начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

Има ли нормативно изискване кандидатът за работа да е преминал преглед при психиатър или да представи бележка от психодиспансер, че не се води на отчет? Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са посочени в чл. 1 от Наредба ...

Обезщетението за безработица и размерът на пенсията

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

Три години преди придобиване право на пенсия работник отива на борсата и в период 12 месеца получава обезщетение за безработица. Как това обезщетение ще повлияе при определяне размера на пенсията му? В съответствие с чл. 9, ал. 2, т. 4 от КСО, време...

Изготвяне на графиците за работа при въведено сумирано изчисляване на работното време

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

При сумирано изчисляване на графика може ли, след като вече работодателят е дал предварителния график, а месецът е започнал, дадено лице е отработило само няколко дни от графика, излиза му извънреден труд, като след това излиза целия месец в болничен...

Забраните за полагане на труд за конкуренти на работодателя след прекратяване на трудовото правоотношение се приемат за недействителни в административната и в съдебната практика

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

Как може работодател да се защити от кражба на клиенти още при сключването на договора? Какво трябва да има към трудовия договор или като декларация впоследствие, ако работник открадне клиент или действа чрез нелоялна конкуренция, да можем да го осъд...

Сумирано отчитане на работното време

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.

Възможно ли е периодът на сумираното отчитане на работното време да бъде един месец? Според чл. 142, ал. 2 КТ работодателят може да установи сумирано изчисляване (седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 мес...

Командироване за обучения, специализации, работни срещи и конференции

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.

В нашата компания обичайно служителите пътуват в командировка в различни страни от Европа от 1 до 5 дни с цел обучения, конференции, работни срещи. Какъв е нашият ангажимент като работодател във връзка със спазването на новия регламент за командировк...

Обезщетение поради пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.

Работник подава документи за пенсиониране по чл. 68 от КСО. Към момента на подаване на документите има по-малко от 10 години трудов стаж при същия работодател. След подаване на документите продължава да работи и да получава пенсия. Какъв размер на об...

Превръщане на нощните часове в дневни

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.

При сумирано изчисляване на работното време часовете положен нощен труд следва ли да се преизчисляват в дневни, в случай че за една смяна от 8 часа са по-малко от 4 часа? В новата разпоредба на чл. 9а, ал. 4 НРВПО (в сила от 01.01.2018 г.) е предвид...

Служебно досие на държавен служител

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.

Служебното правоотношение на общински служител е прекратено на основание чл. 107а, ал. 1 от ЗДСл, след което той е назначен в друга държавна администрация. Оттам искат служебното досие на служителя, като се мотивират с чл. 17, ал. 6 от ЗДСл. Длъжна л...

Процедури за издаване на трудова книжка

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са процедурите за издаване на трудова книжка? Съгласно чл. 348, ал. 2 от КТ, когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работода...

Давност при трудовите спорове

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 9 от 2017 г. сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е давността при трудовите спорове? В специалната глава 18 КТ, озаглавена „Трудови спорове", се определя кои са трудовите спорове. Съгласно чл. 357, ал. 1 КТ тру...

Какво се крие зад увеличаването на максималния осигурителен доход

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Темата „за“ или „против“ увеличаването на максималния осигурителен доход предизвиква оживени обществени дебати, в които на преден план обикновено се извеждат социалните съображения и за двете възможни тези. Като аргумент за почти ежегодното му увелич...

Начало и край на работния ден

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:

Трябва ли в трудовия договор изрично да се вписват началото и краят на работния ден? Елементите от съдържанието на трудовия договор са посочени в чл. 66, ал. 1 от КТ. Между тях не са посочени началото и краят на работния ден. Това е така, защото орг...

Връчване на заповед за уволнение по чл. 71, ал. 1 от КТ

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:

Служител отказва да приеме заповед за уволнение по чл. 71, ал. 1 от КТ в рамките на срока за изпитване. Две други служителки се разписват върху заповедта, че лицето отказва да я приеме. Правилно ли е това? Когато трудовият договор е сключен с уговор...

Командироване в чужбина

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2017 г.:

Счита ли се за командироване в рамките на предоставянето на услуги командироването на служител на търговско дружество в свързани лица от същата група дружества в ЕС за участие в работни срещи (на които се обсъждат общи проекти или проекти на българск...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.