начало
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.

Данъчно третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО

Въпрос: Фирма има задължение от 100 000 лв., на което давността изтича през 2017 г. Фирмата няма да плати задължението и смятаме да го отпишем през 2016 г., т.е. една година преди изтичане на давностния срок. Задължението участва в счетоводния финанс...

За някои проблемни въпроси, свързани с възстановяването на работа след обявяване на уволнението за незаконно

Всеки работник или служител, чието трудово правоотношение е било прекратено, без значение от основанието за това, може да оспорва прекратяването пред работодателя или пред съда и да поиска възстановяване на предишната си работа. Когато исковете му бъ...

Последни промени в Закона за особените залози

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 30.12.2016 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), изцяло се преурежда режимът на особения залог по реда на Закона за особените ...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., са публикувани изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените влизат в сила от деня на обнародването им - 21 март 2017 г. Настоящият материал представя направ...

Облагане на доходите на нотариус

Въпрос: Декларирането на доходите по ГДД по чл. 50, за нотариус нерегистриран по ДДС, трябва да бъде по общият ред или с признаване на необходимо присъщи разходи? А в случай че е регистриран по ДДС? Същото отнася ли се и за адвокатите? Отговор: По с...

Осчетоводяване на разходите за лично ползване

Въпрос: Във връзка с осчетоводяването на разходите за лично ползване: Приемаме, че 20% от телефонните разговори са лични на управителя. Фактурата е за 100 лв. и 20 лв. ДДС. Вариант 1. Ако я осчетоводим: Дт с/ка 602 80 лв. Дт с/ка 4531 16 лв. Дт с/ка ...

Отказано заличаването на фирма в Търговския регистър

Въпрос: За българско дружество в ликвидация е подадена последна годишна данъчна декларация през 2016 година. Впоследствие се оказва, че в търговския регистър е отказано заличаването на фирмата. Необходимо ли е в този случай да се изготвя годишен фина...

Отчитане и данъчно облагане на дейността на нотариус

Въпрос: Нотариус, регистриран по ЗДДС като физическо лице, купува помещение, което ще ремонтира и преустрои за нотариален офис. Ползва данъчен кредит на закупените и вложени материали и СМР. Как трябва да се организира счетоводната отчетност? Кои сче...

в. Седмичен законник
бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

Разчети с контрагенти

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Поради неточно и недостатъчно (дори липсващо) аналитично отчитане на контрагентите при поемането на счетоводното обслужване на фирмата заварих много грешни ...

Печалба или загуба за периода

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира посочването на печалбата или загубата за периода в отчета за всеобхватния доход. В този раздел от отчета за всеобхватния доход се представят всички приходи и разходи...

Бизнес комбинация

ЕООД купува ЕТ по чл. 15 от ТЗ за 120 000 лв. Съгласно договора предметът на продажбата са съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В обема на на търговското предприятие не са включени права на собственост или вещни права върху недвижи...

Благодарственото обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение

Служител се пенсионира без прекратяване на трудовия договор със стаж при един работодател 9 години и 6 месеца, след навършването на стаж от 10 години служителят иска да му се прекрати трудовият договор. Какъв е размерът на обезщетението по реда на чл...

ДДС за доставки на подизпълнители на услуги за монтаж и инсталиране

Сръбска фирма има договор с българско дружество за изработка, доставка и монтаж у нас на инсталация за производство на пара. За изработката, монтажа и инсталирането на определени елементи от инсталацията сръбската фирма е сключила договор с друга бъл...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 20/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-550/14, решение от 26 май 2016 страни: Envirotec Denmark ApS срещу Skatteministeriet Предмет на спора е доставката на слитъци, съдържащи злато. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 198...

Заместване на отсъстващ работник или служител по Кодекса на труда

Може ли по реда на чл. 259 от КТ да се осъществи вътрешно заместване, като заместващият изпълнява своите задължения и задълженията по незаета вакантна длъжност? В съответствие с чл. 259, ал. 1 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност и...

Коригиране на грешки в справките декларации

Поех фирма в средата на 2016 г. Регистрирана е по ДДС. В месец февруари 2017 в дневника за покупки са включени фактури, които се дублират от м. януари 2017 г. поради невнимание. Справката за февруари не е коригирана. Как трябва да постъпя? Принципни...

в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

Данъчно облагане на дарение на имущество на ЕТ

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Едноличен търговец притежава дялове в търговско дружество, предстои заличаване на едноличния търговец, при което собствеността на дяловете ще премине към фи...

Доходи, които се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ? Доходите, за които се предоставя информация в Справката по чл. 73 ЗДДФЛ,...

Обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Кои са обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания? В Примерния Национален сметкоплан към група 60 Разходи п...

Оглагане на възнаграждения за технически услуги

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Местно дружество, регистрирано по ЗДДС получава фактура от Германия - немско юридическо лице. В нея е фактурирано: 1. Оценка и обследване на фундаментите на вет...

Особености на данъчното облагане на туристическите услуги

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив" д-р Пламен Илиев отговаря на въпроса: Какви са особеностите на данъчното облагане на туристическите услуги? Независимо, че вече над десет години в практиката се прилагат измененията за данъчно облагане в туризма, свъ...

Попълване на Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив", Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се попълва Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г., върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО ...

Различия в срока и размера на обезщетението за безработица по чл. 54а и следващите от КСО

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са различията в срока и размера на обезщетението за безработица по чл. 54а и следващите от Кодекса за социално осигуряване? Лицата, които имат право н...

Ред, условия и срокове за еднократни корекции на ползван данъчен кредит

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са редът, условията и сроковете за еднократни корекции на ползван данъчен кредит? Новите норми на ЗДДС запазват съществуващите до 31.12....

 
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017