начало
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2018 г.

Облагане на физическо лице за доходи от продажба на апаратура

Въпрос: Нашето дружество закупува от физическо лице като стока апаратура, нужна за основната дейност на дружеството ни. Апаратът представлява стока, закупена преди това от физическото лице от нашето дружество, в този смисъл е втора употреба, ние изку...

Данъчно-правни последици и отговорност от съставянето и/или използването на документи с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност

В настоящия материал ще разгледаме по-съществените според мен последици и видове юридическа отговорност от използването на документи с невярно съдържание с цел избягване установяването или плащането на данъчни задължения. За тази цел ще се спрем на п...

За някои съществени изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от юли 2018 г.

В ДВ, бр. 58/13.07.2018 г., бяха обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), по-голямата част от които целяха да приведат подзаконовата нормативна уредба в съответствие с промените в Кодекса на тр...

Основни изисквания за признаване на приходите съгласно МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

Предприятията, които прилагат Международните счетоводни стандарти, при съставяне на финансовите отчети за 2018 г. трябва да спазват изискванията на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти. Този станда...

Преглед на последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В „Държавен вестник“, бр. 60 от 20.07.2018 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИДППЗАДС), в който се правят изменения и допълнения за привеждането му в съответст...

Транзитните продажби във фокуса на СЕС

Наред с най-широко разпространената традиционна форма за търговска покупко-проджба на стоки, участниците в която са двама – продавач и купувач, в търговската практика не са рядко случаите, при които се извършват и търговски операции с трима участници...

Данъчни аспекти в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация

Въпрос: Какви са данъчните аспекти по отношение на ЗДДС, ЗКПО в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация на качеството и бракува един от продуктите по реализиран износ от българско ДЗЛ? Българското дружество издава кр...

Данъчно третиране на доходите и сделките с виртуални валути

Въпрос: Българско дружество има договорни отношения с много на брой инвеститори, според които за вложени от тях средства във вид на криптовалута ще трябва да им изплаща съответни лихви при фиксиран лихвен процент в единия случай, а в другия според ре...

в. Седмичен законник
бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Допълнително възнаграждение по време на болнични

Има ли работодателят право да не изплаща допълнителното трудово възнаграждение за клас по време на отпуск по болест? Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и ор...

Вътрешно съвместителство по допълнителен трудов договор

Служител работи по допълнителен трудов договор за 4 часа в администрацията ни, като основният му трудов договор е с друг работодател. Можем ли да сключим с него договор за вътрешно съвместителство, за да изпълнява своята работа и едновременно да заме...

Давност на платения годишен отпуск за 2009 г.

В дружеството ни работи лекар, който има неизползван отпуск от 2009 г. в размер на 39 работни дни. Лицето е започнало използването на същия през 2018 г. Има ли давностен срок за ползването на отпуска от 2009 г.? От 30.07.2010 г. е в сила нова правна...

Допълнителен отпуск на работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст

Майка на две деца до 18-годишна възраст едностранно прекратява трудовия договор. Има ли право да й бъдат изплатени дните платен отпуск, които й се полагат на основание чл. 168, ал. 1 от КТ и сключен колективен трудов договор? В съответствие с чл. 16...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2018 г.

Дело C-421/17, решение от 13 юни 2018 страни: Szef Krajowej Administracji Skarbowej срещу Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie Предмет на спора е облагането на акции при обратното им изкупуване. Акционерно дружество от Полша, което упражня...

Едновременно ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите

Управителят иска да използва празниците в началото на месец май и да пусне цялата фирма в отпуск от 30 април до 4 май. Имаме новоприет служител, който няма право на платен годишен отпуск. Може ли да му се разпореди да ползва тези четири дни като непл...

Корекции на данъчния кредит

Закупен товарен автомобил 03.2014 г. за 50 000 лв., ДДС - 10 000 лв. Амортизиран до 04.2018. Предстои ми продажба (на собственика на ЕООД-то - свързани лица). Може ли да е договорена сума или пазарна от лицензиран оценител? Трябва ли да правя корекц...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се дължи при прекратяване на трудовото правоотношение

Наш служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, иска да се пенсионира от 1 октомври тази година (2018 г.). Служителят ще продължи да работи при нас, без да прекратява трудовия си договор. През декември тази година той ще навърш...

в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.

№ 3-1055 от 23.05.2018 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на приходи от продажба на продукция и стоки

Според изложеното в запитването, дружеството продава мебели, печки, бойлери и други стоки. Част от тези изделия са с гаранция, поради което при продажбата издава фактури и гаранционни карти. При плащане на стоките в брой отчитането се извършва с ЕКАФ...

№ 96-00-114 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № … от 10.05.2018 г., относно прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и Закона за данъка върху добавен...

Ваучерна схема за малки и средни предприятия, които искат да станат публични

В "Капитал Дейли" Теодора Овчарова, изпълнителен директор на "Елана инвестмънт", отговаря на въпроса: Какво представлява ваучерната схема за малки и средни предприятия от определени сектори, които искат да станат публични и да се листнат на борсата? ...

Нефинансова декларация по Глава седма от Закона за счетоводството

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво представлява нефинансовата декларация по Глава седма от Закона за счетоводството? Съдържанието и изискванията за съставяне на нефинансовата декларация...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При наличие на основно трудово правоотношение и допълнителен договор по чл. 110 от КТ при прекратяване едновременно и на двата догово...

Отпуск при назначаване по чл. 111 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При назначаване по чл.111 от КТ на какво основание трябва да бъде, полага ли се отпуска, начислява ли се клас, има ли предизвестие пр...

Право на платен отпуск

Във в. "Сега" Красимир Добрев отговаря на въпроса: Започнах скоро работа в голяма фирма и ми се налага да отсъствам. Колко време трябва да мине, за да имам право на платен отпуск? По правило всеки работник или служител има право на платен годишен отп...

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На лице придобило право на пенсия е връчено едномесечно предизвестие. 30-те дни изтичат в петък включително, от кога следва да го осв...