начало
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2019 г.

Облагане доходите и осигуряване на български гражданин, работещ в Австрия

Въпрос: Земеделски производител - физическо лице, се осигурява върху минималния осигурителен доход. Физическото лице ще започва работа по трудов договор във Виена. Дейността и осигуряването на ЗП в България ще продължава да се осъществява от наети ра...

Данъчно третиране по реда на ЗДДС на доставките, извършвани в случаите на учредено право на строеж срещу извършване на строителна услуга

[[table_1]]...

Инвестиционният посредник като организатор на системи за търговия по новия Закон за пазарите на финансови инструменти

За разлика от отменения закон новият Закон за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г.), в сила от деня на обнародването му - 16.02.2018 г., с изключение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1 - 3 ЗПФИ относно доставчиците на к...

Новият стандарт МСФО 16 Лизинг

От 01.01.2019 г. влезе в сила новият стандарт за лизинга – МСФО 16 Лизинг, който е приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2017/1986 от 31.10.2017 г. (Официален вестник, бр. L 291 от 9.11.2017 г.). Стандартът въвежда нови изисквания за призн...

Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ през 2019 г.

Измененията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица са обнародвани в ДВ, бр. 9 от ...

Ред за изплащане на трудови възнаграждения и на осигурителни плащания на упълномощени лица

Трудовото възнаграждение като парично плащане, дължимо от работодателя на работника или служителя срещу положения от него труд, има личен характер, както и предоставянето на работната сила може да става само лично, а не и чрез пълномощник. Този принц...

Социално-икономическата подкрепа за хората с увреждания според Закона за хората с увреждания

В брой 105 на „Държавен вестник“ от 18.12.2018 г. е обнародван Законът за хората с увреждания (ЗХУ). С § 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на този закон е отменен Законът за интеграция на хората с уврежания (ЗИХУ). До отмяната му ЗИХУ...

Определяне на нетна реализируема стойност на материални запаси

Въпрос: При наличие на значителна обезценка на МЗ (следствие на повреда) до тяхната реализуема стойност към датата на изготвяне на финансовия отчет налага ли се оценката да бъде изготвена от независим оценител? Възможно ли е предприятието само да пре...

в. Седмичен законник
бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

Коригиране на допусната грешка

През 2016 г. имаме начислен и платен данък върху дивиденти, но не са начислени и платени дивидентите. Как най-лесно да се коригира допуснатата грешка? Информацията за данъчните и осигурителните задължения се съдържа в данъчно-осигурителна сметка ...

Отказ за издаване на удостоверения обр. УП-2 и обр. УП-3

Има ли работодателят право при поискване от моя стнана да ми откаже издаването на УП-2 и УП-3 за осигурителен доход и осигурителен стаж, придобити след 2010 г.? При прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е длъжен да представи пре...

Отчитане на неправителствени дарения

Дружество “Х” кандидатства по програма на Европейската банка за възстановяване и развитие. Програмата се казва Advisory support to boost small businesses in Bulgaria. В рамките на програмата малки и средни предприятия кандидатстват за финансиране на ...

Право на платен отпуск за подготовка на докторантура

Докторант на редовна докторантура работи и на 4-часов трудов договор. Има ли право на платен отпуск за подготовка на дисертацията? За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” работниците и служителите, зачислени на за...

Преназначаване на майка на по-ниска заплата след отпуска по майчинство

Предстои да се върна на работа след отпуск по майчинство. Има ли работодателят право да ме преназначи на друга длъжност с по-ниско възнаграждение? Условията при осъществяване на трудовата дейност се определят от страните в трудовия договор. Изменени...

Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Фирмата произвежда продукция, която продава в собствен магазин и доставя на клиенти при предварително заявени количества и вид артикул. Доставките се извършват със собствени превозни средства и от лица, назначени на трудов договор във фирмата. При из...

Прихващане на недължимо платени или събрани суми за данъци и задължителни осигурителни вноски

Съдружник в ООД, участващ с личен труд в дружеството, се е осигурявал върху 1000 лева месечен доход за 2018 г., но не е получил никакви доходи от дружеството. Как могат да му бъдат възстановени надвнесените осигуровки, след като лицето няма други дох...

Процедура за правото на държавна служителка да ползва 2 часа на ден за кърмене на малко дете

Има ли законова процедура за ползване на отпуск в размер 2 часа на ден по чл. 63 от Закона за държавния служител? В съответствие с чл. 63 от Закона за държавния служител държавна служителка има право да ползва и отпуск за кърмене и хранене на малко ...

в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

№ 94-00-128 от 02.11.2018 г. Относно: Облагане на приход от обезщетение, получено от фондация, която не е извършвала стопанска дейност

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 22.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: В запитването е посочено, че фондацията не е извършвала стопанска дейност. Притежавала е соб...

№ 96-00-277 от 29.11.2018 г. Относно: допусната техническа грешка при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ … е постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-277/23.11.2018 г., с което е описана следната фактическа обстановка: При попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. е допусната техническа грешка...

Брутно трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Аз съм служител във фирма и през календарната година съм ползвала платен годишен отпуск два пъти по 10 дни. Работя на 8-часов работен...

Внасяне на осигурителни вноски за цялото или част от времето на обучение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Мога ли да направя осигуряване за минал период със свободна професия като самоосигуряващо се лице? Кога мога да включа висшето си обр...

Времето за бременност, раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Майка ми е на пенсионна възраст, но не й достигат години стаж. Колко години ще й се зачетат като трудов стаж за две деца, родени съот...

Допълнително трудово възнаграждение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих като лекар-анестезиолог, при пенсионирането ми бе изплатено 6 заплати, но не брутни. ТРЗ отговори че се изплащат: 1. основнат...

Изплащане на обезщетение от две или шест брутни заплати при пенсиониране

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако лицето е работило при същия работодател през последните 10 г. от трудовия си стаж, дължимото обезщетение е брутното трудово възна...

Изплащане на обезщетение при пенсиониране на учител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител със стаж като възпитател в ДДЛГ 18 години учителски стаж в ДГ пет години без прекъсване от едната длъжност после другата има л...

1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя
–  Издание 2019 г.  –

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в 4-те раздела: • Счетоводно отчитане • Данъчно облагане • Трудово право • Осигуряване •

Счетоводно отчитане

Христо ДОСЕВ
д.е.с., регистриран одитор

                 Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други.
 

Данъчно облагане


Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО.

 • ЗДДС - Мина ЯНКОВА -
  началник-отдел в МФ

                  Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
 • ЗКПО - доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ -
  д.е.с., регистриран одитор

                  Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.
 • ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВА
  данъчен експерт в НАП

                  Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Трудово право

доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

                Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.

Осигуряване

Аспасия ПЕТКОВА
експерт по социално осигуряване

                Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.

 

ПОДРОБНОСТИ И ЗАЯВКИ...