начало
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2018 г.

За някои хипотези на прекратяване на дружество, което води до дерегистрацията му по ЗДДС и задължението за начисляване на ДДС върху наличните активи

Прекратяване на регистрацията (т.нар. дерегистрация) по ЗДДС е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и съответно да приспада данъчен кредит. Дерегистрацията може да бъде извършена по инициати...

За промяната на работодателя по чл. 123 и чл. 123а КТ

Българското трудово законодателство, подобно на правните системи на всички държави – членки на ЕС, гарантира запазването на трудовите правоотношения при промяна на работодателя.1 Тя може да се изрази в промяна на собствеността или ползването на даден...

Корекции на данъчен кредит при откраднат лизингов актив

По силата на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установяване на липси на произведени, придобити или внесени стоки, за които регистрирано по закона лице е приспаднало данъчен кредит (ДК) изцяло, частично или пропорционално на използването за икономическата си ...

Някои често срещани въпроси в ревизионните производства по ЗДДС

Кратък преглед на основните решения на СЕС по казуси, третиращи законосъобразното упражняване правото на приспадане на ДК за доставка на стока и/или услуга Kaкто може да се предположи, споровете с данъчната администрация относно реалното извършване н...

Осигурителен доход и задължителни осигурителни вноски за 2018 г.

От началото на 2018 г. са в сила измененията и допълненията в законодателството, свързано със задължителните осигурителени вноски и осигурителния доход, върху който трябва да се внасят. Промените са направени със ЗБДОО за 2018 г. и Кодекса за социалн...

Анекс към договор за лизинг

Въпрос: ЕООД сключва лизингов договор за лек автомобил и плаща първоначалната вноска - 30%. Поради определени причини, които си знае собственикът на ЕООД-то, решават да сключат анекс съм лизингов договор и с него се прехвърля договорът към физическот...

Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово правоотношение

Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов договор, като по първия в друга фирма се осигурява на максимума. При нас получава възнаграждение, на което удържаме само ДОД и в Декларация обр.1 в т. 16.4 посочваме дните без осигурителни вноски, зачетени ...

Данъчно третиране на доходи от продажби на недвижими имоти, извършени от физически лица

Въпрос: Физическо лице съм, възможно ли е в една календарна година да продам един апартамент и сумата, която получа, да не се обложи с годишен данък 10% съгласно ЗДДФЛ? Ако сумата от продажбата на апартамента надхвърли 50 000,00 лв., ще трябва ли д...

в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.

Данъчно третиране по ЗДДС на мостри без стойност, получени от държава - членка на ЕС

При предоставянето на мостри без стойност възниква безвъзмездна доставка. По силата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС безвъзмездните доставки са извън предметния обхват на закона. Отнася ли се това и за получаването на мострите без стойност, които се предоставя...

Дежурство на държавен служител

Прилага ли се за държавни служители Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или на разположение на работодателя? В чл. 67, ал. 7 от ЗДСл е предвидено, че държавните служители имат право на следните допълнителни в...

Допълнително възнаграждение за образователна степен за времето на платения годишен отпуск

Дължи ли се допълнителното възнаграждение за образователна степен “доктор” за времето, през което служителят ползва платен годишен отпуск? В съответствие с чл. 177 от КТ за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или сл...

Определяне на данъчната основа при отпускане на кредит срещу насрещна престация (лихва)

Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС фирма, която е отпуснала заем над 100 000 лв. с годишна лихва от 6%? Как се определя данъчната основа на сделките по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1? Фирмата няма друг облагаем оборот. Съгласно чл. 96, ал. ...

Отново промени в Закона за местните данъци и такси

В ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г. и бр. 97 от 5 декември 2017 г., са публикувани поредните изменения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Промените предвиждат, че от 2 януари 2018 г. приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината...

Предизвестие за уволнение поради придобито право на ранно пенсиониране по чл. 68а от КСО

Има ли работодателят право да отправи предизвестие за уволнение на служител, който е навършил годините си за ранно пенсиониране и има необходимия стаж, но не желае да се пенсионира? При придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст работо...

Трудов стаж при неплатен отпуск

Моля да поясните при ползване на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ за периода 01.10.2000 г. до 31.08.2004 г. колко трудов и осигурителен стаж се признава за този период - общо, след като за една календарна година се зачитат 30 работни дни съгласно...

Министерски съвет бр. 1/2018 г.

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Конвенция №131 на Международната организация на труда за определяне на минимална работна заплата. Съгласно документа тя ще се договаря и преразглежда периодично след консултации с представит...

в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2018 г.

Данъчно облагане на ЕТ

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, по професия лекар, е регистрирано като свободна професия с ЕГН-то си в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията и е самоо...

Данъчно третиране на извършени дарения на храни в полза на хранителна банка

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на извършени дарения на храни в полза на хранителна банка? Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху доба...

Доходи от лихви, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ? С окончателен данък се облагат лихвите, начислен...

Изисквания по ЗКПО при ликвидация на дружество

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са изискванията по ЗКПО при ликвидация на дружество? От гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), към датата на вписва...

Особености при проверките и ревизиите по реда на ДОПК във връзка с декларираните касови наличности

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Проф. д-р Ганета Минкова, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при проверките и ревизиите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с декларираните касови наличности...

Счетоводно отчитане и данъчно облагане на ваучери

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Фирма ще предоставя купони по 60 лв. на месец от средата на 2017 г. Какво е счетоводното отчитане и данъчното облагане на тези ваучери? Счетоводното...

№ 20-00-179 от 05.12.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и определяне предпоставките за реализиране на административнонаказателна отговорност в случаите на отстраняване на несъответствия в подадени данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) след законовия срок за подаването им

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на възникнали въпроси по приложението на разпоредбите на ЗАНН и с цел уеднаквяване на практиката на органите по приходите в...

№ 20-00-203 от 29.12.2017 г. Относно: Промени в законодателството в сила от 1 януари 2018 г., свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС)

Във връзка с промените в законодателството, свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите: I. По Закон за бюджета...

 
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск