. Въпросът се отнася до ДДС по счетоводна сметка 4537 Неизиску...

Отпуск за отглеждане на дете до 8 години на самоосигуряващ се съдружник в ООД

Въпрос: СОЛ, съдружник в ООД, се самоосигурява в него. Вписан е и като управител на същото дружество в Агенция по вписванията. Иска да използва 2 месеца отпуск за отглеждане на дете до 8 години. Отговаря на всички изисквания за това. Трябва ли да се прекрати самоосигуряването за ...

Отчитане за данъчни цели на фактури за медицински преглед

Въпрос: Как се отчитат за данъчни цели фактури с предмет медицински преглед, издадени на фирма? Какво трябва да се направи, за да се признаят за разход на фирмата за данъчни цели? Фактури за лекарства признават ли се за разход за данъчни цели? Има ли някакви особености? Отговор:...

Платеният годишен отпуск се ползва в календарни дни

Въпрос: Може ли платеният годишен отпуск (при законоустановено работно време от 8 часа) да се ползва почасово и какъв ред за заявяване и отчитане се прилага? Отговор: Платеният годишен отпуск се разрешава в работни дни, а се ползва в календарни дни. В нормативната уредба не е пр...

Попълване на справката за размера на осигурителния доход от физическо лице, работещо по трудов договор, което е получило доходи от продажби чрез електронни платформи, но не е регистрирано като търговец

Въпрос: През 2022 г. физическо лице работи по трудово правоотношение с осигурителен доход в размер на 1600 лв. От 1 март 2022 г. започва да извършва продажби на стоки чрез електронни платформи и сайтове, от които е реализирало доход в размер на 12 000 лв., но не е регистрирано в ...

Право за приспадане на данъчен кредит за купувач на недвижим имот

Въпрос: Физическо лице има ЕТ и е регистрирано по ЗДДС. Физическото лице притежава личен имот (ресторант), който не е заведен като актив в ЕТ. Тъй като физическото лице и ЕТ се отъждествяват то при продажбата на имота физическото лице ще издаде фактура с начислено ДДС. Купувачът ...

Представяне на разходи за обезценка

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС и прилагаща Националните счетоводни стандарти, обезценява свои вземания. Къде е по подходящо да се представят в ОПР-то в Други разходи от основна дейност или в Други финансови разходи, тъй като има противоречива практика? Отговор: Съгласно прим...

Размер на вземанията, които следва да се декларират по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ

Въпрос: Управителят на фирмата е получил кредит от собственото си дружество. За кредита има договор със фиксирана лихва и срок на издължаване, които се изпълняват. Кредитът е изплатен по банков път. Трябва ли остатъкът от сумата на кредита да се посочи като размер на вземане по р...

Разходи за ваучери за храна

Въпрос: Дружество предоставя на своите служители ваучери за храна под формата на социални придобивки. Ваучерите се предоставят в еднакъв пълен размер на всички служители и не са обвързани с броя отработени дни. За да бъде спазено изискването на закона (ЗКПО) за общодостъпност на ...

№ 08-00-6 от 21.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-6/21.07.2023 г., относно прилагане на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В Община П постъпват много искания за изготвяне на данъчни оценки по чл. 264, ал...

№ 3-1035 от 10.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с ликвидация на дружество, чийто собственик е починал

Според изложеното в запитването едноличният собственик на капитала на „А“ ЕООД е починал на …06.2023 г. Същият притежава две дружества (ЕООД) - едното е без дейност от 2011 г., а другото - от 2019 г., които нямат активи, задължения, вземания и наети лица. От запитването става ясн...

№ 3-1054 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки по договор за лизинг, за които е приложена глава седемнадесета „Специален ред на облагане на маржа на цената“

Според изложеното в писменото запитване, „А“ ЕАД придобива МПС от ЮЛ и ФЛ и впоследствие ги продава на трети лица. При осъществяване на дейността на дружеството са възникнали следните практически казуси: Казус № 1: Налице е договор между лизингодател (регистрирано по ЗДДС лице) и...

№ 96-00-161 от 18.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-161/18.07.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството неколкократно отпуска в заем парични средства на единия от съдружниците с уговорена лихва за срока на ползване...

№ 96-00-164 от 20.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-164 от 20.07.2023 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Казус 1: „М“ ООД има сключен договор за доставка на плат от китайска фирма. Получена е...

Справочна информация бр. 12 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 86 до бр. 96 от 2023 г.

ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна Закон за изме...

Брой 12 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...

Решение № 107 от 12.05.2022 г. на ВКС по гр. д. № 3553/2021 г., IV г. о.

С постановките в т. 1а и т. 2 на ТР № 4/01.02.2021 г. по тълк. дело № 4/2017 г., ОСГК на ВКС приема, че в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ прекратяването на трудовия договор предполага работодателят да е въвел нови изисквания за заемане на длъжността, след като вече е възник...

Решение № 116 от 17.05.2022 г. на ВКС по гр. д. № 3897/2021 г., IV г. о.

Задължение на работодателя е да докаже, че е осигурил безопасни условия за изпълнение на трудовите задължения, а работникът или служителят е този, който следва да докаже съществуването на обективни причини за неизпълнение на същите, в който случай няма да е налице нарушение по ч...

Решение № 118 от 17.05.2022 г. на ВКС по гр. д. № 897/2019 г., IV г. о.

Правото на допълнителен отпуск е по естеството си компенсация на извънреден труд, положен от съответния държавен служител в МВР. Това следва от законодателната уредба, създадена със ЗИДЗМВР от 1997 г. (ДВ, бр. 17/21.02.2003 г.), в сила от 25.02.2003 г, която урежда последиците от...

Решение № 8370 от 14.08.2022 г. по адм. дело № 3597/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди от 04.03.2013 г. до 30.06.2013 г., от 01.08.2013 г. до 31.01.2015 г., от 01.04.2015 г. до 30.09.2017 г. и от 01.12.2017 г. до 31.01.2018 г. и начислена лихва за просрочие. Съобразно изискването на ЗДДС, съответн...

Решение № 8374 от 14.08.2022 г. по адм. дело № 3605/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчен период 08.2019 г., произтичащи от отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС във връзка с чл. 6 и чл. 9 ЗДДС и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС по 37 фактури, издадени от ЕООД с предмет ...

Решение № 8405 от 17.08.2022 г. по адм. дело № 4178/2023 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит и лихви. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществяване на елементите на регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав, който наред с притеж...

Решение № 8529 от 07.09.2022 г. по адм. дело № 4013/2023 г.

Според възприетата от ВАС и СЕС съдебна практика не следва в тежест на получателя по доставките да се вменяват в отговорност действията или бездействията на доставчиците – в този смисъл са решения по дела С-324/11 (Gabor Toth), решение по съединени дела С-80/11 и С-142/11 (Mahage...

Решение № 8565 от 13.09.2022 г. по адм. дело № 3972/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана на основание чл. 19, ал. 1 ДОПК отговорност на лице в качеството му на управител за задължения на дружеството за данък върху добавената стойност и лихви, дължими за периодите от 01.11.2013 г. до 31.05.2014 г. За да е налице фактическият състав на от...

Решение № 8566 от 13.09.2022 г. по адм. дело № 3337/2023 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за отделни данъчни периоди през 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Нормата на чл. 170, ал. 3 ДОПК предвижда, че може да се извърши прихващане с погасено по давност публично задължение, когато вземането на длъжн...

Решение № 8582 от 14.09.2022 г. по адм. дело № 3495/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., ДДС за периода от 01.12.2014 г. до 31.05.2016 г., вноски по ДОО за самоосигуряващи се лица за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., вноски за ДЗП...

Решение № 8605 от 18.09.2022 г. по адм. дело № 11552/2022 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения по ЗДДС и по ЗКПО на ООД. Едва на база конкретните фактически установявания по всяко от вземанията може да се даде отговор на възражението на дружеството относно изпълнението на условията по чл. 37 ЗКПО и наличието, респективно липсата...

Решение № 8688 от 20.09.2022 г. по адм. дело № 4301/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения на дружеството за ДДС за данъчните периоди от 01.09.2020 г. до 31.01.2021 г. в резултат на непризнато право на данъчен кредит, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС ведно с лихви за забава. Приходните органи оспорва...

Ршение № 8380 от 14.08.2022 г. по адм. дело № 190/2023 г.

Предмет на спора са определена нова митническа и данъчна облагаема стойност на стока, нови размери на дължимото мито и ДДС, съответно са взети под отчет като дължими суми за доплащане, на основание чл. 29 от Регламент (ЕС) № 952/2013, чл. 74, § 3 МКС, чл. 77, § 1, б. „а“ от Регла...

в. Седмичен законник
бр. 44, 4 - 10 декември 2023 г.

ДДС при брак на активи

Фирма, регистрирана по ЗДДС, е с основна дейност продажба на резервни части за автомобили. Фирмата е доста стара, регистрирана е 1991 г. и оттогава досега развива дейност. Има натрупана стара стока (резервни части, ремъци и други подобни) за автомобили, които вече не се срещат по...

Договор за заместване при изтичащ срочен трудов договор

Лице, назначено на срочен трудов договор за една година, излиза в болничен за бременност и раждане и е назначен служител по заместване. В периода на бременност и раждане изтича срокът на договора на титуляря. Трябва ли да се прекрати договорът на служителя по заместване и да се с...

Изисквания към съставянето на отчета за паричните потоци

Според точка 23.1 от СС 1 Представяне на финансови отчети отчетът за паричните потоци съдържа информация, необходима на ръководството на предприятието и другите заинтересовани потребители за оценка на способността на предприятието да генерира парични средства и тяхното оползотвор...

Правото на безплатна храна и правото на ваучери за храна не се припокриват

Може ли да се получава едновременно безплатна храна и ваучери за храна? Във фирмата ни част от служителите работят в шумна среда извън населеното място, а друга част работят в офиси в населеното място. Възникна спор всички ли работници и служители имат право на безплатна храна и ...

Придобиване на образователна степен като основание за повишаване в длъжност

Служителка единствена в отдела завършва магистратура. Дава ли това обстоятелство право да иска повишение на възнаграждението? Длъжен ли е работодателят да предпочете нея при определяне на заместник на отсъстващия ръководител на отдела? Размерът на трудовото възнаграждение се опр...

Третиране по ЗКПО и ЗДДФЛ при изплащане на командировъчни пари в хипотезата на чл. 6, ал. 1, т. 2 от НКС

Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, разходите за командировки (пътни, дневни, квартирни и други) се третират като разходи за пътуване и престой на физически лица. Признаването за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физическите ли...

Важно решение на СЕС относно прилагане на режима на тристранни операции по ЗДДС

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 8 декември 2022 година “Преюдициално запитване - Данък върху добавената стойност (ДДС) - Директива 2006/112/ЕО - Член 42, буква a) - Член 197, параграф 1, буква в) - Член 226, параграф 11а - Член 141 - Освобождаване - Тристранна операция - Определян...

Справочна информация бр. 44/2023

Централни валутни курсове за периода 24.11. - 30.11.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Брой 44 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...

Правителството прие изменения и допълнения в Наредбата за студентските стажове в държавната администрация

Премахва се онлайн тестът за първоначален подбор, намалява се броят на документите, изисквани при започването и завършването на стажа. Информацията за всички позиции за стаж в администрацията ще бъде на специализирания модул на портала jobs.govemment.bg. Обявите ще бъдат селектир...

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Промените засягат пряко функциите, изпълнявани от МВнР и задграничните представителства на Република България в чужбина. С тях се цели повишаване на ефективността при издаване и ползване на дипломатически и служебни паспорти. Въвежда се изрично ограничение служебни паспорти да мо...

в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2023 г.

Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При сключване на договор по чл. 234 от КТ, законосъобразно и допустимо ли е в клаузите на договора да бъде записано, че ако лицето не завърши обучението си в срок, или ако напусне работа преди изтичане на определения срок, за който с...

Неизползван платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Към 15 ноември лице има неизползван платен годишен отпуск за 2021 г. в размер на 15 дни. През 2023 г. ползва платен отпуск временна нетрудоспособност за период от 2 месеца, в резултат на което не успя да използва 15 дни платен отпуск...

Обезщетения на наследниците на починал служител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какви обезщетения се дължат на наследниците на починал служител, работил на трудов договор във фирмата повече от 10 години, като същият е бил пенсионер по болест от 2 години? При прекратяване на трудовото правоотношение работникът и...

Облагане с ДДС при износ на стоки

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано по Закона за ДДС. То продава продукцията си на територията на Европейския съюз (EС) и в страни извън Общността. 1. Как трябва да се документира доставката на стока, когато получа...

Ползване на личен автомобил при командировка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как следва да се тълкува терминът „лично превозно средство“ по смисъла на чл. 13 от Наредбата за командировките в страната. Казусът е „лично“, т.е. собственост на лицето, което е командировано, или това лице може да пътува с „личен“ ...

Ползване на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право работодателят еднолично да определя период и размер на годишният отпуск (в случая една седмица в избран от работодателя период) без възможност за избор или промяна на дата, като времето в отпуск заплаща на база 4 часов р...

Прекратяване на трудовото правоотношение с работник на основание чл.328, ал.1, т.3

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Трябва да прекратя трудовото правоотношение с работник на основание чл.328, ал.1, т.3 - намаляване обема на работа. Работникът живее в друго населено място и трябва да изпратя заповедта и трудовата книжка по куриер. В заповедта е упо...

№ 3-1012 от 01.08.2023 г. ОТНОСНО: документалната обоснованост на разхода при изкупуване на стоки втора употреба от физически лица, получени чрез куриер съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и декларирането на изплатения доход в справката по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, „А“ ООД има намерение да осъществява онлайн-търговия с разнообразни потребителски стоки. Възнамерява да закупува от физически лица малко използвани или неизползвани лични вещи (предмети за бита), които впоследствие ще продава, чрез собствен онлайн...

№ 92-00-2 от 01.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 92-00-2/01.08.2023 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Археологически музей „М“ със седалище в гр. Р, област ……. е институция с ...

№ 96-00-177 от 04.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-177/04.08.2023 г., относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството „М“ ООД, регистрирано по ЗДДС лице, ще започне да осъществява по електронен...

№ М-24-36-55 от 02.10.2023 г. ОТНОСНО:Задължение за водене на счетоводство от физическо лице – земеделски стопанин, регистрирани по ЗДДС

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-24-36-55/ 21.08.2023 г. е заведено Ваше писмено запитване като физическо лице – земеделски стопанин, в което излагате следната фактическа обстановка: Упражнявате дейност като земеделски стопанин, реги...

№ М-24-37-22 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-24-37-22/30.06.2023 г. е постъпило Ваше искане за изразяване на становище във връзка с разглеждане на жалба срещу ревизионен акт (РА) и изготвяне на проект на решение, в което е изложена следната факт...

№ М-24-39-91 от 03.08.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на намалена ставка на данъка по §15д, ал. 1, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) под вх. № ……………………….. е постъпило Ваше писмено запитване, касаещо прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) по §15д, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗДДС от клиенти на управляваното от Вас дружеств...

№ М-94-В-940 от 04.10.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 152, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във връзка с Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), регистрирано с рег. № М-94-В-940/19.09.2023 г., и представена допълнително информация относно прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или те...

Данъчен календар 1 - 15 декември 2023 г.

До 1-ви декември: ЗКПО 1. Внасяне на месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по ЗКПО. 2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО. До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от орган...

Държавен вестник в бр. 22 от 2023 г.

ДВ, бр. 94 от 10.11.2023 г. Министерски съвет Постановление № 218 от 3 ноември 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната Министерство...

Осигурителен календар за м. декември 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 декември – почивен ден. Първи работен ден 28 декември 2023 г. - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включителн...

Брой 22 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...