Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
 
сп. Български законник
бр. 6 от 2023 г.

Данъчно събитие по ЗДДС при сделки по условията на EXW и CPT

Свободното движение на стоки е една от особеностите на въреобщностната търговия, която води до определена специфика в механизма за функциониране на данъка за добавената стойност. Независимо от това, предвид това, че в нея участват търговци, установен...

Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция

От 01.01.2023 г. влезе в сила важно изменение на МСС 12 Данъци върху дохода, свързано с признаването на отсрочени данъчни активи и пасиви. Названието на изменението на МСС 12 е „Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична о...

Третиране по ЗДДС при получена от българско дружество услуга за ремонт с начислен ДДС, извършена на територията на трета страна от доставчик – данъчно задължено лице

Разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регламентират общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга. Според тези правни норми мястото на изпълнение на доставка на услуга се ...

Данъчна ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения

Въпрос: Водя счетоводство на хотел. Хотелът предлага само нощувки. Може ли да начислява намалената ставка по ДДС - 9%? Отговор: Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗДДС данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително пр...

Данъчни аспекти при лизингов договор

Въпрос: Фирма има сключен договор за лизинг на лек автомобил от м.02.2020 г. с първоначална вноска и финансирана част за 24 месеца. Лекият автомобил е заведен като актив през 2020 г. със следната стойност 41 900 лв., като не е ползван данъчен кредит....

Данъчното третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия

Въпрос: Обслужваме дружество, което отдава под наем помещения от собствен обект. Дружеството наемодател е регистриран по ЗДДС, наемателите са юридически лица, регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС, както и физически лица. Помещенията се ползват за ст...

Доставки на услуги, възникващи във връзка с предоставяне на кредити от регистрирано по ЗКИ дружество

Въпрос: Дружеството е регистрирано по чл. 3а от ЗКИ с основна дейност предоставяне на кредити. Интересува ме: 1. таксите за юридическо обслужване, 2. таксата за издаване на референция за задълженията по договорите за заем към определена дата и 3. так...

Неразпределена печалба в ООД

Въпрос: Фирма ООД в края на годината има натрупано кредитно салда по сметка 122 - неразпределена печалба от минали години. 1. Може ли с протокол от общото събрание да се вземе решение тази печалба да не се изплащат на съдружниците, а да се отнесе в с...

Облагане доходите на лице, упражняващо свободна професия

Въпрос: Българско физическо лице, регистрирано като работещо като свободна професия има договор с финландска фирма. Всеки месец фактурира договорената за работата си сума в евро. Получава парите си в лева в левова сметка в Българска банка. Примерно ф...

Облагане доходите на чуждестранни лица, платени от българска фирма

През 2022 г. в едно дружество са изплащани възнаграждения на ЧЮЛ (чуждестранни юридически лица) и ЧФЛ (чуждестранни физически лица) за предоставени консултантски услуги, по издавани инвойси от ЧФЛ граждани на трети страни и на ЕС и ЧЮЛ - регистрирани...

Облагане на предоставена безплатна консумация на работници в ресторанти

Въпрос: Нашата фирма предоставя ресторантьорски услуги, като оперира 20 ресторанта за бързо хранене. На работниците в ресторантите се предоставя безплатна консумация до определена сума. Може ли този разход да се третира като социален разход в натура ...

Облагане по ЗДДС на адвокатски услуги за чуждестранни лица

Въпрос: Адвокат в България, говорещ чужди езици – самоосигуряващ се на свободна практика тук, нерегистриран по ЗДДС, няма достигнат праг за регистрация, има само регистрация по БУЛСТАТ – обслужва чуждестранни физически и юридически лица от държави от...

Облагане с ДДС на сделки за преотдаване под наем на част от наетите имоти

Въпрос: Ние сме наемател на офис площи, част от които преотдаваме под наем. В тази връзка получаваме фактури за ел. енергия и природен газ, част от които също префактурираме. Във фактурите от нашия наемодател природния газ е с данъчна ставка от 9%. С...

Осигуряване на македонски гражданин, работещ за българска фирма

Въпрос: Фирма занимаваща се с транспорт със товарен автомобил над 12 т. В момента собственика извършва транспорт за италианска спедиция със курсове във Германия основно, Холандия, Белгия и други държави от ЕС, където го изпратят. Иска да назначи маке...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице в ЕООД

Въпрос: Възможно ли е самоосигуряващо се лице в ЕООД да се осигурява върху доход над минималния, въпреки че не получава никакви доходи освен от дивиденти. Ще му бъде ли признат осигурителният доход при пенсия? Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 1 от КСО о...

Осигуряване на управител на ООД - пенсионер

Въпрос: Управител на ООД, пенсионер по възраст се осигурява само здравно. Иска да начисляваме възнаграждение за възнаграждение за положен личен труд в размер на 710 лв., колкото и МОД за СОЛ. Освен здравни осигуровки и ДДФЛ трябва ли да му начислявам...

Попълване на част I на УП - 1

Въпрос: Следва ли в т. 1 от УП-1, при маркиране на вида на пенсията (за осигурителен стаж и възраст), да се допълва основанието чл. 68 , ал. 1 от КСО (една година по-рано) тъй като имам случай, в който ТП на НОИ изискват допълнително от лицето, което...

Прекратяване участието на съдружник в ООД

Въпрос: През 2012 г. двама съдружници от ООД напускат фирмата. Направени са всички изисквания по ТЗ. След съставен счетоводен баланс към края на месеца, през който е постъпило писмено предизвестие на съдружниците им, е прекратено участието в ООД. От...

Реализиране на доходи от продажба на апартаменти от физически лица

Въпрос: Четири физически лица (две семейства) купуват поземлен имот (УПИ) през 2019 г. по „Х“ идеални части на семейство. Започват строеж на многофамилна жилищна сграда през 2021 г. Сградата е със седем броя апартаменти, които лицата възнамеряват да ...

Трудови спорове относно законността на уволненията

Въпрос: В Областно пътно управление от 2017 г. е назначено лице, което е на длъжност главен специалист-касиер в отдел „Административно обслужване“. Със заповед от 2012 г. работи сестрата на лицето като държавен служител на длъжността - финансов контр...

Удостоверението А1 в сектор международен транспорт

Въпрос: Наето лице по трудов договор, български гражданин, с постоянен адрес и адрес на пребиваване - България, работи на длъжност шофьор - товарен автомобил международни превози, с работодател българско юридическо лице, със седалище и адрес на управ...

№ 26-В-343#1 от 14.11.2022 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Турция

В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило запитване, заведено с вх. № по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която българско дружество има намерение да сключи граждански договор с физическо лице - местно...

№ 3-1389 от 16.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, начислени/изплатени от местно юридическо лице в полза на чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при извършване на услуги

Според изложеното в запитването дейността на ЕООД е строителство. Дружеството желае да назначи по трудов договор лице с двойно гражданство – турско и българско. Лицето е с център на жизнените интереси в Република Турция. Задълженията, които лицето ще...

№ 3-1392 от 16.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатено обезщетение по чл. 200, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)

Според изложеното в запитването в Районен съд е постъпило заявление от работещо в съда лице за изплащане на обезщетение по чл. 200, ал. 3 от КТ за пропуснати ползи. Същото е било в отпуск поради временна неработоспособност вследствие на трудова злопо...

в. Седмичен законник
бр. 20, 22 - 28 май 2023 г.

Временна неработоспособност на самоосигуряващо се лице

Лице, назначено по трудов договор, е в болнични. В същото време е СОЛ в друга фирма и се осигурява само за пенсия (на ниския процент). Необходимо ли е лекарят да издава втори болничен при това положение? При положение че вече е издаден такъв, как сле...

Данъчно събитие при продажби на стоки чрез поръчки по пощата и електронен път

Кога настъпва данъчното събитие при продажби на стоки чрез поръчки по пощата и електронен път (във връзка с чл. 25, ал. 3 ЗДДС), когато получателите са юридически лица и желаят да си получат фактурата заедно със самите стоки? По-конкретно коя е датат...

Забрана за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ

При подадени навреме документи от втория родител с искане да ползва 5 месеца от неплатения отпуск по чл. 167а от КТ на първия родител, има ли неговият работодател право да му откаже или просто да не му разреши да ползва този отпуск? Разпоредбата на ...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор поради неизплащане на работна заплата

Има ли право на обезщетение за оставане без работа служител, който прекратява трудовия договор поради неизплащане на трудовото възнаграждение? Работникът или служителят има право да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работод...

Облагане с ДДС при доставка на право на строеж и строително-монтажни работи

Дружеството е инвеститор, който изгражда жилищен комплекс от къщи и блокчета. 1. На фирмата е учредено право на строеж и предстои въвеждане в експлоатация на първите два етапа. Ако е изчислено, че фактическата себестойност на обезщетението е по-висок...

Отпуск при смърт на близък човек

Допълнителният платен отпуск поради смърт на близък човек за кои роднини се отнася? Как да се разбира "денят на събитието“ - датата на смъртта или датата на погребението? Работодателят е длъжен да освобождава от работа за два работни дни работник ил...

Отстъпено право на строеж върху имот - данъчно задължено лице по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци

Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси - ЗМДТ, с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в с...

Отчитане на произведената електрическа енергия от фотоволтаична система

Фирмата ни има инсталирана фотоволтаична система. Част от произведената електрическа енергия използваме за собствени нужди, а останалата я продаваме на енергодружество. Какви документи и счетоводни записвания следва да се водят за производството на е...

Оформяне на прекратяването на трудовия договор след отмяна на незаконно уволнение

Съдът отменя уволнението като незаконно и възстановява лицето на работа. То не подава някакво заявление, нито се връща на работа. Какво следва да предприеме работодателят? Решението на съда за отмяна на незаконно уволнение и възстановяване лицето на...

Прехвърляне право на собственост върху лизингов актив

През 2019 г. регистрирано по ЗДДС еднолично дружество е сключило лизингов договор за лек автомобил, с опция за придобиване на собственост върху автомобила след изтичане срока на договора. Предвид режима за ползване на превозното средство от собствени...

Нови моменти в системата Интрастат

Във връзка с направените изменения в Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки (обн. в ДВ, бр. 61 от 2022 г.) в ДВ, бр. 39 от 2 май 2023 г., е публикувано изменение на Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат....

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за приложението на чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 4/2020 от 09.05.2023 г. по Тълкувателно дело № 4/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД...

Временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби

Национална агенция за приходите С § 9 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 99/2022 г., в сила от 08.10.2022 г.,) е въведена задължителна временна солидарна вноска за 2022 г. и 2023 г. за генерираните свръхпечалби от лица, извършващи дейност в отраслите на су...

Справочна информация бр. 20/2023

Централни валутни курсове за периода 12.05.2023 г. - 18.05.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

Брой 20 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...

ДВ, бр. 36 от 21.4.2023 г.

Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и деветото Народно събрание Решение за избиране на председател на Четиридесет и деветото Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила з...

ДВ, бр. 37 от 25.4.2023 г.

Народно събрание Решение във връзка с работата на Народното събрание Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Решение за прекратяване пълномощията на народен пред...

От 1 юни размерът на месечните социални помощи за всички групи в уязвимо положение ще се увеличи значително

Той ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от пр...

в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

№ 94-00-26 от 23.02.2023 г. ОТНОСНО: Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-26/23.02.2023 г. относно приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Назначен сте на трудов дого...

№ 94-00-28 от 27.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице във връзка с установени задължения за задължителни осигурителни вноски с ревизионен акт

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-28/27.02.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Заплатил сте пълната сума по Ревизионен акт № ……/25.01.2023 г. и сте бил с непрекъснат...

Заплащане при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В търговска фирма продавачките в магазина работят по график. Графикът е съобразен с броя на работните дни за месеца по 8 часа. Работи се и събота, като отработените дни в събота влизат норматива часове з...

Кога пенсионер с фирма може да не плаща здравни осигуровки

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) се осигурява като самоосигуряващо се лице, но внася само здравни вноски, тъй като е пенсионер. През последн...

Право на отпуск на бащата (осиновителя) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст при близнаци

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам 2 деца - близнаци. Полага ли ми се отпуск по чл. 164в, ал. 1 за всяко дете поотделно в размер на 2 месеца (общо 4 месеца) до навършването на 8 годишна възраст на децата или за двете заедно, което оз...

Право на платен годишен отпуск при използване на неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 2

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм в 4-годишен неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 2. Губя ли си правото на платен годишен отпуск за този период? Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искан...

Преминаване към сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в международна компания на сменен режим на работа. Прекият ни ръководител заяви устно, че от 01.05.2023 г. се въвежда сумарно изчисление на работното време, като ще се работи на националните празн...

Регистриране на трудов договор в НАП

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Асистент във висше училище по кой член следва да се регистрира в НАП - по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ или по чл. 67, ал. 1 т. 2, тъй като по чл. 67, ал. 1 т. 2, както пише в ЗВО, не може да се подаде срок ...

№ 08-00-2 от 23.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-2/23.02.2023 г., относно прилагане на ЗМДТ и ДОПК. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Лице с постоянен адрес в гр. З….. е декларир...

№ 20-33-4 от 05.01.2023 г. ОТНОСНО: Подаване на данни по декларации образец № 1 и образец № 6 за наети лица по трудово правоотношение при смърт на физическо лице - земеделски стопанин

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 20-33-4/05.01.2023 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ….., офис ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Земеделски стопанин (ЗС) е починал на 30....

№ 94-00-14 от 31.01.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-14/31.01.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дъщеря Ви е състезател по тенис и участва в различни национални и международни турнири, от къ...

№ 94-00-27 от 24.02.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-27/24.02.2023 г. От изложена фактическа обстановка в запитването и допълнително разяснение в проведен разговор се установява, че работите по трудов догов...

№ 94-00-32 от 07.03.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-32/07.03.2023 г. Посочвате, че ще учредите право на строеж през 2023 г. на строителна фирма срещу задължение за построяване на обекти. Предполагате, че ще...

№ 96-00-20 от 02.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-20/02.02.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През м. октомври 2019 г. по т.д. № 192/2019 г. по описа на Окръжен съд – ………. е открит...

№ 96-00-7 от 16.01.2023 г. ОТНОСНО: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-7/16.01.2023 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност – инвестиране в недвижим...

Данъчен календар 16 - 31 май 2023 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос/вътресъюзен износ, съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец април 2023 г. До 25...

Държавен вестник в бр. 9 от 2023 г.

ДВ, бр. 32 от 8.4.2023 г. Министерски съвет Постановление № 51 от 6 април 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Министерство на транспорта и съобщенията Наредба за до...

Справочна информация бр. 9/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10.04. - 25.04.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...

Брой 9 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...