начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Платен годишен отпуск

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Българско дружество, занимаващо се целогодишно с разработка на софтуер, желае да организира работния процес по такъв начин, че след края на годината да няма служители, които да имат невзети платени отпуски. По какъв начин и с какъв набор от д...

Не е възможно едно и също физическо лице да бъде едновременно и работодател, и нает от него по трудов договор работник или служител в същото дружество

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Фирма ООД има двама собственици, които не са вписани като управители. Фирмата има вписани две лица управители, които не са собственици, по договори за управление и контрол. Предвижда се евентуално единият управител да извършва и друга трудова...

Право на удължен годишен отпуск на лицата с намалена 50% и повече работоспособност

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Служителка представи експертно решение на ТЕЛК от 01.02.18 г. (влязло в сила на 22.02.18 г.) за срок 1 година - до 01.02.2019 г.; за 64% трайно намалена работоспособност. Съгласно чл. 319 от КТ трябва към основния платен годишен отпуск 20 дни...

Неплатен отпуск

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Представено ни бе решение на ТЕЛК с дата на издаване 13.03.2018 г. и със срок на валидност 1 година, в който оценката на неработоспособността е 100% без чужда помощ. В констатациите към експертното решение пише, че лицето не може да работи за...

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, иска да изпрати свои служители на обучение относно организиране на търговския процес и отчетността, свързана с него в румънско дружество, регистрирано по ДДС в Румъния. Двете дружества имат място н...

Условията и редът за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Министърът на отбраната е издал Наредба № Н-18/20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства. В чл. ...

Наредбата за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Едно от основните задължения на работодателите е да водят трудови досиета на всички работници и служители от предприятието (чл. 128б от КТ). Трудовото досие се създава при постъпване на работника или служителя на работа. В него се съхраняват документ...

Командироване на служители в чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.

В бр. 14 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Командироваме наши служители в европейски държави (вкл. Швейцария) и трети страни. Те са инженери по телекомуникации и извършват услуги в тази сфера. Ние с...

Отпуск при втори трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При втори трудов договор по чл. 111 (40 часа месечно) имам ли право на СБКО, на платен отпуск, на работно облекло и на клас? Задължит...

Отпуск по допълнителен трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.

Работих 2 години и 3 месеца по трудов договор по чл. 114 от КТ на 3 часа. За това време имам внесени осигуровки за 6 месеца по Декларация 1. Следва ли да ми се начисли 6 месеца осигурителен стаж и да ми се издаде удостоверение УП-3? Имам ли право на ...

Уволнение на майка с двегодишно дете поради неявяване на работа

в. Седмичен законник, бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.

След майчинството служителка ползва полагащите се дни платен годишен отпуск за времето на майчинство и след това вече една седмица не се явява на работа. По своя близка ни уведоми, че няма да се върне. Можем ли да я уволним? В съответствие с чл. 190...

Давностен срок за ползване на платения годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.

Преди да ползва полагащия се платен годишен отпуск за 2015 г., на служителка се наложи да излезе в продължителен отпуск по болест (за задържане на бебе). Веднага след това ползва отпуските по майчинство. Спира ли да тече давностният срок за ползване ...

Работникът се снабдява с трудова книжка до 5 дни

в. Седмичен законник, бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.

Преди два месеца постъпих за първи път на работа. Вече няколко пъти ходя при счетоводителя с молба да ми бъде издадена трудова книжка. Под най-различни претексти той отлага издаването. Какво би трябвало да направя? Работодателят е длъжен в 5-дневен...

Облагане доходите на ирански гражданин в България

в. Седмичен законник, бр. 29, 23 - 29 юли 2018 г.

През месец януари 2018 г. нашето дружество сключи граждански договор с чуждестранно лице извън Европейския съюз (иранска гражданка). Лицето има ЛНЧ и е временно пребиваващо в България. През месец януари 2018 г. е използвано като преводач, за което му...

Удостоверяване на трудов стаж

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: През септември 1976 г. в „Г.-Мадан“ постъпва на работа жена, чието дете е на 1 г. От постъпването си на работа тя излиза в неплатен отпуск за няколко месец...