Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
 
сп. Български законник
бр. 6 от 2024 г.

Дължимост на ДДС при изпращане на стоки от територията на България до територията на държава членка или трета страна за целите на собствената независима икономическа дейност на данъчно задълженото лице

1. Общи положения Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗДДС доставка на стока по смисъла на закона е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и всяко друго право за разпореждане с нея като собтвеник. При това, по силата на чл. 25, ал. 2 от закона ...

Изменения и допълнения в Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 27/29.3.2024 г.)

На 29.03.2024 г. в „Държавен вестник“ бяха обнародвани дълго дискутираните промени в трудовото законодателство, свързани най-вече с работата от разстояние. Съгласно чл. 5, ал. 5 КРБ нормативните актове влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен др...

Казуси, свързани с годишното изравняване на осигурителните вноски

ВЪПРОС: Самоосигуряващо се лице – свободна професия, е упражнявало трудова дейност само през две седмици от годината – от 27-31.03.2023 г. и от 18-22.12.2023 г. Подадени са декларации обр. ОКд-5 и обр. 1 за тези месеци с отразени дни на започване и прекъсване в т. 14 и 15 и отраб...

Какво трябва да знаем при проверка и ревизия от НОИ

Контролните правомощия на органите на НОИ са уредени в глава 7-а от КСО и в Инструкция № 1 от 3.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на НОИ (Инструкция №1). На органите на НОИ е възложен контролът за спазване на следни...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2023 г.

В настоящия материал са разгледани преобразуванията на счетоводния финансов резултат при формиране на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО, на фона на данъчната и съдебната практика, свързани със: • данъчни постоянни разлики; • данъчни временни разлики; • данъчни амортизиру...

Изплащане на командировъчни пари на лице, работещо дългосрочно в чужбина

Въпрос: Собственик на фирма - български гражданин - регистрирана в РБългария, има регистрация и по ЗДДС. Лицето е сключило дългосрочен договор с фирма в Италия и ще работи там в продължение на 3 години. Въпросът е, имаме ли основание за начисляване и изплащане на командировъчни р...

Обезщетение за неползван платен отпуск на лице при прекратяване на трудовия договор поради смърт на лицето

Въпрос: Дължи ли се обезщетение за неползван платен отпуск на лице при прекратяване на трудовия договор поради смърт на лицето? Отговор: Обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ (за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност) се дължи във всички случа...

Облагане доходите на адвокати и нотариуси

Въпрос: Интересува ме какви данни ще се посочват в Декларацията по чл. 7, ал. 1 от ЗДДФЛ за извършени услуги от адвокати и нотариуси. Вече издават фактурите по БУЛСТАТ и нямам ЕГН. Ако ги посоча в декларацията, какво трябва да взема от фактурите. Какви данни ще се посочват за лиц...

Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения от чужда фирма

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е извършила услуга - 3Д визуализация по проект на фирма в Саудитска Арабия, и е издадена фактура за услугата. Клиентът е изплатил сумата, като е удържал 5% данък. Как се осчетоводява този данък съгласно ЗКПО, при положение че има Спо...

Облагане на доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество на местни физически лица

Въпрос: Физическо лице, регистрирано по ЗДДС, отдава под наем помещение на фирма и издава фактура за тази услуга. Трябва ли да се удържа 10% авансов данък от облагаемата стойност на фактурата? Попаднахме на следния случай - пример: Наем за помещение - 200,00 лв., ДДС - 40,00 лв.,...

Облагане на доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество на непълнолетни лица

Въпрос: Четири непълнолетни деца братя и сестри (две близначета), получават дарение - по една къща за всяко дете от своите баба и дядо. Три от къщите се отдават под наем на физически лица и една е отдадена на юридическо лице за офис. Наемите ще бъдат заплащани по банкови сметки н...

Облагане на доходи от свободна професия

Въпрос: Регистрирана съм като упражняваща свободна професия счетоводител. Издавам на клиентите си фактури за счетоводно обслужване. Трябва ли да включа в Справка за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, подавана от клиентите ми, информацията за изплатения ми п...

Предоставяне на информация в декларацията по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Въпрос: 1. Следва ли в декларацията на код 109 да се посочва стойността на предоставеното в натура през 2023 работно облекло на служителите (лятно и зимно), въпреки че това не е облагаем доход съгласно чл. 24, ал. 2, т. 3 от ЗДДФЛ? 2. Освен това следва ли в декларацията на код 10...

Прекратяване на трудови договори поради сключване на договор за управление на предприятието

Въпрос: Бих искала да задам няколко въпроса, свързани с освобождаване на служители в дружеството на основание чл. 328, ал. 2 от КТ. На първо място, ако имам лица, които се ползват от закрилата на чл. 333 от КТ, за които инспекцията не ми е дала разрешение да освободя, мога ли да ...

При отчитането и заплащането на извънредния труд се взима предвид само фактически отработеното време

Въпрос: В изпълнение на задължението по чл. 149 (2) от КТ за отчитане на извънредния труд за годината трябва ли да бъде включен извънредният труд, генериран от приравняването на нощен труд към дневен, или се отчитат само реално отработените часове извънреден труд? Отговор: Превр...

Регистриране на работодател – физическо лице

Въпрос: Питането ми е във връзка с § 1, т. 1 от Кодекса на труда, че работодател може да бъде и физическо лице. Как следва да бъде попълнено уведомлението по чл. 42, ал. 5 от КТ? Трябва ли физическото лице – работодател, да прави допълнителни регистрации в качеството му на осигур...

Сключване на трудов договор с лице, което ще се обучава

Въпрос: Построен е хотел, който предстои да отвори врати до 1-2 месеца. Все още няма акт 16. Регистрирана е фирма за дейността му, но тя е замразена. Реално, преди да започне да функционира хотелът по предназначение, служителите трябва да се назначат и обучат. Притеснява ме това,...

Уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ

Въпрос: Дружество се занимава с търговска дейност и има назначени служители, като търговски представители. Има ли възможност да се позовава на чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, в случай че: - Работодателят е уточнил в длъжностната характеристика, че служителят трябва да постига индивид...

№ 94-Д-699 от 15.09.2023 г. ОТНОСНО: Разясняване на законодателството в областта на хазарта

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. рег. № 94-Д-699 от 05.09.2023 г., с което искате разяснения относно това дали автоматите за ловене на играчки с кран и джойстик попадат под определението за хазартна игр...

№ М-24-36-42 от 26.09.2023 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с образование/обучения и консултантски услуги, които се предоставят чрез дистанционна връзка (чрез интернет/електронна мрежа)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-42/08.06.2023 г. и № М-24-36-54/21.07.2023 г. е заведено писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основна дейност провеждане на обучения и консултации на физич...

Справочна информация бр. 6 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 145, 146 и 147 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 16 до бр. 22 от 2024 г.

ДВ, бр. 16 от 23.2.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата Закон за ратифициране на изменени...

Брой 6 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...

Решение № 1175 от 01.02.2024 г. по адм. дело № 5720/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви за забава за данъчен период 03.2020 г. При действието на чл. 25, ал. 8, във вр. с ал. 2 ЗДДС в хипотезата на авансово плащане на нерегистрирано за целите на ДДС лице за доставка, която е фактически извършена след датата н...

Решение № 1192 от 01.02.2024 г. по адм. дело № 6428/2023 г.

Предмет на спора e завършването на транзитна операция (МИСТ). Разрешеният режим транзит, за който е приета митническа декларация, не е завършен, съгласно чл. 233, § 1 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 и чл. 48, § 1 от Допълнение I, Дял II, Глава VI от Решение № 1/2016 на Съвместния К...

Решение № 1220 от 02.02.2024 г. по адм. дело № 3136/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС, ведно със съответните лихви, и извършено увеличение на финансовия резултат през ревизирания период, вследствие на което е определен допълнителен корпоративен данък за внасяне в размер и лихви за забава за данъчен пери...

Решение № 1246 от 05.02.2024 г. по адм. дело № 7058/2023 г.

Предмет на спора е начислен ДДС на основание чл. 82, ал. 1 и чл. 86, ал. 2 във вр. с чл. 66 ЗДДС за данъчни периоди от 10. до 12.2019 г. и лихви за просрочие. По силата на чл. 53, ал. 1 ЗДДС, процесните ВОД на стоки по чл. 7, ал. 1 ЗДДС до територията на Република Гърция са обла...

Решение № 1247 от 05.02.2024 г. по адм. дело № 7316/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчните периоди от 07.2016 г. до 02.2017 г. и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2016 г. и 2017 г, ведно с начислени лихви. Съгласно чл. 124, ал. 2 ДОПК, в производството по обжалването на ревизионния акт при извърше...

Решение № 1276 от 05.02.2024 г. по адм. дело № 7988/2023 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС с лихви за забава в резултат на извършена от органите по приходите корекция на декларираните от ревизираното лице резултати по ЗДДС в данъчни периоди 10.2020 г. - 12.2021 г. Възникването на правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС е о...

Решение № 1286 от 06.02.2024 г. по адм. дело № 7617/2023 г.

Предмет на спора е определяне на задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.03.2017 г. до 31.08.2021 г. и по ЗКПО за периодите от 2017 г. до 2020 г. Правото на приспадане на данъчен кредит е определено в чл. 68, ал. 1 ЗДДС, съгласно който данъчен кредит е сумата на данъка, коят...

Решение № 1316 от 06.02.2024 г. по адм. дело № 12245/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на основание чл. 19, ал. ал. 1 и ал. 2 ДОПК на лице в качеството на управител за дължими и невнесени задължения за данъци и осигурителни вноски от ЕООД с лихви за просрочие, както следва: отговорност за ДДС за периодите 07., 08. и 09.2017...

Решение № 1318 от 06.02.2024 г. по адм. дело № 7015/2023 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по ЗДДС и лихви за просрочие за данъчни периоди 06., 10.2018 г., 02., от 04. до 08., 10. и 12.2019 г., 02., 05., и от 08.2020 г. до 01.2021 г., произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури и дост...

Решение № 1341 от 06.02.2024 г. по адм. дело № 7211/2023 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица по ЗДДФЛ за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 09.2021 г., както и за задължения за корпоративен данък за 2018 г. ведно с лихви. Както Съдът на Европейск...

в. Седмичен законник
бр. 20, 20 май - 2 юни 2024 г.

Амортизация на диоптрични защитни очила за работа с дисплей

Работодателят е закупил диоптрични защитни очила за работа с дисплей на служител, който работи 8 часа на компютър. Цената на очилата е 900 лв. без ДДС. Имаме ли право да ползваме данъчен кредит и как следва да отразим очилата в счетоводството: като разход по сметка 601 или като Д...

Данъчно третиране на прехвърлените активи и пасиви при преобразуване на дружество чрез разделяне

Дружество A се преобразува чрез разделяне през 2023 г., като в резултат на преобразуването възникват две нови дружества B и C. Преобразуването е извършено по специфичния ред на облагане (раздел II от глава 19) и е вписано в ТР с дата 15 април 2023 г. Въпросът ми засяга стоково-ма...

Покупко-продажба на ДМА между свързани лица

Фирма “Х”, регистрирана по ДДС, закупува товарен автомобил през 2022 г. от Полша за 9600 лв. При закупуването е ползван данъчен кредит с протокол по чл. 117, активът е заведен като дълготраен, ползва го за дейността и начислява амортизация до м. февруари 2024 г. От м. март 2024 г...

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване

Назначен съм по чл. 67, ал. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ с 6-месечен срок на изпитване. Не е посочено в чия полза е изпитването, но е написано, че дължа едномесечно предизвестие при напускане в този срок. Въпросът ми е мога ли да напусна на самата дата, в която изтича изпита...

Прекратяване на трудово правоотношение от конкурс

Служителка е назначена чрез конкурс на основание чл. 107 от КТ, но срокът изтича и следва нов конкурс. Ако спечели външен кандидат, на какво основание ще бъде прекратено нейното трудово правоотношение? Разпоредбата на чл. 107 от КТ не е правно основание за възникване на трудово ...

Промени в реда за търговска регистрация

В ДВ, бр. 35 от 19.04.2024 г., са публикувани промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) и в Търговския закон (ТЗ). Промените влизат в сила от 19 април 2024 г. Причини за направените промени е закъснението на България да ...

Сама по себе си наемната услуга не е услуга по дружествено управление

Във връзка със задължителното вписване в Регистъра по чл.9б от ЗМИП на лицата, предоставящи по занятие дейности по чл.4 т.16 от закона, моля за вашето становище относно следното принципно положение: Дружество с дейност отдаване под наем на собствени недвижими имоти предоставя по ...

Третиране по ЗДДС на доставката на стоки, които се транспортират от трета страна до друга трета страна

Българско дружество, регистрирано по ДДС, купува стока от трета страна А. Същата стока е предмет на продажба от българското дружество към дружество, установено в друга трета страна Б. Превозът на стоките е директно от едната трета страна А към другата трета страна Б, без да преми...

Приложението на нулева данъчна ставка за ДДС от участниците в международния стоков трафик

При доставки на стоки, предназначени за трети страни, в операцията обикновено участват няколко данъчно задължени лица - доставчик на стоката, превозвачи, спедитори, застрахователи, и митнически посредници. В такива случаи възниква въпрос дали всички участници в една такава операц...

Информация на НОИ за служебното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери

Национален осигурителен институт Разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване нормативно урежда възможността за преизчисляване на трудовите пенсии за лицата, които продължават да полагат труд, за който подлежат на осигуряване, след пенсионирането си. Предвидени са ...

НАП с нова е-услуга за проверка на задължения от нотариуси, съдии по вписванията и длъжностни лица

Национална агенция за приходите На 3 май в Портала за електронни услуги на НАП заработи нова електронна услуга, чрез която нотариуси, съдии по вписванията и длъжностни лица в Агенция по вписванията могат да правят проверка за непогасени задължения на продавачи на недвижими имоти...

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ, отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от кт и отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по реда на чл. 164в от КТ

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове

Осигурителният доход на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове е определен в размер на половината от минималната работна заплата за страната - 466,50 лв. за 2024 г. Лицата внасят авансово и еднократно здравноосигурителната вноска за съответния месец ...

Брой 20 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...

ДВ, бр. 34 от 16.4.2024 г.

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2022 г. Решение по приемане на Доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно ц...

ДВ, бр. 35 от 19.4.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето Решение за определяне на военни формирования и структури за допълване на въоръжените сили във...

в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

ДДС при продажби от склад

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма е регистрирана по ДДС в България. Иска да наеме склад в Италия и да превозва хранителни стоки до склада, които след това ще продава на италиански фирми (магазинчета). 1. При изнасянето на стоката о...

Изчисляване на осигурителния стаж на лице, работещо по трудово правоотношение със сключени два трудови договора

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как се изчислява осигурителният стаж на лице, което работи по трудово правоотношение със сключени два трудови договора - основен и допълнителен, съответно на 8 ч. и на 4 ч.? Работодателят извършва изчисляването на осигурителия стаж ...

Не се разрешава полагане на извънреден труд от майки с деца до 6-годишна възраст, освен с тяхно писмено съгласие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Колко е допустимото извънредно работно време на месец, при сменен режим, без писмено съгласие на майка с дете под 6 годишна възраст (по КТ по.147 Ал.3). Какви права има служителка в това положение и как трябва да се процедира, ако пр...

Парично обезщетение при прекратяване на трудов договор по време на болничен

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител напуска фирмата по негова инициатива, но по време на болничен. Какви са задълженията на работодателя, във връзка с болничния, който започва преди момента на прекратяването и продължава след него? Съгласно чл. 40, ал. 1 от К...

Платен годишен отпуск при два трудови договора

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител е назначен на два трудови договора - първият е на 8 часов работен ден, вторият е на 4 часов работен ден. Има ли право служителят на платен годишен отпуск по втория трудов договор и в какъв размер? Работникът или служителят,...

Ползване на отложен платен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в образователен център като учител. Договорът ми е срочен и изтича в началото на 06.2024 г. и за времето от 09.2023 до сега не съм ползвала отпуск. По силата на договора мога да ползвам отпуск само през м. юни, юли или август ...

№ 07-00-56 от 07.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с предоставяне на ваучери за храна

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-56/07.02.2024 г., относно прилагането на ЗКПО във връзка с предоставяне на ваучери за храна. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще предоставя ваучери за хр...

№ 20-00-784 от 03.01.2024 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …………относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осиг...

№ 20-31-4 от 11.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 20-31-4/11.01.2024 г., препратено по компетентност от ТД на НАП, офис …………, относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Др...

№ 26-Г-8 #2 от 19.1.2024 г. ОТНОСНО: Ваше запитване относно правилата за автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи съгласно Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Г-8/08.01.2024 г., e изложена следната фактическа обстановка: Желаете да получите конкретни разяснения по тълкуването и прилагането на Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)...

№ 53-00-278 от 11.01.2024 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-00-278/08.12.2023 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитванет...

№ 53-04-924#1 от 24.01.2024 г. Относно: попълването на Приложение №5 „Доходи от прехвърляне на права или имущество“ (образец 2051) към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Съгласно изложеното в запитването, Вие желаете разяснение във връзка с попълването на Приложение №5 „Доходи от прехвърляне на права или имущество“ (образец 2051) към годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001) за доходи от продажба или замяна на движимо и...

№ 94-00-27 от 08.02.2024 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-27/08.02.2024 г., относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2014 г. закупувате парцел в гр. Х, върху който построявате къща. Актът за въве...

№ 96-00-20 от 30.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-20/30.01.2024 г. относно прилагането на разпоредби на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва търговска дейност чрез електронен интерфейс-онлайн платформа ...

№ 96-00-26 от 06.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-26/06.02.2024 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството има сключен договор с фирма „Спиди“ АД за куриер...

№ М-26-П-1033#2 от 16.1.2024 г. ОТНОСНО: Правилата за автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи съгласно Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № M-26-P-1033/20.12.2023 г., e изложена следната фактическа обстановка: Посочвате, че дейността на дружеството „ХХХ…“ е свързана с работа по два проекта в областта на информационните технологии, консултации и услуги свързани...

№ М-94-М-1423#1 от 16.01.2024 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранно физическо лице съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Израел

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № М-94-М-1423 от 22.11.2023 г., в което сте представили следния казус: Българско юридическо лице е изплатило договорна лихва за периода 2016 - 2022 г., във връзка с предоставен заем, на своя едноличен собственик - физическо лиц...

Данъчен календар 16 - 31 май 2024 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 9 от 2024 г.

ДВ, бр. 33 от 12.4.2024 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи Закон за допълнение на Закона за администрацията Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Президент на Републиката...

НАП с нова е-услуга за проверка на задължения от нотариуси, съдии по вписванията и длъжностни лица

Национална агенция за приходите От 3 май в Портала за електронни услуги на НАП заработи нова електронна услуга, чрез която нотариуси, съдии по вписванията и длъжностни лица в Агенция по вписванията ще могат да правят проверка за непогасени задължения на продавачи на недвижими им...

Справочна информация бр. 9/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22.04. - 7.05.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

Брой 9 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...