начало
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2018 г.

Годишната данъчна декларация за облагане доходи на починал ЕТ

По силата на действащите разпоредби на Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) физическите лица - наследници по закон или завещание на починали лица имат възможност да подават данъчна декларация на починалия. Това е нова възможност,...

Промените в ЗКПО през 2018 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане са направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.). От 1 януари 2018 г. годиш...

Уволнение на бременна служителка по време на масови уволнения

Решение на Съда на ЕС от 22.02.2018 г. по дело C 103/16 На 22 февруари 2018 г. Съдът на Европейския съюз излезе с решение по дело C 103/16, постановено във връзка със спор между бременна испанска гражданка с нейния работодател, различни синдикални се...

Kорекция на ползвания кредит при придобиването на имота по реда на чл. 79, ал. 3

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува недвижим имот апартамент и ползва данъчен кредит за него. Изминават повече от 5 години от датата на придобиването на имота и дружеството решава да го продаде. Според чл. 45, ал. 3 от ЗДДС ос...

Данъчно третиране на апортна вноска на сграда в дружество

Въпрос: През юни 2012 г. е направена апортна вноска на сграда в дружеството ни. Апортиращият не е ползвал данъчен кредит при придобиването на сградата. Сградата се използваше за необлагаеми сделки. На 01.11.2017 г. сградата е продадена и при продажба...

Облагане с ДДС продажба на недвижим имот

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува през 2007 г. офис в Бизнес център с договор от физическо лице без ДДС. Ако сега продаде въпросния офис, следва ли да дължи ДДС за продажбата, като се има предвид, че не е ползван данъчен кредит при покуп...

Определяне на годишните данъчни амортизации

Въпрос: ЕООД закупи през м. октомври паркомясто за стойност 12 000 лв. Към коя категория активи следва да се заведе паркомястото и подлежи ли на амортизации? Отговор: Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при о...

Определянето на окончателния размер на месечния осигурителен доход

Въпрос: Самоосигуряващо се лице (регистрирано като упражняващо свободна професия) е избрало да се осигурява през 2017 година върху максималния размер на осигурителния доход - 2600 лв. През месец 02.2017 г. лицето е боледувало 5 дни, за които дни е по...

в. Седмичен законник
бр. 15, 16 - 22 април 2018 г.

Някои практически затруднения във връзка с командироването в чужбина

Командироваме наши служители в европейски държави (вкл. Швейцария) и трети страни. Те са инженери по телекомуникации и извършват услуги в тази сфера. Ние сме подизпълнители по проекти на тези територии. Нашият възложител (клиент) е от САЩ. Плащаният...

Отчитане на наем

ЕООД има сключен договор за наем на помещение с физическо лице, като в договора наемът е в размер на 300 лв., но е договорено с наемодателя първите 12 месеца да плащам 200 лв., като разликата от 100 лв. е за направени подобрения в наетия имот. Каква ...

Правото на избор за осигуряване за пенсия само в държавното обществено осигуряване (ДОО) или в ДОО и в частен универсален пенсионен фонд

Кой е по-благоприятният и надежден вариант за осигуряване - в универсален пенсионен фонд или фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ако може да се отговори еднозначно)? Правото на лицата да изберат дали да се осигуряват за пенсия само в ...

Отговорност за вреди при недействителност на сделките

В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Ивайло Кънев, юрист, коментира отговорността за вреди при недействителност на сделките. В правната литература се поддържа становището, че отговорността за вредите при недействителност на сдел...

Отчитането на обезценката на вземания

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, диплониран експерт-счетоводител, коментира отчитането на обезценката на вземания чрез пример. Пример: “Пчела консулт” ООД е продало на своя клиент “Медовина” АД 3000 кг пчелен мед с фактура от д...

Държавен вестник бр. 15/2018 г.

ДВ, бр. 13 от 9.2.2018 г. Конституционният съд прие Решение № 2 от 30 януари 2018 г. по конституционно дело № 8 от 2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 15 от 1 февруари 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за ...

Министерски съвет бр. 15/2018 г.

Правителството одобри промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат изискванията на евродирективата за минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите - членки на ЕС, чрез подобряване на придобиване...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Когато говорим за годишно счетоводно приключване, несъмнено следва да разбираме не само счетоводните техники по приключване на счетоводните сметки, но преди всичко изготвяне на финансовите отчети по реда на приложимите счетоводни стандарти. Ето защо ...

в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

Доходи от печалби или награди, които са необлагаеми

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои доходи от печалби или награди са необлагаеми? В разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ са изброени конкретни необлагаеми доходи на физическ...

Извършване работа при друг работодател по време на ползване на неплатен отпуск

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в АМС, отговаря на въпроса: Може ли работникът да извършва работа при друг работодател по време на ползване на неплатен отпуск? Съгласно разпоредбата на чл. 111 от Кодекса на труда (КТ...

Намаляване на сроковете за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС от 14 на 7 дни

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е промяната, свързана с намаляване на сроковете за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС от 14 на 7 дни от възникването на...

Новите правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Асен Асенов и Александър Раков отговарят н авъпроса: Какви са новите правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС? 1. По отношение на повечето производств...

Осигуряване на съдружник

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: В началото на 2017 г. физическо лице сключва трудов договор с дружество като заместник управител с трудово възнаграждение, равно на макси...

Представяне оценяването на инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия в индивидуалните финансови отчети

В бр 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се представя оценяването на инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия в индивидуалните финансови отчети? В индивидуалните финансови отче...

Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дейността на фирмата е производство на непреработена селскостопанска продукция. През 2017 г. имаме големи поражения от силен вятър и градушка, а на още по-р...

Промени в данъчното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Анета Георгиева, данъчен консултант и Цветана Янкова, експерт в НАП, отговарят на въпроса: Какви са промените в данъчното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест? Стъ...

 
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис