начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Място на изпълнение при доставка на стока

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Имаме сделка, при която българска фирма (регистрирана по ДДС) продава стока на швейцарска фирма, но получател на стоката е физическо лице във Франция. Стоката се транспортира от България до Франция и транспортът е за сметка на швейцарската фирма. Сле...

Погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

При несвоевременно направено възражение за изтекла погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди вследствие професионално заболяване, допустимо ли е присъждане на лихви за повече от три години? В конкретния случай лих...

Прекратяване на срочен трудов договор по време на бременност

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Работничка е сключила трудов договор за определен срок. Преди изтичането на срока представя на работодателя си документ от здравните органи, че е бременна. Може ли работодателят да прекрати трудовия й договор? Прилага ли се закрилата при уволнение и ...

Период на изчисляване на сумирано работно време

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Въвели сме сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) през 2020 г. за 6-месечен период, стартира през ноември 2020 г., приключва април 2021 г. Трябваше ли да се промени графикът от началото на 2021 г., когато беше променена уредбата на СИРВ в КТ...

Обезщетение и отпуск за придружаване на болен член от семейството

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Преди около 2 месеца се разболя възрастният ми баща, който живее с моето семейство. Състоянието му е тежко и лекарката, която го лекува, предлага да го изпрати за консултация в болница в окръжния център Плевен. Имам ли право да поискам и да ползвам о...

Извънреден труд през двата дни на седмичната почивка

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Когато при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят положи извънреден труд в двата дни от седмичната почивка, той има право на един почивен ден в първата следваща седмица. Дължи ли работодателят възнаграждение за този ден? В...

Неплатен отпуск по искане на работодателя

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Във връзка с коронавируса работодателят настоява да ползвам един месец неплатен отпуск, въпреки че не съм подал молба. Има ли право да ме задължи да ползвам неплатен отпуск? Ако го ползвам, ще имам ли право на обезщетение за неизползвания от миналата...

Прекратяване на трудов договор преди изтичане на предизвестието

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Работодател е връчил предизвестие за прекратяване на трудовия договор. Може ли да не спази срока на предизвестието и да прекрати трудовия договор преди изтичането му? Какви са последиците и дължи ли работодателят обезщетение? Работодателят има право...

Ограничение на работното време при работа по няколко трудови договора

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Как следва да се разбира разпоредбата на чл. 113, ал. 5 от КТ относно четиримесечния срок за нейното прилагане? Работникът или служителят има право да сключва допълнителни трудови договори по чл. 110 и чл. 111 от КТ при същия или при друг работодате...

Договор за предоставяне на услуга

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Фирма възложител, предлагаща козметични услуги, с цел разширяване на асортимента на предлаганите услуги наема чрез договор за възлагане друга фирма – подизпълнител, за извършване на допълнителни козметични услуги. За извършените от подизпълни...

Защита от дискриминация при упражняване на правото на труд и предотвратяване на тормоза на работното място

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

В последните години отчетливо се откроява един интересен обществен феномен – все по-усилено се говори за защитата на личните данни, и тази тема сякаш „измести“ редица други, макар и пряко свързани с нея въпроси. Обяснението, разбира се, е елементарно...

Право на неплатен отпуск по допълнителен трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 12, 29 март - 4 април 2021 г.

Служител работи по основен и по допълнителен договор по чл. 111 от КТ при друг работодател. Има ли право на неплатен отпуск по допълнителния трудов договор и в какъв размер? Може ли да ползва неплатен отпуск и по двата договор заедно, или трябва да г...

Командироване на работник за повече от 18 месеца

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

Ако служител, командирован в България в рамките на предоставяне на услуги за 1 г. му бъде удължен (анексиран от командироващия работодател) срокът за командироване с още една година, а не с предвидения максимален срок за още 6 месеца, носят ли изпра...

Смесена работна смяна

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

Работя на смени. Имаме смяна от девет часа (три нощни часа и шест дневни часа). Трябва ли да се превръщат нощните часове в дневни с коефициент 1,143? Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) нормалната продължителност на дневното работно вре...

Размер на обезщетението от работодателя при пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.

При работа чрез агенция за временна заетост, работник, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, има ли право на обезщетение по чл. 222 ал. 3. В случай, че през последните 11 години работникът е бил изпращан без прекъсване в едно и същ...