начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Счетоводно и данъчно третиране на дарение на дружество с нестопанска цел

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Ние сме дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. Основната ни дейност е търговия. Управителят е решил да направи дарение на предмет (стока), която ние продаваме на сдружение - организация с нестопанска цел, с решение на ...

Разход за обезценка на стоково-материални запаси

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Дружество закупува ЕТ и в резултат от прехвърляне на имуществото цената на придобит наличен материален запас от ЕТ-то е увеличена нереално много. Кое е правилно - да се продаде напред във времето на по-ниска от отчетната стойност или да се направи об...

Краткосрочен заем, предоставен от членове на сдружение

в. Седмичен законник, бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.

Следва ли предоставен от членове на сдружението краткосрочен заем да се третира и отчете в Годишния отчет за дейността като заем и в коя графа на справката за заемите следва да се отрази? При условие че предприятието е получило заемни средства, то с...

Преоценка на активи във връзка с направено обезпечение за събиране на публично задължение

в. Седмичен законник, бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.

Във връзка с направено обезпечение в НАП по изпълнително дело със дълготрайни материални активи на дружеството (собствени магазин и апартамент) с балансова стойност, която не достатъчна, за да покрие задължението, но e с висока пазарна. От НАП искат ...

Публикуване на ГФО на предприятието в търговския регистър

в. Седмичен законник, бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.

Ако дружество няма приходи за 2019 г., но има лизингови вноски по договор, попада ли в хипотезата на чл. 38 ЗСч, или трябва да подава отчети и ГДД? Дружеството е лизингополучател. Съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството задължението...

Продажби в брой на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци

в. Седмичен законник, бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.

Имаме издадени фактури без касови бележки от лице, което е регистрирано като земеделски производител. Към момента лицето не е имало касов апарат. В случая към фактурата може ли да се прикрепи касов ордер и кантарна бележка. Законно ли е по този начи...

Ремонт на нает актив

в. Седмичен законник, бр. 27, 6 - 12 юли 2020 г.

През 2019 г. имам ремонт на нает актив на стойност 60 000 лв. Отразен е като данъчен дълготраен нематериален актив. Къде е най-подходящо да впиша в баланса на дружеството? Можете да формирате отделна статия в счетоводния баланс в групата на дългот...

Признаване на дълготраен материален актив

в. Седмичен законник, бр. 26, 29 юни - 5 юли 2020 г.

Как следва счетоводно и данъчно да се отрази и оповести получен дълготраен актив (машина) в общинско дружество (ЕООД). ДМА е предоставен от общината за безсрочно и безвъзмездно управление и стопанисване? Възможността за счетоводното отразяване в сче...

Счетоводно отчитане на интернет сайт, който изпълнява функцията на онлайн магазин

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

Фирмата, в която работя, е онлайн магазин. Наскоро тя направи големи реконструкции в уебсайта си. Компютърен специалист изгради нов уебсайт. Тази услуга ни струва 2800 лв. Имам ли основание да разсроча този разход и да го заведа като неамортизируемо ...

Отчитане на стоково-материални запаси

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

Ще закупим китари, които смятаме да модифицираме, като добавим нови функционалности. Процесът на модифициране може да отнеме месец или повече от година. В момента нямаме конкретен клиент, на който да продадем модифицираните китари. Не планираме и отд...

Първоначална оценка на ДМА

в. Седмичен законник, бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.

ЕООД закупува през 2018 г. селскостопанска техника, нужна за основната дейност, която е заприходена като ДМА, както следва: Телескопичен товарач за 138 600 лв. с вкл. ДДС. Кофа за леки материали за 4560 лв. с вкл. ДДС. Палетни вилици за телескопичен ...

Бракуване на дълготрайни материални активи

в. Седмичен законник, бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.

На дружеството ни предстои за първи път да бракува ДМА. Дружеството предоставя интернет услуги и повечето от ДМА са компютри и мобилни тeлефони, които са закупени преди повече от 5 години и са напълно амортизирани. Поради свиване на дейността и пром...

Лихва при оперативен лизинг

в. Седмичен законник, бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.

Как да изчислим лихвата при оперативен лизинг съгласно МСФО 16, след като в договора не e упомената такава, нито остатъчната стойност на актива. Сумата е 66 132 лв. - 36 месечни вноски по 1837 лв.? В случай че вашето предприятие се явява лизингополу...

Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации - Дефиниция за стопанска дейност

в. Седмичен законник, бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.

На 22.04.2020 г. в Официалния вестник на ЕС бе публикуван Регламент (ЕС) № 2020/551 от 21 април 2020 г., съгласно който е прието за приложение в ЕС ограничено изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации с название “Дефиниция за стопанска дейност (Официален...

Съставяне на финансови отчети

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Фирма Х изкупува всички дялове на фирма Y или фирма Y е инвестиция за фирма Х. В настоящия момент съществуват две дружества с един и същ собственик на капитала. За 2019 г. всяка от фирмите отделен отчет и данъчна декларация ли трябва да подав...