Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г.

в. Седмичен законник, бр. 13, 30 март - 5 април 2020 г.

Затруднявам се при попълване на справка за окончателния размер на осигурителен доход за 2019 г. Образец 2004. От м. 01.2019 до м. 09.2019 г. съм по трудов договор, осигурителният доход за този период е 8806,49 лв. От м. 08.2019 до м. 12.2019 г. съм с...

Договор за управление и конторл

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Управител назначен по ДУК, при който на тримесечие му се начислява допълнителна сума за постигнати добри резултати, следва ли при ...

Правото на ползване на платен годишен отпуск на работника/служителя се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам неизползван отпуск от 2017 г. На 02.05.2018 г. излизам в болничен поради бременност, след което в майчинство - на 31.08.2018 г. ...

№ 20-28-104 от 27.12.2019 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване вх. №20-28-104/16.12.2019 г., с което се поставят въпроси, свързани с данъчното третиране и начисляването на задължителни осигурителни вноски на част от възстановени разходи за транспорт на служители от мес...

№ ЕП-33-00-646 от 01.10.2019 г. Относно: Подаване на данни за осигурените лица по реда на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) чрез Националния осигурителен институт и заведено с вх. №ЕП-33-00-646 от 16.09.2019 г., се поставят въпроси относно подаване на данни по реда на Наредба ...

№ 94-00-217 от 29.10.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на лице, което ще полага труд само в държавата-членка по пребиваване

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи Ваше писмо с вх. № …………../16.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че живеете и работите в Австрия и съгласно ЗДДФЛ сте чуждестранн...

№ 96-00-250 от 22.10.2019 г. Относно: Осигуряване на белгийски гражданин – акционер и член на съвета на директорите на еднолично акционерно дружество в България

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……, с вх. № ………/11.10.2019 г., Ви уведомявам за следното: Описвате следната фактическа обстановка: Белгийски гражданин е акционер и член на съвета на ди...

№ 96-00-264 от 11.11.2019 г. Относно: Осигуряване на собственик и управител на ЕООД

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …….. постъпи Ваше писмо с вх. № ………/28.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че сте собственик и управител на еднолично дружество с ограничена от...

Осигуряване и облагане на пенсионер по граждански договор за счетоводни услуги

в. Седмичен законник, бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Граждански договор на пенсионер за счетоводни услуги без други доходи, получени на друго основание за месеци ноември и декември. 1. Месец ноември е начислена и платена по договор сума в размер на 100 лв. Сумата, намалена с 25% НПР, е 75 лв., под МРЗ ...

Коментар на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в. Седмичен законник, бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е издадена от министъра на финансите (обн. ...

Осигурителни вноски за положен личен труд в ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.

Осигурявам се като СОЛ на минимален праг за дейност от свободна професия. Като собственик на ЕООД ще извършвам личен труд във фирмата Въпросите са ми следните: 1. Трябва ли да внасям осигуровки върху дохода ми от личен труд в ЕООД? 2. Трябва ли да по...

Размер на добавките от пенсията на починал съпруг

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Може ли сбор на личната пенсия за стаж и възраст и добавка за починалия съпруг да надвишава максималния размер на пенсията 1200 лв...

Правила за определяне на индивидуалния коефициент и размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Родена съм през месец март 1962 г. Работя като директор на училище. Към 01.01.2020 г. имам 34 г. 9 м. общ стаж и 27 г. 3 м. педагогич...

№ 94-00-220 от 29.10.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.……, с вх. № ………../17.10.19 г., Ви уведомявам за следното: Описвате следната фактическа обстановка по два казуса: Казус 1: През месец февруари 2019 г. раб...

№ 96-00-269 от 07.11.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Ваше писмо с вх. № …………../31.10.19 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че във връзка с разширяване на дейността на представляваното от Вас ...