начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Здравно осигуряване на пенсионер, който упражнява свободна професия

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Лице, упражняващо свободна професия, продължава да упражнява дейността си след пенсиониране, но инцидентно - няколко пъти годишно по няколко дни. Не се осигурява за ДОО. Може ли да внася здравни осигуровки само за дните, в които упражнява дейност? И ...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко е подписана

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 63 години съм, но не мога да се пенсионирам в България поради липса на трудов стаж. Чакам влизане в сила на споразумението между Б...

Правила за определяне на приложимото спрямо дадено лице законодателство в областта на социалната сигурност

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента дъщеря ми работи по трудов договор в Германия, като се осигурява здравно, но смята да напусне и да се върне в България, за ...

№ 3-1174 от 16.07.2019 г. Относно: Подаване на декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“ по реда на чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8/2005 г. на МФ)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

Според изложеното в запитването, на територията на Община В функционират 13 социални услуги в общността от резидентен тип, които са делегирани от държавата дейности, управлявани от кмета на Община В по реда на чл. 18а, ал. 1 от Закона за социално под...

№ М-26-С-156 от 22.05.2019 г. ОТНОСНО: Приложимо данъчно и осигурително законодателство

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Във връзка с ваше писмено запитване с вх. №М-26-С-156/19.03.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) ви уведомявам за следното: Съгласно информацията, изложена в запитването, предоставяте счетоводни услуги н...

Здравноосигурителни вноски на собственик на ЕООД, който не живее в България

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Дължат ли се здравноосигурителни вноски от само­осигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД, но в същото време не живее в България и не ползва здравни услуги. Лицето живее в САЩ. В България има ЕООД, в което се осигурява като самоосигуряв...

Отпуск поради бременност и раждане при самоосигуряващо се лице

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Лице, регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия, е започнало да ползва отпуск поради бременност и раждане от 135 до 410 дни и получава обезщетение от НОИ. Отпускът ще изтече през месец 12.2019 г. През месец юли 2019 г. е полу...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Сръбски гражданин има регистрирана фирма в България, която извършва дейност на територията на Швеция. Последният не живее в България и няма разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в страната. Ако правилно разбирам Спогодбата за социал...

Осигурителният доход като елемент от формулата за изчисляване на пенсията

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

Какъв е начинът да се внасят осигуровки за фонд “Пенсия” и ДЗПО в по-голям размер с цел повишаване на пенсията при достигане на пенсионна възраст. В конкретния случай на лицето му остават 10 години до достигане на пенсионна възраст, на трудов договор...

Обезщетение за бременност и раждане на съдружник и управител на ООД

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

На самоосигуряващо се лице, съдружник и управител в ООД (фризьорски салон), на 23.09.19 ще й бъде издаден първият болничен лист за 45 дни бременност и раждане. Тъй като не е сама в дружеството, има още две лица на трудов договор, т.е. дружеството ще ...

Има ли спогодба между България и Япония за осигурителен стаж

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли спогодба между България и Япония за пенсионен осигурителен стаж? Тоест ако в момента работя и плащам пенсионна такса всеки мес...

№ 96-00-133 от 20.06.2019 г. Относно: Поставени въпроси във връзка с членство в осигурителна каса на самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия.

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………./05.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Член на Осигурителна каса – ...

№ 94-00-83 от 11.04.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-83/01.04.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Фирма приема да произведе мебели по договор с физическо лице - гражданин на ЕС. Във връзка ...

Осигуряване на собствениците или съдружници в търговски дружества

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2019 г.

Въпрос: Собственик на ЕООД се осигурява във фирмата си по ДУК. При временно прекратяване/замразяване на дейността ще прекрати осигуряването. Подава ли се информация в ТР, че управителят за този период няма да се осигурява? Трябва ли някъде да се пода...

Тристранна операция

в. Седмичен законник, бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Българско дружество “Х” ЕООД, регистрирано по ЗДДС в България, ще извършва търговия с автомобили на територията на държава - членка от ЕС. Закупуването на автомобилите ще се извършва от ДДС регистрирано дружество в Холандия, а продажбата на ДДС регис...