сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2020 г.

Начисляване на ДДС при продажба на земя и сграда

Въпрос: През м. март 2020 г. българска фирма закупи земя от ЧСИ. Стойността на сделката е 50 000 лв. (няма начислен ДДС). Върху нея построихме къща с цел продажба. Построяването е извършено от фирмата, купувач на земята. За вложените материали сме по...

Данъчно третиране по ЗДДС на данъка върху превозните средства при договор за наем на моторни превозни средства (МПС)

Отдаването под наем на МПС е честа практика в стопанския живот. Условията по сключваните договори между лицата могат да бъдат най-разнообразни, особено в частта за задълженията на наемателя, свързани с експлоатацията на МПС. В тази връзка обикновено ...

Приложението на намалената данъчна ставка за ДДС при доставките на заведенията за хранене

Видът на доставките, за които се прилага временно намалената 9%-на данъчна ставка, бе определен с промените в ЗДДС, обн. в бр. 55 на ДВ от 19.06.2020 г.и с § 6, 10 и 11 на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (ЗИДЗМДТ), обн. в ДВ, бр. 71 от 11.08...

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители до края на 2020 г.

В „Държавен вестник“ брой 89 от 16.10.2020 г. е обнародвано ПМС № 278 от 12.10.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетос...

Дефиниция на понятието “търговец на едро” във връзка с прилагане на мерките в ЗМИП

Въпрос: Във връзка със ЗМИП бих искала да Ви помоля за дефиниция на „търговец на едро“ или съответно задължено лице по чл. 4, точка 19 от закона. Дружеството се занимава с търговия на едро - код КИД – 4675 – Търговия на едро с химически вещества и пр...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС в случаите, когато получената доставка е освободена

Въпрос: Фирма поема заплащането на магистратура в испански университет на свой служител по трудов договор. Има получен инвойс от университета за платената такса. В инвойса не е начислен ДДС и е записано, че услугата е освободена от ДДС съгласно съотв...

Коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: В кое приложение и по какъв ред трябва да се подаде коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. при следните данни: Физическо лице закупува чрез „Еконт“ риболовни принадлежности и после ги продава по интернет, за което има предоставен...

Непризнати разходи за данъчни цели

Въпрос: Лекарските практики - ЕТ, оформят ежемесечно фактури към РЗОК за стойността на извършени услуги „по договор и спецификация“ за изтеклият месец. РЗОК ги плаща по банков път. Но РЗОК проверява с известно закъснение услугите и при нарушения изда...

в. Седмичен законник
бр. 43, 23 - 29 ноември 2020 г.

Бракуване на материални запаси

Как мога да направя бракуване на автостъкла, които са счупени и се съхраняват във фирмата и не могат да се използват и продават. Фирмата няма работници, а само управител. Материалните запаси, които не могат да се използват и продават, не генерират и...

Включване на дълготрайни материални активи в счетоводния и в данъчния амортизационен план

Фирма закупува недвижим имот (ателие) през месец септември 2020 г. с цел да бъде използван за офис. Издаден е нотариален акт, стойността на имота е платена на продавача. Сградата, в която се намира имотът, е нова, въведена в експлоатация през месец ...

Европейска практика по данъчни дела бр. 43/2020 г.

Дело C‑258/19, решение от 30 април 2020 г. страни: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága Предмет на спор...

Кои разходи е длъжен да покрива работодателят при работа от разстояние на служителите

Длъжен ли е работодателят да покрива разходи за електричество, отопление и други консумативи на служители, работещи от дома? Условията за извършване на надомна работа и работа от разстояние са уредени в раздели VIIIa и VIIIб на глава V от Кодекса на...

Командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Дружеството е регистрирано като небанкова финансова институция на територията на РБългария. Акционерите са трима: А (50% дялово участие, управител, ФЛ), Б (40% дялово участие, ФЛ, съдружник, трудов договор), В (10% дялово участие, ЮЛ, съдружник). Куп...

Поредна стъпка от годишното счетоводно приключване - Бизнескомбинации

Една от стъпките за честно и вярно представяне по време на годишното счетоводно приключване е тази, свързана с коректното признаване на бизнескомбинациите, в финансовите отчети, съставени в съответствие с приложимата счетоводна база. В този смисъл ще...

Право на приспадане данъчен кредит за налични активи преди регистрацията по реда на чл. 75 от ЗДДС

Българско ЮЛ е регистрирано в ТР на 24.09.2020 и е регистрирано по ЗДДС от 05.10.2020 г. Дружеството ще бъде франчайзополучател съгласно сключен договор с друго българско ЮЛ, на база на договора на 30.09.2020 г. заплаща уговорената в него първоначалн...

Право на приспадане на данъчен кредит за ползване на автомобил

Между две физически лица е сключен “Договор за заем за послужване”, по силата на който заемодателят предоставя на заемателя за временно и безвъзмездно ползване товарен автомобил. Задължение на заемателя е да заплаща всички разноски по поддържането на...

в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

№ 07-00-170 от 23.07.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи писмено запитване с вх. № ……………./13.07.2020 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ………., относно разяснение за дължими данъци и осигуровки при изплащане на възнаграждение ...

№ 96-00-179 от 23.07.2020 г. Относно: Продажба на имот от нерегистрирано по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лице

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-179 от 09.07.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството не е регистрирано по ЗДДС. То притежава незастроен поземлен имот /УПИ/ в гр. П, придобит през 2013 ...

Допълнителни възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя по основен трудов договор в община С. като старши счетоводител на 8 часа с работно място кметство с. Ж., община С. По този трудов договор не ми се начислява клас за прослужено време. Не съм държав...

Издаване на удостоверения за трудов стаж при закрито предприятие без правоприемник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране в Испания. Българската трудова книжка при съставянето е допусната техническа грешка свързана с датата на раждане, което пречи за пенсионирането ми пред испанските власти. Предпри...

Ползване на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За времето на неплатен отпуск в размер на 60 работни дни през юли и август месец 2020 г. (признати за трудов стаж) полага ли се платен отпуск? От запитването не става ясно, на какво основание лицето е ...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На счетоводител в училище му предстои пенсиониране, който е назначен на трудов договор на 2 часа. Основния трудов договор е на друго място. Има ли право на обезщетение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ -...

Преместване на работник или служител в друго населено място

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия работодател може да премести работник на друго място, включително и в друго населено място? В Кодекса на труда (КТ) има специални правила, свързани с обезщетения, които раб...

Работодателят има възможност да организира ползването на почивките на отделните работници и служители по различно време, така че да се избягва възможността да се използва едновременно от всички тях

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Мога ли като работодател да забраня на служителите си от отдел Администрация да излизат извън сградата на офиса ни по време на обедната си почивка, които понякога обядват заедно в близките заведения, кое...