Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Договор със срок за изпитване

в. Седмичен законник, бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.

Фирма - Х назначава лице по трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ със срок 6 месеца в полза на работодателя. Сключен договор на 09.02.2022 г., като изпитателният срок изтича на 09.08.2022 г. Въпросите са ми: 1. Мога...

Кодекс на труда (изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

В сила от 01.01.1987 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г....

Насърчаване на сигурността на трудовите правоотношения и подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения според ЗИДКТ

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

В брой 62 от 05.08.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон се въвеждат в националното ни законодателство изискванията на Директива 2019/1152 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 20...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Получавам наследствена пенсия от покойния ми съпруг и работя повече от 10 г. при един и същи работодател. М. октомври 2022 г. имам право да се пенсионирам по възраст и стаж, но нямам необходимия стаж. Им...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител в моето училище придобива право за пенсиониране, защото навършва 64 години и 5 месеца и събира трудов стаж 39 години и 5 месеца. Колко заплати обезщетение му се полага, защото в последните две учи...

Отпуск при осиновяване

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право на отпуск във връзка с осиновяване на дете лице, което е осиновило рожденото дете на свой съпруг (чл. 79, 82, ал. 2, 103 от СК)? Има ли право осиновител на детето на своя съпруг да ползва пр...

Няма ограничение за наемане на студенти на трудов договор на пълно или непълно работно време

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли законови ограничения за наемане на трудов договор на студенти - редовна форма на обучение? Могат ли те да бъдат наемани на 8 часов работен ден? Няма ограничение за наемане на студенти на трудов д...

Право на платен годишен отпуск за чужденец

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служител от Украйна. Той има стаж в Украйна, но няма документ за него. В България няма стаж. Кога придобива право, за да може да използва платен годишен отпуск, както и при ползване на отпуск по бо...

Изчисляване на възнаграждението за времето на платения годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работничка през м.06.2022 г. е на 6-часов работен ден. От 01.07.2022 г. е преназначена на 8-часа със съответното по-високо възнаграждение. От 18.07.2022 г. излиза в платен годишен отпуск. Каква е базата ...

Ваучери за работно облекло

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Получавам ваучери за работно облекло и подаръци „Cadhoc“. Тази година бе издадена заповед от административния ръководител, с която се изисква да представя фактура за закупени работно облекло и обувки. Ин...

Трудоустрояване при липса на място в списъка на определените за тази цел длъжности

в. Седмичен законник, бр. 33, 12 - 18 септември 2022 г.

Всички работни места от списъка за трудоустрояване са заети от други трудоустроени. Как да се постъпи с работник, който представя експертно решение от ТЕЛК с предписание за трудоустрояване? Полученото експертно решение на ТЕЛК за трудоустрояване е з...

Такса за присъединяване към колективен трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 33, 12 - 18 септември 2022 г.

Има ли право работодателят да удържа такса за присъединяване към колективния трудов договор на нечленуващите в синдикална организация? Как се определя тази такса? Може ли общото събрание на работниците да определи как да се изразходват набраните от т...

Сключване на трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 33, 12 - 18 септември 2022 г.

“Фирма - Х” назначава лице по трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ със срок 6 месеца в полза на работодателя. Сключен договор на 09.02.2022 г., като изпитателният срок изтича на 09.08.2022 г. Въпросите са ми: 1. Мо...

Командироване на служител в Германия

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Български работодател командирова за обучение в Германия служител. Единият от трите дни е 22.09., който е официален празник в България. 1. Следва ли да се изплати на лицето доплащане за работа през офици...

Платен годишен отпуск при четиричасов работен ден

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2022 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник (санитар в болница) назначен по чл. 111 от КТ на 4 часа има право на 20 дни платен годишен отпуск. Работят по график на 6-часови и 12-часови дежурства. За отсъствие от един ден, колко часа се пр...