начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Обезщетение при прекратяване на трудов договор след пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 36, 11 -17 октомври 2021 г.

Кой месец следва да се вземе за база при определяне размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и чл. 224 от КТ, ако в месеца, предхождащ месеца на уволнението след придобито право на пенсия, служителката е работила само 8 дни, а през останалото време...

Изчисляване на трудовия стаж и на дължимото възнаграждение по договор за обучение

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Фирма има сключен договор с училище за дуално обучение на ученици 11 и 12 клас. Известно ни е, че трябва да искаме разрешение от ИТ и да ги назначим на трудов договор по чл. 230, но те ще идват по 2 дни в седмицата за 6 часа - 11 клас, а 12 к...

Недействителност на трудов договор

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Служител е назначен на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, и във връзка с договор №...../....2020 г. с ......... АД. Договорът е сключен с шестмесечен изпитателен срок в полза на работодателя...

Разрешение за продължително пребиваване и работа на чужд гражданин

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Дружеството ни желае да сключи трудов договор с чуждестранно физическо лице, гражданин на трета страна (извън ЕС). Подадено е заявление за издаване на разрешение за пребиваване и работа на основание чл. 24и, ал. 1 от ЗЧРБ. Към заявлението е п...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работещ пенсионер

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Пенсионирах се. Започнах работа на 4 часа. Работодателят отказва да ми начислява клас прослужено време. Правилно ли е? Отговор: Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (както е актуалното наименован...

Поредност на декларирането на трудовите договори в НАП

сп. Български законник, бр. 10 от 2021 г.

Въпрос: Ако служител има основен трудов договор на 8 часа и след него е сключил втори трудов договор на 2 часа при друг работодател и ако същият прекрати трудовото си правоотношение с основния и желае да сключи друг трудов договор на 8 часа като осно...

Признаване на трудов стаж и професионален опит

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При постъпване на работа лице представя удостоверение за плавателен стаж издадено от ИА „Морска администрация“ към ИА „МА“ при МТИТК, издадено на база на вписваниятъа в българския корабен регистър. Посоч...

Възникване на трудово правоотношение, въз основа на което да се зачита осигурителен стаж

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 01.08.21г. имам сключен трудов договор. От същата дата, обаче съм и в неплатен отпуск с разрешение на работодателя за 1 месец. 1. Трябва ли работодателя да подаде декларация образец № 1? Посочва ли се...

Утвърждаване на графици за работа при сумирано изчисляване на работното време

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е друго лице, различно от управителя на фирмата да утвърждава графици за работа при сумирано изчисляване на работното време? Ако отговорът е да, необходимо ли е да се издава пълномощно или н...

За извънреден труд следва да се заплати обучение, проведено в събота

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Счита ли се за извънреден труд и следва ли да се заплати обучение, проведено в събота (част от служителите на място в офиса, част от служителите дистанционно, но за повече от 4 часа), от една страна за с...

Отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник е в законоустановен отпуск. В петък сутрин му съобщават, че негов роднина е починал и той своевременно информира работодателя с молба да прекъсне законоустановения си отпуск и да ползва отпуск п...

№ 3-1019 от 19.07.2021 г. Относно: Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) и попълване на декларация образец № 1 в случаите на командироване на лица при условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ, за които е определено като приложимо българското осигурително законодателство на основание чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите зя социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004)

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.

Според изложеното в запитването, дружество извършва специализирани строителни дейности на обекти, както в България, така и в държави от Европейския съюз (ЕС) и извън него. За изпълнение на работата същото командирова свои работници в няколко държави-...

Обезщетение на бащата при раждане на дете

в. Седмичен законник, бр. 35, 4 -10 октомври 2021 г.

Има ли право бащата на парично обезщетение при раждане на дете? Работещите по трудово правоотношение бащи имат право на платен отпуск в размер 15 дни, считано от датата на изписване на детето от лечебното заведение (чл. 163, ал. 8 от КТ). Със съглас...

Електронно подписване на документи с трудовоправно значение

в. Седмичен законник, бр. 35, 4 -10 октомври 2021 г.

Дава ли трудовото и осигурителното законодателство възможност на работодателя да подписва документи с КЕП при сключване на трудово правоотношение? При съвременното ниво на развитие на информационните и комуникационните технологии не е изненадващо, ч...

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор от работник

в. Седмичен законник, бр. 35, 4 -10 октомври 2021 г.

Има ли работникът право да връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор по време на ползването на платен годишен отпуск? Работникът или служителят може да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 326, ал. 2...