сп. Български законник
бр. 8 от 2021 г.

Публикуване на ГФО в Търговския регистър

Въпрос: След последната промяна в закона какви са задължителните документи, които следва да се приложат при публикуване на ГФО в Търговския регистър? Отговор: В приложимото счетоводно законодателство в лицето на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счет...

Данъчно третиране на доставката във връзка с дерегистрацията по чл. 111 от ЗДДС

На основание чл. 111, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално н...

Осигурява ли българското законодателство „най-благоприятните условия на труд за жените“ в Eвропа

На фона на заобикалящите ни отвсякъде проблеми в последната година може би обществото ни се нуждае и от по-добри новини. Чудесен пример в тази насока изглежда публикуваното от авторитетна международна организация през месец март 2021 г. проучване за ...

Трудово и извънтрудово правоотношение - правни последици. Трудово, осигурително и данъчно законодателство

Работата по трудово или извънтрудово правоотношение има различни правни последици (права и задължения) за работодателите, от една страна, и за работниците и служителите, от друга страна, респективно за възложителите и изпълнителите. И при двата вида ...

Бъдещи доставки на услуги

Въпрос: Дружеството ни произвежда матрици (оборудване), които ще използва за производство на продукти, които ще изнасяме за Норвегия. С тези матрици ще произвеждаме изделия по поръчка на клиента ни от Норвегия и матриците към момента няма да напуснат...

Вземания от клиенти на дружество в ликвидация

Въпрос: Дружество е в производство по ликвидация от 2019 г. и има в актива на баланса си вземания от клиенти, които не могат да бъдат изплатени. В пасива на баланса си дружеството няма задължения към кредитори - има суми в раздел основен капитал и не...

Възмездно вътреобщностно придобиване

Въпрос: Българско дружество е регистрирано в България и в Гърция по ЗДДС. Следва превоз на стоки от територията на Гърция до територията на България, без да има веднага продажба на трето лице (друго дружество). Следва ли да се отрази чрез протокол ил...

Годишно облагане на земеделски производител, който не е подавал декларация по чл. 29а от ЗДДФЛ

Въпрос: Как следва да подаде годишна декларация земеделски производител, регистриран по ЗДДС, не е подал декларация по чл. 29а? Дали има право като доходи от други дейности да си приспада 60% нормативно признати разходи? Отговор: Доходите на физичес...

в. Седмичен законник
бр. 28, 26 юли - 1 август 2021 г.

Бракуване на стоки

Интересува ме как стои въпросът с бракуването на стоки (цветя)? Какви счетоводни операции се взимат при евентуален брак? Необходима ли е комисия за това, че цветята са унищожени/изсъхнали? Когато не се очакват никакви икономически изгоди от използва...

Внос на стоки

Дружеството ни внася машина от Русия под режим активно усъвършенстване. Заплащаме мито и ДДС, за което получаваме митническа декларация за режима и платените налози. Следва ли да осчетоводя декларацията в дневник покупки и да бъде възстановен, ако ма...

Дължимост на данък при източника

Българско дружество извършва продажби на хранителни добавки на принципа на мрежов маркетинг. За да разрасне своята дейност, дружеството предстои да започне продажби във Франция, а дистрибуторите да получават финансова компенсация (комисиона) за извър...

Заплащане на възнаграждение по ДУК

Управител ще работи по ДУК, който ще е безсрочен и ще получава месечно възнаграждение бруто 4000 лева. Може ли това възнаграждение да бъде изплащано ежемесечно в брой, или трябва да бъде задължително изплащано по банков път? Законът за ограничаване...

Застраховка на новопостъпил работник

Нашата фирма има сключена застраховка “Здравна грижа” с “Булстрад”. Всички лица във фирмата се възползват от тази привилегия. Имаме новопостъпило лице на трудов договор. Длъжни ли сме още от следващия месец да го добавим и него към пакет “Здравна гр...

Осигуряване на френски граждани, които работят във Франция за български възложител без трудови правоотношения

Българско дружество извършва продажби на хранителни добавки на принципа на мрежов маркетинг. За да разрастне своята дейност, дружеството предстои да започне продажби във Франция, а дистрибуторите да получават финансова компенсация (комисиона) за извъ...

Оценяване на финансови инструменти

Дружество “Х” ЕООД закупува 100% от капитала на дружество “Y” ЕООД - 4000 дяла на стойност 5 лв. всеки, с обща стойност 20 000 лв. Купувачът заплаща на продавача продажна цена в размер на 2,25 лв. за всеки дял, или общо 9000 лв. (4000 дяла х 2,25 лв....

Посреднически услуги за настаняване от името и за сметка на хотелиери

Туристически агент извършва продажба на хотелски настанявания от името и за сметка на друго лице, т.е. действа като комисионер. Договорите, които туристическият агент сключва с хотелиерите, са посреднически и чрез тях агентът продава хотелско настаня...

в. Главен счетоводител
бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

Втори трудов договор при същия работодател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служители са назначени като санитари в социална услуга по трудов договор на седем часа съгласно Наредбата за видовете работи за които се установява намалено работно време Приложение 1 към чл. 1 на ПМС № ...

Изплащане на командировъчни

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В допълнително споразумение със служителите сме определили място на работа седалището на фирмата и сме договорили възможност за работа от разстояние, при желание от страна на служителя, до 15 работни дни...

Изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наскоро постъпих на работа и ми бе обяснено, че натрупаният от мен трудов стаж до 01.07.2007 г. не ми се признава като стаж за допълнително трудово възнаграждение, защото не съм го придобил при сегашният...

Начисляване на ДДС при направени подобрения на чужд актив

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Някои офиси на банка, която е регистрирана по ДДС, се ползват по силата на договори за наем. В тях са направени подобрения, като изграждане на преградни стени, климатично-ве...

Няма забрана предприятие, което осигурява временна работа да сключи трудов договор с чужденец за изпращане в предприятие ползвател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Законно ли е чужденец, гражданин на трети страни (извън ЕС) да бъдат изпращани през предприятие за осигуряване на временна работа в предприятие ползвател? Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ)...

Прекратяване на трудов договор с предисвестие от работника/служителя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпоса: Имам служител с договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, който си е пуснал предизвестие за прекратяване на трудовия договор на 10.05.2021 г. От следващия ден - 11.05.2021 г. служителят излиза в траен болниче...

Признаване на трудов стаж без работникът или служителят да е работил

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Когато се признае едно уволнение за незаконно, времето, в което не е работено, брои ли се за трудов стаж? В кои случаи се счита, че има трудов стаж, дори когато един човек на практика не е на...

Размер на обезщетението при едностранно пекратяване на трудов договор от работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От първи юни си прекратявам договора с работодателя едностранно и дължа един месец обезщетение. Съгласно закона, то е в размер на брутната заплата за месеца преди прекратяването. Заплатата ми е 1500 лв. ...