начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Правото на родителски отпуск

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Съпругът на наша служителка работи по трудово правоотношение в Германия и иска да й прехвърли 5 месеца от родителския отпуск съгласно чл. 167а, ал. 1, изр. второ от КТ и Наредбата за работ...

Процедура за налагане на дисциплинарни наказания

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

Работя като счетоводител в една фирма. След конфликт с главния счетоводител работодателят ми наложи дисциплинарно наказание ”предупреждение за уволнение”. Преди да ми издаде заповедта за наказание, работодателят само ме изслуша, без да ми поиска писм...

Прекратяване на трудов договор по време на платен годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

В средата на месец октомври работодателят разрешава на служител да ползва пълния размер на платения годишен отпуск. По време на отпуска издава заповед за прекратяване на трудовия договор от 1 октомври, като остават неизползвани 15 работни дни платен ...

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

Имаме чести случаи в нашата фирма на напускане на служители без предизвестие (със или без молба). Бих желала да разбера как Кодексът на труда защитава работодателя и какви са неговите действия при такова поведение от страна на служителя. По кой член ...

Коментар на новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

В края на 2016 г. Министерският съвет с Постановление № 382 от 29.12.2016 г. прие нова Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (наредбата) на основание чл. 121а от Кодекса ...

Временно спиране на работата

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Предстои ремонт на целогодишен градски хотел за около два-три месеца. По време на ремонта ще се преустанови дейността на хотела и няма да се реализират приходи. В хотела работят около 50 служители на различни длъжности. Как се уреждат взаимоо...

Сумирано изчисляване на работното време

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Лице постъпва на работа на 28.04. при сумирано изчисляване на работното време с период на отчитане един месец, работи на 28 и 29.04. (Разпети петък). Според чл. 9, ал. 5 от Наредбата за трудовата книжка трудовият стаж не може да бъде по-голям...

Командироване на работници и служители в чужбина

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Българска фирма извършва монтаж на вентилационни системи в Германия, като изпраща свои работници от фирмата. За работниците е подадено уведомление А1 в НАП и същите се осигуряват и получават заплати, съответстващи на заплатите за тази дейност...

Право на неплатен отпуск на работещите по служебно и трудово правоотношение

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Неплатен отпуск на държавния служител 1) По реда на чл. 64, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) по искане на държавния служител органът по назначаването може да разреши ползването на неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не ...

Последни промени в Кодекса на труда

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

През м. декември 2016 година в два броя на „Държавен вестник“ са обнародвани многобройни и съществени изменения в Кодекса на труда (КТ). В бр. 98, в § 8 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за бюджета на държавното обществено оси...

Компенсиране на извънредния труд с допълнителен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.

При полагане на извънреден труд полага ли се компенсация под формата на допълнителен отпуск? Как се постъпва при работа през цялата седмица, включително в събота и неделя? Зависи при какъв режим на работа е положен извънредният труд. При подневно из...

Възстановяване на средствата за първите три дни болнични на лице, което има само 2 месеца осигурителен стаж?

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.

Следва ли да се възстановят средства на работодателя по програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта за първите три болнични дни на наето лице, което има само 2 месеца осигурителен стаж? В съответствие с чл. 40, ал. 1 от КСО осигурените ли...

Ползване от майката на полагащия се на бащата неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.

В момента съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете до осем години в размер на шест месеца. Искам да ползвам още пет месеца отпуск за бащата, който работи по трудов договор в чужбина. Кметът отказва да ми даде отпуск с мотива, че бащата не работи в...

Упражняване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да се прекъсва осигуряването

в. Седмичен законник, бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.

На какво основание може да бъде прекратен трудов договор с лице, което е пенсионирано (години + трудов стаж), без да му бъде прекратен трудовият договор? Действащото ни трудово и осигурително законодателство допускат работникът или служителят да упр...

Възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер пожизнено

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Предстои прекратяване на трудовия договор със служител по реда на чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, поради невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела д...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017