начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Публикуване на ГФО на фондация

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Трябва да се публикува ГФО на фондация (сдружение с дейност в частна полза). През 2016 г. има дейност, в НСИ и НАП са подадени годишен отчет за дейността и годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО. Какво трябва да съдържа ГФО за 2016 г. и къ...

Данъчна временна разлика по отсрочения данъчен актив

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Фирмата е извършила обезценка на вземания от клиенти (609/494), увеличила е СФР в ГДД и е формирала данъчен актив по отсрочени данъци 4971/123 през предходни на 2016 г. години. През 2016 г. тя си събира вземането 494/709, намалила е СФР за 20...

Счетоводни изисквания при ликвидация на ООД

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

В бр. 9 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводните изисквания при ликвидация на ООД. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила...

Продажба на активи на загуба

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира продажбата на активи на загуба. В посочените примери стоките са продадени на печалба. Възможно е активите да са продадени на по-ниска цена от балансовата им стойност...

Продажба на лотарийни билети на трети лица

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

Нашата фирма продава лотарийни билети - златни пирамиди, кеш кръстословици, супер лото и др. под. Тези билети пристигат при нас с приемно-предавателни протоколи и фискален бон. Печалбата, която ние получаваме от тази продажба, е комисионата, която фи...

Скрито разпределение на печалбата

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

През 2005 г. дружество с ограничена отговорност се преобразува в три нови дружества. Едно от преобразуваните дружества завежда съдебен иск към дружеството, от което се е отделило, за получени при преобразуването по-малки права и имущество. Стойността...

Особености при отчитането на автотранспортната дейност

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира някои особености при отчитането на автотранспортната дейност. 1. Подмяна на автомобилните гуми Подмяната на автомобилните гуми се вписва кат...

Непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие. Според МСС 28 Инвес­тиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (в СС 28 няма такива изис...

Счетоводно отчитане при използване на понятието „Разгъната застроена площ" (РЗП) като критерий при сделките с недвижими имоти и в строителната дейност

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при използване на понятието „Разгъната застроена площ" (РЗП) като критерий при сделките с недвижими имоти и в строителната дейн...

Счетоводно отчитане на разходите за подобрение върху нает актив

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на разходите за подобрение върху нает актив и за изграждане на нов актив върху нает терен, приравнен на ...

Определяне на справедливата стойност на биологични активи

в. Седмичен законник, бр. 34, 25 септ. - 1 октомври 2017 г.

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на справедливата стойност на биологични активи. Като отправна точка за определяне на справедливата стойност на биологични активи МСС 41 препраща към...

Освобождаване от метода на собствения капитал

в. Седмичен законник, бр. 34, 25 септ. - 1 октомври 2017 г.

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира освобождаване от метода на собствения капитал при отчитане на инвестиции в асоциирани (и съвместни) предприятия. При прилагане на МСС предприятието инвеститор може...

Строеж на къща по стопански начин

в. Седмичен законник, бр. 34, 25 септ. - 1 октомври 2017 г.

В момента строя семейна къща по стопански начин, като физическо лице. Не използвам възложител. 1. Трябва ли да пазя касови бележки, разписки и други подобни за всеки закупен материал или услуга по строежа? Зная, че ако съм фирма, срещу всеки разход т...

Особености при амортизация на автомобили и други транспортни средства

в. Седмичен законник, бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира амортизацията на автомобили и други транспортни средства. В случая под “автомобили” се разбират леки, товарни автомобили и автобуси. Къ...

Съставяне на финансов отчет на дъщерни предприятия

в. Седмичен законник, бр. 33, 18 - 24 септември 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример съставянето на финансов отчет на дъщерни предприятия. Пример: Компания майка има няколко дъщерни дружества. Нейният финансов отчет се съставя от физическо ...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.