начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на регистриран земеделски стопанин

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистриран земеделски стопанин произвежда и продава непреработена земеделска продукция. Освен това има и доходи по граждански договор. 1. Върху какъв осигурителен доход тря...

Обезщетение за временна нетрудоспособност

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Още ли е в сила основанието за изплащане на обезщетение за временна нетрудоспособност до 30 дни след прекратяване на трудовото правоотношение. В кой нормативен документ е отразено това? На основание ч...

Промени в Закона за бюджета на ДОО за 2020 г.

в. Седмичен законник, бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.

В “Държавен вест­ник” брой 84 от 29.09.2020 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Измененията са свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, коит...

№ 20-00-113 от 20.07.2020 г. ОТНОСНО: Промени в Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, в сила от 20 юни 2020 г.

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2020 г.

На 27 февруари 2009 г. в Москва е подписан Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност (Договорът). Същият е обнародван в ДВ, бр. 20 от 12 март 2010 и е в сила от 20 март 2010 г. На 4 март 2019 г. в София е подписан Про...

№ 20-00-124 от 19.08.2020 г. ОТНОСНО: Постановление № 199 на Министерския съвет от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧ) (Обн., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г.)

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2020 г.

Във връзка с измененията и допълненията в НООСЛБГРЧ, направени с ПМС № 199 от 7 август 2020 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище: Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал...

Погасяване на лихвите за неплатени публични задължения по давност

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2020 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице едноличен търговец за периода 2012 г./2015 г. има годишно изравняване на осигурителен доход по ГДД и довнася осигурителни вноски. Вноските са платени в срок. Подадена е годишна декларация обр. 6 само с размера на аванс...

Изтекло ТЕЛК решение по време на извънредно положение

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Подадох документи за преосвителстване, но все още не съм получила ТЕЛК решение. Пенсията ми е спряна от 1.07.2020 г. Ще получа ли някаква пенсия и кога? с обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 64 от 18.0...

Възможности за зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми има 11 години стаж първа категория труд. През 2022 г. навърша 54 години, но не му достига стаж и няма 100 т. Може ли да закупи обучението във военното училище 3 г. и 4 м. висше образование. Т...

Осигурителни вноски при труд по граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.

Студентка редовно обучение получава доход от наем в размер на 500 лв. на месец. Освен това ще сключи граждански договор в размер на 600 лв. за един месец. Следва ли при гражданския договор да бъдат удържани осигуровки, независимо че възнаграждени...

Осигуряване на председател на ЮЛНЦ

в. Седмичен законник, бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.

Сдружение с нестопанска цел е регистрирано и извършва дейност като спортна организация. Сдружението се състои от председател и членове. Председателят не получава възнаграждение в това си качество. Председателят подпомага дейността на сдружението. Пре...

Осигуряване на земеделски стопанин за периодите на временна неработоспособност

в. Седмичен законник, бр. 33, 14 - 20 септември 2020 г.

Земеделски производител, осигурява се за болнични и майчинство и ползва болничен 45 дни преди раждане. В същото време получава субсидии, обработва земя и ще има продукция, която ще се продаде. Няма назначени работници. При това положение ще има ли пр...

Възнаграждение за времето на обучение по дуалната система

в. Седмичен законник, бр. 33, 14 - 20 септември 2020 г.

Във фирмата ни предстои сключване на договор за провеждане на дуално обучение с професионална гимназия. Освен основния договор между фирмата и училището ще бъдат сключени индивидуални договори с всеки един ученик, където трябва да бъде упоменато и за...

Право на обезщетение за временна неработоспособност и здравни вноски на руски гражданин

в. Седмичен законник, бр. 33, 14 - 20 септември 2020 г.

Дружество, регистрирано в ТР като собственикът (и СОЛ), е руски гражданин със статут на временно пребиваващ в страната и ЛНЧ. Лицето е било на трудов договор през 2019 г. в българско дружество, прекратено през декември. От януари е едноличен собствен...

Вписване на трудов стаж в трудова книжка при непълно работно време

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружество е въвело със заповед от управителя на основание чл. 138А, ал. 2 от КТ непълно работно време от 8 часов работен ден на 4 часов работен ден на някои от служителите си. В Декларация 1 за тези служ...

Облагане с окончателен данък на чуждестранните физически лица

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество извършва технически, ИТ услуги и поддръжка за клиенти, базирани на територията на страни от ЕС. За тази цел ще наема работници от различните държави, които ще са м...