начало
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.

Данъчни облекчения за деца

Въпрос: При прекратяване на трудовия договор на едно лице през м. декември има ли право да ползва облекчението по чл. 22в чрез работодателя, при който договорът му е прекратен? Отговор: Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се...

Каква съдебна практика утвърждава тълкувателно решение № 5 от 2016 г. на ВАС1

Образуване На основание чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт с разпореждане на председателя на ВАС на 31.10.2016 г. е образувано тълкувателно дело № 10 от 2016 г. В разпореждането е посочено, че Общото събрание на съдиите от ВАС следва да се пр...

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., бяха публикувани промени в КТ и КСО, които уреждат условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. В изпълнение на делегацията на чл. 121а, ал. 8 от КТ и чл. ...

Признаването за данъчни цели на счетоводни разходи за ДДС, щети и брак

Преобразуването на счетоводните разходи в данъчни финансови разходи за целите на годишните декларации по чл. 92 от ЗКПО е свързано с необходимостта да се отговори на редица специфични въпроси относно признаването на някои разходи за данъчни цели. 1. ...

Бартерна сделка по чл. 130 от ЗДДС

Въпрос: Две физически лица притежават земя с издадено разрешение за строеж. Следва да учредят право на строеж на фирма срещу обезщетение, която не е регистрирана по ЗДДС, но която впоследствие ще се регистрира. Какви фактури следва да издаде тази фир...

Възнаграждения за технически услуги, начислени от местни юридически лица

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор с фирма, регистрирана и осъществяваща дейност в Канада със задачата за проучване на пазара, осъществяване на контакти с канадски фирми и предоставяне на информация по предварително уговор...

Грешно начислен данък

Въпрос: Дружество, регистрирано съгласно законодателството на РБългария, регистрирано по ЗДДС по общия ред, осъществява дейност в сферата на IT услугите. За осъществяване на дейността си извършва покупка на услуга онлайн, от Microsoft - Ирландия, кат...

Данъчни особености при продажба на недвижим имот

Въпрос: Дружество, което към момента не е регистрирано по ЗДДС, има недвижим имот, който го е придобил тази година от фирма, която също не е регистрирана по ЗДДС, при придобиване на втори имот от физическо лице, което също не е регистрирано по ЗДДС, ...

в. Седмичен законник
бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.

Възстановяване и преместване на друга работа

След като съдът призна уволнението ми за незаконно, бях възстановена на заеманата преди уволнението длъжност. Тъй като длъжността ми е съкратена, работодателят ми предложи друга работа, с която мисля, че ще мога да се справя и поради това възнамерява...

Деклариране на доходи от трудов договор в чужбина

Българско физическо лице, което е работило на трудов договор в Испания от м. 02.2016 г. до 30.11.2016 г., трябва ли да декларира в България получените доходи и внесени осигуровки в Испания и ако трябва, с какви документи? Съгласно Закона за облагане...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 15/2017 г.

Дело C-463/14, решение от 3 септември 2015 страни: “Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД срещу директор на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите, Предмет на спор...

Обезщетение за годишен отпуск, останал от 2008 г.

Служител има неизползван отпуск от 2008 г. На каква основа следва да се изчисли обезщетението - заплатата за 2008 г. или за последния месец преди прекратяването на договора? За неизползваните към 31.12.2009 г. дни платен годишен отпуск не се прилага...

Определяне на окончателния осигурителен доход при граждански договор

Възникна казус за дължими осигуровки и 10% ДОД по граждански договор, изплатен на самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД през 2016 г. Имам проблем при тълкуване на чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО при определяне на осигуровки върху изплатена договорена...

Осчетоводяване на фактури за ползване на Гугъл услуги

Шефът ми ми даде 12 фактури от миналата година за всеки месец. Фактурите са за ползване на Google услуги с 0% ДДС (използване на имейл акаунт във виртуалното пространство). Издадени са от фирма, регистрирана по ДДС в Ирландия, и той е плащал със собс...

Прекратяване на трудов договор по инициатива на майка в платен отпуск за гледане на дете

Служителка в община е в отпуск за гледане на дете до 2 години. Иска да прекрати трудовия си договор с предизвестие по чл. 326 от КТ от нейна страна. Необходимо ли е да изчака да изтече отпускът, за да подаде заявлението за прекратяване на трудовия до...

Третиране по ЗДДС при установяване на липси

Открадната е стока, закупена през месец 09.2014 г. Размерът на ползвания данъчен кредит е 31 500 лв. Има постановление на полицията за прекратяване на досъдебното производство. Как следва да се извърши корекцията на ползвания данъчен кредит? Приложим...

в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

Данъчни задължения, наследени от физическо лице - ЕТ

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните задължения, наследени от физическо лице - ЕТ? Ако наследодателят е имал регистрирана фирма на ЕТ, в наследствената маса се в...

Коригираща годишна данъчна декларация

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кога и точно в кои случаи данъчно задължените лица ще имат право да подават коригираща годишна данъчна декларация съгласно променената ал. 3 на чл. 75...

Обезщетение при пенсиониране при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: През последните 10 години от трудовия си стаж, преди придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лице е заемало длъжност като педагогически кадър при р...

Облагане с ДДС на услуга, извършвана по електронен път

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Нашата фирма Х ЕООД е регистрирана по ДДС в България. Искаме да ползваме услугите на американска фирма за поддръжка на нашия софтуер и хардуер с отдалечен достъп...

Отговорност по чл. 19 от ДОПК

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога и при какви обстоятелства възниква отговорност по чл. 19 от ДОПК? Отговорността по чл. 19 от ДОПК възниква както за задължения по декларации, така и за таки...

Отмяна на уволнението и възстановяване на работника или служителя на работа

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Работодател сам отменя заповедта за уволнение. Служителят се явява на работа на десетия ден от връчването на заповедта за уволнение. За тези дни дължи ли му се об...

Отчитане на данъчни ревизионни актове породени от неотчетени приходи, за които възниква задължение за корпоративен данък

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат данъчни ревизионни актове породени от неотчетени приходи, за които възниква задължение за корпоративен данък? 1. Когато ревизионният...

Право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Наш служител е освободен от длъжност по взаимно съгласие от 01.09.2016 г. Той има навършени години за пенсиониране, но не му достига осигурителен стаж. Може ли след кат...

 
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017