начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


За някои специфики в уредбата на „допълнителните условия“ за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация

сп. Български законник, бр. 8, Август 2017 г.

С приемането на Закона за държавния служител през 1999 г. беше поставено начало на тенденцията към отделяне и разграничаване на правото на държавна служба от трудовото законодателство. Въпреки че в много свои разпоредби Законът за държавния служител ...

Работно време, почивки и отпуски в държавната администрация

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 9 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са работното време, почивките и отпуските в държавната администрация? Работното време на държавния служител е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна се...

Отпуск при сумирано изчисляване на работното време

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Възможно ли е при сумирано изчисляване на работното време служител да ползва платен годишен отпуск по графика, съставен от работодателя, или отпускът трябва да се ползва ...

Оформяне на трудов стаж за период на самоотлъчка

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 13 от 2017 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Нов служител е на работа от понеделник до петък, следващата седмица е в самоотлъчка и от третия понеделник отново е на работа. Наказан е с предупреждение за уволн...

Особености при прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител, който боледува от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител, който боледува от болест, определена в наредба на министъра на здраве...

Удръжки от трудовото възнаграждение

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.

В бр. 7 от 2017 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Работодателят иска при постъпване на работа да се подписва от работника „Декларация-съгласие за удържане на суми от работната заплата" (примерно: обезщетения, суми...

Право на обезщетение по чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Домовете за деца, лишени от родителска грижа, преди години преминаха от Министерството на образованието и науката към общините, като трудовите правоотношения на възпитате...

Прекратяване на трудов договор по време на болнични

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.

Докато е в болнични, служител подава заявление за прекратяване на трудовия договор. Трябва ли да се изчака да изтече отпускът по болест, или трудовият договор може да се прекрати веднага? От запитването не става ясно на какво основание служителят ис...

Едностранна промяна на трудовото правоотношение от работодателя при производствена необходимост

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.

Въпросът ми е свързан с прилагането на чл. 120 от КТ. Съгласно чл. 120, ал. 1 КТ работодателят може при производствена необходимост, както и при престой да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същ...

Размер на удръжките при установен запор върху работната заплата

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.

Има ли работодателят право при наложен запор да ми удължа една четвърт от заплатата, като не се съобразява с размера на минималната работна заплата за страната? В съответствие с чл. 272, ал. 1, т. 5 от КТ без съгласието на работника или служителя не...

Срок за връчване на заповедта за платен годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.

Колко дни предварително трябва да се връчи заповедта, с която се разрешава ползването на платения годишен отпуск? В трудовото право не е предвиден определен срок за връчване на заповед от работодателя на работника или служителя за ползване на платен...

Трудовоправни въпроси и казуси от практиката бр. 29/2017

в. Седмичен законник, бр. 29, 24 - 30 юли 2017 г.

Въпрос: Държавен служител в продължение на два месеца е бил в отпуск поради временна неработоспособност. Има ли органът по назначаването право със своя заповед да разшири приложението на чл. 27 и следващите от Наредбата за служебно положение на държа...

Обявяване на длъжност за свободна след уволнение от нея

в. Седмичен законник, бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.

Има ли срок, след изтичането на който работодателят има право да обяви за свободна длъжността, от която на основание чл. 329 от КТ е уволнил служител? Разпоредбата на чл. 329 от КТ не е правно основание за прекратяване на трудовия договор. Тя дава п...

Увеличение на заплатите по време на майчинство

в. Седмичен законник, бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.

Докато съм в отпуск по майчинство, работодотелят е увеличил заплатите на другите колеги, но без моята. На запитването ми “Човешки ресурси” отговориха, че на мен увеличение не се полага. Това правилно ли е? Увеличението на трудовите възнаграждения мо...

Обезщетение при уволнение по инициатива на работника поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

в. Седмичен законник, бр. 28, 17 - 23 юли 2017 г.

На работник е отпусната пенсия при условията за втора категория труд, без да е прекратено трудовото му правоотношение. Същият желае да бъде освободен от заеманата длъжност на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ, като му се изплати обезщетение при п...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017