сп. Български законник
бр. 4 от 2021 г.

Облагане доходите на физическо лице от продажба на апартамент

Въпрос: Физическо лице съм, закупила съм през месец 2.2018 г. идеална част от УПИ за 32 000 лева. През месец 3.2021 г. учредявам право на строеж върху имота. През месец 3.2023 година построеният обект ще има подписан Акт 16 и разрешение за ползване и...

Електронното връчване на съобщения и призовки – нови моменти в правната уредба

1. Извънредната епидемична обстановка доведе до все по-широкото навлизане на дигитализацията в обществените дейности. Забавеното и досега отлагано електронно връчване на съобщения, призовки и книжа в съдебната система получи законова уредба със Закон...

Значими изменения и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат и попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г.

I. Изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2020 г. Основните изменения и допълнения в ЗКПО и в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010) за 2020 г. са свързани със: • режима за регу...

Промени в ЗДДФЛ, в сила от 2021 г.

Посредством ЗИД на ЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 година, бяха въведени поредните годишни изменения в данъчните закони, влизащи в сила считано от новата, 2021 година. В настоящата статия ще разгледаме промените в Закона за данъците върх...

Промените в ЗАДС за 2021 г.

С § 71 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИД ЗДДС), обн. в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., са направени изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Промените имат за ...

Възнаграждения на лекарите и сестрите на първа линия

Въпрос: Във връзка с пандемията от коронавирус на лекарите и сестрите на първа линия в болниците се дават по 1000 лв. нетно възнаграждение. На личните лекари и сестрите в доболничната помощ се дават съответно 1000 лв. на личните лекари и 360 лв. на м...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Предстои пенсиониране на наш служител. Лицето е лекар. Назначен е на работа в ООД и работи повече от 10 години към същото дружество. Съгласно чл. 222 от КТ той има право на шест брутни работни заплати обезщетение. Дружеството няма колективен ...

Облагане доходите от продажбата на недвижим имот от физическо лице

Въпрос: Физическо лице през текущата година е придобило имот чрез строеж върху общинска земя с право на строеж. Продава една част на физическо лице за 20 000 лева - плащане веднага по банков път. Друга част продава на ООД, в която е съдружник, за 2...

в. Седмичен законник
бр. 7, 22 - 28 февруари 2021 г.

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Във връзка промените от 01.1.2021 г. относно дистанционните продажби и в сила от 01.7.2021 г. българско дружество, нерегистрирано по ДДС, продава сувенири на физически лица в Германия, нерегистрирани по ДДС. Трябва ли дружеството при достигане на 10 ...

ДДС при префактуриране на данъците по ЗМДТ

Трябва ли наемодателят да начислява ДДС при префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем? Ако не е необходимо начисляването на ДДС, кое основание за неначисляване да се посочи във фактура? Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Тъй кат...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна...

Облагане доставката на услуга за самолетен превоз на пътник

Член на семейството на управителя е закупил самолетен билет на името на фирмата. Издадена е фактура от унгарска фирма с VAT HU... и е посочен нашият БУЛСТАТ BG... като получател и фактурата е с 0% ДДС. Следва ли да си самоначисля ДДС с протокол и дал...

Осчетоводяване на фактура

Плащаме по банков път към китайски доставчик. Изпращат ни фактура само с име на компанията и адрес в Китай, без аналог на ЕИК, нито VAT номер в ЕС. Останалите реквизити ги има във фактурата. Стоката пристига с DHL - с описан тракинг номер, аналогичен...

Отчитане на онлайн продажбите на стоки по модела дропшипинг

Българска фирма извършва дейност търговия на дребно, използвайки търговския модел - дропшипинг. Фирмата е собственост на чуждестранни лица. Дейността не се извършва от територията на България и собствениците на дружеството не се намират на територият...

Посочване в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на непаричен доход (апартаменти в новопостроена сграда)

През август 2017 г. е учредено право на строеж от физическо лице  в полза на строителна фирма (нерегистрирана по ЗДДС към този момент) за изграждане на сграда. Издаден е нотариален акт за суперфицията. Съгласно нотариалния акт част от РЗП е за физиче...

Прилагане на СИДДО със САЩ

БГ дружество има отпуснат заем от дружество от САЩ. Към 31.12.2020 г. е начислена лихвата по заема и следва да се удържи данък при източника съгласно чл. 195 от ЗКПО. Съгласно чл. 11, т. 2 от СИДДО със САЩ лихвите могат да се обложат в БГ с 5% данък....

в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2021 г.

Командироване на работник или служител на територията на друга държава-членка на Европейския съюз

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Българско дружество ще командирова свои работници по чл. 121а от КТ за извършване на услуги в Нидерландия за срок от пет месеца. Работниците ще разполагат с удостоверение А1, и ще се осигуряват по реда н...

Отдаване под наем на съсобствен недвижим имот

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се процедира, когато един съсобствен имот е отдаден под наем? В България често се отдават под наем имоти, които са съсобствени. До тази съсобственост най-често се стига при наследяване, ...

Ползване на отпуск при два трудови договора

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя по трудов договор при двама работодатели -при един работодател на пълен работен ден от 8,30 до 17 ч, и при втори работодател на 4 ч. работен ден. Как мога да ползвам отпуските при първия и втория...

Право на обезщетение при пенсиониране на учител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учителка съм. Пенсионерка съм, но не съм получила обезщетението при пенсиониране, защото още работя. Имам учителски стаж от 1982 до 2003 г., непедагогически от 2007 г. до 2009 г. и от 2009 до момента още...

Прекратяване на трудов договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме починал учител, с който прекратяваме трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява със смърта на работника и в случая лицето към момента на...

Справки за осигурителен стаж и доход

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Справки по Булстат за осигурителен стаж и доход с издаден от НОИ Идентификационен код на осигурител могат да се правят само за подадените декларации от същият осигурител. Как може работодател да провери ...

Третиране по ЗДДС на комисионна за посредническа услуга от фирма от ЕС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество не е регистрирано по ЗДДС. Има намерение да се занимава с дизайн в интернет и фейсбук. Ще извършва услугата за маркетингова агенция от трета страна с посредничеств...

№ 07-00-246 от 24.11.2020 г. Относно: Данъчно третиране на предоставяне на услуга по гаранция по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-246#2 от 11.11.2020 г., относно данъчното третиране на предоставена гаранция по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС). Същото е подадено във връзка с предходно запитване с вх. № 07-...