начало
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2019 г.

Реализирани печалби или загуби от търговия с акции, които не се търгуват на регулиран пазар

Въпрос: Алтернативен инвестиционен фонд реализира печалба от инвестиции в дялове и акции на непублични дружества, както и от лихви от предоставени заеми. Тази печалба облагаема ли е по ЗКПО? Ако същото дружество реши да продаде част от акциите си чре...

Прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти с обратна сила

1. Постановка на въпроса От 01.01.2018 г. предприятията, които прилагат за счетоводна база Международните счетоводни стандарти (МСС), следва да прилагат изискванията на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2019 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 27.11.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), в който с § 57 са направени изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност. Най...

Облагаем доход от продажба на имоти

Въпрос: През 2015 година физическо лице учредява право на строеж върху УПИ, което е закупило през 1992 г. за 10 000 лв. Строителната фирма му е издала фактура за „Аванс за СМР срещу отстъпено право на строеж” за 500 000 лв. с ДДС през 2015 г. Лицето ...

Облагане на земеделски производител

Въпрос: Регистриран съм като земеделски производител през 2015 г. От м. 02.2018 г. като земеделски производител съм регистриран и по ЗДДС. Избирам доходът от стопанската ми дейност през 2018 г. като ЗП да се облага с данък върху годишната данъчна осн...

Облагане на предметни награди

Въпрос: Нашето дружество организира чрез радио рекламна игра. Участниците в играта трябва да отговорят на елементарен въпрос. Отговорилите правилно участват в жребии, чрез който на случаен принцип се избират печелившите участници. Наградата е съставе...

Преотстъпване на данък печалба от ЕТ-земеделски производител

Въпрос: Фирма ЕТ, регистрирана като земеделски производител, преотстъпва данък печалба. Отговаря на всички условия за преотстъпване на данък печалба. Може ли да инвестира в покупка на нова земеделска техника на лизинг за 4 години? Отговор: Съгласно ...

№ 24-35-1#1 от 30.05.2018 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починало лице

Фактическа ситуация: На основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ наследник на лице, починал: през 2017 г., подава годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице. Декларираните доходи са от трудови правоотношение и се претендира ползване на облекче...

в. Седмичен законник
бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие поради неизпълнение на задължения на работодателя

По трудов договор заплатите на служителите се превеждат до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Когато този ден се окаже почивен (напр. неделя), заплатите се превеждат на първия следващ работен ден. В такава ситуация служител пода...

Едностранно изменение на трудовия договор от работодателя

Съкратихме длъжността “домакин” в предприятието ни. В заповедта за предаване и приемане на имуществото от комисия беше възложено на “ръководител ремонти” да приеме част от имуществото и да изпълнява функциите на домакин. Служителят отказа да направи ...

Здравно осигуряване при продължителен неплатен отпуск

При продължителен неплатен отпуск по искане на служителя той дължи за своя сметка здравни осигуровки, които внася на каса - при работодател. За 30 работни дни от неплатения отпуск му се зачита трудов стаж. За чия сметка са здравните осигуровки за тез...

Издаване на фактура

Фирмата ни е производствена и имаме поръчки, които се изпълняват в рамките на 2 или 3 месеца по договор или по направена писмена поръчка. В договора (поръчката) се залага авансово плащане, за което се пуска авансова фактура. В края на предаване на по...

Отчитане на ДМА, закупени по оперативна програма

Фирма получава финансиране по ОП “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по договор 592 000 лв., като има 10% съфинансиране. Допустими разходи по проекта са: Услуги -163 900 лв. ДМА на стойност 427 800 лв. Финансирането е получено през я...

Превръщане на договор за заместване в постоянен ТД

Служител изпълнява заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Титулярът заяви, че няма да се връща на работа. Работодателят иска да остави заместника на постоянен договор. Нужно ли е да се прекрати договорът за заместване, или е достатъчно да се подпиш...

Размер на трудовото възнаграждение, вписван в трудовия договор

Може ли в трудовия договор да се впише размерът на нетното възнаграждение? Нетното възнаграждение няма постоянен размер, а се променя в зависимост от получаваните допълнителни трудови възнаграждения (например за трудов стаж и професионален опит, за ...

Уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 или по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ

На 22 октомври тази година едностранно беше прекратен безсрочният ми трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. Считам, че основанието за прекратяване на трудовия ми договор трябва да бъде чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ, а не чл. 328, ал. 1, т. 6...

в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.

№ 07-00-151 от 15.11.2018 г. Относно: Доставка на услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-151/ 02.11.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС по чл.100, ал.1 от закона. Занимава се с предоставяне на хостинг ...

№ 07-00-40 от 20.07.2018 г. Относно: изразяване на становище по приложението на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 07-00-40/18.06.2018 г., искате да се изрази становище по поставени от Вас въпроси по приложението на чл. 129 от ДОПК. По поставените въпроси изразявам следн...

Данъчно третиране на допълнителни социални придобивки за работниците или служителите

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата “X” желае да въведе допълнителни социални придобивки и да организира участието на служителите си в развлекателни и спортни мероприятия. Смята да дава ваучери за кино...

Допълнително материално стимулиране

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в болница като немедицински персонал на 5 дневна работна седмица с 7 часов работен ден. От 29.12.2017 г. до 24.11.2018 г. в ра...

Намаляване размера на пенсията при ранно пенсиониране

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Според писмо от НОИ на 18.09.2019 г. имам право да се пенсионирам по възраст /род. съм 18.05.1958 г/, ако имам необходимия трудов ста...

Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на втора категория труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли право лице с трудов стаж втора категория общо 37 години и 11 месеца и навършени 57 години, което е подало/ще подаде "Заявление...

Размер на платения годишен отпуск на психолог в детска градина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какъв е размерът на платения годишен отпуск, като се вземе предвид, че работя като психолог в детска градина на четиричасов работен д...

Срок за съхранение на заповеди за извънреден труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Едно предприятие колко време съхранява заповедите за извънреден труд? Примерно заповед за извънреден труд от 2015 г. кога трябва да с...