начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Попълване на Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив", Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се попълва Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г., върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО ...

Промени в майчинството от 1 юни 2017 г.

в. Седмичен законник, бр. 18, 8 - 14 май 2017 г.

В “Държавен вестник”, брой 30 от 11.04.2017 г., е обнародвано Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министе...

Осигуряване при договорите за управление и контрол

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2017 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Бистра Коларова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какво е осигуряването при договорите за управление и контрол? За разлика от трудовото правоотношение, за което в чл. 138, ал. 2 от КТ законодател...

№ 96-00-36 от 13.02.2017 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2017 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………/30.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно представената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас ...

№ М-24-37-71 от 30.12.2016 г. Относно: датата, на която възниква основанието за възстановяване на здравноосигурителните вноски на лицата в случаите по чл. 33, ал. 2 от ЗЗО

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2017 г.

В запитване от ТД на НАП – гр. ……………….., препратено ни за отговор като сложен казус от Дирекция ОДОП - гр. ………………, с вх. № М-24-37-71/ 09.12.2016 г. по описа на ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Съществува различна практика на о...

Промени в КСО, свързани с паричните обезщетения

в. Седмичен законник, бр. 16, 24 - 30 април 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. С новата редакция на чл. 50, ал. 5 КСО, в сила от 01.07.2017 г., се регламентира правото на парично обезщет...

Прилагане на осигурителното законодателство при упражняване на трудова дейност от германски специалисти по трудови договори, сключени с българското дружество единствено на територията на Германия

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Търговско дружество има регистрация на територията на Република България, занимава се с консултантска дейност и работи по различни проект...

Промените в Наредба № Н-8

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са промените в Наредба № Н-8? 1. С промените в чл. 3, ал. 1, т. 5 е регламентиран редът за коригиране на декларация образец № 1 в хода на проверката...

Промени в КСО, свързани със самоосигуряващите се лица

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. С промяна в чл. 9, ал. 1, т. 4 КСО се регламентира, че за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се...

Определяне на окончателния осигурителен доход при граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.

Възникна казус за дължими осигуровки и 10% ДОД по граждански договор, изплатен на самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД през 2016 г. Имам проблем при тълкуване на чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО при определяне на осигуровки върху изплатена договорена...

Промени в Наредба № Н-8/2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в. Седмичен законник, бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на списание “Сче­товодство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда промените в Наредба № Н-8/2005 г. В ДВ, бр. 5 от 17 януари 2017 г., са обнародвани промени в Наредба Н-8/2005 г., които влизат в сила от 1 яну...

Промени в КСО, свързани със събиране на вземанията на ДОО от неоснователно извършени осигурителни плащания

в. Седмичен законник, бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. Паричните обезщетения в много случаи се изплащат, преди в информационната система на НОИ да са постъпили ак...

Осигуряване на самоосигуряващите се лица

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: 1. Лице на трудов договор започва и да се самоосигурява като собственик на ЕООД. Длъжен ли е и като самоосигуряващ да се осигурява за всички осигурителни случай или може само за „инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт“? 2....

Осигуряване на чуждестранен гражданин

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Чужд гражданин – пенсионер, управител на фирма в България, трябва ли да се осигурява в България? Отговор: Тъй като въпросът е поставен много общо, отговорът ще бъде принципен. От поставения въпрос не става ясно дали управителят е управляващ ...

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г.

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Лице, което е на трудов договор на 4 часа, е в отпуск за отглеждане на дете до 2 г. Желае да регистрира ЕТ. Там ще се осигурява на пълни осигуровки. Как трябва да постъпи, за да продължи да получава обезщетението? (Или трябва да има договор з...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017