начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на управител на ЕООД

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е и негов управител. Той извършва цялата дейност сам и не си е определил възнаграждение. Дейността включва ...

№ 20-00-111 от 13.07.2020 г. Относно: Попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н- 13) във връзка с измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (Обн. ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

Във връзка с прилагане на Наредба № Н-13 с оглед измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното становище: С...

Определяне на осигурителния доход при ползвани болнични

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Лице на трудов договор е назначено на 12 000 лв. работна заплата и съответно клас 0,6% - 72 лв. Има представен ТЕЛК с 70% и месечната му данъчна основа се намалява с 660 лв. данъчно облекчение. През месец юни 2020 г. излиза в болнични и има отработен...

Изплащане на обезщетения за безработица на лица, работещи по трудов и по граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.

Получавам обезщетение по чл. 54б, ал. 1 от КСО, със срок до 23.09.2020 г. Кандидатствах за работа на няколко места. Единият работодател ми се обади, като ми предложи да започна работа на граждански договор. aДруг работодател също ми се обади с възмож...

Формиране на трудовото възнаграждение и включените елементи в него

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как да се прилага изискването за "трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за януари 2020 г.", имайки предвид че има разлика в компонентите, които формират двете сум...

№ М-26-С-297 от 08.04.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-С-297 от 20.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с обявеното извънредно положение в страната фирми, на които извър...

№ 26-Д-327 от 25.03.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №26-Д-327/06.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Търговско дружество е сключило с ученици трудови договори с условие за обучение по...

№ М-26-С-334 от 23.04.2020 г. Относно: Зачитането на осигурителен стаж при непълно работно време, въведено по време на извънредното положение

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-26-С-334/14.04.2020 г. е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ със заповед работодателят е въвел непълно...

№ М-94-В-461 от 23.04.2020 г. Относно: Прилагане на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-94-В-461/14.04.2020 г. е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ работодателят е въвел непълно работно вре...

№ 94-П-211 от 10.04.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 1, ал. 6 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №94-П-211/23.03.2020 г, е изложена следната фактическа обстановка: Като самоосигуряващо се лице извършвате трудова дейност и се осигуряв...

Промени в Постановление № 55 на Министерския съвет относно осигуряването

в. Седмичен законник, бр. 28, 13 - 19 юли 2020 г.

Промяната в Поста-новлението № 55 на МС се отнася до изплащане на трудовото възнаграждение и внасянето на осигурителните вноски при изплащане на компенсации. Постановлението влиза в сила от 14 май 2020 г., като разпоредбите му се прилагат и за работо...

Зачитане на трудов и осигурителен стаж на лицата, работили при непълно работно време

в. Седмичен законник, бр. 26, 29 юни - 5 юли 2020 г.

Правилно ли разбирам следния казус по прилагане на ПМС 55/31.03.2020 и указанията по прилагането му. В нашето предприятие двама служители са с допълнителни споразумения за преминаване на 4-часов работен ден, всички останали са в престой. Подали сме с...

№ М-24-36-20 от 17.03.2020 г. Относно: Приложение на Регламентите за координация на системите за социална сигурност

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. М-24-36-20 от 09.03.2020 г., е посочена следната фактическа обстановка: Български гражданин живее във Великобритания и е регистриран кат...

№ М-94-М-415 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

По повод Ваше писмо, заведено с вх. № М-94-М-415 от 21.02.2020 г. в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), Ви уведомявам следното: Във връзка с кандидатстването Ви за започване на стопанска дейност като физическо лице ...

№ ЕП-63-00-1 от 02.03.2020 г. Относно: Провеждане на държавното обществено осигуряване на общинските съветници и председателите на общински съвети

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

За да възникне задължение за социално осигуряване е достатъчно лицето да извършва трудова дейност по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основание за това е разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от КСО, съгласно която осигуряването възниква от ...