начало
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2018 г.

№ 20-00-203 от 29.12.2017 г. Относно: Промени в законодателството в сила от 1 януари 2018 г., свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС)

Във връзка с промените в законодателството, свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите: I. По Закон за бюджета...

Доказателствената стойност на фактурата

В съдебната ни практика не са редки случаите, при които като доказателство за определени твърдения страните в спора се позовават на наличието на фактура, издадена във връзка с обекта на спорната сделка. Немалък е и броят на стопанските субекти, които...

Промени в ЗДДФЛ през 2018 г.

Промените в ЗДДФЛ са направени с преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗДДС, обн. в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. Създадена е възможност за деклариране на необлагаеми доходи с новия чл. 50а от ЗДДФЛ. Местните физически лица могат да декларират...

Промени в режима на регулиране на акцизните стоки

I. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, публикувани в ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г. Един от основните приоритети, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 201...

Анулиране на погрешно издадена фактура

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, наема склад в Германия от немско дружество, регистрирано по ЗДДС. Последното издава фактура, но без начислен данък. Следва ли българското дружество да си самоначисли данък и има ли право на данъчен к...

Безвъзмезден договор за ползване на съоръжение между сдружение с нестопанска цел и община

Въпрос: Сключен е безвъзмезден договор за ползване на съоръжение за срок от 20 години между спортен клуб - сдружение с нестопанска цел, и община. Сдружението регистрира търговско дружество - ЕООД (регистрирано по ЗДДС). В договора е заложено условие,...

Данъчно третиране на доставка зса отработени часове по софтуерни услуги, уеб дизайн

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, наема фрийлансър чрез платформата Upwork (собственост на американска компания). Фрийлансърът оперира чрез фирма в Украйна. Предмет на доставката са отработени часове по софтуерни услуги, уеб дизайн и...

Доставка на услуга по електронен път

Въпрос: Дружество, регистрирано в България по ДДС (чл. 100 от ЗДДС) предоставя услуга на фирма от САЩ (създаване на видеоклипове), които се предоставят по електронен път на клиента. Място на изпълнение на сделката е САЩ. Фирмата от САЩ е регистрирана...

в. Седмичен законник
бр. 10, 12 - 18 март 2018 г.

Действия на работодателя при самоотлъчка на работник или служител

При самоотлъчка на работника и невъзможност и нежелание да предостави писмени обяснения за това (няма кой да получи писмото с обратна разписка за исканите обяснения и дори заповедта за дисциплинарно освобождаване, защото лицето например отсъства от с...

Зачитане на трудов стаж при дисциплинарно уволнение

Наш служител не се яви на работа повече от 10 дни, за което директорът му поиска писмено обяснение за причините за неявяването му. Той отказа да получи писмото лично и ние му го изпратихме препоръчано с обратна разписка. Служителят не даде исканите о...

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години

След 2 месеца изтича отпускът ми за гледане на дете до 2 г. Мога ли да използвам полагащия ми се неплатен отпуск 6 месеца и 5 месеца със съгласие на бащата, който работи на трудов договор в чужбина? Необходимо ли е преди неплатения отпуск да използва...

Обезщетение за вреди при недействителност на сделките

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Ивайло Кънев, юрист, отговаря на въпроса: Кой може да търси обезщетение за вреди при недействителност на сделките и от кого може да се претендира обезщетение за вредите? Съгласно нормата на ч...

Отчисления от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала за 2017 г.

В бр. 46 от 2017 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с внасянето в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала за финансовата 2017 г. Министерският...

Промени, гарантиращи изплащане на дължими възнаграждения на работещите

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда промените в КСО. В ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ), със заключителните разпоредби на който...

Счетоводно отчитане на последващите разходи

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., регистриран одитор, коментира счетоводното отчитане на последващите разходи. Различният характер на последващите разходи предопределя и начина на счетоводното им отчитане. Разход...

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2017 г. са направени сл...

в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.

Възможност за местните физически лица да декларират получените през годината необлагаеми доходи

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Има ли възможност за местните физически лица да декларират получените през годината необлагаеми доходи? На основание чл. 50а от ЗДДФЛ, в сила...

Данъчни аспекти при онлайн търговия с хранителни добавки

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Нерегистрирано по Търговския закон (ТЗ) физическо лице, закупува чрез Интернет хранителни добавки от държави-членки на ЕС, които заплаща по бан...

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Елена Димова, адвокат, отговаря на въпроса: В офертата на участника лицето, определено за проектант, е посочено като трето лице, чийто капацитет ще бъде използван. Не би ли следвало проектан...

Най-честите задължителни предписания, давани от контролните органи на НОИ

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са най-честите задължителни предписания, давани от контролните органи на НОИ? Във връзка с преценката на правото е и изчисляването на размера на ...

Прекратяване на регистрацията по ЗДДС на неперсонифицираното дружество

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: В началото на 2017 г. е сключен договор за Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) - консорциум, във връзка с участие в търг. В срок о...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с годишното приключване

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с годишното приключване? Най-важната промяна в ЗКПО е, че декларациите по образе...

Промени в пенсионното законодателство за 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са промени в пенсионното законодателство за 2018 г.? Прецизирани са разпоредбите в КСО, в които е разписан механизмът, по който се определя размерът на пенси...

Промени при обезпеченията по повод течни горива

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените при обезпеченията по повод течни горива? От 06.08.2016 г. в ЗДДС бяха въведени специални разпоредби, изискващи при о...