Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Оперативен лизинг

в. Седмичен законник, бр. 13, 30 март - 5 април 2020 г.

Във връзка с промяната в счетоводен стандарт 17 Лизинг, която влиза в сила от 01.01.2019 г., в предприятие възникват следните ситуации: Дружество има сключен договор за наем на помещение с цел да го преоформи на зала за фитнес. Към сключване на догов...

Издаване на фактура

в. Седмичен законник, бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.

Имаме отдаване на нощувки през Booking и Booking ни плаща, след като лицето ползва реално резервацията. Например лицето е платило през февруари 2020 г., но парите са в Booking, резервацията е за лятото юли 2020 г. Ние трябва ли сега през февруари 202...

Предприятие, което не е осъществявало дейност през отчетния период

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Фирма ЕООД през 2019 г. няма никакви приходи. Има разход за счетоводни услуги - за подаване на нулеви ДДС декларации и банкови такси - общо 350 лв. Освен това собственикът до 30.04.2019 г. е бил СОЛ и се е самоосигурявал през фирмата и са под...

Отчитане на закупено гориво

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: През декември 2019 г. е заредено гориво и са прикачени фискални бележки от декември 2019 г., но фактурата е пусната с дата 04.01.2020 г. Как трябва да се осчетоводи фактурата и да се заведе горивото, така че да се отрази коректно разходът, ко...

Коригиране на счетоводни грешки

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Как да се поправи следната счетоводна грешка: Разходите по изграждане на офис, реално извършени през 2010 г. и 2011 г. погрешно са включени в стойността на друга сграда, въведена в експлоатация през 2011 г. Офисът не е въведен в експлоатация...

Приспадане на данъчен кредит

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Дружество Х е закупило стока през месец декември 2019 г., но иска да приспадне данъчен кредит по тази фактура през м. януари 2020 г. В кой месец следва да се включи тази фактура в дневник покупки и справка декларация по ЗДДС - декември 2019 и...

Разходи за ремонт при отдаване на недвижим имот под наем

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Отдаваме под наем апартаменти (на физически лица), магазини и складове (на юридически лица). По договор разходите за ремонт са за сметка на наемодателя и ги отчитаме като разход при него, когато възникнат. Те не са конкретизирани при сключван...

Авансово плащане на заплата чрез чужд капитал

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Искаме да използваме нова услуга на пазара и поради тази причина самият доставчик не може да ни помогне с данъчното й третиране. Услугата е следната: Всички наши служители, които желаят, ще могат да взимат до 50% от заплатата си сума предвари...

Разработване на счетоводна политика

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за счетоводството ръководителите на предприятията трябва да утвърждават счетоводна политика. Според стандартите тя съдържа конкретни принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, прилагани при изготвянет...

Сборна доставка на стоки

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Дружеството ни се занимава с търговия. Регистрирано е по ДДС. По заповед на управителя беше направена промоция: при покупка на определен брой от даден артикул, продадени с данъчна фактура, се получава безплатно един брой друг продукт от нашит...

Съхраняване на счетоводната и търговската информация

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Търговско дружество не осъществява дейност от 2018 г. и собственикът няма намерение да възобнови дейността си му. Поставени са следните въпроси: 1. Какъв е срокът за съхране...

Ред и изисквания, на които трябва да отговаря земеделски производител на пчелен мед, за да има право да го продава в търговската мрежа в цялата страна

в. Седмичен законник, бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

Основният нормативен документ, уреждащ материята за пчелните семейства и пчелните продукти, които те създават, е Законът за пчеларството,с последна промяна в ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г. Въпреки че в чл. 1, т. 4 на този закон ...

Договор за цесия

в. Седмичен законник, бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

Фирма А сключила договор за цесия за 97 000 лв. от фирма Б, на която е платила 20 000 лв. фирма В, която дължи на фирма Б 97 000 лв. Как да осчетоводим договора и плащането по цесията? В случая вашето предприятие е закупило финансов актив - вземане ...

Особености при годишното счетоводно приключване на предприятията от аграрния сектор

в. Седмичен законник, бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

Дейността на предприятията, занимаващи се със селскостопанска дейност, притежава специфични особености, което няма как да остане без последствия при счетоводното отчитане на осъществените стопански операции, включително и по отношение на годишното сч...

Амортизация на хладилници и хладилни витрини

в. Седмичен законник, бр. 10, 9 - 15 март 2020 г.

Какъв процент на амортизация трябва да се начисли на хладилници и хладилни витрини, които ще се използват в магазин за хранителни стоки за съхранение на стоките? В коя сметка следва да се осчетоводят активите? НСС 4 Отчитане на амортизациите съдържа...