начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


№ 20-31-35 от 11.05.2020 г. Относно: Подаване на Декларация образец № 3 и внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………... с вх. № ………/24.04.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че представляваното от Вас СНЦ „С“, БУЛСТАТ ...

№ 20-29-20 от 28.04.2020 г. Относно: Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение и подаване на данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………… с вх. № ………../14.04.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че имате сключен трудов договор, на основани...

Осигуряване на ЕТ

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Едноличен търговец (ЕТ) се осигурява като самоосигуряващо се лице от 2007 г., без прекъсване на дейността. От 2016 г. упражнява трудова дейност и като регистриран земеделски...

Пенсия за инвалидност

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице български гражданин е получило парализа вследствие на инсулт. През последните години не е работило, не е осигурявано, няма никак...

№ 20-29-15 от 30.30.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на физическо лице, което има регистрирана къща за гости

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Ваше запитване с вх. № …………./12.03.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Имате регистрирана къща за гости с 12 места за настаняване, намираща се в с. М, обл. С. ...

№ 07-00-59 от 31.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на услуга по сервиз на спасителни салове по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-59 от 16.03.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП с техен вх. № М-94-М-547/ 11.03.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на услу...

№ 20-28-55 от 13.03.2020 г. Относно: Дължими здравноосигурителни вноски за периода на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст за лице, което работи по основен и допълнителен трудов договор при различни работодатели.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № ……../05.03.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Имате служителка, която работи по допълнителен трудов договор при Вас, а основният й трудо...

№ 96-00-77 от 06.04.2020 г. Относно: Упражняване на трудова дейност и осигуряване на собственик и/или управител на търговско дружество

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи Ваше писмо с вх. № …………./19.03.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че поради въведеното извънредно положение собствениците и управит...

Примери за определяне на осигурителния доход и попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ за лицата получили компенсация по реда на постановление № 55 от 2020 г.

в. Седмичен законник, бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.

На основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда (в сила от 13.03.2020 г.) при обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за цели...

Осигуряване на български гражданин, живеещ в чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Български гражданин живее в Канада от 20 години. През ноември се връща да живее в България. 1. Има ли значение дали лице има само българско гражданство или е с двойно гражда...

Коригиране на декларация Образец 1 на грешно начислен болничен лист

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Получих задължително предписание от НОИ във връзка с коригиране на декларация Образец 1 на грешно начислен болничен лист. Начислен е ...

Спазване на Закона за хората с увреждания

сп. Български законник, бр. 7, Май 2020 г.

България отдава голямо значение на цялостното изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания, поради което хората с увреждания се ползват от особената грижа на държавата и обществото. Законът за хората с увре...

Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г.

в. Седмичен законник, бр. 18, 4 - 10 май 2020 г.

Възможността за изплащане на компенсации на работниците и служителите през периода на обявено извънредно положение е предвидена в § 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 ...

Взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съпругът ми работи шест години при различни работодатели в Испания, като международен шофьор на камион. Желае да се пенсионира в Бълг...

Обезщетение за бременност и раждане на лице, осигурявано в Швейцария

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дъщеря ми работи от няколко години за швейцарска компания на круизен кораб на срочен трудов договор (круизите са около 9 месеца от м....