начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Работно място на шофьор

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Във връзка с деклариране на ЕКАТТЕ в уведомленията по чл. 62 ал. 5 след 01.04.2017 г. кое населено място е работно място на шофьор, в случай че: • седалището на фирмата е в Русе; • гаражът, в който домува автомобилът, също е в Русе; • шофьор...

Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Служител започва работа във фирма през 2006 г. 2009 г. прекъсва трудовото си правоотношение за 2 дни и се пенсионира. Тогава не й е изплатено обезщетение по чл. 222 от КТ. След тези два дни е назначена отново на работа до м. 6 2017 г., когато...

Прекратяване на трудовия договор при смърт на служител

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: На 12.07.2017 г. имаме починал служител в болница. Коя дата се счита за дата на прекратяване на трудовия договор, датата на смъртта или следващата дата? Отговор: При смърт на лицето трудовият договор се прекратява без предизвестие на основан...

Промените в правната уредба на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малко дете

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

С изменения и допълнения на чл. 163, 167 и 167а от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г.) са разширени обхватът и правата на работниците и служителите относно ползването и прекратяването на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на мал...

Топла храна и ободряващи напитки за работници и служители, които полагат нощен труд

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност” в ИА “Главна инспекция по труда”, разглежда казуса: Питането ни е свързано с това дали винаги, когато се полага нощен труд, за...

Издаване на трудова книжка

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Мариана Василева, юрист в АМС, разглежда темата за издаване на трудовата книжка. Трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на...

Не се подава уведомление по чл. 62 при командироване на работник или служител

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

Трябва ли да се подава уведомление по чл. 62 за промяна на ЕКАТТЕ, когато служител е в командировка? С измененията в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01...

Размер на платения годишен отпуск за трудоустроен работник или служител

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

При заложен по КТД размер на основния платен годишен отпуск 24 дни за работници и служители с над 12 години стаж колко дни трябва да ползва работник с експертно решение на ТЕЛК за над 50% намалена работоспособност? Работниците и служителите с трайно...

Зачитане на стажантството в администрацията за служебен стаж

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

Предстои да приемем двама стажанти в общинската администрация. Какъв стаж следва да им се зачете при завършването на стажанстката им програма - трудов или служебен? В съответствие с чл. 13 от ЗДСл, когато в специален закон за заемане на определена д...

Компенсиране на дежурства в събота и неделя с почивка през следващата седмица

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

Как се осъществява седмичната почивка на работници с ненормирано работно време, които имат дежурства в събота и неделя? Трябва ли компенсацията да е в следващия понеделник, или може да е в произволен работен ден от следващата седмица? В съответствие...

Възнаграждение за платения отпуск след увеличение на заплатата

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

От 01.06.2017 г. е уговорена нова основна работна заплата за служителите. На 04.06.2017 г. една от тях излиза в платен годишен отпуск. На каква база ще се изчисли възнаграждението за отпуска? В съответствие с чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурат...

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.

Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

Право на отпуск при присъединяване към КТД

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2017 г.

Може ли служител да се присъедини към КТД със задна дата и на това основание да ползва предвидения в него допълнителен платен годишен отпуск? В чл. 57, ал. 2 от КТ е предвидено, че работниците и служителите, които не членуват в синдикална организаци...

Неустойки по договор за преквалификация

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2017 г.

Преквалифицирах се със средства на предприятието. След завършване на обучението подписахме договор с работодателя да работя три години в предприятието. Една година по-късно ме съкратиха. Имам ли право да търся неустойка от предприятието? Във въпроса...

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2017 г.

Синът ми се разболя, докато полдзвах платен годишен отпуск. Счетоводителят на фирмата твърди, че според НРВПО болничен за детето не може да прекъсне ползването на платения отпуск. Прав ли е? Счетоводителят не е прав. Никъде в нормативната уредба не ...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.