сп. Български законник
бр. 4, Февруари 2020 г.

Осигуряване и данъчно облагане на наемодател

Въпрос: Физическо лице отдава под наем 8 стаи в сграда, категоризирана като хостел. Договорите за наем са за дългосрочно настаняване. Освен това в сградата, в която живее, отдава още 4 апартамента под наем за дългосрочно настаняване. Лицето работи въ...

Правни проблеми на процедурите по информиране и консултиране

Без съмнение е от особена важност трудовото законодателство да гарантира на работниците и служителите правото на достъп до своевременна, пълна и достоверна информация за всички обстоятелства от значение за трудовата заетост. Нещо повече – законът тря...

Правото на данъчен кредит и моментът за извършване на облагаема доставка

Съгласно механизма за функциониране на ДДС и нормите на действащото законодателство за неговото прилагане правото на данъчен кредит за закупени стоки и/или ползвани услуги зависи от вида на доставките, за които ще бъдат използвани те. По силата на ра...

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2020 г.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2020 г., са публикувани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. Повечето от тях водят до намаляване на административната тежест. С промените в чл. 23, ал. 1 (отмяна на т...

Уволнение поради липса на необходимото образование или професионална квалификация (чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ) или при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността (чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ)

Чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда предоставя възможност на работодателя да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ, когато работникът или служителят не притежава ...

Временна промяна на длъжността

Въпрос: Служител от предприятието, заемащ длъжността „Работник“, ще бъде преназначен на длъжност „Шофьор“, докато титулярят „Шофьор“ е в платен отпуск. С допълнително споразумение ли да се оформи това преназначаване? Следва ли да се подаде уведомлени...

Допълнително трудово възнаграждение за съвместяването на работата по две длъжности

Въпрос: Работя на длъжност „главен счетоводител“ на 8-часов работен ден и вече повече от година изпълнявам задълженията и на длъжност „ТРЗ и личен състав“, за което не ми се заплаща допълнително, а работодателят ми не назначава друго лице за втората ...

Зачитане на трудов и осигурителен стаж при неплатен отпуск

Въпрос: Лице е назначено на трудов договор от 19.07.2019 г. През м.10.2019 г. лицето е в неплатен отпуск. През м. 10.2019 г. полага труд по извънтрудово правоотношение и подписва декларация, че не е осигурено на друго основание. Фирмата, при която ли...

в. Седмичен законник
бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.

Обработване на лични данни

Въпросът е във връзка с Регламента за лични данни, който влезе в сила месец май 2018 г.: Необходимо ли е искането на съгласие от родител (настойник) за обработка на личните му данни при настаняване на дете под 14-годишна възраст в хотел. Имаме законо...

Доставка на рекламни клипове

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава фактура за извършена услуга от румънска фирма, нерегистрирана за целите на ДДС в Румъния. Услугата се състои в изработването на рекламни клипове, които се ползват за всички пазари на бълг...

Осигурителни вноски за положен личен труд в ЕООД

Осигурявам се като СОЛ на минимален праг за дейност от свободна професия. Като собственик на ЕООД ще извършвам личен труд във фирмата Въпросите са ми следните: 1. Трябва ли да внасям осигуровки върху дохода ми от личен труд в ЕООД? 2. Трябва ли да по...

Предизвестието тече и през отпуска

Работник в предприятието ни отправи предизвестие за напускане. Междувременно ползва годишен отпуск. Тече ли отправеното предизвестие през времето на ползване на отпуска? Според закона всеки работник може да прекрати трудовия си договор, като отправи...

Представително облекло на служители по трудови договори в организация

В какви случаи се предоставя представително облекло на работещите по трудови договори в организация по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и къде следва да е регламентирано - във вътрешен акт, наредба или др.? Въпросът е за представително облекло, а не работно или ...

Ред и начин за назначаване на работа на физически лица, граждани на трета страна (извън ЕС)

Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност въвежда най-общо две групи правила относно наемането на чужденци по трудово правоотношение, които условно могат да се обозначат като “общ ред” и хипотези на “упражняване на висококвалифицирана заето...

Третиране по ЗДДС на последователни доставки на стоки, които са осъществени чрез използването на един транспорт

Четири фирми, установени и регистрирани за целите на ДДС в четири различни държави членки - Люксембург, Италия, България и Румъния, осъществяват търговска операция за покупко-продажба на стока, при която възникват три доставки, но се извършва един въ...

Нови моменти в отчетността на бюджетните организации

В издадените от министъра на финансите указания за годишното счетоводно приключване, изготвянето и публикуването на годишните финансови отчети за 2019 г. - ДДС № 6/23.12.2019 г., в раздел ХII. Други въпроси за отчетността на бюджетните организации са...

в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

№ 3-1659 от 28.10.2019 г. Относно: Подаване на данни в справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, дружество планира да закупи автомобил от чуждестранно физическо лице, гражданин на Италия. За целта се използва стандартен типов договор за покупко-продажба, като в него се нанасят данните за продавач и купувач и се п...

№ 94-00-220 от 29.10.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.……, с вх. № ………../17.10.19 г., Ви уведомявам за следното: Описвате следната фактическа обстановка по два казуса: Казус 1: През месец февруари 2019 г. раб...

Възнаграждение за времето на платения годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Заемам длъжност ЗДУД в ЦСОП - гр. В. През месец януари 2020 г. съм ползвала два дни платен годишен отпуск и осем календарни дни отпус...

Задължение за регистрация по ЗДДС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин изработва копчета от дърво от паднали клони и ги предлага в онлайн магазин с благотворителна цел. Всички получени средства ще бъдат дарени. Трябва ли да се начисля...

Заплащане на дневни, пътни и квартирни пари

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В трудов договор с работниците фирма посочва обект на работа София. Със заповед за командировка работниците се изпращат на конкретен ...

Отлагане ползването на платен годишен отпуск от работника

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служителка излиза по майчинство през 2020 г. Тя планира да се завърне от майчинство през 2022 г. Има неизползван платен годишен отпус...

Платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден на работещите по график

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Полага ли се допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден на работещите по график? Правилата за установява...

Почивки на работещите с видеодисплеи

Във в. "Труд" Д-р Тодор Капитанов, юрист, дава отговор на въпроса: Работата ми е изцяло свързана с компютър и други технологии с дисплеи и очите са ми натоварени постоянно докато изпълнявам служебните си задължения. Има ли изисквания, които работодат...