Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Договор за оперативен лизинг на автомобил при приложима база МСС

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2023 г.

Как следва да се осчетоводи договор за оперативен лизинг на автомобил при приложима база МСС при лизингополучател при следните параметри на договора: Базова стойност: 10 773.77 лв. Финансирана сума: 10 773.77 лв. Първоначална вноска: 0.00 лв. Такса з...

Определяне на категориите на групите предприятия по чл. 21, ал. 5 от ЗСч

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2023 г.

Категориите на групите предприятия могат да се определят и на основа на сбора на стойностите на показателите съгласно индивидуалните годишни финансови отчети на предприятията от групата, съставени към 31 декември на текущия отчетен период. В този слу...

Особености на годишното счетоводно приключване в аграрните предприятия за отчетната 2022 година

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2023 г.

Отрасъл “Земеделие” се определя като отговорен за националната сигурност, свързана с изхранване на населението на страната. Произвежданата продукция в този отрасъл за съжаление на българския пазар става все по-малко. Преобладава вносът, който нито е ...

Осчетоводяване на средства на СОЛ от положен личен труд

сп. Български законник, бр. 3 от 2023 г.

Въпрос: Имам въпрос относно осчетоводяване на средства на СОЛ с положен личен труд. В първия случай има захранване на каса, а във втория случай захранване на разплащателна сметка. От гледна точка на законодателството и закона за счетоводството, какви...

Отчитане на биологични активи

сп. Български законник, бр. 3 от 2023 г.

Въпрос: Фирма сключва договор за концесия на язовир. Значително количество риба е уловена и продадена. Впоследствие е зарибен с нова риба. Как се отчита наличната в язовира риба? Отговор: Рибата в язовира, за която дружеството извършва съответните д...

Задължение по заем не може да се представи като допълнителни резерви в отчета

сп. Български законник, бр. 3 от 2023 г.

Въпрос: ЕООД е семейно предприятие, собственост на съпругата и с управител съпругът. От 2019 г. насам управителят предоставя на дружеството по отделни договори за заем сума в размер на общо 400 хил. лева. В съответствие с предвиденото в договорите по...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

в. Седмичен законник, бр. 8, 28 февруари - 5 март 2023 г.

Основен принцип на счетоводството е принципът на съпоставимостта на приходите и разходите. Спазването му поставя пред съставителите на финансовите отчети на строителни предприятия важните въпроси: кой е моментът на признаването на приходите и разходи...

Право на строеж срещу обезщетение

в. Седмичен законник, бр. 7, 20 - 26 февруари 2023 г.

Физическо лице учредява право на строеж на фирма за построяването на жилищна сграда с цел продажби на недвижими имоти срещу получаване/обезщетяване на апартаменти. Съгласно НА данъчната оценка на правото на стоеж е в размер на 300 000 лв. На каква ст...

Признаване на актив като ДМА

в. Седмичен законник, бр. 6, 13 - 19 февруари 2023 г.

Фирмата ни е официален дилър на катамарани, произвеждани от френска фирма. В качеството си на дилър фирмата има реализирани продажби на няколко катамарана, както и съответната печалба от тях. От 2018 г. притежаваме катамаран от същата марка, който се...

Отчитане на средства, получени по европейски проект

в. Седмичен законник, бр. 5, 6 - 12 февруари 2023 г.

ЮЛНЦ е получило сума по европейски проект. Сумата, която е получена през м.11.2022 г., е само част от общата сума по проекта. Задачата е да се изработи методика за работа. За целта са сключени няколко граждански договора с лица, някои от които са и в...

Счетоводно и данъчно третиране при промяна на лизингов договор

в. Седмичен законник, бр. 5, 6 - 12 февруари 2023 г.

Физическо лице сключва договор за финансов лизинг на лек автомобил през 2019 г. с лизингова компания за срок от 5 години. През 2022 г. това физическо лице при остатъчни непогасени лизингови вноски прехвърля правата и задълженията по договора за лизин...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

в. Седмичен законник, бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.

Въпрос: На 30 септември 2022 г. „Алфа“ ООД закупува стоки от „Бета“ ООД на стойност 40 000 USD. Сумата по фактурата е дължима на две равни вноски по 20 000 USD, чиито падежи са съответно на 30 ноември 2022 г. и на 31 януари 2023 г. Финансовата година...

Първоначално признаване на финансов лизинг

в. Седмичен законник, бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.

През 2018 г сключихме договор за финансов лизинг на бус с опция за придобиване. Първоначална платена вноска 10 800 лв. Стойност на лизинга 43 000 лв. Стойността на заведения актив в с/ка 207 е 53 800 лв. Всички суми са без ДДС. Всеки месец получаваме...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2022 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна...

Изплащане на дивиденти от ЕООД

сп. Български законник, бр. 2 от 2023 г.

Въпрос: Ние сме ЕООД, регистрирано по ЗДДС. Може ли при теглене на суми от банковата ни сметка (банкомат или от офис на банката) сумите да се заприходяват директно в сметка 422 Подотчетни лица, без да минават през сметка 501 Каса? Идеята ни е при изп...