начало
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2018 г.

Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал на дружеството

Въпрос: Фирма има данъчна загуба, която в годините не е успяла да приспадне и стои в загуби от минали години. След 2013 г. фирмата формира печалби до момента. Как следва да се процедира с неприспаднатата вече счетоводна загуба, за да не стои в баланс...

Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите

Дисциплинарната и имуществената отговорност на работниците и служителите са сред „класическите“ теми на трудовото право, по които има създадена богата съдебна и административна практика и многобройни изследвания в правната литература. За разлика от м...

Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица

Наследяването обикновено се приема като събитие, при което наследниците увеличават имуществото си с това, оставено им от наследодателя. При това често се пропуска фактът, че наследството може да носи както активи, така и пасиви, т.е. в него се включв...

Нови разпоредби за отпуск по Кодекса на труда и за обезщетение по Кодекса за социално осигуряване на осиновителите на деца до 5-годишна възраст

В „Държавен вестник”, брой 30 от 03.04.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се правят изменения и допълнения в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правата на отпуск и обезщете...

Преглед на промените в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове

В „Държавен вестник”, бр. 24 от 16.03.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (ЗИДЗМ), с който се правят изменения и допълнения в редица данъчни и финансови закони, а именно: Закона за акцизите и данъчните складов...

В кои случаи е възможно на шофьорите да бъдат изплащани командировъчни разходи

Въпрос: В кои случаи е възможно на шофьорите да бъдат изплащани командировъчни разходи (дневни и квартирни пари), тъй като съгласно чл. 6 от Наредбата за командировките в страната същите не се считат за командировани лица? Отговор: Шофьорите попадат...

Времетраене на командировката

Въпрос: Служител на българско дружество пътува в събота при връщане от командировка в чужбина със самолет. Дневни му се изплащат до петък. Следва ли да се изплаща извънреден труд за събота 175% на служителя като отработено време или не и съответно ка...

Върху разходите (премиите) по застраховки „Живот”, направени от работодател в полза на работниците и служителите, които не са предвидени в нормативен акт, се дължат осигурителни вноски

Въпрос: Дружество сключва застраховка „Живот” за двама от служителите си, дружеството има персонал от 20 служители, този разход за застраховка „Живот” не отговоря на изискванията за социален разход, защото не е достъпна до всички служители на фирмата...

в. Седмичен законник
бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Уволнение поради съкращаване в щата или срещу уговорено обезщетение

В предприятието ни предстоят уволнения на много работници и служители. Работодателят ни предлага избор между две възможности: да прекрати трудовите ни договори на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 или на основание чл. 331 от Кодекса на труда,...

Вътреобщностно придобиване

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, с основна дейност продажба на автомобили втора употреба, купува от испанска фирма автомобил. Автомобилът е втора употреба и се купува с цел продажба. Дотук няма нищо необичайно, но издадената фактура от испанска...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 24/2018 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-500/16, решение от 20 декември 2017 г. страни: Caterpillar Financial Services sp. z o.o. в присъствието на Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Предмет на спора е право на данъчен кредит се пог...

Кога съдружникът в дружество е осигурено лице

Транспортна фирма с двама собственици. Единият ще е самоосигуряващ,   другият на договор ли трябва да е? Може ли и двамата да са самоосигуряващи? Бележките от пътни такси и разходи в чужбина как може да се отчетат като разход? Задължението за съдруж...

Облагане с ДДС на доставките, свързани с “добив” на биткойн чрез изчислителни дейности

Дейността на фирма е добив на компютърни алгоритми (биткойн) и търговия с тях. През 2017 г. има издадени фактури за сумите, получени по банковата сметка на фирмата за продажбата на биткойни. Фактурите са с начислено 20% ДДС и са регистрирани в дневни...

Осигуряване на собственика на новообразувана фирма, осигурен в друга фирма

Собственик на новообразувана фирма е осигурен в друга фирма на максималния осигурителен доход по трудов договор. Дължи ли осигуровки като самоосигуряващо се лице в своята фирма, основанията са различни, но той е осигурен на максималния размер за ДОО,...

Платен годишен отпуск при непълно работно време и по договор за допълнителен труд

Какъв е размерът на полагаемия се платен годишен отпуск на служител, назначен на 4-часов работен ден, и на служител, назначен на втори трудов договор при същия работодател? Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск (чл. 155, ал....

Сумирано изчисляване на работното време при паралелни трудови правоотношения

Имаме служител на сумирано отчитане, работи на 12 часа дежурства - 2 дневна, 2 нощна, 2 почива. Можем ли да го назначим в друга фирма по чл. 114 от КТ или по 111 - там да дава дежурства също като охрана? Трябва ли да подпише съгласие за работа за пов...

в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.

№ 2-32 от 12.01.2018 г. Относно: прилагане на КСО

Посочвате, че по силата на съдебно решение, служителка е възстановена в РЗОК XXX на заеманата от нея длъжност преди уволнение, което е признато за незаконно. Във връзка с изложеното, и относно разпоредбата на чл.9, ал.3 от КСО, че осигурителя дължи о...

№ 94-00-15 от 02.02.2018 г. Относно: задължителна регистрация по ЗДДС при финансови услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-15/ 26.01.2018г. Поставен е въпрос дали физическо лице, което търгува с криптовалути, при достигане на оборот 50 000 лв. трябва да се регистрира п...

Ваучери за храна, предоставяни на работниците/служителите

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Когато едно и също лице има трудов договор и ДУК в едно и също предприятие трябва ли да получи 2 броя ваучери за храна? Тъй като се о...

Обезщетение по болничните листове за бременност и раждане

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Майка, която ползва отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст, представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какво трябва да се направи ...

Облагане на доходите от дивиденти

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите от дивиденти? На основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти в полз...

Облагане на приходи от реклами

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице има блог в интернет с полезни статии за готварството и друга подобна тематика. Влогът обаче има минимални такси за домейн...

Отписване на ДМА

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество „Орфей“ ООД внася апортна вноска в дружество „Спартак" ООД - активи, както следва: сгради (апартамент) за 360 000 лв. с набрано изхабяване 144 000...

Отчитане на разходи

В бр. 11 от 2018 г. в. „Седмичен законник“ Султана Българенска, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Представлявам дружество, регистрирано по ДДС, което кандидатства по Проект (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"...

 
ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...