начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Попълване на Декларация обр. 1 от самоосигуряващо се лице, което упражнява дейност на две места

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Лице упражнява дейност като самоосигуряващо се лице на две места. И за двете дейности има подадена Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, в която е маркирано, че ще се осигурява за всички осигурителни социални рискове. На първо място з...

Прекратяване на договор за управление и контрол

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Регистрирано ЕООД има вписан управител в Търговски регистър. Управителят и едноличният собственик на капитала са две различни лица. Има договор за управление и контрол, в който е посочено възнаграждението; самият договор не е обявен в Търговски регис...

Осигуряване на нает по трудов договор турски гражданин

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Турски гражданин ще започне да работи по трудов договор с български работодател на територията на България. Преди да започне работа в България, той е бил осигуряван съгласно немското осигурително законодателство. Следва ли българският работодател да ...

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Капиталови форми на пенсионно и здравно осигуряване са съществували в България до 1950 година, когато е извършена тяхната национализация. Това са били частично капитализирани системи, базирани на пенсионно-покривния принцип. Сега капиталовото пенсион...

Осигуряване на съдружник в ЕООД

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Лице, самоосигуряващо се през ЕИК на ООД, в което е съдружник, се осигурява на доход от 1200 лева, но фирмата няма положителен финансов резултат. При пенсиониране ще му бъде ли признат този осигурителен доход, върху който са внесени осигур...

Корекция на Декларация образец № 1

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Работя по основно трудово право отношение в дружество А. В периода 2007 – 2018 г. работих на допълнителен трудов договор в дружество Б. За целия период в дружество Б е подавана за мен декларация 1 с код 1 вместо с код. Ще имам ли проблеми при...

№ 96-00-258 от 22.10.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № …………. от 12.10.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Собственикът на предприятието на ЕТ е подал декларация за регистрация на само...

№ 94-00-143 от 24.11.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице - регистрирано като упражняващо свободна професия

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. .., с вх. № ……………./09.11.2020 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че работите по трудово правоотношение и същевременно във връзка със сключен конс...

№ 96-00-304 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

В Дирекция ОДОП …. е постъпило от Вас запитване вх. № 96-00-304/21.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и осигурителното законодателство. Посочвате, че Ваш служител е бил освободен от работа чрез прекратяване на т...

№ 96-00-270 от 25.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство.

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …., с вх. № 96-00-270/09.11.2020 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия - адвокат. Извъ...

№ 96-00-292 от 16.12.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № …………/02.12.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: В представляваното от Вас дружество има назначено по тр...

Осигуряване по договор за управление и контрол на собственик на ООД, който е македонски гражданин

в. Седмичен законник, бр. 11, 22 - 28 март 2021 г.

Какви задължения има фирма, регистрирана в България, във връзка с осигуряване и данъци на собственици, назначени на ДУК. И по-конкретно: Собственик на ООД е назначен на ДУК. Лицето е македонски гражданин, живее в С. Македония и управлява дейността на...

Здравно осигуряване на работник в неплатен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2021 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Служителка във фирма ползва неплатен отпуск по собствено желание в периода 8 март 2020 г. - 9 август 2020 г. Освободена е по взаимно съгласие на 10 август 2020 г. Не е внася...

Осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол

в. Седмичен законник, бр. 9, 8 - 14 март 2021 г.

На лице, назначено по договор за управление и контрол, което не е самоосигуряващо се лице,  му предстои  да излезе в отпуск за отглеждане на дете  до навършване на 2-годишна възраст на детето. Въпросите ни са следните: 1. Какви здравни осигуровки се ...

№ 20-00-22 от 10.02.2021 г. Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2021 г.)

сп. Български законник, бр. 5 от 2021 г.

Във връзка с направените промени в Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Н...