начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на данъчни ревизионни актове породени от неотчетени приходи, за които възниква задължение за корпоративен данък

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат данъчни ревизионни актове породени от неотчетени приходи, за които възниква задължение за корпоративен данък? 1. Когато ревизионният...

Счетоводно отчитане на проектите, финансирани със средства от ЕСИФ

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 6 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на проектите, финансирани със средства от ЕСИФ? Почти напълно обновената нормативна уредба по управление на средствата от ЕСИФ п...

Подобрения на земи

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира подобрения на земи. Както при всички нетекущи активи, така и при земите е възможно да се извършват разходи, които водят до повишаване на икономическата изгода, нез...

Годишни подобрения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи, в сила за финансовите отчети за 2016 г.

в. Седмичен законник, бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира годишните подобрения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи, в сила за финансовите отчети за 2016 г. Направено е изменение...

Отчитане на договор по Оперативна програма

в. Седмичен законник, бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.

Имаме договор по Оперативна програма към малки и средни предприятия за периода - 06.2015-06.2017 г. Направените разходи за 89 235,39 лв. през 2015 г. са одобрени през 2016 г. и сме получили плащане за 62 293,90 лв. през 2016 г. Останалата сума ще бъд...

Осчетоводяване на акт за начет

в. Седмичен законник, бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.

След извършена финансова инспекция от АДФИ е изготвен акт за начет на МОЛ - управител, който вече не е на тази длъжност, за неправомерно получени суми по трудов договор. Препоръката на АДФИ е дружеството да осчетоводи начета и законовата лихва върху ...

Ограничаване на планията в брой

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Съгласно българското законодателство плащанията в брой са ограничени до размер 10 000 лева по един договор, една фактура и т.н. В случай че фирма получи заем в размер на 9500 лева, но по него ще има и лихви в размер на 600 лева, това означава...

Погасяване на част от задължението на фирма към банка

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Фирма А е солидарен длъжник на фирма В за банков кредит от 2008 г. Като солидарен длъжник фирма А е заложила като обезпечение на заема свой недвижим имот на стойност 500 000 лв. Фирма В престава да обслужва заема. Банката с нотариален акт за ...

Отчитане на апорт

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, която има УПИ за 1600 000 лв., си прави дъщерна фирма с капитал 820 000 лв. чрез апортна вноска. Апортира право на строеж върху 60% от УПИ, оценено от вещите лица на 820 000 лв., след месец продава дъщерната си ...

Продажба на актив, който е апортиран

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: С решение на съда е регистрирана фирма с непарична вноска (апорт земя) за сумата от 100 хил. лв. Апортът е внесен от фирма, която е едноличен собственик на капитала. Земята е продадена на стойност 60 000 лв. Взети са съответните счетоводни оп...

Осчетоводяване на паричното обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Как се осчетоводява чл. 222, ал. 3 паричното обезщетение в размер на 6 брутни заплати на служител, придобил право на пенсия? Фонд работна заплата ли е и къде намира отражение в справката към статистическите отчети „Отчет за заетите лица, сред...

Закупуване на вземане

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: С договор за цесия цесионер закупува вземане, което произтича от Договор за банков кредит с фиксирана лихва, но закупува само главницата на кредита. Цесионерът заплаща вземането с друг банков кредит, като го придобива с по нисък лихвен процен...

Прилагане на разпоредбите на Глава деветнадесет „а” от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Земеделски производител, регистриран по ДДС, е извършил обработка на пролетни култури. Извършени са всички мероприятия и са вложени всички материали, необходими за производството. Непосредствено преди жътвата продава 1000 декара царевица узря...

Признаване на правителствено дарение, свързано с приход

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Имаме назначен стажант по програма от Бюрото по труда. Първите шест месеца бюрото ни превежда заплата и осигуровки, а следващите шест месеца–само осигуровки. Всички начисления минават през разчетни сметки–защото от БТ искат сумите да се водят...

Начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните организации

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2017 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Венцислав Вечев отговаря на въпроса: Как се начисляват амортизации на транспортните средства в бюджетните организации? С последните изменения в счетоводното законодателство в бюджетна...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017