начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и обратно

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

В брой 3 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Гюргя Желязкова, разглежда темата за избор на осигуряване - в универсален пенсионен фонд или във фонд “Пенсии” на ДОО. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) (обн. ...

Осигуряване на собственика на новообразувана фирма, осигурен в друга фирма

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Собственик на новообразувана фирма е осигурен в друга фирма на максималния осигурителен доход по трудов договор. Дължи ли осигуровки като самоосигуряващо се лице в своята фирма, основанията са различни, но той е осигурен на максималния размер за ДОО,...

№ 20-00-53 от 03.04.2018 г. ОТНОСНО: Промени, свързани с избора за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, в сила от 01.01.2018 г.

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване (ЗИДКСО) (обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г.) са направени промени, свързани с избора за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсион...

Върху разходите (премиите) по застраховки „Живот”, направени от работодател в полза на работниците и служителите, които не са предвидени в нормативен акт, се дължат осигурителни вноски

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Дружество сключва застраховка „Живот” за двама от служителите си, дружеството има персонал от 20 служители, този разход за застраховка „Живот” не отговоря на изискванията за социален разход, защото не е достъпна до всички служители на фирмата...

Осигуряване на преводач

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Преводач с ЕООД наема на хонорар други преводачи, които не са регистрирани на свободна професия и като самоосигуряващи се лица. Какви документи е необходимо да им бъдат издадени освен хонорарния лист и какви осигуровки дължи ЕООД върху тези х...

Третиране на дохода от полаган личен труд от собственик на дружеството

в. Седмичен законник, бр. 23, 11 - 17 юни 2018 г.

Собственик на ЕООД се самоосигурява върху 510 лв. за всички осигурителни случаи. Ако се начисли възнаграждение за положен личен труд в дружеството в размер на 800 на месец, следва ли да се довнасят осигуровки? Това възнаграждение според ЗКПО следва...

Обезщетение по болничните листове за бременност и раждане

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Майка, която ползва отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст, представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какво трябва да се направи ...

№ 2-32 от 12.01.2018 г. Относно: прилагане на КСО

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.

Посочвате, че по силата на съдебно решение, служителка е възстановена в РЗОК XXX на заеманата от нея длъжност преди уволнение, което е признато за незаконно. Във връзка с изложеното, и относно разпоредбата на чл.9, ал.3 от КСО, че осигурителя дължи о...

№ 20-12-9 от 08.02.2018 г. Относно: Задължения по данъчното и осигурителното законодателство за работодател, осъществяващ международен автомобилен транспорт

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.

По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….. с вх. № 20-12-9 от 30.01.2018 г., Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че представляваното от Вас дружество „…….“ ЕООД из...

Осигуряване на работниците и служителите на трудов договор по чл. 114 КТ

в. Седмичен законник, бр. 22, 4 - 10 юни 2018 г.

Имат ли право на парично обезщетение поради общо заболяване работещите на втори трудов договор до 5 работни дни в месеца? Най-напред е добре да се уточни, че действащото в момента трудово законодателство не съдържа ограничението за работа до 5 работ...

Облагане на доходите и осигуряване на български гражданин, работещ за чуждестранно дружество

в. Седмичен законник, бр. 21, 28 май - 3 юни 2018 г.

Холандско дружество има сключен трудов договор с български гражданин, който за 2017 е бил постоянно пребиваващ в Холандия. От април 2018 г. гражданинът ще бъде постоянно пребиваващ в България и данъчно задължено лице в България. Как следва холандскот...

Преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането

в. Седмичен законник, бр. 20, 21 - 27 май 2018 г.

Пенсионер работи по трудов договор и има също и хонорарен договор, върху който му се удържат осигурителни вноски. Какво ще е отражението на осигуряването му върху пенсията за стаж и има ли значение размерът на осигурителния доход, който е максимумът,...

Осигуряване на чуждестранното лице от държава–членка на ЕС, което е собственик на ЕООД

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2018 г.

В бр. 3 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петковa, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Трябва ли да се осигурява и на какво основание (като самоосигуряващо се лице или друго) собственик - чуждестранно лице, на ЕООД със седалище ...

№ 94-Ц-3 от 07.02.2018 г. Относно: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2018 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №94-Ц-3/09.01.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте с двойно гражданство (българско и френско) и повече от 20 години пл...

Прекратяване на договор със срок на изпитване

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.

В бр. 3 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: На 25.07.2017 г. сме сключили срочен трудов договор с наш работник по чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 КТ, като срокът на изпитване е до 31.12.2017 г...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...