Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Внасяне на здравноосигурителни вноски от едноличния собственик на капитала, ако за дейността по управление на дружеството не получава възнаграждение

в. Седмичен законник, бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г.

Едноличният собственик на капитала на търговско дружество (ЕООД), занимаващо се с финансов одит, управлява и представлява дружеството по силата на съдебното решение за регистрация на фирмата. За тази си дейност собственикът не получава възнаграждение...

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

сп. Български законник, бр. 2, Януари 2020 г.

Въпрос: Физическо лице – пенсионер, работи като агент за застраховки по граждански договор. Може ли да се внасят здравните осигуровки за цялата година авансово, а данъкът, който е дължим, да се внесе в края на годината? Агентите работят всеки месец. ...

Осигуряване на управител на АД

сп. Български законник, бр. 2, Януари 2020 г.

Въпрос: Акционерно дружество, което не извършва търговска дейност, но подава годишен отчет, поради това, че прави допълнителни вноски в дъщерно дружество – ЕООД. АД-то се представлява само заедно от двама управители, избрани на ОС. Двамата управители...

Осигуряване върху средствата за картите „Мултиспорт“

сп. Български законник, бр. 2, Януари 2020 г.

Съгласно чл. 294, т. 4 от Кодекса на труда работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите бази за спорт. Напоследък програмата MultiSport (карти „Мултиспорт“) придобива все по-гол...

Здравно осигуряване

в. Седмичен законник, бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.

Дължат ли се здравноосигурителните вноски от собственик на ЕООД, която през периода на отпуска по бременност/раждане и отглеждане на дете (общо 2 г.) и получаване на обезщетение по чл. 48а и 52а КСО не е пребивавала в България и не е ползвала здравни...

Осигуряването през 2020 г.

в. Седмичен законник, бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.

1. Смяна на вида на осигуряването от самоосигуряващите се лица От 1 януари до 31 януари 2020 г. е срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2020 г. През месец януари те могат да променят вида на осигуряв...

№ 20-21-73 от 21.10.2019 г. Относно: Осигуряване на регистриран земеделски стопанин, който получава доходи от без трудово правоотношение

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-73/08.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице - регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска про...

№ 96-00-245 от 17.10.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване или само в държава извън ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмо с вх. № ………/03.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че дейността на представляваното от Вас дружество е рекламни услуги п...

Осигуряване на управител и съдружници в ООД

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Водим фирма “Х” ЕООД, която през месец септември се преобразува в “Х” ООД с управител Д.Г.Н. и съдружници: 1. Д. Г. Н.; 2. К. Д. Н.; 3. Г.Т. Н. и 4. ЕТ “Х”. Кого трябва да осигурявам по договор за управление и кого като самоосигуряващо се лице? Осиг...

Парично обезщетение за безработица

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: На 07.12.2015 г. започвам да взимам парично обезщетение за безработица, което трябва да продължи 4 месеца, съответно до 06.04.2016 г. ...

Право на осигурена майка да получава парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечната му възраст за остатъка до 410 дни и правото на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване 2-годишната му възраст

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: По майчинство съм и детето ми е прието в детска ясла. Трябва да започне да посещава от 14.11.2019 г.(на 11 месеца ще е). 1. До кога имам право да се в...

№ 20-31-18 от 09.10.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……./26.09.2019 г., Ви уведомявам следното: Във връзка с изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособнос...

№ 94-00-184 от 19.08.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-184/13.08.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Към настоящия момент сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, като изв...

Придобиване на доход от трудово правоотношение в чужбина

в. Седмичен законник, бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.

Норвежка фирма иска да назначи управителя ни на трудов договор по един европейски проект. Управителят ни ще работи дистанционно и центърът на жизнените интереси ще е в България. Той не прекратява ДУК с нашата фирма, на която е управител. Осигурен е н...

Болничен лист на лице, назначено по договор за управление в другата фирма

в. Седмичен законник, бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.

Имаме лице, което е назначено по трудов договор в една фирма и в друга е назначено по договор за управление. Същото лице има представен болничен лист. Трябва ли да отразявам болничния лист на лицето, където е назначено по договор за управление в друг...