Теми: Счетоводство | Данъци | Осигуряване | Трудово право
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2019 г.

Няма пречка собственикът на ЕООД да полага личен труд в него извън задълженията си по управление на дружеството

Въпрос: Какви са вариантите за получаване на месечно възнаграждение за извършена работа от собственик на ЕООД и съдружници в ООД, които осъществяват дейността само със собствен труд? Осигуряват се като самоосигуряващи се лица. Отговор: Няма пречка с...

ДДС за продажби на стоки или услуги, свързани с използването на ваучери

Една от съществените промени в ЗДДС, в сила от 1 януари на настоящата година, произтича от въвеждането в закона на Директива (ЕС) 2016/1065 за изменение на Директива 2006/112/ ЕО относно данъчното третиране на доставките, свързани с използването на в...

Промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В “Държавен вестник“, бр. 3 от 8 януари 2019 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). ПИДППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък вър...

Aкредитиран представител

Въпрос: Българско ЕООД е акредитиран представител по ЗДДС на швейцарско дружество. В ГФО трябва ли да включим фактурите за комисионата относно акредитираното представителство или всички фактури, минали по дневниците по ЗДДС реално получените от друже...

Ваучери за храна

Въпрос: На какво основание работодателят може да принуди работника си, вместо да получи трудово възнаграждение, част от него да получи под формата на ваучери за храна? Отговор: Нормативната уредба разглежда ваучерите за храна като допълнителна социа...

Издаване на фактури при разносна търговия

Въпрос: Фирмата произвежда продукция, която продава в собствен магазин и доставя на клиенти при предварително заявени количества и вид артикул. Доставките се извършват със собствени превозни средства и от лица, назначени на трудов договор във фирмата...

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейност

Въпрос: През 2018 г. фирмата ми е ЕООД и не извършвала дейност през 2018 г. Имаме начислени амортизации за стопански инвентар в размер на 808,00 лв. В този случай каква декларация ще трябва да подадем по чл. 92 от ЗКПО или декларация без дейност към...

Обезщетение за временна неработоспособност

Въпрос: Работник, назначен на трудов договор, ползва 3 месеца неплатен отпуск по негова молба. Отпускът не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Веднага след изтичане на неплатения отпуск представя болничен лист за 10 дни. Следва ли НОИ да му из...

в. Седмичен законник
бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Консолидиран финансов отчет

Според параграф 5.6 от НСС 27 (нова, ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.), без да се нарушава принципът за последователност на представянето и сравнителна информация (чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството), всяко предприятие майка...

Недопускане до работа на служител, възстановен от съда след отмяна на незаконно уволнение

Какви санкции могат да се наложат на работодател, който не допуска на работа служител, възстановен от съда след отмяна на незаконно уволнение? Влязлото в сила решение на съда за отмяна на уволнението и възстановяване на работника или служителя на съ...

Обезщетение за безработица след отмяна на незаконно уволнение

Има ли право на обезщетение за безработица лице, което със съдебно решение е било възстановено на работа 3 години след незаконосъобразно уволнение, но след 5 дни е уволнено наново поради съкращаване на щата? С влизане в сила на съдебното решение за ...

Облагаеми доходи от дивиденти в полза на чуждестранно ФЛ

Местно юридическо лице (ООД), на което собственикът на капитала е чуждестранно физическо лице (произход - Русия), трябва да разпредели дивидент. Какъв данък трябва да се удържи при разпределянето на дивидента на чуждестранното физическо лице (собст...

Обмитяване на стоки

Имам регистрирана по ДДС фирма. Получавам стока от Китай с фактура. Обаче фактурата е на стойност 129,75$, като стоката е за 55,50$ плюс включена доставка за 72,25$, но нямам митническа декларация. До 30,00 лв. (15 евро) знам, че не се обмитява. Кури...

Определяне на цената на придобиване на ДМА съгласно МСС 16

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, стартира проект за разширяване на производствения си капацитет. Всички разходи, свързани с проекта (строеж на сграда, закупуване и монтиране на машини и съоръжения и т.н....

Парите за извънреден труд не влизат в обезщетенията

Предстои прекратяване на трудовия ми договор. При уволнението ще трябва да ми изплатят обезщетение от почти 5 брутни заплати - 2 заплати за пенсиониране, 1 за недадено предизвестие и за около два месеца неизползван отпуск. Включени ли са в тези обезщ...

Посредничество, осъществявано в интернет сайт

Става дума за онлайн сайт, в който всеки потребител ще си има “микросметка”, която ще се зарежда, примерно с кредитна карта, а парите ще отиват в банковата сметка на фирмата. В сайта всеки потребител ще може да си добави услуга за вършене и съответно...

в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

№ 08-В-21 от 21.12.2018 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 168, т. 6 и т. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №08-В-21/12.11.2018 г., сте изложили следната фактическа обстановка: В Община ..………. са налице множество установени публични задължения на длъжници, които не могат да бъдат събран...

№ 23-29-91 от 02.11.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-91/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредбата за елементите на възнагражден...

Абонаментни плащания за продажба

В бр. 2 от 2019 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ експерти от НАП отговарят на въпроса: Какво се визира под плащане по продажба? Как се третират абонаментните плащания за продажба или плащания за продажби на лизинг? По силата на чл. 25, ал. 1, т. 1 ...

Изчисляване на платен отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно правила за работна заплата фирмата ни всеки месец начислява бонус на работниците. Бонусът се изплаща всеки месец и е определ...

Облагане на търговец

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин предоставя апартамента си като място за настаняване на туристи. Общината X е категоризирала имота като апартамент за гости с две звезди. За упражняване на тази дей...

Освобождава от работа на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При провеждане на процедура ин витро извън България имам право на отпуск в размер на 20 дни, платени извън полагаемия ми се годишен о...

Отложен платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако служителка е била в отпуск по майчинство за отглеждане на дете до 2 г., но преди изтичане на периода отново забременее /м. 08.19 ...

Трудов договор със срок на изпитване

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента работя на трудов договор, в изпитателен срок съм все още. Пада се да изляза по майчинство малко преди или след изтичане на ...

1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя
–  Издание 2019 г.  –

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в 4-те раздела: • Счетоводно отчитане • Данъчно облагане • Трудово право • Осигуряване •

Счетоводно отчитане

Христо ДОСЕВ
д.е.с., регистриран одитор

                 Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други.
 

Данъчно облагане


Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО.

 • ЗДДС - Мина ЯНКОВА -
  началник-отдел в МФ

                  Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
 • ЗКПО - доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ -
  д.е.с., регистриран одитор

                  Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.
 • ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВА
  данъчен експерт в НАП

                  Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Трудово право

доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

                Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.

Осигуряване

Аспасия ПЕТКОВА
експерт по социално осигуряване

                Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.

 

ПОДРОБНОСТИ И ЗАЯВКИ...