Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на претенциите за неустойки, лихви и разноски

в. Седмичен законник, бр. 29, 18 - 24 юли 2022 г.

Наш клиент - финансово дружество, което предоставя бързи кредити, ни представи списък с изпълнителни листове за текущата 2021 година. В списъка са посочени колко от присъдените вземания са главници, лихви, неустойки, разноски, адвокатски хонорари, ко...

Апорт на право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 29, 18 - 24 юли 2022 г.

Дружество А закупува земя. Върху част от земята се учредява право за строеж на фотоволтаична централа на стойност N хил. лв. (определена от вещо лице). Това право на строеж на стойност N хил. лв. се апортира в дъщерна фирма Б. Въпросите, които възник...

Отчитане на ремонтите в предприятията

в. Седмичен законник, бр. 27, 4 - 10 юли 2022 г.

На фирма с основен предмет на дейност зърнопроизводство са извършени 2 основни ремонта на трактор (без които тракторът не би могъл да се движи и да извършва съответните мероприятия по обработка). Тракторът е напълно амортизиран, но до момента на повр...

Анулиране на сделка

в. Седмичен законник, бр. 27, 4 - 10 юли 2022 г.

Имаме сключен договор за продажба на стока в България. Направено е авансово плащане. Издадена е фактура. Впоследствие сделката се анулира. Какви са действията? Съгласно чл. 115, ал. 3 от ЗДДС при увеличение на данъчната основа се издава дебитно изве...

Признаване на придобитите транспортни средства

в. Седмичен законник, бр. 27, 4 - 10 юли 2022 г.

Българско дружество ще придобие от ДЗЛ от Нидерландия микробус и лек автомобил, и двете превозни средства са втора употреба. Как е коректно да се осчетоводи придобиването им, след като за микробуса дружеството има право на ползване на данъчен кредит...

№ 26-Т-44 от 08.03.2022 г. Относно: Счетоводното отчитане на маржа при туристическите услуги

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2022 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено писмо с вх. № 26-Т-44/08.02.2022 г., с молба за изразяване на становище във връзка с издадено Съдебно удостоверение на адвокат В…П. – процесуален представител на жалбоподателя „……...

Компенсация, отпусната от Министерството на енергетиката на крайните небитови потребители на електрическа енергия

в. Седмичен законник, бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.

Издадена е фактура и ДИ към нея. Във фактурата е записано: Консумирана ел. енергия, Мярка - КВЧ, Количество - 2600 единица, цена 0.30951, стойност 804.73 лв. Такса обслужване - 35 лв. Данъчна основа - 839.73 лв. ДДС - 167.95 лв. Обща стойност 1007.68...

Отчитане на средствата, отпускани за нощувка и за изхранване на бежанците от Украйна

в. Седмичен законник, бр. 25, 20 - 26 юни 2022 г.

Категоризиран в МТ хотел настанява украинци по програмата за хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила у нас в следствие войната в Украйна, която се изплаща на база предоставени данни от ЕСТИ за брой настанени бежанци. 1. Как следва да се о...

Отчитане на текущи разходи

в. Седмичен законник, бр. 25, 20 - 26 юни 2022 г.

Днес в счетоводството беше предоставена фактура за спедиторска услуга от датски доставчик с дата 20.12.2021 г., откогато е и данъчното събитие. Ръководството не е било съгласно с услугата и поради тази причина я е задържало и съответно нито е осчетов...

Отчитане на нематериални активи

в. Седмичен законник, бр. 25, 20 - 26 юни 2022 г.

Дружество е закупило за целите на дейността си право да ползва софтуер на стойност 2700 лв., който е заведен като ДНМА, тъй като е персонализиран с данни и може да се използва само от него. Към софтуера е закупен нов модул на стойност 1500 лв. Това н...

Сторниране на погрешно счетоводно записване

в. Седмичен законник, бр. 24, 13 - 19 юни 2022 г.

През 2018 г. е допусната грешка в оборотите на сметка 503. Взета е по погрешка счетоводна операция Дт с/ка 501/Кт с/ка 503. Сумата е голяма. Искам през 2021 г. да коригирам това и съответно да равня счетоводната банкова наличност с реалната. Има два ...

Увеличаване балансовата стойност на инвестиционен имот

в. Седмичен законник, бр. 24, 13 - 19 юни 2022 г.

Фирма по НСС отдава под наем апартамент на друга фирма и отчита този имот като инвестиционен имот в сметка 224. Купува и телевизор за 1800 лв. за апартамента. Как е най-правилно да се отчете телевизорът - в стойността на инвестиционния имот или като ...

Осчетоводяване на данъчно-осигурителни задължения

в. Седмичен законник, бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.

В ЕООД стоят данъчни задължения по сметки 454 ДОД - 560 лв., ЗОВ -180 лв., ДОО - 260 лв. към 31.12.2021 г. В данъчно-осигурителната сметка стоят задължения към 31.12.2021 г. Само за ДОО 220 лв. и ЗОВ 240 лв. Въпросът е правилно ли е да се отпишат от...

Счетоводно отчитане на признаване на разходи

в. Седмичен законник, бр. 23, 6 - 12 юни 2022 г.

Фирмата е регистрирана през 2021 г. в ТР, но ще започне дейност през май 2022 г. Има получени фактури за разходи, но все още не е регистрирана като действаща. Признават ли се фактурите за времето преди деклариране на дейност? Спазвайки принципа на н...

Признаване на разходите за неустойки

в. Седмичен законник, бр. 22, 30 май - 5 юни 2022 г.

Фирма е получила банков кредит. През 2021 г. поради затруднения не е обслужвала изцяло главницата, а така също не е погасявала и лихвите изцяло. По договор следва тримесечно да се погасяват главницата и договорената лихва. При неспазване на погасител...