начало
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2017 г.

Използване на счетоводен софтуер

Въпрос: С каква нормативна база е уредено използването на счетоводен софтуер в България? Може ли българска фирма, която е 100 процента собственост на американска да води счетоводството си на тяхна счетоводна програма, която няма лиценз в България и Е...

Какво се крие зад увеличаването на максималния осигурителен доход

Темата „за“ или „против“ увеличаването на максималния осигурителен доход предизвиква оживени обществени дебати, в които на преден план обикновено се извеждат социалните съображения и за двете възможни тези. Като аргумент за почти ежегодното му увелич...

Осигуряване на лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време

Държавното обществено осигуряване на работниците и служителите, работещи при сумирано изчисляване на работното време, се осъществява на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Поради специфичния характер на организацията на р...

Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата през погледа на счетоводното законодателство

Напоследък не сме получавали статистически данни за ръст в печалбите, които отчитат предприятията в своите финансови отчети. Затова може би странен ни се струва фактът, че във втората половина на 2017 година значителен брой търговски дружества решиха...

Разширяване отговорността на третите лица за данъци и осигурителни вноски след последните промени в ДОПК

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му - 04.08.2017 г. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г.), се въвеждат някои съществени промени с цел по-пълно съобразяване с...

Вътреобщностна доставка

Въпрос: Нашата фирма се занимава с производство на чорапи. Един от клиентите ни е в Швеция. Досега сме изпращали чорапи там, но този месец клиентът ни иска да ги изпратим до негов склад във Финландия. Там фирмата им няма регистрация и работят с швед...

Данъчни задължения на физическото лице, произтичащи от дохода, получен от него под формата на лихва

Въпрос: Местно физическо лице тегли заем от банка и и част от него предоставя на местна фирма. Фирмата има сключен договор за заем с физическото лице (със същия лихвен процент като на банката). Лихвите, които внася към банката, трябва ли да се приспа...

Данъчно третиране и отразяване на фактура, издадена за обработка на документи и такса за търг във връзка с покупката на автомобил втора употреба

Въпрос: Българска фирма, регистрирана в България по ЗДДС, регистрирана като дилър на автомобили и стоки втора употреба, закупува от немски сайт автомобил втора употреба. За обработка на документи и такса за търг италианска фирма, регистрирана по ЗДДС...

в. Седмичен законник
бр. 44, 4 - 10 декември 2017 г.

Бригадна отговорност

Моля да ни разясните какво представлява бригадната отговорност по Кодекса на труда, в кои случаи се прилага и по отношение на кои лица. Бригадната отговорност е уредена в чл. 209 от Кодекса на труда (КТ). По своята същност бригадната отговорност е с...

Два трудови договора с един работодател

Може ли служител, работещ по основно трудово правоотношение в един клон на фирма, да сключи допълнителен трудов договор на непълно работно време на еднаква длъжност в друг клон на същата фирма, намиращ се в същото населено място? В съответствие с чл...

Кога почивките се включват в работното време

Как да се изчисли работното време на рецепционист от 7 до 19 часа, съответно от 19 до 7 часа, ако има един час почивка и тя се ползва извън рецепция? Включва ли се почивката в работното време? При това положение как се изчислява работното време - 11 ...

Нощен труд при работа на две смени

При сумирано работно време се работи на две смени по 12 часа - първа - от 7 до 19 ч., и втора - от 19 до 7 ч. Колко часа нощен труд се полага и трябва да се заплати? В чл. 140, ал. 2 от КТ е предвидено, че нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч....

Обезщетение за безработица при уволнение на държавен служител поради ниска оценка на атестацията

Какво обезщетение за безработица се полага на държавен служител, уволнен поради получаване на най-ниската атестационна оценка? В запитването не е посочено как са били уредени правоотношенията на лицето - по Кодекса на труда или по Закона за държавни...

Осчетоводяване на адвокатски услуги

Ние сме фирма, регистрирана по ДДС. Имаме фактура от немски адвокат, извършващ свободна професия, без ДДС. Във фактурата обаче е посочен негов адрес в Америка и банкови данни в Германия. Как трябва да бъде осчетоводена самата фактура? Трябва ли факту...

Отпуск на държавен служител с намалена работоспособност

Държавен служител е с определена група инвалидност със 76% намалена работоспособност. Има ли право на допълнителен годишен отпуск на това основание? В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗДСл държавен служител със зачетен най-малко 8 месеца служебен, тр...

Процесът на консолидиране на финансовите отчети

Както е известно, под “консолидиране” (консолидация) се разбира обединяване на няколко сродни неща в едно. От счетоводна гледна точка понятието “консолидиране” отразява действията по обединяване на отчетите на предприятията от групата в един финансо...

в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г.

Документиране и третиране на корекции в резултат от одита

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: При “Уикенд АД” в хода на годишен одит за изтеклата 2016 г., завършил на 30.05.2017 г. (след подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г.), са к...

Дължат ли се осигурителни вноски върху разхода за „застраховка живот“

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Сключена е групова застраховка „Живот“ за всички работници и служители, като застрахователните премии са за сметка на работодателя и се изплащат дире...

Командироване в друго населено място, извън мястото на постоянната работа

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: При командировка до населени места, които са по-отдалечени от работното място на командирования се губи голяма част от работното му време за пътуване. Изискването, регла...

Коригиране на допусната грешка

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: За нуждите на дейността на предприятието е закупена машина с фактурна стойност 50 000 лв. (без ДДС) и е въведена в експлоатация от 1 юли на същата година (...

Обещетение при временна неработоспособност

В бр. 8 от 2017 г. на сп. сп. "Труд и право" Нели Вангелова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят/осигурителят да приеме от лицето издаден болничен лист за периоди след прекратяване на правоотношението му, да подаде ...

Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения п...

Плащания в чуждестранна валута

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Търговско дружество е с предмет на дейност „търговия на дребно". В търговските ни обекти имаме клиенти от Гърция, на които при продажбата издаваме инвойс б...

Право на избор за реда на облагане на физически лица – регистрирани земеделски производители

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се упражнява правото на избор за реда на облагане на физически лица – регистрирани земеделски производители? Според разпоредбите на чл. 29а...

 
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.