Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
 
сп. Български законник
бр. 10 от 2023 г.

Допълнението на Кодекса за застраховането – необходима крачка за придвижване на РБългария към еврозоната

В „Държавен вестник“, бр. 68 от 8 август 2023 г., беше приет Закон за допълнение на Кодекса за застраховането. Законопроектът е на Министерския съвет, приет с Решение номер 465 от 6.7.2023 г. Одобрен е след първо четене от Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските ...

Начисляване на ДДС в специфичната хипотеза на разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС

На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г. , в сила от 01. 01. 2018 г. , доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01. 01. 2020 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) всяко данъчно задължено лице,...

Приложението на методите за избягване на двойното данъчно облагане

Съгласно действащите норми на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) физическите и юридическите лица, които са местни лица на България за данъчни цели, дължат данък за доходите си, получени от източник...

Производствата по несъстоятелност и стабилизация след последните промени в Търговския закон

С влезлия в сила, считано от 04.08.2023 г., Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.), бяха извършени съществени промени в производствата по несъстоятелност и стабилизация по Търговския закон (ТЗ), като за първи път бяха уредени отделн...

Данъчно третиране на разходи, свързани с осигуряване на здравословна работна среда за служителите

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, занимаващо се с обслужване по трудова медицина, наема офис. За този офис закупува хладилник, който да се ползва от служителите на фирмата. Признават ли се разходите за този хладилник за данъчни цели? Има ли право дружеството на д...

Данъчно третиране на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ)

Въпрос: С нотариален акт ни е прехвърлено право на строеж безвъзмездно за построяването на фотоволтаична централа. Заведено като други нематериални активи и по данъчна оценка 5600 лв. В момента имаме право на ползване да бъде ли признато като приход и дължа ли ДДС? Имаме само ава...

Доставка на услуги, свързани с покупка на недвижими имоти от чужд гражданин

Въпрос: Агенция за недвижими имоти, регистрирана по ЗДДС, трябва да изплати комисионно възнаграждение на фирма от Украйна. Комисионно възнаграждение се дължи за изпратен клиент, които е закупил имот в България. Очакваме фактура от украинската фирма. Какви са нашите задължение по ...

Издаване на фактури при износ на продукция

Въпрос: Производствена фирма сме и в следващите 3 месеца ще произвеждаме за фирма в Германия. Регистрирани сме по ДДС, както и те. Германците плащат авансово 100% от сумата по договор, като не им издаваме фактура за аванса. Ще има няколко доставки на различни дати за трите месеца...

Облагане с ДДС на продажби чрез електронен магазин

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС на основание чл. 100, ал. 1, с основна дейност букиране на международни артисти има намерението да създаде сайт. Основната цел на сайта ще бъде рекламирането на определен музикален изпълнител, но се предвижда да бъде включена и въз...

Определянето на длъжностите, които отговарят на условията за втора категория труд е в компетенциите на НОИ

Въпрос: Фирмата ни е с дейност строителство на сгради. Наш служител на възраст 62 навършени години предстои скоро да се пенсионира. През периода март 1987 г. е работил в друго строително предприятие, а именно в СМК - СП-2 гр. Стара Загора, с професия „Организатор производство“, а...

Осигуряване на адвокат в собствено ЕООД

Въпрос: В случай че адвокат, упражняващ дейност като свободна професия, регистрира собствено еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) – търговец по смисъла на ТЗ (въпросът не е свързан с участието на адвокат в еднолично адвокатско дружество по смисъла на чл. 57 от Зако...

Осигуряване на лице, работещо по трудов и по граждански договор

Въпрос: Имаме сключен граждански договор с лице, което е на трудов договор към друга фирма. Договорът е за изготвяне на проект в рамките на един месец, сумата на възнаграждението след нормативно признатите разходи е над максималния месечен осигурителен доход е 3400 лв., съответно...

Ползване на данъчен кредит за имот, придобит като обезпечение на заем

Въпрос: Банка е придобила имот от обезпечение с ДДС, за който е ползван пълен ДК. Имота е УПИ и нова сграда по смисъла на ЗДДС. Банка е придобила имот от обезпечение с ДДС, за който е ползван пълен ДК за земята (УПИ). В едно със земята са придобити и сградите върху парцела, които...

Поредност при внасяне на осигурителните вноски за лицата, които полагат труд на различни основания

Въпрос: Имаме фирма „А“ ООД с двама собственици. Фирмата започва дейност от декември 2022 г. В момента и двамата собственици се осигуряват във фирма „А“ на трудов договор на 2 часа с 200 лв заплата. Единият от собствениците има и друга фирма „Б“, в която е на ДУК и е осигурен над...

Право за данъчен кредит на българска фирма по фактури за нощувки и префактурирани разходи за командировка

Въпрос: Фирмата е регистрирана по ДДС. Получаваме фактури за нощувки(9%), както и фактури (с префактурирани разходи за командировка - 20%). Пътуванията са във връзка с изпълняването на фирмени задължения. Имаме ли право на данъчен кредит за посочените разходи? Отговор: Съгласно ...

Право на данъчен кредит за новорегистрирана фирма

Въпрос: Новооткрита фирма - м.май, без регистрация по ДДС (хранителен магазин, алкохол, цигари) закупува стоки без право на ДК. При евентуална регистрация след 3 месеца има ли право на ДК след датата на регистрацията и в какъв срок? Изпраща ли се опис на фактурите, на които можем...

Разходи за наем на имот, използван от служител на фирмата

Въпрос: Фирма А е наела апартамент от фирма Б, който се използва за жилище на управителя на фирма А. За наема фирма Б е издала фактура на фирма А. Какво е данъчното и счетоводно третиране на сделката по наемане на апартамента? Признава ли се за разход на фирмата и може ли да бъде...

Регистриране на доставките на хляб и брашно в дневника за покупки

Въпрос: В коя колона на дневника за покупки следва да се отразят фактурите за закупен хляб? Колона 9 (ДО без ДК) или 10 (ДО с ПДК)? Фирмата е регистрирана по ЗДДС - магазин за хранителни стоки. Отговор: Особеностите при документирането и регистрирането на доставките на хляб и бр...

№ 3-639 от 12.05.2023 г. ОТНОСНО: Определяне на данъчната оценка на сграда със степен на завършеност „груб строеж“

Съгласно изложеното в него в Община Х е постъпило искане за актуализиране на данъчна оценка на сграда - незавършено строителство със степен на завършеност груб строеж, констатирано по надлежния ред. Към искането е приложен протокол за извършен опис от частен съдебен изпълнител и ...

№ 3-703 от 23.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, през м.11.2021 г. „Х“ ЕООД издава данъчна фактура съгласно разпоредбите на чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС на фирма „Н“ ЕООД във връзка с изпълнение на договор за СМР за извършени услуги на стойност от 250 хил. лв. (с ДДС). Данъчната фактурата e отразен...

№ М-26-В-134#1 от 10.05.2023 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ………… от ………..., в което сте представили следните два казуса: Видно от изложеното в първия казус, българското дружество А КД е сключило Договор за дистрибуция на Ж Софтуер с немското юридическо лице DE GmbH за покупка на лицен...

№ М-26-Д-238 #3 от 25.5.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (СИДДО между България и САЩ)

В Централното управление на Национална агенция за приходите е постъпило запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП ….., за изразяване на становище по прилагането на СИДДО между България и САЩ, в сила от 15.12.2008 г. В запитването искате информация относно данъчното обла...

Справочна информация бр. 10 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 65 до бр. 80 от 2023 г.

ДВ, бр. 65 от 28.7.2023 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти Закон за ратифициране на Договора за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 – InnovativeSMEs, между Република България и Европейската изпълн...

Брой 10 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...

Решение № 4719 от 03.05.2023 г. по адм. дело № 4182/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС в резултат на извършени корекции на декларираните резултати по ЗДДС, както и задължения за корпоративен данък по ЗКПО над декларираните ведно с лихви. Според чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС, две са основните матери...

Решение № 49 от 29.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 1945/2021 г., III г. о.

Когато към момента на постигне на съгласието за сключване на сделката нейният предмет е фактически или правно невъзможен, сделката е нищожна поради невъзможен предмет. Фактическата невъзможност на предмета означава, че той не съществува в реалната действителност при сключване на ...

Решение № 56 от 4.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 2700/2021 г., III г. о.

При тълкуването на неясни клаузи следва да се има предвид и се изследват обстоятелствата, при които е сключен договорът, породените към този момент отношения между страните и произтичащото от това поведение на последните, както и това след сключването му, които обстоятелства водя...

Решение № 60133 от 19.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 3804/2020 г., I г. о.

Няма пречка договорът за учредяване право на строеж да включва уговорки, различни и извън обхвата на вещното право, предмет на учредяване. Учредяването право на строеж за изграждане на нова сграда, която е одобрена да се изгради при намалени отстояния от съществуващите сгради, не...

Решение № 7893 от 17.07.2023 г. по адм. дело № 9584/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви за забава за данъчен период 01.2019 г. – 06.2020 г. Разпоредбата на чл. 146 от Директива 2006/112/ЕО изрично допуска освобождаване на сделката, когато стоките са изнесени от Общността. Правото на освобождаване обаче се уп...

Решение № 7957 от 18.07.2023 г. по адм. дело № 3311/2023 г.

Предмет на спора e ангажирана отговорност по чл. 19 ДОПК, като са установени задължения по ЗКПО за 2016 г.; по ЗДДС за 11.2016 г.; за данък върху доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения за периода 07. - 12.2016 г.; отговорност за ДОО за 06. - 11.2016 г.; отговорнос...

Решение № 8020 от 20.07.2023 г. по адм. дело № 3517/2023 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчните периоди 03. и 04.2021 г. по фактури с предмет „доставка и монтаж на камък“, „доставка и монтаж камък, вата, конструкция“, „доставка и монтаж на камък“. С решение на СЕС по дело С-18/13 е дадено задълж...

Решение № 8069 от 24.07.2023 г. по адм. дело № 3876/2023 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди: 01., 02., 05. и 12.2020 г., ведно със съответните лихви. Разпоредбата на чл. 68, ал. 2 ЗДДС обуславя възникването на субективното право на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулативното възникване...

Решение № 8087 от 25.07.2023 г. по адм. дело № 8767/2022 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит в данъчни периоди 12.2014 г., от 03. до 05.2015 г. и за 11.2015 г., и непризнати разходи по доставки, както и доначислен корпоративен данък за 2014 г. ведно с начислените лихви. В нарушение на съдопроизводствени...

Решение № 8090 от 25.07.2023 г. по адм. дело № 153/2023 г.

Предмет на спора са определени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на едноличен търговец за 2017 г. и 2018 г. и за данък върху добавената стойност за данъчни периоди от 03. до 12.2018 г. ведно с лихви. Доказателствената тежест за установяване наличието на основание по...

Решение № 8091 от 25.07.2023 г. по адм. дело № 11911/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху дохода на ЕТ по ЗЗДФЛ за 2017 г. и 2019 г.; по ЗДДС за данъчни периоди от 02.2017 г. до 07.2018 г., 09.2018 г., 12.2018 г., 01.2019 г., от 07.2019 г. до 09.2019 г. и 02.2020 г.; за държавно обществено осигуряване за самооси...

Решение № 8097 от 26.07.2023 г. по адм. дело № 10047/2022 г.

Предмет на спора е подлежащ на възстановяване данъчен кредит ведно със законната лихва. Съобразно чл. 92, ал. 10 ЗДДС, данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен без основание или невъзстановен поради отпаднало основание (включително при отмяна на акт) в предвидените в тоз...

Решение № 8148 от 26.07.2023 г. по адм. дело № 7308/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.2015 г. до 02.2016 г., за корпоративен данък за 2015 г.; в частта на установени данъчни финансови резултати по ЗКПО за 2017 г. и 2018 г. и установени задължения за корпоративен данък за 2016 г. ведно с лих...

Решение № 9 от 13.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 1551/2021 г., IV г. о., ГК

Договорът за заем и записа на заповед са две самостоятелни сделки, всяка една от които поражда самостоятелно задължение. За разлика от длъжника, който е задължен да изчерпи всичките си възражения по предявения срещу него иск, кредиторът не е длъжен да изчерпи всичките основания, ...

в. Седмичен законник
бр. 35, 2 - 8 октомври 2023 г.

Доставка с монтаж и инсталиране или ВОП

Дружеството ни има договор за изработка, доставка и монтаж на пергола (сенници) с гръцко дружество. Разходът е свързан с дейността на фирмата - ресторантьорство. Нашето дружество е с място на дейност България, обектът на който ще се монтира перголата също е в България. И двете др...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C‑146/21, решение от 30 юни 2022 г. страни: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice срещу VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucure...

Здравно и социално осигуряване на сръбска гражданка и децата ѝ, преместили се в България от Германия

Сръбска гражданка е работила и се е осигурявала в Германия. Преместила се е да живее в България, като от ОД на МВР й е издадено разрешение за продължително пребиваване със срок до една година. Възнамерява да започне работа в България. Каква е възможността тя и децата й, които са ...

Категоризиране на фотоволтаичните централи като данъчни амортизируеми дълготрайни активи

Фирмата ни е изградила 900 kWp фотоволтаична мрежова централа за покриване на собствени енергийни нужди с перспективата в бъдеще и да продава произведената ел. енергия. От информацията по въпроса за амортизационната норма и категорията на актива е ясно, че попада в обхвата на акт...

Отпуск за отглеждане на малко дете до 8 години

Служителка предстои да ползва отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете до 8 години. Как се определя на колко дни е равен един месец при ползване на такъв отпуск? Неплатеният отпуск по чл. 167а от КТ в размер по 6 месеца за всеки родител се ползва наведнъж или на част...

Отчитане на закупена земя и сграда

Фирма, регистрирана по ДДС и прилагаща Националните счетоводни стандарти, купува от физическо лице дворно място с къща за сумата от 1 500 000 лв., като в нотариалния акт е записана обща сума за къщата и дворното място -1 500 000 лв. Фирмата има намерение в рамките на до 6-8 месец...

Прекратяване на трудов договор поради заболяване след отправено предизвестие за уволнение

На 06.04.2023 г. на служителка е връчено едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда - поради съкращаване на щата. На 11.04.2023 г. е представен болничен лист за претърпяна злополука поради пътно-транспортно п...

Работа от разстояние

На пазара на труда става все по-актуална темата за работа от разстояние “отвсякъде”. Получаваме запитвания от служители могат ли да работят от различни населени места (пример: служител с месторабота София и адрес за хоум офис също в София иска да работи от Бургас за една седмица)...

За плащанията на дивиденти във връзка с промените в ЗОПБ със ЗДБРБ 2023 г.

Както вече е известно, с параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. са направени промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ). По-конкретно по отношение на дивидентите в чл. 3, ал. 1 от ЗОПБ ...

Въпроси и отговори от МТСП

Как най-правилно се попълва Дневник за издаване на трудовите книжки? Когато я издава работодателят е ясно. Когато идва нов служител и той има книжка, вписва ли се в дневника при положение, че е издадена от друг работодател? Правилно ли е така - идва нов служител, вписва се в днев...

Деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС

Писмо № М-26-Ф-301 от 16.08.2023 г. на НАП Има ли задължение дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, да декларира наличните парични средства в касите и вземанията в общ размер над 50 000 лева., съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС? В тази връзка и съобразявайки относимата нормат...

От 01.10.2023 г. плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ

Национална агенция за приходите Новите банкови сметки ще са предназначени за плащане на данъци, социалноосигурителни вноски, здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, принудително събирани от публичен изпълнител. Плащанията в законоустановеният срок, следва да извършвате по пре...

Справочна информация бр. 35/2023

Централни валутни курсове за периода 21.09. - 28.09.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Централният регистър за особените залози премина към Агенцията по вписванията

Агенция по вписванията Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенцията по вписвания (АВ) от 1 юли 2023 г. Всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни админ...

Брой 35 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...

ДВ, бр. 70 от 15.8.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 109 от 10 август 2023 г. за възлагане на “България Хели Мед Сървиз” - ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата...

ДВ, бр. 71 от 18.8.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 112 от 11 август 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността, приет с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2019 г. Постановление № 113 от 11 август 2023 г. за изменение и допъ...

ДВ, бр. 72 от 22.8.2023 г.

Министерски съвет Постановление № 114 от 16 август 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Спис...

ДВ, бр. 73 от 25.8.2023 г.

Министерство на вътрешните работи Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР Министерство на образованиет...

Правителството прие Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели

Новата Наредба отменя Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2008 г. С документа се цели усъвършенстване и постигане на съответствие на подзаконовата нормативна уредба със Закона за патентите и регис...

Правителството прие постановление, с което ще бъде осъвременен базисният размер на командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в задграничните представителства на Република България

За първи път от приемането на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат през 2008 г. се предлага цялостно актуализиране на базисните размери на командировъчните средства, което ще осигури адекватно заплащане на дългосрочно командированите служители, съртветств...

в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2023 г.

ДДС при продажба на бракувани машини

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “X” ООД е сключило договор за покупка на активи - машини, съоръжения и оборудване. Активите са заведени в счетоводна сметка 304 Стоки. Целта на покупката е последваща продажба. Активите, коит...

Едновременно командироване и полагане на извънреден труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител в културна институция работи на пълно работно време 8 часа от понеделник до петък. Командироваме го в събота в друго населено място, ката ответната страна поема пътните разходи, а ние на дневните разходи. Трябва ли на този с...

Ползване на отпуск при наличие на две трудови правоотношения

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учител в професионална гимназия на пълен работен ден и като заместник – директор по два часа на ден. Първоначално ми казаха, че ми се полагат 12 дни отпуск като зам. – директор и пресметнахме, че на 48 дни учителски отпус...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ във връзка с чл. 222, ал. 4 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в Агенция по заетостта от 12 години по проекти съфинансирани от Европейски фондове. В момента имам връчено предизвестие на осн. чл.326, ал.2 от КТ, във връзка с чл.328, ал.1, т.3 от КТ. Настоящото предизвестие тече от 29.06.20...

Придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Самоосигурявящо се лице едноличен собственик на ЕООД, работи в дружеството като стоматолог, или шофьор (транспортна фирма), оператор в склад (дружеството се занимала с търговска дейност, няма нает персонал), а дори и счетоводител в Е...

Прилагане на разпоредбата на чл. 270, ал. 4 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпросът ми е свързан с предвидените промени в Кодекса на труда по отношение на начина на изплащане на трудови възнаграждения от работодателя и по-точно разпоредбата на чл. 270, ал. 4 КТ (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.09...

№ 24-39-63 от 28.06.2023 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …г. е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …, в което е изложена следната фактическа обстановка: … (дружеството) е сключило договор с друго българско дру...

№ 3-913 от 11.07.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.) при депозитна система за чаши за многократна употреба по време на фестивал

Съгласно изложеното в запитването, Община Н е организатор на екологичния фестивал, който ще се проведе на 21, 22 и 23 юли в местността У. Събитието поставя във фокуса си зелените идеи и подкрепя екологичния начин на живот, добрите практики и единението с природата. Форматът на фе...

№ 94-О-38 от 15.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение чуждите граждани, на които е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

Във Ваши писмени запитвания, постъпили чрез Системата за сигурно електронно връчване в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведени с вх. №94-О-38 от 22.05.2023 г. и №32-00-44 от 22.05.2023 г. с вх. №М-26-Д-174 от 24.02.2023 г. по описа на Цент...

№ М-24-37-7 от 20.07.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с Решение № 12630/10.12.2021 г. на Върховния административен съд (ВАС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е заведено Ваше запитване с вх. № …………………, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …………….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Община…………. сочи, че е регистрирано по ЗДДС лице, възложила е дейностите п...

№ М-24-39-58 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с предоставяне на достъп до платформа за подпомагане на служители

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-58/23.03.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: А. Дейност на дружеството: Дружеството оперира в бизнеса с търговия на дребно на бързооборотни стоки чрез мрежата си от магазини в...

№ М-24-39-97 от 14.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Кодекса за социалното осигуряване (КСО) по отношение на социална придобивка – ваучери за храна

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност, заведено с вх. №М-24-39-97/17.05.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „Б….В“ ЕООД е местно юридическо лице, което предвижда да предостави ваучер...

№ М-94-М-517 #3 от 01.06.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Конфедерация Швейцария

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-94-М-517/...2023г. по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която едноличен собственик на капитала на дружество „X“ ЕООД, регистрирано в Република България, е физическо лице, гра...

В срок до 30 септември се подават годишните финансови отчети за 2022 г.

Агенция по вписванията На 30.09.2023 г. изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети за 2022 г. Годишните финансови отчети се подават за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец Г2 на хартиен носител, ...

Данъчен календар 16 - 30 септември 2023 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос/вътресъюзен износ, съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец август 2023 г. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1...

Държавен вестник в бр. 17 от 2023 г.

ДВ, бр. 75 от 1.9.2023 г. Министерски съвет Постановление № 117 от 30 август 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Решение № 578 от 25 август 2023 г. за откриване на производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт ...

На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

Национална агенция за приходите На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лиц...

Справочна информация бр. 17/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22.08. - 6.09.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

Брой 17 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...