начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Изготвяне на финансови отчети по реда на СС 1

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира изготвянето на финансови отчети по реда на СС 1. Параграфи 5.1 и 5.2 от СС 1 отделят внимание на сравнимата информация, която следва да бъде п...

Промени в Закона за счетоводството, приети със ЗИДЗАДС

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира промени в Закона за счетоводството, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г. С ...

Съставяне на годишен финансов отчет

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

Счетоводно предприятие ЕООД, което е регистрирано в ТР с дейност - извършване на счетоводни услуги и съставяне на годишни финансови отчети, извършва счетоводни услуги на клиенти, с които има договор. Едноличният собственик и управителят не отговарят ...

Счетоводни проблеми, извлечени от съдебните решения бр. 11/2017

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

Какви чести грешки се посочват в съдебно-счетоводните експертизи, например при фирми с предмет на дейност доставка дървените материали? В своето заключение съдебно-счетоводната експертиза посочва следните пропуски на фирмата: 1) в счетоводството не ...

Годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия на отчетната 2016 година

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността и на всяко земеделско предприятие. Според правната форма земеделското предприятие може да бъде различно - кооперация, търговско дружество, физическо лице. Какъв е видът на земеделското предпр...

Разходи за лихви по получени заеми

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: По договор за цесия, в който банка се явява цедент, а фирма като цесионер, цедентът прехвърля на цесионера парично вземане от кредитополучател. Заплащането на цесията се извършва със средства от банков заем. Лихвите, които се плащат по банков...

Счетоводно отчитане и представяне на дълготрайни активи, закупени с помощта на правителствени дарения

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.

Фирмата ни е производител на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) чрез фотоволтаична централа (ФЕЦ). За изграждането на ФЕЦ съм получил безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” о...

Особености при отчитане на задълженията по активирани гаранции в БП

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Диана Ималова отговаря на въпроса: Какви са особеностите при отчитане на задълженията по активирани гаранции в БП? Бюджетните организации (предимно министерства, централни ведомства и общини) могат да гаран...

Особености при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Камелия Савова, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са особеностите при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.? Бюджетният сектор осъществява дейности, които са със същ...

Счетоводно отчитане при комисионната сделка

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2017 г.

В бр. 1-2 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при комисионната сделка? При комисионната сделка (с посредник от свое име и за чужда сметка), възникват три вида отно...

Унищожаване на материални запаси от непреодолима сила

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2017 г.

В бр. 1-2 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: В резултат на поройни дъждове са наводнени крайните квартали на дадено селище. В този район се намира склад за строителни материали на строително п...

Условни активи и пасиви

в. Седмичен законник, бр. 9, 6 - 12 март 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира условните активи и пасиви. Касае се за доста много и разнообразни, разделени в две групи: условни активи и условни пасиви. Същността им е определена в МСС 37/СС 37 Пров...

Промени в ЗСч, извършени с новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.

в. Седмичен законник, бр. 9, 6 - 12 март 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира промени в ЗСч, извършени с новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. С обнародвания нов Закон за независимия финансов од...

Отчитане покупка на право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 9, 6 - 12 март 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как е правилно да се осчетоводи по реда на НСС издадена фактура за покупка право на строеж и първа вноска за строителство на магазин Като: - аванс; - недълг...

Начисляване на амортизации на транспортните средства в БП

в. Седмичен законник, бр. 8, 27 февруари - 5 март 2017 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Венцислав Вечев разяснява начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните предприятия чрез пример. Пример: Бюджетна организация “X” притежава лек автомобил при следн...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017