Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на закупена земя и сграда

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2023 г.

Фирма, регистрирана по ДДС и прилагаща Националните счетоводни стандарти, купува от физическо лице дворно място с къща за сумата от 1 500 000 лв., като в нотариалния акт е записана обща сума за къщата и дворното място -1 500 000 лв. Фирмата има намерение в рамките на до 6-8 месец...

Категоризиране на фотоволтаичните централи като данъчни амортизируеми дълготрайни активи

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2023 г.

Фирмата ни е изградила 900 kWp фотоволтаична мрежова централа за покриване на собствени енергийни нужди с перспективата в бъдеще и да продава произведената ел. енергия. От информацията по въпроса за амортизационната норма и категорията на актива е ясно, че попада в обхвата на акт...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

в. Седмичен законник, бр. 33, 18 - 24 септември 2023 г.

Дружество търгува с обикновени акции в щатски долари. Акциите попадат в определението на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби от ЗКПО. Как следва да се определи резултатът от разпореждане с финансовия инструмент в следния казус: Закупени 100 бр. акции на стойност по 1 долар за...

Признаване като ДМА на безвъзмездно получена сграда

в. Седмичен законник, бр. 31, 4 - 10 септември 2023 г.

Ние сме кооперация и от общината ни беше дарена сграда, на която сме били ползватели дълги години. Трябва ли да начислявам амортизация на сградата, тъй като сега вече е наша собственост, а това е направено преди много години? Придобиването на даден ДМА може да стане по различни ...

Ред за свикване и провеждане на общо събрание за разпределяне на дивиденти

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2023 г.

Във връзка с новостите по обявяване на касовите наличности, дали е възможно управителят на дружеството да си гласува по няколко пъти на ден разпределяне на дивиденти? Като протоколите ще бъдат номерирани с номер, дата и час. По смисъла на § 1, т. 5 ЗДДФЛ "дивидент" е доход от ак...

№ 3-560 от 20.04.2023 г. ОТНОСНО: Счетоводно отчитане на търговията с акции

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Според изложеното в запитването дружество има намерение да извършва търговия с акции на регулирани пазари на ЕС и акции, търгувани на регулирани пазари в САЩ и други страни. Във връзка с това поставя въпроса за счетоводното отчитане на търговията с акции. Съгласно чл. 22, т. 8 от...

Отчитане на финансиране, свързано със закупуване на свине майки

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Въпрос: Фирмата ни закупува свине майки, които ще бъдат финансирани от ДФЗ на 100%. Как би следвало да се отчита финансирането, което ще получим, имайки предвид че майките не се амортизират, а се отчитат по себестойност? Отговор: Тъй като във въпроса се поставя твърдение, което ...

Увеличаване на капитала на дружество

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Въпрос: Фирмата е с регистриран и внесен капитал от 5 хил. лв. Има натрупана неразпределена печалба в размер на 300 хил. лв. С не разпределената печалба искаме да увеличим капитала на фирмата. Можем ли директно да увеличим капитала на фирмата с неразпределената печалба, без да ра...

Производствата по несъстоятелност и стабилизация след последните промени в Търговския закон

сп. Български законник, бр. 8 от 2023 г.

С влезлия в сила, считано от 04.08.2023 г., Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.), бяха извършени съществени промени в производствата по несъстоятелност и стабилизация по Търговския закон (ТЗ), като за първи път бяха уредени отделн...

Новият стандарт МСФО 17 Застрахователни договори

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

От 01.01.2023 г. влезе в сила новият стандарт МСФО 17 Застрахователни договори. Той замени МСФО 4 Застрахователни договори. МСФО 17 бе публикуван от СМСС на 18.05.2017 г. и бе приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 2021/2036 от 19 ноември 2021 г. (Официален вестник, б...

Промени със ЗДБРБ за 2023 в Закона за ограничаване на плащанията в брой във връзка с изплащане на трудови възнаграждения и дивиденти

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

С параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. са направени промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), като включително e направена препратка към дефиницията за „дивидент“ по смисъла на пар....

Дружество с променлив капитал

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2023 г.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В българското търговско право се включи нов вид търговско дружество – дружество с променлив капитал. Това стана със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван в „Държавен вестник“ бр. 66 от 1.8.2023 г. Спазен е принципът за законоустановен...

Дружествата с променлив капитал по Търговския закон

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

С последните изменения и допълнения на ТЗ (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.), в сила считано от 4.08.2023 г., беше въведена съвършено нова правноорганизационна форма на търговско дружество – дружество с променлив капитал или „ДПК“. В списъка по чл. 64, ал. 1 ТЗ беше създадена нов...

Обезщетение при учредено право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 29, 24 - 30 юли 2023 г.

Дружеството извършва строителство на жилищен комплекс, състоящ се от блокове и къщи. Преди 3 години на дружеството му е учредено право на строеж с пазарна оценка от 2 000 000 лева (без ДДС) Издадени са взаимно фактури с ДДС между двете фирми - учредителя и приемателя, за 2 000 00...

Промени в отчитането на амортизациите

в. Седмичен законник, бр. 26, 3 - 9 юли 2023 г.

Въпрос: Как се променя амортизационният план на актив, за който са извършени последващи разходи, водещи до увеличаване на неговата амортизируема стойност и полезен срок на годност, ако за актива се ползва: а) линеен метод за амортизация със срок на годност 5 г.; б) нелинеен метод...

Отчитане на бракувани материални запаси

сп. Български законник, бр. 7 от 2023 г.

Въпрос: През 2014 г. са закупени материали за дейността на дружеството с ползван данъчен кредит. Те са налични към 31.12.2022 г. поради преустановена търговска дейност през 2015 г. Съгласно чл. 80, ал. 1, т. 4 от ЗДДС съм ги бракувала, без да начислявам ДДС. 1. Имам ли право на с...

Разходи за оценка на съответствието на инвестиционните проекти

сп. Български законник, бр. 7 от 2023 г.

Въпрос: Разходите за Оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ОСИП) могат ли да се считат за капиталов разход, или се изписват на разход като услуга? Отговор: Съгласно параграф 4 от СС 16 Дълготрайни материални активи първоначално всеки дълготраен материален актив се...

Приход от продажба на право на строеж

сп. Български законник, бр. 7 от 2023 г.

Въпрос: Две дружества си учредяват взаимно безсрочни права на строеж, като съсобственици на ПИ, при равни квоти. Взаимно си учредяват безсрочни права на строеж и доброволно си разделят правото на застрояване съсобствения недвижим имот за строителство на многофамилна жилищна сград...

Счетоводни и данъчни аспекти при разпределяне на печалба

в. Седмичен законник, бр. 25, 26 юни - 2 юли 2023 г.

Българско дружество ЕООД е собственост на българско юридическо лице ООД с двама собственици - български физически лица. При разпределяне на дивиденти каква е процедурата, в полза на физическите лица ли се разпределя, декларация по чл. 55 от ЕООД-то ли се подава, както и справката...

Отчитането на разходи за транспорт на стока

в. Седмичен законник, бр. 24, 19 - 25 юни 2023 г.

Нашата компания се занимава с търговия на електронни цигари за еднократна употреба. Имаме въпрос, свързан с отчитането на разходи за транспорт на стока: Вариант 1: Стоката се внася на територията на страната от Китай и във фактурата от доставчика е включен транспорт. Как следва д...

Последваща оценка на земя и сграда

в. Седмичен законник, бр. 23, 12 - 18 юни 2023 г.

Дружество притежава земя и построена сграда върху нея. Преди преоценката тези дълготрайни активи имат следните стойности: Земя, отчетна стойност - 10 000 лв.; Сграда, отчетна стойност - 8000 лв. и начислена амортизация 1000 лв. Заключението на оценителя е следното:Стойност на зем...

Първоначалната оценка на пасива по лизинга по МСФО 16

в. Седмичен законник, бр. 21, 29 май - 4 юни 2023 г.

Дружеството възнамерява да използва автомобили под наем, като наемната цена на всеки един ще представлява пакет от разходи за наем, застраховка, винетка, годишен данък, годишно обслужване и други подобни без разходите за гориво. По смисъла МСФО 16 може ли тази комплексна наемна в...

Неразпределена печалба в ООД

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Фирма ООД в края на годината има натрупано кредитно салда по сметка 122 - неразпределена печалба от минали години. 1. Може ли с протокол от общото събрание да се вземе решение тази печалба да не се изплащат на съдружниците, а да се отнесе в сметка други резерви, след запл...

Прекратяване участието на съдружник в ООД

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: През 2012 г. двама съдружници от ООД напускат фирмата. Направени са всички изисквания по ТЗ. След съставен счетоводен баланс към края на месеца, през който е постъпило писмено предизвестие на съдружниците им, е прекратено участието в ООД. Отписани са дяловете Дт с/ка 101...

Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

От 01.01.2023 г. влезе в сила важно изменение на МСС 12 Данъци върху дохода, свързано с признаването на отсрочени данъчни активи и пасиви. Названието на изменението на МСС 12 е „Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция”. То бе публикувано от...

Отчитане на произведената електрическа енергия от фотоволтаична система

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2023 г.

Фирмата ни има инсталирана фотоволтаична система. Част от произведената електрическа енергия използваме за собствени нужди, а останалата я продаваме на енергодружество. Какви документи и счетоводни записвания следва да се водят за производството на електрическата енергия? По сво...

Осчетоводяване на микросметка, открита в “Изипей”

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2023 г.

Мой клиент има сключен договор с “Изипей” за представителство, има отворена разплащателна сметка (микросметка) с която работи, сумата, която фактурираме, постъпва по микросметката на “Изипей”, с която прави разплащания. Как да осчетоводявам тази разплащателна сметка, която е с ог...

Покупка на право върху вземания

в. Седмичен законник, бр. 18, 8 - 14 май 2023 г.

През м. април 2022 г. се сключва договор за цесия между: фирма А - цедент, фирма В - цесионер. Цедентът притежава право на собственост върху парични вземания в размер на 3 330 000 лв. Вземанията се прехвърлят в полза на цесионера заедно с всички обезпечения - договорна ипотека уч...

Прилагане на МСФО 8 Оперативни сегменти

в. Седмичен законник, бр. 18, 8 - 14 май 2023 г.

Информацията за значими компоненти от дейността на дадено предприятие, за разлика от неговите финансовите отчети, съдържащи обобщена информация за предприятието като цяло, е много важна за потребителите, особено когато предприятието извършва разнообразни дейности или оперира в ст...

№ 96-00-12 от 25.01.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на договор за извършена услуга по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за счетоводството (ЗСч)

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-12/25.01.2023 г. относно прилагане на ЗСч и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно сключен между дружеството и физическо лице (клиент) договор за услуги, др...

Отчитане на инвестиционни имоти

в. Седмичен законник, бр. 17, 1 - 7 май 2023 г.

Дружество, което изгражда жилищни кооперации (чрез възлагане на външни подизпълнители) и продава апартаменти, притежава имоти, които са останали и не са продадени. Дружеството прилага НСС като отчетна база. Някои от останалите апартаменти отдава под наем, тъй като не може да ги п...

Прилагане на МСФО 8 Оперативни сегменти

в. Седмичен законник, бр. 17, 1 - 7 май 2023 г.

Информацията за значими компоненти от дейността на дадено предприятие, за разлика от неговите финансовите отчети, съдържащи обобщена информация за предприятието като цяло, е много важна за потребителите, особено когато предприятието извършва разнообразни дейности или оперира в ст...

Консолидиране на финансовите отчети

в. Седмичен законник, бр. 16, 24 - 30 април 2023 г.

Основният интерес на инвеститора е свързан с поддържането и увеличаването на вложения от него капитал. Когато инвестицията е концентрирана само в едно-единствено предприятие, тогава нужната информация се намира в неговия финансов отчет. Когато става въпрос за група предприятия, в...

Използване на дизел без биокомпонент за сондажна техника

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2023 г.

Фирма с дейност сондиране за осъществяване на дейността си използва специализирана сондажна техника, неподлежаща на регистрация (сонди, компресори, помпи), които са с вместимост от 300 л до 700 л дизелово гориво, което се изразходва в рамките на един работен ден. На какво основан...

Коригиране на счетоводна грешка от минали години

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2023 г.

През м. февруари 2023 на фирма е съставен ревизионен акт, с който са увеличени съществено годишните й финансови резултати за 2020 и 2021 г. (закупени активи са били отчетени на разход, а е било правилно да бъдат заведени като дълготрайни активи). Фирмата е приела основанията за р...

Първоначално оценяване на закупен автомобил

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2023 г.

Включват ли се в първоначалната стойност на автомобил местният данък за придобиване на автомобил (2,5%), нотариалните такси при придобиването му, както и таксата за първоначална регистрация, или тези разходи се третират като административни разходи? Или някои от тези разходи се в...

Обхват на понятието “нетни приходи от продажби”

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2023 г.

Нашето дружество през няколко поредни години извършва продажби на собствени земи и сгради. Интересува ме приходите от тези продажби включват ли се в Нетните приходи от продажби (по смисъла на § 1, т. 49 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството) при ...

Консолидиране на финансовите отчети

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2023 г.

Основният интерес на инвеститора е свързан с поддържането и увеличаването на вложения от него капитал. Когато инвестицията е концентрирана само в едно-единствено предприятие, тогава нужната информация се намира в неговия финансов отчет. Когато става въпрос за група предприятия, в...

Отчитане на приходи

сп. Български законник, бр. 5 от 2023 г.

Въпрос: По коледните и новогодишните празници имаме гости, които идват през старата година, а напускат и приключват сметките си през новата календарна година. Реално имат нощувки и от старата и от новата година. Пример 1: гостът е постъпил на 30.12.2022 и напуска на 01.01.2023 и ...

Отчитане обезценката на стоки

сп. Български законник, бр. 5 от 2023 г.

Въпрос: Дружеството ни се занимава с търговия на нехранителни стоки. Регистрирано е по ДДС. Складовата наличност в края на годината е с около 5000 артикула. Стоките се заприходяват и изписват по отделни кодове/артикули със съответна отчетна цена. Имаме залежали стоки, на които ще...

Отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

сп. Български законник, бр. 5 от 2023 г.

Въпрос: Фирма „С” е микропредприятие за 2022 г. Основна дейност на фирмата е отдаване под наем на недвижимо имущество. През м. декември 2022 г. дружеството „С” закупува 64% от дяловете на Дружество „А” в размер на 3200 лв., което дружество е собственост на „Б” .Основният капитал ...

Първоначално признаване на придобитата земеделска продукция

сп. Български законник, бр. 5 от 2023 г.

Въпрос: Земеделски производител отглежда зърнени култури за фураж на собствени крави и овце. Продукцията за фуражи задължително ли се завежда по справедлива стойност или по себестойност? Не се продава, а се влага в кравефермата. Кравите се отглеждат само за мляко, могат ли да се ...

За издаваните счетоводни документи от предприятията

сп. Български законник, бр. 5 от 2023 г.

В Закона за счетоводството (ЗСч) са регламентирани изискванията за водене на счетоводна отчетност от предприятията, както и видът и съдържанието на счетоводните документи, издавани от тях. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗСч първичен счетоводен документ по чл. 6, ал. 1 о...

Продажба на правото на строеж

в. Седмичен законник, бр. 13, 3 - 9 април 2023 г.

Дружество, регистрирано по ЗДДС, което е наш клиент от началото на тази година строи кооперации и продава апартаменти. Към момента има продажби с нотариален акт за апартаменти, за които все още няма Акт 14, и в нотариалния акт е вписано, че се продава право на строеж за апартамен...

Отчитане на покупка на право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 12, 27 март - 2 април 2023 г.

Въпрос: Дружество А, чрез нотариален акт учредява вещно право на строеж върху недвижим имот на дружество Б, само за изграждане на сграда със смесено предназначение: апартаментен хотел и жилища. Договорената цена за правото на строеж дружество Б ще изплати на дружество А разсрочен...

Договор за оперативен лизинг на автомобил при приложима база МСС

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2023 г.

Как следва да се осчетоводи договор за оперативен лизинг на автомобил при приложима база МСС при лизингополучател при следните параметри на договора: Базова стойност: 10 773.77 лв. Финансирана сума: 10 773.77 лв. Първоначална вноска: 0.00 лв. Такса за финансиране: 0.00 лв. Месечн...

Определяне на категориите на групите предприятия по чл. 21, ал. 5 от ЗСч

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2023 г.

Категориите на групите предприятия могат да се определят и на основа на сбора на стойностите на показателите съгласно индивидуалните годишни финансови отчети на предприятията от групата, съставени към 31 декември на текущия отчетен период. В този случай при определяне на категори...

Особености на годишното счетоводно приключване в аграрните предприятия за отчетната 2022 година

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2023 г.

Отрасъл “Земеделие” се определя като отговорен за националната сигурност, свързана с изхранване на населението на страната. Произвежданата продукция в този отрасъл за съжаление на българския пазар става все по-малко. Преобладава вносът, който нито е ясен като произход, качество и...

Осчетоводяване на средства на СОЛ от положен личен труд

сп. Български законник, бр. 3 от 2023 г.

Въпрос: Имам въпрос относно осчетоводяване на средства на СОЛ с положен личен труд. В първия случай има захранване на каса, а във втория случай захранване на разплащателна сметка. От гледна точка на законодателството и закона за счетоводството, какви би следвало да са операциите ...

Отчитане на биологични активи

сп. Български законник, бр. 3 от 2023 г.

Въпрос: Фирма сключва договор за концесия на язовир. Значително количество риба е уловена и продадена. Впоследствие е зарибен с нова риба. Как се отчита наличната в язовира риба? Отговор: Рибата в язовира, за която дружеството извършва съответните дейности по отглеждане, хранене...

Задължение по заем не може да се представи като допълнителни резерви в отчета

сп. Български законник, бр. 3 от 2023 г.

Въпрос: ЕООД е семейно предприятие, собственост на съпругата и с управител съпругът. От 2019 г. насам управителят предоставя на дружеството по отделни договори за заем сума в размер на общо 400 хил. лева. В съответствие с предвиденото в договорите по всеки един от заемите е начис...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

в. Седмичен законник, бр. 8, 28 февруари - 5 март 2023 г.

Основен принцип на счетоводството е принципът на съпоставимостта на приходите и разходите. Спазването му поставя пред съставителите на финансовите отчети на строителни предприятия важните въпроси: кой е моментът на признаването на приходите и разходите по договорите и как се оп...

Право на строеж срещу обезщетение

в. Седмичен законник, бр. 7, 20 - 26 февруари 2023 г.

Физическо лице учредява право на строеж на фирма за построяването на жилищна сграда с цел продажби на недвижими имоти срещу получаване/обезщетяване на апартаменти. Съгласно НА данъчната оценка на правото на стоеж е в размер на 300 000 лв. На каква стойност трябва да се издаде фак...

Признаване на актив като ДМА

в. Седмичен законник, бр. 6, 13 - 19 февруари 2023 г.

Фирмата ни е официален дилър на катамарани, произвеждани от френска фирма. В качеството си на дилър фирмата има реализирани продажби на няколко катамарана, както и съответната печалба от тях. От 2018 г. притежаваме катамаран от същата марка, който се използва както за демонстраци...

Отчитане на средства, получени по европейски проект

в. Седмичен законник, бр. 5, 6 - 12 февруари 2023 г.

ЮЛНЦ е получило сума по европейски проект. Сумата, която е получена през м.11.2022 г., е само част от общата сума по проекта. Задачата е да се изработи методика за работа. За целта са сключени няколко граждански договора с лица, някои от които са и в трудовоправни отношения с дру...

Счетоводно и данъчно третиране при промяна на лизингов договор

в. Седмичен законник, бр. 5, 6 - 12 февруари 2023 г.

Физическо лице сключва договор за финансов лизинг на лек автомобил през 2019 г. с лизингова компания за срок от 5 години. През 2022 г. това физическо лице при остатъчни непогасени лизингови вноски прехвърля правата и задълженията по договора за лизинг на юридическо лице. Сключено...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

в. Седмичен законник, бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.

Въпрос: На 30 септември 2022 г. „Алфа“ ООД закупува стоки от „Бета“ ООД на стойност 40 000 USD. Сумата по фактурата е дължима на две равни вноски по 20 000 USD, чиито падежи са съответно на 30 ноември 2022 г. и на 31 януари 2023 г. Финансовата година на „Алфа“ ООД приключва на 31...

Първоначално признаване на финансов лизинг

в. Седмичен законник, бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.

През 2018 г сключихме договор за финансов лизинг на бус с опция за придобиване. Първоначална платена вноска 10 800 лв. Стойност на лизинга 43 000 лв. Стойността на заведения актив в с/ка 207 е 53 800 лв. Всички суми са без ДДС. Всеки месец получаваме фактури: за погасяване на гла...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2023 г.

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2022 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна база: ● При прилагане н...

Изплащане на дивиденти от ЕООД

сп. Български законник, бр. 2 от 2023 г.

Въпрос: Ние сме ЕООД, регистрирано по ЗДДС. Може ли при теглене на суми от банковата ни сметка (банкомат или от офис на банката) сумите да се заприходяват директно в сметка 422 Подотчетни лица, без да минават през сметка 501 Каса? Идеята ни е при изплащане на дивиденти те да бъда...