начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване по граждански договори по време на майчинството

в. Седмичен законник, бр. 36, 11 -17 октомври 2021 г.

Внасят ли се осигуровки върху сумите по граждански договори през периода на майчинството? Съгласно чл. 46, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване паричното обезщетение за временна неработоспособност  и за бременност и раждане не се изплаща на лица...

Отпуск по майчинство на управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 36, 11 -17 октомври 2021 г.

Управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД й предстои да излезе по майчинство, осигурява се в дружеството като самоосигуряващо се лице. Какво трябва да направи, за да може дружеството да продължи дейността си? Управител на трудов договор ли...

Осигуряване на лице, собственик и управител на няколко фирми

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Управител на фирма в Търговския регистър ЕООД и едноличен собственик на капитала се води на трудов договор във фирмата на длъжност Ръководител отдел по продажбите с НКПД 12216008. Същият има и други фирми, където съответно не се осигурява. Тр...

Осигуряване на управител на фирма

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Лице е управител в няколко фирми, като се осигурява на трудов договор по НКПД за управител само в една от тях, а в другите не, но са действащи Може ли там, където се води на трудов договор, да се осигурява на максимума, а в другите фирми – д...

Осигуряване на чужд гражданин - съдружник в ООД

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Как трябва да се осигуряват съдружници, вписани като управители на ООД, представляващи дружеството „Заедно и поотделно“, които са граждани на Република Северна Македония, притежаващи Удостоверение за постоянно пребиваване и са редовни студент...

Определяне на осигурителния доход при самоосигуряващо се лице – свободна професия

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Как се определя осигурителният доход при самоосигуряващо се лице, когато е свободна професия – след приспадане на нормативно признати разходи 25%? Авансово внесеният данък как се определя при същото лице – като се приспадне сумата на осигурит...

Осигуряване на едноличен собственик на ЕООД, полагащ личен труд

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Дружество с правна форма ЕООД е прехвърлило управлението на друго физическо лице. Прехвърлянето на управлението е вписано в Търговския регистър към АВ. В момента действителният собственик на дружеството е решил да полага личен труд в съответн...

Коригиране на здравен статус

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Български гражданин, който притежава и немско гражданство и е работил и се е осигурявал в Германия, се завръща да живее постоянно в Република България. Как следва да се коригира здравният му статус, за да може да се възползва от правото на вс...

Отразяване на работните дни за командированите в ЕС

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Българска фирма е сключила договор с фирма от Европейския съюз за изпълнение на строителна услуга в ЕС. За изпълнението на договора са командировани 5 работници от общо 25, които са назначени с трудов договор по Кодекса на труда. Фирмата извъ...

Осигурителен календар за октомври 2021 г.

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.

[[table_1]]...

Обезщетение за безработица по договор за управление

в. Седмичен законник, бр. 35, 4 -10 октомври 2021 г.

Българско физическо лице е управител и едноличен собственик на капитала. През месец септември дружеството ще преустанови дейност и няма да функционира повече. Физическото лице е осигурено като управител по договор за управление и иска да се възползва...

Промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването

в. Седмичен законник, бр. 34, 27 септември - 3 октомври 2021 г.

Съдружник в три търговски дружества упражнява дейност и на трите места. Подадени са декларациите за упражняване на дейност, като чрез едно от дружествата лицето се осигурява. В това дружество съдружникът продава дяловете си и прекратява дейността си ...

Обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването

в. Седмичен законник, бр. 34, 27 септември - 3 октомври 2021 г.

Прекратява ли се обезщетението при бременност и раждане при прекратяване на осигуряването? Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца о...

Данъчно облагане и осигуряване на български гражданин, работещ в Малта

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистрирано в България дружество е с основна дейност “компютърно програмиране” и работи само на територията на страната. Служител по трудово правоотношение в дружество ще з...

№ ЕП-97-03-62 от 16.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Националния осигурителен институт, е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №ЕП-97-03-62 от 29.03.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте с редица заболяван...