Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Срок за изплащане на трудовото възнаграждение

в. Седмичен законник, бр. 22, 5 - 11 юни 2023 г.

Работните заплати в предприятие се начисляват последния ден на текущия месец. Изплащат се в следващия месец - 25-о число. Дават се аванси до 5-о число на следващия месец, след начисление на раб. заплата. Понякога информация за даден аванс ни се предо...

Начало на работа след възстановяване от съда

в. Седмичен законник, бр. 22, 5 - 11 юни 2023 г.

Длъжен ли е работникът да се яви на работа на първия ден след влизане в сила на решението на съда за неговото възстановяване, ако не му е връчено съдебното решение? Разпоредбата на чл. 345, ал. 1 от КТ регламентира двуседмичен срок, до изтичането на...

За периода на отпуска за отглеждане на дете до двегодишна възраст работничка/ служителка няма право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имат ли право на отпуск за ненормирано работно време по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ, майки в отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст? Правилата за установяване на ненормиран работен ден са уре...

Признатият трудов стаж по чл. 354, ал. 1, т. 6 от КТ няма основание да се отчита при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Зачита ли се за трудов стаж времето, през което съм родила и отглеждала детето си и съм била безработна и за този тригодишен период полага ли ми се допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж и пр...

Подаване на електронни заявления (молби) за отпуск на служителите

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какъв е начинът да се въведе такава система, от която всеки служител да има възможност да подава своята молба за отпуск по електронен път, така че това да не е в разрез със закона и в нарушение с Кодекса...

Работодателят може да предоставя на работника или служителя платения годишен отпуск и без негово съгласие

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят може ли да задължи свой подчинен да излезе принудително в платен отпуск и какъв е редът? Съществува правна възможност, регламентирана в чл. 173, ал. 4 от КТ, работодателят да предоставя на...

Намаляване размера на дневните при командировка в чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Българско дружество командирова в чужбина работници по Наредбата за служебните специализации и командировки в чужбина. Ако през първия ден на командировката полетът е вечер например, те не изплащат пълни...

Преместване на друга работа на майка на малко дете

в. Седмичен законник, бр. 21, 29 май - 4 юни 2023 г.

Майка на 18-месечно дете се е върнала на работа, преди да използва изцяло отпуска по чл. 164 от КТ. Работодателят иска да я премести на подобна работа в друга сграда в края на града. Длъжна ли е майката да приеме преместването? Има ли работодателят п...

Годишен отпуск през време на отпуск за бременност и раждане

в. Седмичен законник, бр. 21, 29 май - 4 юни 2023 г.

Служителка представя болничен лист за ползване на първите 45 дни отпуск за бременност и раждане преди раждането на детето. Не е ползвала платен годишен отпуск за същата година. В какъв размер е полагащият се за годината отпуск и докога ще може да бъд...

Продължаване срока на трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 21, 29 май - 4 юни 2023 г.

За изпълнение на сезонна работа е сключен трудов договор за 6 месеца. Но се оказва, че след изтичането на шестте месеца се налага да се работи още три месеца. Може ли да се сключи нов срочен договор за още три месеца за изпълнение на същата работа, и...

Възстановяване на работа след отмяна на незаконно уволнение

в. Седмичен законник, бр. 21, 29 май - 4 юни 2023 г.

Как се оформя трудовото отношение с възстановен от съда служител след отмяна на незаконно уволнение - с нов трудов договор или с допълнително споразумение към стария договор? При възстановяване на работа на незаконно уволнен служител от съда се счит...

Трудови спорове относно законността на уволненията

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: В Областно пътно управление от 2017 г. е назначено лице, което е на длъжност главен специалист-касиер в отдел „Административно обслужване“. Със заповед от 2012 г. работи сестрата на лицето като държавен служител на длъжността - финансов контр...

Забрана за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2023 г.

При подадени навреме документи от втория родител с искане да ползва 5 месеца от неплатения отпуск по чл. 167а от КТ на първия родител, има ли неговият работодател право да му откаже или просто да не му разреши да ползва този отпуск? Разпоредбата на ...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор поради неизплащане на работна заплата

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2023 г.

Има ли право на обезщетение за оставане без работа служител, който прекратява трудовия договор поради неизплащане на трудовото възнаграждение? Работникът или служителят има право да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работод...

Отпуск при смърт на близък човек

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2023 г.

Допълнителният платен отпуск поради смърт на близък човек за кои роднини се отнася? Как да се разбира "денят на събитието“ - датата на смъртта или датата на погребението? Работодателят е длъжен да освобождава от работа за два работни дни работник ил...