начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Счетоводно отчитане на представителните разходи

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 7 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводно отчитане на представителните разходи? Когато след внимателен анализ се установи, че става въпрос за представителни разходи, за тях трябва д...

Определяне и отчитане на пропорционална част от разходите на строителен обект при продажба на част от него

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 7 от 2017 г. в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как следва да се определи и отчете пропорционална част от разходите на строителен обект при продажба на част от него? Съгласно чл. 181 от Закона за устройство на...

Отчитане намалението на НМДА в бюджетни предприятия

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив" доц. д-р Диана Ималова отговаря на въпроса: Как се отчита намалението на НМДА в бюджетни предприятия? Бюджетните организации отчитат намаление на нематериалните дълготрайни активи при продажба, прехвърляне на други б...

Формиране на данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижими имоти и вещни права върху тях при отчитане на сделките за замяна

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се формира данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижими имоти и вещни права върху тях при отчитане на сделките за замяна (бартер)? Бартерът, като ...

Счетоводно отчитане на неразпределяемите приходи и разходи

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на неразпределяемите приходи и разходи. Счетоводната система е самостоятелна. Тя обаче е източник на данни за нуждите на цялото предприятие, на в...

Отчитане на правителствените помощи, свързани с биологичните активи и селскостопанската продукция

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитане на правителствените помощи, свързани с биологичните активи и селскостопанската продукция. Предприятията, избрали НСС като своя база за съставяне и пред...

Отчитане на материали

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.

Фирма, занимаваща се с доставка на интернет, започва да изгражда кабелна мрежа до потребителите си. За тази цел се закупуват кабели, комутатори, суичове и др. материали. При закупуването им се заприходяват на склад. При влагането им в изграждането на...

Осчетоводяване на апорт на отстъпено право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.

Въпросът ми е свързан с осчетоводяването на апорт на отстъпено право на строеж (ОПС) в апортиращото дружество. В конкретика: Дружество (1) е собственик на земя с отчетна стойност 80 000 лв. Това дружество става съдружник в ООД (2) с 50% участие в кап...

Отчитане на биологични активи

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.

Фирма отглежда коне за спортна дейност и за продажба. Как следва да се заприходяват новородените кончета и на каква стойност? Конете трябва да се отчитат като биологични активи съгласно СС № 41 Селско стопанство. В параграф 2 от този стандарт е посо...

Особености при счетоводното отчитане и данъчното облагане на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в непарични активи

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.

Ликвидационните дялове и дивидентите могат да се разпределят и изплащат на съдружниците и акционерите както в пари, така и в непарични активи, т.е. в натура (стоки, имоти, съучастия в други предприятия и други непарични активи). I. Счетоводно отчи...

Ликвидация на дълготрайни материални активи

в. Седмичен законник, бр. 29, 24 - 30 юли 2017 г.

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява ликвидация на дълготрайни материални активи чрез пример. Пример: Дружество, регистрирано по ЗДДС (наричано “втора страна”), сключва договор с дружество, също регистрир...

Последващо оценяване на инвестициите в асоциирани предприятия в консолидираните финансови отчети

в. Седмичен законник, бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на инвестициите в асоциирани предприятия в консолидираните финансови отчети при използване на метода на собствения капитал. Пример: Предприятие “Алфа” ...

Увеличаващи се нелинейни методи на амортизация

в. Седмичен законник, бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.

В бр. 6 от 2017 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира увеличаващите се нелинейни методи на амортизация. Увеличаващите се нелинейни методи на амортизация са тези, при които във всеки един следващ отчетен период в рамк...

Отчитане на наем на земеделска земя

в. Седмичен законник, бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.

Земеделски производител, който е регистриран по ДДС, е сключил договор за наем на земеделска земя с няколко физически лица. Земеделският производител е наемател на земята. Как се отчита този наем, цената ни е на декар и дали трябва да се подава справ...

Счетоводно отчитане на кредита по овърдрафт

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.

В бр. 10 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на кредита по овърдрафт? За осчетоводяване на кредита по овърдрафт може да се прилага следната примерна схема: - за разрешения ...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017