Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ М-24-37-43 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Осигуряване на работник по трудово правоотношение, ползващ отпуск по чл. 158, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), като през този период лицето ще бъде на активната служба резервист от доброволния резерв на въоръжените сили на РБългария

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с ………./10.11.2022 г., е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 37, ал. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на РБългария (ЗРВСРБ) Военно окръжие ……..е у...

№ 3-1392 от 16.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатено обезщетение по чл. 200, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Според изложеното в запитването в Районен съд е постъпило заявление от работещо в съда лице за изплащане на обезщетение по чл. 200, ал. 3 от КТ за пропуснати ползи. Същото е било в отпуск поради временна неработоспособност вследствие на трудова злопо...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице в ЕООД

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Възможно ли е самоосигуряващо се лице в ЕООД да се осигурява върху доход над минималния, въпреки че не получава никакви доходи освен от дивиденти. Ще му бъде ли признат осигурителният доход при пенсия? Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 1 от КСО о...

Осигуряване на управител на ООД - пенсионер

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Управител на ООД, пенсионер по възраст се осигурява само здравно. Иска да начисляваме възнаграждение за възнаграждение за положен личен труд в размер на 710 лв., колкото и МОД за СОЛ. Освен здравни осигуровки и ДДФЛ трябва ли да му начислявам...

Осигуряване на македонски гражданин, работещ за българска фирма

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Фирма занимаваща се с транспорт със товарен автомобил над 12 т. В момента собственика извършва транспорт за италианска спедиция със курсове във Германия основно, Холандия, Белгия и други държави от ЕС, където го изпратят. Иска да назначи маке...

Попълване на част I на УП - 1

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Следва ли в т. 1 от УП-1, при маркиране на вида на пенсията (за осигурителен стаж и възраст), да се допълва основанието чл. 68 , ал. 1 от КСО (една година по-рано) тъй като имам случай, в който ТП на НОИ изискват допълнително от лицето, което...

Удостоверението А1 в сектор международен транспорт

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Наето лице по трудов договор, български гражданин, с постоянен адрес и адрес на пребиваване - България, работи на длъжност шофьор - товарен автомобил международни превози, с работодател българско юридическо лице, със седалище и адрес на управ...

Временна неработоспособност на самоосигуряващо се лице

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2023 г.

Лице, назначено по трудов договор, е в болнични. В същото време е СОЛ в друга фирма и се осигурява само за пенсия (на ниския процент). Необходимо ли е лекарят да издава втори болничен при това положение? При положение че вече е издаден такъв, как сле...

Кога пенсионер с фирма може да не плаща здравни осигуровки

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) се осигурява като самоосигуряващо се лице, но внася само здравни вноски, тъй като е пенсионер. През последн...

№ 94-00-28 от 27.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице във връзка с установени задължения за задължителни осигурителни вноски с ревизионен акт

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-28/27.02.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Заплатил сте пълната сума по Ревизионен акт № ……/25.01.2023 г. и сте бил с непрекъснат...

№ 20-33-4 от 05.01.2023 г. ОТНОСНО: Подаване на данни по декларации образец № 1 и образец № 6 за наети лица по трудово правоотношение при смърт на физическо лице - земеделски стопанин

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 20-33-4/05.01.2023 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ….., офис ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Земеделски стопанин (ЗС) е починал на 30....

№ 96-00-20 от 02.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-20/02.02.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През м. октомври 2019 г. по т.д. № 192/2019 г. по описа на Окръжен съд – ………. е открит...

Право на парично обезщетение при бременност и раждане на собственик на ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2023 г.

Собственикът на ЕООД е бременна. Терминът й е на 01.11.2023 г. Отговаря на всички условия за придобиване право на парични обезщетения при бременност, раждане и гледане на малко дете. В ЕООД-то няма назначен персонал. След 01.07.2023 г. фирмата няма д...

Осигуряване на пенсионер по трудов и граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2023 г.

Как се попълва справка 1 и 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на пенсионер, който се осигурява и по трудов и по граждански договор след пенсиониране. Как може да си възстанови надвнесени здравни осигуровки. Размерът на максималния осигурителен дохо...

Годишно изравняване на осигурителния доход при полагане на личен труд и работа по граждански договори

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2023 г.

Имам няколко въпроса във връзка с годишното изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица в Таблица 1 и Таблица 2 към ГДД по чл. 50. Самоосигуряващо се лице, осигуряващо се за ОЗМ, в качеството си на едноличен собственик през 2022 г...