начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Консолидиране на финансови отчети

в. Седмичен законник, бр. 42, 18 - 24 ноември 2019 г.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството консолидиран финансов отчет се съставя от предприятие майка по правилата и изискванията на Националните счетоводни стандарти или Международните счетоводни стандарти. В чл. 32 от закона е посочено, че...

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по трудови и служебни правоотношения

в. Седмичен законник, бр. 42, 18 - 24 ноември 2019 г.

Както и в другите небюджетни предприятия, към края на всеки месец (разглеждан като самостоятелен отчетен период) за положения труд от персонала, нает по трудови правоотношения в БО, съгласно разпоредбите на КТ1 работодателят трябва да извърши начисля...

Разходи по доставка и оформяне на митнически документи

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел (Българска божия църква) получава дарение от Франция болнични легла. Същите ги прави дарение на болница, но има разходи по доставка и оформяне на документи по митницата. Църквата иска да фактурира тия разходи...

Издаване на фактура

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

Въпрос: Фирма, продава чрез разносна търговия мляко, има закупен нов касов апарат, регистрирана е по ДДС, но издава фактури на хартиен носител. Длъжна ли е да закупи софтуер за управление на продажбите и да го свърже с касовия апарат и да извади елек...

Корекция на кредитно известие

в. Седмичен законник, бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.

Издадено е кредитно известие от миналия месец от нашата фирма, но по погрешка е осчетоводено като дебитно. Как да се оправи грешката? С осчетоводяването на кредитно известие се намалява данъчната основа (сума, а понякога и количество, и сума, в зави...

Изготвяне на приложенията към годишния финансов отчет

в. Седмичен законник, бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.

Годишен доклад за дейността По реда на чл. 39 от Закона за счетоводството предприятията изготвят и годишен доклад за дейността, който представлява обективен преглед, даващ информация за вярното и честно развитие и резултатите от дейността на предприя...

Отчитане на разходите за персонал на начислена основа

в. Седмичен законник, бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.

Отчитането на разходите за персонала на начислена основа в бюджетната сфера не се отличава от подходите, използвани и от останалите - небюджетни, предприятия, прилагащи механизмите на двустранното счетоводство. Като цяло и двата типа предприятия тряб...

Осчетоводяване на разходи

в. Седмичен законник, бр. 39, 28 окт. - 3 ноември 2019 г.

Изграждаме ел. захранване на два фургона и не съм сигурна как да го осчетоводя: 1. Закупените материали да бъдат осчетоводени по 302/401. За изписването на вложените материали - 601/302 и 613 (Разходи за придобиване на ДМА)/601. За тези, които са над...

Основни изисквания към съдържанието и съставянето на ГФО

в. Седмичен законник, бр. 39, 28 окт. - 3 ноември 2019 г.

По силата на Закона за счетоводството всички предприятия в страната следва да съставят своите финансови отчети (годишни, междинни или към определена дата) на български език, с арабски цифри и в хиляди левове. По този начин всяко едно предприятие, под...

Цесионна сделка

в. Седмичен законник, бр. 38, 21 - 27 октомври 2019 г.

Фирма изкупува вземане на физическо лице, което представлява дадени парични вноски в друга фирма. Вземането е в размер на 9000 лв., а цената, за която е изкупено, е 4000 лв., платени в брой от фирмата на физическото лице. Разликата от 5000 лв. в коя ...

Първоначално признаване на ДМА

в. Седмичен законник, бр. 38, 21 - 27 октомври 2019 г.

Трябва да въведа като ДМА нов автомобил. Той ще бъде използван от управителя на фирмата и всеки месец ще си начислявам лично ползване. Въпросът ми е с коя стойност да го въведа като ДМА с ДДС или без, като няма да си призная ДДС-то за покупката на ав...

Отписване на откраднат автомобил

в. Седмичен законник, бр. 38, 21 - 27 октомври 2019 г.

Откраднаха автомобила на управителя на фирмата. Докато тече разследването по случая, не мога да го отпиша от ДМА, с какво операция мога да го прехвърля в група 40 и с коя стойност? След получаването на протокол от полицията за извършване на кражбата...

Годишен финансов отчет и приложенията към него

в. Седмичен законник, бр. 38, 21 - 27 октомври 2019 г.

Всяко едно годишно счетоводно приключване е свързано с изготвянето на годишния финансов отчет. За целта всяко едно предприятие следва да се съобрази както с изискванията на Закона за счетоводството, така и със съответните приложими счетоводни стандар...

Отписването на трудносъбираеми и несъбираеми вземания

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Имаме несъбираеми вземания от м. 07.2015 г. Изпращани са покани от адвокат, но досега няма резултат. Как и кога ще се отпишат тези вземания (те стоят в сметка “Клиенти над 1 г.) и ще се преобразува ли финансовият резултат за годината, в която могат д...

Доставка на финансови услуги

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Фирма “А” дължи 100 000 лв. на фирма “Б” . Фирма “Б” дължи на фирма “В” 38 000 лв. Фирма “В” си продава вземането на фирма “Д” . Сключва се договор за цесия, където “Б” е цедент и прехвърля част от вземането си от фирма “А” в размер на 38 000 лв към ...