начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигурителни отношения при работа по граждански договор по време на отпуск по болест

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.

Служител е осигурен по трудов договор върху максималния размер на осигурителния доход. През време на отпуск поради временна неработоспособност получава хонорари по граждански договор. Как следва да се осигури по гражданския договор? Следва ли да му с...

Социални разходи

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Работодателят всеки месец изплаща социални по ведомост, в зависимост от отработеното време. Съгласно последните промени върху тях се изчисляват осигур...

Парични обезщетения и пенсии в случай на трудова злополука или професионална болест съгласно новата спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Евгения Табакова, началник отдел в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са парични обезщетения и пенсии в случай на трудова злополука или професионална болест съгласно новата спогодба за социална сигурност между Ре...

Условия за командироване на работници в държави от Европейския съюз

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са условията за командироване на работници в държави от Европейския съюз? Командироване на работници или служители в рамките на п...

№ 20-25-46 от 13.07.2017 г. Относно: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………. с вх. № …………. от 06.07.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, като собственик на „М“ ЕООД, подавате...

№ 24-39-106 от 01.09.2017 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

В Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-106 от 11.08.2017 г. е постъпило ваше запитване за изразяване на становище по компетентност. В запитването е посочено, че дружество работодател „………………“ ЕООД прекратява труд...

№ 24-35-28 от 11.09.2017 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

В Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-35-28 от 2017 г. е постъпило ваше запитване, в което са поставени следните въпроси: 1. Възможно ли е регионален представител на НАП да разпореди дължимите задължителни оси...

Осигуряване на македонски гражданин

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Въпрос: Във фирмата има назначен македонски гражданин, който има и българска лична карта и ЕГН. Лицето работи от един месец при нас, а преди това не е работил в България, но има три години трудов стаж в Македония. От 22.08.20017 г. до 25.09.2017 г. л...

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд във фирмата

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Въпрос: Собственик на ЕООД е само осигуряващо се лице и полага личен труд във фирмата. Фирмата се занимава с изкупуване на земеделска продукция от регистрирани и нерегистрирани земеделски производители. Ако собственикът продаде на фирмата земеделска ...

Осигуряване на физическо лице

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Въпрос: Физическо лице купува парцел, на който ще бъдат построени няколко гаража. Строително-монтажните дейности по изграждането им ще бъде извършено от фирма на база на сключен договор. В него е записано, че всички строителни материали ще бъдат зак...

Осигуряване на ЕСК и управител, изпълняващ и други дейности във фирмата

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Въпрос: Фирма ЕООД, която преди е била ООД и единият съдружник е продал дяловете си на другия съдружник през 2008 г. Тогава в ТР са публикувани два ДУ на двамата съдружници, като за възнаграждение не е посочена сума, а е написано, че допълнително ОС ...

Удостоверяването на приложимото осигурително законодателство се извършва с формуляр А1

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Въпрос: Местно за България физическо лице притежава 100% акциите на три български компании. Регистрира немско (GMBH) дружество, в което е управител. В момента се осигурява като управител в България, но ще бъде назначен на трудов договор в Германия....

Осигуряване на индийски гражданин

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Въпрос: Ако индийски гражданин се осигурява 12 години в България като самоосигуряващо се лице (собственик на ЕООД), след достигане на пенсионна възраст и подаване на документи ще може ли да си получава пенсията в Индия /или на банкова сметка в бълга...

Осигуряване на физическо лице от Китай

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Въпрос: Физическо лице от Китай иска да открие в България фирма, която ще извършва е-услуги. Няма статут на дългосрочно пребиваващ. Услугите ще се извършват от Китай. Следва ли да внася или не социални осигуровки? За здравното осигуряване сме наясно,...

Осигуряване на лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Държавното обществено осигуряване на работниците и служителите, работещи при сумирано изчисляване на работното време, се осъществява на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Поради специфичния характер на организацията на р...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.