сп. Български законник
бр. 1 от 2021 г.

Задължителни осигурителни вноски за физическо лице, упражнявало дейност на свой риск и за своя сметка, но без регистрация по БУЛСТАТ

Поводът за разглеждане на решение на съда е спор по ревизионен акт. Органите на НАП извършват ревизия на физическото лице г-н Иванов (името е сменено). При ревизията е установено, че за ревизираните данъчни периоди: 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г...

Правила за търговия в преходния период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

В „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12. 2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. ЗИДЗДДС въвежда в националното ДДС законодателство от 1 януари 2021 г. разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/175...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2021 г. и от 1 юли 2021 г.

В „Държавен вестник“, бр. 104 от 8.12. 2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). ЗИДЗДДС въвежда в националното ДДС законодателство от 1 юли 2021 г. разпоредбите на Директива 2017/24...

Дължим местен данък за парцел в строителните границите на град

Въпрос: Дружеството е придобило парцел – нива, през 2015 г. Районът, в който се намира парцелът, е в строителните границите на града. Дружеството разделя парцела на 10 по-малки парцела. На един от парцелите сменя предназначението от нива - шеста кате...

Облагане на дивидент от чуждестранно дружество

Въпрос: Счетоводител съм на българска фирма ЕООД с немски собственик. Това дружество е едно от собствениците на китайско дружество. Китайското дружество ще разпределя дивиденти. Българското ще получи някаква сума. Къде трябва да се плати данък дивиде...

Представителни разходи

Въпрос: Собственикът на българско търговско дружество – ЕООД, признава за разход на служителите си разходи за вечери и друга консумация на храна по време на командировки след представени касови бонове. Служителите са командировъчни със заповед, запла...

Преобразуване на ООД в ЕООД

Въпрос: ООД изкупува единствен дял на съдружник и собственикът, изкупил дела, остава единствен собственик на капитала. Записва се в Търговския регистър като ЕООД на 11.11.2020. Не се променя ЕИК по БУЛСТАТ. Не се променя името, освен че от ООД става ...

№ ПНМД-17-114/2020 г. от 26.05.2020 г. ОТНОСНО: Обработване на лични данни относно здравето и степен на информиране на служителите в случай на наличие на инфектиран с COVID-19 служител

Становище Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 19.05.2020 г., разгледа преписка с вх. № ПНМД-17-114/17.03.2020 г., с ...

в. Седмичен законник
бр. 1, 11 - 17 януари 2021 г.

Деклариране по ЗДДФЛ на дохода от продажба на опция, заложена в лизингов договор

Дружество придобива правото на придобиване собственост от лизингова компания на МПС чрез покупка от физическо лице. Трябва ли дружеството да декларира сделката в декларация по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ и ако да, като какъв вид доход? Видно от поставения...

Корекция на данъчен кредит при брак

Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице ООД с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост. При доставката на части и материали от Германия установихме, че една част от товар...

Облагане на регистриран земеделски производител, изкупуващ билки

Регистриран земеделски производител, регистриран и по реда на ЗДДС, формира данъчната си основа по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Наред с производство на непреработена земеделска продукция изкупува от физически лица билки (сурови), суши ги и след това ги п...

Облагане по ЗКПО на получените помощи, свързани с преодоляване на последствията от Covid пандемията

Облагат ли се с корпоративен данък 10 на сто по ЗКПО фирмите, получили безвъзмездна финансова помощ между 3 и 10 хиляди лева за микро- и малки предприятия по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” - процедурата “Подкрепа на микро- и ма...

Отразяване на данъчни документи

Фирма, регистрирана по ЗДДС по чл. 97а, достига оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Как следва да подаде справки-декларации по ДДС, ако бъде регистрирана на 20-о число? Образецът на дневниците за покупки, дневниците за прода...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Служителка с 42 години трудов стаж иска да прекрати трудовия си договор по свое желание. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? От запитването не става ясно дали лицето е достигнало изискващата се възраст за придобиване право на пенсия...

Право на приспадане на данъчен кредит

Фирма “Х” разполага с голям парк от машини - багери, влекачи и др., както и автомобили - товарни и леки, които използва за дейността си. Зареждането с гориво на леките автомобили се извършва на ведомствена бензиностанция и на външни бензиностанции. З...

Право на работно облекло за периода на продължителен отпуск

Служителка е ползвала продължителен отпуск поради коронавирус. Има ли право ли за този период да й бъдат заплатени средства за работно и униформено облекло? Съгласно чл. 296 от КТ работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работн...

в. Главен счетоводител
бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.

Здравословни и безопасни условия за труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Правилно ли е работодателят да иска антиген бърз тест след изкарана карантина от 14 дена? Този тест трябва да се заплати от работника. Ако не успее за един ден този ден работодателят ще ми го "вземе" от ...

Използване на лични предпазни средства

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имат ли право работниците и служителите от непедагогическия персонал в образователните институции освен на работно облекло и на лични предпазни средства, например при работа с почистващи препарати, кисел...

Обезщетение при оставане без работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Постоянният ми трудов договор е прекратен от работодателя на основание чл. 327, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда, считано от 26.10.2020 г. Имам ли право на обезщетение от работодателя с една брутна работ...

Облагане доходите на малолетно лице

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Като законен представител на малолетната си дъщеря човек е сключил граждански договор с общинска фондация. Предметът на договора е участие на детето в артистични представлен...

Право на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През 2020 г. ми се наложи в два различни месеца да постъпвам в болница, за извършване на планова интервенция/операция. След първото ми изписване бе назначен 30 дневен болничен, а след второто изписване -...

Прекратяване на трудово правоотношение при смърт на работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В случай, че трудовото правоотношение на служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, бъде прекратено поради неговата смърт (това също е вид прекратяване на трудовото правоотношение...

Принудителен платен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е работодател да пусне работник в принудителен платен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ, като задължи работника да полза отпуски от 2008 г., които не се погасяват по давност, при пол...

Удължаване на работното време

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да си позволява сам и да удължава работното време? Кодексът на труда (КТ) определя че "работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време...