Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Запор върху обезщетение по КТ

в. Седмичен законник, бр. 13, 30 март - 5 април 2020 г.

Подлежи ли на обезпечителен запор към банкова сметка обезщетение по чл. 224 от КТ? В съответствие с чл. 446, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграж...

Осиновителката също има отпуск по майчинство

в. Седмичен законник, бр. 13, 30 март - 5 април 2020 г.

Осинових дете на 4 месеца. Поисках отпуск за гледането му, но в предприятието не са наясно колко дни ми се полагат. На какъв отпуск имам право? Ако осиновеното дете не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, осиновителката има пра...

Обезщетение по чл. 164, ал. 5 КТ в случаите на отказ от ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

в. Седмичен законник, бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.

Наша служителка прекъсна ползвания отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ и се върна на работа. Изплащаме й обезщетението по ал. 5 от същия член 164 КТ в размер на 50 на сто от обезщетението по чл. 53 от КСО. В момента служителката ползва платен годишен отпу...

Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.

Има ли нормативно установен ред за връчване на заповед за уволнение? Специално за връчване на заповедта за уволнение няма нормативно установен ред. По аналогия на заповедта за наказание и по логиката на нормативната уредба в практиката е установен ...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

в. Седмичен законник, бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.

Може ли клас прослужено време да е по-голям процент от 0,6% и в коя наредба мога да го прочета? Размерът на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя в процент върху основната работна заплата по индивидуалния труд...

Трудов договор със срок на изпитване

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Може ли да бъде сключен договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ със срок на изпитване по чл. 70 от КТ? Кой член трябва да се впише като основание за сключване на договора? Отговор: Трудовото ни законодателство предоставя на страните по трудовия...

Conditio sine qua non: Разрешенията и потвържденията за достъп до класифицирана информация – държавна тайна, издавани на наети от български работодатели служители и работници

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Понятието „организационна единица“ по смисъла на Закона за защита на класифицирана информация (ЗЗКИ) включва две задължителни характеристики. Първата характеристика се отнася до правно-организационната форма на дадения правен субект. В този аспект на...

Прилагане на трудовото законодателство от работодателите при извънредно положение

в. Седмичен законник, бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.

(Бел. ред. Статията е съобразена с действащото законодателство към 20.03.2020 г. и е публикувана преди приемането на Закона за извънредните мерки.) България е в кризисна ситуация, породена от Коронавирус (COVID-19), което налага прилагането на мерк...

Павото на ползване на платен годишен отпуск на работника/служителя се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам неизползван отпуск от 2017 г. На 02.05.2018 г. излизам в болничен поради бременност, след което в майчинство - на 31.08.2018 г. ...

Водене на дневник за издадените от работодателя трудови книжки

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да си съставим електронен дневник в Ексел за издаване на трудови книжки - за нас при получаване на трудовата книжка, при напу...

Изплаща възнаграждение на служители, които са възпрепятствани да се явят на работа поради бедствено положение

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При обявяване на транспортна стачка, как следва да се изплаща възнаграждение на служители, които по тази причина са възпрепятствани д...

Удължен платен годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Наш служител излиза в отпуск по майчинство на 08.03.2016 г., ползва и всички полагаеми отпуски, включително натрупаният платен отпуск...

Разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служителите ни работят при петдневна работна седмица на 8 часов работен ден и почиват два поредни дни в седмицата по график, като еди...

Прехвърляне на неизползван годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възможно ли е да се прехвърля неизползван годишен отпуск от една година в друга и ако е възможно, то какви са изискванията? Начинът ...

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

Отпуски за стар период - документи и причини за отлагане на отпуските и срокове за тяхното използване. Ако сме допуснали грешка в броя на дните на отпуските и лицето е използвало повече или по-малко дни, какво да правим? Как да поправим грешката и до...