Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

 
сп. Български законник
бр. 6 от 2022 г.

Доставчик, улесняващ доставките при дистанционни продажби на стоки, внасяни от трета страна или територия

Общата характеристика за доставката на стока, която възниква при дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, е дадена с чл. 14, ал. 3, т. 1-4 от ЗДДС. В съответствие с нея такава е доставката на стока, която се превозва о...

Инвестиционни банки и инвестиционни посредници след последните промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 29.03.2022 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г.) режимът на предоставяне на инвестиционни услуги и извършване н...

Място на изпълнение на вътреобщностното придобиване съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната...

Облагане с ДДС на услуга по наемане на имоти в друга държава членка

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, предоставя услуга по наемане на имоти в Гърция. Имотите не са собственост на дружеството. По сметката на дружеството постъпва 30% предплащане, като част от тази сума остава като комисиона за дружес...

Данъчни аспекти при отдаване на каравана под наем

Въпрос: Физическо лице – земеделски производител, нерегистриран по ЗДДС и не води счетоводство, пуска само Д 1 и Д 6 и декларация по чл. 50 към 31.12. Взима земя на морето под наем, слага собствена каравана и отдава под наем на туристи. 1. Има ли пра...

Издаване на данъчен документ (фактура) на данъчно незадължено физическо лице

Въпрос: Фирма „А” ЕООД извършва онлайн продажби само в България. Има собствен сайт. Регистрирана е по ДДС. Няма касов апарат. Има сключени договори с „Еконт“ и „Спиди“. Получава си парите само по банка. Управителят си пакетира стоката у дома. Трябва ...

Коригиране на грешки, допуснати в подадени декларации по чл. 125 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва услуга на белгийска фирма, която са я дерегистирали от ДДС. Фактурата е отразена в дневник продажби и във ВИЕС декларацията, трябва ли да коригираме фактурата с начислен ДДС 20% и така да я отраз...

Облагане на доходи от ДУК на чуждестранно лице

Въпрос: Чуждестранно физическо лице, гражданин на Бразилия, е собственик и управител на българско дружество (ЕООД), като в дружеството е осигурен по Договор за управление и контрол върху максимален осигурителен доход. За 2021 г. лицето не е местно за...

в. Седмичен законник
бр. 21, 23 - 29 май 2022 г.

Данъчен кредит при доставките на инвестиционно злато

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, чиято дейност не е свързана с търговия със злато купува златни кюлчета с цел инвестиция. Във фактурата доставчика не е начислил ДДС на основание чл. 160, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Фирмата получател начислява ДДС на о...

Данъчно третиране на разходи за дарение

Юридическо лице, регистрирано по ДДС в България, осъществяващо бизнес в сферата на IT технологиите, желае да развива своята корпоративна социална отговорност - по-конкретно да популяризира спорта след младите хора в България. Желаем да отпуснем стипе...

Документална обоснованост за ползване на данъчно облекчение за дарение

Фирма прави дарение на манастир за ремонта му чрез банков превод. Манастирът издава документ от типа “разписка”, в която като текст е написано “Дарение за ремонт на манастира”. Други реквизити освен печата на манастира няма, а от него се чете само на...

Облагане на инцидентно извършена посредническа услуга

Българско дружество изкупува дяловете на американско дружество. Българско физическо лице работи за фирмата и активно съдейства за продажбата, за което получава доста добро възнаграждение, което е извън заплатата по трудов договор. Има споразумение ме...

Освободени доставки на застрахователни услуги

ЕООД, нерегистрирано по ЗДДС, с основна дейност продажба на части за автомобили, има сключен договор със застрахователна компания за застрахователно посредничество. По силата на договора фирмата получава комисиона за сключените застраховки. 1. Извърш...

Осигуряване на бременна, работеща по трудов договор и като свободна професия

Жена работи по трудов договор и е осигурена върху максималния осигурителен доход. Същевременно е регистрирана като свободна професия и е подала Окд5 за осигуряване на ниския процент - т.е. без осигуряване за ОЗМ. Сега за работата й като свободна проф...

Отчитане на временни разлики

От 01.01.2021 г. е увеличен прагът на същественост на активите от 500 лв. на 700 лева за счетоводни цели. Активите, които не са напълно амортизирани към 01.01.2021 г., са отписани от САП на разход, но остават в ДАП до тяхното пълно амортизиране. Пора...

Превръщане на безсрочен договор в срочен

Служител работи по безсрочен трудов договор с 6-месечен срок на изпитване. Може ли с допълнително споразумение този договор да се превърне в срочен със срок една година, ако служителят не е подал писмено предложение по чл. 68, ал. 4 от КТ? Страните ...

в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2022 г.

Данъчни аспекти при продажба на земеделски земи от физическо лице

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е продал две наследствени земеделски земи. Предстои да бъдат изповядани още две сделки с различни купувачи - УПИ, придобито по наследство, и УПИ, придобито преди п...

ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 01.07.2000 г. насам, процентът ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит следва да се определя като се вземе предвид целия трудов стаж или този по специалността - педагогическия при учителите. ...

Неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Отпускът за отглеждане на дете до две години на наша служителка изтича през м 08.2022 г. Тя се съмнява дали детето ще се класира за прием в детска градина. Ако служителката излезе в неплатен отпуск по ч...

Няма изрично изискване трудовия договор да бъде на български език

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли задължение трудовият договор да е на български език (или поне да има двуезична версия и на български език)? Ако има кое е правното основание и в кой нормативен акт се съдържа подобно изискване (ил...

Отпуск на работник при кръводаряване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на трудов договор и 12 часови смени с месечен график, който се изготвя от работодателя. На 19.04.22 г. пуснах заявление за отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 2 за кръводаряване в деня на даване и следв...

Преминаване от безсрочен към срочен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител с трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за неопределено време, е подал заявление с изврично писменно желание да премине в срочен трудов договор. Може ли да стане с подписване на допълнит...

Процедура при прихващане на задължения

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви задължения може да се прихващат? Каква е процедурата, по която става това? Възможно ли е всичко да се прихваща? Българският закон позволява прихващането на насрещни вземания, но заедно...

№ 07-00-21 от 18.01.2022 Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-21 от 18.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирано на ...