Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
 
сп. Български законник
бр. 3 от 2024 г.

Преотдаване под наем на наета земеделска земя от физическо лице – регистриран земеделски стопанин – аспекти по ЗДДФЛ

Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, ...

Промени в ЗДДФЛ

В края на 2023 г. бяха направени промени в ЗДДФЛ, които с малки изключения са в сила от 1 януари 2024 г. Промените се отнасят до: 1. Уеднаквяване режима на данъчно облагане на доходите на чужденци Изравнен е режимът за облагане доходите от източници в България на чуждестранни физ...

Промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване

Промени в Кодекса за социално осигуряване са направени с § 20 от Закона за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица и § 5 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Промени в Закона за здравното осигуряван са направени с § 21...

Амортизация на инвестиционен имот

Въпрос: Преди 5 години дружество закупува недвижим имот (част от сграда, магазин на партерен етаж в сградата), който е бил строен и въведен преди повече от 25 г. Дружеството отдава имота под наем за ползване от наемател като търговски обект. При това положение: Следва ли (може ли...

Бракуване на трайни насаждения

Въпрос: Фирма е закупила овощни и орехови дръвчета (съответно през 2014, 2015, 2016 г.). Заведение са по счетоводна сметка 272 Дълготрайни насаждения, плододаващи. При закупуването им е ползван данъчен кредит по ЗДДС. Не са ползвани субсидии. Поради погиване през 2023 г. се взем...

Данъчни особености при преотдаване на апартаменти под наем

Въпрос: Фирма „Х“ ООД построява сграда с апартаменти. Фирмата отдава под наем апартаменти на един от съдружниците (дъщеря на управителя) с цел да бъдат преотдавани под наем на трети лица. Има ли особености и тънкости при съставяне на договора и издаването на фактурите? Отговор: ...

ДДС при рекламна услуга

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, занимаваща се със създаване и разпространение на филми, получава по договор от Община Х парични средства в размер на 6000 лв. по свои проект. В подписания договор между фирмата и общината е декларирано, че предмет на договор е подпомагане на с...

ДДС при учредено право на строеж срещу обезщетение между ЮЛ

Въпрос: Две ЮЛ, регистрирани по ДДС, сключват сделка, оформена с нотариален акт преди 3 години. Едната фирма учредява право на строеж на другата срещу обезщетение с апартаменти и къщи. Изготвена е пазарна оценка от независим оценител за стойността на правото на строеж за 2 000 00...

Деклариране на данни при условията и по реда на чл. 123, ал. 10 от ЗДДС

Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт Въпрос: Във връзка с деклариране на наличностите на парични средства възникнаха много спорове между колеги по отношение на допълнителни парични вноски от собствениците, които са направени от предходни години и към настоящия момент са задълж...

Намаляване на данъчната основа и начисления ДДС при несъбираеми вземания

Въпрос: Когато получателят по доставката е бил регистрирано по ЗДДС лице към момента на доставката и са изпълнени условията по чл. 126а, ал. 1, но след извършена проверка от доставчика с КЕП чрез ел. услуга, предоставен от НАП, се установи, че издадената фактура (несъбираемо взем...

Не се дължи ДДС за разликата между продажната цена и остатъчната стойност на активите

Въпрос: Фирма с дейност разработка на софтуерни продукти, регистрирана по ДДС, освобождава част от служителите си и им дава възможност да закупят на преференциални цени лаптопите, на които са работили до момента. Фирмата издава фактури за продажбата към отделните лица и начислява...

Облагане доходите на акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата

Въпрос: Доходите на акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата, в които те са акционери (по смисъла на §1, т. 26, б. „и“ ЗДДФЛ и положения труд не е във връзка със сключен трудов договор и/или дейност н...

Облагане доходите на земеделски производител, регистриран по ДДС

Въпрос: При нас има земеделски производител (не е регистриран като ЕТ), който от м. май 2023 година е регистриран по ДДС. Подавани са необходимите справки по ДДС и има възстановени суми. Лицето няма подадена декларация по чл. 29а, за да се облага като ЕТ. Как следва да се попълн...

Облагане на разходи в натура

Въпрос: Собственик на фирма желае да предостави допълнително стимулиране на работниците и служителите си с цел да си гарантира тяхното оставане на работа по-дълго време. Идеята е, след като даден работник е направил две пълни години във фирмата, да получи автомобил, който ще оста...

Облагане с ДДС на покупко-продажба на поземлен имот

Въпрос: ЮЛ продава на ФЛ урбанизиран, незастроен за жилищни нужди имот. Сделката облагаема ли е? Отговор: В глава четвърта от ЗДДС са изброени доставките на стоки и услуги, които са освободени, като по-специално, съгласно общото правило, регламентирано с разпоредбата на чл. 45, ...

Определяне на данъчната основа при покупка на недвижим имот

Въпрос: Закупуваме имот от юридическо лице, което не е регистрирано по ДДС. Заплащаме сто процента от нотариалните такси, таксата вписване и данък придобиване. Предварително сме се договорили, че тези разходи ще бъда споделени 50/50. Нашата фирма е регистрирана по ДДС. Как следва...

Отчитане на ваучери за храна

Въпрос: Дружеството ни предоставя на служителите си ваучери за храна по 150 лв. месечно. Раздават се през месеца, следващ начисляването. Ваучерите за м. декември 2023 г. ще се раздават на служителите през м. януари 2024 г. Начислени са като разход за м. декември 2023 г. Следва ли...

Разпределяне на дивиденти между съдружници в ООД

Въпрос: Дружество ООД регистрирано в България от граждани на Франция. Единият от тях е управител, с постоянен адрес и разрешение за пребиваване в България. Живее със семейството си в собствен имот и работи за българска компания повече от 10 години. Център на жизнени интереси в Бъ...

Регистрация по системата Интрастат

Въпрос: Фирма ЕООД, регистрирана по ЗДДС извършва вътреобщностни доставки на стоки от ЕС. През месец ноември 2023 г. ще надвиши сумата на придобивани стоки от ЕС над 700 000,00 лева. Кога започва фирмата да подава декларации Интрастат и какъв е реда за подаване? Отговор: Правила...

№ М-24-39-119 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с разходи за наемане на работници от Узбекистан

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-119/14.06.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Л…БЪЛГАРИЯ ЕООД (Л.., дружеството) планира да наеме по трудов договор физически лица, граждани на Узбекистан. За осъществяване н...

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Справочна информация бр. 3 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 157, 158 и 159 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 3 до бр. 4 от 2024 г.

ДВ, бр. 3 от 9.1.2024 г. Министерски съвет Постановление № 2 от 3 януари 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за антидопинговата дейност, приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2021 г. Постановление № 3 от 3 януари 2024 г. за изменение и допълнение на Наре...

Брой 3 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...

Решение № 12660 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 6656/2023 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – две маси на неделен общински пазар, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. От доказателствата по делото се установява, че въз основа на един и същи факт са наложени две мерк...

Решение № 12666 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 6004/2023 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит за данъчен период 04.2018 г. по 6 бр. фактури, издадени от ЕООД. При правилно обоснован извод от страна на административния съд, че стоките не са напуснали територията на страната и не са получени на територията на Гърция от вписания във...

Решение № 12671 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 6527/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2018 г. и задължения по ЗДДС за периодите от 01.2014 г. до 08.2018 г. и лихви за забава. При безспорно установен в хода на ревизията общ размер на приходите, получен от...

Решение № 12675 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 7632/2023 г.,

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит за данъчен период 01.12.2021 г. – 31.01.2022 г. по пет броя фактури с предмет на доставките „организиране на транспортна услуга“. Реалността на доставките е основополагаща за законосъобразното възникване и упражняване на прав...

Решение № 12676 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 7628/2023 г.

Предмет на спора е акт за прихващане или възстановяване (АПВ) от 08.06.2021 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Бургас. Съгласно чл. 128, ал. 1 ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите гл...

Решение № 12680 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 7643/2023 г.

Предмет на спора са определени, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС във вр. с чл. 6 и чл. 71, т. 1 ЗДДС, допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди 01., 02. и 03.2021 г. по няколко фактури. Според възприетата от ВАС и СЕС съдебна практика, не следв...

Решение № 12682 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 2610/2023 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС вследствие на начислен ДДС върху суми, събирани от телекомуникационния оператор като обезщетение/неустойка при предсрочно прекратяване на договорите за доставка на услуги по вина на клиентите; отказ да бъде възстановен...

Решение № 12684 от 18.12.2023 г. по адм. дело № 6099/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗКПО за корпоративен данък за 2018 г. и 2019 г., както и по ЗДДС ведно със съответните лихви. Твърденият механизъм на зареждане на място на селскостопанската техника с превозено до полето гориво с товарния автомобил е ост...

Решение № 12710 от 18.12.2023 г. по адм. дело № 4393/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на управител и едноличен собственик на капитала за задължения на ЕООД за корпоративен данък за данъчен период 01.01. – 31.12.2014 г. и за ДДС за данъчни периоди от 01.12.2013 г. до 31.08.2015 г. С разпоредбата на чл. 19, ал. 1 ДОПК е съз...

Решение № 12713 от 18.12.2023 г. по адм. дело № 6523/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения на дружеството за корпоративен данък по ЗКПО за данъчни периоди 2017 г., 2018 г. и 2019 г., както и задължения по ЗДДС за данъчни периоди 2018 г., 12.2019 г., 01. - 11.2020 г., 08. - 12.2021 г. и 01.2022 г. и лихви. В тежест...

Решение № 90 от 9.06.2022 г. на ВКС по гр. д. № 3532/2021 г., III г. о.

По отношение освобождаването от длъжност на членовете на академичния състав и преподаватели във висшите учебни заведения са налице два паралелни режима - единият, уреден в разпоредбите на чл. 58 от Закона за висшето образование, а другият в разпоредбите на чл. 35 ЗРАСРБ. Законът ...

в. Седмичен законник
бр. 8, 26 февруари - 3 март 2024 г.

Годишно счетоводно приключване на лечебните заведения

Лечебните заведения са предприятия, които оказват извънболнична и болнична помощ. Те се създават от държавата, от общините и от други юридически лица, както и от физически лица. Приложимата база за счетоводното им отчитане могат да бъдат Международните стандарти за финансово отчи...

Данъчен статут и третиране по ЗДДС на физическо лице, предлагащо услугата дизайн на снимки и видеоклипове на физически лица от ЕС и трети страни

Физическо лице от България е изградило интернет сайт за дизайн на снимки и видеоклипове предимно на физически лица от Европейския съюз и трети страни. Какъв трябва да бъде данъчният статут на това лице? Трябва ли да се регистрира по ДСС и по кой от специалните режими в Съюза или ...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C-8209;232/22, Реше­ние от 29 юни 2023 г. страни: Cabot Plastics Belgium SA срещу État belge Предмет на спора е облагане на доставки в ЕС на фирма, която е извън ЕС. Жалбоподателят Cabot Switzerland GmbH е предприятие, регистрирано по швейцарското право, чието място на ...

Осигуряване на немски гражданин, пребиваващ в Германия, но упражняващ трудова дейност на територията на България като самоосигуряващо се лице и изпълнител по договор за управление и контрол в ЕООД

Немски гражданин, чието пребиваване е в Германия, упражнява трудова дейност на територията на България като самоосигуряващо се лице и изпълнител по договор за управление и контрол в ЕООД. Отпусната му е пенсия по немското законодателство. През 2024 г. е взел решение договорът му ...

Отразяване на доходи от продажба на акции за 2023 г. в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Определянето на облагаемите доходи от продажба на акции и други финансови активи е регламентирано в глава пета, раздел V "Доходи от прехвърляне на права или имущество" на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Облагаемият доход в тези хипотези се определя ...

Право на данъчен кредит за лек автомобил, нает по договор за оперативен лизинг

Въпросът относно наличието на право на данъчен кредит за доставките на стоки и услуги, свързани с експлоатацията на лек автомобил, нает по договор за оперативен лизинг, е чест обект на запитванията, отправяни до редакцията ни. За да се даде законосъобразен отговор на този въпрос,...

Удръжки от работодателя при нарушаване на дисциплината

Има ли работодателят право да предвиди парична глоба като наказание за нарушаване на трудовата дисциплина? Без съгласието на работника или служителя работодателят няма право да удържа част от трудовото му възнаграждение, извън случаите, изрично посочени в чл. 272 от КТ. Нарушени...

Допустими методи за амортизация съгласно националните и международните счетоводни стандарти

І. Регламентирани методи за амортизация по МСС Два са международните счетоводни стандарти, в които понастоящем се определят допустимите методи за амортизация. Това са: МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи. Но първоначално проблемите, свързани с амортизац...

Прилагане на разпоредбите на ЗКПО по отношение на предоставянето на социални придобивки

Писмо № М-24-39-223 от 04.01.2024 г. на НАП В писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-024-39-223/07.12.2023 г., са поставени въпроси от “Б...” ЕООД в качеството му на работодател във връзка с предоставянето на социални придобивки по отношение на: I. Спазване на изискв...

Справочна информация бр. 8/2024

Централни валутни курсове за периода 16.02.2024 г. - 22.02.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Брой 8 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...

ДВ, бр. 4 от 12.1.2024 г.

Президент на Репуб­ликата Указ № 3 за освобождаване на Петко Неделчев Драганов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея Указ № 4 за назначаване на Петър Георгиев Крайчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Репу...

в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2024 г.

ДДС при внос на употребявани коли

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано по Закона за ДДС и има за предмет на дейност продажба на автомобили втора употреба. Колите се купуват от Италия, като фактурата, получена от италианска фирма, е без начислен ДДС ...

Допълнителен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам ли право да работя на трети трудов договор при условие, че имам основен трудов договор на 8 часа, допълнителен договор (външно съвместителство) на 4 часа и сега искам да сключа трети трудов договор (външно съвместителство) на 2 ...

Начин на изчисляване размера на платения годишен отпуск при назначаване на служител през годината

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител има повече от 4 месеца трудов стаж. На каква база се изчислява полагащият му се отпуск до края на годината - на база работните месеци до края на годината, или на база работните дни по календар от назначаването му до края на ...

Осигурителен стаж при дежурството и време на разположение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Времето, през което съм на разположение на работодателя извън територията на предприятието без да извършвам трудова дейност, платено с минимална ставка по фиш с удържани осигуровки зачита ли се за осигурителен стаж при пенсиониране? ...

Право на отпуск на бащата за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Ако лице е нает работник с безсрочен договор в две фирми, граждански договор в трета фирма и договор за управление в четвърта, трябва ли да подава от всички места молби за отпуска за ползването на двумесечен отпуск по бащинство (за д...

Прекратяване на ТД на лице, неотговарящо на изискванията в длъжностната характеристика

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначено лице, трудов договор, има изисквания в длъжностната характеристика за език. Ако лицето не притежава лиценз за език, може ли да бъде уволнен? Основанията за прекратяване на трудовия договор са регламентирани в чл. 325 – 331...

Разрешение за пребиваване и работа на чужденец

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител-чужденец от трета държава е получил единно разрешение за пребиваване и работа. Преди да изтече срокът на трудовия договор обаче, се извършва преобразуване чрез отделяне, при което въпросният служител (заедно с други служител...

Щатното разписание е вътрешен акт на работодателя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в училище и ще ни е необходим служител за поддържане на сайта на училището. Ще наемем служител на 2 часа по чл.67, ал.1 от КТ във връзка с чл.111 от КТ. Може ли да сключим договор, ако няма такъв щат или първо разкриваме щат и...

№ 07-00-546 от 02.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 07-00-546/02.11.2023 г., препратено по компетентност от Централно управление на НАП София и допълнено с писмо вх. № 07-00-546#1/03.11.2023 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и Н...

№ 3-1365 от 08.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) във връзка с промяна на ЕИК по Булстат на физическо лице

Според изложеното в запитването физическото лице е регистрирано като земеделски стопанин, добиващ непреработена растителна продукция собствен добив зърнени и маслодайни култури. Според него до 2022 г., при закупуване на имот (УПИ и земеделска земя-ниви) на името на физическото л...

№ 3-1411 от 21.11.2023 г. ОТНОСНО: данъчно третиране за целите на данъка върху добавената стойност на последователни доставки на едни и същи стоки, предмет на един единствен вътреобщностен превоз, регистрация за прилагане на специален режим в Съюза за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на режима

Според изложеното в писменото запитване и допълнително предоставената информация, „А“ ЕООД, ЕИК ……… е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната и е регистрирано по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Дружеството има намерение да извършва дейност като пре...

№ 94-К-410 от 14.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на лице, осъществяващо дейност в България и в Германия

Във Ваше писмо, с вх. №… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Имате инвестиционно намерение – да изградите малка фотоволтаична централа на територията на Република България. По време на производствот...

№ 94-П-464 от 24.10.2023 г. ОТНОСНО: Писмено запитване, касаещо данъчното третиране на доходи от трудови правоотношения

Във Ваше писмено запитване с вх. № 94-П-464/... по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите e изложена следната фактическа обстановка: В периода 29.03.2019 - 01.05.2021 г. и 17.09.2021 - 01.01.2022 г. Вие сте работили като шофьор международни превози по ...

№ 94-Ф-14 #2 от 11.10.2023 г. ОТНОСНО: Ваше писмено запитване с вх. № 94-Ф-14/... по описа на ЦУ на НАП относно прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Португалия (СИДДО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка Вие сте местно на България лице за данъчни цели и желаете да получите информация относно данъчното облагане на доходи от лихва по срочен банков депозит в банка в Португалия, който изтича през месец февруари 2024 г....

Държавен вестник в бр. 3 от 2024 г.

ДВ, бр. 9 от 30.1.2024 г. Народно събрание Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2020 г. Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2021 г. Решение по Отчета за дейността...

Справочна информация бр. 3/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16.01. - 29.01.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

Брой 3 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...