начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигурителни вноски за положен личен труд в ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.

Осигурявам се като СОЛ на минимален праг за дейност от свободна професия. Като собственик на ЕООД ще извършвам личен труд във фирмата Въпросите са ми следните: 1. Трябва ли да внасям осигуровки върху дохода ми от личен труд в ЕООД? 2. Трябва ли да по...

Размер на добавките от пенсията на починал съпруг

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Може ли сбор на личната пенсия за стаж и възраст и добавка за починалия съпруг да надвишава максималния размер на пенсията 1200 лв...

Правила за определяне на индивидуалния коефициент и размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Родена съм през месец март 1962 г. Работя като директор на училище. Към 01.01.2020 г. имам 34 г. 9 м. общ стаж и 27 г. 3 м. педагогич...

№ 94-00-220 от 29.10.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.……, с вх. № ………../17.10.19 г., Ви уведомявам за следното: Описвате следната фактическа обстановка по два казуса: Казус 1: През месец февруари 2019 г. раб...

№ 96-00-269 от 07.11.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Ваше писмо с вх. № …………../31.10.19 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че във връзка с разширяване на дейността на представляваното от Вас ...

№ 07-00-204 от 13.11.2019 г. Относно: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П……. постъпи Ваше писмо с вх. № …………./31.10.19 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че Ваша служителка ползва неплатен отпуск по собствено желание в пер...

Право на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на детето до 2-год. възраст

в. Седмичен законник, бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.

Собственик и управител на ЕООД. Осигурява се като СОЛ. В момента е в болничен за общо заболяване. Предстои на 30.12. да излезе в болничен за бременност (45 дни преди раждане) и след това да ползва обезщетение за отглеждане на малко дете. Фирмата няма...

Минимален осигурителен доход

в. Седмичен законник, бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.

Ние сме търговско дружество, 100% собственост на държавата. Служителите ни са назначени по трудов договор, трета категория, на 8 часа работно време. Признаваме клас прослужено време. Нямаме служители на и под МРЗ за страната. Имаме служител, който...

Осигуряване за трудова злополука

в. Седмичен законник, бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.

По смисъла на Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е прич...

№ 3 -1832 от 02.12.2019 г. Относно: Възобновяване осигуряването на лице по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в допълнително задължително пенсионно осигуряване - универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ)

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Според изложеното в запитването на 15.10.2019 г. лице е подало заявление в офис на НАП, с което е упражнило правото си на избор да промени осигуряването си от ДЗПО-УПФ във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното о...

Зачитане на трудов и осигурителен стаж при неплатен отпуск

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Лице е назначено на трудов договор от 19.07.2019 г. През м.10.2019 г. лицето е в неплатен отпуск. През м. 10.2019 г. полага труд по извънтрудово правоотношение и подписва декларация, че не е осигурено на друго основание. Фирмата, при която ли...

Осигуряване на собственик на ЕООД

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Местно юридическо лице (EООД), на което собственикът на капитала е чуждестранно физическо лице (произход – Русия) е пенсионер в Русия. Лицето (собственикът на ЕООД-то) получава документ за постоянно пребиваване в България. Не упражнява труд...

Осигуряване и данъчно облагане на наемодател

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Физическо лице отдава под наем 8 стаи в сграда, категоризирана като хостел. Договорите за наем са за дългосрочно настаняване. Освен това в сградата, в която живее, отдава още 4 апартамента под наем за дългосрочно настаняване. Лицето работи въ...

Получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице за положен личен труд във фирмата

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Може ли самоосигуряващо се лице да полага личен труд срещу възнаграждание по-малко от минималния осигурителен доход? Как точно се оформя документирането на личния труд? Отговор: При получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице з...

Упражняването на трудова дейност в България от граждани от държави извън ЕС

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Българска фирма със седалище Бургас и основна икономическа дейност товарен автомобилен транспорт, притежаваща лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу заплащане, издаден от МТИТС, извършва международни тра...