начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на управител и съдружници в ООД

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Водим фирма “Х” ЕООД, която през месец септември се преобразува в “Х” ООД с управител Д.Г.Н. и съдружници: 1. Д. Г. Н.; 2. К. Д. Н.; 3. Г.Т. Н. и 4. ЕТ “Х”. Кого трябва да осигурявам по договор за управление и кого като самоосигуряващо се лице? Осиг...

Парично обезщетение за безработица

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: На 07.12.2015 г. започвам да взимам парично обезщетение за безработица, което трябва да продължи 4 месеца, съответно до 06.04.2016 г. ...

Право на осигурена майка да получава парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечната му възраст за остатъка до 410 дни и правото на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване 2-годишната му възраст

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: По майчинство съм и детето ми е прието в детска ясла. Трябва да започне да посещава от 14.11.2019 г.(на 11 месеца ще е). 1. До кога им...

№ 20-31-18 от 09.10.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……./26.09.2019 г., Ви уведомявам следното: Във връзка с изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособнос...

№ 94-00-184 от 19.08.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-184/13.08.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Към настоящия момент сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, като изв...

Придобиване на доход от трудово правоотношение в чужбина

в. Седмичен законник, бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.

Норвежка фирма иска да назначи управителя ни на трудов договор по един европейски проект. Управителят ни ще работи дистанционно и центърът на жизнените интереси ще е в България. Той не прекратява ДУК с нашата фирма, на която е управител. Осигурен е н...

Болничен лист на лице, назначено по договор за управление в другата фирма

в. Седмичен законник, бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.

Имаме лице, което е назначено по трудов договор в една фирма и в друга е назначено по договор за управление. Същото лице има представен болничен лист. Трябва ли да отразявам болничния лист на лицето, където е назначено по договор за управление в друг...

Отразяване на неплатен отпуск над 30 дни в декларация образец 1

в. Седмичен законник, бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.

Съгласно чл. 54 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в сила от 23.05.2017 г., сезонните работници (с трудов договор по чл. 114 и работят по трудово правоотношение за неопределено време) имат право на неплатен отпуск до 60 дни в едн...

№ 94-00-184/19.08.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-184/13.08.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Към настоящия момент сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, като изв...

Осигуряване на собственик на ЕООД, живеещ в Канада

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: ЕООД, което беше с прекъсната дейност, сключва договор за отдаване на собствен стопански обект под наем. Следва, че дружеството възобновява дейност, като тя се състои от приход от една фактура за наем на месец. Собственикът на ЕООД пребивава ...

Кандидатстване по мерки за насърчаване на заетостта

в. Главен счетоводител, бр. 22, 15 - 30 ноември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" отговарят на въпроса: Исках да кандидатствам за еднократна помощ за започване на нов бизнес в гр. Девин, но от Агенцията по заетостта ми отговориха, че парите, пре...

№ 94-00-185 от 27.08.2019 г. Относно: Третиране на дейността на фирма, съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

в. Главен счетоводител, бр. 22, 15 - 30 ноември 2019 г.

В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на САЩ,...

Осигуряване на собственик на ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.

Фирма ЕООД (аптека) преди години по изискване на здравната каса, за да издадат лиценз за търговия с лекарства, искаха да има сключен трудов договор с работник (магистър фармацевт), тъй като собственикът и управител на фирмата е магистър фармацевт, ни...

Осигурителни вноски на земеделски производител

в. Седмичен законник, бр. 43, 25 ноем. - 1 декември 2019 г.

Земеделски производител - физическо лице, има нает на работа работник. Може ли в платежното нареждане за осигурителните вноски те да се впишат като сборна сума, тъй като ЕГН на земеделския производител съвпада с кода по БУЛСТАТ? Аз считам, че може о...

Прекратяване на трудов договор от служителка в майчинство

в. Седмичен законник, бр. 43, 25 ноем. - 1 декември 2019 г.

Жена с трудов договор към 08.10.2019 г. е в майчинство. На 24.01.2020 г. детето навършва 2 години. Може ли преди двете години да прекрати трудовия договор, без прекъсване в осигуряването, за да упражнява дейност като самоосигуряващо се лице в ЕООД и...