сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Лихвите и данъчното им третиране по ЗДДС

Редица дейности от съвременната стопанска практика са неразривно свързани с ползването на лихви, било в качеството им на цена за ползване на паричен ресурс, било за определяне размера на обезщетенията при неизпълнени в срок парични задължения или за ...

Отчитане на работното време

(Решение на Съда на ЕС и българската правна уредба) Решение на Съда на Европейския съюз по Дело C 55/18 от 14.05.2019 г. На 14 май 2019 г. Съдът на Европейския съюз (ЕС) излезе с Решение по Дело C 55/18, съгласно което членове 3, 5 и 6 от Директива ...

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им ...

Промени и нови правила за регулирането на лихвените разходи по реда на ЗКПО за 2019 г.

[[table_1]] [[table_2]]...

Годишен финансов отчет на микропредприятията

Въпрос: Дружество ООД за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. прилага НСС и попада в категорията на микропредприятията по смисъла на чл. 19, ал. 2 от ЗСч. За 2016 г. и 2017 г. дружеството е съставило и съответно публикувало в Агенцията по вписванията пълния к...

Доставки на услуги, извършвани по електронен път по смисъла на 1, т. 14, б. ”а” от ДР на ЗДДС

Въпрос: ЮЛНЦ, регистрирано в България, което не осъществява стопанска дейност и има приходи единствено от членски внос, заплаща за услуги хостинг и облачно пространство, предоставени чрез платформи като Amazon. 1. ЮЛНЦ данъчно задължено лице ли е по...

Закупуване от физическо лице на употребявани лични вещи

Въпрос: „АБВ“ ЕООД е регистрирано по ДДС по чл. 100, ал. 1. „АБВ“ ЕООД закупува от физическо лице стари фотоапарат и 3 обектива (дружеството е с предмет на дейност - „фотография“). Закупените апарат и обективи се явяват вещи на физическото лице и сам...

Издаване на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС

Отговор: При така описаните обстоятелства сте процедирали вярно, т.е. по силата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС като получател на доставка с местоизпълнение на територията на страната, предоставена ви от лице, което не е установено на тази територия ...

в. Седмичен законник
бр. 33, 16 - 22 септември 2019 г.

Откриване на същия щат след уволнение поради съкращаване на щата

Работодател уволнява работник от длъжност поради съкращаване на щата. Има ли законово определен срок след уволнението в щата да се открие закритата длъжност и да се назначи нов работник? При закриване на част от предприятието или съкращаване на щата...

Отчитане на разходите в бюджетната организация

С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощ...

Регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

Търся разяснение за въвеждане на новите моменти съгласно отчитане на продажби с касов апарат и свързване с програма СУПТО на производствено предприятие - печатница. До момента производствената дейност - производство и продажби на хартиени изделия, с...

Документацията при трансферно ценообразуване

Сред дефинициите на понятията, дадени с допълнителните разпоредби (ДР) на действащата редакция на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), няма дефиниция, която да определя съдържанието на понятието “трансферно ценообразуване” за целите и по ...

Приложението на нулева данъчна ставка в хипотезата на чл. 33 от ЗДДС

Разпоредбите на чл. 33 от ЗДДС регламентират условията за прилагане на нулева данъчна ставка при доставките, свързани с обработка, преработка или поправка на стоки. Тъй като при осъществяването на тези дейности на практика се извършват доставки на ус...

Въпроси и отговори, касаещи СУПТО, актуални към 02.09.2019 г.

Национална агенция за приходите I. Фактическа обстановка и въпроси: ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и като такова има абонаментни договори за извършване на текущо счетоводно обслужване на раз...

Европейското право в областта на прякото данъчно облагане

Данъчното облагане е сфера, която е в суверенитета на държавите членки с изключение на случаите, когато данъците могат да се използват за изкривяване на конкурентната среда в рамките на ЕС. За разлика от косвеното данъчно облагане, където се изисква ...

Справочна информация бр. 33/2019

Централни валутни курсове за периода 09.08. - 12.09.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

Договор за изпитване

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли разлики между договора за изпитване и нормалния трудов договор? В Кодекса на труда (КТ) има текстове за договорите за изпитване, които вече се ползват масово от работодателите. Всъщно...

Минимална почасова ставка

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Длъжен ли е собственикът на фирмата, в която работя да ми плаща по 3.37 лв. на час колкото е тарифната ставка за минималната работна ...

Разходи, свързани с транспортиране на стоки с наето МПС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “AБ” АД извършва дейност в сферата на търговията на дребно с хранителни и нехранителни продукти през поръчки по интернет. То не поддържа склад, а получава стокат...

Санкции по Програмата за селски райони при неизпълнение на бизнес плановете

Във в. "Капитал" Кристина Цветанска, председател на БАКЕП, отговаря на въпроса: Какви са санкциите по Програмата за селски райони при неизпълнение на бизнес плановете? Вече сме в края на настоящия програмен период и голяма част от проектите по първи...

Софтуер за управление на продажбите

В сайта на НАП експерти отговарят на въпроса: Приравняват ли се програмите за фактуриране към изискванията на софтуер за управление на продажбите? Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС "софтуер за управление на продажбите в търговския обект" (СУПТО) е в...

Сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител работи в условията на сумирано изчисляване на работното време, при тримесечен период на отчитане. Основното трудово възнагра...

Ученически отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Към настоящия момент работя в общинска администрация. Преди да започна работа се записах да уча в - ДИКПО-Варна към ШУ "Епископ Конст...

№ 08-Г-1 от 06.02.2019 г. Относно: просрочени задължения на заличен търговец

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 08-Г-1/10.01.2019 г., сте изложили следната фактическа обстановка: При извършена проверка в Търговския регистър е установено, че …………..е със статут на заличен търговец. Дружеств...

26 септември 2019 г. Актуални проблеми на трудовите отношения
БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН СЕМИНАР

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ вижте подробности...
27 ноември 2019 г. е-Търговия - Данни - Сигурност
ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

Адв. Мария ПАПАЗОВА - Електронна търговия - Задължителни правила. Общи условия. Конкуренция. Защита на потребителите
Адв. д-р Ирена ГЕОРГИЕВА - Данни на потребителите - Политики. Директен маркетинг. Форми и бисквитки на сайтовете
Георги БЪЧВАРОВ - Информационна сигурност – Системи, стандарти, изисквания, рискове и защита
  вижте подробности...
21 януари 2020 г. Годишен счетоводен семинар 2020 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР

Калина ЗЛАТАНОВА - Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Мина ДИМИТРОВА - Годишно данъчно приключване 2019 г. по реда на ЗКПО
Аспасия ПЕТКОВА - Експерт по социално осигуряване
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - Дисциплинарна отговорност и наказания. Прекратяване на трудовия договор
  вижте подробности...