начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Обезценка на стоки

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Дружество има закупена стока с ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. Стоката е морално остаряла и е закупена преди пет години. Искаме да извършим преоценка на застоялата налична стока. Какво отражение ще намери в осчетоводяването и в съответ...

Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

ЕООД, регистрирано в България. Собственикът е грък. Пътува в ЕС и Китай. Има ДУК в писмена форма. Признават ли се за разход командировките му (доказано има срещи и реален резултат от тях), ако пътува по следните маршрути: Атина - Китай; Атина - Полша...

Придобиване на право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Физическо лице получава дарение безсрочно и безвъзмездно учредено право на строеж: “Да изгради двуетажна жилищна сграда с партер стоматологичен кабинет”. Общината допуска проекта в исканата към момента част за застрояване - “Първи етап - стомато...

Годишни финансови отчети на бюджетните организации

в. Седмичен законник, бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

С приключване на отчетната година за бюджетните организации (БО), както и за останалите предприятия настъпва усилен период, през който те трябва да изготвят годишните си финансови отчети (ГФО). Във връзка с това за БО от първостепенно значение са раз...

Отчитане на два вида гориво на едно превозно средство

в. Седмичен законник, бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.

Закупен е лек автомобил “Субару Легаци” на старо, с вградена уредба за газ. За придвижване на колата се използват два вида гориво - бензин и газ. Не се ползва данъчен кредит. При движение се използва предимно газ, но понякога движението се осъществяв...

Признаване на разходи при производство на продукция

в. Седмичен законник, бр. 4, 28 ян. - 3 февруари 2019 г.

Нашето предприятие преработва плодове и зеленчуци в плодови и зеленчукови консерви. Купуваме суровини от земеделски производители. Сред тях има и такива, които са регистрирани земeделски производители по ЗДДС. Цялата стойност на суровините ли е данъч...

Отчитане на франчайз

в. Седмичен законник, бр. 4, 28 ян. - 3 февруари 2019 г.

Фирма “Х” ЕООД преустановява работата по договор за франчайзинг, с договор за управление правата се прехвърлят към нова фирма “К” ЕООД, които са с един и същи собственик. Как да се уреди документално прехвърлянето на патента и гаранцията, без да се ...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

в. Седмичен законник, бр. 3, 21 - 27 януари 2019 г.

Предизвикателствата при годишното счетоводно приключване стоят на дневен ред пред всички предприятия в страната. Това в пълна сила важи и за онези дружества, които извършват независима икономическа дейност в строителния сектор. Със сигурност нашите р...

Договор за финансов лизинг на автомобил

в. Седмичен законник, бр. 3, 21 - 27 януари 2019 г.

Имаме сключен договор за финансов лизинг на автомобил. Интересуват ме разходите за административни такси по регистрацията, вписване в ЦРОЗ, репатриране на автомобил до КАТ, регистрация в КАТ, включват ли се в стойността на автомобила, или се отчитат ...

Прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти с обратна сила

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2019 г.

1. Постановка на въпроса От 01.01.2018 г. предприятията, които прилагат за счетоводна база Международните счетоводни стандарти (МСС), следва да прилагат изискванията на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с...

Продажба с обратен лизинг

в. Седмичен законник, бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.

В бр. 12 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира продажбата с обратен лизинг. Едно отчитащо се предприятие може да осъществи операция или поредица от операции и споразумения, включващи правната форма на лизинг. Напр...

Отчитане на ДМА, закупени по оперативна програма

в. Седмичен законник, бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.

Фирма получава финансиране по ОП “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по договор 592 000 лв., като има 10% съфинансиране. Допустими разходи по проекта са: Услуги -163 900 лв. ДМА на стойност 427 800 лв. Финансирането е получено през я...

Първоначално оценяване на ДМА, получени в резултат на безвъзмездна сделка

в. Седмичен законник, бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.

Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключи 10-годишен договор за наем на язовир, собственост на общината. Язовирът е рибовъдно стопанство. По силата на този договор дружеството заплаща месечен наем, стопанисва язовира, като всички разходи по е...

Особености на счетоводното приключване на предприятията с нестопанска цел

в. Седмичен законник, бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.

Юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) са предприятия по смисъла на чл. 2, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч). Особеностите на тяхното годишно счетоводно приключване се предопределят от два фактора: приложимата счетоводна баз...

Класифициране на договорите за лизинг

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се класифицират договорите за лизинг? Съгласно параграф 3.3 от СС 17 Лизинг класификацията на лизинговите договори се основава на степента, до която рис...