Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

 
сп. Български законник
бр. 11 от 2022 г.

Данъчни задължения при онлайн продажби на стоки чрез фулфилмънт центрове, установени в трета страна

Особеностите на облагането, документирането и отчитането на данъка за онлайн продажбите, извършени от български търговец чрез фулфилмънът центрове, установени на територията на държава членка, бяха пояснени в бр. 5/2022 г. на списанието. Обект на нас...

Счетоводно отчитане на криптовалути и други криптоактиви

В практиката се срещат отчетни обекти, за които няма конкретни насоки в приложимите счетоводни стандарти. Сред тези отчетни обекти са и криптовалутите, които придобиха все по-широко разпространение през последните години в резултат на развитието ...

Третиране по ЗДДС при доставки на стоки с монтаж и инсталиране в друга държава членка

В случая, когато е договорено между контрагентите (доставчик и получател) осъществяването на доставка на стоки едновременно с монтажа или инсталацията на същите, приложение намират разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), отн...

Данъчни аспекти при прекратяване на ЕООД

Въпрос: Собственик съм на ЕООД. С намерение съм да приключа работа, след годишно приключване на 2022 г. и след като подам годишна данъчна декларация и необходимото в Агенцията по вписванията. Какви са действията, които трябва да предприема? Отговор:...

Данъчни аспекти при продажба на ООД

Въпрос: Собствениците на капитала на ООД решават да продадат дружеството на едно физическо лице и новото дружество ще се регистрира като ЕООД, след което ще се пререгистрира като ЕАД. Какви са особеностите от счетоводен и данъчен аспект? ООД-то подле...

Данъчни задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ на физическо лице, извършило строителство и продажби на недвижими имоти

Въпрос: Физическо лице с отстъпено право на стоеж изгражда три обекта, строи ги до завършен вид и 2016 година получава Акт 16 за трите обекта, които продава 2020 година. 1. Тъй като са продадени в 12 месеца и надхвърлят 50 000 лв., подлежи ли на реги...

Данъчни ставки за ДДС за ресторантьорски и кетъринг доставки от заведенията

Въпрос: Каква данъчна ставка трябва да се приложи към доставки по параграф 15, ал. 1, т. 2 за периода 01.08.2022 г.? Не са издавани фактури през този период оборотът на заведенията е само на касов апарат. Според мен ал. 7 и ал. 8 на същия параграф де...

Декларация към НОИ за промяна на обстоятелства

Въпрос: Имаме служителка, която е назначена при нас на втори трудов договор по чл. 111 от КТ. До 17.05.2022 г. същата ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години. На 18.05.2022 г. (преди детето да е навършило 2 години) тя се връща на работа и сле...

в. Седмичен законник
бр. 43, 21 - 27 ноември 2022 г.

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставит...

Обезщетение за оставане без работа

Въз основа на дадено на 15.04.2022 г. от служител 30-дневно предизвестие трудовият договор е прекратен от 22.04.2022 г. Как ще се изчисли обезщетението за неотработеното предизвестие, като се има предвид, че дните от 1 до 6 май са неработни? При пре...

Предсрочно прекратяване на договор за финансов лизинг на лек автомобил, съдържащ опция за покупка

През м. 03.2022 г. фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за финансов лизинг за закупуване на лек автомобил, за който няма право на данъчен кредит. Плаща първоначална вноска и започва изплащане по лизингов план. През м. 09.2022 г. се отказва от...

Преместване на майка на малко дете на друга работа

Има ли работодателят право поради намален обем на работа да премести на работно място в друг цех майка на дете, по-малко от 2 години, която не е използвала докрай отпуска си за отглеждане на малко дете? Ако майката откаже преместването, може ли работ...

Разпределение на авансов дивидент, или скрито разпределение на печалбата

1. Дефиниране на понятията “дивидент” и “скрито разпределение на печалбата” За участието си в капитала на местни юридически лица (МЮЛ) съответните участници (съдружници и акционери) получават доходи от дивиденти и ликвидационни дялове. Данъчното трет...

Възнаграждение на управител на етажна собственост с форма на управление - сдружение на собствениците - данъчни аспекти по ЗДДФЛ

На основание разпоредбата на чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост - ЗУЕС, формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците. Общото събрание на собствениците не е юридическо лице по смисъ...

Възстановяване на ДДС на лица, установени в трета страна

Национална агенция за приходите Възстановяване на начисления данък добавена стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз и са установени в трети страни, които възстановяват данък добавена стойност или подо...

Въпроси и отговори за допускани грешки от осигурители, свързани с попълването и представянето на удостоверения за изплащане на парични обезщетения от ДОО

Национален осигурителен институт Въпрос: Как следва да се попълват т. 2 и т. 3 относно осигурителния стаж от удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО след измененията от 1 юли 2019 г. Отговор: От 1 юли 201...

в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2022 г.

В случаите по чл. 106, ал. 3, ал. 1, т. 5 ЗДСл държавният служител има право на обезщетение в размер 50 на сто от месечната му основна заплата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На държавен служител му се прекратява служебното правоотношение поради настъпила смърт. Той е работил през последните 10 години в същата администрация. Преди настъпване на смъртта, държавният служител е ...

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През септември 2022 г. подписах допълнително споразумение за увеличение на трудовото възнаграждение със задна дата от 01.07.2022 г. Увеличението за юли и август бе начислено със заплатата през септември....

Забрана за полагане на нощен и извънреден труд на майки с деца до 6-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Майка съм на две породени деца, по-малкото от които е на 2 г. Имам ли право да изисквам от работодателя да не давам дежурства събота и неделя и на национални празници? Съгласно чл. 167б от Кодекса на тр...

Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 19.09.2022 г. се прекратява трудов договор по чл.328, ал., т.2 от КТ (съкращаване на щата), като предизвестието от три месеца е изработено до датата на прекратяване. На 16.09.2022 г. служителката пред...

Осигуровки не се внасят от самоосигуряващите се, които са осигурени за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващ се гражданин, в качеството му на едноличен собственик на ЕООД, подава декларация за възобновяване на трудова дейност с вид на осигуряване за инвалидност порад...

Право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице е в трудово правоотношение до 11.07.2022 г. включително и за 2022 г. има 41 работни дни полагаем годишен отпуск. При прекратяване на трудовия договор колко работни дни платен годишен отпуск се полаг...

Прекъсване на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм трета година майчинство и съм бременна за втори път в края на четвъртия месец. Как стои въпросът с получаване на болничен лист, поради невъзможност да се върна на работа (имам медицинско ст...

Престой в смисъла на чл.267, ал. 2 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Производствено предприятие сме, с голяма численост. Във връзка със зачестили лични почасови отсъствия на служители, обмисляме вариант как да процедираме. До колко преждевременното тръгване от работа (с р...