начало
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС“ и за обмен на информация

През тази година съществуващата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация е отменена на формалн...

Последни промени в Кодекса на труда

В брой 42 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С направените изменения и допълнения се цели да се осигури гъвкавост при прилагането на трудовия договор по чл. 114а от КТ за краткотрайна сезон...

Специфика на отчетността на безплатната храна и добавки по Наредба 11 и счетоводно отчитане на ваучерите за храна

Със заповед на работодателя са определени длъжностите, които имат право на безплатна храна по Наредба 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Наред с това е сключен договор ...

Внос на стоки от Китай

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, подготвя внос на стоки от Китай. Стоките не са акцизни. Ще се доставят до пристанище във Франция. Фирмата няма да има склад във Франция. След освобождаване на митница стоките ще се транспортират до клиен...

Данъчен режим на доставките, свързани със сгради

Въпрос: Въпросът ми е във връзка с покупка на апартамент от фирма, регистрирана в Дания, без представителство в България и не е регистрирана по ДДС. Според мен ние трябва да издадем фактура с 20% ДДС, тъй като сделката е извършена в страната и клиент...

Данъчен режим по реда на ЗДДС

Въпрос: Предвид изложената фактическа обстановка, българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава заявка от клиент в Нидерландия да се извърши поддръжка и други услуги, свързани с горски масиви в Холандия. Задачата на българското друже...

Данъчно третиране на ваучери за подарък

Въпрос: Българско дружество предоставя на част от служителите си ваучери за подарък. Трябва ли тези ваучери да се облагат с данък върху дохода и осигуровки и да се разглеждат като „бонус“? Какво следва да е третирането на комисионата, която дружество...

Данъчно третиране на покупка на автомобил

Въпрос: Българско дружество, все още нерегистрирано по ЗДДС, иска да закупи кола в Италия. Какви са данъчните ефекти при следните варианти на покупката: 1. Продавачът на колата в Италия (сделката се извършва в Италия) е физическо лице, което е нереги...

в. Седмичен законник
бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г.

Декларациите - съгласие за обработване на лични данни от персонала, в повечето случаи са ненужни

Необходимо ли е да се събират декларации от работниците и служителите за съгласие за обработването на техните лични данни във връзка с изпълнението на правата и задълженията по трудовите правоотношения? Срещаме противоречиви становища по този въпрос....

Дисциплинарно уволнение на служител в “предпенсионна” възраст

Може ли да бъде дисциплинарно уволнен служител, при положение че му остават само няколко месеца до възрастта за пенсиониране? Дисциплинарното уволнение е най-тежкото сред предвидените в чл. 188 КТ дисциплинарни наказания и същевременно е и основание...

Допусната грешка след срока за подаване на справката-декларация

Издали сме фактура за продажба на стоки, която заедно със стоките е предадена на клиент преди няколко месеца. Впоследствие, в рамките на същия месец, коригираме вече издадената фактура, като добавяме нови стоки във вече съществуващия документ. Стокит...

Изплащане на дивидент

Едноличен собственик на капитал разпределя дивидент на стойност 27 000 лв. (това е цялата неразпределена печалба на дружеството за 2017 г.) с три отделни протокола за разпределяне на дивидент, попадаме ли под разпоредбите на чл. 3 от ЗОПБ? Как трябва...

Обезщетения се изплащат не по-късно от края на месеца, следващ уволнението

Предстои да бъдат прекратени трудовите договори на 10 работници от предприятието ни. Ще се наложи да бъдат изплатени големи суми като обезщетения, а дружеството не разполага с необходимите средства. Може ли обезщетенията да се изплащат разсрочено в п...

Отчитане на разход, свързан с командировка в чужбина на служител

Извършено е плащане от бюджетното предприятие, като е платена застраховка “Живот - медицинска помощ при пътуване в чужбина” във връзка с командировка на служител. Какви са счетоводните статии, които трябва да се направят, и необходимо ли е този разхо...

Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти

Първоначално признаване на инвестиционни имоти Счетоводното отчитане на придобиването на инвестиционни имоти не се различава от счетоводните операции, отчитащи придобиването на дълготрайни материални активи. Още повече че класифицирането на имотите н...

Третиране по ЗДДС на дарение на стоки

Дружеството ни извършва дарение в стоки на наш клиент. Клиентът настоява на договора за дарение да бъде написана продажната ни цена на стоките с ДДС. Върху каква стойност следва да начислим и платим ДДС - върху себестойността на стоките или върху про...

в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2018 г.

Изплащане пенсия на български гражданин, работил в Италия

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Лице е работило в България и Италия. В България лицето е пенсионирано преди 4 години и получава българска пенсия. Не трябва ли да по...

Командироване на работник в чужбина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Българка фирма със седалище София, и основна икономическа дейност товарен автомобилен транспорт, притежаваща лиценз за това, извършв...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: От 33 години работя като учител. От 2013 г. до 2017 г. бях в неплатен отпуск, след което се върнах отново в училището, в което съм о...

Обжалване на електронните фишове от камерите

Във в. "Сега" Красимир Добрев отговаря на въпроса: Могат ли да се обжалват в съда и електронните фишове от камерите? "При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от...

Облагане на доходи от парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През месец януари 2018 г. физическо лице е получило предметна награда с пазарна цена 48,47 лв. В тази връзка се поставят следните въпроси: 1. Получената награда подлежи ли н...

Особености на платения отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

В Информационна система „Сиела“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на платения отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст? Съгласно чл. 164б, ал. 1 от КТ работничка или служителка, която осинови дете до 5-год...

Ползване на отпуск по майчинство от бабата на детето

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Детето е на 3 месеца. Майката не е ползвала болничен преди и след раждане на детето и не е в отпуск по майчинство. Тя работи и е оси...

Придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Синът ми е на 20 години, студент в редовна форма на обучение. До 18 годишната си възраст два пъти имаше ТЕЛК 50% за по 3 години. Ако...