Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Данъчно облагане на приходите, получени от фотоволтаични източници на електроенергия

в. Седмичен законник, бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.

Фирма ще отдава под наем обект за производство (цех + земя). В момента се изгражда фотоволтаична централа, която също ще се отдава под наем към гореспоменатия обект. 1. Ел. енергията, която по договор с ЕРП-то е за стопански нужди, за нея дължи ли се...

Отчитане на разходите за възнаграждения на персонал в натура

в. Седмичен законник, бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.

Освен парични възнаграждения персоналът може да получава определени облаги за сметка на работодателя в натурална форма. Такива възможности са предвидени в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Кодекса на труда. В Закона за корпоративно п...

Практико-приложни аспекти при счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационните (оперативни) лизингови договори

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2020 г.

I. СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ ПО СС 17 ЛИЗИНГ И МСФО 16 ЛИЗИНГ Лизингът е вид финансова сделка, която представлява възмездно предоставяне на правото на временно ползване на движимо или недвижимо имущество. В глава двадесе...

Издаване на кредитно известие

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Допустимо ли е да се издаде кредитно известие (КИ) през месец 12.2019 г. към фактура от месец 09.2019 г.? Префактурирана е в повече ел. енергия на наши наематели. Установено е, че пасантният електромер не е отчитал правилно, вследствие на което са фа...

Разваляне на договора с купувач

в. Седмичен законник, бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.

Фирмата ни е 100% собственост на Министерството на отбраната. Продаваме стоки на Министерството на отбраната (МО) в качеството на комисионер от наше име за тяхна сметка. 1) За целта имаме подписан комисионен договор с МО, в който е записано: “…В случ...

Изготвяне на ГФО на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

в. Седмичен законник, бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.

Общата презумпция (изходно предположение) за предприятията, съставящи финансови отчети в съответствие с НСС, е, че предприятието ще продължи да осъществява независима икономическа дейност, която ще има за цел да реализира печалби. В счетоводната терм...

Разпределяне на дивидент при непокрити загуби

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Фирма има непокрити загуби от минали години към 31.12.2018 г. в размер на 67 000 лв. За 2018 г. е отчетена печалба в размер на 48 000 лв. Може ли фирмата да разпредели дивидент за 2018 г.? Отговор: Според нас не може да се разпредели дивидент...

Отчитане на фактури

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Какви счетоводни записвания следва да се направят за фактура с дата м. август, платена в брой с начислен ДДС и включена в дневник покупки през месец септември? Отговор: Ако към 31 август не се съставят финансови отчети, фактурата може да се ...

Изисквания за съставител на ГФО

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Бих искала разяснение относно изискванията за съставител на ГФО от лице, което е магистър по специалността „Счетоводство и контрол“ и необходимия стаж от 2 г., посочен в чл. 18 от Закона за счетоводството. Попадат ли в обхвата на понятието „с...

Неправителствени дарения

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: През 2018 г. физическо лице учредява право на строеж на юридическо лице с условие, че след подписване на акт 15 ще му прехвърли безвъзмездно съответните идеални части от земята. През 2019 г. физическото лице прехвърля с нотариален акт идеални...

Още за рентата в земеделието

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

За да осъществяват своята дейност, всички земеделски производители, регистрирани по Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2019 година, с после...

Бизнес комбинации

в. Седмичен законник, бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.

Обединяване на предприятия Създаването на предприятие винаги е с мисълта за добър резултат, за проспериране и развитие, за имуществено и финансово благополучие. Съществува непрекъснат стремеж към разширяване на дейността; обхващане на нови пазари; въ...

Отчитане на несвързани разходи

в. Седмичен законник, бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.

Съпругът ми е собственик на ЕООД - фирма за международен транспорт на стоки. При пътуване по погрешка е направено плащане в чужбина с фирмената дебитна карта. Плащането в магазин през ПОС терминал, следователно на извлечението пише плащане ПОС penny/...

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по извънтрудови правоотношения

в. Седмичен законник, бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.

И при извънтрудовите правоотношения разходите за заплати и разходите за работодателски осигуровки се отчитат по базовите модели, приложими за работещите по трудови правоотношения. За отчитане на разхода за възнаграждение се използва разгледаната вече...

Отстраняване на фундаментални счетоводни грешки

в. Седмичен законник, бр. 43, 25 ноем. - 1 декември 2019 г.

Дружество продава сграда, която не е отразена счетоводно. Преди 12 години е сключен договор със строителна фирма, тя е изпълнила задълженията по договора, сградата е получила разрешение за използване, строителната фирма е издала фактура. Фактурата не...