Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2024 > бр. 2 от 2024 г. > Отчитане на придобити ДМА
сп. Български законник
бр. 2 от 2024 г.

Отчитане на придобити ДМА

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

   Въпрос: Дружество закупува урегулиран поземлен имот, като имотът е закупен със следните подобрения:
- Изградена ограда с портал и с входна пешеходна врата;
- Изграден СОТ и видеонаблюдение;
- Изградена поливна система;
- ПСОВ - 4-6 еж – един брой;
- Временно преместваем обект – будка за охрана-240/400;
- Временно преместваем обект - сглобяемо хале-900/2000;
- Временен преместваем обект - сглобяем метален склад300/1200;
- Изградена интернет инсталация.
Числата са размерите на преместваемите обекти в см. Така са описани в нотариалния акт.
Продажната цена е посочена общо в нотариалния акт. В данъчната оценка е посочено само земя с идентификатор.
Как следва да се осчетоводи закупеният имот - като какъв дълготраен актив? Трябва ли да се отделят временните обекти? На каква база?

   Отговор: Завеждането на един актив в счетоводството на предприятието зависи най-вече от намеренията и вижданията на ръководството на предприятието и от възприетата счетоводна политика.
Ако например дружеството е закупило имота с цел да събори всички временни постройки и на тяхно място да построи например производствена сграда, то тогава считаме, че по така направената покупка дружеството следва да отчете придобиване само на 1 актив – земя. Това следва от разпоредбата на точка 4 от СС 16 Дълготрайни материални активи, съгласно която всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи, а преките разходи включват всички разходи, които са необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му, в т.ч. и разходи за подготовка на обекта.
В случай че закупените активи ще се ползват по предназначение, така, както са придобити, то вие следва да ги заведете като отделни активи със самостоятелен срок на годност. Базата за разпределяне на цената на придобиване на закупените активи следва отново да се определи от ръководството на предприятието и тя може да се основава на справедливите стойности на всеки един от активите или на всякаква друга разумна база, която може да се обоснове (напр. балансовата стойност на активите в предприятието продавач, ако сте продавачът е предприятие). Възможно е да се назначи комисия, която на база приблизителна оценка на справедливите стойности на тези активи да изготви протокол в който да посочи разпределянето на цялата стойност между отделните активи.Статия със свободен достъп