начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Зачитане на трудов стаж, положен в чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих няколко години на трудов договор в Дания. Какви документи да представя на сегашния ми български работодател, за да ми признае...

№ 3-1807 от 05.10.2018 г. Относно: осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което предстои да му бъде отпусната пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

Според изложеното в запитването, самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност като едноличен търговец. Подало е в НОИ документи за пенсиониране, тъй като на 25.09.2018 г. придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ще продължи да у...

№ 94-00-115 от 09.10.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице през периодите на бременност и раждане и отглеждане на малко дете

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……….. с вх. № ………./28.09.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен собственик и управител ...

Осигуряване на управител на търговско дружество

в. Седмичен законник, бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

Управителят на ООД не е съдружник в дружеството. Осигурява се като самоосигуряващо се лице в друго дружество, в което е съдружник - чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, върху минималния месечен размер на осигурителния доход. Няма други доходи. Фактически управ...

Осигуряване на собственик на ЕООД

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2019 г.

Въпрос: Относно осигуряване на собственик на ЕООД, работещ на трудов договор в друга фирма, пенсионер по инвалидност. ЕООД-то е регистрирано по ДДС, но спряло основната си дейност (търговия) и дава помещението (собственост на дружеството) под наем. В...

Осигуряване при трудова дейност за различни работодатели в две държави членки

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2019 г.

Въпрос: Лице с българско и германско гражданство и с постоянно пребиваване в Германия е назначено на редовен трудов договор в германска фирма и е самоосигуряващото се лице - съдружник в дружество в България, и внася осигурителни вноски без право на ...

Прекратяване на трудов договор при смърт на работника

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2019 г.

Въпрос: Работник, назначен на трудов договор, има трудов стаж във фирмата ни 7 г. След придобиване на право на пенсия на лицето не са изплащани обезщетения от наша страна. Работникът продължи да работи без прекъсване. Същият почина по време на работа...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2019 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. е обнародван в ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., и е в сила от 1.01.2019 г. В разработването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2019 г. са заложени следните по...

Доказване на трудов стаж при изгубена трудова книжка

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как мога да докажа трудов стаж при „изгубена“ трудова книжка при работодател, който е замразил фирмата и не е върнал трудовите книжки...

Срок за отпускане на пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Чаках три години за изчисления на стажа и вече четири месеца след последно платени пари за стаж и подаване на документи. След колко в...

№ 20-00-13 от 15.01.2019 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г. и направените съответни промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона ...

Здравни осигуровки на безработно лице, регистрирано в бюрото по труда

в. Седмичен законник, бр. 3, 21 - 27 януари 2019 г.

Безработна е регистрирана в бюрото по труда като търсеща работа. Има ли право на здравноосигурителни вноски за сметка на бюрото, каквото имат други безработни лица, регистрирани в бюрото? Право на регистрация в поделенията на Агенцията по заетостта ...

Осигуряването през 2019 г.

в. Седмичен законник, бр. 3, 21 - 27 януари 2019 г.

Законът за бюджета на ДОО за 2019 г. (ЗБДОО), Законът на бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК), промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са публикувани в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. Тъй като в осигурителният...

Намаляване размера на пенсията при ранно пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Според писмо от НОИ на 18.09.2019 г. имам право да се пенсионирам по възраст /род. съм 18.05.1958 г/, ако имам необходимия трудов ста...

Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на втора категория труд

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли право лице с трудов стаж втора категория общо 37 години и 11 месеца и навършени 57 години, което е подало/ще подаде "Заявление...