начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 96-00-22 от 31.01.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и на осигурителното законодателство.

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2020 г.

В Дирекция ОДОП ………… е постъпило Ваше запитване с вх.№ …….. от 24.01.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на чл. 37, ал. 1 т. 9 и чл. 42 от ЗДДФЛ и нормите на осигурителното законодателство. Посочвате, че собственик на капитала на бълга...

Обезщетение за съдружник, упражняващ дейност в ТД

в. Седмичен законник, бр. 14, 6 - 12 април 2020 г.

Действащо ООД, регистрирано по ЗДДС, с двама съдружници, единият от тях управител. И двамата се осигуряват в дружеството. Единият съдружник - майка, ползва отпуск след раждане от 135 до 410 дни до 17.07.2020 г. Управителят желае да прекъсне дейността...

Право на обезщетение за безработица от бюрото по труда

сп. Български законник, бр. 6, Април 2020 г.

Въпрос: Съдружник в ООД е на трудов договор в друго предприятие. Напуска го по чл. 325 от КТ и преминава на трудов договор в предприятието, където е съдружник. При евентуални съкращения ще има ли право на обезщетение от бюрото по труда? Отговор: Усл...

Полагане на личен труд от съдружник в дружество

сп. Български законник, бр. 6, Април 2020 г.

Въпрос: Едно лице СОЛ се самоосигурява в една фирма на 610 лв., в друга фирма има само личен труд с възнаграждение 610 лв. Какви осигуровки и данъци следва да плати във фирмата, в която полага само личен труд? Отговор: Според разпоредбите на ЗДДФЛ, ...

Получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице за положен личен труд във фирмата

сп. Български законник, бр. 6, Април 2020 г.

Въпрос: През 07.2019 г. съм начислила на СОЛ (собственик на ЕООД) 100 000 лв. за работа с личен труд в собственото му дружество. Внесени са осигуровки върху 3000 лв. под ЕГН на лицето и ДОД върху 97 000 лв., които са внесени под БУЛСТАТА на фирмата. ...

Размер на осигурителната вноска за ДЗПО

сп. Български законник, бр. 6, Април 2020 г.

Въпрос: Управител съм на ЕООД с договор за управление и контрол. Фирмата е ЕООД, притежавана изцяло от мен. Осигурявам се на минималния осигурителен праг за позицията. Мога ли да продължа да се осигурявам на минималния праг и същевременно да увелича ...

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

сп. Български законник, бр. 6, Април 2020 г.

Въпрос: ЕООД с предмет на дейност проектиране на ВиК системи, без персонал, собственикът полага личен труд. Възможно ли е да бъде изплатен личен труд през месец януари в размер на 20 000 лв. и бъдат внесени осигурителни вноски върху 3000 лв. и данъка...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г.

сп. Български законник, бр. 6, Април 2020 г.

Въпрос: СОЛ, което се само осигурява за всеки месец през 2019 г. на максималния осигурителен доход и за всички осигурителни случаи, т.е. на 3000 лв. Но в някои от месеците на 2019 г., има издадени болнични, за които е получило съответното обезщетение...

Осигуряване на собственик на ЕООД с прекратена дейност

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2020 г.

Във в. "Труд", Димитрина Захаринова, регистриран одитор отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност е регистрирано по ДДС. Собственикът на ЕООД-то взима решение за временно прекратяване на дейността му. Дружеството подава само нулеви дек...

Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г.

в. Седмичен законник, бр. 13, 30 март - 5 април 2020 г.

Затруднявам се при попълване на справка за окончателния размер на осигурителен доход за 2019 г. Образец 2004. От м. 01.2019 до м. 09.2019 г. съм по трудов договор, осигурителният доход за този период е 8806,49 лв. От м. 08.2019 до м. 12.2019 г. съм с...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник, бр. 15, 13 - 19 април 2020 г.

Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обна...

Договор за управление и конторл

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Управител назначен по ДУК, при който на тримесечие му се начислява допълнителна сума за постигнати добри резултати, следва ли при ...

Правото на ползване на платен годишен отпуск на работника/служителя се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам неизползван отпуск от 2017 г. На 02.05.2018 г. излизам в болничен поради бременност, след което в майчинство - на 31.08.2018 г. ...

№ 20-28-104 от 27.12.2019 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване вх. №20-28-104/16.12.2019 г., с което се поставят въпроси, свързани с данъчното третиране и начисляването на задължителни осигурителни вноски на част от възстановени разходи за транспорт на служители от мес...

№ ЕП-33-00-646 от 01.10.2019 г. Относно: Подаване на данни за осигурените лица по реда на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) чрез Националния осигурителен институт и заведено с вх. №ЕП-33-00-646 от 16.09.2019 г., се поставят въпроси относно подаване на данни по реда на Наредба ...