начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на продажби

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Фирма сме ЕООД, занимаваща се с дърводобив (изсичане на гори и продажба на дърва). С какви документи се отчитат продажбите, след като са на физически лица? По силата на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС доставчикът на стоки и услуги не е задължен да изда...

Ограниченията за плащане в брой при погасяване на задължения

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2018 г.

Въпрос: Управител/собственик на българско дружество плаща фирмени задължения от личната си сметка. В случай че се състави договор за заем от лицето към дружеството, в който се описва, че сумата по договора се увеличава със сумата, платена от лицето н...

Особености на счетоводното отчитане на взаимоотношенията между работодател и оператор при ваучерите за храна

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В бр. 11 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Минко Велков отговаря на въпроса: Какви са особеностите на счетоводното отчитане на взаимоотношенията между работодател и оператор при ваучерите за храна? След като е потвърдена номиналната стойност на ...

Отчитане на финансов лизинг от наемател

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример отчитането на финансов лизинг от наемател. В съответствие с изискванията на параграф 4.3 от СС 17 при финансовия лизинг наемателя...

Изплащане на бонус на съдружник

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Ние сме търговско дружество. Управителят ни е на трудов договор, в същото време е съдружник. Осигурява се на минималния осигурителен доход за страната. Решено е да му бъде изплатен бонус в голям размер примерно между 50 - 100 хил. лв. Този бонус ще б...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2018 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна ...

Отчитане на получени субсидии

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

Фирмата ни има сключен договор чрез “Бюро по труда” за наемане на безработно лице за 12 м. срок. Средствата са държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение. Как се осчетоводяват средствата по договора, които периодично (месечно) се...

Представяне на финансовия лизинг във финансовите отчети на наемодателя

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

В бр. 11 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява представянето на финансовия лизинг във финансовите отчети на наемодателя. Представянето (докладването) и оповестяването на финансовия лизинг във финансовите отчети на...

Отчитане на нематериални активи

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

Българско дружество е регистрирано по ДДС с основна дейност разработка на софтуерни продукти. Дружеството има разработени собствени софтуери, който отдава за ползване на своите клиенти. Те заплащат абонаментна такса за времето на ползване. Разработв...

Обезценка на материали

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

Фирмата ни се занимава със строителна дейност на обекти - жилищни сгради, изграждани със собствени средства, и изпълнява отделни договори за строителство, свързано със строеж на фамилни къщи и довършителни работи. През 2014 г. сме формирали склад на ...

Съставяне на финансови отчети и деклариране на корпоративния данък при ликвидация и несъстоятелност

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за счетоводството годишните финансови отчети на предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност се съставят на базата на национален счетоводен стандарт. Този стандарт е Счетоводен стандарт (СС) 13 Отч...

Преобразуване на дружества

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.

В бр. 34 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ д-р Николай Николов, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество А се влива в дружество Б. Дружество А има по баланс земя, МПС и разходи за придобиване на ДМА. За тези активи на вливащото се дружество А в Б не...

Отчитане на разход, свързан с командировка в чужбина на служител

в. Седмичен законник, бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г.

Извършено е плащане от бюджетното предприятие, като е платена застраховка “Живот - медицинска помощ при пътуване в чужбина” във връзка с командировка на служител. Какви са счетоводните статии, които трябва да се направят, и необходимо ли е този разхо...

Изплащане на дивидент

в. Седмичен законник, бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г.

Едноличен собственик на капитал разпределя дивидент на стойност 27 000 лв. (това е цялата неразпределена печалба на дружеството за 2017 г.) с три отделни протокола за разпределяне на дивидент, попадаме ли под разпоредбите на чл. 3 от ЗОПБ? Как трябва...

Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти

в. Седмичен законник, бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г.

Първоначално признаване на инвестиционни имоти Счетоводното отчитане на придобиването на инвестиционни имоти не се различава от счетоводните операции, отчитащи придобиването на дълготрайни материални активи. Още повече че класифицирането на имотите н...