Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

в. Седмичен законник, бр. 43, 21 - 27 ноември 2022 г.

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставит...

Предсрочно прекратяване на договор за финансов лизинг на лек автомобил, съдържащ опция за покупка

в. Седмичен законник, бр. 43, 21 - 27 ноември 2022 г.

През м. 03.2022 г. фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за финансов лизинг за закупуване на лек автомобил, за който няма право на данъчен кредит. Плаща първоначална вноска и започва изплащане по лизингов план. През м. 09.2022 г. се отказва от...

№ М-26-И-259 от 14.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на счетоводното и данъчното законодателство по отношение на „нетни приходи от продажби“ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч)

сп. Български законник, бр. 11 от 2022 г.

В писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №М-26-И-259/18.05.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: „И……. Б…..“ АД (Дружеството) е холдингово дружество, което има регулярни приходи от...

Учредяване право на строеж и прехвърляне на земя

сп. Български законник, бр. 11 от 2022 г.

Въпрос: Има нотариален акт за учредяване право на строеж и прехвърляне на земя. Бихте ли ми обяснили как трябва да се осчетоводят? Клиентът ми е строителна фирма (регистрирана по ЗДДС), а собствениците на земята са две физически лица. Трябва ли строи...

Придобиване на дялове или акции в капитала на чуждестранно юридическо лице

сп. Български законник, бр. 11 от 2022 г.

Въпрос: Българско дружество ще участва 100% в капитала на чуждестранно юридическо лице от Обединени арабски емирства. Какви са задълженията на българското юридическо лице? При реализирана печалба на чуждестранното дружество българското дружество как ...

Преобразуване на търговско дружество чрез вливане

сп. Български законник, бр. 11 от 2022 г.

Въпрос: Предприета е процедура по вливане на дружество А в дружество Б. Дружествата имат един същ собственик - физическо лице. Дружество А освен налични ДМА има формирана загуба в баланса преди преобразуването. Какви са счетоводните операции при прие...

Счетоводно отчитане на криптовалути и други криптоактиви

сп. Български законник, бр. 11 от 2022 г.

В практиката се срещат отчетни обекти, за които няма конкретни насоки в приложимите счетоводни стандарти. Сред тези отчетни обекти са и криптовалутите, които придобиха все по-широко разпространение през последните години в резултат на развитието ...

Разходи за брак на материални запаси

в. Седмичен законник, бр. 42, 14 - 20 ноември 2022 г.

Разходите за брак на цветя в цветарски магазин, преобразуват ли (увеличават) ли финансовия резултат? Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗКПО разходите за брак на материални запаси не се признават за данъчни цели. Според ал. 3 от същия член има изключение от ...

Организация на счетоводното обслужване на неперсонифицирано дружество

в. Седмичен законник, бр. 42, 14 - 20 ноември 2022 г.

Допустимо ли е член на обединение (неперсонифицирано дружество по ЗЗД) от юридически лица при разпределение на дейностите, извършвани от съдружниците в обединението, да поеме счетоводното обслужване на обединението? Съответният съдружник не е счет...

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

в. Седмичен законник, бр. 42, 14 - 20 ноември 2022 г.

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставит...

Признаване и отчитане на нематериален актив

в. Седмичен законник, бр. 41, 7 - 13 ноември 2022 г.

Фирма закупува лиценз на сървър за 3000 лв. Лицензът е безсрочен, хардуерно независим. Какво е данъчното и счетоводното третиране на този разход - нематериален актив или текущ разход за дейността? Съгласно параграф 9, буква “а” от СС 38 Немате­риалн...

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

в. Седмичен законник, бр. 41, 7 - 13 ноември 2022 г.

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставит...

Разходи за формиране на себестойност на апартаменти, които са обезщетение срещу право на строеж

сп. Български законник, бр. 10 от 2022 г.

Въпрос: Извършва се строителство на жилищен комплекс, състоящ се от блокове и къщи. Преди три години на фирмата е учредено право на строеж за 2 000 000 лева. Строителството ще се извършва на етапи. Към момента разходите за СМР са на стойност 5 000 00...

Отчитане при нотариален акт за учредено право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 39, 24 - 30 октомври 2022 г.

Строителна фирма, регистрирана по ЗДДС, ще строи жилищна сграда на собственици - физически лица, срещу обезщетение (съответните апартаменти от сградата), примерно по нотариален акт за учредено право на строеж данъчната оценка на това е 100 000 лева. ...

Правни възможности за уреждане на правоотношението между предприятието и съставителя на финансовите отчети

в. Седмичен законник, бр. 38, 17 - 23 октомври 2022 г.

Допустимо ли е граждански договор за счетоводни услуги да е безвъзмезден, в случай че не е сключен със свързано със счетоводителя лице, но може да е сключен със свързано лице с дружеството, в което счетоводителят работи на трудов договор? Предвид ...