ИЗВЪНРЕДНАТА ОБСТАНОВКА - коментират експертите

Проблеми с ДДС в условията на извънредното положение

сп. Български законник | Лиляна Панева: На 18.07.2020 г. с извънреден брой на ДВ, бр. 64 със Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК) са обнародвани поредните промени в редица закони, кодекси и наредби, свързани с извънредното положение...

Разходите направени за тестове за COVID-19 признават ли се за данъчни цели

в. Седмичен законник | Проф. д-р Али Вейсел: Признават за данъчни цели разходите направени за тестове за COVID-19? Разходите се признават за данъчни цели, когато отговарят на изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Основания...

Уволнения на служители от работодател, одобрен за помощ по схемата “60/40”

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей Александров: Фирмата ни кандидатства и беше одобрена за помощ по схемата “60/40”. При нас има три категории служители, за които съответно сме кандидатствали за изплащане на помощи за различни периоди. Въпреки държавната помощ заради намалели обороти ще ни се...

Определяне на осигурителните вноски във връзка с Решение 429 на Министерски съвет от 26 юни 2020 г.

сп. Български законник | Вержиния Заркова: Считано от 1 юли 2020 г. започва прилагането на Решение № 429 на Министерски съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите...

Покажи още статии от тази рубрика
сп. Български законник
бр. 8, Юни 2020 г.

Авансово разпределение на дивидент

Въпрос: ДЗЗД e регистрирано в Регистър БУЛСТАТ с участие на две ЮЛ. След плащане на авансова вноска КД за текущата година може ли да разпредели дивидент преди изтичане на финансовата година? Отговор: Като всички останали дружества така и тези по ЗЗД...

Еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Въпрос: ДЗЗД-та (4 бр.), регистрирани на един и същи адрес - свързани лица, които наемат различни части от сграда, собственост на физически лица, с цел отдаване под наем през летния сезон. На практика дружествата упражняват дейност едновременно, но в...

Данъчни и осигурителни задължения на физическите лица при отдаване под наем на недвижим имот чрез интернет платформи

Все по-често за намиране на наематели за разполагаеми жилищни площи българските физически лица използват услугите на интернет платформи като Booking и Airbnb. При това за тях естествено възникват въпроси относно техните данъчни и осигурителни задълже...

Здравното осигуряване по време на криза

Извънредното положение, което е въведено у нас поради епидемията от коронавируса, изисква и извънредни мерки. Освен здравната система сериозно са засегнати социалните и икономическите отношения. Съгласно българското законодателство на здравно осигуря...

Встъпителни вноски на членовете на сдружение с нестопанска цел

Въпрос: Учредено е сдружение с нестопанска цел. В устава е заложено всеки член да внася встъпителна вноска и членски внос, като встъпителната вноска не се възстановява при прекратяване на членството. Тази встъпителна вноска като капитал ли да я осчет...

Възнаграждение за платен годишен отпуск след майчинство

Въпрос: Служителка се връща от майчинство. Желае да работи и поетапно след това да ползва полагащия се отпуск, когато й е необходим. Тъй като ще е с по-малък размер на заплатата, какъв ще е размерът на отпуска, полагащ й се по време на майчинството, ...

Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма, която не е дилър на стоки втора употреба, по смисъла на закона закупува употребяван лек автомобил от Германия (автомобилът е регистриран в КАТ като лек 4+1). Употребяваният автомобил е закупен за нуждите ...

Данъчен режим при доставка на стоки във Великобритания

Въпрос: Доставям стока на клиенти в Англия. Досега беше ВОД за фирми по ДДС и с начислен ДДС на крайни клиенти. Към момента по старите правила по чл. 84 и 17 от ЗДДС ли се фактурира или като към държава извън ЕС без ДДС по чл. 28 и 86 от ЗДДС? Отгов...

в. Седмичен законник
бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Облагане по Закона за данък върху добавената стойност на преводачески услуги

Българско дружество ООД, извършващо преводачески услуги, нерегистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, иска да разшири дейността си и да извършва услуги и за САЩ. Необходима ли е регистрация по Закона за данък върху добавената стойност...

Обмитяване на стока, внос от трета страна

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще направи внос от трета страна на лодка, която ще се обмити в Гърция, тъй като лодката се намира там и ще остане там. Къде ще се начисли ДДС и съответно плати или ще се позовем ли на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС? Пре...

Определяне на осигурителния доход при ползвани болнични

Лице на трудов договор е назначено на 12 000 лв. работна заплата и съответно клас 0,6% - 72 лв. Има представен ТЕЛК с 70% и месечната му данъчна основа се намалява с 660 лв. данъчно облекчение. През месец юни 2020 г. излиза в болнични и има отработен...

Ползване на отпуск по време на преместване на друга работа поради производствена необходимост

Работя като автомонтьор в един гараж. Имам да ползвам платен годишен отпуск за 2018 г., който и досега не ми разрешават. На 11-и 2020 г. подадох заявление до управителя на дружеството, с което го уведомих, че след 14 дни, считано от 25 май, ще ползва...

Продажби чрез електронен магазин

Фирма, регистрирана по ЗДДС. Има регистриран електронен магазин - има количка. Плащането ще се извършва с дебитни, кредитни карти или с наложен платеж. Електронният магазин е регистриран и на касовия апарат. Няма договор СУПТО. Има сключен договор с...

Разход за обезценка на стоково-материални запаси

Дружество закупува ЕТ и в резултат от прехвърляне на имуществото цената на придобит наличен материален запас от ЕТ-то е увеличена нереално много. Кое е правилно - да се продаде напред във времето на по-ниска от отчетната стойност или да се направи об...

Счетоводно и данъчно третиране на дарение на дружество с нестопанска цел

Ние сме дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. Основната ни дейност е търговия. Управителят е решил да направи дарение на предмет (стока), която ние продаваме на сдружение - организация с нестопанска цел, с решение на ...

За нощния труд и очакваните изменения в правната му уредба

Нощният труд се счита за по-натоварващ за работника или служителя, тъй като той не следва естествения биологичен режим на човешкия организъм. Това обяснява по-кратката му “нормална” продължителност в сравнение с работата през деня, допълнителните зад...

в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

Използване на отложен отпуск

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Когато служителят е отложил ползването на платения си годишен отпуск за 2019 г. на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ, длъжен ли е да го използва целия до 30 юни 2020 г. или може да го използва...

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Наш служител беше в трудово правоотношение до 30.04.2020 г. Имаше разрешение от работодателя да ползва неплатен отпуск за периода от 01.12.2019 г. до 30.04.2020 г. Осигурителните документи са при...

Обезщетение по чл. 222 от КТ

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Имам девет години и девет месеца трудов стаж в фирмата която работя. Подадох документи за пенсиониране през март месец и още чакам решение, като до момента получавам минимална пенсия. През тези д...

Определяне на работната заплата при мярката 60/40

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: За лицата, които през месец януари са получили към възнаграждението си за м. януари доплащане за работа в национален празник, при кандидатстване по схемата 60/40 НОИ ще изплати за м. март, м. апр...

Осигуряване на управител на ЕООД

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е и негов управител. Той извършва цялата дейност сам и не си е определил възнаграждение. Дейността включва ...

Прекратяване на ООД

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се прекратява ООД? Какви са правилата и какви са възможните капани? Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дру...

Прекратяване на трудовия договор от работника/служителя с предизвестие

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работя в малка фирма с петима служители, на 13-ти март прекратихме дейност и оттогава не сме работили. Управителката на фирмата кандидатства по 60 на 40 и я одобриха. Към текущия момент тя ни изп...

Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Как работодателят може да освободи лице навършило 74 години, лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възра...