Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно чл. 120в от КТ, когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със за...

Писменото разрешение от работодателя за ползване на платен годишен отпуск се подава и съхранява на хартиен носител

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Въвеждаме онлайн подаване на заявления за отпуски. Имейлът достатъчно доказателство ли е или е необходим реален подпис на заявителя? ...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Уволняват ме поради намаляване обема на работата по чл. 328, ал. 1, т. 3. с едномесечно предизвестие считано от 30.04.2020 г. Имам ли...

Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, следва ли да се вземе предвид от р...

Работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли пречка, работодател, който е въвел непълно работно време, на основание чл. 138а ал. 2 от КТ - за времето на извънредното полож...

Възнаграждение по договор за управление

в. Седмичен законник, бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.

Може ли хонорарът на управителя, назначен по договор за управление и контрол (ДУК), да бъде по-малък от минималната работна заплата за съответната година? Осигуряването е върху минималния осигурителен праг за дейността. Управлението на търговското д...

Промени в трудовите правоотношения, направени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник, бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.

Съгласно чл. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП), обнародван в „Държавен вестник”, брой 28 от 24.03. 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. Д...

Трудов и осигурителен стаж

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

Едноличен търговец съм и имах един работник, назначен по трудов договор при условията на непълно работно време по 4 часа на ден в продължение на почти една година. Моля да ми поясните как да изчислим неговия трудов стаж - дали да приложим член 355 от...

Дипломата като документ, съхраняван в трудовото досие на работника или служителя

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

Можем ли да прилагаме копие на диплома към трудовото досие на работника? Отговорът на така поставения въпрос произтича от Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор. Съгласно чл. 1 от Наред­бата з...

Трудов договор със студент редовна форма на обучение

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

Имаме служител, назначен на пълно работно време - 8 часов работен ден. Приет е студент редовна форма на обучение. Има ли проблем да продължи при нас на трудов договор на пълно работно време? Ще има ли право на отпуск от чл. 169 до чл. 171 от КТ? Пос...

Права на трудоустроени лица

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

Счита ли се за трудоустроен работник с издадено решение на ТЕЛК за над 50% неработоспособност, ако в предприятието няма заповед за трудоустрояване? Заплаща ли му се допълнително трудово възнаграждение по чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване?...

Прекратяване на трудов договор по време на отпуск по болест

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

Може ли да се връчи предизвестие на служител на постоянен трудов договор, придобил право на пенсия по чл. 68 от КСО, докато е в болничен? В съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор...

Отпускът по болест може и да е повече от 6 месеца

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

В края на миналата година се разболях от грип. Заради възникнали усложнения на заболяването 6 месеца бях в отпуск по болест. В момента все още не се чувствам добре и поради това бих искал болничните да бъдат продължени. Някои мои колеги твърдят, че м...

Гледане на дете по време на извънредното положение

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При въведеното извънредно положение и преустановяването на дейността на училища и градини предвидено ли е обезщетение или други придо...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Собственикът на фирмата, в която работим, възнамерява да ни пусне в безсрочен неплатен отпуск без съгласието ни. Ние, работещите, пре...