начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отписването на трудносъбираеми и несъбираеми вземания

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Имаме несъбираеми вземания от м. 07.2015 г. Изпращани са покани от адвокат, но досега няма резултат. Как и кога ще се отпишат тези вземания (те стоят в сметка “Клиенти над 1 г.) и ще се преобразува ли финансовият резултат за годината, в която могат д...

Доставка на финансови услуги

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Фирма “А” дължи 100 000 лв. на фирма “Б” . Фирма “Б” дължи на фирма “В” 38 000 лв. Фирма “В” си продава вземането на фирма “Д” . Сключва се договор за цесия, където “Б” е цедент и прехвърля част от вземането си от фирма “А” в размер на 38 000 лв към ...

Ремонт на стоки

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Направени са разходи за поправка - ремонт на стоки, как да ги отнеса: като разход или като увеличение на себестойността? Според НСС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси стоково-материалните запаси се отчитат по доставна стойност, освен ако нетн...

Отчитане на ДМА и материални запаси

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Фирма е наела сграда за 10 години. В едно от помещенията прави цех за преработка на картофи. Закупила е оборудване. Как се осчетоводяват фактурите за закупеното оборудване и материали и разходите за монтажа на поточната линия и хладилните кам...

Първоначално признаване на активи

в. Седмичен законник, бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Как да заведа електрическа тротинетка RIC SCOOTER M365/4004 в счетоводството? Без ДДС стойността й е 641 лв.  Да призная ли ДДС-то, при условие че се посещават с нея клиенти и доставчици, но не съм сигурна дали не се използва и за лични цели? Дали да...

Продажби на талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри

в. Седмичен законник, бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Счетоводител съм на фирма, която има магазин за хранителни стоки. Предстои регистрация по ЗДДС. В него започват да продават и билетчета на Националната лотария. Те се получават в магазина с документ стокова разписка в началото на месеца. В края на ...

Договор за експлоатационен лизинг

в. Седмичен законник, бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Във връзка с промените в ЗКПО и СС 17 как следва да се отрази счетоводният и данъчният резултат за българско дружество, което е наело офис при следните параметри: - договорът е сключен на 1 ноември 2017 година, влиза в сила от 1 януари 2018 година и ...

Разходи, свързани с транспортиране на стоки с наето МПС

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “AБ” АД извършва дейност в сферата на търговията на дребно с хранителни и нехранителни продукти през поръчки по интернет. То не поддържа склад, а получава стокат...

Годишен финансов отчет на микропредприятията

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2019 г.

Въпрос: Дружество ООД за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. прилага НСС и попада в категорията на микропредприятията по смисъла на чл. 19, ал. 2 от ЗСч. За 2016 г. и 2017 г. дружеството е съставило и съответно публикувало в Агенцията по вписванията пълния к...

Членски внос в ЮЛНЦ

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2019 г.

Въпрос: Ние сме дружество с нестопанска цел за разпространяване и популяризиране на български народни танци. Организираме курсове по народни танци, за което участниците плащат членски внос. Средствата от членския внос се използват за закупуване на на...

Баланс на дружество в ликвидация

в. Седмичен законник, бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

Състоянието на дружество е следното: Тече шестмесечният период за предявяване на искания от кредиторите. В баланса имам: АКТИВ Гр. 20 - 2 000 ПАСИВ 101 - 5 000 (капиталът е внесен изцяло) 121 - -15 000 122 - 20 000 123 - -20 000 401 - ...

Отчитане на разходите в бюджетната организация

в. Седмичен законник, бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощ...

Първоначална оценка на ДМА, получен в резултат на апортна вноска

в. Седмичен законник, бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

Дружество А апортира в дружество Б недвижим имот (сграда на етап груб строеж, със сключен предварителен договор за продажба) през 2015 година. В същата година дружество А продава дяловете си в дружество Б. Към датата на апорта дружество А е издало ав...

Доставна стойност на стоково-материалните запаси

в. Седмичен законник, бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

Дружество М ЕООД получава стока в централен склад от друго дружество, находящо се в същата стопанска база, т.е. стоката се премества между складовете, фактически няма транспорт. Трето дружество транспортира стоката от централен склад до магазинната м...

Сделки в чужда валута

в. Седмичен законник, бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Получих фактура за заредено гориво от директора в динари, платена в брой. Трябва ли да водя каса във валута с аналитичност динари и да имам курсова разлика между ку­рса на БНБ за динар за деня и курса, по който е платил фактурата, и да правя преоценк...