Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на съдружник в ООД, който е пенсионер

сп. Български законник, бр. 2 от 2023 г.

Въпрос: Съдружник в ООД, пенсионер, се осигурява само за здравно. От м. 08.2022 г. получава възнаграждение за положен личен труд в размер на 5000 лв. Как трябва да се осигурява от м. 08.2022 г.? Отговор: На основание § 1, т. 26, б. “и“ от ДР на ЗДДФ...

Осигуряване на стоматолог

сп. Български законник, бр. 2 от 2023 г.

Въпрос: Лице, което е ЕООД, упражнява дейност като лекар дентална медицина (стоматолог). Води се по договор за управление. Има ли някакви ограничения при заплащането? Лицето се е осигурявало на минимален осигурителен доход за страната. В НАП се подав...

Прехвърляне на управлението на дружеството на друго лице с цел ползване на парично обезщетение по КСО

в. Седмичен законник, бр. 3, 23 - 29 януари 2023 г.

Собственик на ЕООД, който се осигурява по ДУК, иска да ползва отпуск за гледане на дете до 1 година, след навършването на 6 месеца на детето, на което е баща. По време на ползването на този вид отпуск необходимо ли е да се назначи друг управител, кой...

№ 94-И-1259 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски при ползване на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), който е осигурено лице по две трудови правоотношения

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило чрез Системата за сигурно електронно връчване в ЦУ на НАП и заведено с вх. № ……. от 11.11.2022 г., отговарям следното: На зададените въпроси само един е от компетентността на Националната агенция по прих...

№ М-24-36-84 от 08.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2023 г.

Във Ваше запитване с вх. №………../13.10.2022 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте български гражданин, пребивавате на територията на Република България и сте соб...

Осигурителни вноски за майки, които по време на отпуск поради бременност и раждане и по време на отпуск за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст работят по граждански договори

в. Седмичен законник, бр. 2, 16 - 22 януари 2023 г.

За лице, което има сключен трудов договор и в момента е в майчинство (моля, да бъдат коментирани и двата варианта - до 410 дни, както и този, в който лицето получава обезщетение за отглеждане на дете до 2 години) и получава доход от извънтрудови прав...

Осигурителното и трудовото законодателство от 1 януари 2023 г.

в. Седмичен законник, бр. 1, 9 - 15 януари 2023 г.

От началото на 2023 г., както и в началото на миналата година, все още няма приет Закон за държавния бюджет за 2023 г., Закон за бюджета на ДОО за 2023 г., Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. Поради това, до приемането на Закон за държавния бюджет на...

Облагане на доходите и осигуряване на нов член на съвет на директорите

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2022 г.

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: В дружество е назначен нов член на съвета на директорите, който е самоосигуряващо се лице - адвокат. Има договор за участие в управлението на дружеството. Човекът е подал в ...

№ 1-ИТ-00-109 от 27.10.2022 г. ОТНОСНО: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2022 г.

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх. № /14.10.2022 г. е описана следната фактическа обстановка: С цел да привлече специализиран медицински персонал, МБАЛ осигурява жилище на всички новопристигнал...

№ 3-1392 от 16.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с изплатено обезщетение по чл. 200, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2022 г.

Според изложеното в запитването, в Районен съд е постъпило заявление от работещо в съда лице за изплащане на обезщетение по чл. 200, ал. 3 от КТ за пропуснати ползи. Същото е било в отпуск поради временна неработоспособност вследствие на трудова злоп...

№ ЕП-33-00-309 от 21.09.2022 г. Относно: Осигуряване на общинските съветници

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2022 г.

На Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), препратено от Националния осигурителен институт, и заведено с вх. №…………….г., отговарям следното: ЦУ на НАП е изразила становище, относно задължителното оси...

Получаване на паричното обезщетение за отглеждане на дете след навършване на 6-месечна възраст от бащата, който е самоосигуряващо се лице

в. Седмичен законник, бр. 46, 12 - 18 декември 2022 г.

Физическо лице, което се самоосигурява като собственик и управител на ЕООД, работи и на трудов договор и желае да излезе в бащинство след навършване на 6 месеца на детето си. Какви са условията да го направи от гледна точка на ЕООД-то? По-специално т...

Писмо № 24-39-50 от 08.03.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с разходи за допълнително здравно осигуряване за членове на семействата на наетите лица – непълнолетни деца

сп. Български законник, бр. 12 от 2022 г.

Ръководството на дружество има намерение да предостави към допълнителното здравно осигуряване на всички наети лица и социален пакет под формата на допълнително здравно осигуряване за членове на семействата на служителите – непълнолетни деца. Дружеств...

Осигурителни вноски по сключен от българско дружество граждански договор с британски гражданин, който е пенсионер по британското законодателство за извършване на услуга

сп. Български законник, бр. 12 от 2022 г.

Въпрос: Българско дружество ще сключи граждански договор за извършване на услуга с британски гражданин, който е пенсионер по британското законодателство. Лицето пребивава в България, няма други доходи и не е осигурено на друго основание, но ще извърш...

Осигуряване на белгийски гражданин, който ще упражнява трудова дейност на територията на две държави членки - като „наето“ лице в България и като „самостоятелно заето“ лице в Белгия

сп. Български законник, бр. 12 от 2022 г.

Въпрос: Белгийски гражданин, който пребивава на територията на България, се осигурява в Белгия като самостоятелно заето лице (собственик на фирма). Същевременно ще започне да полага труд по договор за управление и контрол на територията на България. ...