начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Попълване на таблиците за осигурителния доход към ГДД по чл. 50 за физическо лице

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Как следва да се попълнят таблиците за осигурителния доход към ГДД по чл. 50 за физическо лице, което е: 1. Самоосигуряващо се (вкл. и за болнични). 2. Имало болнични - по 15 дни в месеците март и април 2017 г. За здравните осигуровки - то им...

Доходи от личен труд на собственик на дружество

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, планира да извършва транспортни услуги. Собственикът на дружеството е сърбин, който не смята да наема работници, а да извършва транспортната дейност лично. Има ли забрана собственикът, назначен на до...

Внасяне на осигурителни вноски от управител на сдружение – клуб за спортни танци

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Новорегистрирано сдружение – клуб за спортни танци, започва дейност. Сдружението е регистрирано в частна полза и ще има и стопанска дейност. Назначени на трудов договор са няколко учителки по танци. Трябва ли и на какво основание да се осигур...

Особености при осигуряването в системата на предучилищното и училищното образование

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Приема се, че учителите полагат труд при специфични условия, естеството на работата е по-различно от другите категории труд и поради това те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при по-благоприятни условия – по-ниска възраст и по...

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени във фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

На основание чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: 1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; 2. лицата, упра...

Осигуряване на пенсионер, упражняващ свободна професия

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.

В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса: Нотариус - осигуряващ се на прага 2600 лв. като свободна професия, се пенсионира и продължава да упражнява дейност като нот...

№ 06-00-1 от 12.03.2018 г. Относно: Осигуряване на лице за времето, през което е било отстранено от работа заради образувано дисциплинарно производство по реда на Закона за държавния служител

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.

По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………../27.02.2018 г., Ви уведомяваме за следното: Според представената фактическа обстановка в запитването, срещу И.Д.С., служител в ……, е било...

№ 94-00-52 от 21.05.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно осигуряване

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………., с вх. № …………. от 10.05.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването Вие сте безработно лице и се осигурявате здравно...

№ 20-21-71 от 27.06.2018 г. Относно: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П…., с вх. № ………. от 19.06.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен собственик ...

Изчисляване на парично обезщетение при бременност и раждане, когато лицето работи по повече от едно правоотношение или основания за осигуряване

в. Седмичен законник, бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.

В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, разглежда темата за изчисляване на парични обезщетения при бременност, раждане и майчинство. Важно е да се има предвид, че когато лицето работи по повече от едно правоотношение ...

Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице във временна неработоспособност

в. Седмичен законник, бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.

Самоосигуряващо се лице (собственик на ЕООД) в продължение на 12 месеца се е осигурявало за всички осигурителни случаи. От 19.02.2018 г. представя болничен лист за временна нетрудоспособност, който продължава и през следващите месеци. За времето, пре...

Изчисляване на парично обезщетение при условията на чл. 50а от КСО, в сила от 1 юни 2017 г.

в. Седмичен законник, бр. 29, 23 - 29 юли 2018 г.

В бр. 5 от 2018 г. на списание “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, разглежда темата за изчисляване на парични обезщетения при бременност, раждане и майчинство. От 1 юни 2017 г. в сила е чл. 50а от КСО, съгласно който, когато лице е получав...

Промени в законодателството, свързани с осиновяването

в. Седмичен законник, бр. 29, 23 - 29 юли 2018 г.

Промените, свързани с осиновяването, в сила от 1 юли 2018 г., са отразени в няколко нормативни акта, а именно във: 1. Кодекса на труда (КТ) - ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г. 2. Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), ДВ, бр. 58 от 13...

№ 24-35-42 от 05.01.2018 г. Относно: задължително обществено осигуряване на лице-регистриран земеделски стопанин през периода на отпуск поради бременност и раждане, и отглеждане на малко дете като осигурено лице в качеството му на собственик на търговско дружество

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-35-42 от 2017 г. е постъпило Ваше запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……….., за изразяване на становище. В запитването е изложена следната фактическа об...

№ 94-Л-170 от 15.01.2018 г. Относно: прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.

В Централно управление на Националната агенция по приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №94-Л-170 от 07.11.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През месец юни 2017 г. лице, работещо в институция, второстепенен р...