Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на бразилски гражданин, собственик и управител на ЕООД

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: Дружеството е регистрирано съгласно българското законодателство, като ЕООД. Едноличен собственик на капитала е гражданин на Бразилия. От 2022 г. той е местно лице за данъчни цели и има издаден ЕГН. Като управител на дружеството в Агенцията по вписванията към ТР е добавена...

Осигуряване на управител в дружество

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: По какъв начин следва да се осигурява управител при следната фактическа обстановка: Лицето е осигурено на максимален осигурителен доход по трудов договор на длъжност управител в собствено дружество. 1. Същото лице е управител на друго дружество. Обстоятелството е вписано ...

Зачитане на трудов стаж на майка при пенсиониране

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: Работих по срочен трудов договор по заместване от 05.1980 г. Преди връщането на титуляря на 01.05.1981 г. раждам и излизам в болничен и последващ платен отпуск по майчинство. На 26.11.1981 г. съм уволнена поради завръщане на титуляря и не съм се регистрирала на бюрото по ...

Осигуряване на лице, работещо по ДУК и на трудов договор

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: ООД е с двама собственици - физическо лице и друго дружество и управител. Дружеството сменя управителя (вписва се промяната в ТР). Лицето, което става управител, има вече сключен трудов договор със същото дружество на длъжност “тракторист“, като продължава да изпълнява тр...

Отпуск за отглеждане на дете до 8 години на самоосигуряващ се съдружник в ООД

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: СОЛ, съдружник в ООД, се самоосигурява в него. Вписан е и като управител на същото дружество в Агенция по вписванията. Иска да използва 2 месеца отпуск за отглеждане на дете до 8 години. Отговаря на всички изисквания за това. Трябва ли да се прекрати самоосигуряването за ...

Попълване на справката за размера на осигурителния доход от физическо лице, работещо по трудов договор, което е получило доходи от продажби чрез електронни платформи, но не е регистрирано като търговец

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: През 2022 г. физическо лице работи по трудово правоотношение с осигурителен доход в размер на 1600 лв. От 1 март 2022 г. започва да извършва продажби на стоки чрез електронни платформи и сайтове, от които е реализирало доход в размер на 12 000 лв., но не е регистрирано в ...

Определяне на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице, упражнявало трудова дейност като едноличен търговец и съдружник в ООД, а в качеството си на едноличен търговец е извършвало и дейност като регистриран земеделски стопанин

в. Седмичен законник, бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.

Самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност на различни основания: като едноличен търговец и като съдружник в ООД. В качеството си на едноличен търговец има регистрация и като земеделски стопанин. За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. лицето е внасяло авансово оси...

Осигуровки като самоосигуряващо се лице

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Момиче преподава уроци чрез онлайн платформа на “X” ООД, за което получава възнаграждение. Потребителите на платформата плащат на “X” определена сума, която е предварително договорена. “X”, след удържане...

№ М-24-38-52 от 12.09.2023 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство за лице, осъществяващо дейност в България и в Германия

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте българска гражданка, но от 27 години живеете в Германия и сте осигурена по немското законодателство. Твърдите, че като собствени...

№ М-24-39-104 от 19.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №…..., e изложена следната фактическа обстановка: Прекратено е трудово правоотношение между г-жа …. и нейния работодател, считано от 26.02.2019 г. на основание...

Авансови осигурителни вноски за земеделски производител, който извършва и продажби на стоки чрез електронни платформи и сайтове

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

Самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като регистриран земеделски стопанин, внася авансово осигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход, определен с чл. 9, т. 1 и 2 от ЗБДОО за 2021 г. - 420 лв. От 1 март 2021 г. започва да извършва продажби н...

Вписване в трудовата книжка на стажа при работа при непълно работно време

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

Наш служител е работил, в периода от 26.08.2009 г. до 30.11.2015 г. на 8 часов работен ден. Трудовият и осигурителният стаж са равни - 6 г. 3 м. и 4 дни. От 01.12.2015 г. лицето е предназначено на същата длъжност на 2 часа работен ден. Трудовият му договор ще бъде прекратен на 0...

Зачитане на труд, положен в Германия, при пенсиониране в България

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

Български гражданин пред пенсиониране е положил труд в Германия в немска фирма като шофьор на тир над 12 тона. В Германия няма категоризиране на труда както тука, водили са го 3 категория. Въпросът ми е ще признаят ли в България 2-ра категория труд при пенсиониране за стажа в Гер...

Осигуряване на собственика на капитала на юридическо лице

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2023 г.

Юридическо лице “Х” се представлява от Управител, който е собственик на капитала на юридическо лице “У”, което е един от съдружниците на юридическо лице “Х”. Въпросният Управител е осигурен на максимален осигурителен доход по ДУК в юридическо лице “У”. Поради драстично намаляване...

№ М-94-К-333 от 28.07.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при наемане в България на гражданин на Латвия и гражданка на Фиджи

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-94-К-333/10.07.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: Български клон на чуждестранно юридическо лице наема работник, гражданин на Латвия ...

№ М-26-Б-418 от 04.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на гражданин на Молдова и граждани на Египет и Шри Ланка

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

Във Ваше писмо с вх. №….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество наема на срочен трудов договор лице, гражданин на Молдова, с разрешение за сезонна заетост в рамките на 90 дни от ...

№ М-94-В-815 от 08.08.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

Във Ваше писмо, постъпило с вх. №М-94-В-815 от 18.07.2023 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте гражданин на Италия с постоянно пребиваване на територията на Република България. От 01.04.20...

№ 94-00-77 от 10.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-77/10.07.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Изградили сте и сте регистрирали при спазване на всички изисквания от ЕВН фотоволтаична централа от панели с обща мощност 15...

Осигурителни аспекти при прекъсване на командироването в държава - членка на ЕС

в. Седмичен законник, бр. 39, 30 октомври - 5 ноември 2023 г.

Работник е командирован в държава, членка на ЕС (Белгия), като за този период има издадено удостоверение А1 за приложимото българско осигурително законодателство за периода на командировката, която е 6 месеца. Командированото лице за периода, през който действа формулярът, следва...

№ М-24-39-87 от 26.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № М-24-39-87/09.05.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: ……………..“ КЧТ, „С…“ ЕООД и „К..“ ЕООД (компаниите), представлявани от едно и също лиц...

Осигурителни аспекти при командироване на собственик на ЕООД за извършване на услуга в Белгия

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Българско дружество - ЕООД, има нает офис в България. Самоосигуряващото се лице – собственик на ЕООД, е започнал дейност през м.август 2023 г. и се осигурява върху минималния осигурителен доход. Фирмата има издадени фактури за извършени компютърни услуги в България, които...

Осигуряване на лице, извършващо услуги по граждански договори с български и чуждестранни възложители, на което предстои подписване на трудов договор с немски работодател

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Физическо лице се е регистрирало като свободна професия и упражнява трудова дейност в България в сферата на компютърните услуги. Извършва услуги по граждански договори с български и с чуждестранни възложители. Предстои му да сключи трудов договор по немското законодателст...

Осигуряване на българско физическо лице, работещо в Германия

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българско дружество има договори с немски клиенти за обгрижване на възрастни хора и почистване на домовете им в Германия. Фирмата ще сключи граждански договори с българи по Закона за задълженията и догов...

№ М-24-38-44 от 03.08.2023 г. Относно: Осигуряване на нещатен сътрудник

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

Във Ваше писмо, с вх. № М-24-38-44 от 29.06.2023 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: През 2022 г. физическо лице извършва трудова дейност като нещатен сътрудник по договор с възложител (народният...

№ 33-00-330 от 28.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

Във Ваше писмено запитване с вх. №33-00-330 от 14.07.2023 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Предстои Ви заминаване за Република Сърбия за период от 4 години на основание чл. 77 от Закона за ди...

№ 94-00-79 от 13.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

Изложена е следната фактическа обстановка: Дъщеря Ви ……… с ЛНЧ ……, е на 14 години и е с постоянно пребиваване в Република България. Тя е ученичка в България и досега не е имало проблем със здравния й статус. От личния лекар сте разбрала, че тя е „извън системата на здравно осигур...

Осигуряване на съдружник в ООД, получаващ възнаграждение за личен труд

в. Седмичен законник, бр. 37, 16 - 22 октомври 2023 г.

Съдружник в ООД, който е самоосигуряващо се лице и се осигурява през дружеството с протокол на Общото събрание, е взето решение ежемесечно на този съдружник да се изплаща възнаграждение за личен труд в дружеството в размер на 1700 лв. Съдружникът се самоосигурява върху тази сума ...

Осигуряване на съдружник в ООД, който е пенсионер

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2023 г.

Съдружник в ООД “У”, пенсионер от 2017 г., работи на трудов договор в ООД-то "У“. Размерът на пенсията му към 01.07.2023 г. е в размер 2244,23 лв. По трудов договор през 2023 г. лицето се осигурява в/у 2820,40 лв. На 14.06.2019 г. лицето е подало в НОИ заявление за ежегодно преиз...

Здравно и социално осигуряване на сръбска гражданка и децата ѝ, преместили се в България от Германия

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2023 г.

Сръбска гражданка е работила и се е осигурявала в Германия. Преместила се е да живее в България, като от ОД на МВР й е издадено разрешение за продължително пребиваване със срок до една година. Възнамерява да започне работа в България. Каква е възможността тя и децата й, които са ...

Определянето на длъжностите, които отговарят на условията за втора категория труд е в компетенциите на НОИ

сп. Български законник, бр. 10 от 2023 г.

Въпрос: Фирмата ни е с дейност строителство на сгради. Наш служител на възраст 62 навършени години предстои скоро да се пенсионира. През периода март 1987 г. е работил в друго строително предприятие, а именно в СМК - СП-2 гр. Стара Загора, с професия „Организатор производство“, а...

Осигуряване на адвокат в собствено ЕООД

сп. Български законник, бр. 10 от 2023 г.

Въпрос: В случай че адвокат, упражняващ дейност като свободна професия, регистрира собствено еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) – търговец по смисъла на ТЗ (въпросът не е свързан с участието на адвокат в еднолично адвокатско дружество по смисъла на чл. 57 от Зако...

Осигуряване на лице, работещо по трудов и по граждански договор

сп. Български законник, бр. 10 от 2023 г.

Въпрос: Имаме сключен граждански договор с лице, което е на трудов договор към друга фирма. Договорът е за изготвяне на проект в рамките на един месец, сумата на възнаграждението след нормативно признатите разходи е над максималния месечен осигурителен доход е 3400 лв., съответно...

Поредност при внасяне на осигурителните вноски за лицата, които полагат труд на различни основания

сп. Български законник, бр. 10 от 2023 г.

Въпрос: Имаме фирма „А“ ООД с двама собственици. Фирмата започва дейност от декември 2022 г. В момента и двамата собственици се осигуряват във фирма „А“ на трудов договор на 2 часа с 200 лв заплата. Единият от собствениците има и друга фирма „Б“, в която е на ДУК и е осигурен над...

№ М-24-39-97 от 14.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Кодекса за социалното осигуряване (КСО) по отношение на социална придобивка – ваучери за храна

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2023 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност, заведено с вх. №М-24-39-97/17.05.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „Б….В“ ЕООД е местно юридическо лице, което предвижда да предостави ваучер...

№ 94-О-38 от 15.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение чуждите граждани, на които е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2023 г.

Във Ваши писмени запитвания, постъпили чрез Системата за сигурно електронно връчване в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведени с вх. №94-О-38 от 22.05.2023 г. и №32-00-44 от 22.05.2023 г. с вх. №М-26-Д-174 от 24.02.2023 г. по описа на Цент...

№ М-24-39-58 от 08.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с предоставяне на достъп до платформа за подпомагане на служители

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2023 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-58/23.03.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: А. Дейност на дружеството: Дружеството оперира в бизнеса с търговия на дребно на бързооборотни стоки чрез мрежата си от магазини в...

Осигурителни вноски и осигурителен доход за лица, извършващи електронна търговия и корекция на ГДД по ЗДДФЛ за 2022 г.

в. Седмичен законник, бр. 33, 18 - 24 септември 2023 г.

През 2022 г. физическо лице работи по трудово правоотношение с възнаграждение в размер на 1600 лв. От 1 март 2022 г. е започнало да извършва системно продажби на стоки чрез електронни платформи и сайтове, от които е реализирало доход в размер на 12 000 лв. за 2022 г., но няма рег...

Осигуровки и данъци на самоосигуряващо се лице - земеделски стопанин

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2023 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Жена се е регистрирала като самоосигуряващо се лице - земеделски стопанин, и е избирала да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Като регистри...

№ М-24-39-105 от 04.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на служител, който ще извършва дейността си от Румъния и от България

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2023 г.

Във Ваше писмо, с вх. №… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Служител, работещ на трудов договор във „…“ ЕООД, притежаващ двойно гражданство (българско и унгарско), ще бъде преместен и назначен на о...

Право на бащата на парично обезщетение за бременност и раждане за остатъка от отпуска до 410 дни

в. Седмичен законник, бр. 32, 11 - 17 септември 2023 г.

Българска гражданка се е осигурявала по българското законодателство до 21.06.2021 г. включително. От 22.06.2021 г. постъпва на работа в Световната банка. Понастоящем е в платен отпуск по майчинство като социално осигурено лице по американското законодателство. Детето още не е нав...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице, получаващо възнаграждения за личен труд

в. Седмичен законник, бр. 32, 11 - 17 септември 2023 г.

Собственик на ЕООД с предмет на дейност “Операции с недвижими имоти” се осигурява в дружеството си като СОЛ (с код “12”) на минималния ОД - 710.00лв. (до 31. 07.2023г.), а от 01.08.2023 г. - на 780,00 лв. Съгласно регистрацията на дружеството в ТР - “Дружеството се управлява и пр...

Осигурителни вноски при хипотеза на едновременна трудова заетост като наето лице в Германия и като самостоятелно заето лице в България

в. Седмичен законник, бр. 31, 4 - 10 септември 2023 г.

Физическо лице е изградило фотоволтаична централа и продава електроенергия по сключен от него договор с фирма за изкупуването й. Същевременно упражнява трудова дейност като наето лице в Германия. Какви осигурителни вноски се дължат за тази дейност? Продажбата на електроенергия, ...

№ 20-00-100 от 02.08.2023 r. ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66, 01.08.2023 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66, 01.08.2023 г.)

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: 1. Закон за бюджета на държавното обще...

Парично обезщетение за бременност и раждане на лице, работещо по ТД и като свободна професия

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Въпрос: Българско физическо лице работи по трудов договор и е осигурявано по ТД на максимален осигурителен доход. Освен това лицето е регистрирано като свободна професия и е подадена Окд5 за осигуряване за всички осигурителни рискове. Всеки месец за работата като свободна професи...

Пенсиониране на самоосигуряващо се лице

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице - мъж - едноличен търговец към 29.06.2022 година е навършил възраст за пенсиониране, но няма необходимият стаж от 39 години и 2 месеца - липсват 1 година и 1 месец. Лицето желае да получава пълният размер на пенсията и по тази причина продължава да...

Изчисляване на обезщетения на лице, работило за чуждестранна фирма

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Въпрос: Физическо лице, български гражданин, постоянно живее и работи в България, с непрекъснат трудов и осигурителен стаж, освободен е от работа в началото на месец януари 2023 г. От 09.01.2023 г. до 14.04.2023 г. включително работи в Ирландия за ирландска фирма, с признати осиг...

Законът за бюджета на ДОО за 2023 г.

сп. Български законник, бр. 9 от 2023 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. е обнародван в ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г., и е в сила от 01.08.2023 г. В разработването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2023 г. са заложени следните политики по приходите и разходит...

Осигуряване и данъчно облагане на лице, извършващо стопанска дейност като свободна професия

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2023 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственик на зъболекарски кабинет не работи лично, а дейността се извършва от наети на трудов договор хора. Собственикът не извършва трудова дейност в зъболекарския кабинет. Но при проверка на НОИ на со...

№ 3-830 от 20.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство от физическо лице, което действа в качеството на работодател и осигурител, съответно осигуряващ

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2023 г.

Според изложеното в запитването физическо лице е майка на две деца, които не посещават детски заведения. Желае да наемете на работа майка си на трудов договор като детегледачка на 8 часа на ден, 5 дни в седмицата. Физическото лице има доход само от трудово правоотношение. Във вр...

№ 94-00-68 от 11.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-68/11.05.2023 г. Допълнително по телефон е уточнено, че поставяте въпроси от името на Вашата майка. С писмо вх. № 94-00-68#1/23.05.2023 г. представяте и пълномощно. Излагате следната ф...

№ 94-Н-361 от 19.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009)

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2023 г.

Във Ваше писмо, с вх. №…… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: От м. февруари 2020 г. преподавате уроци онлайн във Франция и от тогава и до момента плащате осигурителни вноски като самоосигуряващо се...

Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2023 г.

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2023 г.

Вижте таблицата в приложения PDF файл: [[table_1]]...

№ 94-Я-46 от 28.04.2023 г. ОТНОСНО: Осигуряване и данъчно облагане за труд, полаган в България за работодател, установен в Обединеното кралство

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2023 г.

Във Ваше писмо с вх. №…. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Лице, назначено по трудов договор от британска компания извършва трудова дейност като програмист. Трудовите си задължения извършва чрез ...

Данъчно облагане и осигуряване на професионален домоуправител

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2023 г.

Фирма е с предмет на дейност професионален домоуправител. Едноличният собственик на капитала работи сам. Входовете, които обслужва, изискват почистване. Досега практиката е плащане по граждански договор, като в него за възложител се посочва фирмата домоуправител, изрично се подче...

Отразяване на обезщетението по чл. 222, ал. 1 в декларации обр. 1 и 6

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2023 г.

Как се начислява и отчита обезщетение по чл. 222, ал. 1, какви осигуровки и данъци се начисляват, по-специално къде се посочват дните в обезщетение в декларация 1, признава ли се времето за трудов стаж? Съгласно чл. 1, ал. 8, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и...

Осигуряване на руски гражданин, който постоянно живее в България и има отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст от Руската федерация

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2023 г.

Руска гражданка, която постоянно живее в България, има отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст от Руската федерация. Не упражнява трудова дейност в България. След като е пенсионер по руското законодателство, дължи ли здравноосигурителни вноски в България? В случай че запо...

Приложимо осигурително законодателство при командировка в страна от ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2023 г.

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата “X” извършва по договор, като подизпълнител, услуги с място на изпълнение в Германия. Предоставяните услуги са отстраняване на щети по каросерии на автомобили вследствие на градушка. За целта сл...

№ М-24-39-87 от 26.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2023 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № М-24-39-87/09.05.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: ……………..“ КЧТ, „С…“ ЕООД и „К..“ ЕООД (компаниите), представлявани от едно и също лиц...

№ М-24-39-63 от 15.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2023 г.

Във Ваше писмо, постъпило с вх. № … г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Служителите на „…“ АД и филиалите му („…“ ЕАД, „…“ ЕАД и „…“ АД) получават право да закупят акции на … SA Белгия по пазарни...

№ М-24-39-80 от 09.05.2023 г. ОТНОСНО: Задължително социално и здравно осигуряване за труд, полаган в България за работодател, установен в Обединеното кралство

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2023 г.

Във Ваше писмо с вх. №……. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: През изминалата година и към настоящия момент работите по трудов договор за британска дружество като пребивавате и извършвате трудова дей...