сп. Български законник
бр. 9, Септември 2020 г.

Актуална практика на Върховния административен съд по казуси от областта на обществените поръчки

Ежегодно значителна част от публичните разходи в България се насочват към финансирането на обществени поръчки. Всеки от възложителите у нас (публични и секторни такива и възложители ad hoc) е длъжен да прилага Закона за обществените поръчки (ЗОП) в с...

Определяне на осигурителните вноски във връзка с Решение 429 на Министерския съвет от 26 юни 2020 г.

Считано от 1 юли 2020 г. започва прилагането на Решение № 429 на Министерски съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в пре...

Проблеми с ДДС в условията на извънредното положение

На 18.07.2020 г. с извънреден брой на ДВ, бр. 64, със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК) са обнародвани поредните промени в редица закони, кодекси и наредби, свързани с извънредното положение...

Промени в наредби, свързани с осигуряването

1. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване В „Държавен вестник“, брой 72 от 14.08.2020 г., е обнародвано Постановление № 202 от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщ...

Решение на Конституционния съд за разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС

В ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г., е публикувано решение на Конс­титуционния съд по к.д. № 14 от 2019 г., с което най-висшият орган в съдебната система на страната обявява, че чл. 102, ал. 4 от ЗДДС не противоречи на Конституцията на Република България. ...

Срокове за съхранение на лични данни от трудовото досие съгласно българското законодателство

[[table_1]] [[table_2]]...

Дарения на лични предпазни средства

Въпрос: Болница е получила дарения на лични предпазни средства (маски, ръкавици и т.н.) от фирми и държавни институции. Даренията са предадени с приемно-предавателни протоколи, в които личните предпазни средства са отразени само количествено. Как сле...

Даряване на стоки

Въпрос: Физическо лице е закупило стоки от Китай с митническа декларация, платени мита и ДДС, които иска да прехвърли в новорегистрираната си фирма с цел последваща препродажба. Как би следвало да се отрази счетоводно прехвърлянето, ако е под форма н...

в. Седмичен законник
бр. 33, 14 - 20 септември 2020 г.

Бракуване на катастрофирал автомобил

ЕООД, регистрирано по ДДС. Има автомобил - напълно амортизиран и е претърпял ПТП. Няма да се ремонтира. При покупката не е ползван данъчен кредит. Автомобилът не се сваля от отчет в КАТ. Мисля за следната процедура: 1. Протокол за брак и комисията пр...

Възнаграждение за времето на обучение по дуалната система

Във фирмата ни предстои сключване на договор за провеждане на дуално обучение с професионална гимназия. Освен основния договор между фирмата и училището ще бъдат сключени индивидуални договори с всеки един ученик, където трябва да бъде упоменато и за...

Доставка, облагаема с нулева ставка

Във връзка с предстоящ износ на продукция ви моля за информация. Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице ООД с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост. След сключване на...

Изменение на размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Поради допускане на техническа грешка при изчисляване на трудовия стаж на работник е определен по-висок размер на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Впоследствие грешката е открита. Има ли работодателят право да преизч...

Износ на стоки

Фирма “Б.” ЕООД е българска фирма, регистрирана по ДДС в България. През м. 02/2020 е закупено вино от българска винарна Х, която има регистриран данъчен склад. Винарната пуска фактура с начислено 20% ДДС заедно с АДД. Българската фирма продава виното...

Изчисляване на обезщетение при уволнение при непълен базов месец

Лице, работещо по трудов договор, е освободено поради съкращаване на щата по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ. Лицето е съкратено на 22.05.2020 г. На 23.06.2020 г. на лицето е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за периода 23.05.2020-21.06.2020 г...

Осигуряване на земеделски стопанин за периодите на временна неработоспособност

Земеделски производител, осигурява се за болнични и майчинство и ползва болничен 45 дни преди раждане. В същото време получава субсидии, обработва земя и ще има продукция, която ще се продаде. Няма назначени работници. При това положение ще има ли пр...

Ползване на платен годишен отпуск през време на предизвестието за прекратяване на трудовия договор

Подадох молба за напускане по чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда, като поисках за предизвестие да се счита неизползваният ми платен годишен отпуск. Работодателят настоява да подпиша декларация за неспазено предизвестие и да му платя съответното обезщ...

в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2020 г.

Ако е уговорено в КТД, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учител от 15 години, на едно място, на пълен работен ден, на постоянен трудов договор. През януари 2018 г. се роди и второто ми дете. Ползвах отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст...

Вписване на трудов стаж в трудова книжка при непълно работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружество е въвело със заповед от управителя на основание чл. 138А, ал. 2 от КТ непълно работно време от 8 часов работен ден на 4 часов работен ден на някои от служителите си. В Декларация 1 за тези служ...

Въвеждане на непълно работно време при намаляване обема на работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На основание чл. 138а, ал. 1 от КТ и чл. 9 от Наредбата за работното време и след уведомление на синдикат работодателят със заповед е въвел непълно работно време (5 часа и 30 минути) в определено структу...

Облагане с окончателен данък на чуждестранните физически лица

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество извършва технически, ИТ услуги и поддръжка за клиенти, базирани на територията на страни от ЕС. За тази цел ще наема работници от различните държави, които ще са м...

Определяне на непълно работно време от работодателя

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател еднолично да определя да се работи на непълно работно време? В Кодекса на труда (КТ) от много години има възможност страните по един трудов договор да уговарят работа за ...

Прекратяване на трудов договор от работника с предизвестие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме работник , който отправи предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия договор. В този период настъпи трудова злополука. Представен е болничен, регистриран в системата. Спира ли болничн...

Признаване на трудов стаж, който е придобит в САЩ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли нормативна основа в Р. България за признаване на трудов стаж, който е придобит в САЩ? Може ли такъв стаж да се приравни при постъпки за пенсионно осигуряване в Р. България? Съгласно действащото б...

№ 24-35-15 от 21.05.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 117, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило писмо от дирекция ОДОП - ....., заведено с вх. № 24-35-15/21.04.2020 г., с което е препратен по компетентност Протокол за писмено запитване от орган по приходите при ТД на НА...