начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Придобиване на биологични активи

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Клиент, който гледа папагали от 10 години, решава и открива сега фирма - ЕООД, чрез която започва дейност за закупуване на храна, клетки, лекарства и смята да отвори онлайн магазин. Иска да заприходи и папагалите, които гледа като актив на фирмата. М...

Корекция по чл. 79 от ЗДДС в случаи на брак на стоки

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Земеделски производител, занимаващ се с говедовъдство, ликвидира три броя дойни крави от основното стадо, едната е на 13 години, другата на 11 г., а третата на 7 г., но не са годни повече. Съставям протокол за брак, следва ли да начисля ДДС върху сто...

Отчитане продажбата на подаръчен ваучер

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Нашето дружество продава подаръчни ваучери в магазините си на дребно, които само издава. До 31.12.20018 г. тези ваучери се продаваха в данъчна група А на касовия апарат и отразяваха единствено паричен поток, т.е. продажбата им не се облагаше с ДДС. П...

Отчитане на лизингови вноски

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В бр. 4 от 2019 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Предприятие наемател сключва договор за наем с предприятие наемодател за наемането на сграда за срок от 10 години с начало 01.01.20Х1 г. Наемната вн...

ГФО на фирма, обявена в несъстоятелност

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Имам фирма, която е обявена в несъстоятелност на 18.10.2018 г. Трябва да я приключа по СС 13. Аз съм направила стандартен ГФО от 01.01.2018-18.10.2018 г. в статистиката. Фирмата има активи, за които е направена пазарна оценка на 20.12.2018 г. По СС 1...

Покриване на загуби от минали години

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

ЕТ има в сметка 493 Разчети със собственици кредитно салдо от 10 000 лв. Същите са от собственика. Може ли с тези средства от 10 000 лв. да бъде покрита загубата от минали години? Според чл. 134 от Тър­говския закон по решение на общото събрание за...

Допълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Дружество А има 50% дялово участие в дружество Б. Дружеството А с протокол на общото събрание предоставя парични средства на дружество Б по реда на чл. 134 от ТЗ. Как следва да бъдат осчетоводени допълнителните парични вноски съответно и в дв...

Отписване на стоки

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, има налични стоки към 31.12.2017 г. в размер на 65 000 лв. Голяма част от тях, на стойност 23 000 лв., са закупени преди 2013 година. Какви са изискванията стоките да се изпишат през 2018 г. и как да се отразя...

Разпределяне на дивидентите в дружествата с ограничена отговорност

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Допустимо ли е общото събрание на ООД да вземе решение за разпределяне на дивиденти на съдружниците така, че дивидентите да не съответстват на дяловото участие? Пример: двама съдружници с по 50% дялово участие вземат решение да разпределят на...

Няма специфични изисквания за префактуриране на разходи за счетоводни цели

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Фирма А ипотекира свой недвижим имот в полза на фирми Б и С за отпускане на кредит на последните. Собствениците на фирмите са братя. Във връзка с отпускането на кредита фирма Б плаща нотариални такси, банкови такси, такси в Агенция по вписван...

Непризнатите приходи за данъчни цели

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Преди пет години на ЕООД е съставен ревизионен акт по ЗДДС. Заведено е дело против този акт, но междувременно банковите сметки са запорирани и съответно парите за акта прихванати. След всички инстанции съдът се произнася в наша полза и отменя...

Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Агенция за недвижими имоти получава депозит от купувача от 2000 лв. за осъществяване на покупко-продажба на недвижим имот. Впоследствие купувачът се отказва и депозитът остава като неустойка - 1000 лв. за агенцията и 1000 лв. за продавача. Ка...

Наредба № Н-18 от 2006 г. не е приложима, когато плащанията по продажбите се извършват по банков път

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите (абр. НДВ1062006) приложима ли е за нашето дружество, предвид че имаме софтуер за изготвяне/издаване на фактури, всички плащания се извършват по банко...

Плащане на заем от солидарен длъжник

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Фирма Х има изтеглен ипотечен кредит със залог недвижим имот, собственост на фирмата. От две години фирмата Х не обслужва заема си. В момента заемът се обслужва от фирма У, която е вписана в договора за заем като солидарен длъжник. Обслужване...

Съставяне на крайния ликвидационен баланс

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: При ликвидация на фирма има натрупана загуба от съществуването на фирмата от 2002 г. до момента 23 000 лв. и остатък от неизплатен заем 26 000 лв. към собственици и той няма да се изплаща. Фирмата не разполага с финансови средства по каса и б...