сп. Български законник
бр. 9 от 2021 г.

Облагане на доходи на физическо лице от нетрудови правоотношения

Въпрос: Фирма „Х“ има да заплати на физическо лице комисиона за предоставен клиент. Има ли начин за договор с физическото лице да му бъде заплатен комисиона, без да му плаща фирма „Х“ осигуровки? Физическото лице работи на трудов договор на друго мяс...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи на местни и чуждестранни физически лица от продажба на акции, издадени от местни юридически лица

На основание чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. Съгласно чл. 7 от ЗДДФЛ чуждестраннит...

Начисляване на ДДС и ползване на данъчен кредит при префактуриране на разходи за битови услуги

По правило префактурирането представлява издаване на фактура, с която дадено лице удостоверява получаването на паричен превод, предоставен му от друго физическо или юридическо лице, за възстановяване на разходи, направени от издателя на документа за ...

Практически проблеми, свързани с понятието за „трудов стаж“

Според легалната дефиниция за „трудов стаж“ в чл. 351, ал. 1 КТ това е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда или в друг закон, както и времето, през което...

Данък върху доход от ликвидационни дялове

Въпрос: Дружество, регистрирано по Търговския закон, е в процес на ликвидация от юни 2020 г. Собственик е американско юридическо лице. Вече предстои заличаване на дружеството от Търговския регистър. 1. При положение че дружеството е регистрирано по З...

Данъчни аспекти при дружество, регистрирано като агенция за набиране на персонал за чужбина

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, смята да се регистрира като агенция за набиране на персонал (т.нар. посредник) в Агенцията по заетостта. Основната дейност на дружеството ще е подбор на персонал за чужбина – страни членки и трети с...

Данъчни аспекти при осигуряване на жилище на специалист по трудов договор

Въпрос: Фирма има основен предмет на дейност строителство на апартаменти, предназначени за продажба. Строителството на целия комплекс продължава около 2-3 години. За постигане на целта фирмата се нуждае от технически ръководител и други специалисти, ...

Данъчно облагане на български гражданин, живеещ в Испания

Въпрос: Български гражданин живее в Испания. Работи във фирма в Испания и фирма в Холандия (работата в Холандия е онлайн). Данъчното облагане как ще се извършва? Какви декларации трябва да подава в Испания и Холандия за и данъчно облагане? За годишно...

в. Седмичен законник
бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.

Данъчни аспекти при безвъзмездно предоставяне на определена вещ за временно ползване

Клиенти са ни ООД с двама собственици - физически лица. Едното физическо лице е собственик на недвижим имот - сграда, която дава на дружеството, в което има дял, без да получава доход за наем първите 5 години от ползването на имота. За имота дружеств...

Данъчни ефекти при намаляване стойността на инвестиционен имот

Дружество Х закупува през 2016 г. УПИ на стойност 75 хил. лв. За покупката ползва данъчен кредит. Земята е заведена като инвестиционен имот. През 2018 г. след извършена пазарна оценка продава право на строеж върху имота на свързано лице на стойност 3...

Местно лице по ЗДДФЛ

На коя държава е данъчно задължено лице български гражданин (моряк) с договор за възлагане и изпратен на работа в чужбина от български посредник, осигурява се съгласно чл. 4, ал. 5 от КСО и чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, не е морско лице съгласно т. 54 от § 1...

Отчитане на разходите при онлайн търговия

Въпросът ми е свързан с промените в онлайн търговията, влезли в сила от 01.07.2021 г. Фирма е регистрирана по ДДС в България и продава чрез собствен сайт стоки на физически лица предимно в Германия. Очакваният оборот ще надхвърли 10 000 евро. Въпросъ...

Понятията “работник” и “служител” по Кодекса на труда

Интересува ме каква е трудовоправната разлика между работник и служител, тъй като в Кодекса на труда няма определения на тези понятия. Правил съм справки в някои тълковни и синонимни речници на българския език, но и там не намерих еднозначни тълкуван...

Прекъсване и възобновяване на дейност от самоосигуряващо се лице на една и съща дата и през една и съща календарна година

Първоначално е подадена Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице образец ОКД5 за самоосигуряване за всички осигурителни случаи, без трудова злополука, професионална болест и безработица от собственик на фирма. На 10.08.2021 г. е декларира...

Признаване на сграда като ДМА

Поетапно въвеждаме в експлоатация хотел, изграждан по стопански начин. Грубият строеж е приключил и стойността на СМР се водят по отделна сметка. Имаме издаден акт 16 само за 1-ви и 2-ри етап, т.е. за ет. 3, 4 и 5. За сутерен и ет. 1 и 2 нямаме акт 1...

Промени в срока за издължаване на лихвите по банкови кредити, плащанията на които може да бъдат разсрочени

Интересува ме разсрочените във връзка с пандемията лихви по банков кредит за 6 месеца (т.е. относимите за периода 6-12 месец 2020 г. са дължими за 2021 г. - 1-06 месец) в коя година се признават за разход - 2020 или 2021 г.? Промените в срока за изд...

в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

Данъчно облагане и осигуряване на български гражданин, работещ в Малта

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистрирано в България дружество е с основна дейност “компютърно програмиране” и работи само на територията на страната. Служител по трудово правоотношение в дружество ще з...

Подсъдност на гражданските дела

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се определя кое гражданско дело кой съд да го гледа? В Гражданския процесуален кодекс (ГПК) е посветено специално място за т.нар. подсъдност на гражданските дела. Тя има различни видове ...

Прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право работодателят да връчи предизвестие за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ на лице, за което е получил официално писмо от НОИ на основание чл. 328, ал. 3 ...

Признаване на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение в друга държава-членка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице е извършвало трудова дейност в Гърция. В момента работи на територията на Република България, като медицински специалист и желае стажа придобит в Гърция да му бъде зачетен за професионален опит и кл...

Работодателят може да отмени издадената от него заповед за разрешаване на ползване на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Производствен отдел с планирани отпуски, 7 дни преди отпуската тя бива разрешена, ден преди да излезе лицето в отпуск, други служители представят болнични и производственият процес ще се наруши и няма да...

Условия за извършване на работата от разстояние

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам въпроси във връзка с преминаване на служителите на фирмата към работа от разстояние, а именно: 1. Възможно ли е в трудовия договор или споразумение към такъв за работа от разстояние да се посочат ня...

№ 24-38-3 от 19.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) при отнемане на лиценза му съгласно чл. 16, т. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) след отказ от лиценз, което съгласно чл. 17, ал. 4 от същия закон продължава да съществува като акционерно дружество (АД)

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-24-38-128/22.12.2020 г. и с вх. № 24-38-3/06.01.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: „……...ФИНАНС” АДСИ...

№ 26-Б-362#2 от 10.06.2021 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и САЩ

Съгласно изложената фактическа обстановка, през месец декември 2018 г. „…“ ЕАД и дъщерните му дружества „…“ ЕАД и „…“ ЕАД са сключили споразумение за представителство и правно консултиране с американската кантора …. Споразумението е сключено чрез бел...