начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Почивки при трудов договор за непълно работно време

в. Седмичен законник, бр. 7, 19 - 25 февруари 2018 г.

Какъв текст следва да се цитира в трудов договор на непълно работно време 4 часа, за да се спази чл. 138, ал. 1 КТ по отношение на разпределение на работното време? Съгласно чл. 138, ал. 1 КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за ...

Зачитане на времето за обучение в център за възрастни

в. Седмичен законник, бр. 7, 19 - 25 февруари 2018 г.

Зачита ли се за трудов и за осигурителен стаж времето на обучение на възрастни в център за обучение? Ако се зачита, кой и как го удостоверява? В съответствие с чл. 354, ал. 1, т. 7 от КТ за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществу...

Осигурителни вноски върху обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа след уволнението

в. Седмичен законник, бр. 7, 19 - 25 февруари 2018 г.

На лице, работило при втора категория труд, се изплаща обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа след уволнението. Дължат ли се осигурителни вноски върху това обезщетение и в какъв размер трябва да се правят - за втора или за трета к...

Обезщетение по чл. 54 от КСО за самоосигуряваща се майка

в. Седмичен законник, бр. 7, 19 - 25 февруари 2018 г.

При какви условия самоосигуряваща се майка може да получава обезщетение по чл. 54 от КСО - 50% от пълния размер на обезщетението? Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват за инвалидност, старост и смърт. Те могат доброволно да се осигуря...

Право на обезщетение от работодателя при пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Служител е назначен на трудов договор от 01.10.2006 г. С Указ на президента е назначен като член на колективен орган с друг работодател и по основното правоотношение пол...

Право на платен годишен отпуск по чл. 56, ал. 2 от Закона за държавния служител

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Емилия Александрова, юрист в МС, отговаря на въпроса: Може ли държавен служител с намалена работоспособност, придобил право на пенсия за осигурителен етажи възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване...

Прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2018 г.

Въпрос: Прекратявам трудов договор на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ поради съкращаване на щата. На основание чл. 335, ал. 2, т. 2 от КТ заявявам, че няма да спазя срока на предизвестието, като ще заплатя обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ. Връчвам...

Използване на платения годишен отпуск

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2018 г.

Въпрос: Лице, което излиза в отпуск по майчинство през август 2013 г., остава да ползва за същата година 10 дни платен годишен отпуск. За 2014, 2015 и 2016 г. има по 20 дни платен годишен отпуск неизползван, тъй като веднага след първото майчинство с...

Бабата на дете до двегодишна възраст има право да ползва отпуск за отглеждането му по реда и при условията на чл. 164, ал. 3 от КТ

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2018 г.

Въпрос: Има ли право служителка, която ползва платен отпуск за отглеждане на малко дете до навършване на 2 години в качеството си на баба на детето, да сключи втори трудов договор със същия работодател за работа през почивните дни (събота и неделя)? ...

Трудов договор на преводач

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2018 г.

Въпрос: Преводач регистрира ЕООД и ще оказва разнообразни преводачески услуги, като някои от тях представляват устни преводи (човекът знае и арабски), оказвани на клиенти при взаимоотношения с полиция, съд и други. Tрябва ли да има назначени преводач...

Парично обезщетение за временна неработоспособност при работа по личен дневен сменен график

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2018 г.

Въпрос: Лице, работещо по приложения график, е поискало да ползва платен отпуск в размер на 5 дни, като едната молба е за 1 ден на 07.09.2017 г., а другата молба е за 4 дни от 10.09.2017 г. до 13.09.2017 г. За месеца лицето е представило и болничен л...

Установяване на „намалено“ и „непълно“ работно време

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2018 г.

Въпрос: Поради намаляване на обема на работа в дружеството временно е необходимо да бъде намалено работното време на част от служителите – от 8-часов работен ден на 6-часов работен ден. 1. Какви са възможностите и какви законови изисквания трябва да ...

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато работникът е в отпуск за временна неработоспособност

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2018 г.

Въпрос: Може ли работник да подаде заявление за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, докато е в отпуск за временна неработоспособност? Ако може и работодателят е съгласен, каква трябва да бъде датата на прекратяване на договора - пос...

Сумирано изчисляване на работното време

сп. Български законник, бр. 2, Февруари 2018 г.

От 01.01.2018 г. са в сила редица изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) относно правната уредба по практическото прилагане на сумираното работно време (ДВ, бр. 41 от 2017 г.). С това се преодоляват проб...

Прекратяване на срочен трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 6, 12 - 18 февруари 2018 г.

Наш служител работеше със срочен трудов договор, чийто срок изтече на 30.09.2017 г. На лицето е издадена заповед за прекратяване на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда на 02.10.2017 г. Заповедта е връчена на 6 октомври 2017 г. - петия ...