ИЗВЪНРЕДНАТА ОБСТАНОВКА - коментират експертите

Относно изменение на Постановление № 55 на МС в ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г.

в. Седмичен законник | Вержиния Заркова: Поредното изменение на ПМС 55 на МС е свързано с изплащането на компенсациите на работниците и служителите, с цел запазване на заетостта им в предприятието...

Здравно осигуряване по време на неплатен отпуск

в. Седмичен законник | Вержиния Заркова: При неплатен отпуск на работник по чл. 160, ал. 1, т. 1 от КТ здравноосигурителните вноски са за сметка на осигуреното лице...

Удължаване на срока за предоставяне на информация по линия на автоматичния обмен на информация за финансови сметки за 2019 г.

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Поради ситуацията, свързана с COVID-19, се предвижда удължаване на сроковете за предоставяне на информация за отчетната 2019 година. Българските финансови институцииотпуск...

Покажи още статии от тази рубрика
сп. Български законник
бр. 8, Юни 2020 г.

Еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Въпрос: ДЗЗД-та (4 бр.), регистрирани на един и същи адрес - свързани лица, които наемат различни части от сграда, собственост на физически лица, с цел отдаване под наем през летния сезон. На практика дружествата упражняват дейност едновременно, но в...

Данъчни и осигурителни задължения на физическите лица при отдаване под наем на недвижим имот чрез интернет платформи

Все по-често за намиране на наематели за разполагаеми жилищни площи българските физически лица използват услугите на интернет платформи като Booking и Airbnb. При това за тях естествено възникват въпроси относно техните данъчни и осигурителни задълже...

Здравното осигуряване по време на криза

Извънредното положение, което е въведено у нас поради епидемията от коронавируса, изисква и извънредни мерки. Освен здравната система сериозно са засегнати социалните и икономическите отношения. Съгласно българското законодателство на здравно осигуря...

Авансово разпределение на дивидент

Въпрос: ДЗЗД e регистрирано в Регистър БУЛСТАТ с участие на две ЮЛ. След плащане на авансова вноска КД за текущата година може ли да разпредели дивидент преди изтичане на финансовата година? Отговор: Като всички останали дружества така и тези по ЗЗД...

Встъпителни вноски на членовете на сдружение с нестопанска цел

Въпрос: Учредено е сдружение с нестопанска цел. В устава е заложено всеки член да внася встъпителна вноска и членски внос, като встъпителната вноска не се възстановява при прекратяване на членството. Тази встъпителна вноска като капитал ли да я осчет...

Възнаграждение за платен годишен отпуск след майчинство

Въпрос: Служителка се връща от майчинство. Желае да работи и поетапно след това да ползва полагащия се отпуск, когато й е необходим. Тъй като ще е с по-малък размер на заплатата, какъв ще е размерът на отпуска, полагащ й се по време на майчинството, ...

Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма, която не е дилър на стоки втора употреба, по смисъла на закона закупува употребяван лек автомобил от Германия (автомобилът е регистриран в КАТ като лек 4+1). Употребяваният автомобил е закупен за нуждите ...

Данъчен режим при доставка на стоки във Великобритания

Въпрос: Доставям стока на клиенти в Англия. Досега беше ВОД за фирми по ДДС и с начислен ДДС на крайни клиенти. Към момента по старите правила по чл. 84 и 17 от ЗДДС ли се фактурира или като към държава извън ЕС без ДДС по чл. 28 и 86 от ЗДДС? Отгов...

в. Седмичен законник
бр. 27, 6 - 12 юли 2020 г.

Промените в ЗДДС от 01.07.2020 г.

С преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за храните (ЗХ) и със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, обн., съответно в ДВ (бр. 52 от 09.06.2020 г. и бр. 55 от 18.06.2020 г.), са направени промени в разпоредбите на ЗДДС. Чрез тях в з...

Допълнително възнаграждение с постоянен характер

В Правилника за работната заплата е предвидено всеки месец на работниците да се начислява допълнително възнаграждение с един и същи процент. Той се начислява за отработените дни и дните на платен отпуск. За администрацията допълнителното възнагражден...

Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Новите промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) са публикувани в ДВ, бр. 53 от 12 юни 2020 г., и са в сила от 12 юни 2020 г. Промените са направени във връзка с измененията на Закона за акцизите и данъчнит...

Облагане и отчитане продажбите на подаръчни ваучери

С цел увеличаване на продажбите си някои търговски магазини издават и предлагат на клиентите си ваучери, срещу които лицата, които ги предявят в магазините им, може да получат избрани стоки или услуги. Предвид възможността тези ваучери да се използва...

Отчетност при обработка и третиране на отпадъци

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС и притежава разрешителни за приемане, третиране и обработка на отпадъци, както и за търговия с отпадъци. Съгласно договор с доставчик закупуваме излязло от употреба оборудване за 120 000 лв. с включено ДДС, т.е закуп...

Ремонт на нает актив

През 2019 г. имам ремонт на нает актив на стойност 60 000 лв. Отразен е като данъчен дълготраен нематериален актив. Къде е най-подходящо да впиша в баланса на дружеството? Можете да формирате отделна статия в счетоводния баланс в групата на дългот...

Осъвременяване на размерите на пенсиите от 1 юли 2020 г.

Национален осигурителен институт На основание чл. 100, ал. 1 от КСО пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. включително, се осъвременяват от 1 юли 2020 г. въз основа на Решение по т. 3 от протокол № 5 от 12 май 2020 г. на Надзорния съвет на НОИ с...

Приложение на намалената ставка на ДДС от 9% съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г.

Писмо на НАП от 29.06.2020 г. I. Съдържание на нормата В ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касае...

в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2020 г.

Документална обоснованост по чл. 10 от ЗКПО

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е с основна дейност покупка на стоки от Китай и продажбата им в България. Заявяването и плащането на стоките се извършва чрез сайт за ел. търговия aliexspress.com....

Неплатен отпуск по време на извънредно положение

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Може ли работникът да прекрати трудовия договор, ако по време на извънредно положение работодателят разпореди да ползва неплатен отпуск? В първоначалния проект на Закон за мерките по време на извънред...

Повременно-премиална система на заплащане

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Интересува ме правната рамка при въвеждането на повременно-премиална система на заплащане. Възможно ли е основната заплата, записана в договора, да бъде „разделена” на две части – фиксирана и „плаваща”...

Полагане нощен труд

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия и правила се полага нощният труд? И за него ли важат общите норми за работно време? Хората, които работят нощно време или пък имат отделни нощни смени, са всъщност стотици ...

Право на ползване на неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работничка иска да ползва полагащият й се неплатен отпуск от 6 месеца по чл. 167а ал. 1 от КТ, но той се ползва в календарни дни. На колко календарни дни са равни 6 месеца? Ако началната дата е 21.04.202...

Прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 331 КТ

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Работодателят ми предлага прекратяване на трудовия договор срещу уговорено обезщетение по реда на чл. 331 КТ. Обясни ми, че освен това обезщетение ще получавам и обезщетение за безработица от държавнот...

Съпругът на дългосрочно командирован служител има право на неплатен отпуск по време на задграничния мандат на служителя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наша служителка беше 4 години в неплатен отпуск по чл.77 ал.1 от Закона за дипломатическата служба. Съгласно чл.77, ал. 2 от същия закон това време й се признава за служебен стаж. Има ли право служителк...

Трудовия договор може да определи място на работа в друга държава

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли да се уговори с трудов договор с български работодател по българското право, че мястото на работа на служителя, ще е в друга държава в ЕС (например в обект осигурен от работодателя) и престоят на...