Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

 
сп. Български законник
бр. 4 от 2022 г.

Документи и задължения по ЗДДС при доставки на стоки при режим складиране до поискване

С цел опростяване на действащите правила за данъчно третиране на доставките и придобиванията, които възникват при вътреобщностната търговията на стоки (ВОТ), с една от промените в ЗДДС за 2020 г., обн., ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., бе създаден нов ре...

Коментар по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. е обнародван в ДВ, брой 18 от 4.3.2022 г., и е в сила от 1.01.2022 г. По отношения на плащанията от фондовете на държавното обществено осигуряване годината се разделя на два периода: ...

Корекции на ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС в случаите на липси и брак и последваща освободена доставка на стоки и услуги

I. Описание на данъчния режим Данъчният режим за корекции на ползван данъчен кредит в случаите на липси и брак и при последваща освободена доставка на стоки и услуги е регламентиран чл. 79 от ЗДДС, описан по-долу. [[table_1]] II. Примери и писма на ...

Промени в ЗКПО, в сила за 2022 г.

Поредната актуализация на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за финансовата 2022 г. вече е налице, като същата стана достояние на професионалната общност посредством обнародваните в ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2022 г. Закон за изменение...

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Въпрос: Фирмата е регистрирана по ДДС в България, също така има регистрация по OSS в България. Занимава се с онлайн търговия на стоки в ЕС. Има намерение да продава в Германия на ДНЗЛ, като използва „фулфилмънт център“. Необходимо ли е, при положение...

Данъчно облагане на физическо лице

Въпрос: Трябва ли да се подават две декларации за лице, което от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. е работило като стоматолог, регистриран като ЕТ и извършва дейност като свободна професия. От 01.04.2021 г. се регистрира като ЕООД и това лице се осигуря...

Договор за ремонтна услуга на машина с подизпълнител на белгийска фирма

Въпрос: Българска фирма сключва договор за ремонтна услуга на машина като подизпълнител на белгийска фирма. Белгийската фирма от своя страна има договор за ремонтна услуга на същата машина със собственика на машината - швейцарска фирма. Ремонтната ус...

Облагане доходите от наем на офис

Въпрос: Лице, което е регистрирано като свободна професия, има сключен договор за наем на офис с физическо лице. В договора за наем лицето е посочило банковата сметка на майка си и превода на наем се извършва по нейната сметка. В справката по чл. 73,...

в. Седмичен законник
бр. 19, 9 - 15 май 2022 г.

Oблагане с ДДС при вътреобщностна доставка на стоки

Фирма, регистрирана по ЗДДС, възнамерява да сключи договор с фирма от държава членка, с валиден ДДС номер, за доставка на производствени отпадъци. Текстът на чл. 163г от ЗДДС означава ли, че доставките на производствени отпадъци следва да се документ...

Давност и срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти

Отсъствах от страната от 2015 г. до 2022 г. Наскоро получих писмо от общината, че дължа данък за притежавания от мен апартамент и такса битови отпадъци (такса смет) за периода от 2015 г. до 2022 г. вкл. Представих документи, че не съм се връщала в Бъ...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑326/20, решение от 11 ноември 2021 година страни: ELVOSPOL s.r.o. срещу Odvolací finanční ředitelství Предмет на спора как следва да се заплащат акцизи и ДДС за стоки, закупени за дипломатически цели. Данъчна слу...

Облагане с ДДС при внос на сурово слънчогледово семе от трета страна

Българска фирма “Х” , регистрирана по ДДС, ще извърши внос на сурово слънчогледово семе от Украйна. Същото ще бъде продадено на друга българска фирма “У”, също регистрирана по ДДС. Транспортът ще е сухопътен. За да бъда по-конкретна, ще използвам при...

Оспорен болничен лист

Служител ползва отпуск по болест за периода - 30.03-01.04.22, но е открит да работи в друго дружество. Болничният лист се обжалва. Следва ли да се начисли сума за временната неработоспособност за март, при положение че все още няма произнасяне по осп...

Признаване на приходи

Фирмата ни е българско дружество, регистрирано по ДДС и прилагащо Националните счетоводни стандарти. Основната дейност е изработка на софтуерни продукти. През 2021 г. е сключен договор за изработка на интернет сайт на стойност 25 000 лв. без ДДС. При...

Увеличения и намаления на собствения капитал на предприятието

През 2019 г. е взето решение за намаляване на капитала на дружество Б, което е дъщерно на дружество А от 100 000 лв. на 1000. В дружество Б, чийто капитал е намален, съм взела необходимите счетоводни записвания: Дт с/ка 101 99 000 Кт с/ка 426 99 000...

Данъчно третиране по ЗДДС на дължими от наемателя данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци по договор за наем на недвижим имот

В стопанския живот не е рядка практиката, когато при сключването на договор за наем на недвижим имот се уговаря между страните клауза, съгласно която дължимите данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за имота да са частично или изцяло з...

в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2022 г.

Осигурителен стаж за първа категория труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За първа категория труд трябва 2/3 от осигурителния стаж да е първа категория - към момента 18 години. Ако имам 17 г. и 11 месеца то не отговарям на условията, но ако имам 2 месеца извънреден труд в същи...

Осигуряване на български гражданин, работещ от България за английска фирма

в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: На гражданин му предстои да сключи трудов договор с дружество в Англия, което няма място на стопанска дейност или определена база на територията на България. Договорът ще бъде с...

Платен отпуск за осъществяване на синдикална дейност от нещатните членове на ръководства на синдикалните организации

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Когато размерът на отпуска на нещатен председател на синдикално ръководство в предприятие (Отпуск на синдикални дейци) е установен в КТД на предприятието в размер по-голям от 25 часа за една календарна ...

Ползване на полагаем платен годишен отпуск от служители в детска градина

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпросът ми е свързан с ползване на полагаемия платен годишен отпуск от служители в детска градина. Работодателят разрешава ползване на три седмици през лятото, а през учебно време не може да се ползва. ...

СБКО на работниците и служителите дългосрочно командировани в страна извън ЕС

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На служител със сключен трудов договор с български работодател, и дългосрочно командирован в страна извън ЕС, дължат ли му се за периода социалните придобивки от българския работодател, като например вау...

Трудови права, придобити в чужбина

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Признава ли се за трудов стаж в България работа в чужбина, по-точно в Канада? Според чл. 11 от Кодекса на труда (КТ) трудови права, придобити в чужбина, се признават в Република България по силата на за...

Управител на търговско дружество

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: На всяка цена ли трябва управителят на ООД да е съдружник? Всъщност задължително ли е да има такъв управител, или може да се определи един съдружник, който да се занимава с всичко? Дружество...

№ 20-33-101 от 17.12.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-33-101/17.12.2021 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”……, е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ще извършва дистанционни продажби през платформата ETSY от склад в Бъл...