начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Коригиране на допусната грешка

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

През 2016 г. имаме начислен и платен данък върху дивиденти, но не са начислени и платени дивидентите. Как най-лесно да се коригира допуснатата грешка? Информацията за данъчните и осигурителните задължения се съдържа в данъчно-осигурителна сметка ...

Отчитане на неправителствени дарения

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

Дружество “Х” кандидатства по програма на Европейската банка за възстановяване и развитие. Програмата се казва Advisory support to boost small businesses in Bulgaria. В рамките на програмата малки и средни предприятия кандидатстват за финансиране на ...

Отчитане на активите по лизинг

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2019 г.

Активите по лизинг, или известни като активи с право на ползване, са обект на отчитане в резултат на действието на договори за лизинг. За тях се прилага МСФО 16 Лизинг, който е в сила от началото на 2019 година. Предприятията трябва да прилагат този ...

Допълнителни парични вноски

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.

Дружество, което е започнало процедура по ликвидация, има взето решение от собственика на капитала дължимият от дружеството към него заем и лихвите по него да бъдат прехвърлени като допълнителни парични вноски по смисъла на Търговския закон. Възможно...

Бракуване на стоки

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.

Производител на хляб разкарва със стокови разписки произведената продукция в провинцията. За извършените продажби издава фактура на края на всеки месец. Съгласно сключените договори с търговците на дребно хляб, непродаден два дни от получаването, се ...

Прихващане на задължения

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.

Българска фирма А има вземане от българска фирма Б, същевременно фирма Б има вземане от чешката фирма С. Фирма Б настоява вземанията и задълженията и да бъдат компенсирани съответно между фирми А и С. Искам да ви попитам как точно може да бъде осъщес...

Бракуване на ДМА

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.

ДМА са придобити и въведени в експлоатация през 1971 г. През 2007 г. същите активи са изнесени на публична продан, откъдето ги закупуваме. Една част от тях в размер на 300  000 лв. са морално остарели и нямат необходимите експлоатационни качества. Не...

Отчитане на разходи за наем

сп. Български законник, бр. 4, Април 2019 г.

Въпрос: Фирмата ни започва строителство на обект срещу обезщетение. Налага се да наеме оборотно жилище за един от собствениците, когото ще обезщети след построяване на сградата. Сключва договор за наем с физическо лице и ще превежда по банков път. Ка...

Разходи за комисиони, транспорт и логистика

сп. Български законник, бр. 4, Април 2019 г.

Въпрос: Фирма, регистрирана в България по ДДС и други държави членки по ДДС, продава стоки в ЕС на физически лица чрез платформата на „Амазон“. „Амазон“ ни издава фактури за комисиони, транспорт и логистика без ДДС. Тези фактури от „Амазон“ ние трябв...

Определяне на нетна реализируема стойност на материални запаси

сп. Български законник, бр. 4, Април 2019 г.

Въпрос: При наличие на значителна обезценка на МЗ (следствие на повреда) до тяхната реализуема стойност към датата на изготвяне на финансовия отчет налага ли се оценката да бъде изготвена от независим оценител? Възможно ли е предприятието само да пре...

Новият стандарт МСФО 16 Лизинг

сп. Български законник, бр. 4, Април 2019 г.

От 01.01.2019 г. влезе в сила новият стандарт за лизинга – МСФО 16 Лизинг, който е приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2017/1986 от 31.10.2017 г. (Официален вестник, бр. L 291 от 9.11.2017 г.). Стандартът въвежда нови изисквания за призн...

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейност

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2019 г.

През 2018 г. фирмата ми е ЕООД и не е извършвала дейност през 2018 г. Имаме начислени амортизации за стопански инвентар в размер на 808 лв. В този случай каква декларация ще трябва да подадем по чл. 92 от ЗКПО или декларация без дейност към НСИ и аг...

Бракуване или обезценка на морално остаряла стока

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2019 г.

Дружество има закупена стока с ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. Стоката е морално остаряла и е закупена преди 5 години. Искаме да извършим преоценка на застоялата налична стока. Какво отражение ще намери в осчетоводяването и в съответст...

Особености на годишното счетоводно приключване на земеделските кооперации 2018 г.

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2019 г.

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността на всяко предприятие, но и на повече от 400 земеделски кооперации в страната. Този етап от дейността на УС, КС и съставителя на годишния финансов отчет на всяка земеделска кооперация е толков...

Отчитане приходите от продажба на продукция и стоки

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2019 г.

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря н авъпроса: Как се отчитат приходите от продажба на продукция и стоки? Съгласно параграф 6.1 от СС 18, приходът от продажбата на продукция и стоки (който между впрочем ...