сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Изисквания към фактурите, издавани на данъчно незадължени лица, установени в други държави - членки на ЕС, от български доставчик, регистриран на основание на чл. 156 от ЗДДС

1. Правен режим на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път от български доставчик, регистриран по чл. 156 ЗДДС за прилагане на „режим в съюза“ Доставките на далекосъоб...

Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се приема на основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване. Изменения и допълнения на наредбата са обнародвани с Постановление № 84 от ...

Oпределяне данъчния режим на доставките

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай 400 броя раници. Стоките пристигат в логистичен център в Германия и след това се изпращат в склад на „Амазон“. Продават се 13 бр. раници на физически лица в различни държави, като се ...

Деклариране на заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице е регистрирано като земеделски производител. Регистриран е и в Търговския регистър с ЕИК. Работи по изпълнение на проект по договор за подпомагане от фонд „Земеделие“. В изпълнение на проекта ЗП е привлякъл заемни финансови сре...

Доставка на финансови услуги

Въпрос: Фирма А, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за доверително управление с фирма Б – инвестиционен посредник. Преведохме на фирма Б 100 000 лв. и тя управлява нашия портфейл - купува и продава акции, както намери за добре. В края на месеца по...

Задължение за попълване на Таблица 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице е ЕТ. Помещение, което е съпружеска собственост, се отдава под наем. Полученият наем се превежда по банков път пропорционална на двамата съпрузи. Върху получения наем е удържан и внесен авансово данък и е подадена декларация по...

Изисквания към лицата, осъществяващи продажба на стоки/услуги чрез е-магазин

Въпрос: Електронен магазин, базиран на платформата Shopify, има разплащане с дебитни карти директно на сайта. Сумите от тези разплащания отиват в акаунт на немска фирма, която предоставя тази услуга. Паричните средства се натрупват и след това два пъ...

Облагане доставките на кетъринг услуги

Въпрос: Българска фирма за кетъринг услуги участва в събитие на територията на България. Консуматори на събитието са както български, така и чуждестранни фирми. Турска фирма, която участва в събитието, плаща по банков път. На фирмата е издадена факту...

в. Седмичен законник
бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

Акцизна стока ли е битумът

ЕООД закупува битум 5070 от гръцко дружество с регистрация по ДДС в Гърция и го транспортира от Гърция до България. В България А ЕООД продава битума на друго българско дружество. Предвид чл. 2, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 13...

Облагане по ЗДДС на наем на имот, който е семейна собственост

Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Съпругът е ЕТ и е регистриран по ДДС. ЕТ не се занимава с отдаване под наем. Следва ли наемът от семейния имот (търговско помещение) да се дели между...

Обявяване недействителност на трудов договор

Преди няколко месеца работодателят ни прие на работа по трудов договор лице, което твърдеше, че има завършено висше икономическо образование, но в момента не може да представи документ за това. Длъжността, на която това лице беше назначено, е само за...

Определяне на данъка върху недвижимите имоти

Във връзка с обнародваното в “Държавен вестник” на 16 април 2019 г. Решение № 4 от 09.04.2019 г. по дело № 15/2018 на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ, възникват редица въпроси: Кой норм...

Платен годишен отпуск на инвалид

До 07.04.2019 г. имах определена група инвалидност. След тази дата поради одобряване на здравословното ми състояние бях признат от ТЕЛК за трудоспособен и групата инвалидност ми беше отнета. За времето на действието на решението на ТЕЛК и след това з...

Ремонт на нает офис

Нерегистрирано по ЗДДС юридическо лице с нестопанска цел, неизвършващо никаква стопанска дейност, прави ремонт на нает офис. Постига договореност с наемодателя си разходите за направения ремонт да се приспаднат от наемните вноски (ремонтът е на сери...

Третиране по ЗДДС на услуга по монтиране на апаратура и съоръжения

На две регистрирани по ЗДДС български фирми предстои да сключат договор с немска фирма за монтаж на апаратура и съоръжения в Германия, собственост на немската фирма. Българските фирми са посочени в договора като съизпълнители, като едната отговаря за...

Прекратяване на трудово правоотношение на учителите при пенсиониране

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 *1 при придобиване право на пенсия за осигурителен ста...

в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

Ваучери за храна

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Следва ли да се изплатят на работника или служителя, ваучерите за храна при прекратяване на трудовото правоотношение, за времето отра...

Загубена трудова книжка

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво се прави при загубена трудова книжка? Губи ли се стажът, който е бил записан в нея? Според Кодекса на труда (КТ) "трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в не...

Командироване на служител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице с увреждане съм 72 процента мога ли да откажа командировка поради невъзможност за пътуване до командирования обект? Съгласно чл...

Новите правила за финансови корекции на европроектите

Във в. "Капитал" Цвета Наньова отговаря на въпроса: Какви са новите правила за финансови корекции на европроектите? С решение на Европейската комисия (ЕК) от 14 май 2019 г. са в сила нови насоки за определяне на финансови корекции. Предстои българска...

Облагане с ДДС продажбата на апартаменти

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството закупува имот, (два апартамента и две паркоместа) ново строителство, с акт 15, с цел инвестиция, на 30.08.2018 г. от дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, ...

Осигурените лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст нямат право на парични обезщетения за безработица

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно чл. 68 от КСО, ал. 3 в случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, те придобиват право на пенсия при навършване на ...

Право на майчинство

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на майчинство ако съм надвишила болничните от 135 дни? По силата на чл. 50, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване о...

Прекратяване на трудовия си договор по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в период на отглеждане на дете до двегодишна възраст. Детето ми е прието в детска ясла. Какви обезщетения ми се полагат...

Екипът на “Български законник” Ви кани
да гледате директно на Вашия компютър
БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН СЕМИНАР
на тема:

Актуални проблеми на
трудовите отношения


На Вашите въпроси отговаря
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Семинарът ще се излъчи на сайта ни на

26 септември 2019 г.

от 14:00 часа.

След излъчването му, на сайта
ще е наличен и пълният видеозапис.

Доц. д-р Андрей Александров ще отговаря на
предварително зададени ваши въпроси и проблемни казуси.

За да гледате семинара и за да може зададете въпрос,
моля, заявете безплатна парола за достъп
:

 

ФОРМА ЗА БЕЗПЛАТНА ПАРОЛА И ЗА ВЪПРОСИ