начало
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2018 г.

Бенчмарк за лихвен процент

По силата на § 1 от влезлия в сила, считано от 01.07.2018 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр.51 от 19.06.2018 г.) бяха създадени две нови алинеи към чл. 58 от ЗКИ. Съгласно чл. 58, ал. 5 от ЗКИ, когат...

Преглед на по-значимите изменения в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В „Държавен вестник“, бр. 58 от 13.07.2018 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС), с който се правят изменения и допълнения за привеждането му в съответ...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) са публикувани в ДВ, бр. 60 от 20 юли 2018 г., и влизат в сила същия ден (20 юли 2018 г.). По-важните промени се отнасят до следните хипотези: 1. Акцизни стоки, з...

Статутът „търговец” при продажби на недвижими имоти от физически лица

Не са рядкост случаите, при които физически лица извършват дейности, при които действат като търговци, без да отчитат и да се съобразяват със задълженията, които произтичат от това. Така например, когато нерегистрирано като едноличен търговец (ЕТ) ме...

Възнаграждение на адвокат

Въпрос: Съдружник в адвокатско дружество, регистрирано по ЗЗД, иска да получава възнаграждение от дружеството в качеството си на адвокат. По какъв начин би могъл да получава възнаграждение? Възможно ли е да бъде назначен на трудов договор? Отговор: ...

Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение на работника или служителя от работодателя

Въпрос: Българско дружество увеличава основната заплата на служител от следващия месец въз основа решение на управителя. Съществува ли нормативно изискване документът, с който се увеличава възнаграждението, да бъде подписан и от двете страни (управит...

Защита на личните данни в трудовите договори и договори с клиенти

Въпрос: Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни в трудовите договори и договори с клиенти необходимо ли е да се включи допълнителна клауза за защита на предоставените ни лични данни като администратор, или може да се подпише д...

Изплащани транспортни разходи на непедагогически специалисти

Въпрос: Съгласно последната промяна на Наредба №1 от 16.01.2017 г., с която се уреждат условията и редът за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищно...

в. Седмичен законник
бр. 33, 17 - 23 септември 2018 г.

Възстановяване на изплатено обезщетение при отмяна на дисциплинарно уволнение

С решение на съда е отменено дисциплинарно уволнение. Трябва ли на възстановения да се върне изплатеното му обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ? Когато заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е призната за незаконосъобразна и работникъ...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Интересува ме дали в трудовия договор трябва да бъде упоменато допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит? Ние, разбира се, начисляваме и заплащаме такъв, както е по закон, но при сключване на нов трудов догово...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 33/2018 г.

Дело C‑182/17, решение от 22 февруари 2018 г. страни: Massimo Orsi (C‑ 217/15), Luciano Baldetti (C‑ 350/15) Предмет на спора са критериите за определяне на доставката като възмездна. Запитването е от унгарски съд. Спорът е между О...

Корекция на данъчна фактура

Клиент на регистрирано по ЗДДС дружество е фирма от Ирландия. Съгласно сключен договор между двете българското дружество оказва услуги по разработване на софтуер на ирландското. Възнаграждението, което ирландското дружество заплаща на българското дру...

Ползване на отпуск от майка с дете до 7-годишна възраст

Наша служителка, майка на дете до 7-годишна възраст, със заявление уведомила работодателя за желанието си да ползва полагащия се за годината платен годишен отпуск през определен период от време. Престанала да се явява на работа, без да е получила раз...

Право на отпуск за задочна докторантура

Необходимо ли е служителят да е зачислен на докторантура със съгласието на работодателя, за да има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ? Правната уредба е ясна. За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” ра...

Ремонт на нает актив

Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по българското законодателство, което няма регистрация по ЗДДС, притежава недвижим имот (апартамент). Дружеството е сключило договор за наем на апартамента с ФЛ, което ще го ползва за живеене. Тъй като...

Подмяна на разграничима част от ДМА

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира подмяната на разграничима част от ДМА. На практика е допустимо (параграф 3.2 от СС 16) даден ДМА, който се състои от разграничими съставни части, които поотделно покри...

в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2018 г.

Данъчен режим при доставките на стоки

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На регистрирано по ЗДДС българско дружеството предстои да сключи сделка с американска фирма за производство на патентовани от последната издел...

Данъчно третиране на дигиталните валути

В Информационна система „Сиела“ Теодора Георгиева, юрисконсулт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на дигиталните валути? Данъчното третиране на дигиталните валути е необходимост, но и предизвикателство за съвременното законодателство п...

Източници на информация, даващи индикация за обезценка на активи

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои са външните източници на информация и вътрешните източници на информация, даващи индикация за обезценка на активи? 1. Външни източници на информация - Информация...

Кога отпада задължението за издаване на фискална касова бележка

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Предприятие извършва поръчка за доставка на материали. Доставчикът е определил начина на изпращане и плащане чрез наложен платеж по куриер. При д...

Корекция на подадена данъчна декларация

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Към датата на първоначално подадената годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г., с която е ползвано данъчно облекчение за лица...

Обжалване на разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване

В сайт ана МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд отговарят на въпроса: В осигурителния доход за пенсиониране, са ми отказани да бъдат включени суми, получени през 1989 г. заради това, че в приетите ведомос...

Ранно пенсиониране по чл. 68а от КСО

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд отговарят на въпроса: От 30.04.2018 г. съм съкратена по чл.328 ал.1 т.2. През 2019 г ми предстои пенсиониране. Тъй като обезщетението за безработица не се с...

№ 16-12-13 от 18.01.2018 г. Относно: прилагане на счетоводното законодателство – сделка с отдаване под наем на движими вещи с особен залог

Фактическа обстановка: Банка, в качеството си на първи по ред заложен кредитор, вписва пристъпване към изпълнение в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) на движими вещи (машини), предмет на особен залог, с които е обезпечен банков кредит. В...