начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 94-00-141 от 26.06.2019 г. ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на лице – гражданин на България и Турция, на когото е отпусната пенсия по турското законодателство, полагащо труд на територията на Република България като самоосигуряващо се лице

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … с вх. № ……………/13.06.2019 г., ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, ГИЮ е придобил право на пенсия по турск...

№ 20-21-58 от 28.06.2019 г. ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски за лице за периода, през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

В отговор на ваше писмено запитване, препратено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. с вх. № …………/20.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте била назначена по трудо...

Коригиране на декларация ОкД-5 - за регистрация на самоосигуряващо се лице

в. Седмичен законник, бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.

Декларация ОкД-5 - декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, е подадена в седемдневен срок. В подадената декларация погрешно е вписано, че избраното осигуряване е за всички осигурителни рискове. Може ли да се коригира подадената декларац...

Осигурителни вноски на регистриран земеделски производител

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистриран земеделски стопанин практикува дейност пчеларство всяка година в периода от април до септември. През останалото време от годината прекъсва дейността си, но порад...

№ 23-22-771 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-22-771/… 2018 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (...

Обезщетение за временна неработоспособност

в. Седмичен законник, бр. 39, 28 окт. - 3 ноември 2019 г.

Лице има издаден болничен за периода 01-13.09.2019 г. - първичен; на 13.09 се издава следващ болничен отново първичен за 45 дни преди раждане. Въпросът ми е във ведомостта ще имам само три дни за сметка на работодателя или 6? На основание чл. 40, ал...

Здравно осигуряване на пенсионер, който упражнява свободна професия

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Лице, упражняващо свободна професия, продължава да упражнява дейността си след пенсиониране, но инцидентно - няколко пъти годишно по няколко дни. Не се осигурява за ДОО. Може ли да внася здравни осигуровки само за дните, в които упражнява дейност? И ...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко е подписана

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 63 години съм, но не мога да се пенсионирам в България поради липса на трудов стаж. Чакам влизане в сила на споразумението между Б...

Правила за определяне на приложимото спрямо дадено лице законодателство в областта на социалната сигурност

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента дъщеря ми работи по трудов договор в Германия, като се осигурява здравно, но смята да напусне и да се върне в България, за ...

№ 3-1174 от 16.07.2019 г. Относно: Подаване на декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“ по реда на чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8/2005 г. на МФ)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

Според изложеното в запитването, на територията на Община В функционират 13 социални услуги в общността от резидентен тип, които са делегирани от държавата дейности, управлявани от кмета на Община В по реда на чл. 18а, ал. 1 от Закона за социално под...

№ М-26-С-156 от 22.05.2019 г. ОТНОСНО: Приложимо данъчно и осигурително законодателство

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Във връзка с ваше писмено запитване с вх. №М-26-С-156/19.03.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) ви уведомявам за следното: Съгласно информацията, изложена в запитването, предоставяте счетоводни услуги н...

Здравноосигурителни вноски на собственик на ЕООД, който не живее в България

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Дължат ли се здравноосигурителни вноски от само­осигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД, но в същото време не живее в България и не ползва здравни услуги. Лицето живее в САЩ. В България има ЕООД, в което се осигурява като самоосигуряв...

Отпуск поради бременност и раждане при самоосигуряващо се лице

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Лице, регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия, е започнало да ползва отпуск поради бременност и раждане от 135 до 410 дни и получава обезщетение от НОИ. Отпускът ще изтече през месец 12.2019 г. През месец юли 2019 г. е полу...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Сръбски гражданин има регистрирана фирма в България, която извършва дейност на територията на Швеция. Последният не живее в България и няма разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в страната. Ако правилно разбирам Спогодбата за социал...

Осигурителният доход като елемент от формулата за изчисляване на пенсията

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

Какъв е начинът да се внасят осигуровки за фонд “Пенсия” и ДЗПО в по-голям размер с цел повишаване на пенсията при достигане на пенсионна възраст. В конкретния случай на лицето му остават 10 години до достигане на пенсионна възраст, на трудов договор...