Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 07-00-204 от 13.11.2019 г. Относно: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П……. постъпи Ваше писмо с вх. № …………./31.10.19 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че Ваша служителка ползва неплатен отпуск по собствено желание в пер...

Право на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на детето до 2-год. възраст

в. Седмичен законник, бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.

Собственик и управител на ЕООД. Осигурява се като СОЛ. В момента е в болничен за общо заболяване. Предстои на 30.12. да излезе в болничен за бременност (45 дни преди раждане) и след това да ползва обезщетение за отглеждане на малко дете. Фирмата няма...

Минимален осигурителен доход

в. Седмичен законник, бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.

Ние сме търговско дружество, 100% собственост на държавата. Служителите ни са назначени по трудов договор, трета категория, на 8 часа работно време. Признаваме клас прослужено време. Нямаме служители на и под МРЗ за страната. Имаме служител, който...

Осигуряване за трудова злополука

в. Седмичен законник, бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.

По смисъла на Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е прич...

№ 3 -1832 от 02.12.2019 г. Относно: Възобновяване осигуряването на лице по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в допълнително задължително пенсионно осигуряване - универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ)

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Според изложеното в запитването на 15.10.2019 г. лице е подало заявление в офис на НАП, с което е упражнило правото си на избор да промени осигуряването си от ДЗПО-УПФ във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното о...

Зачитане на трудов и осигурителен стаж при неплатен отпуск

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Лице е назначено на трудов договор от 19.07.2019 г. През м.10.2019 г. лицето е в неплатен отпуск. През м. 10.2019 г. полага труд по извънтрудово правоотношение и подписва декларация, че не е осигурено на друго основание. Фирмата, при която ли...

Осигуряване на собственик на ЕООД

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Местно юридическо лице (EООД), на което собственикът на капитала е чуждестранно физическо лице (произход – Русия) е пенсионер в Русия. Лицето (собственикът на ЕООД-то) получава документ за постоянно пребиваване в България. Не упражнява труд...

Осигуряване и данъчно облагане на наемодател

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Физическо лице отдава под наем 8 стаи в сграда, категоризирана като хостел. Договорите за наем са за дългосрочно настаняване. Освен това в сградата, в която живее, отдава още 4 апартамента под наем за дългосрочно настаняване. Лицето работи въ...

Получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице за положен личен труд във фирмата

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Може ли самоосигуряващо се лице да полага личен труд срещу възнаграждание по-малко от минималния осигурителен доход? Как точно се оформя документирането на личния труд? Отговор: При получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице з...

Упражняването на трудова дейност в България от граждани от държави извън ЕС

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Българска фирма със седалище Бургас и основна икономическа дейност товарен автомобилен транспорт, притежаваща лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу заплащане, издаден от МТИТС, извършва международни тра...

Осигуряване на адвокат

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Интересуваме се може ли адвокат, регистриран като самоосигуряващо се лице със свободна професия, член на осигурителна каса (осигуряването се осъществява чрез нея), да се регистрира като едноличен търговец и да назначи юрисконсулт на работа ...

Осигуряване на съдружник в ООД

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е съдружник в “X” ООД и упражнява дейност в дружеството. Всеки месец дружеството подава декларация образец №1 и внася задължителни осигуровки за него като самоосиг...

№ 94-00-216 от 22.10.2019 г. Относно: Започване и прекратяване на дейност от самоосигуряващо се лице – собственик на капитала на търговско дружество

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-216/16.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Интересувате се от закупуването на 100% от собствеността на действащо дружес...

№ 3-1581 от 11.10.2019 г. Относно: прилагане на осигурителното законодателство по отношение на физическо лице, което ще отдава част от имота, в който живее на туристи

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.

Според изложеното в запитването, физическо лице в това си качество желае да отдава част от имота, в който живее, на туристи чрез платформите Booking, AirBnB, както и чрез български сайтове. Същото посочва, че е пенсионер и че е собственик на едноличн...

Нова наредба за подаване на данни в НАП от 1.01.2020 г.

сп. Български законник, бр. 3, Февруари 2020 г.

В  ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г., е обнародвана Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите ...