начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Времето за бременност, раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Майка ми е на пенсионна възраст, но не й достигат години стаж. Колко години ще й се зачетат като трудов стаж за две деца, родени съот...

Внасяне на осигурителни вноски за цялото или част от времето на обучение

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Мога ли да направя осигуряване за минал период със свободна професия като самоосигуряващо се лице? Кога мога да включа висшето си обр...

№ 20-25-84 от 14.11.2018 г. Относно: Коригиране на данни по декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….., с вх. № ……….. от 30.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, за кр...

№ 20-19-57 от 29.11.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………./23.11.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според представената фактическа обстановка в запитването, собственикът на търговско дру...

Осигуряване по граждански договор при няколко възложителя

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.

Лице сключва втори граждански договор за извършване на ремонтна дейност, която ще продължи около три месеца и ще получи сумата 1500 лв., или по 500 лв. за всеки месец. Но лицето полага труд и по първи граждански договор в друго предприятие. Месечната...

Полагане на личен труд от съдружник в дружество

сп. Български законник, бр. 4, Април 2019 г.

Въпрос: Собственик на ЕООД - самоосигуряващо се лице, може ли да участва в дружеството с личен труд и за това участие да си определи възнаграждение в размер на 2600 лв. Има ли това право, или е длъжен да се осигурява върху минималния размер на осигур...

Осигуряване на чуждите граждани, сключили ДУК

сп. Български законник, бр. 4, Април 2019 г.

Въпрос: Работим с една фирма, чийто собственик е албанска гражданка. До момента тя управлява дейността на дружеството дистанционно и рядко идва в България за по няколко дни. Сега тя има желание да сключи договор за управление в дружеството и възнагра...

Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ през 2019 г.

сп. Български законник, бр. 4, Април 2019 г.

Измененията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица са обнародвани в ДВ, бр. 9 от ...

Осигурителноправен режим на доходите от граждански договори

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2019 г.

Физическо лице (осигурено по трудов договор) в свободното си време изработва различни предмети от ракита. Лицето няма фирма и не е регистрирано като самоосигуряващо се. Търговски обект желае да изкупи произведените предмети с цел бъдещата им продажба...

Осигуряване на управители в ООД и деклариране на доходите

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2019 г.

Дружеството е ООД с трима съдружници, двама от които са вписани управители и се осигуряват по ДУК получаващи възнаграждение. Вариант 1:  Единият от двамата съдружници, който е вписан управител и се осигурява по ДУК към момента, желае да премине на тр...

Прекратяване на ТД с учител

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2019 г.

В сайта ма МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да се отправи предизвестие за освобождаване на служител, който е придобил право на пенсия, но не по общия ред, а като учител?...

№ 23-22-1493 от 12.09.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредба №5 от 29 декември 2002 г. и Наредба №Н-8/29.12.2005 г.

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2019 г.

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-1493/17.08.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за ...

Договор за управление и контрол

в. Седмичен законник, бр. 11, 18 - 24 март 2019 г.

1. В дружество (ООД) с двама съдружници е вписан в Търговския регистър управител по договор за управление и контрол - може ли същият да се осигурява на 4 часа? 2. Едно от лицата в дружеството, което е по трудов договор, е вписано като съдружник в същ...

Допълнително материално стимулиране на работниците или служителите

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какви плащания, различни от трудово възнаграждение (социални придобивки, бонуси, определени от работодателя, например коледен или вел...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има Спогодба за социална сигурност между Канада и Република България, която според сайта на НОЙ е в сила от март 2014. В този сайт се...