начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Представяне оценяването на инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия в индивидуалните финансови отчети

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се представя оценяването на инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия в индивидуалните финансови отчети? В индивидуалните финансови отче...

Отчитането на обезценката на вземания

в. Седмичен законник, бр. 15, 16 - 22 април 2018 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, диплониран експерт-счетоводител, коментира отчитането на обезценката на вземания чрез пример. Пример: “Пчела консулт” ООД е продало на своя клиент “Медовина” АД 3000 кг пчелен мед с фактура от д...

Отчитане на наем

в. Седмичен законник, бр. 15, 16 - 22 април 2018 г.

ЕООД има сключен договор за наем на помещение с физическо лице, като в договора наемът е в размер на 300 лв., но е договорено с наемодателя първите 12 месеца да плащам 200 лв., като разликата от 100 лв. е за направени подобрения в наетия имот. Каква ...

Счетоводно отчитане на авансови и последващи плащания при предоставяне на туристически (хотелски) услуги

в. Седмичен законник, бр. 15, 16 - 22 април 2018 г.

В сферата на туризма обичайна практика е клиентите да резервират нощувки за определен период или даже за конкретна дата. В такива случаи обикновено се изисква авансово плащане, покриващо цялата стойност на услугата или най-малкото някакъв процент от ...

Отсрочени данъци

в. Седмичен законник, бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., регистриран одитор, коментира отсрочените данъци. Ефектът от тези временни данъчни разлики е в размера на данъка, който се проявява като: - вземане (актив), т.е. данъкът се плаща...

Договор за предоставен заем

в. Седмичен законник, бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.

Дружество е предоставило паричен заем на друго юридическо лице на 1.09.2014 г., срокът на договора е 1 година при уговорена 7% годишна лихва. Няма сключен анекс за удължаване на срока на договора. От датата на предоставяне до 31.12.2017 г. няма връща...

Защита на лизингополучателя по договор за лизинг на недвижим имот

в. Седмичен законник, бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.

В бр. 9 от 2017 г. на списание “Търговско и облигационно право” Мариана Терзиева, юрист, коментира защитата на лизингополучателя по договор за лизинг на недвижим имот, при прехвърляне на правото на собственост върху лизинговата вещ в полза на трето л...

Отчитане на инвестиции - финансови активи

в. Седмичен законник, бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+”, доц. д-р Бойка Брезоева, диплониран експерт-счетоводител, коментира отчитане на инвестиции - финансови активи. Инвестициите във вид на акции/дялове, които не осигуряват контрол, съвместен контрол или значите...

Признаване и оценяване на програмни продукти

в. Седмичен законник, бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Трябва да сключа договор от 01.03.2018 г. за покупка на програмен продукт. Предоставят ни оферта с цени за покупка и цени за абонамент - обясняват, че когат...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

в. Седмичен законник, бр. 13, 2 - 8 април 2018 г.

Когато говорим за годишно счетоводно приключване, несъмнено следва да разбираме не само счетоводните техники по приключване на счетоводните сметки, но преди всичко изготвяне на финансовите отчети по реда на приложимите счетоводни стандарти. Ето защо ...

Раздаване на бонуси на управители на ТД

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Марияна Василева, Борислав Боянов отговарят на въпроса: В резултат на по-висока печалба през текущата спрямо предходната година, собствениците на предприятие, които работят там на трудов договор като управите...

Отписване на ДМА

в. Седмичен законник, бр. 12, 26 март - 1 април 2018 г.

Как е правилно да се отчитат ДМА при изтичане на амортизацията (как се приключва 241)?  Придобитият ДМА следва да се представя във финансовите отчети по неговата балансова стойност. След като набраната до момента амортизация съвпада със сумата на пъ...

Начисляване на разходи

в. Седмичен законник, бр. 12, 26 март - 1 април 2018 г.

Дружество “Х” взима решение да извърши апорт в дружество “Y”, за целта е необходимо да се заплатят такси за оценка на вещи лица и такса за подаване на заявление в Търговския регистър. Дружествата не разполагат с банкови сметки. Таксите ги заплаща дру...

Публичност на финансовите отчети за 2017 г.

в. Седмичен законник, бр. 12, 26 март - 1 април 2018 г.

От началото на 2018 г. са в сила изменения и допълнения в Закона за счетоводството (ЗСч), които касаят най-вече публичността на финансовите отчети на предприятията за 2017 г., свързани основно с промените в Закона за Търговския регистър и регистъра н...

Данъци от печалбата

в. Седмичен законник, бр. 11, 19 - 25 март 2018 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира оценяването и представянето на данъци от печалбата. В своята независима икономическа дейност на предприятията им се налага да спазват изискванията на данъчното законо...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис