Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Право на строеж, което собственикът на земята предоставя срещу застроена площ от строителя

сп. Български законник, бр. 8 от 2022 г.

Въпрос: Фирма А купува парцел през 2021 г. за 1 000 000 лева, съответно го завежда в сметка 201. През 2022 г. фирма А учредява право на строеж на фирма Б, като запазва за себе си правото на строеж за апартаментите, които ще получи като обезщетение. О...

№ УК-1 от 10.05.2022 г. УКАЗАНИЕ Относно: Счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

сп. Български законник, бр. 7 от 2022 г.

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), с оглед правомощията на министъра на финансите да издава указания по чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП, задължителни за органите на Националната...

Приход от компенсация по решение на МС

сп. Български законник, бр. 7 от 2022 г.

Въпрос: Приходът от компенсация по решение на МС от 20.01.2022 г., отнасящ се за ел. енергия за месец декември 2021 г., включена във фактурата от доставчика на ел. енергия за месец януари 2022 г., към кой период трябва да се признае - декември 2021 г...

Годишен отчет на микропредприятие

сп. Български законник, бр. 7 от 2022 г.

Въпрос: ЕТ „Х“ е нерегистрирана по ЗДДС фирма, с основна дейност „Поддържане и ремонт на битова техника”. Същата попада в групата „Микропредприятия” и не подлежи на финансов одит. През 2021 г. не е регистрирала приходи във връзка с тази дейност. Един...

Отчитане на връщане на стока от клиент

сп. Български законник, бр. 7 от 2022 г.

Въпрос: През ноември 2021 г. наш клиент купува стока и същия месеца я продава на друга фирма - в дневниците по ДДС са включени и покупната, и продажната фактури, отчетен е приходът по 702 и съответно е изписана стоката от 304. И по двете фактури не е...

Сторниране на дублиран запис

сп. Български законник, бр. 7 от 2022 г.

Въпрос: Установихме заприходяване на ДМА в две различни години с два различни номера. Как може да се отпише дублираният номер, след като са начислявани амортизации и в предишния отчетен период? Отговор: Следва да сторнирате дублирания запис, включите...

Отчитане на претенциите за неустойки, лихви и разноски

в. Седмичен законник, бр. 29, 18 - 24 юли 2022 г.

Наш клиент - финансово дружество, което предоставя бързи кредити, ни представи списък с изпълнителни листове за текущата 2021 година. В списъка са посочени колко от присъдените вземания са главници, лихви, неустойки, разноски, адвокатски хонорари, ко...

Апорт на право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 29, 18 - 24 юли 2022 г.

Дружество А закупува земя. Върху част от земята се учредява право за строеж на фотоволтаична централа на стойност N хил. лв. (определена от вещо лице). Това право на строеж на стойност N хил. лв. се апортира в дъщерна фирма Б. Въпросите, които възник...

Отчитане на ремонтите в предприятията

в. Седмичен законник, бр. 27, 4 - 10 юли 2022 г.

На фирма с основен предмет на дейност зърнопроизводство са извършени 2 основни ремонта на трактор (без които тракторът не би могъл да се движи и да извършва съответните мероприятия по обработка). Тракторът е напълно амортизиран, но до момента на повр...

Анулиране на сделка

в. Седмичен законник, бр. 27, 4 - 10 юли 2022 г.

Имаме сключен договор за продажба на стока в България. Направено е авансово плащане. Издадена е фактура. Впоследствие сделката се анулира. Какви са действията? Съгласно чл. 115, ал. 3 от ЗДДС при увеличение на данъчната основа се издава дебитно изве...

Признаване на придобитите транспортни средства

в. Седмичен законник, бр. 27, 4 - 10 юли 2022 г.

Българско дружество ще придобие от ДЗЛ от Нидерландия микробус и лек автомобил, и двете превозни средства са втора употреба. Как е коректно да се осчетоводи придобиването им, след като за микробуса дружеството има право на ползване на данъчен кредит...

№ 26-Т-44 от 08.03.2022 г. Относно: Счетоводното отчитане на маржа при туристическите услуги

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2022 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено писмо с вх. № 26-Т-44/08.02.2022 г., с молба за изразяване на становище във връзка с издадено Съдебно удостоверение на адвокат В…П. – процесуален представител на жалбоподателя „……...

Компенсация, отпусната от Министерството на енергетиката на крайните небитови потребители на електрическа енергия

в. Седмичен законник, бр. 26, 27 юни - 3 юли 2022 г.

Издадена е фактура и ДИ към нея. Във фактурата е записано: Консумирана ел. енергия, Мярка - КВЧ, Количество - 2600 единица, цена 0.30951, стойност 804.73 лв. Такса обслужване - 35 лв. Данъчна основа - 839.73 лв. ДДС - 167.95 лв. Обща стойност 1007.68...

Отчитане на средствата, отпускани за нощувка и за изхранване на бежанците от Украйна

в. Седмичен законник, бр. 25, 20 - 26 юни 2022 г.

Категоризиран в МТ хотел настанява украинци по програмата за хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила у нас в следствие войната в Украйна, която се изплаща на база предоставени данни от ЕСТИ за брой настанени бежанци. 1. Как следва да се о...

Отчитане на текущи разходи

в. Седмичен законник, бр. 25, 20 - 26 юни 2022 г.

Днес в счетоводството беше предоставена фактура за спедиторска услуга от датски доставчик с дата 20.12.2021 г., откогато е и данъчното събитие. Ръководството не е било съгласно с услугата и поради тази причина я е задържало и съответно нито е осчетов...