начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на нематериални активи

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

Българско дружество е регистрирано по ДДС с основна дейност разработка на софтуерни продукти. Дружеството има разработени собствени софтуери, който отдава за ползване на своите клиенти. Те заплащат абонаментна такса за времето на ползване. Разработв...

Обезценка на материали

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

Фирмата ни се занимава със строителна дейност на обекти - жилищни сгради, изграждани със собствени средства, и изпълнява отделни договори за строителство, свързано със строеж на фамилни къщи и довършителни работи. През 2014 г. сме формирали склад на ...

Съставяне на финансови отчети и деклариране на корпоративния данък при ликвидация и несъстоятелност

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за счетоводството годишните финансови отчети на предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност се съставят на базата на национален счетоводен стандарт. Този стандарт е Счетоводен стандарт (СС) 13 Отч...

Преобразуване на дружества

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 номеври 2018 г.

В бр. 34 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ д-р Николай Николов, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество А се влива в дружество Б. Дружество А има по баланс земя, МПС и разходи за придобиване на ДМА. За тези активи на вливащото се дружество А в Б не...

Отчитане на разход, свързан с командировка в чужбина на служител

в. Седмичен законник, бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г.

Извършено е плащане от бюджетното предприятие, като е платена застраховка “Живот - медицинска помощ при пътуване в чужбина” във връзка с командировка на служител. Какви са счетоводните статии, които трябва да се направят, и необходимо ли е този разхо...

Изплащане на дивидент

в. Седмичен законник, бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г.

Едноличен собственик на капитал разпределя дивидент на стойност 27 000 лв. (това е цялата неразпределена печалба на дружеството за 2017 г.) с три отделни протокола за разпределяне на дивидент, попадаме ли под разпоредбите на чл. 3 от ЗОПБ? Как трябва...

Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти

в. Седмичен законник, бр. 41, 12 - 18 ноември 2018 г.

Първоначално признаване на инвестиционни имоти Счетоводното отчитане на придобиването на инвестиционни имоти не се различава от счетоводните операции, отчитащи придобиването на дълготрайни материални активи. Още повече че класифицирането на имотите н...

Специфика на отчетността на безплатната храна и добавки по Наредба 11 и счетоводно отчитане на ваучерите за храна

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2018 г.

Със заповед на работодателя са определени длъжностите, които имат право на безплатна храна по Наредба 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Наред с това е сключен договор ...

Изразходване на средства от СБКО

в. Седмичен законник, бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г.

Главен счетоводител съм на професионална гимназия - държавно училище, финансирано от МОН. Въпросът ми е по отношение на изразходване на средства от СБКО за екскурзия в Охрид, което е решено в началото на годината на общо събрание на колектива на учил...

Инвестиционни имоти

в. Седмичен законник, бр. 40, 5 - 11 ноември 2018 г.

Инвестиционните имоти не са нищо ново за българската практика. Първоночално през 2002 г. с въвеждането на Национални стандарати за малки и средни предприятия (НСФОМСП) бе приет едноименен стандарт. От началото на 2016 г. с приемането на нов Закон за ...

Раздаване на бонуси на управителите на дружеството

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2018 г.

В АписБиблиотека Марияна Василева, Борислав Боянов отговарят на въпроса: В резултат на по-висока печалба през текущата спрямо предходната година, собствениците на предприятие, които работят там на трудов договор като управители, смятат да си раздадат...

Заем на ЕООД към едноличния собственик

в. Седмичен законник, бр. 39, 29 окт. - 4 ноември 2018 г.

ЕООД предоставя на едноличния собственик (физическо лице) заем за период от 5 години при пазарна лихва (за доста висока сума): Поради риска във връзка с голямата сума имам следните питания: 1. Има ли риск това да се третира като скрито разпределени...

Разходите за транспорт

в. Седмичен законник, бр. 39, 29 окт. - 4 ноември 2018 г.

Интересува ме разходите за транспорт и разходите за услуга с кран по преместването на ДМА, който ще се ремонтира и ще се извършват подобрения, трябва ли да се капитализират? Или трябва да се отчетат като текущ разход? След като съответните съпътства...

Амортизация на актив

в. Седмичен законник, бр. 39, 29 окт. - 4 ноември 2018 г.

Предстои ми да купя от друга фирма влекач МАН, година на производство 2015 г. Счетоводителят каза, че е напълно амортизиран, ще ни го фактурират на 7000 лв. без ДДС. Когато този влекач стане моя собственост, ще имам ли право на амортизации за същия в...

Отчитане на бизнес комбинациите

в. Седмичен законник, бр. 39, 29 окт. - 4 ноември 2018 г.

Отчитането на бизнес комбинациите се извършва съгласно Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации (от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти). Стандартът регламентира: - признаване и оценяване на разг...