Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
 
сп. Български законник
бр. 7 от 2024 г.

Доставка на стока с монтаж и инсталиране в друга държава членка – аспекти по ЗДДС

В хипотезата, когато е договорено между доставчика и получателя осъществяването на доставка на стоки едновременно с монтажа или инсталацията на същите, приложение намират специалните норми на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), касаещи доставка на стоки с монтаж или...

Задължения по ЗКПО при получена техническа услуга от чуждестранно юридическо лице

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) чуждестранните юридически лица (ЧЮЛ), придобили доходи от източници в РБългария (РБ), са носители на задължението за данъци, т.е. тези техни доходи подлежат на облагане у нас. Изключение правят случ...

Значими аспекти на счетоводното и данъчното третиране при прехвърляне на вземане чрез цесия

Процесът на прехвърляне на вземания е регламентиран със Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), гл. IV „Прехвърляне на вземания и задължения“, чл. 99-102. На основание чл. 99, ал. 1 от ЗЗД кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството...

Амортизация на хладилна витрина и стелажи

Въпрос: Магазин за хранителни стоки закупува хладилна витрина и стелажи. Какъв процент на амортизация трябва да се начисли за всеки актив? В коя сметка следва да се осчетоводят активите? Отговор: Възможно е хладилните витрини и стелажите да се отчитат като оборудване и да се пре...

Безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

Въпрос: Фирма, прилагаща Национални счетоводни стандарти, сключва договор с ДФ Земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на амортизируеми ДМА. През 2021 г. и 2022 г. са закупени и въведени в експлоатация ДМА и са им начислени счетоводни и данъчни амо...

Бракуване на нематериални дълготрайни активи

Въпрос: В случай на бракуване на нематериални дълготрайни активи (програмни продукти, патенти, лицензи) с какъв документ се доказва фактическото унищожаване на актива. НМДА нямат веществена форма и не могат да бъдат предадени на вторични суровини? Отговор: Дълготрайните активи с...

Внесена първоначална сума за закупуване на стоки и материали

Въпрос: Физическо лице регистрира фирма. По коя счетоводна сметка следва да се отрази внесената от лицето първоначална сума за закупуване на стоки и материали? Отговор: Ако регистрираната фирма е капиталово дружество и първоначално внесената сума е вноска в капитала, трябва да с...

Деклариране на притежавани от физическото лице дружествени дялове

Въпрос: Ако физическо лице, притежава дялове в дружество „А“ от ЕС и прави апорт на тези дялове в дружество „Б“, което също е регистрирано в ЕС и на което е едноличен собственик въпросното физическо лице, следва ли с апорта да се увеличи капиталът на дружеството, приемник на апор...

Издаване на протокол по реда на чл. 117, ал. 4 от ЗДДС

Въпрос: Фирмата ни прави ВОП на стоки от ЕС. Регистрирана е по Интрастат. На 16.01.2024 г. получих от доставчика кредитно известие с текст - годишен бонус/премия за реализиран оборот. Такава възможност е предвидена в договора. Но се прави за първи път. Въпрос: 1. Как се отразява ...

Изплащане на командировъчни пари при продължителен предстой в чужбина

Въпрос: Собственик на фирма - български гражданин - регистрирана в РБългария, има регистрация и по ЗДДС. Лицето е сключило дългосрочен договор с фирма в Италия и ще работи там в продължение на 3 години. Имаме ли основание за начисляване и изплащане на командировъчни разходи в таз...

Изпращане на последователни доставки на едни и същи стоки, които са предмет на една-единствена вътреобщностна пратка

Въпрос: Българска фирма Х, регистрирана по ЗДДС в България, купува нови и втора употреба автомобили от фирма със седалище Люксембург и регистрирана по ЗДДС в Люксембург. Автомобилите обаче няма да идват до България, а директно ще се продават в други държави от ЕС (Германия, Франц...

Корекция на данъчен кредит при бракуване на активи

Въпрос: 1. Предстои бракуване на активи (лаптопи и мобилни апарати) и стоки (бутилки алкохол), чиято единична стойност при придобиване е под 5000 лв. Активите и стоките са придобити преди повече от 5 години, като при придобиването им е упражнено право на данъчен кредит. Следва ли...

Назначаване на персонал в хотел

Въпрос: Построен е хотел, който предстои да отвори врати до 1-2 месеца. Все още няма акт 16. Регистрирана е фирма за дейността му, но тя е замразена. Реално преди да започне да функционира хотелът по предназначение, служителите трябва да се назначат и обучат. Притеснява ме това, ...

Обезценка на стоки

Въпрос: Фирма „А“ има на склад стоки от минала година. Сега има възможност да ги продаде, но продажната цена е по-ниска от себестойността на стоките. Какъв е редът за обезценка на стоките? С какъв документ и счетоводни записвания следва да се отрази обезценката? Как се третира ра...

Облагане доходите на физическо лице от продажба на дялове в ООД

Въпрос: Съдружник в ООД продава дяловете си на физическо лице на договорена продажна цена. Как се изчислява облагаемият доход на продавача? Отговор: На основание чл. 33, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.0...

Облагане на доходи от отдаване под наем краткосрочно на имот

Въпрос: Счетоводител съм на ЕТ, чиято дейност е медицински услуги на лекар специалист. Подава декларация по чл. 50, приложение 2 и се облага с 15% данък. Сега иска да отдава под наем краткосрочно (през платформите Booking и Airbnb) свой имот в който не живее. 1. Приходите от наем...

Осигуряване на земеделски производител – физическо лице, който има и ЕООД

Въпрос: Земеделски производител се осигурява като такъв (физическо лице). Същото физическо лице е собственик на ЕООД. Какви са дължимите осигуровки и трябва ли физическото лице да се осигурява на двете места и има ли разлика ако: 1. ЕООД е регистриран земеделски производител 2. Е...

Осигуряване на лице, работещо в България и в Германия

Въпрос: Управител на фирма ЕТ започва бизнес в Германия. Там са му казали, че за да не си загуби застрахователните права, трябва да прекъсне здравното си осигуряване в България. Поради тази причина ние прекъснахме само здравното му осигуряване в България. Бизнесът му в Германия м...

Осигуряване на лице, работещо по ДУК

Въпрос: Лице е назначено на договор за управление и контрол в една фирма и на трудов договор в друга (първо е сключен ДУК). До този месец общият му осигурителен доход не надвишава максималния. От 01.01.2024 г. обаче по трудовия му договор лицето е осигурено на максималния осигури...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик на ЕООД извършва дейност в сферата на услугите. Като такъв той се осигурява като самоосигуряващо се лице само здравно, тъй като е пенсионер. Същото физическо лице е собственик на още две ЕООД-та, които започват дейност в сферата на търговията (бутици за дамска ...

Отписване на ДМА от данъчния амортизационен план

Въпрос: Дружество притежава сграда - търговски обект, в която има ескалатор, който е напълно амортизиран. Месец февруари 2024 г. се извърши ремонт - смениха се части на ескалатора от външна фирма, с което се удължи полезният живот на актива. Подобрението да се отчете в САП И ДАП ...

Отписване на недовършен инвестиционен имот

Въпрос: Ние сме строителна фирма - ООД (повече ремонти), имаме започнато строителство на инвестиционен имот, но с времето, нещата не се получиха и по сметка 613 (придобиване на ДМА) има натрупано дебитно салдо. Имотът няма да се довършва и е на етап, който не може да се ползва - ...

Отчитане на излишъци

Въпрос: Организирана е конференция с хотел. Част от платените напитки например бутилки вода остават неупотребени след събитието. Как да си осчетоводя тези излишъци? Отговор: Когато има закупени активи, които не са вложени в дейността, те не се отчитат като разходи. Следва да се ...

Отчитане на производство на бетон

Въпрос: Как се води счетоводство на предприятие, чиято основна дейност е производство на бетон? Заприходяват се материали. Как се изписват материалите и се определя себестойността? Отговор: Производството на бетон следва счетоводно да се отчита като всяка една производствена дей...

Отчитане на разноски по съдебно дело

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има общо собствен капитал, както следва: 50 000,00 – записан капитал (10 000 дяла *50 лева) 16 718,75 – други резерви -6 430,73 – непокрита загуба 105 434,71 – неразпределена печалба 165 692,73 – общо собствен капитал Единият от съдружни...

Отчитане на средства, получени чрез WISE Europe SA

Въпрос: Имаме две сметки (IBAN) в организацията WISE. Движенията по тези сметки счетоводно отчитаме по сметки от 50 гр. Парични средства и парични еквиваленти. Но имаме становище от одиторите ни, че WISE не е финансова институция и средствата в сметки при тях не би следвало да се...

Парично обезщетение за бременност и раждане при смърт на работодател

Въпрос: Бях назначена на трудов договор ЕООД. На 03.10.2023 г. работодателят преустановява дейността си по мое отношение за повече от 15 работни дни поради смърт на собственика и управителя на дружеството. Към днешна дата има и липса на правоприемник, който да продължи тази дейно...

Попълване на Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход на лице, работещо по ТД и като свободна професия

Въпрос: Физическо лице работи по трудов договор и оттам е осигурена на максимален осигурителен доход. Същевременно е регистрирана като свободна професия и от там е осигурена за всички рискове. Доходът от свободна професия е висок, но тъй като е осигурена по ТД на максимален осигу...

Прехвърляне на обезщетение за бременност и раждане до 410 дни при навършване на шест месеца на детето от майката на дядото

Въпрос: При прехвърляне на обезщетение за бременност и раждане до 410 дни при навършване на шест месеца на детето от майката на дядото на детето, който ще започне да ползва отпуск по чл. 163 ал. 10 от КТ. Дядото работи по две трудови правоотношения. При единия работодател работи ...

Признаване на дълготрайни материални активи

Въпрос: Фирма строи хотел, за който разходите се натрупват в сметка 613. Обзавеждането на хотела трябва ли да се заприходява като ДМА и да се начислява амортизация или да се осчетоводява като текущ разход и да се увеличава отчетната стойност на хотела? Отговор: Признаването на д...

Признаване на разходи за командировки за данъчни цели

Въпрос: Лице на трудов договор е командирован за два дни с личен автомобил. Заредил е гориво за 80 лв., за което е представил фактура. Като изчислим изминалите километри по разхода за гориво на лекия автомобил получаваме 85 лв. 1. Колко лева трябва да осчетоводим като разход за г...

Социално и здравно осигуряване при командироване на турски гражданин за извършване на услуга в Германия

Въпрос: Фирма е наела по трудово правоотношение работник, който е гражданин на трета страна - Турция. Желае да го командирова за извършване на услуга в Германия. Лицето има издадено единно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“. 1. Подлежи ли наетото лице на со...

Счетоводно отчитане на направено дарение

Въпрос: Дружеството А ООД е едноличен собственик на капитала на дружество Б ЕООД. Дружество А взима решение да приеме съдружник и управител, физическо лице в дружеството Б. Прехвърляне на дяловете става чрез договор за дарение от дружество А към физическото лице. Как следва да се...

№ 07-00-502 от 06.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-502/06.10.2023 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте местно физическо лице, български гражданин постоянно пребиваващ в ...

№ 53-04-618 от 04.09.2023 г. ОТНОСНО: Предоставяне на ваучери за храна на работници и служители

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „А“ АД е местно юридическо лице, което в качеството си на работодател предоставя ваучери за храна на всички работници и служители, включително и на лицата в платен и неплатен отпуск, временна неработоспособност и майчинство...

№ 94-00-118 от 03.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-118/03.10.2023 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: По силата на нотариален акт за дарение от 05.10.2018 г. сте придобили чрез дарение й (една втора) идеална част...

№ М-24-36-42 от 26.09.2023 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с образование/обучения и консултантски услуги, които се предоставят чрез дистанционна връзка (чрез интернет/електронна мрежа)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-42/08.06.2023 г. и № М-24-36-54/21.07.2023 г. е заведено писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основна дейност провеждане на обучения и консултации на физич...

№ М-24-37-16 от 12.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Глава шестнадесета, Раздел VIII „Особени правила за автоматичния обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, вх. № ………………….г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……. Изложена е следната фактическа обстановка: „……“ ЕООД (Дружеството) е закупило домейн и е изработило платформа за публикуване ...

Справочна информация бр. 7 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 111, 112 и 113 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 23 до бр. 40 от 2024 г.

ДВ, бр. 23 от 19.3.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжи...

Брой 7 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...

Решение № 3526 от 21.03.2024 г. по адм. дело № 10644/2023 г.

Предмет на спора e наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ магазин за кожени изделия и забранен достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. “а“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Според чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС, п...

Решение № 3531 от 21.03.2024 г. по адм. дело № 8091/2023 г.

Предмет на спора са отказано правото на приспадане на данъчен кредит по няколко фактури, издадени от различни дружества, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС и чл. 69, ал. 1 ЗДДС във вр. с чл. 6 ЗДДС и установени задължения по ЗКПО за довнасяне на корпоративен данък, ведно със с...

Решение № 3563 от 22.03.2024 г. по адм. дело № 7626/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължение по ЗДДС за данъчен период 11.2015 г., корпоративен данък за 2015 г. в резултат на извършените корекции на декларирания финансов резултат по реда на чл. 26, т. 1 и т. 2 ЗКПО и определени лихви. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и...

Решение № 3572 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 11067/2023 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди 12.2017 г., 03., 06., 11. и 12.2018 г., 12.2019 г., 06.2020 г., 04., 07., 08., 09. и 10.2021 г. ведно с начислени лихви за забава, произтичащи от непризнаването на реалността на декларирани ВОД. Съг...

Решение № 3573 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 10394/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди декември 2015 г., януари 2016 г., март 2016 г. и февруари 2017 г. и са начислени и лихви за забава върху тях до издаването на ревизионния акт. Първоинстанционният съд се е мотивирал не само с липсата на кадрова ...

Решение № 3580 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 9846/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2017 г. и 2018 г. и за данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. ведно с лихви за просрочие. В чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО,...

Решение № 3587 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 8758/2023 г.

Предмет на спора е установена отговорност по чл. 19 ДОПК за задължения за ДДС, корпоративен данък, данък върху доходите от трудовите и приравнените на тях правоотношения и осигурителни вноски за ДОО, ЗО и УПФ за осигурители. Изцяло кредитираната от съда СОЕ не може да се приеме, ...

Решение № 3590 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 10268/2023 г.

Предмет на спора e признаване право на приспадане на данъчен кредит. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществяване на елементите на регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав, койт...

Решение № 3594 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 10047/2023 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит. Процесните услуги са осъществени в изпълнение на договорни задължения, поети по обществени поръчки на значими обекти. Резултатът от тяхното осъществяване е приет с двустранно подписани протоколи, без възражения от страните. ...

Решение № 3653 от 26.03.2024 г. по адм. дело № 9600/2023 г.

Предмет на спора e отказано право на признаване на данъчен кредит по 18 фактури за 06.2021 г. и установен резултат по ЗДДС за данъчен период 06.2021 г., ведно със съответните лихви за забава. Реалността на доставката е фактически въпрос. В Решение на СЕС по дело С-154/20, т. 33 ...

в. Седмичен законник
бр. 23, 17 - 23 юни 2024 г.

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑42/22, решение от 9 март 2023 г. страни: Generali Seguros SA, по-рано Global — Companhia de Seguros SA срещу Autoridade Tributária e Aduaneira Предмет на спора е облагаеми или освободени са продажбите на катастрофирали автомобили? Дружество Generali Seguros е за...

Облагане на разходите за застраховка “Живот”

В ЕООД са назначени две лица на трудов договор, едно от които е пенсионер, и собственикът, който е самоосигуряващо се лице с личен труд (има месечно възнаграждение, удържа се ДОД и възнаграждението му е разход за дружеството). Собственикът и едното лице на трудов договор имат спе...

Отчитане на договор за финансов лизинг

Фирма Х сключва договор с лизингова фирма за автомобил. Фирма Х изплаща автомобила пет месеца по погасителен плат, в резултат на което фирма Х губи 5 месечни вноски по договора за финансов лизинг. Дружеството приспада като данъчен кредит начисления ДДС по договора за финансов лиз...

Отчитане на придобитите финансови инструменти

Юридическо лице инвестира свободни парични средства като купува дялове във фондове "Амунди“, които дялове към момента на покупката (м. май 2023 г.) са 1808 броя на стойност 178 500 евро. Към 31.12.2023 г. стойността на дяловете по оценка на фонда е 182 000 евро. Договора за инвес...

Право на данъчен кредит при покупка на лични предпазни средства за наети работници

1. Ред и изисквания за наличие на право на данъчен кредит Редът и изискванията на ЗДДС за упражняване правото на приспадане или възстановяване на ДДС, платен за придобити или внесени стоки и/или услуги , т. нар. “данъчен кредит”, са регламентирани с разпоредбите на чл. 68-чл. 72...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на данъчното облагане

Преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда, предвиден от Закона за корпоративното подоходно облагане, представлява процес, при който данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува със счетоводни приходи и разходи, които н...

Справочна информация бр. 23/2024

Централни валутни курсове за периода 7.06.2024 г. - 13.06.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Брой 23 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...

ДВ, бр. 40 от 7.5.2024 г.

Постановление № 152 от 30 април 2024 г. за откриване на Институт за иновационни технологии за растително и почвено здраве (Institute of Innovation Technologies in Plant and Soil Health) като основно звено в структурата на Аграрния университет - Пловдив Постановление № 153 от 30 а...

ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Президент на Репуб­ликата Указ № 138 за освобождаване на бригаден генерал Станимир Христов Христов от длъжността команди...

ДВ, бр. 42 от 14.5.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта Закон за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 2 на международен договор (LOA) BU-D-SAB “Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка” (F-16 Block 70 aircraft and associated supp...

ДВ, бр. 43 от 17.5.2024 г.

Президент на Репуб­ликата Указ № 145 за освобождаване на Елеонора Димитрова Димитрова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малдиви Указ № 146 за назначаване на Николай Христов Янков - извънреден и пълномощен посланик на Република Българ...

ДВ, бр. 44 от 21.5.2024 г.

Президент на Репуб­ликата Указ № 150 за награждаване на г-жа Анна Мария Патриция Гадалета - почетен консул на Република България за област Пулия, Италианска република, с орден “Св. св. Кирил и Методий” първа степен Указ № 151 за награждаване на г-н Франко Кастелини - почетен конс...

ДВ, бр. 45 от 28.5.2024 г.

Народно събрание Решение за освобождаване на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” Решение за задължаване на представителите, определени от Министерския съвет в Надзорния съвет на Националния осигурителен ...

Правителството одобри като основа за водене на преговори проект на Спогодба между Република България и Австралия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане

Чрез сключването на спогодбата ще се постигне подобряване на инвестиционния климат между двете държави, като се създадат реални предпоставки за разширяване на пазарните ниши за българския износ, ускоряване на двустранния търговски обмен и реализиране на нови инвестиционни проекти...

в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

Ваучери за храна и майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: По време на майчинство работодателят има ли право да прекрати предоставянето на ваучери за храна? В случай, че ваучерите за храна се предоставят по реда на чл. 285 КТ и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда...

Неплатен отпуск след майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: След връщането ми на работа от отпуск по майчинство за две години, използвам натрупаната отпуска заедно с тази за текущата година, след това имам ли право да ползвам неплатен отпуск по майчинство и за колко месеца? В чл. 167а от Код...

Обезщетение при пенсиониране на педагогически специалист

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам 38 години трудов стаж в системата на средното образование, като последните 20 години съм заемала следните длъжности: - 13 години „Старши експерт по биология и химия“ и „Старши експерт по организация на средното образование“ в РУ...

Облагане доходите от продажба на акции на съпрузи

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Съпрузи имат сметка при брокер (те са равноправни собственици), чрез който извършват сделки с различни активи, основно акции на компании и фондове. 1. Може ли само единият от съпрузите да подаде годишна ...

Пенсиониране при втора категория труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Роден съм на 17.07.1970 г., имам втора категория труд над 15 г. Кога мога да се пенсионирам по чл.69б - на 55 години и 8 месеца или спрямо предишни таблици на 56 г. и 4 месеца? И в двата случая ще имам 94 т. към датата на пенсиониран...

Подаване на документи за пенсия за инвалидност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: След като е отказана пенсия за инвалидност, защото не са достигнали 4 месеца стаж, може ли да се подаде повторно молба за пенсия след време, става въпрос за диабет тип 1 с намалена работоспособност 50% с право на работа? За придобив...

№ 3-237 от 01.03.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на суми за възстановяване на разходи за платен данък

Според изложеното в писменото запитване, „В“ ЕООД притежава удостоверение за регистрация и разрешение от кмета на общината за извършване на таксиметрова дейност с 8 бр. автомобили. Дейността се осъществява със собствен автомобил и такива собственост на водачите, които изпълняват ...

№ 63-00-29 от 02.02.2024 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване

Във Ваше писмо, с вх. № 63-00-29 по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) и допълнително представената информация с писмо с вх. 63-00-29#2 е изложена следната фактическа обстановка: Сдружението е страна по сключен договор с Министерство на младежт...

№ 96-00-18 от 26.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Вашe запитванe с вх. № 96-00-18/26.01.2024 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС. В запитването не е изложена фактическа обстановка. Поставен е следният въпрос: Само за кредитните и дебитните извести...

№ 96-00-25 от 05.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-25/05.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „И“ ЕООД, което представлявате, има намерение за закупи земеделска земя и трайни насаждения, засадени върху нея. Т...

№ М-24-39-1 от 02.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……., заведено с вх. № М-24-39-1/04.01.2024 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е отправена молба за разяcнение по прилагане на данъчното законодателство, без да е из...

№ М-24-39-175 от 31.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална република Германия във връзка с дългосрочен заем, предоставен на дружество майка (чуждестранно юридическо лице) срещу минимална лихва

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-175/03.10.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Д.. СОФИЯ“ ЕООД е с основна дейност търговия на едро със суровини за храни и напитки. Едноличен собственик на капитала на същото...

№ М-24-39-185 от 01.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-39-185, в което е изложена следната фактическа обстановка: … ООД е с декларирана основна дейност търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадл...

№ М-26-Б-122 от 13.02.2024 г. Относно: Съхраняване на хартиен носител на подадените към НАП декларации образци № 1 и № 6

Във връзка с постъпило по електронен път в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. ……………………… запитване относно съхраняване на хартиен носител на подадените към НАП декларации образци № 1 и № 6, считам следното: Съгласно чл. 38, ал. 1 от Да...

№ М-26-В-178 от 19.04.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. № …. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), във връзка с промените в чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ са поставени следните въпроси: 1. Задължително ли е декларирането в подаваните данни в справката по чл. 73, а...

Данъчен календар 1 - 15 юни 2024 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 10 от 2024 г.

ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Закон за допълнение на Закона за пътищата Закон за изменение и допълнение на Зако...

Осигурителен календар за месец юни 2024 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 8.05. - 23.05.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

Брой 10 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...