начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Безвъзмездна финансова помощ

в. Седмичен законник, бр. 14, 6 - 12 април 2020 г.

“Х” ЕООД в края на 2017 г. е сключило договор за БФП (безвъзмездна финансова помощ) с Министерството на икономиката по процедура “Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” (инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на Х ЕООД)...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

в. Седмичен законник, бр. 14, 6 - 12 април 2020 г.

Подготовката на годишното счетоводно приключване може да се оприличи като един постоянен процес на контрол и преглед на текущото счетоводно отчитане, което към края или непосредствено след края на всяка една година включва допълнителни процедури и де...

За някои изменения и допълнения в правния режим на застраховката „Професионална отговорност“ на регистрираните одитори

сп. Български законник, бр. 6, Април 2020 г.

1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит1 се извършиха съществени промени на правното положение на регистрираните одитори в светлината на уеднаквяване на българското национално право с правото на Европейския съюз...

Оперативен лизинг

в. Седмичен законник, бр. 13, 30 март - 5 април 2020 г.

Във връзка с промяната в счетоводен стандарт 17 Лизинг, която влиза в сила от 01.01.2019 г., в предприятие възникват следните ситуации: Дружество има сключен договор за наем на помещение с цел да го преоформи на зала за фитнес. Към сключване на догов...

Издаване на фактура

в. Седмичен законник, бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.

Имаме отдаване на нощувки през Booking и Booking ни плаща, след като лицето ползва реално резервацията. Например лицето е платило през февруари 2020 г., но парите са в Booking, резервацията е за лятото юли 2020 г. Ние трябва ли сега през февруари 202...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник, бр. 6, Април 2020 г.

След като на 20.03.2020 г. Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., с Указ № 70 от 22.03.2020 година, обнародван в ДВ, брой 26 от 22.03.2020...

Предприятие, което не е осъществявало дейност през отчетния период

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Фирма ЕООД през 2019 г. няма никакви приходи. Има разход за счетоводни услуги - за подаване на нулеви ДДС декларации и банкови такси - общо 350 лв. Освен това собственикът до 30.04.2019 г. е бил СОЛ и се е самоосигурявал през фирмата и са под...

Отчитане на закупено гориво

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: През декември 2019 г. е заредено гориво и са прикачени фискални бележки от декември 2019 г., но фактурата е пусната с дата 04.01.2020 г. Как трябва да се осчетоводи фактурата и да се заведе горивото, така че да се отрази коректно разходът, ко...

Коригиране на счетоводни грешки

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Как да се поправи следната счетоводна грешка: Разходите по изграждане на офис, реално извършени през 2010 г. и 2011 г. погрешно са включени в стойността на друга сграда, въведена в експлоатация през 2011 г. Офисът не е въведен в експлоатация...

Приспадане на данъчен кредит

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Дружество Х е закупило стока през месец декември 2019 г., но иска да приспадне данъчен кредит по тази фактура през м. януари 2020 г. В кой месец следва да се включи тази фактура в дневник покупки и справка декларация по ЗДДС - декември 2019 и...

Разходи за ремонт при отдаване на недвижим имот под наем

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Отдаваме под наем апартаменти (на физически лица), магазини и складове (на юридически лица). По договор разходите за ремонт са за сметка на наемодателя и ги отчитаме като разход при него, когато възникнат. Те не са конкретизирани при сключван...

Авансово плащане на заплата чрез чужд капитал

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Искаме да използваме нова услуга на пазара и поради тази причина самият доставчик не може да ни помогне с данъчното й третиране. Услугата е следната: Всички наши служители, които желаят, ще могат да взимат до 50% от заплатата си сума предвари...

Разработване на счетоводна политика

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за счетоводството ръководителите на предприятията трябва да утвърждават счетоводна политика. Според стандартите тя съдържа конкретни принципи, изходни положения, конвенции, правила и практики, прилагани при изготвянет...

Сборна доставка на стоки

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Дружеството ни се занимава с търговия. Регистрирано е по ДДС. По заповед на управителя беше направена промоция: при покупка на определен брой от даден артикул, продадени с данъчна фактура, се получава безплатно един брой друг продукт от нашит...

Съхраняване на счетоводната и търговската информация

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Търговско дружество не осъществява дейност от 2018 г. и собственикът няма намерение да възобнови дейността си му. Поставени са следните въпроси: 1. Какъв е срокът за съхране...