начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Командироване на чужденец, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Какви документи трябва да съпътстват служител, който искаме да назначим на трудов договор в българско дружество? Необходимо ли е в частност лицето да притежава специален/допълнителен документ/разрешение, с който да може работи на територията на ЕС, н...

Ползване на платен годишен отпуск от учители

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Отскоро съм директор на обединено детско заведение. Тъй като има противоречиви мнения, моля да ми отговорите на следния въпрос: как следва да се ползва платеният годишен отпуск от учителите и директорите на детските заведения - за календарна или за у...

Трудов стаж за времето на отпуск за отглеждане на малко дете

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Учителка с трудов стаж 5 години ползва отпуски за отглеждане на дете до навършване на две годишна възраст. Какъв клас да й се начисли при завръщане на работа след отпуските - 5 или 7 години? Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и пр...

Работа по допълнителен трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Учител работи на основен трудов договор. Ползва неплатен отпуск до 31.05.2020 г. Кандидатствала е за обявеното от мен учителско място за времето на неплатен отпуск. Назначила съм я по чл. 111 от КТ (работа при друг работодател) на 8-часов работен ден...

Зачитане на трудов стаж, придобит при предишен работодател

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Работник, който е работил като шофьор и механик, се пенсионира и отново постъпва на работа в същото предприятие като механик. Ще му се отчете ли трудовият стаж преди пенсионирането при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и проф...

Условията и редът за провеждането на обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работник/служител е преназначен на друга длъжност (с допълнително споразумение), функционалните му задължения не се променят по същес...

Прекратяване на договор на основание чл. 71 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам син на една година и 9 месеца. Ако ме преназначи работодателят на нова длъжност, с изпитателен срок и след това ми прекрати дого...

Обезщетение при смърт на работното място

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При смърт на работното място, има ли работодателя задължение да изплати някакво обезщетение на наследниците на починалото лице и в ка...

Обезщетение за безработица

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих в Германия повече от 5 години, а преди месец се върнах да работя в България. След 2 месеца работа трудовия ми договор беше пр...

Трудов договор в полза на работодателя

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

Във в. "Труд" д-р Тодор Капитанов, юрист, отговаря на въпроса: Предстои ми да започна работа и предстои да подпиша трудов договор. Виждам обаче, че в него има една клауза, която ме притеснява. Може ли да ми кажете какво означава трудов договор в полз...

№ 94-00-136 от 09.07.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски за лице, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, възстановено е на предишната работа, но не му е присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда.

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П…….. с вх. № ………./27.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: От изложеното в запитването и приложените към него копия на документи, става ясно, че с...

Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Има ли ограничение в брой часове извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време? Отговор: При сумираното изчисляване на работното време в някои дни от периода на сумиране се работи повече часове от нормалното, а в други - по-мал...

Участието в курсове в работно време може да става само с изричното писмено съгласие на работодателя

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Работник съобщава на работодателя, че след един месец е записал курс с продължителност 3 месеца, което означава, че всеки ден трябва да си тръгва в 16 часа. Обектът е магазин и работникът работи на смени - до 17 и до 19 часа. Няма други работ...

Не съществува обща забрана едни и същи страни да встъпват в последователни трудови правоотношения при различни условия

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Напуска персонал и след един ден отново се връща във фирмата с молба да бъде нает отново на същата длъжност. Работодателят обаче вече не желае да го наеме на заплата от 2000 лв., а предлага заплата от 1500 лв. Служителят се съгласява и се наз...

Размер на възнаграждението по договор за управление и контрол

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Чуждестранно физическо лице е едноличен собственик на капитала на ЕООД, регистрирано по българското законодателство. Едноличният собственик е и управител на дружеството, като е сключен договор за управление и контрол. В дружеството няма други...