начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Попълване на декларация обр. 6

в. Седмичен законник, бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Коя дата на изплащане/начисляване се пише в т. 18 в декларация обр. 6, когато осигуровките са начислени в последния работен ден от месеца, за който се дължат? На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, на...

Здравно осигуряване на пенсионери, получаващи доходи от наем

в. Седмичен законник, бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Съпругът е ЕТ и е регистриран по ДДС. ЕТ не се занимава с отдаване под наем. Правят ли се вноски за здравно осигуряване, при положение че и двете ФЛ ...

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

в. Седмичен законник, бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Изменение и допълнение на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са публикувани в ДВ, брой 40 от 17.05.2019 г., и са в сила от същата дата, с изключение на някои от разпоредбите, които ще посочим по-долу. Предв...

Удостоверяване на трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя като медицинска сестра от 2 години в България. Желая да замина за Нидерландия и да работя по професията си. Какъв документ и о...

№ ИТ1-00-94#1 от 10.06.2019 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Във ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП - Бургас, с вх. № ИТ1-00- 94/28.05.2019 г. сте посочили следната фактическа обстановка: В къща за гости, съпружеска собственост на две физически лица, през 2018 г. се извършва патентна дейност. Обектът е ...

Осигуряване на съдружници в медицински център

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Дружество ООД, медицински център, е регистрирано в Търговския регистър. Дружеството е учредено от трима съдружници (на практика с равни дялове). Никой от съдружниците не е вписан като управител. Дружеството ще се управлява от управител, кой...

Осигуряване на ЕТ

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Физическо лице е ЕТ. Помещение, което е съпружеска собственост, се отдава под наем. Полученият наем се превежда по банков път пропорционално на двамата съпрузи. Върху получения наем е удържан и внесен авансово данък и е подадена декларация по...

Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се приема на основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване. Изменения и допълнения на наредбата са обнародвани с Постановление № 84 от ...

Право на майчинство

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на майчинство ако съм надвишила болничните от 135 дни? По силата на чл. 50, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване о...

Осигурените лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст нямат право на парични обезщетения за безработица

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно чл. 68 от КСО, ал. 3 в случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, те придобиват право на пенсия при навършване на ...

№ 08-00-5 от 02.05.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П с вх. № ……./17.04.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 02.07.2018 г. e прекратено трудо...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Майка ми е работила в сферата ма здравеопазването като акушерка и медицинска сестра от 1986-2000 г. без прекъсване в ОРБ, гр. Ловеч. ...

Осигуровки на самоосигуряващо се лице

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице (адвокат) е осигурено за всички осигурени рискове. Какви осигуровки трябва да плаща за период, в който ползва отпуск по болест? Ако за съответния мес...

№ 96-00-99 от 20.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………….. с вх. № ………./07.05.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеств...

№ 3-795 от 07.05.2019 г. Относно: възникване на право за осигуряване на лице като самоосигуряващо се на основание протокол от общо събрание на осигурителна каса (ОК)

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

Според изложеното в запитването, ОК „Н“, гр. С е вписана в регистър Булстат на 14.05.2002 г. с определен управляващ лицето ЕИЛ. Към настоящия момент е установено, че няма вписани промени в регистър Булстат. На 03.08.2018 г. в офис на НАП е подадена ...