Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Платеният годишен отпуск се ползва в календарни дни

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: Може ли платеният годишен отпуск (при законоустановено работно време от 8 часа) да се ползва почасово и какъв ред за заявяване и отчитане се прилага? Отговор: Платеният годишен отпуск се разрешава в работни дни, а се ползва в календарни дни. В нормативната уредба не е пр...

Освобождаване на работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

сп. Български законник, бр. 12 от 2023 г.

Въпрос: Работодател желае да освободи работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ - при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Интересува ме как работодателят може да се информира, дали лицето действително е придобило право на пенсия? Реално част от ста...

Правото на безплатна храна и правото на ваучери за храна не се припокриват

в. Седмичен законник, бр. 44, 4 - 10 декември 2023 г.

Може ли да се получава едновременно безплатна храна и ваучери за храна? Във фирмата ни част от служителите работят в шумна среда извън населеното място, а друга част работят в офиси в населеното място. Възникна спор всички ли работници и служители имат право на безплатна храна и ...

Договор за заместване при изтичащ срочен трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 44, 4 - 10 декември 2023 г.

Лице, назначено на срочен трудов договор за една година, излиза в болничен за бременност и раждане и е назначен служител по заместване. В периода на бременност и раждане изтича срокът на договора на титуляря. Трябва ли да се прекрати договорът на служителя по заместване и да се с...

Придобиване на образователна степен като основание за повишаване в длъжност

в. Седмичен законник, бр. 44, 4 - 10 декември 2023 г.

Служителка единствена в отдела завършва магистратура. Дава ли това обстоятелство право да иска повишение на възнаграждението? Длъжен ли е работодателят да предпочете нея при определяне на заместник на отсъстващия ръководител на отдела? Размерът на трудовото възнаграждение се опр...

Заплащане на труда при надомна работа

в. Седмичен законник, бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.

Следва ли с договора за надомна работа по чл. 107в, ал. 2, т. 2 от КТ да се определя и размерът на основното трудово възнаграждение? С трудовия договор за надомна работа освен другите условия се определя и трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на заплащан...

Компенсиране на извънредния труд с почивка

в. Седмичен законник, бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.

При сумарно работно време с 6-месечен период на изравняване може ли полученият извънреден труд в края на периода да се компенсира с почивка или непременно трябва да се заплати? При сумирано изчисляване на работното време положеният труд се отчита за целия период на сумиране. Ако...

Увеличение на основната заплата

в. Седмичен законник, бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.

Основната заплата на служител е определена в размер на минималната работна заплата за страната. Длъжен ли е работодателят да увеличи заплатата при промяна на минималната заплата? С постановление на Министерския съвет периодично се определя нов размер на минималната работна запла...

Прекъсване на командироването

в. Седмичен законник, бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.

Фирма командирова лица по чл. 121а от КТ в Германия за извършване на СМР. Лицата ще бъдат командировани с прекъсване - от 10 до 20.11.2023 г., връщат се в България, за да изпълнят поръчка на немската фирма, и от 10 до 15.12.2023 отново се връщат в Германия, за да довършат СМР. Сч...

Работа при друг работодател по време на неплатен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпрос: Служител ползва 2 години неплатен отпуск, като през това време работи при друг работодател. Прекратихме трудовия договор по взаимно съгласие. При оформянето на трудовата книжка, трябва ли да се признае 30 работни дни трудов с...

Ваучери за храна на служители, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпрос: Дали в дружество, за което работят пряко и непряко (през аутсорсинг фирма) наети лица, би бил приложим (изискуем) принципът за равнопоставеност, ако ваучерите за храна осигурени от двамата работодатели са съответно на различн...

Намалено работно време на майка на дете до 8-годишна възраст

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Въпрос: Има ли възможност майка на 5 годишно дете да ползва намалено работно време - 7 часов работен ден, който да се счита за 8 часов като се отнемат дни от платения ми годишен отпуск? Съчетаването на трудовия и професионалния живо...

Граждански договор по време на майчинство

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм в отпуск по майчинство. Бих искала да сключа граждански договор с друг работодател. С това си действие ще бъде ли прекратено обезщетението за майчинство? Ако имам право без да се прекратява майчинството, трябва ли да ув...

Отпуск за обучение

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как да тълкувам описаното в Чл. 52 от НРВПО - „Съгласието на работодателя по чл. 169, 170 и 171 КТ се дава в писмена форма за всеки отделен случай.“? Аз съм студент, задочна форма на обучение с продължителност 4 години или 8 семестър...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 на учител

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст иска да го упражни. При прекратяване на договора работодателя трябва да му изплати обезщетение по чл.222, ал. 3 от КТ в размер на 6 БРЗ. Лицето има 10 години трудов стаж...

Запор върху работната заплата

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като санитар в частна болница в Дупница. Получавам 723 лв. месечно чисто, но работодателят ми спира 245 лв. по наложен запор. Правилно ли е и какво мога да направя ако не е? В чл. 272 от Кодекса на труда изрично са изброени с...

Възстановяване на трудово възнаграждение

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2023 г.

В периода на първите 45 дни отпуска поради бременност и раждане предприятието продължава да изплаща трудово възнаграждение на служителката. Трябва ли тя да върне тази сума на работодателя? Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410...

Запорът при възнаграждения по трудови договори по чл. 114а КТ за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2023 г.

Въпросът е за работодател, регистриран земеделски производител. През юни 2022 г. работодателят сключва трудов договор с работник на основание чл. 114а от КТ. Работникът работи 1 ден. През месец септември работодателят получава запорно съобщение от ЧСИ за налагане на запор върху т...

Обезщетение за неотработен срок на предизвестие

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2023 г.

При изчисляване на среднодневното обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ (за неспазено предизвестие) базовото брутно трудово възнаграждение на работните дни от кой месец се определя - от предходния или от месеца, в който е настъпило основанието за плащане? Страната, която има право...

Право на командировъчни пари

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

Шофьор, назначен като шофьор товарен автомобил над 12 тона, кара в България само до Видин или Русе. Прехвърля ремаркето със стоката на друг влекач и друг шофьор кара в Европа. Този шофьор, който кара само в България, има ли право на командировка за дневни пари за международен тра...

Едностранно изменение на трудовото възнаграждение от работодателя

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

Има ли работодателят право едностранно да намали процента на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, ако установи, че същият е бил изчислен погрешно? Редът за изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се о...

Упражняване на трудова заетост на територията на България на чужденец

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2023 г.

Чуждестранно лице от Азербайджан е член на семейство на български гражданин - съпруга. Притежава документ за продължително пребиваване в България с валидност една година и документ за придобита квалификация медицинска сестра издаден от Азербайджан. Може ли това лице да започне ра...

Обезщетение при пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2023 г.

Трябва ли месецът преди пенсионирането да е пълен, за да може да служи като базов за изчисляване на обезщетенията при пенсиониране? Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по Кодекса на труда е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграж...

Временно заместване на управителя от главния счетоводител на фирмата

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Управителят на фирмата пътува извън страната във връзка с работния процес доста често и затова се налага, докато го няма Главният счетоводител да го замества. Как най-правилно трябва да се оформи като документи и заповеди това замест...

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка в майчинство, която след като детето й навърши 2 години, желае да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, чл. 167а от КТ. Същата има натрупан платен годишен отпуск от 2021 г. Трябва ли първо да с...

Ползване на платен годишен отпуск след отпуск по майчинство

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми да изтекат двете години, в които съм била в майчинство с второто си дете, съответно то ще бъде пуснато на детска ясла. Понеже се е събрал платен годишен отпуск, който искам сега да използвам, може ли работодателят ми да м...

Ползване на платен годишен отпуск от учител по време на учебната година

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител съм в столично училище. Имам платен отпуск за 2023 г. и ми се налага да ползвам част от него в учебно време. На какво основание бих могъл да обоснова молбата си за ползване на отпуска до директора? Редът за ползване на платен...

Получаване на ваучерите за храна от работници, работещи хоум офис

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Обмисляме да въведем промяна в получаването на ваучери. Централният офис на Дружеството е в гр. София, като понастоящем половината и повече служители работят хоум офис от цялата страна. Съответно за да си получат ваучерите всеки месе...

Прекратяване на трудов договор въз основа решение на ТЕЛК

в. Седмичен законник, бр. 39, 30 октомври - 5 ноември 2023 г.

Служител дава заявление за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ въз основа на експертно решение на ТЕЛК. Има ли работодателят право да откаже уволнението, ако смята, че решението на ТЕЛК е неоснователно? Работникът или служителят има право по ...

Задължение на работодателя за осигуряване на очила за работа с дисплеи

в. Седмичен законник, бр. 39, 30 октомври - 5 ноември 2023 г.

Служител, който работи с компютър, носи очила за корекция на късогледство. Длъжен ли е работодателят за сметка на предприятието да му осигурява очила за работа с компютър? На какъв период трябва да се сменят такива очила? Общите правила за работата с видеодисплеи са установени с...

Право на командировъчни пари на физическо лице, което работи като капитан на кораб за речно плаване извън територията на страната

в. Седмичен законник, бр. 39, 30 октомври - 5 ноември 2023 г.

Физическо лице, собственик и управител на ЕООД, извършва дейност като капитан на кораб по вътрешните водни пътища в Европа, но не по река Дунав. Дружеството има договор за възлагане на тези дейност с дружеството възложител. Българското дружество издава фактура за извършената рабо...

Предсрочно прекратяване на срочен трудов договор

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Имаме служител, назначен на срочен трудов договор по чл. 68 ал. 1 т. 1 със срок до 31.03.2024, който искаме да прекратим предсрочно, считано от 01.01.2024 г., т.е. 3 месеца преди изтичане срока на договора. Какви са възможностите за прекратяване на договора и какви обезще...

Заповед за уволнение при отсъствие на лицето

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Наш работник се „самоотлъчи“ и не се е явявал на работа от 01.08.2023 г. От други източници разбрахме, че той е напуснал страната и в момента работи в Англия. Започнахме дисциплинарно производство с цел налагане на дисциплинарно наказание - уволнение, в съответствие с чл....

Наказания при нарушения на трудовата дисциплина

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: В дружеството имаме служител, който от месец не е идвал на работа. Длъжен ли е работодателят да премине през всички видове дисциплинарни наказания, за да стигне до налагане на най-тежкото, а именно „Дисциплинарно уволнение“? Съгласно чл. 189, ал. 2 „За едно и също нарушен...

Дисциплинарни наказания. Правна уредба и практически аспекти

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

С възникването на трудовите правоотношения се пораждат правата и задълженията на работника и служителя. Те произтичат от Кодекса на труда и подзаконовите актове по прилагането му, от отрасловите и вътрешните правила и правилници, от разпорежданията на работодателя, от длъжностнат...

За „дигитализирането“ на трудовоправните документи и въвеждането на електронна трудова книжка

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

При интензивното развитие на информационните и комуникационни технологии съвсем не е изненадващо, че все по-голям дял от информационните носители стават електронни, а „традиционният“ документ на хартиен носител загубва част от значението си. Електронните документи се създават, об...

Почивки при работа с дисплей

в. Седмичен законник, бр. 38, 23 - 29 октомври 2023 г.

Служител работи на 8-часово нормирано време с компютър при умерено натоварване. Осигуряват му се 30 минути обедна почивка и 2 почивки по 15 минути, което прави общо 1 час. Има ли право на други почивки на основание Наредба № 15/1999 г.? Основните изисквания и задължения на работ...

Инсулт по време на работа

в. Седмичен законник, бр. 38, 23 - 29 октомври 2023 г.

Наша служителка получи инсулт по време на работа. Това представлява ли трудова злополука? Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието...

Работа с компютър при нормално зрение

в. Седмичен законник, бр. 38, 23 - 29 октомври 2023 г.

Служителка без очила с диоптър работи на компютър. Има ли право на защитни очила за работа с компютър като превантивна мярка? Задължение на работодателя е да извърши редица превантивни и последващи действия за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд на лицата, работ...

Допълнителен отпуск на работници и служители

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружеството планира да предоставя целеви отпуск за рожден ден на служителите си. Всеки служител ще има възможност в рамките на месеца на неговия рожден ден да ползва допълнителен ден отпуск, който е целеви и е извън 20-те дни платен ...

Работно време на търговски представител

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначен съм на длъжност търговски представител, естеството на работата е свързано с пътуване в различни населени места. Нает съм на 8 часов работен ден и работното ми време започва в 8 часа, но за да стигна до мястото на първата си ...

Продължаване на срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служител назначен на срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ за 6 месеца, може ли да бъде продължен на същото основание, като се има предвид, че същият има такива трудови договори при нас във времето назад? Има ли ограничение ...

Изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На работа съм била до 18.09.2023 г. включително, но от 01.09 до 8.09 (пет дни) съм била в платен отпуск, използван за рехабилитация, а от 11.09 до 15.09 (пет дни) в болничен, т.е. имам само един работен ден за месец септември. През м...

Платен годишен отпуск при сумирано работно време

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на сумирано работно време, 12-часови смени, 2 дни работя дневна от 08.00 ч. до 20.00 ч., 1 ден нощна от 20.00 ч. до 08.00 ч., след това 3 дни почивам. По предварителен график имам дневна смяна в сряда (12.07), четвъртък (13.07...

Предпоставки за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение"

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Търговски обект с дейност търговия и двама продавач консултанти. Единият е в продължителен болничен поради нетрудова злополука. Другият подава молба за 10 дни платен отпуск полагаем за 2023 и 12 дни неплатен отпуск (планува отсъствие...

Индексиране на заплата на лице в неплатен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице е в трудови правоотношения с работодател до 05.07.2023 г. От 06.07.2023 е в неплатен отпуск при същия работодател. През м. септември работодателят прави индексация на заплатите, считано от 01.01.2023 г., но не индексира на запла...

Средства за работно облекло и очила през отпуск за майчинство

в. Седмичен законник, бр. 37, 16 - 22 октомври 2023 г.

Служителка е в продължителна отпуска по майчинство. Трябва ли за този период да й се изплащат средствата за работно облекло и за очила за работа с компютър? Работодателят е длъжен да осигурява работното облекло във вид, удобен за непосредствено използване от работниците и служит...

Право на работно облекло при заместване

в. Седмичен законник, бр. 37, 16 - 22 октомври 2023 г.

Титулярният служител е в продължителен отпуск по болест и на негово място е назначен временно друг служител. Кой от двамата има право на работно облекло? Списъкът на длъжностите и работните места, за които се полага работно и/или униформено облекло, както и сроковете на износван...

Медицински преглед преди постъпване на работа

в. Седмичен законник, бр. 37, 16 - 22 октомври 2023 г.

В съответствие с изискването на закона при постъпването си на работа кандидатът, заедно с другите документи, трябва да представи и медицинска бележка за проведени прегледи. С какво предварителният медицински преглед на работниците, на които предстои да полагат нощен труд, е разли...

Прекратяване на трудов договор поради пълна неработоспособност

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2023 г.

Работник представя решение на ТЕЛК за 100% неработоспособност и трудовият договор трябва да се прекрати по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ - поради болест. От коя дата се прекратява договорът - от датата на издаване на експертното решение или от датата на представянето му пред работод...

Длъжности и работни места, за които се полага работно облекло

в. Седмичен законник, бр. 36, 9 - 15 октомври 2023 г.

Как се определят длъжностите и работните места, за които работодателят трябва да осигурява работно облекло? Работодателят е длъжен да осигурява безплатно работно облекло и обувки на работниците и служителите в два случая: - с цел опазване на здравето и безопасността на работещит...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ на служител в районна администрация на Столична община

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На наш служител предстои пенсиониране за осигурителен стаж и възраст. От 1996 г. до 2019 г. е работил към Столична община - Район „Подуяне“, а от 2019 г. до 25.09.2023 г. в Столична община - Район „Кремиковци“. Какъв размер на обезще...

Попълване на Дневник за издаване на трудови книжки

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как най-правилно се попълва Дневник за издаване на трудови книжки? Когато я издава работодателя е ясно. Когато идва нов служител и той има книжка вписва ли се в дневника при положение, че е издадена от друг работодател? Правилно ли е...

Поредност при ползване на отложен годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице има натрупан платен годишен отпуск от 2021 г. - 2 дни, 2022 г. - 21 дни и 2023 г. - 21 дни. Лицето е поканено с писмо да ползва полагащите му се дни за 2021 г. и 2022 г. до средата на 2023 г. То не подава заявление за отпуск и д...

Работодателят не е длъжен да отчита признатия трудов стаж по чл. 354, ал. 1, т. 8 КТ при формиране размера на допълнителното възнаграждение

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Периодът на обучение в редовна докторантура, проведено след 2000-та година, признава ли се за трудов стаж съгласно чл. 354, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда във връзка с чл. 10 от Разпореждане № 224 на Бюрото на Министерския съвет от ...

Представен болничен лист за отсъствие преди изтичане срока на неплатения отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка е 1 г. в неплатен отпуск, считано от 04.08.22 г. до 03.08.23 г. За този период е декларирала, че подлежи на здравно осигуряване на друго основание. По време на неплатен отпуск е в непрекъснати болнични от 26.04.23 г., като...

Прекратяване на ТД от работника с предизвестие

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2023 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 30.08.23 г. поисках от прекия си ръководител бланка за предизвестие за напускане на работа. Отговориха ми, че трябва да говоря с началник цеха. Началник цеха на смяната отсъстваше и изчаках другата смяна. Говорих с началник цеха и...

Отпуск за отглеждане на малко дете до 8 години

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2023 г.

Служителка предстои да ползва отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете до 8 години. Как се определя на колко дни е равен един месец при ползване на такъв отпуск? Неплатеният отпуск по чл. 167а от КТ в размер по 6 месеца за всеки родител се ползва наведнъж или на част...

Прекратяване на трудов договор поради заболяване след отправено предизвестие за уволнение

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2023 г.

На 06.04.2023 г. на служителка е връчено едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда - поради съкращаване на щата. На 11.04.2023 г. е представен болничен лист за претърпяна злополука поради пътно-транспортно п...

Работа от разстояние

в. Седмичен законник, бр. 35, 2 - 8 октомври 2023 г.

На пазара на труда става все по-актуална темата за работа от разстояние “отвсякъде”. Получаваме запитвания от служители могат ли да работят от различни населени места (пример: служител с месторабота София и адрес за хоум офис също в София иска да работи от Бургас за една седмица)...