начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Задължения на работодателя и правата на осигурените при трудова злополука и професионална болест

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 6-7 от 2017 г. Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя и правата на осигурените при трудова злополука и професионална болест? Осигуряването за трудова злополука и професионална болест ...

Особености при изплащането на обезщетение от работодател при пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при изплащането на обезщетение от работодател при пенсиониране? Когато са изпълнени изискванията за придобиване право на пенсия за о...

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ

в. Седмичен законник, бр. 29, 24 - 30 юли 2017 г.

Служителка е назначена на 02.04.2007 г. Придобива и упражнява правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 01.07.2016 г., но без да прекратява трудовото си правоотношение. Ако служителката прекрати трудовия си договор на 03.04.2017 г., какв...

Граждански договор със самоосигуряващо се лице

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Имаме сключен граждански договор със самоосигуряващо се лице и не правим осигуряване за него. В последствие се ра...

Годишно изравняване на данъка върху дохода и осигурителните вноски на самооосигуряващо се лице

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.

В бр. 6-7 от 2017 г. ан сп. "Счетоводство+“ Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД през 2016 г. се осигурява на избран осигурителен доход 420 лв. Осигурен е само в неговото ЕООД, няма трудови правоот...

Последни изменения и допълнения в НПОПДОО

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са последните изменения и допълнения в НПОПДОО? Изменението в чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „в", където са изброени видовете парични обезщетения, които се ...

№ 1-ИТ-00-23 от 17.03.2017 г. Относно: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Кодекса за социално осигуряване/КСО/

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2017 г.

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” ….. с вх.№……….2017 г. е описана следната фактическа обстановка: Назначения персонал в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост/ПГССЛП/ ползва...

Годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от закона за доходите на починали лица може да се подава от наследниците

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2017 г.

Въпрос: Лице, упражняващо свободна професия като частен съдебен изпълнител (ЧСИ) и регистрирано по ЗДДС, почина на 07.02.2017 г. За календарната 2016 г. ЧСИ е упражнявал дейност има декларирани и внесени авансово осигурителни вноски върху годишен оси...

Изплащане на обезщетение при условия, определени в чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2017 г.

Въпрос: Касае се за майка, която е в отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ и получава обезщетение при бременност и раждане от 135 до 410 дни по чл. 50 ал. 1 от КСО. Детето е на 10 месеца и в скоро време ще посещава детска ясла. Необходими ли са някакви стъп...

Промени в наредбите по прилагането на КСО

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2017 г.

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Промените са публикувани в ДВ, бр. 28 от 4 април 2017 г., и са в сила от 1 януари 2017 г. От 1 януари 2017 г. е в сила промяната на чл. 60 от Кодекса за социално оси...

Получаване на парично обезщетение за майчинство от лице, което работи по граждански договор през този период

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Може ли самоосигуряващо се лице, което получава парично обезщетение за майчинство, да работи по граждански договор през този период и да получава паричното си обезщетение? Имали ...

Осигуряване на европейските граждани, когато полагат труда си едновременно на територията на повече от една държава членка на ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Как се осигуряват европейските граждани, когато полагат труда си едновременно на територията на повече от една държава членка на ЕС? За да се установи дали за дадено лице - работник/самоосигуряващо се лице в ...

Обезщетения от ДОО при осигуряване на максималния осигурителен доход

в. Седмичен законник, бр. 26, 3 - 9 юли 2017 г.

Лице работи на два трудови договора, всеки от които на 4 часа на ден. По първия трудов договор лицето се осигурява на 2600,00 лв., а по втория на 600,00 лв. Как ще се изчисли майчинството, в случай че 2 г. назад се вземат тези суми предвид? Осигурит...

Принципни положения, отнасящи се за самоосигуряващите се лица

в. Седмичен законник, бр. 25, 26 юни - 2 юли 2017 г.

Собственикът на ЕООД се осигурява като самоосигуряващо се лице и получава доходи от личен труд (420 лв на месец). Има ли възможност собственикът да излезе в платен или неплатен отпуск, аналогично на лицата, назначени на трудов договор? Ако да, при  и...

Някои въпроси за семейните обезщетения в Европейския съюз

в. Седмичен законник, бр. 25, 26 юни - 2 юли 2017 г.

Семейните обезщетения са регламентирани в чл. 67-68 от Регламент 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване и чл. 58-60 от Регламент 987/2009 на Европейския парламент и на...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017