начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на разходите при онлайн търговия

в. Седмичен законник, бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.

Въпросът ми е свързан с промените в онлайн търговията, влезли в сила от 01.07.2021 г. Фирма е регистрирана по ДДС в България и продава чрез собствен сайт стоки на физически лица предимно в Германия. Очакваният оборот ще надхвърли 10 000 евро. Въпросъ...

Признаване на сграда като ДМА

в. Седмичен законник, бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.

Поетапно въвеждаме в експлоатация хотел, изграждан по стопански начин. Грубият строеж е приключил и стойността на СМР се водят по отделна сметка. Имаме издаден акт 16 само за 1-ви и 2-ри етап, т.е. за ет. 3, 4 и 5. За сутерен и ет. 1 и 2 нямаме акт 1...

Отчитане от лизингополучателя на отстъпките по наем, породени от COVID-19, съгласно МСФО 16 Лизинг

в. Седмичен законник, бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.

Пандемията от COVID-19 наложи приемането на редица мерки, насочени към облекчаване на неблагоприятните въздействия. Сред тях са отстъпките по наеми, които целят предотвратяване на фалити и загуба на работни места. Те пораждат въпроса и за тяхното сч...

Материалните запаси не могат да се отписват правилно, ако не се отчитат по артикули

сп. Български законник, бр. 9 от 2021 г.

Въпрос: Как се изписват заприходените стоки (цветя) средно - претеглена стойност в цветарски магазин, при положение че обектът не разполага със складова програма и отчита прихода от продажби със съответните кодове единствено от касов апарат: Код 1 - ...

Отчитане на прихващане на задължения

сп. Български законник, бр. 9 от 2021 г.

Въпрос: Възниква следният казус с участници - физическо лице; фирма „Х“ и фирма „Е“. Фирма „Х“ и фирма „Е“ са с един управител. Физическото лице отпуска кредит на фирма „Х“. Същевременно физическото лице закупува апартамент от фирма „Е“, която трябва...

Промяна в категорията по чл. 19 от Закона за счетоводството

сп. Български законник, бр. 9 от 2021 г.

Въпрос: Дружество, създадено през 2015 г., е малко предприятие през 2018 г. съгласно показателите за определяне на категория предприятие, чл. 19 от ЗС и микропредприятие през 2019 г. Финансовите отчети за 2020 г. на дружеството за коя категория предп...

Счетоводни и данъчни аспекти при създаване на дружество по ЗЗД

сп. Български законник, бр. 9 от 2021 г.

Въпрос: Юридическото лице „Х“ и физическото лице „Y“ се обединяват и създават дружество по Закона за задълженията и договорите. Задълженията на физическото лице се разпростират до финансиране на обекта до определена сума. Юридическото лице се задължа...

Отчитане на услуга по изработка на web платформа

сп. Български законник, бр. 9 от 2021 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС с основна дейност изработка на софтуер, е избрано за доставчик на ИКТ услуги по програма BG16RFOP002-2.083 - Ваучерна схема към ИАНМСП. Изработили сме web платформа и е издадена фактура за 5000 лв. + 1...

Обезценка на ДМА

в. Седмичен законник, бр. 32, 13 - 19 септември 2021 г.

Фирма Х е закупила ДМА - нежилищна сграда, през 2005 г., ползвана за производствени нужди на фирмата с отчетна стойност 900 единици. Сега е направена експертна оценка на сградата от независим оценител на стойност 600 единици с тип предназначение мага...

Осчетоводяване на начисления ДДС съгласно митническа декларация

в. Седмичен законник, бр. 32, 13 - 19 септември 2021 г.

Имаме взаимоотношения със страни от ЕС, с които сме сключили договор за печат на 2000 бр. детски книги. Фирмата от ЕС печата книгите в Китай, като те пристигат под формата на внос. Фактура ни е издадена от европейската фирма и съответно на нея заплащ...

Преустановяване на начисляването на счетоводни и данъчни амортизации

в. Седмичен законник, бр. 32, 13 - 19 септември 2021 г.

Производствено предприятие - ООД, спира своята производствена дейност считано от 1 ноември 2020 г. Дълготрайните материални активи, собственост на дружеството - сгради, машини, автомобили, не се използват за никаква дейност. Очаква се въпросните ДМА ...

Разпределение на печалбата в ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 32, 13 - 19 септември 2021 г.

Българско еднолично дружество с ограничена отговорност през 2020 г. извършва скрито разпределение на печалбата. През трето тримесечие на 2020 г. са извършени няколко превода от дружествената сметка към сметката на едноличния собственик на капитала. С...

Данъчни аспекти при отписване на активи

в. Седмичен законник, бр. 31, 6 - 12 септември 2021 г.

Фирма, регистрирана като ЕТ, извършва дейност отдаване на стаи под наем - патент. По времето, когато е работила, са закупени активи, свързани със съответната дейност. Фирмата преустановява дейност, активите не са амортизирани напълно. От тази година ...

Инвестиционен имот

в. Седмичен законник, бр. 31, 6 - 12 септември 2021 г.

Фирма “Х” е собственик на имот - ДМА, с отчетна стойност 85 000 лв. който е използван в дейността на дружеството от 2003 г. до 2009 г. вкл. (като административна сграда). За този период са начислени амортизации в размер на 14 000 лв. (има период, в к...

Отчитане на ваучери

в. Седмичен законник, бр. 29, 2 - 8 август 2021 г.

Фирмата ми е регистрирана по ДДС. Приходите са свързани с извънкласно образоване на учениците. Срещу заплащане те могат да идват и нагледно, с примери и игри, да възприемат много по-лесно материала по физика и химия. Правим практични опити и всякакви...