Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
 
сп. Български законник
бр. 5 от 2024 г.

Изменения и допълнения в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Измененията и допълненията в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски са обнародвани с Постановление № 9 от 25 януари 2024 г. на Министерски съвет, ДВ, брой 9 от 30.1.2024 г.   Направените промени са свързани с необходим...

Информацията за целите на автоматичния обмен, подавана от платформите за онлайн търговия

Дигитализацията на търговските операции и възможностите за укриване на доходи от дейност, която се извършва чрез платформи, установени извън територията на страната, създаде необходимост от разширяване обхвата на международния автоматичен обмен на информация за данъчни цели. Обще...

Последни промени в наредби № 2, 10 и 20 на БНБ

Измененията и допълненията в Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 6 от 2007 г.), Наредба № 10 от 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките (ДВ, бр. 40 от 2019 ...

Промени в Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) е публикувана в ДВ, бр....

Данъчно третиране на продажба на инвестиционни имоти

Въпрос: Дружество „А“ е придобило инвестиционни имоти през месец юни 2022 г. за 200 000 лв., които завежда в данъчния си амортизационен план на тази стойност. Дружеството оценява инвестиционните си имоти по справедлива стойност, като към 31.12.2022 г. то прави оценка и отчита сче...

ДДС на активи при дерегистрация на дружество по ЗДДС

Въпрос: През м.01.2024 г. предстои доброволна дерегистрация на дружество по ЗДДС. Наличните активи на дружеството са само ДМА (машини, транспортни средства и офис оборудване), като част от тях са закупени преди повече от 5 години и са напълно амортизирани. При покупката на всички...

Деклариране на доходите на земеделски производител

Въпрос: Физическо лице, регистриран земеделски производител с регистрация по ДДС, се облага по ЗДДФЛ съгласно чл. 29. От 2019 г. отглежда трайни насаждения - арония с вегетационен период по-дълъг от две години на наета земя. През декември 2023 г. ЗП продава овошките и изградената...

Документиране, облагане и отчитане на доставките, които възникват при онлайн продажбите за лица, установени в Румъния

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки чрез платформата на ЕМАГ – Румъния, на фирми и физически лица от ЕС. За транспорта на поръчките получени в платформата се използва интегрираният куриер – EMAG courier „Sameday“ техен собствен куриер. Клиентите заплащат ...

Допълнителни парични вноски

Въпрос: През 2013-2014 г. собственикът на ЕООД предоставя допълнителни парични средства, които са осчетоводени Дт с/ка 501 Каса/Кт с/ка 117 Допълнителни резерви. През 2023 г. дружеството има достатъчно налични средства в касата. Може ли да се вземе обратната счетоводна операция Д...

Корекция на данъчен кредит при прекратяване на лизинг

Въпрос: Лизингодател „А“ предоставя на финансов лизинг товарен автомобил на Дружество „Б“ за период от 5 години считано от 01.01.2021 г.. Доставката на автомобила се третира като доставка на стока по чл. 6, ал. 2, т. 3, като в договора има клауза за прехвърляне право на собствено...

Коригиране на счетоводна грешка от минали години

Въпрос: В ГДД за 2022 г. съм увеличила финансовия резултат с неизползвани компенсируеми отпуски. Не съм взела счетоводна операция 497/123, т.е. данъчна временна разлика. При годишно приключване през 2023 г. в ГДД за 2023 г. ще намаля финансовия резултат с вече използвани компенси...

Наличие на задължение за корекция на ползван данъчен кредит

Въпрос: Фирма с дейност разработка на софтуерни продукти, регистрирана по ДДС, освобождава част от служителите си и им подарява лаптопите, на които са работили до момента. При първоначалната покупка на лаптопите е ползван пълен данъчен кредит. Част от машините не са напълно аморт...

Обезценка на несъбираеми вземания от клиенти

Въпрос: Фирма предоставя стоки на лизинг - предимно финансов лизинг на физически лица. Натрупани са несъбираеми вземания от клиенти, които може да се отпишат поради изтичане на давност. Задълженията се подават всеки месец в ЦКР. Възможно ли е след обезценка тези вземания да е вод...

Облагане доходите на германски гражданин, живеещ в България

Въпрос: Лице, гражданин на Германия, работи и се осигурява в Германия, има сключен договор с немска фирма. Лицето иска да се премести в България, но да продължи работата си с немската фирма. Вероятно ще пребивава в страната повече от 183 дни годишно. Относно „центъра на жизнените...

Определяне на задълженията за последния данъчен период и разпоредбите на чл. 111 от ЗДДС

Въпрос: През м. 01.2024 г. предстои доброволна дерегистрация на дружество по ЗДДС. Наличните активи на дружеството са само ДМА (машини, транспортни средства и офис оборудване), като част от тях са закупени преди повече от 5 години и са напълно амортизирани. При покупката на всичк...

Отчитане на лицензионни възнаграждения

Въпрос: Как е правилно да се осчетоводи разходът, който извършва дружеството за изплащане на лицензионно възнаграждение, за който надлежно получава фактура? Отговор: Когато лицензите отговарят на дефиницията за нематериални активи съгласно СС 38 Нематериални активи, се отчитат к...

Отчитане на право на строеж на фирма срещу обезщетение

Въпрос: Физическо лице учредява право на строеж на фирма срещу обезщетение в апартаменти. След въвеждане на сградата в експлоатация физическото лице е задължено да прехвърли на фирмата процент идеални части (с данъчна оценка в размер на 28 000 лв.), съответстващи на обектите на ф...

Погасяване на задължения за неизплатени дивиденти по давност

Въпрос: Имаме задължения за неизплатени дивиденти, разпределени през 2018 година. С настъпването на 5-годишната давност (през 2023 г.) следва ли с размера им да увеличим финансовия резултат? Правилен ли е подходът със сумата на неизплатения дивидент да се увеличат резервите (при ...

Получаване на майчинството по трудов договор и работа като свободна професия

Въпрос: Жена работи по ТД на 4 ч. и е била осигурена по ТД на максималния осигурителен доход. Същата в момента е по майчинство. Едновременно с това е регистрирана като свободна професия и е избрала високия процент. От свободна професия са подавани ежемесечно Д1, но не са плащани ...

Право на приспадане на ДДС при доходи от авторски права

Въпрос: Какви разходи могат да се приспадат от дължимо ДДС, когато задълженото лице е ФЛ, регистрирано по ДДС? Основните доходи са от авторски права. Отговор: Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност данъчен кредит е сумата на данъка, която регис...

Преобразуване по ЗКПО на използвания данъчен кредит във връзка с чл. 28, ал. 4

Въпрос: Дружество „Алфа“ бракува през 2023 г. по вина на служител (не е налице непреодолима сила) компютър придобит през 2020 г. с отчетна стойност и данъчна основа от 3500 лв., заведен като актив, като извършва корекция на ползвания по чл. 79 ал. 1 в размер на 700 лв. Използвана...

Разпределение на дивидент от едно българско търговско дружество в полза на друго българско юридическо лице – търговец

Въпрос: Собственик на еднолично дружество фирма „А“ е еднолично дружество фирма „Б“, а собственик на еднолично дружество фирма „Б“ е физическо лице. Може ли физическото лице – собственик на еднолично дружество фирма „Б“, да получи дивиденти от натрупана неразпределена печалба от ...

Разходи за брак

Въпрос: В сметка 613 Разходи за придобиване на ДА имаме натрупана сума за строеж на сграда в собствен имот. Всяка година я представяме в баланса на дружеството в Раздел „ДМА в процес на изграждане“. Разходите са натрупани за периода 2000 -2008 г. и от тогава до момента строежът е...

Разходите за пътуване и престой на физически лица се признават за данъчни само при наличие на договорни отношения

Въпрос: Дружество се занимава с озеленяване и ще бъде посетено изложение в Германия, свързано с тази дейност. 1. Дружеството е ООД, регистрирано по ДДС, с двама съдружници. Изложението ще посетят и двамата. Осигуряват се като СОЛ и полагат личен труд. Имат ли право на дневни пари...

Удържане на данък при изплатени дивиденти на съдружници

Въпрос: При разпределяне на дивиденти при фирма ООД на съдружниците (3-ма съдружници с равни дялове) коя сума изплащаме с приспаднат данък или чиста? Т.е. имаме общо 9000 лв. за разпределение на трима съдружници. Колко ще им изплатим по 3000 лв. или 2850 лв. с приспаднат данък 15...

№ 20-21-9 от 18.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ за услуги по обмен на виртуални валути срещу комисиона, доставка на електронни портфейли, както и услуги по опазването на частни криптографски ключове от името на клиентите за притежаване, съхраняване и прехвърляна на виртуални валути

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 20-21-9/18.09.2023 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … относно прилагане разпоредбите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фак...

№ 20-30-20#2 от 01.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при покупко-продажба на автомобили - втора употреба, и авточасти

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-30-20#2/01.09.2023 г. ведно с приложени документи преведени на български език и пълномощно относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С...

№ 94-С-747 от 28.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство за получени доходи от собствена компания, регистрирана в САЩ

Във Ваше писмо, постъпило с вх. № 94-С-747 по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте българско местно лице, като отговаряте на критериите, визирани в Закона за данъците върху доходите на физически...

№ М-24-38-35 от 27.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗКПО по отношение на социална придобивка – ваучери за храна

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-38-35/31.05.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има намерение да предоставя ваучери за храна на всички свои служители на базата на реално отработени дни в месеца, по ...

№ М-24-39-122 от 25.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при правоотношения с членове на одитен комитет, създадени на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит

Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Считано от 01.01.2023 г. X е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22, б. „и“ и „к“ от Закона за счетоводството. С реше...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от 16 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ...

Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 147, 148 и 149 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 10 до бр. 15 от 2024 г.

ДВ, бр. 10 от 2.2.2024 г. Министерски съвет Постановление № 12 от 26 януари 2024 г. за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. Постановление № 13 ...

Брой 5 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...

Решение № 1119 от 31.01.2024 г. по адм. дело № 6888/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък и за ДДС ведно с лихви за забава. Съгласно чл. 19, ал. 1 ДОПК, който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице п...

Решение № 1128 от 31.01.2024 г. по адм. дело № 6227/2023 г

Предмет на спора са определени публични задължения за ДДС за внасяне в резултат на непризнато правото на приспадане на данъчен кредит, както и начислен допълнително корпоративен данък за 2019 г. и 2020 г. ведно с лихви. Материалноправните предпоставки за възникването на правото ...

Решение № 1137 от 31.01.2024 г. по адм. дело № 4867/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за данъчни периоди 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. ведно с лихви за забава. В случая са налице условията на чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 7 ДОПК, а именно наличието на данни за укрити приход...

Решение № 1151 от 31.01.2024 г. по адм. дело № 5996/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2013 г.; данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2013 г. върху данъчна основа, определена по реда на чл. 122, ал. 2 ДОПК, задължения за данък върху облагаемия доход от стопанска дейност като ЕТ по чл. 26 ЗДДФЛ н...

Решение № 12820 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 6504/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по реда на чл. 19, ал. 2 ДОПК на лице в качеството на управител за задължения за ДДС за данъчен период 01.03.2018 г. -31.08.2020 г., данък върху доходите и приравнени на тях правоотношения, за периода 01.04.2017 г. - 28.02.2021 г., ДОО за...

Решение № 12829 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 6856/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност за задължения по реда на чл. 19 ДОПК за периода 01.12.2016 г. – 30.11.2019 г.: данък върху доходите на ФЛ – свободни професии, данък върху доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения; вноски за ЗО – осигурители; данък върху див...

Решение № 12843 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 6230/2023 г.

Предмет на спора e издаден ревизионен акт по реда на чл. 120 ДОПК. Разпоредбата на чл. 175, ал. 1 ДОПК гласи, че за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон. Член 1 ЗЛДТДПДВ сочи, че неплатените в сроковет...

Решение № 12854 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 6171/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения по Закона за данък върху добавената стойност и корпоративен данък с лихви. Според легалното определение на чл. 6, ал. 1 ЗДДС, доставка по смисъла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право...

Решение № 12862 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 2452/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2018 г. във връзка с признаване на данъчната основа по фактура като текущ разход. Съобразно чл. 25, ал. 3, т. 6 ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата на фактическото връщане на актива с подобрението от държа...

Решение № 12909 от 20.12.2023 г. по адм. дело № 4646/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС ведно с лихва за забава. По отношение на фактурите с предмет обучение по трудова безопасност се установява наличието на приемо-предавателни протоколи, от съдържанието на които не могат да бъдат извлечени детайлно спецификите на п...

Решение № 50 от 21.06.2022 г. на ВКС по гр. д. № 1666/2021 г., II г. о.

Новата разпоредба на чл. 4а, ал. 1 и 2 ЗСПЗЗ, въведена с изменението на закона в ДВ бр. 42/2018 г., предвижда договор за наем на земеделска земя за срок по-дълъг от една година да се сключи от съсобственик (или съсобственици), които притежават повече от 25% от съсобствения имот, ...

в. Седмичен законник
бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

Вписване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Във връзка с Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9"б" от ЗМИП, подлежат ли на регистрация физически лица, които:   - са регистрирали на личния си адрес фирми, в които са съдружници или са еднолични собственици на капита...

Брак на ДМА, който ДМА вече е бил използван в дейността на предприятието

Дружество Б притежава сграда, която е закупило през 2005 година, правило й е подобрения през годините, с които се е увеличила стойността, последното подобрение е от 2021 година, ползван е данъчен кредит при придобиването и при подобренията на сградата. Очаква се след две години д...

Вътреобщностно придобиване и тристранна операция

През февруари 2024 г. Българска фирма А, регистрирана по ДДС и по закона за управление на отпадъците в България, сключва договор с  фирма от Чехия - Б, регистрирана по ДДС в Чехия  за покупка на метални отпадъци при условие на доставка EXW. В деня на сключване на договора фирма Б...

Годишно изравняване на осигурителни вноски

Собственик на търговско дружество, роден след 1960 г., за цялата 2023 г. внася задължителни осигурителни вноски ежемесечно като самоосигуряващо се лице за всички осигурени социални рискове - за фонд „Пенсии“, фонд „ОЗМ“ и ДЗПО-УПФ, ЗЗО върху минималния осигурителен доход. На 01.0...

Данъчно третиране при продажба на автомобил

Дружество, регистрирано по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС с основна дейност комисиона по посреднически договор със застрахователно дружество и посредническа дейност с небанкови потребителски кредити, закупува: - автомобил, осчетоводен като актив на фирмата от данъчно незадължено ...

Място на работа и работно място според новите разпоредби в Кодекса на труда

Новите разпоредби на КТ изискват в трудовите договори да се регулират мястото и характерът на работа от разстояние. Моля ви за вашето експертно мнение по отношение на дефинициите за място на работа и работно място. Достатъчно ли е за място на работа да се дефинира само населеното...

Прекъсване и започване на социално осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, на което е отпусната пенсия

Самоосигуряващо се лице - регистрииран земеделски стопанин, при започване на дейността през 2015 г. с декларация обр. ОКд-5 “Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице”, която е подадена в законоустановения 7-дневен срок, е избрало да се осигурява за всички осигурени со...

Преминаването към патентно облагане

Една от промените в ЗКПО, осъществени със Закона за изменение и допълнение на закона, предвижда въвеждането на патентен данък за юридическите лица, извършващи дейности по т. 2 от приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ- т. е. промяната засяга юридическите лица, осъществ...

Счетоводни аспекти при неосъществяване на дейност

Фирмата е регистрирана като ЕООД, подадена е декларация за неактивност за 2020 г. Фирмата не е осъществявала дейност, няма приходи от дейността си, не е подадена декларация за започване на дейност, собственикът не се осигурява, офисът е нает под наем, подготвя се за започване на ...

Третиране по ЗДДФЛ на авторски и лицензионни възнаграждения, изплащани от български предприятия в полза на местни физически лица

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 до т. 10 от Закона за авторското право и сродните му права - ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е ...

Справочна информация бр. 15/2024

Централни валутни курсове за периода 5.04.2024 г. - 11.04.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Брой 15 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...

ДВ, бр. 19 от 5.3.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията Президент на Републиката Указ № 47 за награждаване на проф. Илза Константинова П...

в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме назначен на половин щат на трудов договор държавен служител работещ в община. Следва ли да му се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по трудовия договор? От запитването правим извода, че слу...

Издаване на трудова книжка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Български гражданин, кандидатстващ за работа в нашата фирма, е работил само в Англия. Там няма издадена трудова книжка или трудов договор, но има някакво осигуряване, което се вижда в системата на Англия. Трябва ли да му издаваме ние...

Иск за установяване на трудов стаж

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В случай, при който осигурено лице не може да получи документ за осигурителен стаж и доход (УП-3) за периода, през който е упражнявало трудова дейност, поради липса на такава информация у правоприемника на прекратеното осигурително л...

Облагане с ДДС покупка на кола втора употреба от чужбина

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българско дружество купува автомобил втора употреба от италианска фирма – дилър на коли втора употреба. Във фактурата от италианското дружество няма начислен ДДС и е посочено, че се прилага режим на обла...

Отпуск на служител, възстановен на работа по съдебен път

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На служител, който е уволнен неправомерно и е възстановен на работа по съдебен път полага ли му се отпуск за работа на ненормиран работен ден, за времето през което е бил отстранен от работа? Според чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на тру...

Подаване на заявление за отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в държавно предприятие от 23 години полага ми се 32 дни платен годишен отпуск, но поради липса на персонал не съм ползвал нито един ден отпуск за миналата 2023 г. искам да знам как да подам и заявлението за отпуск с цел писмен...

Приложимо трудово законодателство при работа в генетична лаборатория

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Става дума за лаборатория по Медицинска Ге­нетика, която е самостоятелно звено в болнично заведение. В лабораторията се изследва човешки биологичен материал (кръв, амниотична течност) и клетки, изолирани от тях. Според предоставената...

№ 53-00-230 от 15.12.2023 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № ………….. г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодек...

№ 96-00-16 от 23.01.2024 г. ОТНОСНО: възможност за извършване на дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-16/23.01.2024 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като едноличен търговец. Работите на трудов договор на пълен работен ден. Извършвате с личен ...

№ М-24-36-83 от 07.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатени суми по силата на Общински колективен трудов договор

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …, заведено с вх. № …. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: В Общински колективен трудов договор (ОКТД) за сектор „Образование...

№ М-24-37-19 от 19.01.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на изграждането на фотоволтаични електрически централи (ФвЕЦ) върху имот, собственост на трето лице, като лицето, страна по договор за присъединяване на обект на производител на ел. енергия, не притежава право на строеж върху имота

В Централно управление на Национална агенция за приходите е заведено писмено запитване от органи по, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“. Изложена е следната фактическа обстановка: 1. В хода на извършване на ревизионно производство ...

№ М-24-38-77 от 26.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-38-77/11.12.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Капиталът на „Т…. земя“ ООД е собственост на „Т..“ ЕООД и Г.М.. Г.М., в качеството си на физическо...

№ М-24-39-186 от 15.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-39-186, в което е изложена следната фактическа обстановка: … ЕООД е дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, което е част от корпоративната...

№ М-24-39-194 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на глава десета от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на придобити търговски марки

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-194/01.11.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „В….“ ЕАД е с предмет на дейност производство и бутилиране на вино и високо-алкохолни напитки. Дружеството притежава лиценз за пр...

Данъчен календар 1 - 15 април 2024 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 6 от 2024 г.

Президент на Републиката Указ № 57 за награждаване на г-н Алехандро Поланко Мата – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен Министерски съвет Постановление № 45 от 8 март 2024 г. за одобряване на допълнителн...

Осигурителен календар за месец април 2024 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1.03. - 18.03.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

Брой 6 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...