начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Разчети с контрагенти

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Поради неточно и недостатъчно (дори липсващо) аналитично отчитане на контрагентите при поемането на счетоводното обслужване на фирмата заварих много грешни ...

Печалба или загуба за периода

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира посочването на печалбата или загубата за периода в отчета за всеобхватния доход. В този раздел от отчета за всеобхватния доход се представят всички приходи и разходи...

Осчетоводяване на преместването на стоки

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

Фирмата търгува с машини. Има два склада - в Гърция и в България, под наем. Купува от Испания машина ноември 2015 г. и я съхранява в склада в Гърция. Покупката е осчетоводена без право на данъчен кредит. През м. март 2017 г. същата машина е прехвърле...

Бизнес комбинация

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

ЕООД купува ЕТ по чл. 15 от ТЗ за 120 000 лв. Съгласно договора предметът на продажбата са съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В обема на на търговското предприятие не са включени права на собственост или вещни права върху недвижи...

Разходи за обучение на персонала за работа с определени дълготрайни активи

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

През месеците ноември и декември 2016 г. фирмата е изпращала трима души в чужбина на обучение за работа с машини във връзка с предстоящо въвеждане на производство. Това производство ще влезе в действие април-май 2017 година. Има извършени разходи за ...

Коригиране на грешки в справките декларации

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

Поех фирма в средата на 2016 г. Регистрирана е по ДДС. В месец февруари 2017 в дневника за покупки са включени фактури, които се дублират от м. януари 2017 г. поради невнимание. Справката за февруари не е коригирана. Как трябва да постъпя? Принципни...

Придобиване на Дълготрайни материални активи

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

Фирмата ни е клиент от няколко години на един от българските телекоми. След преподписване на годишен договор за предоставяне на услуги телекомът определи бюджет за лоялни клиенти, който бюджет можем да ползваме за поръчка на мобилни телефони или друг...

Обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Кои са обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания? В Примерния Национален сметкоплан към група 60 Разходи п...

Счетоводно отчитане на франчайза

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на франчайза? Счетоводното отчитане обхваща: - франчайз-таксите, които съгласно СС 18 Приходи се отчитат като приход на франчайз...

Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира изменението на МСС 12 Данъци върху дохода. Изменението на МСС 12 Данъци върху дохода бе публикувано от СМСС на 19.01.2016 г., с название “Признаване н...

Отчитане на амортизациите

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на амортизациите. Всеки един амортизируем дълготраен актив, независимо дали е материален (ДМА) или нематериален (ДИМА), участва в дейността на отчитащото се...

Отчитане на застраховка

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.

Купен е камион на фирма А от фирма Б, за регистрацията е направена застраховка “Гражданска отговорност”, но е направена на фирма Б, защото за регистрацията трябва застраховка “Гражданска отговорност”, но тъй като фирма А няма талон, е издадена на фир...

Как се осчетоводяват средства за въвеждане на сертификационна система за управление

в. Седмичен законник, бр. 18, 8 - 14 май 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Фирма сключва договор за осъществяване на процес на оценка и сертифициране на система за управление съобразно изискванията на стандарта IS014000:2004. Съгласно...

Оценка на стоково-материални запаси по доставна стойност

в. Седмичен законник, бр. 18, 8 - 14 май 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” , коментира оценката на стоково-материални запаси по доставна стойност. Доставната стойност включва сумата на всички разходи по закупуването, преработването и доставянето на материалния запас до сега...

Разпределение на променливите общопроизводствени разходи

в. Седмичен законник, бр. 18, 8 - 14 май 2017 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира разпределение на променливите общопроизводствени разходи. Променливите общопроизводствени разходи се разпределят за всеки произведен продукт на базата на реалното изпол...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017