сп. Български законник
бр. 7 от 2021 г.

Осигуряване на български гражданин, живеещ в Англия

Въпрос: Собственик на ЕООД (български гражданин) работи и живее в Англия и се осигурява там. Трябва ли да се осигурява и като самоосигуряващо се лице в България през ЕООД-то? Отговор: Договореният преходен период от 01.02.2020 г. до 31.12.2020 г. въ...

Задължения по ЗДДС на получателя на услуга по транспорт на стоки, предоставена от регистрирано по ДДС лице в друга държава членка

За целите на облагането с данък върху добавената стойност е от първостепенно значение да бъде правилно определено мястото на изпълнение на доставките на стоки и/или услуги. Съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) мя...

Какво и защо се промени в Инкотермс–2020

Инкотермс (Incotеrms е абревиатура от наименованието International Commercial Terms - Международни търговски термини). Представлява комплект от правила за условия на доставка, разработени от Международната търговска камара (МТК) – Париж, и стандартиз...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1.07.2021 г.

В „Държавен вестник“, бр. 27 от 2 април 2021 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). ПИДППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък въ...

Възнаграждение на новоизбран член на съвета на директорите в дружество с държавно участие

Въпрос: Oт кой момент се начислява възнаграждение на новоизбран член на съвета на директорите в дружество с държавно участие – от датата на подписване на договора за управление или от датата на вписване в Търговски регистър? Отговор: Членовете на съ...

Командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Въпрос: При промяната за изпращане уведомления към НАП по чл. 62 ал. 5 от КТ при фирма регистрирана в България и седалище тук, но с международни шофьори как процедирам при тях след 28.02.2021? ТД са регистрирани с код ЕКАТЕ 0000 и досега не сме имали...

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Въпрос: Служителка, назначена по трудов договор, е в отпуск по майчинство за отглеждане на дете до двегодишна възраст. По желание на лицето, с молба за напускане, лицето желае да прекрати трудовия си договор с фирмата. Какви обезщетения за неизползва...

Осигуряване на земеделски производител, работещ и по трудов договор

Въпрос: През 2020 г. лице работи на трудов договор, като от месец януари до месец декември е получило брутно трудово възнаграждение в размер на 812,98 лв. От месец юли до месец октомври лицето се е осигурявало като земеделски производител на 420 лв. ...

в. Седмичен законник
бр. 22, 14 - 20 юни 2021 г.

Възнаграждения за технически услуги

Българско юридическо лице (ЮЛ) е дистрибутор на филипинско дружество, предоставящо на българското ЮЛ скоринг услуги (тестов анализ на данни), които скоринг услуги българското дружество препродава след това на други ЮЛ. За месечната фактура, която бъл...

Вътреобщностна доставка на стоки

Фирма А, регистрирана по ЗДДС, местно юридическо лице на територията на България, купува стока - автомобил от фирма Б (местно юридическо лице на територията на България, регистрирано по ЗДДС). Продажбата на тази стока ще се извърши към юридическо лиц...

Изключване на вещи от имуществото на ЕТ

Физическо лице, пенсионер, в качеството си на едноличен търговец има намерение да изключи две от сградите си от имуществото на ЕТ-то, като ги разпредели като печалба към себе си, направи дарение или продажба към своите децата. Сградите са: “Администр...

Облагане с ДДС на виртуална валута

Физическо лице, български гражданин, нерегистриран по ЗДДС и неизвършващ друга стопанска дейност, извършва т.нар. “изкопаване” на виртуална валута - биткойн. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от “изкопаване” на биткойни над 50...

Отчитане и представяне на финансовите активи

Предприятие е закупило по договор дялове подфондове. Договорът е за 3 години, всеки месец закупуваме дялове на стойност около 186 лв. В края на годината по регистъра на притежаваните дялове имаме - инвестирана сума 1000 евро, стойност на актива под у...

Третиране на вътреобщности доставки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще закупи стока от дружество, регистрирано по ЗДДС в Словения. Стоката ще се транспортира от Словения до логистичен склад в България. Транспортът се организира от получателя на стоката - българското дружеств...

Стойността на освободени доставки като елемент на данъчната основа за ДДС

В последните няколко години чрез търговията онлайн в международния обмен на стоки се включиха много физически лица и фирми. Немалка част от тях извършват дистанционна търговия на дребно, при която продажбите са предназначени за физически лица, пратки...

Справочна информация бр. 22/2021

Централни валутни курсове за периода 04.06. - 10.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...

в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.

Неподаване от рабородателя на болничните листове към НОИ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателя ми не е подал към НОИ банковата ми сметка и болничните листове, които съм му предоставила. Не ги е подал вече четвърти месец. Само ме лъже, че е подал всичко необходимо, а когато проверявам ...

Осигуряване на ЕТ

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин има регистрирана фирма - Едноличен търговец (ЕТ), с предмет на дейност в сферата на строителството. От 2002 г. е прекъснал дейност и е назначил прокурист. В момент...

Отпуск поради временна неработоспособност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: До 31.05. съм в неплатен отпуск по чл.173а ал.2 КТ., който вече е без зачитане на осигурителен стаж, тъй като достигнах 90-те дни със стаж през 2021-ва година. Имам ли право от 01.06. да изляза в платен ...

Прехвърляне на средствата от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми е роден на 17.10.1960 г. Пенсионер е от 2013 г. поради навършена възраст и осигурителен стаж (ранно пенсиониране) по параграф 4, ал. 1 от ПЗР на КСО. Продължи да работи до 31.05.2020 г. Има л...

Признаване на трудов стаж, положен във Великобритания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Живея и работя в Англия от 5 години, след няколко месеца се връщам да живия в България. Какъв документ трябва да представя и пред коя служба за да ми бъде признат трудовия стаж от чужбина? Необходим ли е...

Сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице работи при сумирано изчисляване на работното време за период от 4 месеца и за месец май трябва да отработи по утвърден график дните 04 и 06 май 2021 г. плюс всички официални работни дни или общо 19 ...

Трудовият договор следва да съдържа надлежно уговорено място на работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружеството в което работя има два офиса - един в Благоевград и един в София. Колегите работещи в София / и живущи в София/ са назначени с ЕКАТТЕ 00000 - повече от едно работно място. По 1-2 дни в месеца...

Трудовото правоотношение с работник не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружество А ситуирано извън Европейският съюз има договори с клиенти за извършване на услуги. Същото дружество има Търговско представителство регистрирано в България в регистъра по Булстат. В същото врем...