начало
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.

Безплатен семинар на НАП: "Данъци и осигуряване 2019"

Национална агенция за приходите организира семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2019 г. [[table_1]] Представени са най-новите законодателни решения в областта на данъчното и оси...

Данъчно третиране на продажбата на стоки по електронен път

В настоящата статия ще се спрем на някои от по-важните въпроси, които възникват във връзка с данъчното облагане на продажбата на стоки по електронен път или посредством интернет сайт. За целта ще разгледаме различни хипотези на доставка на стоки, пре...

Доходи, които не се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

1. Общи нормативни разпоредби По силата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се по смисъла на КСО лица - платци на доходи на физически лица, са длъжни да изготвят и предоставят на съответната ТД на НАП по месторегистрацията си ...

Инвестиционният посредник като основен пазарен участник по новия Закон за пазарите на финансови инструменти

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г.), в сила от деня на обнародването му - 16.02.2018 г., с изключение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1 - 3 ЗПФИ относно доставчиците на консолидирани данни, които пред...

Обезщетения, дължими от работодателя във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение

Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение предопределя дължимите обезщетения между страните. Разбира се, обикновено то не е въпрос на избор, а на конкретна фактическа обстановка: ако например се съкращава щатът за дадена позиция, трудо...

Промени в Наредба № Н-18/2006 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Промени, свързани с реда за извършване на сторно операции Цел: Облекчаване на реда за извършване на сторно операции след приключена сметка на клиент • Сторно операция при рекламация или връщане на с...

Документ за начислени неустойки и лихви с обезщетителен характер

Въпрос: Следва ли да бъде включен следният документ в Дневника за покупките по ЗДДС „Документ за начислени неустойки и лихви с обезщетителен характер“. Това е отделен документ със самостоятелен номер и дата, издаден от „ВиК“ АД за начислените ни лихв...

Изчисляването на коефициент за годишна корекция при ЧДК по чл. 73 ЗДДС

Въпрос: Във връзка с допълнението на чл. 64, ал. 1 ППЗДДС (допълнена с ДВ, бр. 24/2017) бихте ли дали мнение по следния казус, засягащ изчисляването на коефициент за годишна корекция при ЧДК по чл. 73 ЗДДС: 1. През годината са извършени облагаеми дос...

в. Седмичен законник
бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Неправилно отразен документ в отчетните регистри

Фирма “А” неправомерно издава на фирма “Б” кредитно известие за достигнат бонус оборот в месец октомври 2018. При търговските преговори между фирма “А” и фирма “Б” не се стига до споразумение и затова договорът остава неподписан. Но информацията за н...

Облагане на туристическа услуга

Българска фирма, която е туроператор, има собствена конна база и е регистрирана по ДДС. Има сключени договори с френски и швейцарски туроператори за туристическа услуга конен поход. Тръгва се по определен маршрут с коне, храна, транспорт, прави се на...

Облагане с данък върху недвижим имот на поземлен имот

Физическо лице е извършило промяна на предназначението на земеделска земя за целите на строителство. Налице е осъществена процедура по регулация и е издадена Заповед за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Зоната, в която се намира имотът, е смес...

Осигуряване на български гражданин, работещ в Дания

Български гражданин живее и работи в Дания. Там се осигурява по трудов договор върху сума, много по-висока от максималния осигурителен доход за България. Същият регистрира ЕООД в България и предстои започване на дейност. Лицето е управител на дружес...

Отмяна на дисциплинарно наказание от съда

Наложено дисциплинарно наказание “забележка” е отменено от съда. Трябва ли работодателят да издаде заповед за отмяна на наказанието въз основа на съдебното решение, или то автоматично отменя наказанието? Съдебното решение, с което се уважава иск за ...

Отчитане на продажби

Фирма сме ЕООД, занимаваща се с дърводобив (изсичане на гори и продажба на дърва). С какви документи се отчитат продажбите, след като са на физически лица? По силата на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС доставчикът на стоки и услуги не е задължен да изда...

Получаване на дължимото обезщетение при пенсиониране

Желая да се пенсионирам, но без да напускам работа. Ще получа ли обезщетение в размер на 6 заплати, ако не напусна? При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и в...

Правен статут на дружества, регистрирани в Гибралтар

Осъществяваме дейност с дружества от Гибралтар. Научихме, че има запитване до Съда на ЕС дали “дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство” се разбират и дружествата, регистрирани в Гибралтар. Може ли да ни дадете повече ...

в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

Запазено право на ползване върху имот

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: В какви случаи и при кои сделки може да се запазва правото на ползване върху имот? Няма спор, че методът, при който собственик прехвърля недвижимия имот, но си запазва правото на ползване, е ...

Зачитане на учителски стаж

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Зачита ли се за учителски стаж осигурителния стаж, положен на длъжността "Социален педагог" в Център за настаняване от семеен тип? С...

Командироване на служител в Холандия

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ни изпращане на служител в Нидерландия (Холандия) за срок от 6 (шест) месеца на основание чл.121А от Кодекса на труда във вр...

Място на изпълнение при доставки на услуги

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “Х” ЕООД е регистрирано по Закона за ДДС и извършва лицензирана дейност “Пътна помощ” (репатриране). Услугата се извършва на територията на страната, а получател...

Особености на счетоводното отчитане на взаимоотношенията между работодател и оператор при ваучерите за храна

В бр. 11 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Минко Велков отговаря на въпроса: Какви са особеностите на счетоводното отчитане на взаимоотношенията между работодател и оператор при ваучерите за храна? След като е потвърдена номиналната стойност на ...

Отчет на извънредния труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във случаите, когато понякога се получават с малко в повече отработени часове от нормата в края на отчетния период при работници с ус...

Работа по два трудови договора

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли възможност едновременно да съм назначен по трудово правоотношение в България и в страна от Европейския съюз. Ако да на колко ч...

Ред за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя след пенсионирането си и се осигурявам за всички осигурителни случаи. Имам ли право пенсията ми да бъде преизчислена с нов сре...


Годишен счетоводен семинар
18 януари 2019 г.

Калина ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант
Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС

Мина ДИМИТРОВА - д.е.с., регистриран одитор
Годишно данъчно приключване 2018 г.
по реда на ЗКПО

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - експерт по трудово право
Обработване на лични данни на персонала

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
Промени в трудовото и осигурителното
законодателство през 2019 г.

Вижте подробности за семинара...