сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Регистриране и отчитане на суми, въвеждани или извеждани от касата извън случаите на продажби

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ДДС, отчита продажби на дребно в търговски обект. На 10.06 има отчетени 1050 лв., като същия ден е изплатена заплата 600 лв. и е платена фактура за ел. енергия 150 лв. Трябва ли тези суми да бъдат маркирани в касовия...

Членски внос в ЮЛНЦ

Въпрос: Ние сме дружество с нестопанска цел за разпространяване и популяризиране на български народни танци. Организираме курсове по народни танци, за което участниците плащат членски внос. Средствата от членския внос се използват за закупуване на на...

Лихвите и данъчното им третиране по ЗДДС

Редица дейности от съвременната стопанска практика са неразривно свързани с ползването на лихви, било в качеството им на цена за ползване на паричен ресурс, било за определяне размера на обезщетенията при неизпълнени в срок парични задължения или за ...

Отчитане на работното време

(Решение на Съда на ЕС и българската правна уредба) Решение на Съда на Европейския съюз по Дело C 55/18 от 14.05.2019 г. На 14 май 2019 г. Съдът на Европейския съюз (ЕС) излезе с Решение по Дело C 55/18, съгласно което членове 3, 5 и 6 от Директива ...

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им ...

Промени и нови правила за регулирането на лихвените разходи по реда на ЗКПО за 2019 г.

[[table_1]] [[table_2]]...

Годишен финансов отчет на микропредприятията

Въпрос: Дружество ООД за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. прилага НСС и попада в категорията на микропредприятията по смисъла на чл. 19, ал. 2 от ЗСч. За 2016 г. и 2017 г. дружеството е съставило и съответно публикувало в Агенцията по вписванията пълния к...

Доставки на услуги, извършвани по електронен път по смисъла на 1, т. 14, б. ”а” от ДР на ЗДДС

Въпрос: ЮЛНЦ, регистрирано в България, което не осъществява стопанска дейност и има приходи единствено от членски внос, заплаща за услуги хостинг и облачно пространство, предоставени чрез платформи като Amazon. 1. ЮЛНЦ данъчно задължено лице ли е по...

в. Седмичен законник
бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

Българска фирма, регистрирана по ДДС, чиято дейност е в България, ще консултира испанска фирма, регистрирана по ДДС. Консултациите ще се извършват по телефон или имейл, като нашият консултант ще бъде в България (консултациите ще бъдат във връзка с на...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2019 г.

Дело C‑316/18, решение от 3 юли 2019 г. страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge Предмет на спора е облагането на лице, което извършва както дейности, ...

Задължението за назначаване на хора с трайни увреждания

Във връзка със Закона за хората с увреждания (чл. 38, ал. 1, т. 1) имаме незапълнена квота за едно лице. На 01.07.2019 г. входирахме в Агенцията по заетостта уведомление по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ и чл. 22 от ППЗХУ за едно работно място, за длъжност “Ми...

Признаване на разходи за амортизация и разходи за лихви

Българско дружество прилага МСФО 16 за отчитане на наем на офис помещение. Начислените разходи за амортизация и разходи за лихви признават ли се за данъчни цели по ЗКПО в годината на начисляване? Ако не се признават - това временни или постоянни данъ...

Продажби на талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри

Счетоводител съм на фирма, която има магазин за хранителни стоки. Предстои регистрация по ЗДДС. В него започват да продават и билетчета на Националната лотария. Те се получават в магазина с документ стокова разписка в началото на месеца. В края на ...

Първоначално признаване на активи

Как да заведа електрическа тротинетка RIC SCOOTER M365/4004 в счетоводството? Без ДДС стойността й е 641 лв.  Да призная ли ДДС-то, при условие че се посещават с нея клиенти и доставчици, но не съм сигурна дали не се използва и за лични цели? Дали да...

Трудовата книжка се пази 50 години

Две години бях безработна. Сега си намерих нова работа, но се оказа, че трудовата ми книжка е останала в старата фирма. Оттам ми казаха, че са я изхвърлили. Какво мога да направя сега? При прекратявяне на трудовото му правоотношение работникът или с...

Договор за експлоатационен лизинг

Във връзка с промените в ЗКПО и СС 17 как следва да се отрази счетоводният и данъчният резултат за българско дружество, което е наело офис при следните параметри: - договорът е сключен на 1 ноември 2017 година, влиза в сила от 1 януари 2018 година и ...

в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

Допълнителен отпуск за отглеждане на дете

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Втората ми година майчинство започва от 06.10.19 г. Синът ми е приет на ясла, но ще ползвам позволеното 60 дневно отлагане, което изт...

Има ли спогодба между България и Япония за осигурителен стаж

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли спогодба между България и Япония за пенсионен осигурителен стаж? Тоест ако в момента работя и плащам пенсионна такса всеки мес...

Обжалване на акт от КАТ

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво се прави при акт от КАТ, с който не съм съгласен? Каква е процедурата по обжалване? Според закона административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяван...

Облагане на доходи и осигуряване на работещ в ЕС

Във в. "Труд" Димитрина Зaхаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Работя по трудов договор като строителен инженер към фирма в Германия. Имам намерение да се завърна в България и да полагам труда си по същия трудов договор, но на територия...

Отпуск при втори трудов договор по чл. 110 и 111 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как се ползва отпуск при втори трудов договор по чл. 110 и 111 от КТ? В чл. 355, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че труд...

Погасяване правото на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител прехвърля 9 дни отпуск от 2016г. по лични причини /без да са посочени конкретно/ за 2017 г. От 17 февруари 2017 г. излиза в ...

Прекратяване на ТД от работника

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При осемчасов работен ден по договор, работодателят ни принуждава да работим по 12 часа. Договорът ми е по чл. 70, ал. 1 във връзка с...

Прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лечебното заведение, в което работя от 1977 г. се преобразува от ДМСГД в дневен център. Ще получа ли максимален размер заплати при пе...

Гледайте сега! Актуални проблеми на трудовите отношения
БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН СЕМИНАР

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ вижте подробности...
27 ноември 2019 г. е-Търговия - Данни - Сигурност
ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

Адв. Мария ПАПАЗОВА - Електронна търговия - Задължителни правила. Общи условия. Конкуренция. Защита на потребителите
Адв. д-р Ирена ГЕОРГИЕВА - Данни на потребителите - Политики. Директен маркетинг. Форми и бисквитки на сайтовете
Георги БЪЧВАРОВ - Информационна сигурност – Системи, стандарти, изисквания, рискове и защита
  вижте подробности...
21 януари 2020 г. Годишен счетоводен семинар 2020 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР

Калина ЗЛАТАНОВА - Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Мина ДИМИТРОВА - Годишно данъчно приключване 2019 г. по реда на ЗКПО
Аспасия ПЕТКОВА - Експерт по социално осигуряване
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - Дисциплинарна отговорност и наказания. Прекратяване на трудовия договор
  вижте подробности...