начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Самоосигуряващото се лице „Х” е съдружник и управител в ООД. В същото време е в трудовоправни отношения с друг работодател, който го осигурява върху максималния осигурителен доход. Трудовият договор се прекратява на основание чл. 328, ал. 1, ...

Парични обезщетения на лица, които към началото на отпуска поради бременност и раждане са осигурени за общо заболяване и майчинство по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Физическо лице работи по трудов договор във фирма. Считано от 17.08.2016 е в болнични поради бременност и раждане (първи болничен - 45 дни преди раждането). Има право на обезщетение от НОИ и да получава съответното обезщетение (12 м. осигурит...

Осигурителни вноски на самоосигуряващо лице - управител на ООД

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Самоосигуряващо лице - управител на ООД - през 2007 г. (по точно от 01.10.2007 – до 31.12.2008 г.) сключва договор с съдружниците си за ДУК и през този период се осигурява за всички осигурителни случаи върху сума, която са решили да му плащат...

Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Самоосигуряващо лице, което е по майчинство - родило е на 31.08.2016 г. и ползва само болничните - 135 дни, от които 45 дни преди раждането. Ако това лице започне да работи след тези 135 дни, т.е. не подаде Заявление-декларация за изплащане н...

Трудов договор за положен личен труд в дружеството на съдружник

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Може ли съдружник в ООД, който е и негов управител, да сключи трудов договор за положен личен труд в дружеството, различен от управлението на дружеството? Съдружникът е управител съгласно дружествения договор, като за целта има сключен ДУК с ...

Грешки, допускани от осигурителите при попълването на удостоверение - Приложение № 10 за другите обезщетения, извън тези по болничен лист

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, държавен експерт по осигуряването в НОИ, представя най-често допусканите грешки при подаване по електронен път на данните да изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Освен грешк...

Промени в КСО, свързани с осигурените лица и осигурителния доход

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в Кодекса на социално осигуряване, в сила от 1 януари 2017 г. Промяната в чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО е прецизираща и е свързана с изключване от обхват...

Социално осигуряване при специфичен случай на трансгранична ситуация

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.

Българско дружество е регистрирано по ЗДДС, извършва услуги по рециклиране на метални отпадъци в САЩ, като изпраща на място обучен персонал от България за тази дейност. От началото на тази година дружеството решава да не изпраща повече работници на ...

Връщане на неоснователно внесените осигурителни вноски

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Пенсионер съм. През 2013 г. работех по граждански договор. За положения труд без трудово правоотношение са ми начислени възнаграждения, както следва: за месец юни - 290 лв...

Грешки, допускани от органите на медицинската експертиза, при издаването на болнични листове

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Кои са грешките, допускани от органите на медицинската експертиза, при издаването на болнични листове? Независимо че грешките се допускат от органи...

№ 20-25-7 от 03.02.2016 г. Относно: Здравно осигуряване на деца – немски граждани, които имат разрешение за продължително пребиваване в Република България

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.

Във връзка с постъпило писмо в ТД на НАП ……., офис ………… от лицето Д.С.В., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. с вх. № ………./27.01.2016 г., Ви уведомяваме за следното: От съдържанието на писмото и при...

Паричните обезщетения при договора за управление и контрол

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са паричните обезщетения при договора за управление и контрол (ДУК)? Договорът за управление и контрол (ДУК) е приравнен на трудовия договор по отн...

Осигуряване на чешки гражданин, полагащ труд в Република България

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Гражданин на Република Чехия има сключен трудов договор с български работодател и ще полага труда си единствено на територията на Република Българ...

Грешки, допускани от осигурителите при попълването на удостоверение - Приложение № 9 за издадени и представени от лицето болнични листове

в. Седмичен законник, бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, държавен експерт по осигуряването в НОИ, представя най-често допусканите грешки при подаване по електронен път на данните да изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО. 1. Най-масов...

Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: В кои случаи може да се зачете осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата? Времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017