начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Осчетоводяване на погрешно надпреведени суми, направени през ПОС терминал

в. Седмичен законник, бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.

Фирма за медицински услуги продава услугите си чрез: плащане в брой, ПОС терминал и банка. При изявено желание от пациента се издава фактура. Всеки ден за извършените продажби в брой и MFI има отчет – (КЛЕН). Касовият апарат е свързан с НАП. Сравних ...

Счетоводно и данъчно отчитане на апорт на апартаменти, които са изградени от фирма с цел продажби

в. Седмичен законник, бр. 19, 24 - 30 май 2021 г.

Фирма има основен предмет на дейност строителство на сгради с цел продажба на апартаменти. Фирмата е инвеститор и строител едновременно. Построените до момента сгради са жилищни със самостоятелни апартаменти, предназначени за продажби, и се отчитат к...

Отчитане на приходи от наеми

сп. Български законник, бр. 7 от 2021 г.

Въпрос: Декември месец е сключен договор за наем с клиент, който влиза в сила средата на 2021 г. При сключването е заплатена комисиона на посредник. Посредническата услуга как трябва да се осчетоводи - като текущ административен разход за 2020 г., ил...

Счетоводното отчитане на покупката и продажбата на чуждестранна валута

сп. Български законник, бр. 7 от 2021 г.

Въпрос: Как счетоводно се отразява покупка и продажба във валутно бюро? В справките от програмата имам количество валута закупена и продадена и стойността на валутната разлика като приход. В отчета за продажби имам група А покупки, група Б продажби, ...

Правителствени дарения на суми като процент от оборотите на предшестващи месеци

сп. Български законник, бр. 7 от 2021 г.

Въпрос: Във връзка с пандемията и намалените обороти НЗОК превежда с данъчно известие на зъболекарите (денталната медицина) суми като % от оборотите на предшестващи месеци - това е от март 2020 г. до момента. Как да се осчетоводяват тези приходи, по...

Отчитане на суми по програми за наети лица от Бюро по труда

сп. Български законник, бр. 7 от 2021 г.

Въпрос: Как би следвало да се осчетоводят получени суми по програми за наети лица от Бюро по труда? Средства от държавния бюджет за субсидирана заетост за определен период. Средствата покриват трудово възнаграждение за действително отработено време, ...

Размяна на несходни стоки и услуги

сп. Български законник, бр. 7 от 2021 г.

Въпрос: Юридическо лице „Гама“ ЕООД“ започва строеж на сграда. За целта се договаря с физическо лице, собственик на земята, за учредяване на отстъпено право на строеж. Физическото лице, собственик на земята, учредява на юридическото лице суперфиция и...

Приходи от продажба на услуги

сп. Български законник, бр. 7 от 2021 г.

Въпрос: Как трябва да се разпознае приходът от комисионно възнаграждение на застрахователен брокер? Услугата (сключване на застраховките и плащане на премията към застрахователите) е извършена през декември 2020 г. В началото на януари 2021 г. застра...

Последващо отчитане на финансови активи

сп. Български законник, бр. 7 от 2021 г.

Въпрос: Дружество е закупило през 2020 г. 3 кг сребърни монети австралийска кукабура и 2 кг Валкамби сребърно кюлче с инвестиционна цел. Длъжни ли сме към 31.12.2020 г. да направим преоценка на монетите и кюлчетата и ако е така, откъде да се вземат д...

Допълнително начислен с данъчен ревизионен акт корпоративен данък

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Издаден е данъчен ревизионен акт (ДРА) на дружество с дата 23.12.2019 г., връчен в началото на 2020 г. С ДРА са начислени корпоративен данък и данък върху дивидентите. По ЗКПО: Дружеството е получило паричен заем от друго дружество на 07.01.2013 г. в...

Особености на годишното счетоводно приключване на селскостопанското предприятие 2020 г.

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

В селското стопанство работят физически лица и предприятия с различен правен статут: юридически лица - търговски дружества, земеделски кооперации, сдружения с нестопанска цел; физически лица - земеделски производители, които могат да бъдат физически ...

Отчитане на средства, получени по мярката 60/40

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: ООД получава финансиране по мярката 60/40 от Агенцията по заетостта. Заплатите за м. декември са начислени към 31.12.2020 и отнесени като разход за м. декември 2020 г. 60 процента финансиране за заплатите за м. декември и съответно осигуровки...

Продажби на стоки, за които се ползват услугите на комисионер

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Заведение за бързо хранене работи с доставчик – „Фуудпанда“ в Бургас. „Фуудпанда“ ще доставя храната до клиентите. После парите от клиентите ще бъдат превеждани в края на всеки месец по банковата сметка на заведението. Въпросът ми е: какъв ка...

Компенсации и финансирания по програмите за развитие за човешките ресурси и подпомаганията за работещите в COVID отделенията

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: През месец 01.2021 г. получаваме финансиране по програма РЧР за работещи в ковид отделение месец декември 2020 г. Работна заплата 12.2020 г. Как да ги осчетоводя с оглед приключване на 2020 година? За разхода за заплати и осигуровки средстват...

Разчети с доверители

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Фирмата има договор с “Изипей” АД и офис и приемаме плащания за ток, вода, телефони, парични преводи и т.н. Самата услуга се състои в това: ние зареждаме предварително тяхна микросметка с определена сума пари, впоследствие при посещение в...