начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Моделът "дял на завършено строителство"

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Трябва ли строителните предприятия да прилагат модела "дял на завършено строителство" при съставяне на годишния финансов отчет за 2016 г.? Правилата на МСС ...

Отчет за финансовото състояние

в. Седмичен законник, бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчет за финансовото състояние. Според МСС 1 активите и пасивите трябва да бъдат класифицирани и представени в отчета за финансовото състояние, като се използва един...

Плащането на дивиденти в размер на 9500 лв. към съдружник може да се извършат в брой

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: На общото събрание на фирма се взема решение да се разпределят дивиденти в размер на 19 000 лева от неразпределената печалба на дружеството. Собственици на капитала са две физически лица и съответно всяко ще получи по 9500 лв. Може ли сумите ...

Забрана за „отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Ще се квалифицира ли като „отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри”, когато има издадени фактури на името на дружеството, които последното не е осчетоводило? Ако отговорът е да, ще се прави ли разлика, за какво е ф...

Отчитане на разходите, свързани със съдебни спорове

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: През годината бе заведено дело за нанесени щети, за което бяха изплатени адвокатски хонорар 3000 лв., държавни такси 1250 лв., такси за вещи лица 430 лв. В края на годината съдът излезе с решение, с което отхвърли иска ни. Въпросите ми са: 1....

Предоставени услуги по ремонт на мобилни телефони и таблети

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Фирма А, регистрирана по ДДС, извършва продажби на части, материали и аксесоари за мобилни телефони, включително и в провинцията. Има и сервизна услуга за малки ремонти. Продажбите в провинцията се осъществяват през куриерски фирми. Има случа...

Определяне задължението за подаване на годишен отчет за дейността по реда на чл. 92 от ЗКПО

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Българско дружество не извършва дейност, но получава фактура от счетоводител за извършване на услуги, свързани с подаване на нулев отчет за дейността в НСИ, нулева данъчна декларация и отчет в търговския регистър. След като обаче българското ...

Поемането на чужд дълг

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Собственик на ЕООД, който е чуждестранно физическо лице от ЕС, продава дружествения си дял на местно физическо лице. Дружеството е активно. Дружеството има задължения към доставчици. Едно от условията при продажба на дружеството е тези задълж...

Бракуване на активи

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: В професионалната гимназия, на която съм главен счетоводител, имаме стари машини - стругове, бормашини и други, които са ползвани при практиката на ученици по специалности стругарство и шлосерство. Машините са заведени в баланса на гимназията...

Счетоводна грешка

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2017 г.

Въпрос: Фирма, доставчик на услуга – охрана, ни е фактурирала през м. 11 2016 г. в един документ пропуснати от нея да се фактурират услуги, отнасящи се за 2014 г., 2015 г. и за 2016 г. Как е правилно да се постъпи от счетоводна и данъчна гледна точка...

Счетоводни аспекти на отчитането на виртуалната валута „биткойн"

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" д-р Борислав Борисов, УНСС, отговаря на въпроса: Какви са счетоводни аспекти на отчитането на виртуалната валута „биткойн"? Биткойн представлява нов счетоводен обект с неизяснена природа и характеристики. По ...

Отчитане на разходи за разрушаване на сграда

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат разходи за разрушаване на сграда? Причините за разрушаване на една сграда могат да бъдат: а) Субективни фактори - по ре...

Отчитане на правителствени дарения, свързани с краткотрайни неамортизируеми активи

в. Седмичен законник, бр. 22, 5 - 11 юни 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на правителствени дарения, свързани с краткотрайни неамортизируеми активи. Пример: “Персей” АД получава финансиране от държавен орган за подпомага...

ГФО на микропредприятие

в. Седмичен законник, бр. 22, 5 - 11 юни 2017 г.

Фирмата ни е “микропредприятие”. Прочетох в някои сайтове, че за обявяване на ГФО в Търговския регистър за 2016 г. е достатъчно да приложа само баланс към Заявление Г2. Вярно ли е и какво е основанието? В чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството е ...

Дарения, свързани с амортизируеми активи

в. Седмичен законник, бр. 21, 29 май - 4 юни 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира представянето в счетоводните отчети на даренията, свързани с амортизируеми активи. Дарения, свързани с амортизируеми активи, се представят пропорционално на сист...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017