начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 4, 24 - 30 януари 2022 г.

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2021 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти: ● СС 32 Финансови инструменти (при прилаган...

Заприходяване на ДМА

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Кога или след кой акт се заприходява ДМА (блок) с натрупани разходи по сметка 611 за период от шест години? На 02.11.2021 г. фирмата придобива Акт 16. Има необходимите площообразуване; ценообразуване и т.н. Отговор: Съгласно параграф 3.1 от С...

Отчитане на направени от съдружниците парични вноски в гражданското дружество

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Налице е недовършена масивна жилищна сграда поради това, че строителят я изоставил. Собствениците на имоти в нея образуват гражданско дружество и го регистрират в регистър БУЛСТАТ. Съгласно учредителния акт собствениците стават съдружници в н...

Първоначално оценяване на закупена земя

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Фирма А ООД, регистрирана по ДДС, закупува земя от фирма Б ЕАД с цел строителство на производствена сграда. Издадена е фактура от фирма Б ЕАД на фирма А ООД за 704 098,80 лв. с ДДС за покупко-продажбата на имота. Това е и описаната сума в нот...

Признаване на нематериални активи

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Наш клиент поддържа интернет сайт. На него срещу абонамент може да се слушат различни видеоуроци. Питането е как е най-правилно да се осчетоводяват разходите, които се правят по създаването на тези видеоуроци. Уроците са разделени на отделни ...

Счетоводно отчитане на криптовалутите

в. Седмичен законник, бр. 3, 17 - 23 януари 2022 г.

Фирма продава услуги и част от клиентите заплащат в дигитална валута. Получената валута или ще се държи в цифров портфейл, или ще се конвертира в левове или евро. Какво е счетоводното третиране на продажба на стоки или услуги, по които плащанията се ...

Отчитане на компенсации

в. Седмичен законник, бр. 3, 17 - 23 януари 2022 г.

Дружество Х е наемодател и ежемесечно префактурира на своите наематели консумираната от тях ел. енергия, която възлиза на около 30% от общото потребено количество. В получената през месец декември фактура от електроразпределителното дружество се виж...

Отчитане на компенсация по РМС № 739 и РМС № 771

в. Седмичен законник, бр. 2, 10 - 16 януари 2022 г.

Получени фактури от доставчици на ел. енергия, в които има включена компенсация по РМС №739 и РМС №771. Какви трябва да бъдат счетоводните операции? Компенсациите представляват безвъзмездни средства, предоставени от държавата, защото са “помощи от д...

Апорт на сгради

в. Седмичен законник, бр. 1, 3 - 9 януари 2022 г.

Дружество “А” ЕООД притежава новопостроена сграда с балансова стойност 1100 хил. лв. Друго дружество “Б” ЕООД също притежава сграда, имаща балансова стойност 560 хил. лв. Дружествата са регистрирани по Закона за ДДС. Техните еднолични собствениците с...

Сграда, която се отдава под наем, трябва да се отчита като инвестиционен имот

в. Седмичен законник, бр. 1, 3 - 9 януари 2022 г.

Фирмата ни отдава под наем сграда с офиси на друга наша фирма (свързани лица). Сградата е построена с подизпълнители. Имам следния въпрос. Как трябва да бъде обявена сградата във финансовите ни отчети (НСС) - като ДМА или като инвестиционен имот? Съ...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

в. Седмичен законник, бр. 1, 3 - 9 януари 2022 г.

Строителните предприятия, които съставят своите финансови отчети на база НСС, при годишното счетоводно приключване и изготвяне на своя ГФО следва да се съобразяват с всички счетоводни стандарти, включени в пълния комплект НСС. Това изисква и спазване...

Оценяване на инвестиционни имоти

сп. Български законник, бр. 12 от 2021 г.

Въпрос: Фирмата ни отдава под наем сграда с офиси на друга наша фирма (свързани лица). Сградата е построена с подизпълнители. Имам следния въпрос. Как трябва да бъде обявена сградата в финансовите ни отчети (НСС) - като ДМА или като инвестиционен имо...

Осчетоводяване на суми по доверителна сметка при доверителя

сп. Български законник, бр. 12 от 2021 г.

Въпрос: Фирмата ни има открита доверителна сметка при адвокат. По сметката постъпват суми от клиенти и се извършват плащания. Има ли някакви особености при осчетоводяване на сумите и коя счетоводна сметка следва да се използва във фирмата доверител? ...

Прихващане на задължения

сп. Български законник, бр. 12 от 2021 г.

Въпрос: Две търговски дружества същевременно са и свързани лица. Собственикът на капитала в едното дружество е съдружник в другото дружество. През изминалата 2020 г. едното дружество даде търговски заем на другото с падеж 5 години и съответна лихва....

Стопанска дейност на сдружение с нестопанска цел

сп. Български законник, бр. 12 от 2021 г.

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, с право да извършва и стопанска дейност, печели проект на Столична община за реализиране на своя идея. Получава безвъзмездно средства за изработка на печатно издание на сборник, ко...