начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Грешки, допускани в електронния обмен на данни във връзка с изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са грешките, допускани в електронния обмен на данни във връзка с изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност? Паричните обезщетения...

Попълване на удостоверение № 9 в случаите, в които има застъпване в периода на издадените болнични листове

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г.

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Как следва да се попълни удостоверение № 9 в случаите, в които има застъпване в периода на издадените болнични листове? Когато болничните листове със застъпващи се пери...

Документи, които се подават за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г.

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Какви документи се подават за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица? Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по обра...

Няма пречка по време на отпуска за отглеждане на малко дете осигуреното лице да започне работа по трудов договор за допълнителен труд

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2018 г.

Въпрос: Служителка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст в качеството си на баба на детето, сключва втори трудов договор със същия работодател за работа през определени дни от месеца (събота и неделя). Има ли п...

Доходът от изплатен дивидент на собственик на фирма следва да се включи в брутния му доход

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2018 г.

Въпрос: Следва ли доходът от изплатен дивидент на собственик на фирма да се включи в брутния му доход при издаване на бележка за помощи за детски? Отговор: Съгласно Закона за семейните помощи за деца за 2017 г. и правилника за прилагането му правото...

Осигуряване на гръцки гражданин, работещ в България

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2018 г.

Въпрос: Гръцки гражданин работи по краткосрочен трудов договор в България от 13.05.2014 г. до 05.06.2014 г. (двадесет и три дни). Осигурява се по издаден от НАП служебен номер. На 18.06.2015 г. същият гръцки гражданин започва отново работа по трудов ...

Осигуряване на работници, командировани в чужбина

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2018 г.

Въпрос: Как следва да се осигуряват работниците и в коя държава, ако ТД на НАП е отказала издаване на А1 на командироващото предприятие? Как и къде следва да се осигуряват работниците, командировани в чужбина в рамките на предоставяне на услуги, ако ...

Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово правоотношение

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2018 г.

Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов договор, като по първия в друга фирма се осигурява на максимума. При нас получава възнаграждение, на което удържаме само ДОД и в Декларация обр.1 в т. 16.4 посочваме дните без осигурителни вноски, зачетени ...

Осигурителен доход и задължителни осигурителни вноски за 2018 г.

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2018 г.

От началото на 2018 г. са в сила измененията и допълненията в законодателството, свързано със задължителните осигурителени вноски и осигурителния доход, върху който трябва да се внасят. Промените са направени със ЗБДОО за 2018 г. и Кодекса за социалн...

№ 24-39-139 от 07.11.2017 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на служител, осигурен по специалната схема за социална сигурност на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2018 г.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Г-н …………………… е служител на ЕИФ от 16.01.2011 г. Към запитването прилага копия от документи за трудови правоотношения с ЕИФ, документи за ЕИФ като институция със специален статут на ЕС, документ...

Осигурителни плащания на НОИ през 2018 г.

в. Седмичен законник, бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.

В Закона за бюджета на ДОО (ЗБДОО) за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.) и с промените в КСО са заложени някои от плащанията през 2018 година. 1. В чл. 10 от ЗБДОО за 2018 г. е определен минимален размер на на пенсията за осигурителен стаж и възра...

Административни услуги, които НОИ предоставя по електронен път

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Елка Атанасова, н-к отдел в НОИ, отговарят на въпроса: Кои са административните услуги, които НОИ предоставя по електронен път? Административните услуги, които НОИ предоставя, са: - Подаване на заявление за и...

Осигурителни вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава-членка на ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са задълженията за осигурително вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава-членк...

№ 94-00-126 от 21.08.2017 г. Относно: Осигуряване на едноличен собственик на капитала на две търговски дружества (ЕООД), вписан като управител на дружествата, упражняващ единствено трудова дейност с личен труд в тях

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив с вх. № ……… от 10.08.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен собственик на капитала на „ВК“ ЕООД ...

Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване

в. Седмичен законник, бр. 46, 18 - 24 декември 2017 г.

Българска фирма е сключила граждански (консултантски) договор със самоосигуряващо се лице от Украйна (private entrepreneurial), същото лице е предоставило удостоверение за внесени осигурителни вноски в Украйна. Работата по гражданския договор ще се и...