начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 53-04-369 от 13.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2018 г.

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-369/31.05.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Фактическата обстановка, изложена в запитв...

Осигурителен стаж при непълно работно време

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

Как се зачита осигурителният стаж за пенсия, когато едно лице работи по основно трудово правоотношение на непълен работен ден 4 часа. Същият служител работи и на 4 часа по допълнителен трудов договор при същия работодател. Ощетено ли е лицето в случа...

Обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност поради общо заболяване

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице на трудов договор с общ осигурителен стаж три месеца излиза в болнични. Няма право на обезщетение от НОИ. Работодателят трябва л...

Обезщетение при пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При пенсиониране една година преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО без прекъсване на трудовия договор в предприятие в което работя ...

№ 94-00-17 от 03.02.2017 г. Относно: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г., в частта, определена за изпълнение от регистрирани ветеринарни лекари

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2018 г.

Съгласно представената фактическа обстановка в запитването вие сте ветеринарен лекар, упражняващ дейност чрез ЕТ „……….“. Имате сключен договор за отпускане на субсидия от Държавен фонд „Земеделие“, която ви се изплаща по програма за подпомагане на зе...

Право на парично обезщетение за безработица

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Имаме служител, назначен по чл. 70 от КТ (с ал. 2 - срокът е в полза на работодателя), когото ще освободим на основание чл. 71, ал. 1 от КТ. Има ли право служителят на обезщетение за безработица в пълен размер (приемаме, че същият се е осигурявал без...

Осигуряване на български граждани от чуждестранна фирма

в. Седмичен законник, бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Българско физическо лице може да сключи трудов договор с швейцарска фирма. Лицето ще работи в България. Кой и как ще трябва да му внася осигуровките и данък общ доход? Ще трябва ли да се декларират тези доходи в България? Заплатата ще се получава с б...

Здравно осигуряване при работа по граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 35, 1 - 7 октомври 2018 г.

Бих желала да разгледате хипотезата пенсионер, но лицето не е СОЛ, има хонорари от други извънтрудови правоотношения. Хонорарът във второто дружество след приспадане на НПР е по нисък от МРЗ - дължим ли ЗО вноски? Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО...

Придобиване право на пенсия по болест

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 12.01.2018г. синът ми бе изписан от болница с диагноза "есенциалта хипертония". При него това състояние е наследствено, няма лечен...

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам трудова книжка № 706/12.11.1973/15.05.51 от която е видно, че имам прослужени години. В архивите на предприятията ведомостите ги...

№ М-94-Д-71 от 19.04.2018 г. Относно: прилагане на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило по електронната поща Ваше писмо, прието с вх. №М-94-Д-71/13.03.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте български гражданин и живеете в Канада от 2...

№ 1-20-02-51 от 29.03.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.

Във Ваше писмо, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх. № /2018 г. е изложена следната фактическа обстановка: От м. септември 2001 г. до м. март 2017 г. сте живяла в Германия където са плащани здравноо...

№ 1-08-С-1 от 06.03.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО)

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.

Във Ваше писмо, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх. №/2018 г. е изложена следната фактическа обстановка: С решение на Общински съвет е одобрено изплащане на еднократно възнаграждение за цялостната работа на ликвидат...

№ М-94-М-91 от 30.03.2018 г. Относно: приложимо зако­но­дателство в сферата на социалната сигурност

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило по електронната поща Ваше писмо, прието с вх. №М-94-М-91/14.03.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Словашко дружество е с дейност командироване на слу...

№ 24-39-12 от 02.03.2018

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2018 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №24-39-12/02.02.2018 г., препратено от дирекция ОДОП …., в което е изложена следната фактическа обстановка: Гражданка на трета страна (държава, която...