начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Придобиване на стоково-материални запаси

сп. Български законник, бр. 2 от 2021 г.

Въпрос: Фирма купува от „М.“ ежемесечно стоки, за които „М.“ издават фактури. При достигане на определен оборот „М.“ издава кредитно известие за бонус оборот. Как следва да се осчетоводи това кредитно известие за фирмата получател? Отговор: Съгласно...

Ремонтни дейности на ползван в чужбина гараж под наем

сп. Български законник, бр. 2 от 2021 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС, се занимава с транспорт на стоки из цяла Европа. Дружеството е наело под наем паркинг в Нидерландия, за което получава фактура с включен холандски ДДС. Българското дружество извършва ремонт на паркинг...

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г.

сп. Български законник, бр. 2 от 2021 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г., са публикувани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., и ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г. Те са свързани основно с подписването на финансовите отчети и сроковете за тяхното публикуване. Значителни са...

Счетоводно и данъчно третиране на неизползвани отпуски

в. Седмичен законник, бр. 2, 18 - 24 януари 2021 г.

Имаме трима служители, които не са си ползвали отпуска за 2020 г. и отказват да го направят до края на годината. Работодателят не е съгласен с това, даже няколко пъти им казва да си го ползват. Фирмата е от 28 човека и не сме спирали дейност заради К...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 2, 18 - 24 януари 2021 г.

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2020 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти - СС 32 Финансови инструменти (при прилагане на НС...

Облагане на регистриран земеделски производител, изкупуващ билки

в. Седмичен законник, бр. 1, 11 - 17 януари 2021 г.

Регистриран земеделски производител, регистриран и по реда на ЗДДС, формира данъчната си основа по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Наред с производство на непреработена земеделска продукция изкупува от физически лица билки (сурови), суши ги и след това ги п...

Отчитане на средства, получени във връзка с COVID-19

в. Седмичен законник, бр. 46, 14 - 20 декември 2020 г.

Нашата фирма се възползва от мярката 60/40 за получаване на компенсации поради КОВИД пандемията. Интересуваме се как да бъдат осчетоводени средствата, които сме получили по тази мярка, като извънредни приходи ли или по други сметки? Извънредните ста...

Осчетоводяване на стопански инвентар

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2020 г.

Въпрос: Как е правилно да се осчетоводи стопански инвентар - по с/ка 601 или по с/ка 302? Отговор: По сметка 302 Материали се отчитат материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствения процес: гориво за технологични нужди, резе...

Същност, предназначение и отчитане на инвентаризацията

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2020 г.

В края на отчетната година във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет, както и текущо, когато предприятията са задължени или по свое желание, за свои вътрешни нужди изготвят междинни отчети или най-малкото – периодични оборотни ведомости, пр...

Счетоводно отчитане на разходите за застраховка “Живот” на работниците и служителите

в. Седмичен законник, бр. 45, 7 - 13 декември 2020 г.

Собственик на ЕТ е решил на сключи застраховка “Живот” за своите работници в тяхна полза при заболяване COVID или други настъпили събития, така и за себе си. Тъй като ще бъде групова рискова застраховка, тези разходи могат ли да се отчитат за счетово...

Отчитане на инвестиционните имоти

в. Седмичен законник, бр. 45, 7 - 13 декември 2020 г.

Притежаването на земи и сгради от отчитащото се предприятие изисква съответното им представяне в ГФО съгласно изискванията на приложимата счетоводна база. За предприятията, съставящи своите финансови отчети на база НСС, земите и сградите биха могли д...

Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието

в. Седмичен законник, бр. 44, 30 ноем. - 6 декември 2020 г.

Инвентаризацията е важен етап от годишното счетоводно приключване. Една от целите на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието е обективното и точно метрифициране на обектите на отчетността и проверка достоверността на информацията в г...

Бракуване на материални запаси

в. Седмичен законник, бр. 43, 23 - 29 ноември 2020 г.

Как мога да направя бракуване на автостъкла, които са счупени и се съхраняват във фирмата и не могат да се използват и продават. Фирмата няма работници, а само управител. Материалните запаси, които не могат да се използват и продават, не генерират и...

№ 3-1327 от 12.08.2020 г. Относно: Счетоводно и данъчно третиране на извършени апортни вноски с дялове

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

Според изложеното в запитването „В“ ООД притежава дялове в предприятия, представени в баланса на обща стойност 600 000 лв. През 2017 г. „В“ ООД извършва апорт на тези дялове по реда на Търговския закон (ТЗ) в капитала на „И“ АД. В резултат на тази ст...

Отчитане на комисионен договор за продажба на лотарийни билети

в. Седмичен законник, бр. 42, 16 - 22 ноември 2020 г.

Скоро придобих фирма, която има хранителен магазин, в който се продават и билети на спортния тотализатор. До момента счетоводството на фирмата се водеше от счетоводно предприятие, но сега се води от самата фирма. Отчитането на комисионните ми е ясно ...