начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Нови моменти в уредбата на официалните празници по Кодекса на труда

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, представя новите моменти в уредбата на официалните празници по КТ. С промените в Кодекса на труда (КТ), обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., е измене...

Удръжки от обезщетение при уволнение

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

В навечерието на новата учебна година учител ползва правото си на ранно пенсиониране за осигурителен стаж и възраст и подава заявление за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ. Правилно ли му е удържана част от обе...

Благодарственото обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

Служител се пенсионира без прекратяване на трудовия договор със стаж при един работодател 9 години и 6 месеца, след навършването на стаж от 10 години служителят иска да му се прекрати трудовият договор. Какъв е размерът на обезщетението по реда на чл...

Работа при авария след работно време

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

Работник на ненормирано работно време е работил два часа след редовното работно време и се е прибрал вкъщи. Може ли да бъде извикан за отстраняване на авария в предприятието? При ненормиран работен ден работникът или служителят може да остава след о...

Заместване на отсъстващ работник или служител по Кодекса на труда

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

Може ли по реда на чл. 259 от КТ да се осъществи вътрешно заместване, като заместващият изпълнява своите задължения и задълженията по незаета вакантна длъжност? В съответствие с чл. 259, ал. 1 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност и...

Право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

Ще бъдат ли изплатени обезщетенията за неизползван отпуск при напускане на служител, при положение че е ползвана половината от полагащата се отпуска за периода от 2010 до 2015 г.? Съгласно чл. 224, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношен...

Различия в срока и размера на обезщетението за безработица по чл. 54а и следващите от КСО

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са различията в срока и размера на обезщетението за безработица по чл. 54а и следващите от Кодекса за социално осигуряване? Лицата, които имат право н...

Трудов стаж при намалено работно време

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 1 от сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Когато лице, назначено на трудов договор, е работило с намалено работно време, в трудовата книжка вписва ли се забележка: „Осигурителният стаж не е равен на зачетения трудов стаж"? ...

Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Михаил Илиев, доктор по право, главен експерт в МТСП, разглежда промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. На 17.03.2017 г. в...

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.

Първата работа на служител продължава 4 месеца, след което напуска, за да постъпи в друго предприятие. Трябва ли да му се изплатят натрупаните дни годишен отпуск, или се прехвърлят при другото предприятие? При постъпване на работа за първи път работ...

Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.

Работодателят дължи ли обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ при освобождаване на служител на основание чл. 28, ал. 1, т. 5 при спазено предизвестие от един месец от страна на работодателя? Според чл. 222, ал. 1 КТ при уволнение поради закриване на предп...

Данъчно и осигурително третиране на обезщетението при пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.

Дължат ли се данък общ доход и осигурителна вноска върху обезщетението за пенсиониране? При прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил правото на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО и на...

Оригинален трудов договор или заверено копие

в. Седмичен законник, бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.

Длъжен ли е работодателят да връчи на новоназначения работник оригинал на трудовия договор, или е достатъчно да му връчи заверено копие на договора? Същото се отнася и за завереното от ТД на НАП уведомление за сключения трудов договор? В съответстви...

За някои проблемни въпроси, свързани с възстановяването на работа след обявяване на уволнението за незаконно

сп. Български законник, бр. 5, Май 2017 г.

Всеки работник или служител, чието трудово правоотношение е било прекратено, без значение от основанието за това, може да оспорва прекратяването пред работодателя или пред съда и да поиска възстановяване на предишната си работа. Когато исковете му бъ...

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато не може да изпълнява работата си поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа

в. Седмичен законник, бр. 18, 8 - 14 май 2017 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Стойна Сербезова, юрист, разглежда прекратяването на трудовия договор от работника по чл. 327 от Кодекса на труда. По чл. 326 КТ работникът или служителят, когато пожелае, може да прекъсне, образно казано, пра...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017