начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 33-00-1 от 08.05.2019 г. Относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати, изплащани на педагогическия персонал в звената от системата на народната просвета

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П с вх. № ………../24.04.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с из...

Отпуск по болест или майчинство на СОЛ

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Имам въпрос по отношение на СОЛ - болнични и майчинство. Собственик на ЕООД, който се осигурява като СОЛ и няма наети лица, излиза в болнични по общо заболяване, след това съответно бременност и раждане, и майчинство. През този период фирмата няма да...

Обезщетение при придобиване на право на пенсия от учител

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител съм от 34 г. Тази година ще се преместя на работа в друго училище ,но ще се наложи да се регистрирам на борсата за 1 месец до ...

Договор на управител на ЕООД

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дружество ООД, медицински център е регистрирано в Търговския регистър . Дружеството е учредено от трима съдружници. Никой от съдружни...

Отпускане и получаване на наследствена пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм на 55 години. Тъй като съпругът ми почина, а той получаваше пенсия за общо заболяване на каква възраст ще имам право на...

№ 94-00-56 от 21.03.2019 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……………… с вх. № ……………… от 07.03.2019 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте собственик на ЕТ и се осигурявате като самоо...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Aко физическо лице продава през регистриран електронен магазин (регистриран на физическо лице) длъжно ли е да внася осигуровки за пенсия като самоосигуряващо се лице? Отговор: От 1 януари 2019 г. съгласно допълнението в чл. 4, ал. 3, т. 2 о...

Обезщетение за бременност и раждане

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, регистрирано като упражняващо свободна професия (консултант) в регистъра по БУЛСТАТ, осигурено за всички осигурени социални рискове, без фонд безработица, на 20.10.2018 г. излиза в отпуск поради бременност и раждане...

Определяне на окончателен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице - пенсионер

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Самоосигуряващо се лице ЕТ от 01.09.2018 г. е пенсионер. Извършва ли се годишното изравняване на осигурителните вноски за получените от него доходи до м. 09.2018? След този месец самоосигуряващото лице е избрало да не внася осигурителни вноск...

Осигуряване на лице, работещо в чужбина и в страната

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: 1. Лицето Х - българин, живее и работи на трудов договор в Испания. Собственик и управител е на фирма в България, няма възнаграждение по ДУК. Получава възнаграждение за положен личен труд в българското дружество. Дължи ли осигуровки като само...

№ 20-21-9 от 07.02.2019 г. Относно: Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване

в. Главен счетоводител, бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………/21.01.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че на 27 декември 2018 г. лично сте подали ...

Осигуряване в Професионален пенсионен фонд

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лица назначени на длъжност "Танцьор" в културни организации, осигурявани към момента втора категория, имат ли право на осигуряване и ...

Осигуряване на управител на търговско дружество

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е вписан за съдружник и управител в новорегистрирано дружество с ограничена отговорност. В качеството на управител няма определено възнаграждение. По какъв ред тря...

№ 94-00-21 от 05.02.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – П. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………./05.02.2019 г., относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, Кодекса за социално осигуряване /КСО...

№ 1-ИТ-00-75#1 от 19.10.2018 г. Относно: прилагане на КСО и ЗЗО

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.

Във Ваше запитване, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх.№ ИТ-00-75/05.10.2018 г. е описана следната фактическа обстановка: Физическо лице е работило в Германия в продължение на 10 години. Завръща се...