начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на управител на ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.

За дейността си управител на ЕООД се осигурява по реда на КСО. В дружеството няма други назначени лица и управителят извършва основната дейност на дружеството (консултантски услуги в ИТ сектора). Необходимо ли е за извършването на тези услуги с управ...

Осигуряване на съдружници в търговски дружества

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.

Може ли съдружник в ООД, участващ с личен труд, но неполучаващ възнаграждение, да се осигурява като самоосигуряващо се лице върху доход, по-голям от минималния осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица? Съдружниците в търговски друж...

Осигуряване на управител на сдружение с нестопанска цел

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.

Трябва ли да се осигурява управител на сдружение с нестопанска цел, след като не получава никакво възнаграждение? За да възникне задължение за осигуряване на някое от основанията по чл. 4 КСО, най-общо едно лице трябва: (а) да извършва трудова дейно...

№ 96-00-287 от 11.12.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …../30.11.2018 г., Ви уведомявам за следното: От съдържанието на писмото Ви става ясно, че Вие сте собственик и управител на ЕООД, ...

Времето за бременност, раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Майка ми е на пенсионна възраст, но не й достигат години стаж. Колко години ще й се зачетат като трудов стаж за две деца, родени съот...

Внасяне на осигурителни вноски за цялото или част от времето на обучение

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Мога ли да направя осигуряване за минал период със свободна професия като самоосигуряващо се лице? Кога мога да включа висшето си обр...

№ 20-25-84 от 14.11.2018 г. Относно: Коригиране на данни по декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….., с вх. № ……….. от 30.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, за кр...

№ 20-19-57 от 29.11.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………./23.11.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според представената фактическа обстановка в запитването, собственикът на търговско дру...

Осигуряване по граждански договор при няколко възложителя

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.

Лице сключва втори граждански договор за извършване на ремонтна дейност, която ще продължи около три месеца и ще получи сумата 1500 лв., или по 500 лв. за всеки месец. Но лицето полага труд и по първи граждански договор в друго предприятие. Месечната...

Полагане на личен труд от съдружник в дружество

сп. Български законник, бр. 4, Април 2019 г.

Въпрос: Собственик на ЕООД - самоосигуряващо се лице, може ли да участва в дружеството с личен труд и за това участие да си определи възнаграждение в размер на 2600 лв. Има ли това право, или е длъжен да се осигурява върху минималния размер на осигур...

Осигуряване на чуждите граждани, сключили ДУК

сп. Български законник, бр. 4, Април 2019 г.

Въпрос: Работим с една фирма, чийто собственик е албанска гражданка. До момента тя управлява дейността на дружеството дистанционно и рядко идва в България за по няколко дни. Сега тя има желание да сключи договор за управление в дружеството и възнагра...

Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ през 2019 г.

сп. Български законник, бр. 4, Април 2019 г.

Измененията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица са обнародвани в ДВ, бр. 9 от ...

Осигурителноправен режим на доходите от граждански договори

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2019 г.

Физическо лице (осигурено по трудов договор) в свободното си време изработва различни предмети от ракита. Лицето няма фирма и не е регистрирано като самоосигуряващо се. Търговски обект желае да изкупи произведените предмети с цел бъдещата им продажба...

Осигуряване на управители в ООД и деклариране на доходите

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2019 г.

Дружеството е ООД с трима съдружници, двама от които са вписани управители и се осигуряват по ДУК получаващи възнаграждение. Вариант 1:  Единият от двамата съдружници, който е вписан управител и се осигурява по ДУК към момента, желае да премине на тр...

Прекратяване на ТД с учител

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2019 г.

В сайта ма МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да се отправи предизвестие за освобождаване на служител, който е придобил право на пенсия, но не по общия ред, а като учител?...