начало > Осигуряване

Документи в категория "Осигуряване"


Осигуряване на управител на търговско дружество

в. Седмичен законник, бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

Управителят на ООД не е съдружник в дружеството. Осигурява се като самоосигуряващо се лице в друго дружество, в което е съдружник - чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, върху минималния месечен размер на осигурителния доход. Няма други доходи. Фактически управ...

Осигуряване на собственик на ЕООД

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2019 г.

Въпрос: Относно осигуряване на собственик на ЕООД, работещ на трудов договор в друга фирма, пенсионер по инвалидност. ЕООД-то е регистрирано по ДДС, но спряло основната си дейност (търговия) и дава помещението (собственост на дружеството) под наем. В...

Осигуряване при трудова дейност за различни работодатели в две държави членки

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2019 г.

Въпрос: Лице с българско и германско гражданство и с постоянно пребиваване в Германия е назначено на редовен трудов договор в германска фирма и е самоосигуряващото се лице - съдружник в дружество в България, и внася осигурителни вноски без право на ...

Прекратяване на трудов договор при смърт на работника

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2019 г.

Въпрос: Работник, назначен на трудов договор, има трудов стаж във фирмата ни 7 г. След придобиване на право на пенсия на лицето не са изплащани обезщетения от наша страна. Работникът продължи да работи без прекъсване. Същият почина по време на работа...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2019 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. е обнародван в ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., и е в сила от 1.01.2019 г. В разработването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2019 г. са заложени следните по...

Доказване на трудов стаж при изгубена трудова книжка

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как мога да докажа трудов стаж при „изгубена“ трудова книжка при работодател, който е замразил фирмата и не е върнал трудовите книжки...

Срок за отпускане на пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Чаках три години за изчисления на стажа и вече четири месеца след последно платени пари за стаж и подаване на документи. След колко в...

№ 20-00-13 от 15.01.2019 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г. и направените съответни промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона ...

Здравни осигуровки на безработно лице, регистрирано в бюрото по труда

в. Седмичен законник, бр. 3, 21 - 27 януари 2019 г.

Безработна е регистрирана в бюрото по труда като търсеща работа. Има ли право на здравноосигурителни вноски за сметка на бюрото, каквото имат други безработни лица, регистрирани в бюрото? Право на регистрация в поделенията на Агенцията по заетостта ...

Осигуряването през 2019 г.

в. Седмичен законник, бр. 3, 21 - 27 януари 2019 г.

Законът за бюджета на ДОО за 2019 г. (ЗБДОО), Законът на бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК), промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са публикувани в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. Тъй като в осигурителният...

Намаляване размера на пенсията при ранно пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Според писмо от НОИ на 18.09.2019 г. имам право да се пенсионирам по възраст /род. съм 18.05.1958 г/, ако имам необходимия трудов ста...

Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на втора категория труд

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли право лице с трудов стаж втора категория общо 37 години и 11 месеца и навършени 57 години, което е подало/ще подаде "Заявление...

№ М-24-36-12 от 04.07.2018 г. Относно: издадени задължителни предписания от контролните органи на ТП на НОИ – Шумен за корекция на декларация образец №1, подадена по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.) за самоосигуряващо се лице

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), препратено по компетентност от дирекция ОДОП Варна, и заведено с вх. №М-24-36-12 от 04.05.2018 г., е изложена следната фактическа обстановк...

Право на ранно пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.

Към момента имам необходимия трудов стаж, а през август 2019 г. навършвам и изискващата се възраст за пенсиониране с пълна пенсия. Мога ли да се пенсионирам от 01.01.2019 г.? Когато навърша изискващата се възраст, ще имам ли право да получавам пълнат...

Прекратяване на трудов договор с лице, придобило право на пенсия

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Въпрос 1: Когато работник/служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО, но не го е упражнил пре...