начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Определяне на цената на придобиване на ДМА съгласно МСС 16

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, стартира проект за разширяване на производствения си капацитет. Всички разходи, свързани с проекта (строеж на сграда, закупуване и монтиране на машини и съоръжения и т.н....

Консолидиран финансов отчет

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Според параграф 5.6 от НСС 27 (нова, ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.), без да се нарушава принципът за последователност на представянето и сравнителна информация (чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството), всяко предприятие майка...

Новите моменти в НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Промяната в Наредба 3 е публикувана в ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., и е в сила от 8.03.2019 г. Какво е новото, на което земеделските производители следва да обърнат внимание? Най-важната промяна е свързана със списък с нови видове схеми за обвързано п...

Отчитане на извънредни разходи

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Автомобил на наш клиент счупи бариера, която не е ДМА. Получихме фактура за ремонта за 600 лв. с ДДС, изплатена сума щета 650 лева. Трябва ли да компенсирам възникналите извънредни разходи 500 лева с извънредните приходи и да посоча само разликата в ...

Покупка на софтуер

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува софтуер от доставчик в ЕС - превежда сумата и изтегля софтуера (по-скоро лиценза за ползването му за определен период).  След това продава този лиценз за ползване на български клиенти. Тъй като не е на т...

Заплащане на продуктова такса

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Имам въпрос, свързан с използването на найлонови торбички. Имаме няколко вида найлонови торбички, които не отговарят на предвидените в наредбата за продуктови такси размери и микрони дебелина. Въпросът ми е как най-икономически изгодно да подходим? К...

Придобиване на биологични активи

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Клиент, който гледа папагали от 10 години, решава и открива сега фирма - ЕООД, чрез която започва дейност за закупуване на храна, клетки, лекарства и смята да отвори онлайн магазин. Иска да заприходи и папагалите, които гледа като актив на фирмата. М...

Корекция по чл. 79 от ЗДДС в случаи на брак на стоки

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Земеделски производител, занимаващ се с говедовъдство, ликвидира три броя дойни крави от основното стадо, едната е на 13 години, другата на 11 г., а третата на 7 г., но не са годни повече. Съставям протокол за брак, следва ли да начисля ДДС върху сто...

Отчитане продажбата на подаръчен ваучер

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Нашето дружество продава подаръчни ваучери в магазините си на дребно, които само издава. До 31.12.20018 г. тези ваучери се продаваха в данъчна група А на касовия апарат и отразяваха единствено паричен поток, т.е. продажбата им не се облагаше с ДДС. П...

Отчитане на лизингови вноски

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В бр. 4 от 2019 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Предприятие наемател сключва договор за наем с предприятие наемодател за наемането на сграда за срок от 10 години с начало 01.01.20Х1 г. Наемната вн...

ГФО на фирма, обявена в несъстоятелност

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Имам фирма, която е обявена в несъстоятелност на 18.10.2018 г. Трябва да я приключа по СС 13. Аз съм направила стандартен ГФО от 01.01.2018-18.10.2018 г. в статистиката. Фирмата има активи, за които е направена пазарна оценка на 20.12.2018 г. По СС 1...

Покриване на загуби от минали години

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

ЕТ има в сметка 493 Разчети със собственици кредитно салдо от 10 000 лв. Същите са от собственика. Може ли с тези средства от 10 000 лв. да бъде покрита загубата от минали години? Според чл. 134 от Тър­говския закон по решение на общото събрание за...

Допълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Дружество А има 50% дялово участие в дружество Б. Дружеството А с протокол на общото събрание предоставя парични средства на дружество Б по реда на чл. 134 от ТЗ. Как следва да бъдат осчетоводени допълнителните парични вноски съответно и в дв...

Отписване на стоки

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, има налични стоки към 31.12.2017 г. в размер на 65 000 лв. Голяма част от тях, на стойност 23 000 лв., са закупени преди 2013 година. Какви са изискванията стоките да се изпишат през 2018 г. и как да се отразя...

Разпределяне на дивидентите в дружествата с ограничена отговорност

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Допустимо ли е общото събрание на ООД да вземе решение за разпределяне на дивиденти на съдружниците така, че дивидентите да не съответстват на дяловото участие? Пример: двама съдружници с по 50% дялово участие вземат решение да разпределят на...