начало
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2017 г.

Безплатен интернет семинар на НАП: „Данъци и осигуряване 2018“

[[table_1]] Национална агенция за приходите организира семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. Семинарът ще се излъчва на живо на 15 декември (петък) от 10 до 16,00 ч. Запис...

Използване на счетоводен софтуер

Въпрос: С каква нормативна база е уредено използването на счетоводен софтуер в България? Може ли българска фирма, която е 100 процента собственост на американска да води счетоводството си на тяхна счетоводна програма, която няма лиценз в България и Е...

Какво се крие зад увеличаването на максималния осигурителен доход

Темата „за“ или „против“ увеличаването на максималния осигурителен доход предизвиква оживени обществени дебати, в които на преден план обикновено се извеждат социалните съображения и за двете възможни тези. Като аргумент за почти ежегодното му увелич...

Осигуряване на лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време

Държавното обществено осигуряване на работниците и служителите, работещи при сумирано изчисляване на работното време, се осъществява на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Поради специфичния характер на организацията на р...

Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата през погледа на счетоводното законодателство

Напоследък не сме получавали статистически данни за ръст в печалбите, които отчитат предприятията в своите финансови отчети. Затова може би странен ни се струва фактът, че във втората половина на 2017 година значителен брой търговски дружества решиха...

Разширяване отговорността на третите лица за данъци и осигурителни вноски след последните промени в ДОПК

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му - 04.08.2017 г. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г.), се въвеждат някои съществени промени с цел по-пълно съобразяване с...

Вътреобщностна доставка

Въпрос: Нашата фирма се занимава с производство на чорапи. Един от клиентите ни е в Швеция. Досега сме изпращали чорапи там, но този месец клиентът ни иска да ги изпратим до негов склад във Финландия. Там фирмата им няма регистрация и работят с швед...

Данъчни задължения на физическото лице, произтичащи от дохода, получен от него под формата на лихва

Въпрос: Местно физическо лице тегли заем от банка и и част от него предоставя на местна фирма. Фирмата има сключен договор за заем с физическото лице (със същия лихвен процент като на банката). Лихвите, които внася към банката, трябва ли да се приспа...

в. Седмичен законник
бр. 45, 11 - 17 декември 2017 г.

Болнични по време на предизвестие

Трудовият договор със служителка е сключен за неопределен срок и с условие за изпитване за 6 месеца. Служителката подава заявление за напускане, но след два дни постъпва в болница. Има ли работодателят право да удължи срока на предизвестието с болнич...

Бюрото по труда не е работодател

Една от хигиенистките в нашето училище с трудов стаж при нас 18 години беше съкратена на 3 октомври миналата година. След съкращаването тя се регистрира в бюрото по труда. След съкращаването не е работила при друг работодател. На 28.08.2017 г. е назн...

Дистанционни продажби

Дружество, регистрирано в България и имащо български VAT номер, продава онлайн на клиенти от цял свят (повечето физически лица) стоки - календари с картини на художници и други сувенири с картини. От гледна точка на ДДС: 1. За физическите лица от ЕС ...

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при продължаване на образованието във висше учебно заведение

Приета съм във висше учебно заведение, редовно обучение, поради което вече няма да мога реално да изпълнявам задълженията си по трудовия договор с моя работодател. Как мога да прекратя трудовия си договор и необходимо ли е да изпращам предизвестие? ...

Продажба на дружествени дялове

ООД създава ЕООД като едноличен собственик и увеличава капитала на ЕООД-то с апортна вноска от имотите на ООД-то. И ситуацията е следната: основен капитал на ООД - 5000 лв., основен капитал на ЕООД - 750 000 лв. В ООД-то остават имоти за 500 000 лв.,...

Процесът на консолидиране на финансовите отчети

Както е известно, под “консолидиране” (консолидация) се разбира обединяване на няколко сродни неща в едно. От счетоводна гледна точка понятието “консолидиране” отразява действията по обединяване на отчетите на предприятията от групата в един финансо...

Счетоводно отчитане на лечебните заведения

Лечебните заведения оказват извънболнична и болнична помощ. Тяхното устройство и дейност се уреждат от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Счетоводното отчитане се организира по реда, предвиден от Закона за счетоводството (ЗС). Приложимата база за с...

Трудов стаж при неплатен отпуск

Моля да поясните при ползване на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ за периода 01.10.2000 г. до 31.08.2004 г. колко трудов и осигурителен стаж се признава за този период - общо, след като за една календарна година се зачитат 30 работни дни съгласно...

в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2017 г.

Данъчно третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е уредбата в данъчното третиране на случаите, при които липсва доставка на стока или услуга? 1. В сила от 01.01.2017 г., в ЗДДС се създаде чл. 10а ...

Дължими данъци, когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е негово

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са дължимите данъци, когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за подаване на декларацията...

Задължение на работника/служителя за лоялно отношение към работодателя

В бр. 10 от 2017 г. на сп. „Труд и право“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява задължението на работника и служителя за лоялно отношение към работодателя? При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или ...

Какво допълнително се попълва и се подава като информация ведно с Декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017 г.

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво допълнително се попълва и се подава като информация ведно с Декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017 г.? С...

Новият образец на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Красимира Атанасова, н-к на отдел в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса: Какъв е новият образец на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица? От 01.07.2017 г. се прилага нов образец на Заявление ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Лицето С. Й. работи в кооперация като тракторист. Подава си молба за напускане и е освободен на 07.11.2016 г. на основание чл. 325, т. 4 от КТ. Получа...

Облагане доходите на чуджестранно физическо лице

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Руски гражданин с постоянно пребиваване в България прави пълномощно на дъщеря си (български гражданин), с което я упълномощава да продава и получава парична...

Особености на застраховката на земеделски култури

В бр. 6 от 2017 г. "Счетоводство, данъци и право" Невена Радлова, адвокат, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на застраховката на земеделски култури? В основния си вид застраховката на земеделски култури осигурява защита срещу загуби от рекол...

 
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.