ИЗВЪНРЕДНАТА ОБСТАНОВКА - коментират експертите

Как спрените срокове се отразяват на давността по ДОПК

в. Седмичен законник | Доц. д-р Любка Ценова: Правното значение на сроковете е период от време, през който е предвидено да се извършат определени действия от органите на НАП или от данъчно задължените лица. Спиране на сроковете означава, че правото или задължението да се извършат определени действия...

Законът за извънредното положение въведе мерки за защита на местните производители

в. Седмичен законник | Доц. д-р Любка Ценова: В ДВ, бр. 38 от 2020 г., са публикувани промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с които се предоставя право на Министерския съвет да въвежда временни мерки, с които да се защитят: производството на храни, произведени на...

Овобождаване от ДДС вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

в. Седмичен законник | НАП: С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците...

Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г.

в. Седмичен законник | Указание № МУ - 5 от 14.04.2020 г. на АОП: В периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. са обявени общо 1505 процедури, от които е използвана открита процедура за 600 поръчки, а публично състезание - за 566 бр. Предвид големия брой на тези процедури, настоящото указание цели да подпомогне...

Отговори на най-често задаваните въпроси в кол-центъра на МТСП по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | МПТС: На какъв вид отпуск имат право майките на деца, при положение че детските градини са затворени? При затворени детски градини и училища майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо...

Промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Указание № МУ - 7 от 22.04.2020 г. на АОП: Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), не прави разграничение между обществените поръчки съобразно тяхната стойност и реда за възлагане. Предвид това, при възлагане...

Разяснения относно възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък

в. Седмичен законник | НАП: Национална агенция за приходите прави разяснения относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък по повод постъпили запитвания. В случай, че в подадената...

Покажи още статии от тази рубрика
сп. Български законник
бр. 7, Май 2020 г.

Несъбираемо вземане

Въпрос: Българско дружество има вземане от клиент отпреди няколко месеца, което по мнението на ръководството е несъбираемо. Какъв документ следва да състави дружеството, за да може да отпише документално обосновано вземането? На основание на кой член...

Видове платени отпуски

Отпускът е време, през което работникът или служителят е освободен от задължението да работи по трудовото си правоотношение, без правоотношението да е прекратено, то продължава да съществува. Работникът или служителят само временно се освобождава от ...

Промените в ППЗДДС за 2020 г.

С ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС (ПИДППЗДДС), промените от които влизат в сила от датата на обнародването им. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС...

Спазване на Закона за хората с увреждания

България отдава голямо значение на цялостното изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания, поради което хората с увреждания се ползват от особената грижа на държавата и обществото. Законът за хората с увре...

Частни платежни мораториуми

Видно от интернет страницата на Европейския банков орган (ЕБО), мораториумите върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 представляват част от незабавните мерки, които правителствата и кредитните институции предприемат в отговор на пандемията от...

Данъчно третиране на разходи за социални придобивки, предоставени от работодател на чуждестранни физически лица

Въпрос: Българска фирма, извършва дейност в София, регистрирана по ЗДДС, наема работници по трудов договор от Молдова, съгласно сключена Спогодба между двете държави. Работниците са 50 души. 1. Имаме ли право на половината персонал да раздадем ваучер...

Коригиране на фундаментална грешка, свързана с предходни периоди

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС с основна дейност разработка на софтуерни продукти. През 2017 г. са извършвани софтуерни услуги на клиент, за които има издадени фактури. Но през 2019 г. се установява, че сумата на фактурираните услуг...

Непризнат данъчен кредит

Въпрос: През 2019 г. имаме връчен ревизионен акт, съгласно него не ни е признат данъчен кредит по фактури за покупки от 2016 г. и 2017 г. и за периода е начислена лихва. Как трябва да се осчетоводи неначисленият ДДС и лихвата (ДДС-то и лихвата са вне...

в. Седмичен законник
бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.

Безвъзмездно отдаване на недвижим имот

Възможно ли е безвъзмездно отдаване на недвижим имот от физическо лице на собствената му фирма, която е ЕООД? Лицето не желае да получава доход от наем, но иска да ползва имота за дейността на фирмата си. Ако това е възможно, следва ли текущите сметк...

Възнаграждение по договор за управление

Може ли хонорарът на управителя, назначен по договор за управление и контрол (ДУК), да бъде по-малък от минималната работна заплата за съответната година? Осигуряването е върху минималния осигурителен праг за дейността. Управлението на търговското д...

Деклариране на дохода на земеделски производител

Регистрирах се като земеделски производител (ЗП) по ЕГН на 11.03.2019 г. Внасям осигуровки върху лв. осигурителен доход. На 01.11.2019 г. съм преустановил дейност. От м. 12 съм на трудов договор в друга фирма. Не съм получавал субсидия. През третото ...

Доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях са освободени доставки

Физическо лице, регистрирано по ДДС на 18.07.2016 г. с основание чл. 96 от ЗДДС поради достигане на облагаем оборот от адвокатска дейност продава три недвижими имота, негова собственост: 1. Имот 1 представлява магазин, въведен в експлоатация преди по...

Издаване на документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект

Фирма с предмет на дейност търговия на едро иска да продава чрез онлайн платформата на emag.bg. Методите на плащане, които платформата има, са наложен и чрез дебитна или кредитна карта. Крайният клиент поръчва чрез Emag, Еmag праща заявката към фирма...

Изплащане на дивидент на чуждестранно юридическо лице - едноличен собственик на капитала

Швейцарско дружество е едноличен собственик на капитала на местно юридическо лице, регистрирано през 2017 г. в България. На 27.03.2020 година местното юридическо лице разпределя дивидент в полза на чуждестранното юридическо лице (едноличния собств...

Назначаване на управител на ЕООД

Българско физическо лице е собственик и управител на ЕООД. Може ли да назначи по трудов договор своя съпруг за управител на фирмата, за да не се осигурява тя? Трябва ли да се впише това обстоятелство в Агенцията по вписвания? По отношение на назнача...

Промени в трудовите правоотношения, направени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Съгласно чл. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП), обнародван в „Държавен вестник”, брой 28 от 24.03. 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. Д...

в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

№ 20-28-55 от 13.03.2020 г. Относно: Дължими здравноосигурителни вноски за периода на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст за лице, което работи по основен и допълнителен трудов договор при различни работодатели.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № ……../05.03.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Имате служителка, която работи по допълнителен трудов договор при Вас, а основният й трудо...

№ 3-466 от 23.03.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

В запитването на „Х“ ООД не е изложена конкретна фактическа обстановка. Поставя се въпроса при продаване на стоки по интернет, при единствен начин на плащане от страна на клиента „наложен платеж с пощенски паричен превод“ по куриерите „Еконт“ и „Спид...

Задължителни условия при сключването на един договор

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви са задължителните условия при сключването на един договор? Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) определя правилата за изготвянето, сключването, действителността, подписването, д...

Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно чл. 120в от КТ, когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със за...

Облагане доходите на физическо лице - регистриран земеделски производител

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Физическо лице, регистриран земеделски стопанин, е избрал да облага доходите си от стопанската си дейност по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ и като такъв получава помощи под формат...

Осигуряване на ЕТ

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Едноличен търговец (ЕТ) се осигурява като самоосигуряващо се лице от 2007 г., без прекъсване на дейността. От 2016 г. упражнява трудова дейност и като регистриран земеделски...

Пенсия за инвалидност

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице български гражданин е получило парализа вследствие на инсулт. През последните години не е работило, не е осигурявано, няма никак...

Писменото разрешение от работодателя за ползване на платен годишен отпуск се подава и съхранява на хартиен носител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Въвеждаме онлайн подаване на заявления за отпуски. Имейлът достатъчно доказателство ли е или е необходим реален подпис на заявителя? ...