начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Ползване на ученически отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител със съгласието на работодателя ползва ученически отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ. Сега лицето желае да ползва отпуск по чл. 169, ал. 3 от КТ за подготовка и явяване на държавен изпит. Длъжен ли е...

Изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента заемам ръководна длъжност, който работодателят ми е решил да измени едностранно. Първоначално имаше намерение да я съкрати, но поради това, че се ползвам от закрила от КТ, който забранява съкра...

Изискване на свидетелство за съдимост от работодателя в случаите, когато това не е предвидено или не произтича от закон или друг нормативен акт

в. Седмичен законник, бр. 29, 2 - 8 август 2021 г.

Въпрос: След отмяната на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица имат ли работодателите друго законово основание да изискат документ за съдебно минало н...

Последици при неподаване в срок на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

в. Седмичен законник, бр. 29, 2 - 8 август 2021 г.

На 26 май 2021 г. на фирма се наложи да назначи по договор за извършване на конкретна работа трима души. Аз като счетоводител на фирмата пропуснах да подам уведомление по член 62, ал. 5 от КТ уведомление в НАП. В момента се налага да бъдат уволнени. ...

Заплащане на възнаграждение по ДУК

в. Седмичен законник, бр. 28, 26 юли - 1 август 2021 г.

Управител ще работи по ДУК, който ще е безсрочен и ще получава месечно възнаграждение бруто 4000 лева. Може ли това възнаграждение да бъде изплащано ежемесечно в брой, или трябва да бъде задължително изплащано по банков път? Законът за ограничаване...

Застраховка на новопостъпил работник

в. Седмичен законник, бр. 28, 26 юли - 1 август 2021 г.

Нашата фирма има сключена застраховка “Здравна грижа” с “Булстрад”. Всички лица във фирмата се възползват от тази привилегия. Имаме новопостъпило лице на трудов договор. Длъжни ли сме още от следващия месец да го добавим и него към пакет “Здравна гр...

Отсъствие на работника или служителя без уважителни причини за това

в. Седмичен законник, бр. 27, 19 - 25 юли 2021 г.

Имаме служител, който е в самоотлъчка повече от месец. Желаем да му прекратим договора. Не желаем да се възползваме от варианта за дисциплинарно уволнение. Издали сме заповед по чл. 71, ал. 1 от КТ, тъй като все още е в изпитателен срок. Вече нямаме ...

Размер на обезщетението при едностранно пекратяване на трудов договор от работника

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От първи юни си прекратявам договора с работодателя едностранно и дължа един месец обезщетение. Съгласно закона, то е в размер на брутната заплата за месеца преди прекратяването. Заплатата ми е 1500 лв. ...

Прекратяване на трудов договор с предисвестие от работника/служителя

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпоса: Имам служител с договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, който си е пуснал предизвестие за прекратяване на трудовия договор на 10.05.2021 г. От следващия ден - 11.05.2021 г. служителят излиза в траен болниче...

Удължаване срока на изпитване

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В работни дни или в календарни дни, би следвало да бъде удължен срокът за изпитване, при ползвани дни платен отпуск и/или дни във временна неработоспособност? Съгласно чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда,...

Втори трудов договор при същия работодател

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служители са назначени като санитари в социална услуга по трудов договор на седем часа съгласно Наредбата за видовете работи за които се установява намалено работно време Приложение 1 към чл. 1 на ПМС № ...

Изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наскоро постъпих на работа и ми бе обяснено, че натрупаният от мен трудов стаж до 01.07.2007 г. не ми се признава като стаж за допълнително трудово възнаграждение, защото не съм го придобил при сегашният...

Изплащане на командировъчни

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В допълнително споразумение със служителите сме определили място на работа седалището на фирмата и сме договорили възможност за работа от разстояние, при желание от страна на служителя, до 15 работни дни...

Няма забрана предприятие, което осигурява временна работа да сключи трудов договор с чужденец за изпращане в предприятие ползвател

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Законно ли е чужденец, гражданин на трети страни (извън ЕС) да бъдат изпращани през предприятие за осигуряване на временна работа в предприятие ползвател? Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ)...

Признаване на трудов стаж без работникът или служителят да е работил

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1-15 юли 2021 г.

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Когато се признае едно уволнение за незаконно, времето, в което не е работено, брои ли се за трудов стаж? В кои случаи се счита, че има трудов стаж, дори когато един човек на практика не е на...