начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

Въпрос: Имаме няколко работници, освободени по взаимно съгласие (чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ), но са си изработили предизвестието, т.е. молбата им е от месец по-рано (или повече) от датата на освобождаването. Необходимо ли е да подпишем споразумение за п...

Минимална работна заплата

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

Въпрос: Може ли да се сключи трудов договор с възнаграждение под минималната работна заплата, за пълен работен ден, ако лицето има класове за прослужено време и с тях то формира брутно трудово възнаграждение, равно на 560 лв., т.е. основната или брут...

Учебен отпуск

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

Въпрос: Работодателят има ли право да откаже ученически отпуск за магистратура, в случай че е представено удостоверение за записване за обучението? Отговор: Учебните отпуски са вид целеви отпуски, чието предназначение е да дадат възможност на работн...

Правото на допълнително възнаграждение възниква на базата на прослуженото време, но и на придобития през това време професионален опит

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

Въпрос: Клас прослужено време - задължително ли трябва да се начислява, или може и да не се начиславя? Отговор: Отменената през 2007 г. Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения предвиждаше допълнително трудово възнаграждение за продъ...

Основен и допълнителен трудов договор

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2019 г.

Въпрос: Възможно ли е да бъде сключен основен или съответно допълнителен трудов договор за 3, 2 или 1 час на ден? Отговор: Често се среща погрешното разбиране, че това кой договор е основен и кой е допълнителен се определя от продължителността на ра...

Договор за управление и контрол

в. Седмичен законник, бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.

Полагане на труд по договор за управление и контрол - права и задължения. Осигурително-правни последици от сключването на ДУК. По първата част от въпроса: Договорната практика у нас изпитва известни колебания при уреждането на отношенията между търг...

Ограничението за сключване на нов договор от същия вид

в. Седмичен законник, бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.

Когато един служител е бил на работа при нас със срочен договор по чл. 68, ал. 1 т. 1 КТ два поредни пъти за по една година и е освободен, може ли след един месец да бъде нает отново по чл. 68 ,ал. 1 т. 1 КТ? Този договор се сключва за определен сро...

Обучение на длъжностно лице за изпълнение на функциите на орган по безопасност и здраве при работа

в. Седмичен законник, бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.

Ако едно и също физическо лице изпълнява функции на орган по БЗР в няколко фирми, трябва ли да бъде обучено поотделно от името на всяка фирма? Признава ли се сертификатът, издаден само на името на едното юридическо лице? Органите за безопасност и зд...

Трудов стаж на стажант-юрист

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: През 2018 г. положих задължителния шестмесечен стаж в СГС като стажант-юрист. Съгласно ПДР от ЗСВ, стажът се счита за трудов. Може ли...

Право на платен отпуск за обучение

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Синът ми е приет за студент, редовна форма на обучение. Договорът му е срочен, по проект "Работа" и е към края си. Има ли право на пл...

Отпуск на кандидат за кмет

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работещ по трудов договор, който не заема ръководна длъжност, но е включен от ЦИК като кандидат за кмет има претенции за служебен пла...

Трудов договор по чл. 114 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работник назначен на трудов договор на 5 дневна работна седмица. По негово желание иска да премине на непълно работно време да работи...

Увеличен размер на основен отпуск по чл. 319 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител е придобил, но не е упражнил правото си на пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от КСО (за осигурителен стаж и възраст). Пр...

Договор по заместване на отсъстващ служител на длъжност „асистент“ в университет

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има договор по заместване на отсъстващ служител на длъжност „асистент“ в университет. От 2018 г. в Закона за развитие на академичният...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител има над 18 години трудов стаж в организация. Служителят подава молба за ползване на неплатен отпуск за една година, като пре...