Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Бракуване на трайни насаждения

сп. Български законник, бр. 3 от 2024 г.

Въпрос: Фирма е закупила овощни и орехови дръвчета (съответно през 2014, 2015, 2016 г.). Заведение са по счетоводна сметка 272 Дълготрайни насаждения, плододаващи. При закупуването им е ползван данъчен кредит по ЗДДС. Не са ползвани субсидии. Поради погиване през 2023 г. се взем...

Амортизация на инвестиционен имот

сп. Български законник, бр. 3 от 2024 г.

Въпрос: Преди 5 години дружество закупува недвижим имот (част от сграда, магазин на партерен етаж в сградата), който е бил строен и въведен преди повече от 25 г. Дружеството отдава имота под наем за ползване от наемател като търговски обект. При това положение: Следва ли (може ли...

Отчитане на кредити в търговско дружество

в. Седмичен законник, бр. 6, 12 - 18 февруари 2024 г.

Как смятате, че е правилно да се отразят счетоводно два ипотечни кредита, получени от търговско дружество, което изгражда фотоволтаична централа? При първия кредит дружеството не е кредитополучател, такъв е ФЛ - съдружник, а дружеството се явява съдлъжник/ипотекарен длъжник. При ...

Особености при изготвянето на финансовите отчети от бюджетните организации

в. Седмичен законник, бр. 6, 12 - 18 февруари 2024 г.

След приключване към края на отчетната 2023 година от бюджетните организация на паричните им сметки - банкови и касови, започва същинската работа, свързана с годишното счетоводно приключване на всички останали непарични сметки, с обработката и систематизирането на съдържащата се ...

Счетоводни и данъчни амортизации на дълготраен материален актив, който не се използва заради спиране на дейността на дружеството

в. Седмичен законник, бр. 5, 5 - 11 февруари 2024 г.

Дружество с предмет на дейност фитнес център спира дейност през март 2023 година. Няма яснота дали ще прекрати дейността си или временно ще спре да работи, единствено е ясно, че до края на 2024 година няма да възобновява дейност. Има налични активи, които не са амортизирани изцял...

Продажба на продукция с гаранция

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Строим жилищен комплекс поетапно и съответно въвеждаме отделните етапи също така поетапно. Получихме Акт 16 на първи етап през месец юни, но и след това се появят разходи, например за теч, за които нямаме удържани гаранции. Това са разходи след определяне на крайна себест...

Отчитане на биологични активи и селскостопанска продукция

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Имаме фирма, която се занимава с дърводобив. За дейността си закупува от физически лица гори. Горите няма да са за гола сеч, а целта е да се възстановяват, и да служат за дейността в продължение на по-дълъг период. Ако ги заведем като ДМА, тъй като този актив е неамортизи...

Отчитане на придобити ДМА

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Дружество закупува урегулиран поземлен имот, като имотът е закупен със следните подобрения: - Изградена ограда с портал и с входна пешеходна врата; - Изграден СОТ и видеонаблюдение; - Изградена поливна система; - ПСОВ - 4-6 еж – един брой; - Временно преместваем обект – б...

Коригиращи събития след датата на баланса

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Строителна-инвестиционна фирма изгражда жилищна сграда от 2019 г. Всички материали и услуги са осчетоводявани по сметка 611 Незавършено строителство. Строи се само чрез подизпълнители. В м.06.2023 г. има издаден Акт 16 на сградата. На 20.10.2023 г. са ни донесени още факт...

Предоставяне на парични средства между две дружества

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Българско дружество „А“ ЕООД е едноличен собственик на капитала на друго българско дружество „Б“. Дружество „Б“ взема решение да прехвърли част от натрупаната до момента печалба към дружество „А“. Парите ще бъдат прехвърлени в брой. Какви документи е необходимо да се подг...

Отчитане на сделка в чуждестранна валута

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Предприятието ни има валутна сметка в щ.д. по отчетна стойност 1,72 лв./USD. Закупува от същата банка 10 дяла инвестиционни фондове – НСА на дял 115,14 USD, по цена 1,82226 лв./ USD. 1. По какъв курс следва да се заведат ИФ? 2. Какви счетоводни операции трябва да се взема...

Отписване на задължение към прекратил участието си в ООД съдружник

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: През 2012 г. двама съдружници от ООД, напускат фирмата. Спазени са всички изисквания по ТЗ. След съставен счетоводен баланс към края на месеца, през който е постъпило писмено предизвестие на съдружниците им е прекратено участието в ООД. Отписани са дяловете Дт с/ка 101/К...

Договор за продажба на търговско предприятие на основание на чл. 15-16а от Търговския закон

в. Седмичен законник, бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2024 г.

Въпрос: Продавачът (ЕТ) и купувачът (ЕООД) са свързани лица, тъй като имат едно и също физическо лице като собственик. ЕТ ще бъде заличен (предполага се, че в началото на 2024г. ще бъде оповестено в търговския регистър). Към момента е вписана продажбата на търговското предприяти...

Отчитане на помощта de minimis

в. Седмичен законник, бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2024 г.

През м. ноември 2023 г. сключихме договор за банков кредит, като предоставеното финансиране се осъществява при условията на подписано между Банката и Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД (ФМФИБ) гаранционно споразумение. В договора е записано, че ни е известно, ч...

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2024 г.

в. Седмичен законник, бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2024 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2024 г., са публикувани в ДВ, бр. 105 от 19 декември 2023 г. Те са свързани с размерите на санкциите и глобите за водене на фалшиво счетоводство. Съгласно изменената разпоредба на чл. 68 от закона ръководител, който наруши раз...

Отчитане амортизацията на ДМА

в. Седмичен законник, бр. 2, 15 - 21 януари 2024 г.

Нестопанска организация има договор с Държавен фонд “Земеделие” за създаване и поддържане на родословна книга и определяне на генетични качества на животни. ДЗФ предоставя субсидия на нестопанската организация, които се изразходват за дейностите по-горе, като сумата подлежи на от...

Годишно приключване на банковите сметки на бюджетните организации

в. Седмичен законник, бр. 2, 15 - 21 януари 2024 г.

Строгото законово разграничаване на бюджетите на организациите за всяка финансова година изисква всеобхв0атно следене и изясняване на съвкупните парични наличности в цялата бюджетна система в края на изтичащия бюджетен период - в банковите сметки в левове и във валута, в касите в...

Апорт на вземане

в. Седмичен законник, бр. 2, 15 - 21 януари 2024 г.

Имаме новоучредено дружество ЕООД с дейност: събиране на вземания, инкасо, факторинг и т.н. Имаме обаче един сключен договор за събиране на вземане, по който възнаграждението на дружеството е 420 000 лв. Този договор се изпълнява в момента, като вземането, което ще се събира, е с...

Отчитане на правителствени дарения

сп. Български законник, бр. 1 от 2024 г.

Въпрос: ЕООД е регистрирано като земеделски производител и извършва само земеделска дейност, всички приходи са от непреработена растителна продукция. В ГДД по чл. 92 за 2021 г., е посочен като преотстъпен 60% от данъка за внасяне в размер на 12 000 лв., която сума е отразена, как...

Отчитане на дарение, направено лично от собственик на ЕООД

сп. Български законник, бр. 1 от 2024 г.

Въпрос: XXX ЕООД продава дървени играчки. Собственикът иска да направи лични дарения на различни организации, работещи с деца, без обаче да се издава приeмно-предавателен протокол и договор за дарение, т.е. дарението се явява лично от физическото лице Собственик, а не от юридичес...

Отчитане на финансиране по проект „Финансиране на малките и средните предприятия в областта на информационните и комуникационни технологии“

сп. Български законник, бр. 1 от 2024 г.

Въпрос: Фирмата ни кандидатства по проект „Финансиране на малките и средните предприятия в областта на информационните и комуникационни технологии“ и по-точно създаване на онлайн магазин. Печелим финансирането и в сключен договор с доставчик на услугата уточняваме параметрите на ...

Промени в Закона за счетоводството

сп. Български законник, бр. 1 от 2024 г.

Последните промени в Закона за счетоводството (ЗСч.) станаха факт посредством обнародвания в ДВ, брой 105 от 19.12.2023 г. ЗИД на ЗСч. Същите бяха въведени във връзка със задължението на Република България за транспониране на Директива (ЕС) 2021/2101 на Европейския парламент и на...

Заприходяване на материали

в. Седмичен законник, бр. 1, 8 - 14 януари 2024 г.

Получена е фактура за материали за 2022 година след ГФО (за 2022 г). Получена е сега през 2023 година като вече нямаме право на данъчен кредит защото са минали 12-те месеца. По какъв начин трябва да се осчетоводи фактурата през 2023 година? Това непризнат разход ли е и ако да кат...

Коригиране на счетоводна грешка

в. Седмичен законник, бр. 1, 8 - 14 януари 2024 г.

Фирма А купува селскостопански сгради и земя към тях ноември 2017 г. от физическо лице. Сградите са построени 1985 г. В нотариалния акт всички обекти, намиращи се в две села са с обща данъчна оценка. Там пише също, че се продават с тежест ипотечен кредит, който вече е изплатен и ...

Отчитане продажба на апартамент със степен на завършеност “груб строеж”

в. Седмичен законник, бр. 46, 18 - 24 декември 2023 г.

С нотариален акт за покупко-продажба от 05.11.2023 г. строителна фирма, изграждаща жилищен комплекс, продава апартамент на степен на завършеност “груб строеж” общо за сумата 360 хил. лв. (с ДДС), която ще се изплаща по следния начин - 176 хил. лв. - 5 дни след подписване на нотар...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 46, 18 - 24 декември 2023 г.

Преоценката на финансовите инструменти, с които разполага предприятието, е важна част от процеса на годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2023 г. С изключение на банки, застрахователи, инвестиционни дружества и др. под. повечето предприятия разпола...

Осчетоводяване и изписване на материали в заведения за хранене

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: Заведение за бързо хранене закупува хранителни продукти за 500 лв. без ДДС. По отчет от касов апарат има продажби за 1000 лв. По кои счетоводни сметки се отнасят осчетоводяването (количествено в лева)? Отговор: Отчитането трябва да се извърши съгласно СС 2 Отчитане на ст...

Отписване на вземания от клиенти

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: Дружество в режим на касова отчетност има вземане от “П” ЕАД - несъстоятелност от 2015 г. в размер на 121 хил. лв. През 2019 г. вземането е обезценено 80%, през 2023 г. ще се направи обезценка за останалите 20%. Въпросът се отнася до ДДС по счетоводна сметка 4537 Неизиску...

Представяне на разходи за обезценка

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС и прилагаща Националните счетоводни стандарти, обезценява свои вземания. Къде е по подходящо да се представят в ОПР-то в Други разходи от основна дейност или в Други финансови разходи, тъй като има противоречива практика? Отговор: Съгласно прим...

Изисквания към съставянето на отчета за паричните потоци

в. Седмичен законник, бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.

Според точка 23.1 от СС 1 Представяне на финансови отчети отчетът за паричните потоци съдържа информация, необходима на ръководството на предприятието и другите заинтересовани потребители за оценка на способността на предприятието да генерира парични средства и тяхното оползотвор...

Изисквания към съставянето на отчета за собствения капитал

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2023 г.

В точки 22.1 - 22.4 на СС 1 са изложени изисквания към съдържанието на отчета за собствения капитал. Отчетът за собствения капитал е предназначен да представи изменението на нетните активи на отчитащото се предприятие между две дати на баланса. Имайки предвид, че съгласно Общите ...

Счетоводно отчитане на капитала на дружество с променлив капитал

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2023 г.

Става дума за дружество с променлив капитал. При създаването на фирмата са двама съдружници с 500 дяла по 1 лв., което е 500 лв. капитал на човек. Общо за двамата 1000 лв. Дружеството смята да привлича нови съдружници, като на общо събрание потвърдят новият член и от протокола на...

Разпределяне на дивидент

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

От 01.10.2023 до 31.10.2023 искаме всекидневно да разпределиме дивидент в размер на 9500 лв. в брой, за всяко ежедневно изплащане ли трябва да се изготви протокол на общото събрание, или е възможно един за целия месец октомври, примерно за 20 000 лв. Фирмата е ЮЛ. Възможно е про...

Изисквания към съставянето на Отчета за приходите и разходите

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

В точки 20.1 – 20.5 на СС 1 са регламентирани общите изисквания към съдържанието на Отчета за приходите и разходите, с които предприятията, избрали НСС като своя счетоводна база за съставяне и представяне на финансови отчети, следва да се съобразят, а в точки 21.1 – 21.8 са регла...

Счетоводно и данъчно третиране на брак на ДМА, който не е въведен в употреба

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2023 г.

Дружество, регистрирано по ДДС, иска да построи производствено хале върху собствен имот. През 2022 г. и 2023 г. са натрупани разходи за услуги (свързани с действия преди реално извършване на строителни дейности), които са отразени директно по сметка Разходи за придобиване на ДМА ...

Изисквания към съставянето на счетоводния баланс

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2023 г.

В точки 15.1 – 15.6 от СС 1 се регламентират общите изисквания към съставянето на счетоводния баланс, а в точки 16.1 – 16.25 от СС 1 са регламентирани специалните изисквания към съдържанието на отделните части в счетоводния баланс. Информацията, която се представя в счетоводния б...

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2023 г.

в. Седмичен законник, бр. 39, 30 октомври - 5 ноември 2023 г.

Счетоводното приключване за всеки един отчетен период е свързано в крайна сметка със съставянето на ГФО в съответствие с приложимата счетоводна база. За предприятията в страната, които не попадат в изключенията на чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч.)1 и които на основ...

За кого и откога ще се прилагат изискванията за финансовите отчети в новата директива CSRD

в. Седмичен законник, бр. 39, 30 октомври - 5 ноември 2023 г.

С новата Директива (ЕС) 2022/2464 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 537/2014, на Директива 2004/109/ЕО, на Директива 2006/43/ЕО и Директива 2013/34/ЕС, с която се въвеждат нови моменти за отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта, е ...

Безвъзмездно придобиване на общинска земя от ползвател

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Придобиваме общинска земя безвъзмездно със заповед на областния управител. Досега сме били ползватели на тази земя. Какви операции трябва да взема, за да я заведа в ДА? Отговор: В случая приложение ще намерят разпоредбите на СС 20 Отчитане на правителствени дарения и опо...

Бракуване на автомобил, закупен чрез финансов лизинг

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: На 27.10.2021 г. фирма „Х“ закупува чрез финансов лизинг автомобил на стойност 90 000 лв. без ДДС. До 21.08.2023 г. са изплатени 26 998,98 лв. от дължимата сума по лизинговия договор. Остатъкът по него е 62 223,74 лв. Настъпило е ПТП, което не е по вина на лицето, в резул...

Счетоводно отчитане и данъчно регулиране при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност на дружествата

в. Седмичен законник, бр. 38, 23 - 29 октомври 2023 г.

I. Същност на ликвидацията и несъстоятелността Ликвидацията на търговските дружества е съвкупност от правни действия, насочени към прекратяване на активната дейност на дружеството, събиране на вземанията, осребряване на имуществото, погасяване на задълженията и разпределяне на ос...

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2023 година

в. Седмичен законник, бр. 38, 23 - 29 октомври 2023 г.

Счетоводното приключване за всеки един отчетен период е свързано в крайна сметка със съставянето на ГФО в съответствие с приложимата счетоводна база. За предприятията в страната, които не попадат в изключенията на чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч.)1 и които на основ...

Отчитане на придобиването на софтуер

в. Седмичен законник, бр. 37, 16 - 22 октомври 2023 г.

Банкова институция, регистрирана по ЗДДС купува софтуер от гръцка фирма. Получили сме от доставчика две фактури, едната е за лиценз, другата е за внедряване на софтуер. Фактурите са без ДДС. Имаме удостоверение за местно лице на гръцката фирма и документи за СИДДО между България ...

Счетоводни и данъчни аспекти при договор за лизинг

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2023 г.

Дружеството ни сключва договор за лизинг за срок от 5 години на 3 броя леки автомобили. В договора не е предвидено прехвърляне на собственост, но едновременно с подписването му се сключва Договор за изкупуване без ДДС между лизинговата компания и трето юридическо лице, което е с ...

Обезценка на дълготрайни материални активи

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2023 г.

Фирма закупува три апартамента в годините, когато цените бяха много високи, примерно за 2 млн. лв. Направена е оценителна експертиза за справедливата пазарна стойност на тези имоти. Заключението на експертизата е, че крайните пазарни цени на апартаментите са много високи. Те оцен...

Отчитане на закупена земя и сграда

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2023 г.

Фирма, регистрирана по ДДС и прилагаща Националните счетоводни стандарти, купува от физическо лице дворно място с къща за сумата от 1 500 000 лв., като в нотариалния акт е записана обща сума за къщата и дворното място -1 500 000 лв. Фирмата има намерение в рамките на до 6-8 месец...

Категоризиране на фотоволтаичните централи като данъчни амортизируеми дълготрайни активи

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2023 г.

Фирмата ни е изградила 900 kWp фотоволтаична мрежова централа за покриване на собствени енергийни нужди с перспективата в бъдеще и да продава произведената ел. енергия. От информацията по въпроса за амортизационната норма и категорията на актива е ясно, че попада в обхвата на акт...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

в. Седмичен законник, бр. 33, 18 - 24 септември 2023 г.

Дружество търгува с обикновени акции в щатски долари. Акциите попадат в определението на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби от ЗКПО. Как следва да се определи резултатът от разпореждане с финансовия инструмент в следния казус: Закупени 100 бр. акции на стойност по 1 долар за...

Признаване като ДМА на безвъзмездно получена сграда

в. Седмичен законник, бр. 31, 4 - 10 септември 2023 г.

Ние сме кооперация и от общината ни беше дарена сграда, на която сме били ползватели дълги години. Трябва ли да начислявам амортизация на сградата, тъй като сега вече е наша собственост, а това е направено преди много години? Придобиването на даден ДМА може да стане по различни ...

Ред за свикване и провеждане на общо събрание за разпределяне на дивиденти

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2023 г.

Във връзка с новостите по обявяване на касовите наличности, дали е възможно управителят на дружеството да си гласува по няколко пъти на ден разпределяне на дивиденти? Като протоколите ще бъдат номерирани с номер, дата и час. По смисъла на § 1, т. 5 ЗДДФЛ "дивидент" е доход от ак...

№ 3-560 от 20.04.2023 г. ОТНОСНО: Счетоводно отчитане на търговията с акции

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Според изложеното в запитването дружество има намерение да извършва търговия с акции на регулирани пазари на ЕС и акции, търгувани на регулирани пазари в САЩ и други страни. Във връзка с това поставя въпроса за счетоводното отчитане на търговията с акции. Съгласно чл. 22, т. 8 от...

Отчитане на финансиране, свързано със закупуване на свине майки

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Въпрос: Фирмата ни закупува свине майки, които ще бъдат финансирани от ДФЗ на 100%. Как би следвало да се отчита финансирането, което ще получим, имайки предвид че майките не се амортизират, а се отчитат по себестойност? Отговор: Тъй като във въпроса се поставя твърдение, което ...

Увеличаване на капитала на дружество

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Въпрос: Фирмата е с регистриран и внесен капитал от 5 хил. лв. Има натрупана неразпределена печалба в размер на 300 хил. лв. С не разпределената печалба искаме да увеличим капитала на фирмата. Можем ли директно да увеличим капитала на фирмата с неразпределената печалба, без да ра...

Производствата по несъстоятелност и стабилизация след последните промени в Търговския закон

сп. Български законник, бр. 8 от 2023 г.

С влезлия в сила, считано от 04.08.2023 г., Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.), бяха извършени съществени промени в производствата по несъстоятелност и стабилизация по Търговския закон (ТЗ), като за първи път бяха уредени отделн...

Новият стандарт МСФО 17 Застрахователни договори

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

От 01.01.2023 г. влезе в сила новият стандарт МСФО 17 Застрахователни договори. Той замени МСФО 4 Застрахователни договори. МСФО 17 бе публикуван от СМСС на 18.05.2017 г. и бе приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 2021/2036 от 19 ноември 2021 г. (Официален вестник, б...

Промени със ЗДБРБ за 2023 в Закона за ограничаване на плащанията в брой във връзка с изплащане на трудови възнаграждения и дивиденти

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

С параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. са направени промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), като включително e направена препратка към дефиницията за „дивидент“ по смисъла на пар....

Дружество с променлив капитал

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2023 г.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В българското търговско право се включи нов вид търговско дружество – дружество с променлив капитал. Това стана със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в „Държавен вестник“ бр. 66 от 1.8.2023 г. Спазен е принципът за законоустановен...

Дружествата с променлив капитал по Търговския закон

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

С последните изменения и допълнения на ТЗ (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.), в сила считано от 4.08.2023 г., беше въведена съвършено нова правноорганизационна форма на търговско дружество – дружество с променлив капитал или „ДПК“. В списъка по чл. 64, ал. 1 ТЗ беше създадена нов...

Обезщетение при учредено право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 29, 24 - 30 юли 2023 г.

Дружеството извършва строителство на жилищен комплекс, състоящ се от блокове и къщи. Преди 3 години на дружеството му е учредено право на строеж с пазарна оценка от 2 000 000 лева (без ДДС) Издадени са взаимно фактури с ДДС между двете фирми - учредителя и приемателя, за 2 000 00...

Промени в отчитането на амортизациите

в. Седмичен законник, бр. 26, 3 - 9 юли 2023 г.

Въпрос: Как се променя амортизационният план на актив, за който са извършени последващи разходи, водещи до увеличаване на неговата амортизируема стойност и полезен срок на годност, ако за актива се ползва: а) линеен метод за амортизация със срок на годност 5 г.; б) нелинеен метод...