начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Наш служител е освободен от длъжност по взаимно съгласие от 01.09.2016 г. Той има навършени години за пенсиониране, но не му достига осигурителен стаж. Може ли след кат...

Обезщетение при пенсиониране при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: През последните 10 години от трудовия си стаж, преди придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лице е заемало длъжност като педагогически кадър при р...

Отмяна на уволнението и възстановяване на работника или служителя на работа

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Работодател сам отменя заповедта за уволнение. Служителят се явява на работа на десетия ден от връчването на заповедта за уволнение. За тези дни дължи ли му се об...

Прекратяване на трудов договор по инициатива на майка в платен отпуск за гледане на дете

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.

Служителка в община е в отпуск за гледане на дете до 2 години. Иска да прекрати трудовия си договор с предизвестие по чл. 326 от КТ от нейна страна. Необходимо ли е да изчака да изтече отпускът, за да подаде заявлението за прекратяване на трудовия до...

Възстановяване и преместване на друга работа

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.

След като съдът призна уволнението ми за незаконно, бях възстановена на заеманата преди уволнението длъжност. Тъй като длъжността ми е съкратена, работодателят ми предложи друга работа, с която мисля, че ще мога да се справя и поради това възнамерява...

Обезщетение за годишен отпуск, останал от 2008 г.

в. Седмичен законник, бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.

Служител има неизползван отпуск от 2008 г. На каква основа следва да се изчисли обезщетението - заплатата за 2008 г. или за последния месец преди прекратяването на договора? За неизползваните към 31.12.2009 г. дни платен годишен отпуск не се прилага...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

в. Седмичен законник, бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.

Моля да ми отговорите на следните въпроси, имащи отношение към прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие: 1. Наша работничка е подала молба за напускане на работа, като в молбата е записала една дата, а лицето е освободено на друга д...

Обезщетение за майчинство при прекратяване на трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.

Служителка на срочен договор за 1 година излиза в отпуск за бременност и раждане един месец преди изтичане срока на договора. Трудовият договор ще бъде прекратен по време на този отпуск. Ще има ли право на обезщетение за майчинство при положение, че ...

Дата на прекратяване на трудовия договор на служител

в. Седмичен законник, бр. 14, 10 - 16 април 2017 г.

Последният ден от предизвестието за прекратяване на трудовия договор на служител в администрацията се пада в петък. Откога трудовият договор се смята за прекратен - от следващия календарен ден (събота) или от първия следващ работен ден (понеделник)? ...

№ 07-635/09.03.2017 Г. ОТНОСНО: Прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Във връзка е постъпило от изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ запитване с вх. № 07-143 от 20.01.2017 г. в Министерството на труда и социалната политика изразяваме следното становище: Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на тру...

Сумирано изчисляване на работното време.

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Става въпрос за фирма, където има непрекъснат производствен процес. Работата е организирана на 3 смени, като има и нощна смяна с продължителност от 22.00 до 06.00 часа. Съгласно КТ нормалната продължителност на нощното работно време е 7 часа....

При командировка в чужбина размерът на дневните пари се определя от работодателя и се вписва в заповедта за командировка

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Българско дружество командирова служител в страна от ЕС за период над 30 последователни дни. Според наредбата за командировки в чужбина дневните пари за дните след 30-ия трябва да се намалят с 25%. Но 25% да се намалят от разрешението от рабо...

Придобиването право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не променя трудовоправните отношения с работника или служителя

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Служител, работещ във фирмата, е назначен на трудов договор на 4 часа и на втори трудов договор пак на 4 часа. Той е и СОЛ - има своя фирма, където се осигурява. Въпросът ми е свързан с неговото пенсиониране. Човекът е навършил възраст за пен...

Трудов договор, подписан със срок за изпитване в полза и на двете страни

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Във фирмата, в която работя, съм назначен на постоянен трудов договор с изпитателен срок от 3 м., уреден в полза на 2 страни. Бях в болничен (още не ми е изтекъл изпитателният срок) и днес в първия работен ден след болничния работодателят ми ...

Командироване на работници/служители в чужбина

сп. Български законник, бр. 4, Април 2017 г.

Въпрос: Дружеството започва нова дейност - товарни превози. Наети са шофьори на тежкотоварни автомобили. Същите са командировани в чужбина за извършване на товарни превози по дестинация Белгия-Франция. Определени са дневни пари по 54 евро/ден, както ...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017