начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се представят финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел? В комплекта на НСС има включен счетоводен стандарт, който регламентира изготвянето...

Отчитане на договорите за строителство

в. Седмичен законник, бр. 6, 12 - 18 февруари 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на договорите за строителство. Според параграф 4.1. oт СС 11 Договори за строителство в приходите от предоставянето на строителната услуга с...

Придобити дългови инструменти с натрупана лихва

в. Седмичен законник, бр. 6, 12 - 18 февруари 2018 г.

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира придобитите дългови инструменти с натрупана лихва. Възможно е да се закупят ДЦК (респ. облигации), чиято цена да включва и натрупана, но неплатена лихва. При п...

Счетоводно отчитане на продажбата на правото на строеж

в. Седмичен законник, бр. 6, 12 - 18 февруари 2018 г.

Физически лица прехвърлят право на строеж в полза на строителна фирма, в замяна на което тя ги обезщетява с n броя жилища, оценени от вещи лица. Останалите жилища фирмата продава на различни клиенти по следната схема: • Първо - продава на всеки клие...

Счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации

в. Седмичен законник, бр. 5, 5 - 11 февруари 2018 г.

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Венцислав Вечев коментира някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации. В хода на своята дейност бюджетните организации извършват...

Признаването и първоначалната оценка на ДМА

в. Седмичен законник, бр. 5, 5 - 11 февруари 2018 г.

Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е приет подход за разсрочване на такива активи с обща стойност над 3000 лв., като същите с...

Счетоводно и данъчно третиране при спиране на производствената дейност

в. Седмичен законник, бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2018 г.

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ЗДДС, спира временно дейност за неопределено време. Същото притежава ДМА, които са в процес на експ...

Текущо счетоводно отчитане и годишно приключване на предприятията с нестопанска цел

в. Седмичен законник, бр. 4, 29 януари - 4 февруари 2018 г.

Юридическите лица с нестопанска цел биват сдружения и фондации. Основните въпроси, свързани с учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването им се уреждат от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те се създават за пост...

Отчитане на привлечена временна финансова помощ

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г.

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Новосъздадено (преди 10 месеца) ограничено отговорно дружество с основен капитал от 100 лв., непритежаващо дълготрайни активи, изпитва остра нужда о...

Първоначалното класифициране на отделните и разграничими активи като ДМА

в. Седмичен законник, бр. 3, 22 - 28 януари 2018 г.

Закупили сме допълнително (зимни) гуми за лек автомобил (6+1) от фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Издаден е инвойс с начислен 19% ДДС. Фирмата третира сделката за ВОД и въпреки това има начислен ДДС. С протокол по чл. 117 сме начислили 20% ДДС ...

Анулиране на бартер

в. Седмичен законник, бр. 2, 15 - 21 януари 2018 г.

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Фирма има договор за бартер за извършване на ВиК услуга, срещу която насреща ще получи офис от клиента. За ВиК услугата фирмата издава фактура, а насреща контра...

№ М-26-К-26 от 16.03.2017 г. ОТНОСНО: Извършване на счетоводни услуги по трудово или облигационно правоотношение

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2018 г.

В Централното управление на Националната агенция за приходите e постъпило по електронен път ваше запитване, заведено с вх. № М-26-К-26/02.02.2017 г., относно възможността за извършване на счетоводни услуги без възнаграждение. Зададени са следните въп...

Не се допуска отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2018 г.

Въпрос: Фирма, регистрирана като земеделски производител, купува земеделска земя. Нотариалният акт при изповядване на сделката е с продажна цена по 100 лева на декар и там пише, че фирмата е платила на лицето сумата в брой. Фирмата е платила на прода...

Ограничаване на плащанията в брой

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2018 г.

Въпрос: Имам издадена фактура към клиент на стойност 31 386 лв. с начин на плащане - банка. Може ли фактурата да бъде изплатена от клиента на няколко пъти в брой - суми под 10 000 лв.? Отговор: В чл. 3, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията ...

Отчети за извършени продажби

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2018 г.

Въпрос: Преводач регистрира ЕООД и ще оказва разнообразни преводачески услуги, като някои от тях представляват устни преводи (човекът знае и арабски), оказвани на клиенти при взаимоотношения с полиция, съд и други. Има касов апарат и ще издава фискал...