начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Допълнително начислен с данъчен ревизионен акт корпоративен данък

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Издаден е данъчен ревизионен акт (ДРА) на дружество с дата 23.12.2019 г., връчен в началото на 2020 г. С ДРА са начислени корпоративен данък и данък върху дивидентите. По ЗКПО: Дружеството е получило паричен заем от друго дружество на 07.01.2013 г. в...

Особености на годишното счетоводно приключване на селскостопанското предприятие 2020 г.

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

В селското стопанство работят физически лица и предприятия с различен правен статут: юридически лица - търговски дружества, земеделски кооперации, сдружения с нестопанска цел; физически лица - земеделски производители, които могат да бъдат физически ...

Отчитане на средства, получени по мярката 60/40

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: ООД получава финансиране по мярката 60/40 от Агенцията по заетостта. Заплатите за м. декември са начислени към 31.12.2020 и отнесени като разход за м. декември 2020 г. 60 процента финансиране за заплатите за м. декември и съответно осигуровки...

Продажби на стоки, за които се ползват услугите на комисионер

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Заведение за бързо хранене работи с доставчик – „Фуудпанда“ в Бургас. „Фуудпанда“ ще доставя храната до клиентите. После парите от клиентите ще бъдат превеждани в края на всеки месец по банковата сметка на заведението. Въпросът ми е: какъв ка...

Компенсации и финансирания по програмите за развитие за човешките ресурси и подпомаганията за работещите в COVID отделенията

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: През месец 01.2021 г. получаваме финансиране по програма РЧР за работещи в ковид отделение месец декември 2020 г. Работна заплата 12.2020 г. Как да ги осчетоводя с оглед приключване на 2020 година? За разхода за заплати и осигуровки средстват...

Разчети с доверители

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Фирмата има договор с “Изипей” АД и офис и приемаме плащания за ток, вода, телефони, парични преводи и т.н. Самата услуга се състои в това: ние зареждаме предварително тяхна микросметка с определена сума пари, впоследствие при посещение в...

Отчитане на незавършило строителство

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Ние сме инвеститори. В продължение на две години строим сграда в София и вече сме накрая. Все още не е издадено разрешение за ползване. Подадени са документи за това, а и се извършват още разходи. Във връзка с изготвяне на ГФО за 2020 г.: ако...

Приход от лихва

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Финансова институция, регистрирана по ЗДДС, с основна дейност предоставяне на ипотечни и бизнес кредити, прилагаща при своята дейност чл. 46, ал. 1 от ЗДДС. Интересува ме при сключените договори за заем през 2020 г., за които по договор са пр...

Признаване на разходи от обезценка

в. Седмичен законник, бр. 12, 29 март - 4 април 2021 г.

Фирма има вземания от контрагенти, дължими от 2014-2015 г. Сумите са обезценени през периода 2015-2019 г. С отчетения разход е увеличен финансовият резултат през горепосочените години. Мога ли през 2020 г. да призная приход и с тази сума да намаля фи...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

в. Седмичен законник, бр. 12, 29 март - 4 април 2021 г.

Строителството като отрасъл в икономиката има своите особености както при организиране на счетоводното отчитане, така и при годишното счетоводно приключване. Основният устройствен закон, по който се извършва строителството у нас, е Законът за устройс...

Осчетоводяване на платен данък от доходи в чужбина

в. Седмичен законник, бр. 11, 22 - 28 март 2021 г.

Във връзка с придобит доход в чужбина, за който прилагаме метода “освобождаване с прогресия”: При попълване на приложение 2 обр. 1012 в Справка 1 т. 3 получаваме 200 лв. полагащ се корпоративен данък, който пренасяме на ред 15 от част V на декларация...

Определяне на показателите за малка група по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗСч

в. Седмичен законник, бр. 11, 22 - 28 март 2021 г.

ЕООД е закупило 66,67% от акциите на АД чрез заем от физическо лице - едноличен собственик на капитала (ЕСК) на едноличното дружество. В едноличното дружество няма приходи от търговска дейност. В месец ноември 2020 АД е разпределило дивидент от дъщер...

Погасяване на задължения

в. Седмичен законник, бр. 10, 15 - 21 март 2021 г.

При извършена вътрешна проверка в сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел бе установено, че за три поредни години - от 2016 г. до 2018 г., не са запазени оборотни ведомости, счетоводни аналитични регистри и други подходящи източниц...

Счетоводно отчитане и годишно счетоводно приключване на лечебните заведения - публични предприятия

в. Седмичен законник, бр. 10, 15 - 21 март 2021 г.

Устройството и дейността на лечебните заведения се уреждат от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Законът за публичните предприятия и контрол (ЗППК) урежда начина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните...

Осчетоводяване на предоставени депозити по наемни договори

в. Седмичен законник, бр. 9, 8 - 14 март 2021 г.

През 2013 г. фирма плаща в брой депозити по договори за наем, които по неясни причини не са осчетоводени от предишното счетоводство на фирмата. През 2015 г., ги осчетоводих по сметки - Дт 989 Други сметки за условни активи /Кт 991Други сметки за усло...