начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Счетоводно отчитане на дълготрайни биологични активи

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира дълготрайните биологични активи. За да може земеделският стопанин да оприличи даден актив като дълготраен биологичен актив, точка 2 от националния СС 41 поставя ...

Особености при съхраняването на счетоводната информация

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

В бр. 11 от 2017 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира особеностите при съхраняването на счетоводната информация. Съхраняването на счетоводната информация е задача от важно значение, тъй като...

Отчитане на дълготрайни материални активи

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

През 2016 г. изградихме видеонаблюдение (3 бр. камери) на територията на общинското предприятие от фирма “А” на стойност 1120 лв. (стойностен праг за признаване на ДМА 1200 лв. с ДДС), заприходено по с/ка 3020 Материали, изписано на разход по с/ка 6...

Отчитане на правителствено дарение по смисъла на НСС

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

Н.Р. е физическо лице, регистрирано като безработно лице към Агенцията по заетостта в град Сливен, откъдето й предлагат да кандидатства за финансиране за започване на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по Закона за малките и средни...

Отчитане на деривативи, държани за търгуване

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитане на деривативи, държани за търгуване. В практиката по-рядко се срещат случаи, когато предприятието е страна по деривативен договор като опции, права (з...

Счетоводно отчитане и представяне на дивиденти и скрито разпределение на печалбата

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане и представянето на дивиденти и скрито разпределение на печалбата. От счетоводна гледна точка разпределянето на дивидент винаги следва да б...

Отчитане на промени в данъчната основа

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Сключен е договор за доставка на стока „X" 1000 ед. при единична цена 100 лв., с предвиден аванс от 20% върху стойността на стоката. 1. Купувачът е превел ...

Признаване на разходи за командировка

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Въпрос: Командировано в чужбина лице си резервира нощувките чрез Airbnb (сайт като Booking, в който частни лица си предлагат апартаментите, документ за резервацията и плащанията стават единствено чрез платформата на Airbnb). Документът, който издава ...

Използване на счетоводен софтуер

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Въпрос: С каква нормативна база е уредено използването на счетоводен софтуер в България? Може ли българска фирма, която е 100 процента собственост на американска да води счетоводството си на тяхна счетоводна програма, която няма лиценз в България и Е...

Признаване на ДМА

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Въпрос: ЕТ има нотариален акт за придобита сграда от 1993 г. на стойност 930 000 лв. Няма акт 16 за въвеждане в експлоатация и не е заприходена в счетоводството. Сега иска да я продаде на друга фирма - свързано лице. Следва ли сградата да се заприход...

Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата през погледа на счетоводното законодателство

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Напоследък не сме получавали статистически данни за ръст в печалбите, които отчитат предприятията в своите финансови отчети. Затова може би странен ни се струва фактът, че във втората половина на 2017 година значителен брой търговски дружества решиха...

Счетоводно отчитане на финансови активи, държани до настъпване на падеж

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:

В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на финансови активи, държани до настъпване на падеж. Когато предприятието класифицира придобити краткосрочни дългови инструменти като държани ...

Бизнес комбинации

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:

Бизнес комбинациите са предмет на третиране в МСФО 3. Първоначално стандартът е издаден през 2004 г., с което е отменен съществувалият дотогава МСС 22 Бизнес комбинации. През юли 2009 г. стандартът е отменен и пренаписан. Стандартът е предмет на изме...

Първоначална оценка на ДМА, получени в резултат на дарение

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:

Юридическо лице получава като дарение част от земя, а останалата част е придобита с покупко-продажба. Получава два отделни нотариални акта - един за дарение и един за покупко-продажба. Завежда ли се дарената земя и по какъв начин? При положение че д...

Счетоводно и данъчно третиране на застрахователните премии по сключена застраховка “Заболяване”

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:

Имаме сключена застраховка “Заболяване” за част от служителите, като 50% от месечните застрахователни премии удържаме от служителите. Как следва да се осчетоводят премиите и разходът за тази групова застраховка и следва ли да се облага по ЗКПО и ЗДДФ...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.