начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Изплащане на парично обезщетение за безработица

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Осигурено лице съм по трудов договор. Имам регистрирано ЕООД, което не извършва дейност от 01.01.2020 г., за което е подадена декларация за спиране на дейност в НАП. Има вероятност да бъде прекратено трудовото ми правоотношение. Ще имам ли пр...

Здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, което е пенсионер с инвалидна пенсия

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице (управител на ЕООД) не заплаща социални осигуровки, защото има инвалидна пенсия. 1. Трябва ли да заплаща здравна осигуровка? 2. В момент, в който лицето е във временна нетрудоспособност (има издаден болничен лист), здр...

Осигуровки, дължими от собственик на ЕООД, който е пенсионер

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Какви осигуровки дължи собственик на ЕООД, който е пенсионер поради навършена възраст? Предприятието му не осъществява дейност. Той не е страна по граждански и трудови договори. Отговор: Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за общественото осиг...

Осигуровки при договор за счетоводно-консултантски услуги

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Сключен е договор за счетоводно-консултантски услуги между физическо лице и юридическо лице с ежемесечно възнаграждение в размер на 100 лв. При подаването на годишната декларация по чл. 50 начисляват ли се и дължат ли се осигуровки, или е сам...

Плащане на осигуровки при възнаграждение, изплащано наведнъж на годишна база

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Може ли самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД, да получи възнаграждение по извънтрудово правоотношение за положения личен труд еднократно в края на годината? Отговор: По принцип полагането на личен труд от собственици или съдружници в ...

Зачитане на осигурителен стаж на съдружник, който се осигурява като самоосигуряващо се лице, определяне на дохода за 2021 г.

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Зачитането на осигурителен стаж на наетите лица и на самоосигуряващите се лица се извършва по принципно различен начин. Достатъчно за зачитане на осигурителен стаж на наетите е за тях да са дължими осигурителни вноски, т. е. да са полагали труд и да ...

Работа при условия на втора категория труд

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпрос: Основната дейност на дружеството е строителство. Предстои да започнете монтаж на минно оборудване на територията на “X” АД. Според Наредбата за категоризиране на труда при пе...

№ М-17-00-366 от 07.10.2021 г. Относно: Дължими осигурителни вноски и данъци при изплащане на еднократни помощи при смърт

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.

Във Ваше запитване, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-М-17-00-366/27.08.2021 г., задавате следните въпроси: Дължат ли се осигурителни вноски и данъци върху еднократни помощи при смърт, предостав...

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, когато майката е осигурена на две основания по КСО

в. Седмичен законник, бр. 2, 10 - 16 януари 2022 г.

Във фирмата ни има майка, която е самоосигуряващо се лице и е назначена на трудов договор. До момента същата получава обезщетение за отглеждане на дете до 410-ия ден по трудов договор и като самоосигуряващо се лице. От 29.11.2021 г. майката излиза в ...

Командироване на работници във Великобритания - осигуряване и командировъчни

в. Седмичен законник, бр. 2, 10 - 16 януари 2022 г.

Дружество в България сключва договор за технически услуги (строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи) с дружество във Великобритания. За целта дружеството ще командирова свои работници за продължителен период о...

Социалната пенсия за инвалидност не е свързана с трудовата дейност и тя не се преизчислява за придобит трудов/осигурителен стаж

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Взимам социална пенсия за инвалидност (80%). Започнах работа преди месец. Дали след определено време пенсията ми ще бъде преизчислена? Социалната пенсия за инвалидност не е свързана с трудовата дейност ...

№ ЕП-04-19-917 от 01.09.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.

Във Ваше писмено запитване, получено по електронната поща и заведено с вх. №ЕП-04-19-917 от 16.08.2021 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), желаете да бъде изразено становище дали се счита за държава „в чужбин...

№ 24-39-88 от 25.10.2021 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на лице, навършило 18-годишна възраст, което учи за придобиване на средно образование в колеж в Италия

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез дирекция „Данъчно-осигурителна практика“ гр. …., е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №24-39-88/11.06.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В началото на 2019...

№ ЕП-04-03-23 от 15.07.2021 г. Относно: Предложение за промяна в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с намаляване на периода за възстановяването на здравноосигурителни права в условията на епидемична обстановка

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Министерство на здравеопазването, е постъпило Ваше писмо, прието с вх. № ЕП-04-03-23/29.06.2021 г., в което описвате следното: Считате, че е непосилно за загубилите здравноосигурит...

Болничен лист на самоосигуряващо се лице

сп. Български законник, бр. 12 от 2021 г.

Въпрос: Лице работи по трудов договор. Осигурено е върху 3000 лева. През 09.2021 година подава декларация за самоосигуряване като собственик на ЕООД. По указание на служител от НАП посочва дата на започване на дейност, но не и вид осигуряване. През 1...