начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Подбор при уволнение

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2020 г.

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Какво представлява подборът при уволнение? Разпоредбата на чл. 329, ал. 1 КТ предвижда, че при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, р...

Давностен срок за изплащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 31, 31 август - 6 септември 2020 г.

Прекратено е трудово правоотношение по взаимно съгласие. Към датата на прекратяването на служителите по ведомост за заплати е начислено обезщетение за неползван полагаем платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ, което обезщетение не е изплатено в пълен...

Прекратяване на трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 31, 31 август - 6 септември 2020 г.

Може ли трудовият договор да бъде прекратен в неработен ден? Прекратяването на трудовия договор е свързано и с вида му. В съответствие с чл. 335 от КТ трудовият договор се прекратява: • при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на пред...

Прекратяване на трудов договор поради определяне на длъжността за заемане по служебно правоотношение

в. Седмичен законник, бр. 31, 31 август - 6 септември 2020 г.

Със съдебно решение бях възстановен на заеманата преди уволнението ми длъжност. Когато го представих в агенцията, ми беше връчена заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда, тъй като по време на...

Платен годишен отпуск при сумирано работно време

в. Седмичен законник, бр. 31, 31 август - 6 септември 2020 г.

Работя на месечно сумирано изчисляване на работното време по график - 4 дни работя и 2 дни почивам. По график ми се пада да работя събота и неделя. Мога ли да изляза в платен годишен отпуск, който включва и тези работни за мен събота и неделя? Еднов...

Парично обезщетение от работодателя за неизползваните дни платен годишен отпуск

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2020 г.

Въпрос: Имаме работник, работещ за първи път по трудов договор, който няма натрупан стаж от 8 месеца. След 2 месеца при нас (т.е. с общ стаж два месеца) лицето напуска. На лицето следва ли да се изплати обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ и ако да, ...

Прекратяване на трудов договор

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2020 г.

Въпрос: Имаме служителка с дете под 3 г. Служителката желае да прекратим трудовия договор с нея на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 KT - при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. Като причина посочва, че няма кой да гледа детето, ...

Срокове за съхранение на лични данни от трудовото досие съгласно българското законодателство

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2020 г.

[[table_1]] [[table_2]]...

Непълно работно време при обявена извънредна епидемична обстановка

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Правата на работодател, придобити по време на извънредното положение, приложими ли са и по време на извънредната епидемиологична обстановка - по-конкретно правото едностранно да бъде намалявано р...

Обезщетение при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпросите: От септември 2004 г. работя при един и същ работодател. От 08.01.2014 г. до 03.01.2016 г. ползвах неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 като през това време работих по втори договор при друг работо...

Ползване на отпуск при сумирано изчисляване на работно време

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпросите: 1. По график съм на работа два съботни дни в един месец. Работим на СИРВ за един месец. Искам платен отпуск, който ми е е от преди две години и ми го отказват с мотива, че са съботни дни. Аз си...

Сумирано изчисляване на работно време

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпросите: Работя в институция с намалено работно време - 7 ч. по чл. 137, ал. 2 КТ и чл. 3, т. 3 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. Институцията...

Работен график за трудоустроено лице

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Доколко законосъобразен е следният четириседмичен работен график за трудовоустроено лице: СЕД. 1 ПОН-ПЕТЪК/СЪБ 05:30 - 13:30 СЕД. 2 ПОН-ПЕТЪК/СЪБ 13:30 - 21:30 СЕД. 3 ПОН-ПЕТЪК/СЪБ 21:30 - 05:30 ...

Достъп до пазара на труда за чужденец с продължително пребиваване в България

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Изисква ли се разрешение за работа на чужденец, който има разрешение за продължително пребиваване в България? Достъпът до пазара на труда на граждани на трети държави е уреден в Закона за трудов...

Чуждестранно юридическо лице - работодател

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Чуждестранно юридическо лице е регистрирало свое място на стопанска дейност (МСД) в България и в тази връзка има регистрация в регистър БУЛСТАТ и регистрация по ЗДДС. Освен това е наело помещение...