Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Бракуване на нематериални дълготрайни активи

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: В случай на бракуване на нематериални дълготрайни активи (програмни продукти, патенти, лицензи) с какъв документ се доказва фактическото унищожаване на актива. НМДА нямат веществена форма и не могат да бъдат предадени на вторични суровини? Отговор: Дълготрайните активи с...

Отчитане на излишъци

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Организирана е конференция с хотел. Част от платените напитки например бутилки вода остават неупотребени след събитието. Как да си осчетоводя тези излишъци? Отговор: Когато има закупени активи, които не са вложени в дейността, те не се отчитат като разходи. Следва да се ...

Амортизация на хладилна витрина и стелажи

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Магазин за хранителни стоки закупува хладилна витрина и стелажи. Какъв процент на амортизация трябва да се начисли за всеки актив? В коя сметка следва да се осчетоводят активите? Отговор: Възможно е хладилните витрини и стелажите да се отчитат като оборудване и да се пре...

Признаване на дълготрайни материални активи

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Фирма строи хотел, за който разходите се натрупват в сметка 613. Обзавеждането на хотела трябва ли да се заприходява като ДМА и да се начислява амортизация или да се осчетоводява като текущ разход и да се увеличава отчетната стойност на хотела? Отговор: Признаването на д...

Внесена първоначална сума за закупуване на стоки и материали

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Физическо лице регистрира фирма. По коя счетоводна сметка следва да се отрази внесената от лицето първоначална сума за закупуване на стоки и материали? Отговор: Ако регистрираната фирма е капиталово дружество и първоначално внесената сума е вноска в капитала, трябва да с...

Обезценка на стоки

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Фирма „А“ има на склад стоки от минала година. Сега има възможност да ги продаде, но продажната цена е по-ниска от себестойността на стоките. Какъв е редът за обезценка на стоките? С какъв документ и счетоводни записвания следва да се отрази обезценката? Как се третира ра...

Отчитане на разноски по съдебно дело

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има общо собствен капитал, както следва: 50 000,00 – записан капитал (10 000 дяла *50 лева) 16 718,75 – други резерви -6 430,73 – непокрита загуба 105 434,71 – неразпределена печалба 165 692,73 – общо собствен капитал Единият от съдружни...

Отчитане на средства, получени чрез WISE Europe SA

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Имаме две сметки (IBAN) в организацията WISE. Движенията по тези сметки счетоводно отчитаме по сметки от 50 гр. Парични средства и парични еквиваленти. Но имаме становище от одиторите ни, че WISE не е финансова институция и средствата в сметки при тях не би следвало да се...

Безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Фирма, прилагаща Национални счетоводни стандарти, сключва договор с ДФ Земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на амортизируеми ДМА. През 2021 г. и 2022 г. са закупени и въведени в експлоатация ДМА и са им начислени счетоводни и данъчни амо...

Счетоводно отчитане на направено дарение

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Дружеството А ООД е едноличен собственик на капитала на дружество Б ЕООД. Дружество А взима решение да приеме съдружник и управител, физическо лице в дружеството Б. Прехвърляне на дяловете става чрез договор за дарение от дружество А към физическото лице. Как следва да се...

Отписване на недовършен инвестиционен имот

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Ние сме строителна фирма - ООД (повече ремонти), имаме започнато строителство на инвестиционен имот, но с времето, нещата не се получиха и по сметка 613 (придобиване на ДМА) има натрупано дебитно салдо. Имотът няма да се довършва и е на етап, който не може да се ползва - ...

Отчитане на производство на бетон

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Как се води счетоводство на предприятие, чиято основна дейност е производство на бетон? Заприходяват се материали. Как се изписват материалите и се определя себестойността? Отговор: Производството на бетон следва счетоводно да се отчита като всяка една производствена дей...

Значими аспекти на счетоводното и данъчното третиране при прехвърляне на вземане чрез цесия

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Процесът на прехвърляне на вземания е регламентиран със Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), гл. IV „Прехвърляне на вземания и задължения“, чл. 99-102. На основание чл. 99, ал. 1 от ЗЗД кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството...

Признаване на прихода от продажбата на недвижим имот

в. Седмичен законник, бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г.

По продажба на недвижим имот през 2022 г. с нотариален акт и фактура за продажба има остатък за плащане. Сключва се споразумение между страните, което не е нотариално заверено, че страните са съгласни остатъкът да не се дължи. Как следва да се осчетоводи подобно споразумение, а с...

Покупко-продажба на ДМА между свързани лица

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 май - 2 юни 2024 г.

Фирма “Х”, регистрирана по ДДС, закупува товарен автомобил през 2022 г. от Полша за 9600 лв. При закупуването е ползван данъчен кредит с протокол по чл. 117, активът е заведен като дълготраен, ползва го за дейността и начислява амортизация до м. февруари 2024 г. От м. март 2024 г...

Амортизация на диоптрични защитни очила за работа с дисплей

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 май - 2 юни 2024 г.

Работодателят е закупил диоптрични защитни очила за работа с дисплей на служител, който работи 8 часа на компютър. Цената на очилата е 900 лв. без ДДС. Имаме ли право да ползваме данъчен кредит и как следва да отразим очилата в счетоводството: като разход по сметка 601 или като Д...

Преотстъпване на правата по лизинг на физическо лице

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2024 г.

През 2020 г. е сключен договор за лизинг между АД (лизингодател) и ЕООД (лизингополучател) на недвижим имот със статут на земеделска земя - ливада. Лизингополучателят е платил първоначална вноска 1000 лв., останалата сума от 9000 лв. е платима на анюитетни вноски съгласно погасит...

Отчитане на фактура за реклама във Фейсбук

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2024 г.

Дружество, регистрирано по чл. 100 ал. 1 ЗДДС с основна дейност търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (електронен магазин), използва Фейсбук за реклама на своя продукт. Въпросът ми е относно осчетоводяването на фактурата. Пример: получавам фактура за 10...

Данъчни временни разлики

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2024 г.

Въпрос: Има формирани данъчни разлики от амортизациите - счетоводните са по-ниски от данъчните амортизационни норми, които се начисляват върху сградата и други ДМА на дружеството, която се очаква да бъде съборена. Как счетоводно и данъчно в ГДД следва да се отразят тези разлики?...

Вписване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

Във връзка с Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9"б" от ЗМИП, подлежат ли на регистрация физически лица, които:   - са регистрирали на личния си адрес фирми, в които са съдружници или са еднолични собственици на капита...

Счетоводни аспекти при неосъществяване на дейност

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

Фирмата е регистрирана като ЕООД, подадена е декларация за неактивност за 2020 г. Фирмата не е осъществявала дейност, няма приходи от дейността си, не е подадена декларация за започване на дейност, собственикът не се осигурява, офисът е нает под наем, подготвя се за започване на ...

Отчитане на съдебни разноски

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

Търговско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, условно наречено дружество “А”, през м. юни 2020 г. сключва договор за извършване на услуга с друго търговско дружество, условно наречено дружество “Б”. Възнаграждението по договора се заплаща на две равни части: едната при ск...

Прекратяването на членствените отношения на съдружник в ООД поради смъртта на съдружника

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

В дружество с ограничена отговорност почива един от съдружниците. Към края на месеца, през който е починал съдружникът, собственият капитал на дружеството е в размер на 5 883 013,24 лв., като в него са включени: 262 910,00 лв. записан капитал (26 291 дяла х 10 лв.) 114 156,44 лв....

Определянето на признатия ДМА към категориите данъчни амортизируеми активи в данъчния амортизационен план

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

1. В коя категория данъчно амортизируеми активи попадат и респективно каква е данъчно признатата амортизационна норма на следните активи, представляващи съставни елементи на фотоволтаична електроцентрала: фотоволтаични панели; механична конструкция за прикрепване на панелите в гр...

Допълнителни парични вноски

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: През 2013-2014 г. собственикът на ЕООД предоставя допълнителни парични средства, които са осчетоводени Дт с/ка 501 Каса/Кт с/ка 117 Допълнителни резерви. През 2023 г. дружеството има достатъчно налични средства в касата. Може ли да се вземе обратната счетоводна операция Д...

Разходи за брак

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: В сметка 613 Разходи за придобиване на ДА имаме натрупана сума за строеж на сграда в собствен имот. Всяка година я представяме в баланса на дружеството в Раздел „ДМА в процес на изграждане“. Разходите са натрупани за периода 2000 -2008 г. и от тогава до момента строежът е...

Отчитане на лицензионни възнаграждения

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Как е правилно да се осчетоводи разходът, който извършва дружеството за изплащане на лицензионно възнаграждение, за който надлежно получава фактура? Отговор: Когато лицензите отговарят на дефиницията за нематериални активи съгласно СС 38 Нематериални активи, се отчитат к...

Коригиране на счетоводна грешка от минали години

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: В ГДД за 2022 г. съм увеличила финансовия резултат с неизползвани компенсируеми отпуски. Не съм взела счетоводна операция 497/123, т.е. данъчна временна разлика. При годишно приключване през 2023 г. в ГДД за 2023 г. ще намаля финансовия резултат с вече използвани компенси...

Обезценка на несъбираеми вземания от клиенти

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Фирма предоставя стоки на лизинг - предимно финансов лизинг на физически лица. Натрупани са несъбираеми вземания от клиенти, които може да се отпишат поради изтичане на давност. Задълженията се подават всеки месец в ЦКР. Възможно ли е след обезценка тези вземания да е вод...

Отчитане на право на строеж на фирма срещу обезщетение

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Физическо лице учредява право на строеж на фирма срещу обезщетение в апартаменти. След въвеждане на сградата в експлоатация физическото лице е задължено да прехвърли на фирмата процент идеални части (с данъчна оценка в размер на 28 000 лв.), съответстващи на обектите на ф...

Особености при годишното счетоводно приключване в земеделските кооперации на отчетната 2023 година

в. Седмичен законник, бр. 11, 18 - 24 март 2024 г.

Годишното счетоводно приключване на отчетната 2023 година в земеделските кооперации се отличава от всяка предходна година с това, че се добива повече опит при прилагане на изискванията на устройствения закон за кооперациите, добива се опит и при прилагането на много и различни из...

Годишно счетоводно приключване на лечебните заведения

в. Седмичен законник, бр. 8, 26 февруари - 3 март 2024 г.

Лечебните заведения са предприятия, които оказват извънболнична и болнична помощ. Те се създават от държавата, от общините и от други юридически лица, както и от физически лица. Приложимата база за счетоводното им отчитане могат да бъдат Международните стандарти за финансово отчи...

Допустими методи за амортизация съгласно националните и международните счетоводни стандарти

в. Седмичен законник, бр. 8, 26 февруари - 3 март 2024 г.

І. Регламентирани методи за амортизация по МСС Два са международните счетоводни стандарти, в които понастоящем се определят допустимите методи за амортизация. Това са: МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи. Но първоначално проблемите, свързани с амортизац...

Бракуване на трайни насаждения

сп. Български законник, бр. 3 от 2024 г.

Въпрос: Фирма е закупила овощни и орехови дръвчета (съответно през 2014, 2015, 2016 г.). Заведение са по счетоводна сметка 272 Дълготрайни насаждения, плододаващи. При закупуването им е ползван данъчен кредит по ЗДДС. Не са ползвани субсидии. Поради погиване през 2023 г. се взем...

Амортизация на инвестиционен имот

сп. Български законник, бр. 3 от 2024 г.

Въпрос: Преди 5 години дружество закупува недвижим имот (част от сграда, магазин на партерен етаж в сградата), който е бил строен и въведен преди повече от 25 г. Дружеството отдава имота под наем за ползване от наемател като търговски обект. При това положение: Следва ли (може ли...

Отчитане на кредити в търговско дружество

в. Седмичен законник, бр. 6, 12 - 18 февруари 2024 г.

Как смятате, че е правилно да се отразят счетоводно два ипотечни кредита, получени от търговско дружество, което изгражда фотоволтаична централа? При първия кредит дружеството не е кредитополучател, такъв е ФЛ - съдружник, а дружеството се явява съдлъжник/ипотекарен длъжник. При ...

Особености при изготвянето на финансовите отчети от бюджетните организации

в. Седмичен законник, бр. 6, 12 - 18 февруари 2024 г.

След приключване към края на отчетната 2023 година от бюджетните организация на паричните им сметки - банкови и касови, започва същинската работа, свързана с годишното счетоводно приключване на всички останали непарични сметки, с обработката и систематизирането на съдържащата се ...

Счетоводни и данъчни амортизации на дълготраен материален актив, който не се използва заради спиране на дейността на дружеството

в. Седмичен законник, бр. 5, 5 - 11 февруари 2024 г.

Дружество с предмет на дейност фитнес център спира дейност през март 2023 година. Няма яснота дали ще прекрати дейността си или временно ще спре да работи, единствено е ясно, че до края на 2024 година няма да възобновява дейност. Има налични активи, които не са амортизирани изцял...

Продажба на продукция с гаранция

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Строим жилищен комплекс поетапно и съответно въвеждаме отделните етапи също така поетапно. Получихме Акт 16 на първи етап през месец юни, но и след това се появят разходи, например за теч, за които нямаме удържани гаранции. Това са разходи след определяне на крайна себест...

Отчитане на биологични активи и селскостопанска продукция

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Имаме фирма, която се занимава с дърводобив. За дейността си закупува от физически лица гори. Горите няма да са за гола сеч, а целта е да се възстановяват, и да служат за дейността в продължение на по-дълъг период. Ако ги заведем като ДМА, тъй като този актив е неамортизи...

Отчитане на придобити ДМА

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Дружество закупува урегулиран поземлен имот, като имотът е закупен със следните подобрения: - Изградена ограда с портал и с входна пешеходна врата; - Изграден СОТ и видеонаблюдение; - Изградена поливна система; - ПСОВ - 4-6 еж – един брой; - Временно преместваем обект – б...

Коригиращи събития след датата на баланса

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Строителна-инвестиционна фирма изгражда жилищна сграда от 2019 г. Всички материали и услуги са осчетоводявани по сметка 611 Незавършено строителство. Строи се само чрез подизпълнители. В м.06.2023 г. има издаден Акт 16 на сградата. На 20.10.2023 г. са ни донесени още факт...

Предоставяне на парични средства между две дружества

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Българско дружество „А“ ЕООД е едноличен собственик на капитала на друго българско дружество „Б“. Дружество „Б“ взема решение да прехвърли част от натрупаната до момента печалба към дружество „А“. Парите ще бъдат прехвърлени в брой. Какви документи е необходимо да се подг...

Отчитане на сделка в чуждестранна валута

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Предприятието ни има валутна сметка в щ.д. по отчетна стойност 1,72 лв./USD. Закупува от същата банка 10 дяла инвестиционни фондове – НСА на дял 115,14 USD, по цена 1,82226 лв./ USD. 1. По какъв курс следва да се заведат ИФ? 2. Какви счетоводни операции трябва да се взема...

Отписване на задължение към прекратил участието си в ООД съдружник

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: През 2012 г. двама съдружници от ООД, напускат фирмата. Спазени са всички изисквания по ТЗ. След съставен счетоводен баланс към края на месеца, през който е постъпило писмено предизвестие на съдружниците им е прекратено участието в ООД. Отписани са дяловете Дт с/ка 101/К...

Договор за продажба на търговско предприятие на основание на чл. 15-16а от Търговския закон

в. Седмичен законник, бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2024 г.

Въпрос: Продавачът (ЕТ) и купувачът (ЕООД) са свързани лица, тъй като имат едно и също физическо лице като собственик. ЕТ ще бъде заличен (предполага се, че в началото на 2024г. ще бъде оповестено в търговския регистър). Към момента е вписана продажбата на търговското предприяти...

Отчитане на помощта de minimis

в. Седмичен законник, бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2024 г.

През м. ноември 2023 г. сключихме договор за банков кредит, като предоставеното финансиране се осъществява при условията на подписано между Банката и Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД (ФМФИБ) гаранционно споразумение. В договора е записано, че ни е известно, ч...

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2024 г.

в. Седмичен законник, бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2024 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2024 г., са публикувани в ДВ, бр. 105 от 19 декември 2023 г. Те са свързани с размерите на санкциите и глобите за водене на фалшиво счетоводство. Съгласно изменената разпоредба на чл. 68 от закона ръководител, който наруши раз...

Отчитане амортизацията на ДМА

в. Седмичен законник, бр. 2, 15 - 21 януари 2024 г.

Нестопанска организация има договор с Държавен фонд “Земеделие” за създаване и поддържане на родословна книга и определяне на генетични качества на животни. ДЗФ предоставя субсидия на нестопанската организация, които се изразходват за дейностите по-горе, като сумата подлежи на от...

Годишно приключване на банковите сметки на бюджетните организации

в. Седмичен законник, бр. 2, 15 - 21 януари 2024 г.

Строгото законово разграничаване на бюджетите на организациите за всяка финансова година изисква всеобхв0атно следене и изясняване на съвкупните парични наличности в цялата бюджетна система в края на изтичащия бюджетен период - в банковите сметки в левове и във валута, в касите в...

Апорт на вземане

в. Седмичен законник, бр. 2, 15 - 21 януари 2024 г.

Имаме новоучредено дружество ЕООД с дейност: събиране на вземания, инкасо, факторинг и т.н. Имаме обаче един сключен договор за събиране на вземане, по който възнаграждението на дружеството е 420 000 лв. Този договор се изпълнява в момента, като вземането, което ще се събира, е с...

Отчитане на правителствени дарения

сп. Български законник, бр. 1 от 2024 г.

Въпрос: ЕООД е регистрирано като земеделски производител и извършва само земеделска дейност, всички приходи са от непреработена растителна продукция. В ГДД по чл. 92 за 2021 г., е посочен като преотстъпен 60% от данъка за внасяне в размер на 12 000 лв., която сума е отразена, как...

Отчитане на дарение, направено лично от собственик на ЕООД

сп. Български законник, бр. 1 от 2024 г.

Въпрос: XXX ЕООД продава дървени играчки. Собственикът иска да направи лични дарения на различни организации, работещи с деца, без обаче да се издава приeмно-предавателен протокол и договор за дарение, т.е. дарението се явява лично от физическото лице Собственик, а не от юридичес...

Отчитане на финансиране по проект „Финансиране на малките и средните предприятия в областта на информационните и комуникационни технологии“

сп. Български законник, бр. 1 от 2024 г.

Въпрос: Фирмата ни кандидатства по проект „Финансиране на малките и средните предприятия в областта на информационните и комуникационни технологии“ и по-точно създаване на онлайн магазин. Печелим финансирането и в сключен договор с доставчик на услугата уточняваме параметрите на ...

Промени в Закона за счетоводството

сп. Български законник, бр. 1 от 2024 г.

Последните промени в Закона за счетоводството (ЗСч.) станаха факт посредством обнародвания в ДВ, брой 105 от 19.12.2023 г. ЗИД на ЗСч. Същите бяха въведени във връзка със задължението на Република България за транспониране на Директива (ЕС) 2021/2101 на Европейския парламент и на...

Заприходяване на материали

в. Седмичен законник, бр. 1, 8 - 14 януари 2024 г.

Получена е фактура за материали за 2022 година след ГФО (за 2022 г). Получена е сега през 2023 година като вече нямаме право на данъчен кредит защото са минали 12-те месеца. По какъв начин трябва да се осчетоводи фактурата през 2023 година? Това непризнат разход ли е и ако да кат...

Коригиране на счетоводна грешка

в. Седмичен законник, бр. 1, 8 - 14 януари 2024 г.

Фирма А купува селскостопански сгради и земя към тях ноември 2017 г. от физическо лице. Сградите са построени 1985 г. В нотариалния акт всички обекти, намиращи се в две села са с обща данъчна оценка. Там пише също, че се продават с тежест ипотечен кредит, който вече е изплатен и ...

Отчитане продажба на апартамент със степен на завършеност “груб строеж”

в. Седмичен законник, бр. 46, 18 - 24 декември 2023 г.

С нотариален акт за покупко-продажба от 05.11.2023 г. строителна фирма, изграждаща жилищен комплекс, продава апартамент на степен на завършеност “груб строеж” общо за сумата 360 хил. лв. (с ДДС), която ще се изплаща по следния начин - 176 хил. лв. - 5 дни след подписване на нотар...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 46, 18 - 24 декември 2023 г.

Преоценката на финансовите инструменти, с които разполага предприятието, е важна част от процеса на годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2023 г. С изключение на банки, застрахователи, инвестиционни дружества и др. под. повечето предприятия разпола...

Осчетоводяване и изписване на материали в заведения за хранене

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: Заведение за бързо хранене закупува хранителни продукти за 500 лв. без ДДС. По отчет от касов апарат има продажби за 1000 лв. По кои счетоводни сметки се отнасят осчетоводяването (количествено в лева)? Отговор: Отчитането трябва да се извърши съгласно СС 2 Отчитане на ст...