начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Издаване и отчитане на първични счетоводни документи

в. Седмичен законник, бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.

Във връзка с възникването на спорни въпроси относно издаването и отчитането на първични счетоводни документи (фактура, invoice), свързани с Закона за счетоводството и по-точно “Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) Първичните счетоводни документи...

Договор за оперативен лизинг

в. Седмичен законник, бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.

Дружеството ни отдава автомобили на оперативен лизинг. Какви данъчни рискове поема дружеството, ако в края на лизинговия период лизингополучателят или негово свързано лице закупува автомобила по остатъчната му стойност и му се прехвърли собствеността...

Наем на строителна техника

в. Седмичен законник, бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.

Строителна фирма наема механизация (багери, валяци, камиони и други) за изпълнение на дейността си (строителство на пътища и други), горивото е за сметка на възложителя, т.е. наемната цена включва машината и оператора, но без гориво. Как трябва да е ...

Строителство на жилищна сграда върху собствен парцел

в. Седмичен законник, бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.

Фирма е инвеститор и възлага строителство на жилищна сграда върху собствен парцел на строително предприятие. Всички направени разходи по строителството се натрупват в сметка 611 Разходи за дейността. Фирмата започва да сключва предварителни договори ...

С поглед към новите годишни отчети

в. Седмичен законник, бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.

С приближаването на края на текущата отчетна година предприятията се изправят пред ново “старо” предизвикателство - изготвянето на поредните, разделно представяни годишни финансови отчети (ГФО) и годишните отчети за дейността (ГОД). Изготвянето на те...

Наем на офис от физическо лице

в. Седмичен законник, бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.

Българско юридическо лице, прилагащо НСС, сключва договор за наем на офис от физическо лице за 3 години (36 месеца). Договорът е сключен на 02.02.2020 г. и влиза в сила от същата дата. Наемната цена е 1500 лева на месец. Това е крайна цена. Съгласно ...

Отчитане на сума по програма за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

в. Седмичен законник, бр. 36, 5 - 11 октомври 2020 г.

Очакваме да ни бъде отпусната сума по програма за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Първоначалното отчитане на прихода е ясен. Ще си направим една отделна сметка, където ще водим полу...

Издаване на скица от кадастър

в. Седмичен законник, бр. 36, 5 - 11 октомври 2020 г.

Получавам служебен аванс от 100 лева за издаване на скици от кадастър. При заплащането на услугата разбирам, че парите не са достатъчни и през ПОС терминал в кадастъра заплащам 240 лева от личната си дебитна карта, съответно получавам разписка от ПОС...

Отчитане на биологични активи

в. Седмичен законник, бр. 36, 5 - 11 октомври 2020 г.

Предприятие, което се занимава с отглеждане на родителски стада от патици с цел снасянето на яйца, които след това отиват в люпилня на същото предприятие. Там след излюпването на малките патета те се реализират веднага на други юридически лица, които...

Плащане на лизингови вноски при прекратяване дейността на дружеството

в. Седмичен законник, бр. 35, 28 септември - 4 октомври 2020 г.

Предстои прекъсване дейността на дружеството за неопределен срок. Има действащ договор за финансов лизинг за автомобил, който се ползва за дейността на дружеството. Може ли да продължим да плащаме лизинговите вноски от сметката на дружеството, или тр...

Признаване на новостроящата се сграда като ДМА

в. Седмичен законник, бр. 35, 28 септември - 4 октомври 2020 г.

Какви счетоводни записвания се съставят при придобиването на актове 14, 15 и 16 на новопостроена сграда? Как се формира цената на земята, върху която е построена въпросната сграда? От гледна точка на счетоводното законодателство признаването на ДМА ...

Договор за строителство

в. Седмичен законник, бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.

Строителна фирма сключва договор с възложител за СМР на база “разходи плюс”. Договорът е само за положен труд, без материали. Какво трябва да съдържа Протокол за СМР, който ще се подписва ежемесечно до завършване на обекта? Достатъчно ли е да се посо...

Отстраняване на нередовност при обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър

в. Седмичен законник, бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.

Какво да направи микропредприятие, което при обявяване на ГФО за 2019 г. в търговския регистър е приложило протокол от общо събрание за приемане на ГФО вместо декларация по чл. 62, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г., за да не се направи отказ за в...

№ 20-00-74 от 24.03.2020 г. Относно: Регулиране за данъчни цели на счетоводни разходи за дарение

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2020 г.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е счетоводна и одиторска дейност, данъчни консултации. Дружеството дарява собствен недвижим имот и сграда със счетоводна балансова стойност 150 000,00 лв. на др...

Осчетоводяване на самоучастие по щета

в. Седмичен законник, бр. 31, 31 август - 6 септември 2020 г.

Имам разходна фактура за самоучастие по щета с ДДС. Имам ли право да ползвам това ДДС, при условие че е товарен автомобил за основната дейност на фирмата и се ползват всички разходи по него. Как се осчетоводява самоучастие по щета? При сключване на ...