начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане възнагражденията на командировани работници

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Фирмата ни командирова работници с А1 за работа в Германия. Тъй като те пребивават повече от 183 дни, се налага да се внася данък общ доход в Германия. Как ще осчетоводим начисления и внесен данък там? Ще се приспада ли от трудовото им възнаг...

Счетоводно отчитане на ремонт

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ЗДДС и за дейността си ползва апарати, които са дълготрайни активи. Един от апаратите ни, който е напълно амортизиран, е ремонтиран. При ремонта сме вложили резервна част с единична стойност 900 лв. без ДДС. К...

Отчитане на компютърна конфигурация

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Фирма Б закупува компютърна конфигурация, която от своя страна се фактурира на фирма А заради търговска отстъпка, която фирма А ползва. От своя страна фирма А префактурира конфигурацията 1:1 към Б. Паричният поток е от фирма А към доставчика ...

Ремонт на нает офис

в. Седмичен законник, бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

Нерегистрирано по ЗДДС юридическо лице с нестопанска цел, неизвършващо никаква стопанска дейност, прави ремонт на нает офис. Постига договореност с наемодателя си разходите за направения ремонт да се приспаднат от наемните вноски (ремонтът е на сери...

Отчитане на стоково-материални запаси

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Дружеството ни закупува стоки (обувни и други кожени изделия) от Китай, които продава на едро и дребно в страната. Стоката се завежда в складовата програма според полученото като бройка и надпис на кашона, т.е. не се проверява всеки кашон какво точно...

Сторниране на стопанска операция, по която е издадено кредитно известие

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Съгласно новата наредба за касовите апарати как бихте процедирали, ако сте издали кредитно известие към фактура и съответно това кредитно не е вярното, трябва ли да се издаде сторно на същото като операторска грешка и да се пусне вярната сума, няма л...

Бракуване на материални запаси

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Затворихме хранителен магазин и останаха по счетоводни данни стоки за около 1000 лева, не е начетен никой, защото шефовете не искаха, но стоките ги няма и сега не знам как да ги изпиша. Някои са с доста дълъг срок - като подправки, консерви и алкохол...

Счетоводно отчитане на земеделска продукция

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Земеделски производител произвежда ябълки. Ябълките, които са добити и продадени през 2018 г., са заприходени по справедлива стойност. След тяхното заприходяване в сметка 611 Аналитичност ябълки - 2018 има дебитно салдо от 386 хил. лв. Отделно има на...

Ликвидация на търговско дружество

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Собственикът на ЕООД решава, че ще ликвидира фирмата. Фирмата има активна регистрация по ДДС. Моля, опишете подробно, стъпка по стъпка, процедурата по ликвидация на фирмата. Допълнително въпросите, които възникват, са: Кога, на кой етап се стартира п...

Консолидиран финансов отчет

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Дружество майка е акционерно дружество холдинг. В групата са включени още 5 свързани дружества. Показателите на всички дружества ли участват за определяне на категорията от група предприятия, или има значение от свързаността? Ако следва да се изготвя...

Коригиране на нефундаментална грешка

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Извърших корекция на Д 1 и 6 по предписание на НОИ, не е отбелязан болничен лист като продължение и съответно са изчислени три дни за работодателя. Дотук всичко е отразено правилно в НОИ и НАП, но лошото е, че касае 2017 година и сега се видяха надвн...

Изкупуване на дружество

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Дружество “Х” (ЕООД) апортира свой актив на стойност 1 млн. лв. в капитала на друго ЕООД. Дружество “У”, в което е извършен апортът, увеличава капитала си с този 1 млн. Дружество “Х” става съсобственик на дружествени дялове в дружество “У”, което впо...

Изготвяне на краен ликвидационен баланс

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Попълват ли се данни в колонката за “предходна година” в изготвяния краен ликвидационен баланс? На поставения кратък въпрос може също да се даде и кратък отговор. Но самото запитване подсказва, че то е породено от някои непълноти и неясноти в действ...

Изкупуване на ЕООД

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Фирма подписва договор със собственик на ЕООД за закупуване на дяловете му и превежда (по банков път) съгласно договора 50 000 лева. Как трябва да се осчетоводи тази сума от фирмата купувач и договорът достатъчно основание ли е за признаване ...

Прехвърляне на правото на собственост на недвижимия имот

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: В счетоводството е представен нотариален акт, с който през 2018 г., ЕООД извършва прехвърляне на свой недвижим имот в изпълнение на задължение (даване вместо изпълнение). Със сделката дружеството прехвърля свой поземлен имот на едноличния соб...