сп. Български законник
бр. 7 от 2022 г.

Въпроси относно тристранните операции в контекста на чл. 65а от ЗДДС

С една от промените в ЗДДС, определени с § 30 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в разпоредбите на закона бяха въведени нови правила за облагане на доставките, възникващи при вътреобщностните търг...

Облагане с нулева ставка на ДДС на доставки на услуги по транспорт на стоки между местни лица, регистрирани по ЗДДС

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение...

Апортиране на непарична вноска в търговско дружество

Въпрос: ЮЛ строи жилищна сграда и ползва ДК. След завършване на строежа част от апартаментите ще апортира в друго дружество и ще продаде дяловете си от това ново дружество на трето лице (необлагаема сделка по ЗДДС), останалите апартаменти ще продава ...

Годишен отчет на микропредприятие

Въпрос: ЕТ „Х“ е нерегистрирана по ЗДДС фирма, с основна дейност „Поддържане и ремонт на битова техника”. Същата попада в групата „Микропредприятия” и не подлежи на финансов одит. През 2021 г. не е регистрирала приходи във връзка с тази дейност. Един...

Дарение на строителна услуга от страна на дружество в полза на община

Въпрос: Фирма спечелва конкурс от община за поставяне на преместваем търговски обект за 5 години. Съгласно конкурсните условия следва да се построи и сертифицира детска площадка и облагородят зелени площи. Как следва да се третират и осчетоводят във ...

Доставка на земеделска земя с определен вид ползване

Въпрос: Върху дългосрочна арендувана земеделска земя дружество А ООД – земеделски производител, е засадило трайни насаждения, за които е ползвало данъчен кредит. През шестата и седмата година от въвеждане в експлоатация дружеството е отдало трайните ...

Издаване на касов бон при електронна търговия

Въпрос: Българско юридическо лице е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100 ал. 1. Дружеството има регистриран електронен магазин. 1. По банковата сметка постъпват суми с наложен платеж от „Спиди“ и „Еконт“. 2. Клиенти внасят в брой средства по бан...

Корекция на данъчния кредит, ползван за трайни насаждения

Въпрос: Върху дългосрочно арендувана земя дружество А ООД - земеделски производител, е засадило трайни насаждение, за които е ползвано данъчен кредит в размер на 20 хил. лв. Насажденията се отчитат по цена на придобиване, а не по справедлива стойност...

в. Седмичен законник
бр. 30, 25 - 31 юли 2022 г.

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C‑7/20, решение от 3 март 2021 г. страни: VS срещу Hauptzollamt Münster Предмет на спора е дължи ли се мито и ДДС при временен внос. VS, който живее в Германия, въвежда там частното си превозно средство, регистрирано в Турция, като ми...

Командироване на работник или служител в рамките на предоставяне на услуги

Служител е командирован в страна от ЕС по чл. 121а, ал. 1 от КТ за 7 дни с по-високо заплащане. Същият има отработени дни в България с начислен извънреден труд. Въпросът ми е за определяне на средното дневно възнаграждение за платен годишен отпуск и ...

Командироване на работници и управител на дружество за работа в ЕС по чл. 13 от Регламент 883/2004 г. и прилагане на минималните ставки на заплащане в приемащата държава, както и подаване на данни за тях

Дружество извършва строителни дейности на обекти както в България, така и в Европейския съюз. За изпълнение на възложената по договор работа дружеството командирова по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ двама свои работници за извършване на последователни д...

Неспазване на срока за начисляване на ДДС, неиздаване или неотразяване на данъчни документи в отчетните регистри - санкции по ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като: 1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред; 2. включи размера на данъка при определяне на резул...

Поредни промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Поредните промени за тази година в Закона за акцизите и данъчните складове - ЗАДС, са публикувани в ДВ, бр. 52 от 5 юли 2022 г. Промените в ЗАДС приети през месец юли 2022 г. имат за цел да компенсират инфлационните процеси. Промените влизат в сила о...

Промени в срока за прилагане на обратното начисляване на ДДС при доставките на зърнени и технически култури, включени в Приложение № 2 на ЗДДС

По правило схемата, при която ДДС се начислява от получателя на доставката, известна като “схема за обратно начисляване”, е изключение от традиционния механизъм за функциониране на данъка. Тя се прилага пи доставките от вътреобщностната търговия на д...

ДДС при онлайн продажби на стоки втора употреба на данъчно незадължени лица от ЕС

Възможностите, които създават продажбите, при които продавачът контактува с клиентите и договаря условията на продажбите си чрез собствен сайт или чрез интернет платформи (станали известни като “онлайн продажби”), се ползват и при търговията със сток...

Справочна информация бр. 30/2022

Централни валутни курсове за периода 15.07. - 21.07.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2022 г.

Давност по задължения, свързани с договори и граждански дела

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Откога се брои давността по задължения, свързани с договори и граждански дела? Идеята на погасителната давност е да накара един кредитор да си събере съответните вземания, дългове, заеми по ...

Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В лечебното заведение има издадена заповед на Управителя за заместване на ръководните длъжности по време на тяхната отпуска или болнични. В заповедта са упоменати конкретни служители които заместват при ...

Облагане с ДДС на ИТ услуги, извършвание за чуждестранни лица

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано доброволно по ДДС. То извършва ИТ консултантски услуги за английска компания. Възнамерява да сключи договор за подизпълнение на консултантски услуги...

Права и за дължения по трудов договор за определена работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда е установено, че срочен трудов договор може да се сключва до завършване на определена работа. Сключилите служители на това основание трудови дого...

Трудов договор по чл. 259 КТ за вътрешно заместване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка е в отпуск за отглеждане на дете до 2 години. С договор по чл.259 КТ нейната длъжност се изпълнява от друга служителка. При това положение може ли да се назначи на мястото на заместника лице с...

Трудов стаж при трудов договор за неопределено време на 4 часа по чл. 67, т.1, ал.1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Към момента съм назначен на трудов договор за неопределено време на 4 часа по чл. 67, т.1, ал.1 от Кодекса на труда на длъжност асистент към Селскостопанска академия. При условие, че съм назначен на 4 ч...

№ 11-03-1 от 01.06.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 11-03-1/01.06.2022 г. от главния счетоводител на Районен съд гр. ……. относно прилагане на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: В Районен съд гр...

№ 2-364 от 26.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС)

Българска фирма Ви е предоставила консултантски услуги, във връзка с квотите за парникови газове, като заплащането за извършената услуга е уговорено в квоти. За извършената услуга Ви е издадена фактура с ДДС, като данъчната основа е определена на баз...