начало
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2017 г.

Амортизирането на актива съгласно нормите, допустими от ЗКПО, няма отношение към корекциите на данъчен кредит по ЗДДС

Въпрос: При продажба на ДМА – автомобил (изцяло амортизиран - изтекли са 4 години от придобиването му) по застрахователна стойност и начислено ДДС върху тази стойност следва ли да се прави корекция на ДДС съгласно чл. 79 от ЗДДС? Отговор: Съгласно ч...

Ликвидация на дружество с ограничена отговорност през призмата на приложимото счетоводно и данъчно законодателство

Няма да е погрешно, ако твърдим, че всяко създадено търговско дружество в правния мир в крайна сметка ще прекрати своята дейност в обозримото бъдеще и тогава същото следва да се ликвидира. В този смисъл в Търговския закон е уредена правната възможнос...

Ревизия при особени случаи по реда на чл. 122 от ДОПК

І. Същност и цел на облагането по реда на чл. 122 от ДОПК Разпоредбата на чл. 122 ДОПК урежда производството по издаване на ревизионен акт при особени случаи, а именно когато липсват необходимите данни за установяването на данъчните задължения. Със с...

Сумираното изчисляване на работното време

Сумираното изчисляване на работното време се установява от работодателя в съответствие с чл. 142, ал. 2 от КТ. При тази форма на работа се допуска за определен период от време (не повече от 6 месеца непрекъснато) работникът или служителят в едни дни ...

Безвъзмездна доставка на услуга, която съгласно чл. 9, ал. 3, т. 3 от ЗДДС е приравнена на възмездна

Въпрос: По повод на данъчна ревизия от НАП – Варна, офис Русе. През 2013 година се регистрира фирма В. България ЕООД със собственик холандски граждани за производство на медицински изделия от нетъкан текстил, хартия и фолио. Фирмата се регистрира по ...

Върху изплатените тантиеми се дължат осигурителни вноски за фондовете на ДОО, за здравно осигуряване и за ДЗПО, определени по реда за осигуряване на работещите по договор за управление и контрол

Въпрос: Служител, собственик на ЕООД, където е СОЛ, работи в друга фирма на трудов договори в момента, е пенсиониран от м. 11.2016 г. Вече получава окончателно изчислена пенсия. Трудовият договор е за 1400 лв., СОЛ - 460 лв. - за всички осигурителни ...

Годишен оборот на МСП

Въпрос: В декларацията за обстоятелствата по член 3 и 4 от ЗМСП се попълват данни за предходна финансова година за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите. За годишният оборот каква стойност се има предвид - стойността...

Годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация

Въпрос: Физическо лице, който е безработен за 2016 г., е внасял ЗО по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. През м. август 2016 г. продава имот, който е облагаем по чл. 13 от ЗДДФЛ. Този доход трябва ли да се раздели на 12 месеца в таблица 2 за окончателния ра...

в. Седмичен законник
бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.

Допълнителен платен годишен отпуск при ненормирано работно време

Полага ли се допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време за периода, в който служителка ползва отпуск за временна неработоспособност за задържане на плода преди раждането и след това - отпуск за бременност и раждане? Н...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 33/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑624/15, решение от 18 май 2017 страни: „Litdana“ UAB срещу Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, в присъствието на: Klaip...

Отчитане на разходи по подобрение на наета сграда

В началото на 2016 г. дружество “ААА” ЕООД сключва договор с ТП Държавно горско стопанство за наем на сграда, собственост на горското стопанство. Наемът е за срок от 10 г. В договора е уговорено, че всички ремонти и подобрения са за сметка на наемате...

Паричното обезщетение поради бременност и раждане

Бременна служителка е назначена по трудов договор. Тя е и самоосигуряващо се лице за всички рискове в собствено ЕООД, където няма назначени лица по трудов договор. Въпросите ми са следните: 1. Ако промени вида на осигуряването си в собственото си Е...

Поредност при ползването на отпуските

Имам 10 дни платен отпуск от миналата 2016 г. Тази година имам право на нов отпуск в пълен размер. Кои дни от отпуската е законно да ползвам първи? В закона няма изрично предвидено задължение за работника или служителя да започне ползването на неизп...

Размер на платения годишен отпуск на учител с намалена работоспособност

Учител има 58 работни дни годишен отпуск - 48 по закон и 10 по КТД. Ще му се увеличи ли размерът на отпуска, след като с експертно решение му е определен 78% ТЕЛК? В съответствие с чл. 155, ал. 4 от КТ платеният годишен отпуск е не по-малко от 20 ра...

Трудов договор, сключен за определен срок

Пенсионерка съм от няколко месеца. На 12.06.2017 г. поради липса на кандидат-непенсионер бях назначена на вакантната длъжност - учител по български език и литература със срочен трудов договор - на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ. Въпреки че чл. 72 К...

Обезценка на инвестиции в асоциирани предприятия

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на инвестиции в асоциирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия при прилагане на метода на собствения капитал в консолидирания финансов о...

в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2017 г.

Данни в уведомлението за сключен трудов договор

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева отговаря на въпроса: В кои случаи уведомлението задължително трябва да се съдържат данни за кода на населеното място по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето? Данни за кода на населеното място по...

Данъчен кредит

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова и Валентина Генова, данъчни експерти, отговарят на въпроса: Фирмата ни е дружество с ограничена отговорност и има основната дейност е издателска. За реализиране на основния предмет на дейността...

Документи, необходими за ползване на пенсионни права и обезщетения

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Предстои ми да навърша възраст за пенсиониране, но не мога да си намеря необходимите документи - трудова книжка и УП-2. Предприятието, в което съм работил...

Обезщетение при временна нетрудоспособност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Дължи ли работодателят възнаграждение за първите 3 работни дни от временната неработоспособност по болнични листове, които са издадени като първични, с прекъ...

Облагане с ДДС на износ на стоки

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма сключва договор с турска фирма за построяване на яхта. След това купува части и материали за построяването на яхтата от Италия ...

Оформяне и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Как се оформя и връчва заповедта за дисциплинарно наказание? Съгласно чл. 195 КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посоч...

Ред за облагане с ДДС за доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е редът за облагане с ДДС за доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика? Правилата, по които се извършва облагането с ДДС з...

Ред за прехвърляне участието в капитала на българско дружество между чуждестранни лица

В бр. 12 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е редът за прехвърляне участието в капитала на българско дружество между чуждестранни лица? Този ред се прилага в случаите, когато едно чуждестранно лице притежава ч...