начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Обезщетение за временна неработоспособност

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Въпрос: Работник, назначен на трудов договор, ползва 3 месеца неплатен отпуск по негова молба. Отпускът не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Веднага след изтичане на неплатения отпуск представя болничен лист за 10 дни. Следва ли НОИ да му из...

Подадаване на документи за пенсиониране

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Въпрос: На 64 г. Съм, имам 42 г. трудов стаж. През месец март достигам изискваната от закона възраст от 64 г. и 2 месеца и мога да се пенсионирам. Работя на постоянен трудов договор и ще продължа да работя и след пенсионирането. Трябва ли да уведомя ...

Осигуряване на съдружник в ООД

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Въпрос: Физическо лице се осигурява в ООД като СОЛ. Възможно ли е физическото лице да прекрати самоосигуряването си и да бъде назначен на трудов договор като управител? Трудовият договор ще бъде подписан от другите съдружници, които всъщност се явяв...

№ 23-29-91 от 02.11.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-91/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредбата за елементите на възнагражден...

Изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

С Постановление № 94 от 25 април 2019 г. са направени изменения и допълнения на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Промените са в сила от 1 януари 2019 г. и са...

Изплащане на обезщетение по чл. 50 от КСО

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 - 26 май 2019 г.

Собственичка на ЕООД с договор за управление е в отпуск на основание чл. 163, ал. 1 и получава парично обезщетение на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО за остатъка до 410 календарни дни. В допълнение собственичката на дружеството преди излизане ...

Определяне на индивидуален коефициент за пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При пенсиониране през 2019 г. по чл. 68 ал 3 при 15 и повече години осигурителен стаж като от него само 6 месеца са през 1997 г., а о...

Отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, имащи осигурителен стаж в чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: През септември 2018 г. след като навърших 66 години и два месеца подадох молба за начисляване на социална пенсия. Имам повече от 13 г...

Размер на дневното парично обезщетение при бременност и раждане

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В какъв размер следва да бъде отпуснато дневното парично обезщетение при бременност и раждане в случай, че размерът на среднодневното...

Осигуряване на чуждестранно физическо лице, сключило договор за управление

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Предприятието ни има сключен договор за управление с чуждестранно физическо лице, гражданин на страна, която не е членка на ЕС. Лицето няма адрес или офис на територията на Република България и осъществява дейността по управление от територията на ст...

Пенсионеритe не дължат здравни вноски

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Пенсионер съм и давам под наем апартамент през летния сезон. В ГДД по чл. 50 трябва ли да правя изравняване на здравното осигуряване? Пенсионерите, получаващи доходи от наем, не дължат здравноосигурителни вноски върху тези доходи. Текстът в Приложен...

Пенсия в намален размер

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

През 2020 г. ще навърша необходимата съгласно чл. 68 от КСО възраст. Вече имам необходимия осигурителен стаж и за това бих желала да се пенсионирам още през тази 2019 година при условията за отпускане на пенсия в намален размер. Как и кога може да ст...

№ 1029-40-12134 от 28.12.2018 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения.

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

I. Закон за бюджета на ДОО за 2019 г. Със Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. са определени следните нови размери на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители и на п...

Осигуряване на управител на ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.

За дейността си управител на ЕООД се осигурява по реда на КСО. В дружеството няма други назначени лица и управителят извършва основната дейност на дружеството (консултантски услуги в ИТ сектора). Необходимо ли е за извършването на тези услуги с управ...

Осигуряване на съдружници в търговски дружества

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.

Може ли съдружник в ООД, участващ с личен труд, но неполучаващ възнаграждение, да се осигурява като самоосигуряващо се лице върху доход, по-голям от минималния осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица? Съдружниците в търговски друж...