начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


№ 91-00-162 от 06.06.2018 г. Относно: Възможност за извършване на агрегирани корекции на разходите за амортизации за 2017 г.

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Във връзка с установени в резултат на провеждащи се одити на Сметната палата случаи на съществени неточности в определянето на разходите за амортизации за 2017 г. и в резултат на съвместна среща между Министерството на финансите и Сметната палата се ...

Счетоводно отчитане на разходите за одит на ГФО

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

На 30 юни 2018 година изтече крайният срок, в който предприятията, имащи задължение по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представиха за публикувате в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията към Министерств...

Отчитане на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Димитър Йорданов, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете? Даренията (финансиранията), които получават земеделските производители за обработка на з...

Доставка, свързана със сграда

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.

В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българско физическо лице (ФЛ) има регистрирана фирма ЕТ, която е регистрирана по ЗДДС. ФЛ притежава 4/6 части от апартамент заедно със сина и дъщеря ...

Първоначална оценка на ДМА, които не са придобити чрез покупко-продажба

в. Седмичен законник, бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.

В бр. 7 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира първоначалната оценка на ДМА, които не са придобити чрез покупко-продажба. СС 16 допуска, че даден ДМА може да се придобие и в сделка, различна от покупко-продажба. По...

Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса

в. Седмичен законник, бр. 29, 23 - 29 юли 2018 г.

В бр. 135 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация кои удостоверения вече няма да се издават на хартия. Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служ...

Отчитане на доходите от разпореждане с финансови инструменти на регулиран пазар

в. Седмичен законник, бр. 29, 23 - 29 юли 2018 г.

1. Дружество е закупило дългосрочни облигации на регулиран пазар в Австрия, чрез Schoellerbank  с номинална стойност  100 000,00 USD на цена 95 700 USD. При покупката на облигациите е платена такса в размер на 300 USD  и е удържана лихвата, която дру...

Разходи за домейн

в. Седмичен законник, бр. 29, 23 - 29 юли 2018 г.

Имаме закупен домейн на стойност 1800 лв. Със закупуването му се заплати такса поддръжка, която ще се плаща ежегодно, ако искаме да запазим домейна. Последният ще бъде ползван за по-бърз достъп до онлайн магазина на фирмата. Не е ясно колко дълго ще ...

Разходи за реклама

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.

В бр. 7 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Работя счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни на известна английска марка....

Отчитане на активите и пасивите по отсрочени данъци

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се осчетоводяват активите и пасивите по отсрочени данъци? Активите и пасивите по отсрочени данъци не представляват счетоводен приход или раз...

Отчитане на придобити идеални чати от поземлен имот

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: През м. 02.2016 г. дружеството А е придобило от дружество Б 20/30 ид. части от имот с площ 4580 кв.м по скица, за който имот е отредено УПИ 4-63 с площ 4...

1-ИТ-00-13 от 09.02.2018 г. Относно: Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството (ЗСч) и чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика” с вх.№ /2018 г. е описана следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас търговско дружество е счетоводно предприятие. Част от клиентите Ви са отчели данъчно п...

Определяне (оценяване) на възстановимата стойност

в. Седмичен законник, бр. 27, 9 - 15 юли 2018 г.

В бр. 6 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на възстановимата стойност. Възстановимата стойност на даден актив представлява по-високата от двете стойности: - справедливата му стойност, намалена с необходимит...

Възстановяване на суми от напуснал служител за работно облекло, на което не е изтекъл срокът

в. Седмичен законник, бр. 27, 9 - 15 юли 2018 г.

При възстановяване на суми от напуснал служител за работно облекло, на което не е изтекъл срокът, как би следвало да се осчетоводят? При покупката не е ползвано ДДС. Лицето е внесло сумата в касата на фирмата. Считаме, че следва да се направи сторн...

Отписване на починали животни

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2018 г.

Въпрос: ЕТ, регистрирано по ЗДДС, отглежда коне в собствена конна база. През 2017 г. има починали от старост два броя коне и имаме издадена „Потвърдителна бележка за получени животински трупове“ (от екарисаж). Как следва да се осчетоводят протоколите...