начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Кога съдружникът в дружество е осигурено лице

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Транспортна фирма с двама собственици. Единият ще е самоосигуряващ,   другият на договор ли трябва да е? Може ли и двамата да са самоосигуряващи? Бележките от пътни такси и разходи в чужбина как може да се отчетат като разход? Задължението за съдруж...

Счетоводни записвания и отчитане на допълнителния корпоративен данък, който е установен с ревизионен акт

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

На ЕООД, регистрирано по ДДС, е направена ревизия. Резултатът от ревизията е непризнато ДДС в размер 2000 лв. от фактури на доставчици, неотразили същите в своите дневници, непризнат корпоративен данък 500 лв. и лихви 300 лв. Връчен на 15.01.2018 г.,...

Счетоводно отразяване при пропуснат 12-месечния срок за приспадане на данъчен кредит

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Как данъчно и счетоводно ще се отрази закриването на салдо по сметка 4531 начислен данък при покупките (пропуснат е 12-месечният срок за възстановяване)? Също закриване и на салдо по сметка 4538 данък за възстановяване (невъзстановен данък от...

Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал на дружеството

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Фирма има данъчна загуба, която в годините не е успяла да приспадне и стои в загуби от минали години. След 2013 г. фирмата формира печалби до момента. Как следва да се процедира с неприспаднатата вече счетоводна загуба, за да не стои в баланс...

„Финансово стабилно лице“, по смисъла на чл. 48д, ал. 2, т. 2 от ЗГВ

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Фирмата ни е лицензиран оператор по наземно администриране и надзор съгласно лиценз, издаден от ГДГВА към МТИТС. Същият лиценз подлежи на заверка за всяка следваща година, след като бъдат изпълнени изискванията по чл. 48д, ал. 2, т. 2 от ЗГВ,...

Задълженията за публикуване на отчети не се отнасят за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Какви са точните стъпки за обявяване на ГФО от дружество, което не е извършвало дейност за 2017 г.: Къде? Докога? Как? Отговор: Съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството задълженията за публикуване на отчети не се отнасят за п...

Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Дружеството се занимава с търговия на дребно на втечнен газ пропан-бутан в бутилки за битови нужди. Закупеният втечнен газ се съхранява в цистерна с нивомерна система и при продажба се извършва пълнене в газови бутилки БВГ-27. При този процес...

Промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Фирмата е завеждала активи (главно обзавеждане на магазини), които се състоят от множество еднородни активи (примерно стелажи) на разходи за бъдещи периоди, поради голямата обща стойност (30-50 хил. лв.) на документа. Периодът на разсрочване ...

Първоначална оценка на инвестиционен имот

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: ООД придобива жилищни имоти в състояние на шпакловка и замазка. По стопански начин ги завършва и обзавежда. Всички материали и мебели ли се отнасят в стойността на придобиване на имотите, или може да се обособи отделен/лни ДНА? Имотите са с и...

Приходи и разходи на ЕТ

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Физическо лице, собственик на ЕТ, претърпява ПТП. Проведено е продължително и скъпо струващо лечение. Могат ли разходите по заведеното гражданско дело срещу застрахователя да бъдат отчетени като разходи за ЕТ и ако могат, какви условия трябва...

Изготвяне на ГФО от неперсонифицирано дружество (ДЗЗД)

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Неперсонифицирано дружество (ДЗЗД), което през отчетната 2017 г. не е извършвало дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч (има единствено разходи за платена такса за публикуване на ГФО 2016 г. и такса за годишно счетоводно обслужване за...

Издаване на фактура от наемодател

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Предоставен ми е договор за наем, в който наемната цена е 300 лв. на месец, но с условие първите 12 месеца наемателят да заплаща 200 лв. наем, като 100 лв. се приспадат за направени ремонти от него. Каква сметка и служебна бележка трябва да и...

На временно изведените от употреба ДМА се преустановява начисляването на данъчни амортизации в ДАПл

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Един дълготраен актив (яхта, която се използва от дружеството за разходка на туристи срещу съответното заплащане) не е ползван повече от 12 месеца - за периода м. септември 2016 г. до 31.12.2017 г., но за него са направени разходи по поддръжк...

Кредит, предоставен на собственик на дружество

в. Седмичен законник, бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата предоставя на собственика като физическо лице кредит с РКО 19 бр. х 9900 лв. = 188 100 лв. от касата, като договорите са за всяка сделка поотделно. ...

Отчитане на разходи

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.

В бр. 11 от 2018 г. в. „Седмичен законник“ Султана Българенска, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Представлявам дружество, регистрирано по ДДС, което кандидатства по Проект (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...