Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Парично обезщетение при прекратяване на трудов договор по време на болничен

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител напуска фирмата по негова инициатива, но по време на болничен. Какви са задълженията на работодателя, във връзка с болничния, който започва преди момента на прекратяването и продължава след него? Съгласно чл. 40, ал. 1 от К...

Изчисляване на осигурителния стаж на лице, работещо по трудово правоотношение със сключени два трудови договора

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как се изчислява осигурителният стаж на лице, което работи по трудово правоотношение със сключени два трудови договора - основен и допълнителен, съответно на 8 ч. и на 4 ч.? Работодателят извършва изчисляването на осигурителия стаж ...

№ 20-00-784 от 03.01.2024 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …………относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осиг...

Попълване на Декларация обр. 1 при ползване на отпуск за раждане на дете от бащата, работещ при сумирано изчисляване на работното време

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

При въведено СИРВ с 3-месечен период на отчитане как е редно да се подаде към НОИ 15-дневен отпуск на бащата при раждане на дете - по 5-дневна работна седмица или по утвърдения поименен график? Начинът за разпределение и отчитане на работ­ното време е подробно регламентиран в На...

Покупко-продажба на акции

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

Физическо лице закупува и след това продава акции, дължи данък 10%. Трябва ли да се декларира доходът в таблица 1 и таблица 2 за доосигуряване в ГДД по чл. 50? Упражняването на трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от държавното общес...

Грешки при избора какви да са осигуровките ни

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: При определяне на правото на парично обезщетение за временна неработоспособност на самоосигуряващо се лице е установено че съгласно данните в регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се, г-жа Х в к...

№ 23-22-1671 от 03.01.2024 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… e постъпило Ваше писмено запитване, относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Наредб...

№ 94-Й-104#3 от 25.01.2024 г. ОТНОСНО: Ваше писмено запитване относно приложението на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на (СИДДО)

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

Във Ваше писмено запитване и допълнение към него, постъпило в Централно Управление на Националната агенция за приходите с вх. № 94-Й-104/13.10.2023 г., e изложена следната фактическа обстановка: Българското дружество „ХХХ…“ желае да назначи на трудов договор лице с двойно граждан...

№ 94-00-29 от 13.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-29/13.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че за периода април 2022 г. – октомври 2023 г. сте бил командирован в САЩ по международна инициатива за придобив...

№ М-24-35-35 от 25.01.2024 г. ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване в България на членове на семейството на гражданин на Руската Федерация и Полша

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

Във Ваше писмо с вх. №М-24-35-35 от 11.12.2023 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: В ТД на НАП ….. е постъпило заявление от г-н Г, с което лицето желае съпругата му г- жа Д, както и нейната дъщер...

Казуси, свързани с годишното изравняване на осигурителните вноски

сп. Български законник, бр. 6 от 2024 г.

ВЪПРОС: Самоосигуряващо се лице – свободна професия, е упражнявало трудова дейност само през две седмици от годината – от 27-31.03.2023 г. и от 18-22.12.2023 г. Подадени са декларации обр. ОКд-5 и обр. 1 за тези месеци с отразени дни на започване и прекъсване в т. 14 и 15 и отраб...

Какво трябва да знаем при проверка и ревизия от НОИ

сп. Български законник, бр. 6 от 2024 г.

Контролните правомощия на органите на НОИ са уредени в глава 7-а от КСО и в Инструкция № 1 от 3.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на НОИ (Инструкция №1). На органите на НОИ е възложен контролът за спазване на следни...

Промени в наредби, свързани с държавното обществено осигуряване

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2024 г.

Допълнения и изменения в подзаконовите нормативни актове на Кодекса за социално осигуряване се налага да се извършват всеки път, когато той се измени или настъпят промени в други нормативни актове, касаещи кръга на осигурените лица и техните права. В броеве 30 и 31 на държавен ве...

Осигуряване при търговия с инвестиционно злато, криптовалути и акции

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2024 г.

Във. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор отговаря на въпроса: Човек търгува с инвестиционно злато и валути на Форекс пазара, както и с криптовалути и акции. В момента тече процедура за регистрацията му по Закона за ДДС като физическо лице. Не е регистриран в регистър ...

№ М-26-А-100 от 19.03.2024 г. ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2024 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше запитване с вх. № М-26-А-100 и № 12-00-50 от 14.02.2024 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Уволнен служител е вписан като адвокат в ……. адвокатска колегия от месец ноември 2022 ...

№ 96-00-41 от 21.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-41/21.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Издадено е задължително предписание № ЗД-……../09.02.2024 г. от контролните органи на ТП на НОИ ……… за промяна на подадени данни с...

№ 94-00-35 от 28.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-35/28.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Запитването Ви е по повод задължителни предписания № ……./15.02.2024 г., издадени от Териториално поделение на Национ...

№ 94-00-34 от 27.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-34/27.02.2024 г. Излагате следната фактическа обстановка: Вие сте с двойно гражданство – руско и българско. Получавате руска пенсия по старост от 06.11.2011 г. Към настоящия момент ст...

№ 96-00-34 от 13.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. постъпи по електронен път Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-34/13.02.2024 г. В писмото е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с разширяване на дейността на фирмата Ви в страната и в ЕС и недостига на ра...

Здравно осигуряване на украински гражданин

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2024 г.

Физическо лице - украински гражданин, който е на 23 г., е с предоставен статут на временна закрила и е студент, редовно обучение в университет в Украйна. Провежда обучението си онлайн дистанционно от пристигането си в РБългария. За украинския гражданин има подадени данни за задъл...

Годишно изравняване на осигурителни вноски

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

Собственик на търговско дружество, роден след 1960 г., за цялата 2023 г. внася задължителни осигурителни вноски ежемесечно като самоосигуряващо се лице за всички осигурени социални рискове - за фонд „Пенсии“, фонд „ОЗМ“ и ДЗПО-УПФ, ЗЗО върху минималния осигурителен доход. На 01.0...

Прекъсване и започване на социално осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, на което е отпусната пенсия

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

Самоосигуряващо се лице - регистрииран земеделски стопанин, при започване на дейността през 2015 г. с декларация обр. ОКд-5 “Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице”, която е подадена в законоустановения 7-дневен срок, е избрало да се осигурява за всички осигурени со...

Осигуряване на собствениците и съдружниците в търговски дружества

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

До 01.03.2024 г. се осигурявам като СОЛ с личен труд във фирмата, която представлявям, от 01.03.2024 г. има назначен управител, който няма да полага труд в горепосоченото дружество. Следва ли управителят да се осигурява  и следва ли аз да продължа да се осигурявам като СОЛ с личе...

Обезщетението за бременност и раждане на самоосигуряваща се майка, работеща по договор за изпълнение

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

Лице (свободна професия), самоосигуряващо се, излиза в отпуск по майчинство. Осигурявало се е по собствено желание за тези рискове към фонд ДОО. По време на майчинството получава доходи по-малки от една минимална работна заплата след приспадане на нормативно признатите разходи. Д...

Подадена декларация обр. ОКд-5, без да е заявен видът на осигуряване

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

Във връзка с писмо на ТП на НОИ по повод представен болничен лист е установено, че самоосигуряващо се лице - собственик на ЕООД, е декларирало прекъсване на дейност на 22.12.2022 г., като през 2022 г. е било осигурено освен за фонд “Пенсии” и за фонд “ОЗМ”. На 01.07.2023 г. е под...

№ 53-00-230 от 15.12.2023 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № ………….. г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодек...

№ М-24-36-83 от 07.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатени суми по силата на Общински колективен трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …, заведено с вх. № …. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: В Общински колективен трудов договор (ОКТД) за сектор „Образование...

№ 94-С-747 от 28.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство за получени доходи от собствена компания, регистрирана в САЩ

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Във Ваше писмо, постъпило с вх. № 94-С-747 по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте българско местно лице, като отговаряте на критериите, визирани в Закона за данъците върху доходите на физически...

№ М-24-39-122 от 25.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при правоотношения с членове на одитен комитет, създадени на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Считано от 01.01.2023 г. X е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22, б. „и“ и „к“ от Закона за счетоводството. С реше...

Получаване на майчинството по трудов договор и работа като свободна професия

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Жена работи по ТД на 4 ч. и е била осигурена по ТД на максималния осигурителен доход. Същата в момента е по майчинство. Едновременно с това е регистрирана като свободна професия и е избрала високия процент. От свободна професия са подавани ежемесечно Д1, но не са плащани ...

Изменения и допълнения в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Измененията и допълненията в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски са обнародвани с Постановление № 9 от 25 януари 2024 г. на Министерски съвет, ДВ, брой 9 от 30.1.2024 г.   Направените промени са свързани с необходим...

Промени в Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) е публикувана в ДВ, бр....

Попълване на справката за размера на осигурителния доход от физическо лице, работещо по трудов договор, което е получило доходи от продажби чрез електронни платформи, но не е регистрирано като търговец

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: През 2022 г. физическо лице работи по трудово правоотношение с осигурителен доход в размер на 1600 лв. От 1 март 2022 г. започва да извършва продажби на стоки чрез електронни платформи и сайтове, от които е реализирало доход в размер на 12 000 лв., но не е регистрирано в ...

Трудов договор със съдружник

в. Седмичен законник, бр. 12, 25 - 31 март 2024 г.

Може ли самоосигуряващо се лице, което се осигурява на минималния осигурителен праг, сега 933.00 лв., да се осигурява и на трудов договор (длъжност - специалист компютърни мрежи и системи на 4 часа) в дружеството, в което е съдружник? Т.е. едновременно СОЛ И ТРУДОВ ДОГОВОР. Друже...

Заплащане на осигурителен стаж за времето на обучение в университет

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учих три години в редовна форма на обучение в университет, но се наложи да прекъсна заради здравословни проблеми на майка ми, трябваше да се грижа за нея и не можех да завърша. Мога ли да си платя осигурителен стаж за трите години? ...

№ 96-00-14 от 23.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство по отношение на положен личен труд от съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД), който е пенсионер

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …….. постъпи запитване с вх. № 96-00-14/23.01.2024 г. от „….. КОНСУЛТ“ ООД в качеството на Ваш консултант. На 25.01.2024 г. е подадено ново запитване, подписано от заинтересованото задължено лице. Изложена е следната фактиче...

№ 53-04-737 от 29.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-737/02.11.2023 г. и допълнение към него с вх. №53-04-737#3/06.11.2023 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за общ...

№ 20-31-74 от 12.12.2023 г. ОТНОСНО: Определяне на вида на осигуряване

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмо с вх. № 20-31-74/12.12.2023 г., препратено от ТД на НАП ….., офис ……………………………. Излагате следната фактическа обстановка: Б.К. с ЕГН …………. е едноличен собственик на капитала и управител на „Т“ ЕООД с. ………...

№ 20-31-73 от 05.12.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-31-73/05.12.2023 г., препратено от ТД на НАП …………, офис ………….. Излагате следната фактическа обстановка: Г.К. с ЕГН …………. е едноличен собственик на капитала и управител на „К……. М“ ЕООД - гр....

Промените в Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в. Седмичен законник, бр. 11, 18 - 24 март 2024 г.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. е изготвена във връзка с приети промени в Кодекса на труда (КТ), Постановление № 69 на Министерския съвет от 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежа...

Допълнителното осигуряване относно лице, което получава пенсия от ДПФ, но продължава да осъществява трудова дейност

в. Седмичен законник, бр. 10, 11 - 17 март 2024 г.

Самоосигуряващо се лице е навършило годините за пенсиониране (62 години и 2 месеца), но няма необходимия осигурителен стаж за трета категория труд и ще продължава да работи. Осигурява се в ДПФ, където го водят пенсионер. Лицето може ли да спре да се осигурява в УПФ? На основание...

Осигурително и данъчно третиране на получени от физическо лице доходи, произтичащо от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, сключенa между България и Австрия

в. Седмичен законник, бр. 10, 11 - 17 март 2024 г.

Собственик на фирма в България живее и работи по трудово правоотношение в Австрия. Той ще бъде назначен с договор за управление и контрол към българското дружество, като по правило трябва да се осигурява в другата държава членка. Тъй като е осигурен в Австрия, данък общ доход и о...

Специфичен случай на трансгранична ситуация

в. Седмичен законник, бр. 10, 11 - 17 март 2024 г.

Чуждестранно физическо лице (с център на жизнени интереси в страна от Европейския съюз, но с българско гражданство) извършва дистанционно услуги за дружество в България. Услугите се изразяват в писане на програми за обработващи центрове с ЦПУ, както и консултации по организацията...

№ М-24-38-52 от 12.09.2023 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство за лице, осъществяващо дейност в България и в Германия

сп. Български законник, бр. 4 от 2024 г.

Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте българска гражданка, но от 27 години живеете в Германия и сте осигурена по немското законодателство. Твърдите, че като собствени...

Подаване на коригираща справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход

сп. Български законник, бр. 4 от 2024 г.

Въпрос: През 2022 г. лице, родено след 31 декември 1959 г., е упражнявало трудова дейност на различни основания: - По трудово правоотношение в дружество „А“ от 1 януари до 31 декември с месечен осигурителен доход – 2100 лв.; - Като съдружник в дружество „Б“ от 1 януари до 31 деке...

Инвалидна пенсия на български гражданин, живеещ в Република Чехия

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Живея в Република Чехия от пет години, където работех до скоро. Поради здравословни проблеми ще подам документи за инвалидизиране тук в Чехия. Уведомиха ме, че имам право да подам документи за инвалидна пенсия и в Република България....

Пенсия на лице, работило в България и в Дания

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в Дания. Какви документи трябва да изискам от работодателя си, които да послужат за отпускане на пенсия? Един от основните принципи в координационните регламенти за социална сигурност в Европейския съюз е сумирането на осигур...

Попълване на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. от лице, работило по трудово правоотношение и същевременно упражнявало дейност като едноличен търговец

в. Седмичен законник, бр. 9, 4 - 10 март 2024 г.

За периода от 1 януари 2023 г. до 28 февруари 2023 г. лице е работило по трудово правоотношение и същевременно е упражнявало дейност като едноличен търговец. Поради това, че по трудовото правоотношение е било осигурено върху максималния осигурителен доход (3400 лв.), за дейността...

Осигуряване на немски гражданин, пребиваващ в Германия, но упражняващ трудова дейност на територията на България като самоосигуряващо се лице и изпълнител по договор за управление и контрол в ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 8, 26 февруари - 3 март 2024 г.

Немски гражданин, чието пребиваване е в Германия, упражнява трудова дейност на територията на България като самоосигуряващо се лице и изпълнител по договор за управление и контрол в ЕООД. Отпусната му е пенсия по немското законодателство. През 2024 г. е взел решение договорът му ...

Осигурителен стаж при дежурството и време на разположение

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Времето, през което съм на разположение на работодателя извън територията на предприятието без да извършвам трудова дейност, платено с минимална ставка по фиш с удържани осигуровки зачита ли се за осигурителен стаж при пенсиониране? ...

№ 94-К-410 от 14.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на лице, осъществяващо дейност в България и в Германия

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2024 г.

Във Ваше писмо, с вх. №… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Имате инвестиционно намерение – да изградите малка фотоволтаична централа на територията на Република България. По време на производствот...

№ М-24-39-119 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с разходи за наемане на работници от Узбекистан

сп. Български законник, бр. 3 от 2024 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-119/14.06.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Л…БЪЛГАРИЯ ЕООД (Л.., дружеството) планира да наеме по трудов договор физически лица, граждани на Узбекистан. За осъществяване н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване

сп. Български законник, бр. 3 от 2024 г.

Промени в Кодекса за социално осигуряване са направени с § 20 от Закона за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица и § 5 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Промени в Закона за здравното осигуряван са направени с § 21...

Закон за бюджета на ДОО за 2024 г. и промени в КСО

в. Седмичен законник, бр. 6, 12 - 18 февруари 2024 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. (ЗБДОО), Законът за бюджета на националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) и промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са публикувани в ДВ, бр. 106 от 22 декември 2023 г. Закон за бюджета на ДОО за 2024...

№ 67-00-8 от 19.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурително законодателство във връзка с доплащане на трудовото възнаграждение на лице на педагогическа длъжност за минал месец

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2024 г.

Във Ваше писмо, заведено с вх. №…. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: През месец юли 2023 г. лице подлежи на осигуряване във връзка с полагане на труд по трудово правоотношение с учебно заведение и...

№ 96-00-215 от 05.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-215 от 05.10.2023 г., относно прилагане на ДОПК, ЗДДС и осигурителното законодателство. Изложена е следната фактическа обстановка: Счетоводител сте на фирма „Б“ ЕООД с едноличе...

№ 94-00-125 от 12.10.2023 г. ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-125/12.10.2023 г. Излагате следната фактическа обстановка: Дъщеря Ви е приключила висшето си образование в Нидерландия през 2023 г. През периода на обучението й там сте представяла в ...

Данъци и осигуровки за лице, работило в страна от ЕС и като самоосигуряващо се лице в България

в. Седмичен законник, бр. 5, 5 - 11 февруари 2024 г.

Лице, български гражданин, от м.01.2023 г. до м.09.2023 г. пребивава и работи в страна от ЕС (Чехия). През месец октомври се връща в България и се регистрира като свободна професия. За месец октомври и ноември внася дължимите осигуровки и подава декларация обр. 1. Прекратява само...

№ 20-28-1 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: 1. Закон за бюджета на държавното обще...

Осигуряване на съдружник в ООД

сп. Български законник, бр. 2 от 2024 г.

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има двама съдружници. В Търговския регистър е посочен само единият за управител. Дейността на фирмата е търговия на едро и дребно. 1. Може ли той да назначи другият съдружник на 4 (четири) часа по трудов договор като управител на магазин...