начало
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2018 г.

Облагане на физическо лице за доходи от продажба на апаратура

Въпрос: Нашето дружество закупува от физическо лице като стока апаратура, нужна за основната дейност на дружеството ни. Апаратът представлява стока, закупена преди това от физическото лице от нашето дружество, в този смисъл е втора употреба, ние изку...

Данъчно-правни последици и отговорност от съставянето и/или използването на документи с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност

В настоящия материал ще разгледаме по-съществените според мен последици и видове юридическа отговорност от използването на документи с невярно съдържание с цел избягване установяването или плащането на данъчни задължения. За тази цел ще се спрем на п...

За някои съществени изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от юли 2018 г.

В ДВ, бр. 58/13.07.2018 г., бяха обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), по-голямата част от които целяха да приведат подзаконовата нормативна уредба в съответствие с промените в Кодекса на тр...

Основни изисквания за признаване на приходите съгласно МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

Предприятията, които прилагат Международните счетоводни стандарти, при съставяне на финансовите отчети за 2018 г. трябва да спазват изискванията на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти. Този станда...

Преглед на последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В „Държавен вестник“, бр. 60 от 20.07.2018 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИДППЗАДС), в който се правят изменения и допълнения за привеждането му в съответст...

Транзитните продажби във фокуса на СЕС

Наред с най-широко разпространената традиционна форма за търговска покупко-проджба на стоки, участниците в която са двама – продавач и купувач, в търговската практика не са рядко случаите, при които се извършват и търговски операции с трима участници...

Данъчни аспекти в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация

Въпрос: Какви са данъчните аспекти по отношение на ЗДДС, ЗКПО в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация на качеството и бракува един от продуктите по реализиран износ от българско ДЗЛ? Българското дружество издава кр...

Данъчно третиране на доходите и сделките с виртуални валути

Въпрос: Българско дружество има договорни отношения с много на брой инвеститори, според които за вложени от тях средства във вид на криптовалута ще трябва да им изплаща съответни лихви при фиксиран лихвен процент в единия случай, а в другия според ре...

в. Седмичен законник
бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

Дисциплинарно наказание за повторно нарушение

На служител е наложено наказание предупреждение за уволнение. В рамките на един месец от наказанието същият извършва ново нарушение на трудовата дисциплина. Може ли да му се наложи второ предупреждение за уволнение, или следва да се пристъпи към дисц...

Дисциплинарно наказание или временно отстраняване от работа

Работник отказва да изпълнява задълженията си, за което му е отправено устно предупреждение. Но той продължава демонстративно да нарушава трудовата дисциплина. Има ли право работодателят да го отстрани временно от работа? Какви действия да предприеме...

Закрила при уволнение поради намалена работоспособност

Ползва ли се от закрила по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ при уволнение работник, на който ТЕЛК определя 49% трайна нетрудоспособност? Когато работникът или служителят поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но бе...

Заличаване на наказанието

Преди 5 месеца ме наказаха с “предупреждение за уволнение”. Във фирмата ни предстоят съкращения и се опасявам, че при подбор ще бъда уязвим. Мога ли да поискам наказанието да бъде заличено, след като оттогава нямам никакви провинения? Дисциплинарнит...

Компенсиране на работата в двата почивни дни с почивка през следващата седмица

Работник на подневно изчисляване на работното време е извикан да работи и в двата дни на седмичната почивка. На основание чл. 153, ал. 4 от КТ му се полага един ден почивка през следващата седмица. Дължи ли му работодателят възнаграждение за този поч...

Облагане с ДДС на търговска операция за покупко-продажба на стока

Фирма, регистрирана в България по ДДС, има намерение да осъществи следната сделка: Купува стока от Турция, която стока ще бъде доставена в Албания, тъй като купувачът е италианска фирма, която иска доставката в Албания. Стоката няма да минава през Бъ...

Осигурителен стаж при непълно работно време

Как се зачита осигурителният стаж за пенсия, когато едно лице работи по основно трудово правоотношение на непълен работен ден 4 часа. Същият служител работи и на 4 часа по допълнителен трудов договор при същия работодател. Ощетено ли е лицето в случа...

Ползване на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години при два трудови договора

Имам два трудови договора по 4 часа. Мога ли да ползвам неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за дете до 8 г. само при основния работодател, а при втория работодател да си ходя на работа? В чл. 167а, ал.1 от КТ е предвидено, че след използването на отпу...

в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

Договор за изпитване

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Колко време може да ме държи работодател на изпитателен срок? Кодексът на труда (КТ) е предвидил специални правила за т.нар. договори за изпитване. Идеята на законодателя е да се даде възмож...

Командироване в чужбина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Командирован съм в Дания от Българска фирма която ми осигурява път до и от работното място, самолетни билети от България до Дания и о...

Обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност поради общо заболяване

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице на трудов договор с общ осигурителен стаж три месеца излиза в болнични. Няма право на обезщетение от НОИ. Работодателят трябва л...

Обезщетение при пенсиониране

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При пенсиониране една година преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО без прекъсване на трудовия договор в предприятие в което работя ...

Облагане по ЗДДС на доставката на услуга по предоставяне на автомобили и мотоциклети под наем

В информационна система "Сиела" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество отдава под наем автомобили и мотоциклети на физически и юридически лица в трета страна, като е наело офис и паркинг в тази страна Автомобилите и мотоциклет...

Право на приспадане на данъчен кредит

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Юридическото лице "Х" е с нестопанска цел и е регистрирано по ЗДДС. В началото на месец март 2018 г. "Х" получава одобрение на 3 проектни предложения по оперативна програма ...

Продажба на вещ, притежавана от ЕТ

В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Възможно ли е физическото лице да предостави под наем или да продаде вещта, която притежава на предприятието си като едноличен търговец? В та...

Регистриране и отчитане на фактури в дневника за продажби по ЗДДС

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводител" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Българско дружество купува стока от Украйна и без да достига стоката до територията на България директно я внася в Румъния и я продава на регистрирани по р...