начало
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.

Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите - продължение

В предишния брой на сп. „Български законник“ представихме някои проблеми на дисциплинарната отговорност. Тя санкционира неправомерното и виновно поведение на работника или служителя, но налагането й не обезщетява работодателя за понесените вреди. Пор...

Някои акценти в Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

В настоящото изложение ще разгледаме най-съществените постановки на приетата изцяло нова Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път, обнародвана в ДВ, бр. 2...

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени само във фонд „Пенсии“

Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, и лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани друж...

Правни последици при трудово и извънтрудово правоотношение

Работата по трудово или извънтрудово правоотношение има различни правни последици за работодателите и изпълнителите. Правните последици за работодателите са относно начисляване, удържане и внасяне на осигуровки и данък върху общия доход; регистриран...

Рамков договор за платежни услуги по новия ЗПУПС и новата Наредба № 3 на БНБ

Уредбата на платежните услуги, съдържаща се в новия Закон за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20/2018 г.), който в основната си част влезе в сила, считано от 06.03.2018 г. (§ 28 ЗПУПС), намери своето логично продължение в новата ...

Бракуване на стоки

Въпрос: Има наличност на готова продукция „зърно“ в земеделска фирма, която спира дейност от 10 години и няма никакво движение. Какво да правя с тази наличност, която отдавна не става за нищо - за да я бракувам, трябва да внеса ДДС (фирмата е регистр...

Данъчно третиране на доходи от реклами в блог

Въпрос: Физическо лице има блог в интернет с полезни статии за готварството и друга подобна тематика. Блогът обаче има минимални такси за домейн и хостинг и това лице е сложило реклами, от които получава приход по сметка в paypal от порядъка на 200-3...

Заплащане на данък сгради и такса смет при наем

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, отдава под наем апартамент на друга фирма, също регистрирана по ЗДДС. Съгласно договора за наем наемателят е длъжен да заплаща данък сгради и такса смет. При издаване на фактура от наемодателя към наемателя трябва...

в. Седмичен законник
бр. 28, 16 - 22 юли 2018 г.

ДДС за доставки, извършвани от безмитен склад

Регистрирана по ЗДДС българска фирма е закупила компютърни части от Китай, които не са внесени на територията на страната, а са оставение на съхранение в безмитен склад. От склада частите ще бъдат продадени на друга българска фирма, без преди това да...

ДДС при продажба на употребявани автомобили

Фирма плаща на лизинг автомобил. Kолата е без право на данъчен кредит. Преди приключване на лизинга фирмата закупува нов автомобил, стария го продава на фирмата, от която е закупен. Във фактурата, която издаваме, начисляваме ДДС, правилно ли сме пост...

Доставки на наемни услуги

Физическо лице, което има доходи от наеми на недвижими имоти, като наемателите са юридически лица (търговски дружества) и обектите са ресторан и офис, от години има доход над 50 000 лв., като декларира дохода си пред НАП с данъчна декларация и заплащ...

Избягване на двойно осигуряване

Едноличен собственик на капитала на българско ЕООД е български гражданин, но пребивава повече от 183 дни в Германия и е осигурен в Германия по трудов договор. Дейността на българската фирма е в сферата на информационните технологии и е в сравнителн...

Осигурителен стаж по допълнителен трудов договор

Прибавя ли се и стажът от допълнителен трудов договор за 4-часов работен ден при изчисляване на осигурителния стаж при пенсиониране? В съответствие с чл. 38, ал. 11 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, когато през календарния месец лицето...

Осигуряване на руски гражданин, полагащ труд на територията на Беларус и желаещ да регистрира ЕООД в България, от което ще получава възнаграждение като управляващ собственик

Руски гражданин желае да регистрира ЕООД в България. Той ще бъде едноличен собственик на капитала и управител на дружеството. Същият е нает по трудов договор в Република Беларус, където внася своите социални и здравни осигуровки. Лицето няма да преби...

Отписване на вземане като несъбираемо

Доставили сме стока на друго ООД преди няколко години и сме кредитори по сделката. Получателят на стоката, който ни е длъжник, не може да ни се издължи. Може ли да отпишем това вземане като несъбираемо и какви данъчни последици ще има за нас? За да ...

Прекратяване на трудов договор с договорено обезщетение

При прекратяване на договор по чл. 331 от КТ освен договорено обезщетение дължи ли се и обезщетение на служителя за предвиденото в трудовия договор и неспазено предизвестие от един месец? В съответствие с чл. 331, ал. 1 от КТ работодателят може да п...

в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.

Данъчно третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице? С разп...

Доставка на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Атанаска Филипова отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ купува джип преди 10 години. В момента на покупката ДДС не е ползван. Джипът е напълно амортизиран от 2 години и собственикът решава да ...

Международни търговски термини (Инкотермс)

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво означават термините - FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DDP, DAP, DAT? Каква е връзката им със ЗДДС по отношение на датата на данъчното събит...

Осигуряване на преводач

В бр. 6 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Преводач с ЕООД наема на хонорар други преводачи, които не са регистрирани на свободна професия и като самоосигуряващи се лица. Какви докумен...

Отчитане на активите и пасивите по отсрочени данъци

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се осчетоводяват активите и пасивите по отсрочени данъци? Активите и пасивите по отсрочени данъци не представляват счетоводен приход или раз...

Отчитане на придобити идеални чати от поземлен имот

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: През м. 02.2016 г. дружеството А е придобило от дружество Б 20/30 ид. части от имот с площ 4580 кв.м по скица, за който имот е отредено УПИ 4-63 с площ 4...

Разходи за реклама

В бр. 7 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Работя счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни на известна английска марка....

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

В бр. 14 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. Андрей Александров, д-р по трудово право, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа? С измененията и допълненията на Кодекса на тру...