начало
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.

Последни промени в Кодекса на труда

През м. декември 2016 година в два броя на „Държавен вестник“ са обнародвани многобройни и съществени изменения в Кодекса на труда (КТ). В бр. 98, в § 8 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за бюджета на държавното обществено оси...

Право на неплатен отпуск на работещите по служебно и трудово правоотношение

Неплатен отпуск на държавния служител 1) По реда на чл. 64, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) по искане на държавния служител органът по назначаването може да разреши ползването на неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не ...

Промените в ЗДДФЛ за 2017 г.

С преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС, обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) са направени промени и в подоходните данъчни закони. Измененията и допълненията в...

Безналични плащания в Интернет

Въпрос: Доколкото в сайта и/или мобилното приложение потребителите ще въвеждат данни за кредитни карти и ще се извършват плащания, какво е необходимо да има продуктът и фирмата от юридическа гледна точка (например регистрации в държавни учреждения, д...

Временно спиране на работата

Въпрос: Предстои ремонт на целогодишен градски хотел за около два-три месеца. По време на ремонта ще се преустанови дейността на хотела и няма да се реализират приходи. В хотела работят около 50 служители на различни длъжности. Как се уреждат взаимоо...

Връщане на стока

Въпрос: Как е правилно да се постъпи при връщане на стока? Дружеството ни продава стоки на друго дружество, регистрирано по ДДС в Румъния. Между двете фирми има устно договаряне след приключване на сезон да се връща непродадена стока, както и дефектн...

Доброволна регистрация по ДДС на чуждестранно юридическо лице

Въпрос: Какви са условията за доброволна регистрация по ДДС на чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Швейцария? Регистрацията ще се извърши чрез акредитиран представител - българско юридическо лице. Българското дружество следва да представи ва...

Доставка на услуга в полза на община

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е подписало пилотен проект с община в Австрия за доставката на електрически автобуси. Те ще останат собственост на българското дружество. Автобусите се внасят от Китай, като не влизат в България, а с...

в. Седмичен законник
бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

Годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия на отчетната 2016 година

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността и на всяко земеделско предприятие. Според правната форма земеделското предприятие може да бъде различно - кооперация, търговско дружество, физическо лице. Какъв е видът на земеделското предпр...

Попълване на помощната справка “Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО”

В брой 37 от 2016 г. на вестник “Седмичен законник” е публикувана статията - Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял или дивидент. В случая е разгледана положителната разлика, която се получава между размера на определения дивидент и...

Прекратяване на трудов договор по време на платен годишен отпуск

В средата на месец октомври работодателят разрешава на служител да ползва пълния размер на платения годишен отпуск. По време на отпуска издава заповед за прекратяване на трудовия договор от 1 октомври, като остават неизползвани 15 работни дни платен ...

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника

Имаме чести случаи в нашата фирма на напускане на служители без предизвестие (със или без молба). Бих желала да разбера как Кодексът на труда защитава работодателя и какви са неговите действия при такова поведение от страна на служителя. По кой член ...

Процедура за налагане на дисциплинарни наказания

Работя като счетоводител в една фирма. След конфликт с главния счетоводител работодателят ми наложи дисциплинарно наказание ”предупреждение за уволнение”. Преди да ми издаде заповедта за наказание, работодателят само ме изслуша, без да ми поиска писм...

Счетоводни проблеми, извлечени от съдебните решения бр. 11/2017

Какви чести грешки се посочват в съдебно-счетоводните експертизи, например при фирми с предмет на дейност доставка дървените материали? В своето заключение съдебно-счетоводната експертиза посочва следните пропуски на фирмата: 1) в счетоводството не ...

Съставяне на годишен финансов отчет

Счетоводно предприятие ЕООД, което е регистрирано в ТР с дейност - извършване на счетоводни услуги и съставяне на годишни финансови отчети, извършва счетоводни услуги на клиенти, с които има договор. Едноличният собственик и управителят не отговарят ...

Изготвяне на финансови отчети по реда на СС 1

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира изготвянето на финансови отчети по реда на СС 1. Параграфи 5.1 и 5.2 от СС 1 отделят внимание на сравнимата информация, която следва да бъде п...

в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.

№ 1621-2 от 22.11.2016 г. Относно: Сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател

В отговор на Вашето запитване относно полагането на допълнителен труд при друг работодател, Министерство на труда и социалната политика изразява следното становище: Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с...

№ 3-173 от 25.01.2016 г. Относно: приложението на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството е регистрирано по ЗДДС и в активите му са включени урегулиран поземлен имот със сграда, построена през 2015 г. На основание сключен договор за покупко-продажба е извършена продажба на идеални части от имот...

Връщане на неоснователно внесените осигурителни вноски

В бр. 3 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Пенсионер съм. През 2013 г. работех по граждански договор. За положения труд без трудово правоотношение са ми начислени възнаграждения, както следва: за месец юни - 290 лв...

Възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер пожизнено

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Предстои прекратяване на трудовия договор със служител по реда на чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, поради невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела д...

Възстановяване на ДДС от страна-членка на ЕС

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество извършва транспортни услуги в ЕС, камионите изцяло пребивават в други страни членки (Холандия). Получаваме фактури за резервни части...

Грешки, допускани от органите на медицинската експертиза, при издаването на болнични листове

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Кои са грешките, допускани от органите на медицинската експертиза, при издаването на болнични листове? Независимо че грешките се допускат от органи...

Ключови длъжности в администрацията могат да бъдат изпълнявани споделено от двама държавни служители

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Могат ли ключови длъжности в администрацията да бъдат изпълнявани споделено от двама служители? Какви изисквания поставя законът към двамата държавни служит...

Новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица? В сила от 01.01.2017 г. се променят някои от сроковете за внасяне на определен...

 
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017