начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Отмяна на дисциплинарно наказание от съда

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Наложено дисциплинарно наказание “забележка” е отменено от съда. Трябва ли работодателят да издаде заповед за отмяна на наказанието въз основа на съдебното решение, или то автоматично отменя наказанието? Съдебното решение, с което се уважава иск за ...

Получаване на дължимото обезщетение при пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Желая да се пенсионирам, но без да напускам работа. Ще получа ли обезщетение в размер на 6 заплати, ако не напусна? При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и в...

Право на допълнително трудово възнаграждение за личен принос в предприятието

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Брутното ми възнаграждение се формира от основна заплата, допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и ежемесечна персонална надбавка за личен принос, определяна според правилата на дружеството. Има ли работодателят право да ме л...

Командироване на сужител в чужбина

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2018 г.

Въпрос: Служител в българско дружество е командирован в Холандия за обучение за периода 6-8 септември включително. В случая 6 септември е национален празник, 7 септември е работен ден, а 8 септември (събота) е неработен ден. В какъв размер следва да ...

Назначаване на работник или служител – гражданин на държава–членка на ЕС, на трудов договор в дружество, регистрирано в България

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2018 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има проекти на клиенти в чужбина, за което му се налага да наеме работници граждани на ЕС, които за период от 2-3 седмици да работят в конкретни обекти на клиентите на дружеството (работата е свързан...

Обезщетения, дължими от работодателя във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2018 г.

Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение предопределя дължимите обезщетения между страните. Разбира се, обикновено то не е въпрос на избор, а на конкретна фактическа обстановка: ако например се съкращава щатът за дадена позиция, трудо...

Командироване на служител в Холандия

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ни изпращане на служител в Нидерландия (Холандия) за срок от 6 (шест) месеца на основание чл.121А от Кодекса на труда във вр...

Отчет на извънредния труд

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във случаите, когато понякога се получават с малко в повече отработени часове от нормата в края на отчетния период при работници с ус...

Работа по два трудови договора

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли възможност едновременно да съм назначен по трудово правоотношение в България и в страна от Европейския съюз. Ако да на колко ч...

Продължаване на срока за изпитване чрез сключване на допълнително споразумение

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Назначихме служителка на постоянен трудов договор, като включихме в него срок за изпитване в полза на работодателя от три месеца. Към момента на изтичането на този срок все още не бяхме убедени, че се справя със задачите си и искаме да я оставим на р...

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Прекратяването на трудов договор по чл. 331 от КТ става срещу уговорено между страните обезщетение. Трудовият договор е безсрочен с едномесечно предизвестие. Дължи ли се и обезщетение за неспазеното предизвестие? В съответствие с чл. 331 от КТ работ...

Предимствата на ваучерите за храна

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Ние сме малка фирма с персонал около 30 души. От колеги счетоводители чувам за прилагане на ваучери за храна на служителите. Какви са преимуществата на тази форма? Ваучерите за храна все по-широко се прилагат като форма за социално обслужване на раб...

Прекратяване на трудов договор за заместване

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

Преди шест месеца наша работничка заболя и излезе в отпуск по болест. На нейно място назначихме заместничка по чл. 68 от Кодекса на труда. След една седмица отпускът на болната работничка изтича и тя иска веднага след изтичането на този отпуск да пол...

Промяна на длъжността след отпуск по майчинство

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

През време на отпуск по майчинство са съкратили изпълняваната от мен длъжност. След отпуска ме предлагат по-ниска длъжност с по-малка заплата. Имат ли право да ме уволнят, ако не приема понижението? Длъжността е едно от условията по трудовия договор...

Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

Откога срочният трудов договор може да се превърне в безсрочен - от датата на изтичане на срочния договор или от предишната дата? В съответствие с чл. 69 от КТ трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време...