начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 23-22-1493 от 12.09.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредба №5 от 29 декември 2002 г. и Наредба №Н-8/29.12.2005 г.

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2019 г.

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-1493/17.08.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за ...

Договор за управление и контрол

в. Седмичен законник, бр. 11, 18 - 24 март 2019 г.

1. В дружество (ООД) с двама съдружници е вписан в Търговския регистър управител по договор за управление и контрол - може ли същият да се осигурява на 4 часа? 2. Едно от лицата в дружеството, което е по трудов договор, е вписано като съдружник в същ...

Допълнително материално стимулиране на работниците или служителите

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какви плащания, различни от трудово възнаграждение (социални придобивки, бонуси, определени от работодателя, например коледен или вел...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има Спогодба за социална сигурност между Канада и Република България, която според сайта на НОЙ е в сила от март 2014. В този сайт се...

Определяне размера на пенсия за трудова дейност

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Получавам пари за храна, не ваучери. Влизат ли при изчисляването на пенсията ми тези социални придобивки? При определяне размера на ...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2018 г.

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

Окончателен размер на осигурителния доход за държавното обществено осигуряване самоосигуряващите се лица определят на основание чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване. На основание посочената разпоредба: “Окончателният размер на месечния оси...

№ 90-00-40-127 от 8.12.2017 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 446 от ГПК след изменението на разпоредбата, ДВ, бр. 86 от 2017 г.

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

При определяне размера на удръжките от пенсии по наложени запори по реда на ГПК, като трето задължено лице НОИ съблюдава както разпоредбата на чл. 446 от ГПК, така и Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълкувателно дело № 2/2013 г. на Върхов...

№ 20-00-13 от 15.01.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС), в сила от 1 януари 2019 г.

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г. и направените съответни промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона ...

Зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работила съм две години в Кипър и от август 2018 г. съм в България. Ще ми се признае ли доходът от там за да получа обезщетение за ма...

№ 94-00-121 от 18.10.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” 03.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че Ви предстои да започнете работа в Германия по трудов договор и осигур...

№ 23-22-1628 от 21.09.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на КСО и ЗЗО

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-1628/11.09.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)...

Право на ранно пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.

Детска учителка е навършила изискващата се за ранно пенсиониране възраст, но не й достигат 3 години осигурителен стаж. Може ли да си закупи недостигащия стаж за периода на обучение по специалността “предучилищно образование”? В съответствие с чл. 9а...

Облекчения за хора с увреждания

в. Седмичен законник, бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.

Какви облекчения може да ползва пенсионер с намалена работоспособност (решение на ТЕЛК 70% инвалидност) - данъчни, социално подпомагане, целеви помощи и добавки и други? И ако може по-конкретно, какви заявления трябва да подаде за ползването им? Тр...

Зачитане на трудов стаж, положен в чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих няколко години на трудов договор в Дания. Какви документи да представя на сегашния ми български работодател, за да ми признае...

№ 3-1807 от 05.10.2018 г. Относно: осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което предстои да му бъде отпусната пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

Според изложеното в запитването, самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност като едноличен търговец. Подало е в НОИ документи за пенсиониране, тъй като на 25.09.2018 г. придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ще продължи да у...