начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 94-00-130 от 09.11.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./26.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че имате актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на ...

№ 20-21-113 от 24.10.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./10.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че сте самоосигуряващо се лице (адвокат), осигурено за вс...

№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

Във връзка с Ваше писмо с вх. №…………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), Ви уведомявам за следното: Съгласно описаната от Вас фактическа обстановка, във връзка с дейността на Агенция ………. с Вас се е свързал...

ДДС при продажба от ЧСИ

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Физическо лице е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и същевременно с това е регистрирано като едноличен търговец (ЕТ). 1. Собственик на ЕО...

Осигуряване общо заболяване и майчинство, прекратено през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител съм във фирма на срочен договор до 31.12.2018 г. В момента ползвам отпуск за бременност и раждане (135дни), който изтича на ...

№ 20-21-101 от 03.09.2018 г. Относно: прилагане нормите на ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО и ЗДДС във връзка с дейността на регистриран земеделски стопанин, който е вписан и като ЕТ.

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

Във връзка с постъпило Ваше запитване вх. № 20-21-101/03.09.2018 г. в Дирекция ОДОП …, относно данъчно-осигурителното облагане на земеделски производител, който има регистриран едноличен търговец без дейност, изразявам следното становище: Описвате, ч...

№ 08-00-10 от 28.09.2018 г. Относно: Осигурителни вноски върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………… с вх. № ……../21.09.2018 г., относно начисляването и внасянето на осигурителни вноски върху средствата за транспортни разходи в институ...

Осигуряване на български гражданин, работещ в Дания

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Български гражданин живее и работи в Дания. Там се осигурява по трудов договор върху сума, много по-висока от максималния осигурителен доход за България. Същият регистрира ЕООД в България и предстои започване на дейност. Лицето е управител на дружес...

Осигуряване на ЕТ

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2018 г.

Въпрос: Едноличен търговец се осигурява върху осигурителен доход от 550 лв. До 2016 г. имаше задължение да се осигурява върху този доход като след тази година фирмата няма дейност. Въпреки това продължава да се осигурява върху този доход по негово же...

Ред за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя след пенсионирането си и се осигурявам за всички осигурителни случаи. Имам ли право пенсията ми да бъде преизчислена с нов сре...

Зачитане на учителски стаж

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Зачита ли се за учителски стаж осигурителния стаж, положен на длъжността "Социален педагог" в Център за настаняване от семеен тип? С...

№ 33-00-3 от 13.06.2018 г. Относно: Осигуряване на чужденци, специализиращи в България

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. …………/01.06.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че в ……… университет – ….. се обучават специализанти, които са...

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Собственик на ЕООД, който досега се е осигурявал като СОЛ на 510 лв. и не е получавал възнаграждение за положен личен труд, от следващия месец иска да получава възнаграждение за получен личен труд. На каква заплата трябва да се осигурява (възможно ли...

Определяне на осигурителен доход и осигурителни вноски

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Лице работи по основен трудов договор при 8-часов работен ден и по допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда. По допълнителния договор работното време е 1 час, заплата в размер на 135 лв., МОД за длъжността е 1070 лв. За периода от 1...

Здравно осигуряване на ученици и студенти

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Бюджетът” Илияна Иванова представя темата за здравното осигуряване на ученици и студенти. Осигуряване на зрелостниците, завършващи тази учебна година След завършване на училище зрелостниците трябва да подадат декларация обр...