Поради временен технически проблем с телефоните в офиса ни,
моля, свързвайте се с нас на тел.: 0885 22 00 67
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2019 г.

Великото дело на Лука Пачоли

Всяка епоха създава своите великани. Така и епохата на Ренесанса създаде титана в счетоводството, родоначалника на „двойното счетоводство” – двустранното счетоводно записване, основа на счетоводството и днес. Вече 525 години Лука Пачоли стои на върха...

Пощенски парични преводи

С последните изменения и допълнения на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), обнародвани в ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г., и влезли в сила считано от 09.07.2019 г., се въвежда нова легална дефиниция на пощенските парични преводи. По силата на § 1, т. 9 ЗПУ...

Промените в Наредба Н-18/2006 г.

Поредните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез...

Безвъзмездно предоставяне на хранителни продукти

Въпрос: Заведение за хранене използва част от стоките и материалите за благотворително събитие. Същите се изписват като разходи за представителни нужди. Трябва да се самообложим с ДДС върху стойността на изписаните материали. Питането ни е това с про...

Доставка на услуги, предоставяни от туроператор

Въпрос: Фирмата ни извършва туроператорска дейност и е регистрирана по ДДС. Ще предоставя услугата на хотелиери. С какъв процент ДДС ще се начислява облагаемата основа с 9%, 20% или на маржа? Отговор: Запитването ви е много общо и не дава представа ...

Доставки на стоки, свързани специализирани медицински и стоматологични помощни средства

Въпрос: Фирма ООД с основен предмет на дейност включва извършване на предписани от стоматолози специфични технически дейности, производство на специализирани медицински и стоматологични помощни средства, а в това число изработване на подвижни и н...

Доставки на транспортни услуги с местоизпълнение извън територията на страната

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС по българското законодателство, извършва транспортни услуги със собствени превозни средства в Испания. Испанската фирма, с която работим, за извършената от нас работа извършва самофактуриране и освен това ...

Издаване на фактура

Въпрос: Фирма, продава чрез разносна търговия мляко, има закупен нов касов апарат, регистрирана е по ДДС, но издава фактури на хартиен носител. Длъжна ли е да закупи софтуер за управление на продажбите и да го свърже с касовия апарат и да извади елек...

в. Седмичен законник
бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.

ДДС за доставки при търговски операции с три участника, при които междинен участник е лице, установено в трета страна

Коментарът по темата е провокиран от зададен ни в редакционната поща въпрос относно данъчното третиране, документиране и отчитане на доставките, възникващи при следните фактологични обстоятелства: Регистрирана по ЗДДС българска фирма продава стока на...

Договор за управление и контрол

Полагане на труд по договор за управление и контрол - права и задължения. Осигурително-правни последици от сключването на ДУК. По първата част от въпроса: Договорната практика у нас изпитва известни колебания при уреждането на отношенията между търг...

Корекция на кредитно известие

Издадено е кредитно известие от миналия месец от нашата фирма, но по погрешка е осчетоводено като дебитно. Как да се оправи грешката? С осчетоводяването на кредитно известие се намалява данъчната основа (сума, а понякога и количество, и сума, в зави...

Коригиране на декларация ОкД-5 - за регистрация на самоосигуряващо се лице

Декларация ОкД-5 - декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, е подадена в седемдневен срок. В подадената декларация погрешно е вписано, че избраното осигуряване е за всички осигурителни рискове. Може ли да се коригира подадената декларац...

Условия за преотстъпване на корпоративен данък

Дружество преотстъпва корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, като дейността му се състои в производство на непреработена животинска продукция. Преотстъпеният за 2018 г. данък е инвестиран през 2019 г. в обновяване и реконструкция на селскост...

Предоставяне на безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от български предприятия

1. Увод В периода декември 2019 - януари 2020 г. предстои да бъде обявена процедура за набиране на проектни предложения - “Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”. Процедурата е в рамките на Оперативна програма “Иновации и к...

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите І. Същност на данъчното облекчение: С Решение на Европейската комисия (С (2011)863 от 11.02.2011 г.) нотифицираната от България държавна помощ по чл. 189б от ЗКПО се обявява за съвместима с чл. 107, параграф 3, буква ...

Справочна информация бр. 41/2019

Централни валутни курсове за периода 01.11. - 07.11.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

Договор по заместване на отсъстващ служител на длъжност „асистент“ в университет

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има договор по заместване на отсъстващ служител на длъжност „асистент“ в университет. От 2018 г. в Закона за развитие на академичният...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител има над 18 години трудов стаж в организация. Служителят подава молба за ползване на неплатен отпуск за една година, като пре...

Осигурителни вноски на регистриран земеделски производител

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистриран земеделски стопанин практикува дейност пчеларство всяка година в периода от април до септември. През останалото време от годината прекъсва дейността си, но порад...

Отпуск на кандидат за кмет

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работещ по трудов договор, който не заема ръководна длъжност, но е включен от ЦИК като кандидат за кмет има претенции за служебен пла...

Право на платен отпуск за обучение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Синът ми е приет за студент, редовна форма на обучение. Договорът му е срочен, по проект "Работа" и е към края си. Има ли право на пл...

Предварителен договор

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква е процедурата един предварителен договор да стане окончателен, ако едната страна си е изпълнила всичко, а другата страна не иска? При предварителните договори, включително и когато ста...

Трудов договор по чл. 114 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работник назначен на трудов договор на 5 дневна работна седмица. По негово желание иска да премине на непълно работно време да работи...

Трудов стаж на стажант-юрист

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: През 2018 г. положих задължителния шестмесечен стаж в СГС като стажант-юрист. Съгласно ПДР от ЗСВ, стажът се счита за трудов. Може ли...

27 ноември 2019 г. е-Търговия - Данни - Сигурност
ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

Адв. Мария ПАПАЗОВА - Електронна търговия - Задължителни правила. Общи условия. Конкуренция. Защита на потребителите
Адв. д-р Ирена ГЕОРГИЕВА - Данни на потребителите - Политики. Директен маркетинг. Форми и бисквитки на сайтовете
Георги БЪЧВАРОВ - Информационна сигурност – Системи, стандарти, изисквания, рискове и защита
  вижте подробности...
21 януари 2020 г. Годишен счетоводен семинар 2020 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР

Калина ЗЛАТАНОВА - Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Мина ДИМИТРОВА - Годишно данъчно приключване 2019 г. по реда на ЗКПО
Аспасия ПЕТКОВА - Експерт по социално осигуряване
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - Дисциплинарна отговорност и наказания. Прекратяване на трудовия договор
  вижте подробности...
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя

печатен и електронен вариант

Издание 2019 г.

Счетоводно отчитане - Христо ДОСЕВ
ЗДДС - Мина ЯНКОВА
ЗКПО - доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВА
Трудово право - доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Осигуряване - Аспасия ПЕТКОВА
  вижте подробности...