начало
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2018 г.

Право на данъчен кредит за наемането и експлоатацията на автомобил

Въпрос: Дружество се занимава с търговска дейност, регистрирано по ЗДДС - магазин, използва лек автомобил под наем. Има ли право на данъчен кредит, като се използва с него да кара стока, но се използва само от управителя, тъй като той зарежда обекта ...

Новите платежни услуги по иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка

Новият Закон за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20/2018 г.), който в основната си част влезе в сила, считано от 06.03.2018 г. (§ 28 ЗПУПС), въвежда в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европе...

Новият подход в защитата на лични данни на физически лица и неговото отражение върху дейността на организациите и предприятията

1. Увод В края на месец май 2018 г. предстои да влезе в сила новият Общ регламент за защита на личните данни № ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г. на Европейския парламент и на Съвета (ОРЗД). Общият регламент представлява база, върху която трябва да се и...

Последни изменения и допълнения на КТ

В брой 102 на „Държавен вестник“ от 22.12.2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С тези изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) се цели да се предостави допълнителна защита на правата на работниците и...

Последните промени в ЗДДС, приети чрез § 12 и 13 от ПЗР на Закона за митниците

В „Държавен вестник“, бр. 24, от 16.03.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (ЗИДЗМ), с който се правят изменения и допълнения в редица данъчни и финансови закони, а именно: Закона за акцизите и данъчните складо...

Доставки за прехвърляне на право на строеж, които са възникнали до датата, на която е издадено разрешение за строеж

Въпрос: Строителна фирма получава разрешение за строеж на „жилищна сграда с магазини“, което влиза в сила на 02.11.2017 г. Фирмата учредява възмездно право на строеж за апартамент и изба от същата сграда на клиент, като сделката се изповядва пред нот...

Коригиране на допусната грешка при издаване на данъчна фактура

Въпрос: Българско данъчно задължено лице – земеделски производител, регистриран по ДДС в България, купува стока (животни) от Испания. Международният транспорт се осъществява от българска фирма – превозвач, и е за сметка на купувача, в случая българск...

Облагане на доставките на услуги

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, издава фактура на германско дружество с валиден немски ДДС номер. Предметът на сделката са консултантски услуги във връзка с анализ на възможностите за развитие на град Киев в Украйна, във връзка с п...

в. Седмичен законник
бр. 19, 14 - 20 май 2018 г.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат от строителство

Фирма издава аванс за закупуване на апартаменти - счетоводни записи 411-412 Клиенти по аванси. Получава фактури от подизпълнители за СМР за изграждане на апартаментите. Счетоводни записи: 602-401 и 611 - Незавършено - 602. Как да се отчетат приходи о...

Трудови отношения с осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

Следва ли да се попълва трудова книжка на работник, нает от осигурител, който не е едноличен търговец или юридическо лице? Какви данни се вписват в нея? Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани...

Данъчно и счетоводно третиране на договори за менажиране на недвижими имоти

Дружеството ни е с предмет на дейност комплексно обслужване на сгради. Имаме сключени договори за менажиране на недвижими имоти със собственици от Русия, Украйна, Германия, както и български граждани. За преотдаването им на трети лица ние дължим на с...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 19/2018 г.

Дело C‑271/15, решение от 1 юни 2017 г. страни: Wallenborn Transports SA срещу Hauptzollamt Gießen Предмет на спора е облагане с ДДС на стока в свобода зона. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Член 61, първа алинея и член 71, пара...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Помощник-възпитател от 2010 г. досега ползва неплатен отпуск и работи на друго място. Има ли право на 8,5 брутни работни заплати по КТД, при условие че е работила и при друг работодател? Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяв...

Отпуски по майчинство и платен годишен отпуск

Може ли работник по майчинство в две фирми да се върне на работа в едната фирма, а в другата да продължи да е по майчинство? Може ли да се прехвърля отпуск от изминалата година и до колко дни? Може ли работникът да иска да му изплатят отпуската, за д...

Отчитане на отсрочени данъци

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на отсрочени данъци. Пример 1: “Търтей консулт” ООД е начислило разходи за заплати, които са изплатени на персонала към 31 декември 20X7 година ...

Попълване и подаване на декларация образец № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, разглежда темата за попълване и подаване на декларации образец № 1 Данни за осигуреното лице и № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ. Декларация образец №6 “Данни...

в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2018 г.

Деклариране на изплатена неустойка, договорена между физически лица

В бр. 4 от 2018 г. на в. Седмичен законник“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Васил Василев, управител и едноличен собственик на капитала на дружество „Продавач” ЕООД, получава неустойка/обезщетение в размер на за 75 000 лв от Де...

Корекции на данъчен кредит при откраднат лизингов актив

В бр. 1 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Извършват ли се корекции на данъчен кредит при откраднат лизингов актив? По силата на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установяване на липси на произведен...

Общи принципи и правила, по които се преценява каква е ДДС ставката при продажба на нерегистрирани по ДДС лица от страни от ЕС

В бр. 7 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са общите принципи и правила, по които се преценява каква е ДДС ставката при продажба на нерегистрирани по ДДС лица от страни от ЕС? Какви са изискванията...

Осигуряване на чуждестранното лице от държава–членка на ЕС, което е собственик на ЕООД

В бр. 3 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петковa, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Трябва ли да се осигурява и на какво основание (като самоосигуряващо се лице или друго) собственик - чуждестранно лице, на ЕООД със седалище ...

Оценка на произведените от предприятието материални запаси

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се извършва оценката на произведените от предприятието материални запаси? Касае се до продукция и полуфабрикати, плод на осъществен производствен процес...

Ползване на дружествени средства за лични нужди от собствениците при липса на неразпределена печалба от минали години

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как би следвало да се третират текущо усвоени за лични нужди дружествени средства от съдружниците, след като липсва неразпределена печалба от п...

Противоречат ли текстовете на разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ на конституцията на Република България

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Противоречат ли текстовете на разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ на конституцията на Република България? В разпоредбата на чл. 245, ал. 1 КТ е посочено, че при до...

Регистрация и отчет на извършваните продажби на стоки или услуги

В бр. 3 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Ние сме фирма за онлайн продажби на стоки. В момента сме в процес на регистрация по ДДС. От следващата седмица започваме продажби в Румъния....

 
ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...