Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
 
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите:

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

сп. Български законник
бр. 5, Март 2020 г.

Освободена доставка при продажба на апартамент на физическо лице

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, продава апартамент на физическо лице. Ако третира сделката като освободена и не начисли ДДС, какво трябва да се направи от гледна точка на ЗДДС, ако е ползван ДК за сградата и ако не е ползван. Изчислява ли се коеф...

Conditio sine qua non: Разрешенията и потвържденията за достъп до класифицирана информация – държавна тайна, издавани на наети от български работодатели служители и работници

Понятието „организационна единица“ по смисъла на Закона за защита на класифицирана информация (ЗЗКИ) включва две задължителни характеристики. Първата характеристика се отнася до правно-организационната форма на дадения правен субект. В този аспект на...

Нови моменти в Закона за местните данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 1 януари 2020 г., са обн. в ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., направени в § 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното под...

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

Основните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен маг...

Разработване на счетоводна политика

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за счетоводството ръководителите на предприятията трябва да утвърждават счетоводна политика. Според стандартите тя съдържа конкретни принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, прилагани при изготвянет...

Авансово плащане на заплата чрез чужд капитал

Въпрос: Искаме да използваме нова услуга на пазара и поради тази причина самият доставчик не може да ни помогне с данъчното й третиране. Услугата е следната: Всички наши служители, които желаят, ще могат да взимат до 50% от заплатата си сума предвари...

Данъчен кредит за лек автомобил хибрид на оперативен лизинг

Въпрос: Фирма, с основна дейност „търговия на едро и дребно с др. специализирани стоки“, регистрирана по ЗДДС, извършва доставки на адрес на свои клиенти на територията на гр. София. Същата наема лек автомобил хибрид на оперативен лизинг за тази дейн...

Доставки, напускащи територията на страната или на ЕС и транспортиращисе до трети страни или територии

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, възнамерява да извършва износ на стоки към фирми от Македония. Въпросните стоки са закупени от страни – членки на ЕС. Необходима ли е регистрация на българската фирма в Агенция „Митници“, какви са данъчн...

в. Седмичен законник
бр. 13, 30 март - 5 април 2020 г.

Запор върху обезщетение по КТ

Подлежи ли на обезпечителен запор към банкова сметка обезщетение по чл. 224 от КТ? В съответствие с чл. 446, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграж...

Оперативен лизинг

Във връзка с промяната в счетоводен стандарт 17 Лизинг, която влиза в сила от 01.01.2019 г., в предприятие възникват следните ситуации: Дружество има сключен договор за наем на помещение с цел да го преоформи на зала за фитнес. Към сключване на догов...

Осиновителката също има отпуск по майчинство

Осинових дете на 4 месеца. Поисках отпуск за гледането му, но в предприятието не са наясно колко дни ми се полагат. На какъв отпуск имам право? Ако осиновеното дете не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, осиновителката има пра...

Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г.

Затруднявам се при попълване на справка за окончателния размер на осигурителен доход за 2019 г. Образец 2004. От м. 01.2019 до м. 09.2019 г. съм по трудов договор, осигурителният доход за този период е 8806,49 лв. От м. 08.2019 до м. 12.2019 г. съм с...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават тр...

Особености при годишното счетоводно приключване на предприятията от аграрния сектор

Дейността на предприятията, занимаващи се със селскостопанска дейност, притежава специфични особености, което няма как да остане без последствия при счетоводното отчитане на осъществените стопански операции, включително и по отношение на годишното сч...

Прилагане на трудовото законодателство от работодателите при извънредно положение

(Бел. ред. Статията е съобразена с действащото законодателство към 20.03.2020 г. и е публикувана преди приемането на Закона за извънредните мерки.) България е в кризисна ситуация, породена от Коронавирус (COVID-19), което налага прилагането на мерк...

Земеделските стопани могат да заявяват и по електронна поща данни, необходими за достъп до системата за еднодневни договори

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Наетите на договор за един ден в селското стопанство не губят социални и осигурителни права. Земеделските стопани, които не са имали регистрация през 2019 г. като такива или през т.г. актуализират ку...

в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

№ 20-28-104 от 27.12.2019 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване вх. №20-28-104/16.12.2019 г., с което се поставят въпроси, свързани с данъчното третиране и начисляването на задължителни осигурителни вноски на част от възстановени разходи за транспорт на служители от мес...

№ ЕП-33-00-646 от 01.10.2019 г. Относно: Подаване на данни за осигурените лица по реда на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8)

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) чрез Националния осигурителен институт и заведено с вх. №ЕП-33-00-646 от 16.09.2019 г., се поставят въпроси относно подаване на данни по реда на Наредба ...

Водене на дневник за издадените от работодателя трудови книжки

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да си съставим електронен дневник в Ексел за издаване на трудови книжки - за нас при получаване на трудовата книжка, при напу...

Договор за управление и конторл

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Управител назначен по ДУК, при който на тримесечие му се начислява допълнителна сума за постигнати добри резултати, следва ли при ...

Изплаща възнаграждение на служители, които са възпрепятствани да се явят на работа поради бедствено положение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При обявяване на транспортна стачка, как следва да се изплаща възнаграждение на служители, които по тази причина са възпрепятствани д...

Обезщетения, за които не се дължи данък общ доход

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли обезщетения, за които не се дължи данък общ доход? В действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми са доходите "от всички източници, придобити от да...

Отпуск при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя по втори трудов договор на два часа. По договор отпускът ми е 5 дни - аз работя сряда и петък по 5 часа. На колко смени отпуск...

Павото на ползване на платен годишен отпуск на работника/служителя се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам неизползван отпуск от 2017 г. На 02.05.2018 г. излизам в болничен поради бременност, след което в майчинство - на 31.08.2018 г. ...