начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Изкупуване на дружество

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Дружество “Х” (ЕООД) апортира свой актив на стойност 1 млн. лв. в капитала на друго ЕООД. Дружество “У”, в което е извършен апортът, увеличава капитала си с този 1 млн. Дружество “Х” става съсобственик на дружествени дялове в дружество “У”, което впо...

Изготвяне на краен ликвидационен баланс

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Попълват ли се данни в колонката за “предходна година” в изготвяния краен ликвидационен баланс? На поставения кратък въпрос може също да се даде и кратък отговор. Но самото запитване подсказва, че то е породено от някои непълноти и неясноти в действ...

Изкупуване на ЕООД

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Фирма подписва договор със собственик на ЕООД за закупуване на дяловете му и превежда (по банков път) съгласно договора 50 000 лева. Как трябва да се осчетоводи тази сума от фирмата купувач и договорът достатъчно основание ли е за признаване ...

Прехвърляне на правото на собственост на недвижимия имот

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: В счетоводството е представен нотариален акт, с който през 2018 г., ЕООД извършва прехвърляне на свой недвижим имот в изпълнение на задължение (даване вместо изпълнение). Със сделката дружеството прехвърля свой поземлен имот на едноличния соб...

Разходи за незавършено производство

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Фирмата ни се занимава със строително-предприемаческа дейност. Основно строеж на жилищни сгради. След изграждане на жилищна сграда един от апартаментите решава да остави като собствен актив с цел отдаване под наем. До края на миналата година ...

Признаване на приходите от неустойки

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Фирма с основен предмет на дейност „Отглеждане на зърнени и бобови растения“ през 2018 г. получава обезщетение за некачествен посевен материал. Това обезщетение е осчетоводено като друг приход от дейността. За 2018 г фирмата има право на данъ...

Счетоводното признаване на разходите

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Могат ли да се отразят разходи за ел. енергия на нает имот, за които разходи партидите за ползване на ел. енергия и вода не са прехвърлени на наемателя, а са фактурирани на наемодателя, който е физическо лице. Юридическото лице ползва нае...

Съхраняване на счетоводна информация

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Българско дружество, което е ликвидирано и заличено в Търговския регистър, има документация, различна от вече предадената на НОИ, свързана с персонала. Има ли някакво законово задължение за съхранение или последици, ако вече ненужните докумен...

Нов модел на счетоводно отчитане на договорите за консигнация, породено от промените в ЗДДС

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Обикновено промените, свързани с текущото счетоводно отчитане по дадени сделки и стопански процеси, се налагат в резултат на промяна в приложимото счетоводно законодателство. Настоящият материал ще направи едно изключение, тъй като промяната в счетов...

Отчитане на разходите за амортизации

в. Седмичен законник, бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.

Българско дружество има регистриран клон в друга държава членка. Българското дружество прехвърля собствено МПС в клона си. За МПС-то е издаден регистрационен талон на името на клона от държавата, в която е регистриран клонът. Прехвърлянето е направен...

Признаване на ДМА

в. Седмичен законник, бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.

Вчера в счетоводството на фирмата ни постъпва инвойс фактура за закупен ДМА от ЕС през м. 02.2018 г. с  ДДС - 0%, стойност 950 евро, сумата, платена в брой. Как следва да се отрази в дневниците по ДДС и счетоводно през 2019 г.? Закупеният актив, при...

Отчитане на лизинг

в. Седмичен законник, бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.

Може ли да ми помогнете с отчитането на оперативен лизинг по НСС за 2019 г. Изчетох доста неща и вече се обърках. Вече имам един оперативен лизинг и го отчитам като разход за наем, но има промени от 2019 г. за тези, които са по МСФО. Това отнася ли с...

Капитализиране на разходите съгласно изискванията на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

в. Седмичен законник, бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, стартира проект за разширяване на производствения си капацитет. Всички разходи, свързани с проекта (строеж на сграда, закупуване на машини и съоръжения и т.н.), се натруп...

Определяне на цената на придобиване на ДМА съгласно МСС 16

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, стартира проект за разширяване на производствения си капацитет. Всички разходи, свързани с проекта (строеж на сграда, закупуване и монтиране на машини и съоръжения и т.н....

Консолидиран финансов отчет

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Според параграф 5.6 от НСС 27 (нова, ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.), без да се нарушава принципът за последователност на представянето и сравнителна информация (чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството), всяко предприятие майка...