начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Преоценка на активи по СС 16

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира преоценката на активи по СС 16. За разлика от принципните постановки на МСФО, където за нетекущите (дълготрайни) активи са възможни два подхода за оценка след първонач...

Дружество за съвместно контролирани дейности

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Живко Бонев, регистриран одитор, коментира дружеството за съвместно контролирани дейности. В България това е много разпространена форма на обединяване. При нея обикновено съдружниците се споразумяват за съв...

Счетоводно-правни аспекти на авансовите плащания с доставчици и клиент

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В бр. 4 на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Валентина Станева, ВТУ "Тодор Каблешков" отговаря на въпроса: Какви са счетоводно-правните аспекти на авансовите плащания с доставчици и клиенти? По определение „търговска е сделката, сключена от търговец, коят...

Последващите разходи, свързани с нематериални активи

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2018 г.

Въпрос: Преди две години закупихме търговски софтуерен продукт. През тези две години ежемесечно имаме фактури (2-3 месечно) за доработки за справки и корекции, необходимостта от които възниква непрекъснато, за да може софтуерният продукт да бъде син...

Отчитане на компютърен софтуер

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2018 г.

Въпрос: Закупили сме софтуерен лиценз - допълнително работно място на стойност 700 лв. без ДДС към съществуващ търговски софтуерен продукт. Как трябва да бъде осчетоводено? Отговор: Правата върху компютърните софтуери се отчитат като нематериални ак...

Наследяване на ЕТ

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2018 г.

Въпрос: През м. май 2018 г. умира физическо лице, което е било регистрирано като ЕТ (нямал е регистрация по ДДС). От дейността като ЕТ има налична стока (обувки) за 20 000 лв. Наследници са съпругата му и двете им дъщери. Съпругата му има регистриран...

Основни изисквания за признаване на приходите съгласно МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2018 г.

Предприятията, които прилагат Международните счетоводни стандарти, при съставяне на финансовите отчети за 2018 г. трябва да спазват изискванията на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти. Този станда...

Рекултивация на трайните насаждения

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира рекултивацията на трайните насаждения. Рекултивацията на трайните насаждения се извършва главно след бракуването на трайните насаждения и тяхната ликвидация. Възможно е р...

Признаване на загуба от обезценка

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира признаването на загуба от обезценка. След като отчитащото се предприятие е изчислило възстановимата стойност на даден актив, то следващата стъпка, която трябва да се предприе...

Отчитане на разходи за ремонт

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Направени са ремонт на алтернатор, помпа, тампони на кола за 1250 лв. без ДДС. Мисля да отнеса ремонта директно в разход, но ме притеснява размерът на сумата. Как да процедирам? Представеният казус дава основание да се счита, че в конкретния случай ...

Осчетоводяване на текущ разход

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Закупихме компютър за 699 лв. Прагът ни е 700 лв. Според мен може да го осчетоводим директно в 601 сметка, без да се начисляват амортизации. Това възможно ли е? Има основания закупеният компютър да бъде осчетоводен като текущ разход. Съществува данъ...

Отчитане на дарения от трети лица

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Фирмата ми е ЕООД и е получила дарение под формата на стока с документ фактура на наше име за получател и начислено ДДС. Как да осчетоводим този приход и да отбележим в дневника за покупки ДДС - имаме ли право? Получените дарения от трети лица (непр...

Отчитане на разходи за транспорт

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Фирма, чиято основна дейност е международен превоз и спедиции, получава заявки за извършване на даден превоз от свои клиенти. Съответно ние възлагаме на подизпълнител да го осъществи. Въпросът ми е свързан с начина, по който се фактурира, и неговото ...

Отчитане на приходи от услуги, за които се заплащат такси

в. Седмичен законник, бр. 35, 1 - 7 октомври 2018 г.

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от услуги, за които се заплащат такси. Спазвайки изискванията на приложимия за целта счетоводен стандарт - СС 18 Приходи, приходът следва да се о...

Придобиване на софтуер

в. Седмичен законник, бр. 35, 1 - 7 октомври 2018 г.

Закупихме програма - складова. Тя е на стойност 800 лв. без ДДС. Трябва да я заведа в САП и ДАП. Прагът на същественост е 700 лв. за счетоводни цели. 1. По ЗКПО програмата попада в категория 4 и е с годишна данъчна норма 50%. Така ли е? И евентуално ...