начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 94-Р-747 от 27.08.2020 г. Относно: Документ, удостоверяващ периоди със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз

в. Главен счетоводител, бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №94-Р-747 от 04.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте живяла и работила в Норвегия. В Националния осигурителен...

Осигуровки на самоосигуряващо се лице – пенсионер

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2020 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, ЕТ, навършва необходимата възраст за пенсия на 18.10.2020 г. От момента на подаване на документите за отпускане на пенсия какви осигуровки се дължат - само здравни или и ДОО? Как следва да се попълнят таблица 1 и 2 на...

Промени в осигурителното законодателство през 2021 г.

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2020 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО) и промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са публикувани в ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г. Осигурителният доход, осигурителните вноски и осигурителните плащания за...

Осигуровки на наети по програма "Старт на кариерата"

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служители, наети по програма "Старт на кариерата". Трудовите договори на наетите вече лица ще бъдат ли удължени, както е описано от 9 м. на 12 м.? Срокът от 12 месеца за заетост на младежите по про...

№ 94-00-100 от 23.07.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив с вх. № …………../10.07.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице – ...

Осигурителни аспекти на договора за управление и контрол

в. Седмичен законник, бр. 44, 30 ноем. - 6 декември 2020 г.

Управител се осигурява по договор за управление в ЕООД върху 2000 лева. Сега открива ново ЕООД, а първото остава да извършва дейност. Как е по-добре да се осигурява във второто дружество? И има ли право във двете дружества да е по договор за управлен...

Командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

в. Седмичен законник, бр. 43, 23 - 29 ноември 2020 г.

Дружеството е регистрирано като небанкова финансова институция на територията на РБългария. Акционерите са трима: А (50% дялово участие, управител, ФЛ), Б (40% дялово участие, ФЛ, съдружник, трудов договор), В (10% дялово участие, ЮЛ, съдружник). Куп...

Справки за изплащане на дължими възнаграждения при работодател в несъстоятелност

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят е обявен в несъстоятелност, няма синдик, собственикът е чужденец и не е в страната. Несъстоятелността е обявена по искане на ДИТ, след подадени молба на работници за неполучени възнагражде...

№ 96-00-199 от 06.08.2020 г. Относно: Дължими осигурителни вноски за председател на сдружение с нестопанска цел.

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2020 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……./27.07.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: СНЦ „ДА“ е регист...

Осигуряване на съдружници в ООД

в. Седмичен законник, бр. 41, 9 - 15 ноември 2020 г.

Фирма “Х”, която е ООД от двама съдружници, e прекъснала дейността си през 2017 г. Дотогава съдружниците са се осигурявали като СОЛ и с прекъсване на дейността са подали в НАП декларация за прекъсване на осигуряване в законоустановения 7-дневен срок....

№ 20-00-143 от 24.9.2020 г. ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство по Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2020 г.

На 19 септември 2019 г. в Квебек е подписано Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек (Споразумението). Законът за ратифициране на Споразумението е приет на 22 януари 2020 г. и е обнародван в ДВ. бр. 10 от 2020...

Осигуряване при достигнат максимален осигурителен доход

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2020 г.

Въпрос: Медицинско лице – лекар, работи на трудови договори на две места на по 4 часа – основен трудов договор в болница и втори трудов договор в клиника. Освен това има работещо еднолично дружество с друга дейност, от което не получава възнаграждени...

Осигуряване на управляващ собственик на ЕООД

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2020 г.

Въпрос: Едноличен собственик и управител в дружество, което ще предлага обучение, е осигурен по трудови правоотношения в друго дружество. Осигурителният доход от трудови правоотношения е под максималния осигурителен доход. В собственото си дружество ...

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители до края на 2020 г.

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2020 г.

В „Държавен вестник“ брой 89 от 16.10.2020 г. е обнародвано ПМС № 278 от 12.10.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетос...

Пенсиониране на управител на ЕООД по договор за управление и контрол

в. Седмичен законник, бр. 39, 26 окт. - 1 ноември 2020 г.

Предстои пенсиониране на управител на ЕООД по ДУК. На 07.09.2020 той е подал документите си в НОИ за пенсиониране. ЕООД-то продължава да функционира и той остава управител на дружеството. Необходимо ли е управителят да подаде в НАП декларация, с коят...