Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Ползване на отложен платен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в образователен център като учител. Договорът ми е срочен и изтича в началото на 06.2024 г. и за времето от 09.2023 до сега не съм ползвала отпуск. По силата на договора мога да ползвам отпуск само през м. юни, юли или август ...

Не се разрешава полагане на извънреден труд от майки с деца до 6-годишна възраст, освен с тяхно писмено съгласие

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Колко е допустимото извънредно работно време на месец, при сменен режим, без писмено съгласие на майка с дете под 6 годишна възраст (по КТ по.147 Ал.3). Какви права има служителка в това положение и как трябва да се процедира, ако пр...

Платен годишен отпуск при два трудови договора

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител е назначен на два трудови договора - първият е на 8 часов работен ден, вторият е на 4 часов работен ден. Има ли право служителят на платен годишен отпуск по втория трудов договор и в какъв размер? Работникът или служителят,...

Прекратяване на трудово правоотношение от конкурс

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 май - 2 юни 2024 г.

Служителка е назначена чрез конкурс на основание чл. 107 от КТ, но срокът изтича и следва нов конкурс. Ако спечели външен кандидат, на какво основание ще бъде прекратено нейното трудово правоотношение? Разпоредбата на чл. 107 от КТ не е правно основание за възникване на трудово ...

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 май - 2 юни 2024 г.

Назначен съм по чл. 67, ал. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ с 6-месечен срок на изпитване. Не е посочено в чия полза е изпитването, но е написано, че дължа едномесечно предизвестие при напускане в този срок. Въпросът ми е мога ли да напусна на самата дата, в която изтича изпита...

Обезщетение за неползван отпуск от предходни години

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

Работник има 23 дни неизползван отпуск към края на 2023 г. Работодателят не е отложил отпуск от 10 дни за следващата година по реда на чл. 176, ал. 1 от КТ. От своя страна работникът не е подал искане за отлагане по чл. 176, ал. 2 от КТ. При прекратяване на правоотношението през ...

Последен ден от отпуск за гледане на малко дете

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

Кой е последният ден на отпуска по чл. 164 от КТ - датата на втория рожден ден на детето или денят преди тази дата? В трудовото законодателство няма изрична разпоредба как се броят установените в Кодекса на труда срокове. Поради това следва да се прилага общото правило по чл. 72...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при промяна на длъжността

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

С допълнително споразумение е променена длъжността на служител. Има ли право работодателят от същата дата да спре допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит с мотива, че новата длъжност е различна от предишната и на нея не е придобит трудов стаж? За придоб...

Обезщетение при прекратяване на договор за управление след пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

Приравнени ли са договорите за управление на трудови по отношение изплащането на 6 брутни заплати при пенсиониране след повече от 10 години работа в същата фирма? Договорът за възлагане управлението на търговско дружество се сключва на основание Търговския закон и Закона за задъ...

Получаване документите по прекратяване на трудовото правоотношение чрез адвокат

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При получаване документите по прекратяване на трудовото правоотношение, работникът изпраща свой пълномощник (пълномощно, незаверено от нотариус). Прекратяването е по взаимно съгласие. Лицето не е получило лично писмения отговор на мо...

Полагане на извънреден труд

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя от 14 г. в общинска администрация на постоянен трудов договор на ненормиран работен ден - извънщатна бройка. Поради спецификата на длъжността ми в дейност „Спорт“, много често се налага да полагам извънреден труд в почивни и п...

Не се допускат на работа осигурени, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: До каква степен може да се ограничи достъпът на служител в отпуск по майчинство - служебни имейли, достъп до сграда, системи и т.н.? Може ли да има изцяло спиране на всякакъв достъп? Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) ...

Съхраняване на документи в трудовото досие на работника

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При прекратяването на трудовото правоотношение на служител, който няма и два месеца трудов стаж в дружеството, желае да си получи обратно медицинското удостоверение. Работодателят може ли да върне оригинала на съответното лице и да с...

Предизвестие за прекратяване на трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса:Може ли предизвестие за прекратяване на трудов договор да бъде връчено от заместник, и започва ли да тече от следващия ден, ако той е почивен? Може ли трудов договор да се прекрати, считано в почивен ден? В трудовите правоотношения р...

При отчитането и заплащането на извънредния труд се взима предвид само фактически отработеното време

сп. Български законник, бр. 6 от 2024 г.

Въпрос: В изпълнение на задължението по чл. 149 (2) от КТ за отчитане на извънредния труд за годината трябва ли да бъде включен извънредният труд, генериран от приравняването на нощен труд към дневен, или се отчитат само реално отработените часове извънреден труд? Отговор: Превр...

Прекратяване на трудови договори поради сключване на договор за управление на предприятието

сп. Български законник, бр. 6 от 2024 г.

Въпрос: Бих искала да задам няколко въпроса, свързани с освобождаване на служители в дружеството на основание чл. 328, ал. 2 от КТ. На първо място, ако имам лица, които се ползват от закрилата на чл. 333 от КТ, за които инспекцията не ми е дала разрешение да освободя, мога ли да ...

Уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ

сп. Български законник, бр. 6 от 2024 г.

Въпрос: Дружество се занимава с търговска дейност и има назначени служители, като търговски представители. Има ли възможност да се позовава на чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, в случай че: - Работодателят е уточнил в длъжностната характеристика, че служителят трябва да постига индивид...

Обезщетение за неползван платен отпуск на лице при прекратяване на трудовия договор поради смърт на лицето

сп. Български законник, бр. 6 от 2024 г.

Въпрос: Дължи ли се обезщетение за неползван платен отпуск на лице при прекратяване на трудовия договор поради смърт на лицето? Отговор: Обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ (за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност) се дължи във всички случа...

Регистриране на работодател – физическо лице

сп. Български законник, бр. 6 от 2024 г.

Въпрос: Питането ми е във връзка с § 1, т. 1 от Кодекса на труда, че работодател може да бъде и физическо лице. Как следва да бъде попълнено уведомлението по чл. 42, ал. 5 от КТ? Трябва ли физическото лице – работодател, да прави допълнителни регистрации в качеството му на осигур...

Сключване на трудов договор с лице, което ще се обучава

сп. Български законник, бр. 6 от 2024 г.

Въпрос: Построен е хотел, който предстои да отвори врати до 1-2 месеца. Все още няма акт 16. Регистрирана е фирма за дейността му, но тя е замразена. Реално, преди да започне да функционира хотелът по предназначение, служителите трябва да се назначат и обучат. Притеснява ме това,...

Изплащане на командировъчни пари на лице, работещо дългосрочно в чужбина

сп. Български законник, бр. 6 от 2024 г.

Въпрос: Собственик на фирма - български гражданин - регистрирана в РБългария, има регистрация и по ЗДДС. Лицето е сключило дългосрочен договор с фирма в Италия и ще работи там в продължение на 3 години. Въпросът е, имаме ли основание за начисляване и изплащане на командировъчни р...

Изменения и допълнения в Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 27/29.3.2024 г.)

сп. Български законник, бр. 6 от 2024 г.

На 29.03.2024 г. в „Държавен вестник“ бяха обнародвани дълго дискутираните промени в трудовото законодателство, свързани най-вече с работата от разстояние. Съгласно чл. 5, ал. 5 КРБ нормативните актове влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен др...

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване с майка на малко дете

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2024 г.

Може ли да бъде прекратен трудов договор със срок за изпитване с майка, която ползва отпуск за гледане на малко дете? При сключване на трудов договор със срок за изпитване по чл. 70 от КТ, в него се посочва в чия полза е уговорен този срок. Ако страните не са посочили това, се п...

Зачитане на трудов стаж и професионален опит

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2024 г.

При започване на работа служител удостоверява трудов стаж по специалността 6 г. и 7 месеца. След 6 месеца представя допълнителен валиден документ за още 1 година и 4 месеца стаж по специалността. От коя дата следва да му се начисли по-високото допълнително възнаграждение за трудо...

Конкурс за приемане на работа

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2024 г.

Задължително ли е във всеки случаи да се провежда конкурс преди назначаване по трудов договор? Уредените в Кодекса на труда принципи, изисквания и ред за провеждане на конкурси се прилагат само за заемане на длъжностите, обявени за конкурсни с нормативен акт, с устав или от рабо...

Кога е налице липса на основание за изплащане на командировъчни пари

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2024 г.

Дружество наема на трудов договор лица на длъжност търговски представители с място на работа, обхващащо няколко града, и не изплаща дневни командировъчни съгл. чл. 6, ал. 2 от Наредбата за командировки в страната. Допустимо ли е в случаите, при които се налага даден служител да п...

Прекратяване на трудов договор след закриване на предприятието

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2024 г.

Служител подава заявление за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ пет дни след датата на закриване на предприятието, без той да е бил уведомен за закриването. Има ли право на обезщетение при уволнението? При закриване на предприятието трудовият договор ...

Обезщетението за оставане без работа за работник, регистриран като ЕТ

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2024 г.

Служителка е съкратена по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ с предизвестие 30 дни. Има ли право на обезщетение по чл. 222 от КТ за един месец, при положение че е регистрирана като ЕТ? Кой има право да издаде документ, че не е започнала работа на друго място? При прекратяване на трудов ...

Отмяна на заповед за уволнение от работодателя

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2024 г.

Работодател издава заповед за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ без разрешение от Инспекцията по труда. Има ли право сам да отмени заповедта като незаконосъобразна? При намаляване обема на работа работодателят има право на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ да прекрати т...

Обучение на нови работници

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Във фирмата, в която работя, започнаха да наемат нови работници. Искат от нас да ги обучаваме. Длъжен ли съм да го правя след като не е упоменато в договора ми? Новият работник започва на същата заплата като моята. Не трябва ли по вр...

Заплащане при дежурства през уикенда

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: По договор съм на пълно работно време с осемчасов работен ден. В предприятието, където работя, има непрекъснат производствен процес. Задължават ни да даваме дежурства, които са на повикване и са по два уикенда в месеца. Случвало се е...

Действащата нормативна уредба не съдържа разпоредби относно утвърждаването от работодателя на график за ползването на платения годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право работодателя да ме принуждава да заявявам и съставям график за ползван от мен отпуск, след като вече няма изискване за утвърждаване на такъв? Разпоредбите на чл. 172 и сл. от КТ регламентират начин и ред за ползване на ...

Размер на обезщетението за незаконно уволнение

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно КТ чл. 225, ал. 3, за незаконно уволнен и възстановен служител, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действител...

Увеличено възнаграждение за работа през почивни и празнични дни

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2024 г.

За работа през почивните дни и дните на официални празници на работниците и служителите се заплаща увеличено според уговореното възнаграждение, но не по-малко от размерите, определени в чл. 262 и 264 от КТ. Увеличава ли се и допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професио...

Място на работа и работно място според новите разпоредби в Кодекса на труда

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

Новите разпоредби на КТ изискват в трудовите договори да се регулират мястото и характерът на работа от разстояние. Моля ви за вашето експертно мнение по отношение на дефинициите за място на работа и работно място. Достатъчно ли е за място на работа да се дефинира само населеното...

Прекратяване на трудовото правоотношение при придобиване на право на пенсия

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

Имам служител, който връчи заявление, че иска да прекрати договора си с фирмата поради навършена възраст и стаж за пенсиониране. Той работи във фирмата от две години и шест месеца и не се знае какъв е реалният трудов стаж, дали наистина е придобил право за пенсия. Как следва да б...

Иск за установяване на трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В случай, при който осигурено лице не може да получи документ за осигурителен стаж и доход (УП-3) за периода, през който е упражнявало трудова дейност, поради липса на такава информация у правоприемника на прекратеното осигурително л...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме назначен на половин щат на трудов договор държавен служител работещ в община. Следва ли да му се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по трудовия договор? От запитването правим извода, че слу...

Приложимо трудово законодателство при работа в генетична лаборатория

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Става дума за лаборатория по Медицинска Ге­нетика, която е самостоятелно звено в болнично заведение. В лабораторията се изследва човешки биологичен материал (кръв, амниотична течност) и клетки, изолирани от тях. Според предоставената...

Отпуск на служител, възстановен на работа по съдебен път

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На служител, който е уволнен неправомерно и е възстановен на работа по съдебен път полага ли му се отпуск за работа на ненормиран работен ден, за времето през което е бил отстранен от работа? Според чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на тру...

Издаване на трудова книжка

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Български гражданин, кандидатстващ за работа в нашата фирма, е работил само в Англия. Там няма издадена трудова книжка или трудов договор, но има някакво осигуряване, което се вижда в системата на Англия. Трябва ли да му издаваме ние...

Подаване на заявление за отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в държавно предприятие от 23 години полага ми се 32 дни платен годишен отпуск, но поради липса на персонал не съм ползвал нито един ден отпуск за миналата 2023 г. искам да знам как да подам и заявлението за отпуск с цел писмен...

Прекратяване на трудовия договор с майка с малко дете

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2024 г.

Има ли майката на дете на 2,5 години някаква закрила при предстоящи съкращения в предприятието, ако не ползва неплатения отпуск за гледане на детето? В съответствие с чл. 333, ал. 1, т. 1 и 4 от КТ работодателят може да уволни майка на дете до тригодишна възраст поради съкращени...

Сумирано изчисляване на работното време

в. Седмичен законник, бр. 12, 25 - 31 март 2024 г.

За първи път ще ми се наложи да отчитам труд при работа на смени. Става въпрос за кафе-бар, който работи на две смени, от 07.00 до 15.00 и от 15.00 до 23 ч. Ясно е, че трябва да има графици и отчетни форми. Кафето работи и в събота и неделя. Ще се начислява и по 1 час нощен труд ...

Учителски стаж и заемане на длъжността “старши учител”

в. Седмичен законник, бр. 12, 25 - 31 март 2024 г.

При нас от две години работи педагогически специалист, който преди това е работил като преподавател във висше училище. Сега кандидатства за преназначаване на длъжност “старши учител”. Признава ли се стажът, придобит във висше учебно заведение, за учителски стаж по смисъла на изис...

Дисциплинарно уволнение при подадено заявление за напускане на работа

в. Седмичен законник, бр. 12, 25 - 31 март 2024 г.

Има ли работодателят право да уволни дисциплинарно служител, който вече е подал молба за напускане по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ? Ако работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по КТ, работникът или служителят има право да прекрати писмено бе...

Обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск при прекратяване на ТД

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При прекратяване на трудов договор в изпитателен срок и изплащане на обезщетение за неизползван годишен отпуск, кой следва да е базовия месец? Чл. 177 е ясен, но като последен работен ден в трудовата ми книжка е записан 31.01 включит...

Трудово досие на работник или служител

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какви документи трябва да съдържа трудовото досие на работника/служителя във връзка с чл. 128б, ал.2 от КТ и с какъв акт е регламентирано съдържанието му? Съгласно чл. 128б, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да в...

Сключване на трудов договор с чуждестранен гражданин

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Интересувам се необходимо ли е трудовият договор, който ще се сключва с лице, гражданин на трета държава, да бъде преведен и на майчиния език на лицето? Съгласно Кодекса на труд няма изрично изискване трудовия договор да е преведен ...

Ползване на неплатен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дъщеря ми ще ми прехвърли майчинството си след навършване на една година на внучката ми, което е на 25.10.2024 г. Аз съм дългогодишен служител в НАП, но съм с договор по трудово правно отношение, не съм държавен служител. Имам ли пра...

Възнаграждение при работа в неприсъствен ден

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При работа по график и сумарно изчисляване на работното време, за 04.03.2024 г. ще се полага ли двойно възнаграждение като за работа по време на празник? Официалните празници са определени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). ...

№ 94-Е-250 от 07.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 270, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо заведено с вх. № …………………относно прилагане на чл. 270, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ). С писмо с вх. № …………… по...

Заповед за прекратяване на трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 11, 18 - 24 март 2024 г.

Служител подава заявление за прекратяване на трудовия му договор с предизвестие по чл. 326, ал. 1 от КТ, но не се явява да му бъде връчена заповедта за прекратяване на трудовия договор. Счита ли се за прекратен трудовият договор, при положение че след изтичане на отправеното пред...

Продължаване на трудовия договор след предвидения в конкурса срок

в. Седмичен законник, бр. 10, 11 - 17 март 2024 г.

Изтича срокът на споразумението на лице, заело длъжността въз основа на конкурс. За същата длъжност няма други кандидати освен същото лице. Как трябва да се постъпи в такъв случай? При заемане на длъжност въз основа на конкурс, трудовото правоотношение за определения срок възник...

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване

в. Седмичен законник, бр. 10, 11 - 17 март 2024 г.

Трудов договор със срок за изпитване е прекратен по чл. 71 от КТ - преди изтичане на срока на изпитване. Откога започва да тече срокът на изпитване - от датата на сключване или от датата на постъпване на работа? Коя дата за прекратяване е коректно да се посочи в трудовата книжка ...

Защита на синдикални дейци при уволнение

в. Седмичен законник, бр. 10, 11 - 17 март 2024 г.

Ползват ли се със защита по чл. 333, ал. 3 от КТ всички секретари, членове на синдикално ръководство, когато тази позиция се заема от няколко души? Синдикалните дейци, които не са на щатна синдикална работа, се ползват от общите закрили при уволнение, предвидени в чл. 333, ал. 1...

Запор върху трудовото възнаграждение на работник

сп. Български законник, бр. 4 от 2024 г.

Въпрос: От няколко месеца имаме наложен запор от ЧСИ върху трудовото възнаграждение на наш работник. Получихме запорно съобщение на осн. чл. 202, ал. 2 от ДОПК от НАП. Как трябва да процедираме сега, при тези обстоятелства? Отговор: В чл. 191 от ДОПК е регламентирана конкуренция...

Ползване на отложен отпуск от минали години

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През 2024 г. работниците и служителите в предприятието имат неползван платен годишен отпуск за 2022 г. и 2023 г., защото не е поискан. Работодателят ги кани/осигурява да ползват остатъците от платения годишен отпуск за 2022 г. и 2023...

Възстановяване на незаконно уволнен работник/служител на предишната му работа

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наш клиент е търговско дружество, което е загубило трудово дело от свой служител. Съгласно съдебното решение, служителят е възстановен на работа поради незаконност на уволнението, заради незаконосъобразност на извършения при съкращав...

Пенсиониране на учител, ползващ правото си на ранно пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2024 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругата ми е с 30 годишен стаж като учител. След около два месеца ще се ползва от правото си на ранно пенсиониране, тоест при трудов стаж като учител от 25 години и 8 месеца и на възраст от 59 години и 2 месеца. Има колективен труд...