начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Обезщетение от работодателя при пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на безсрочен трудов договор в частна компания повече от 11 години. През юни 2017 г. придобих и упражних правото си на пенсия. ...

Платен отпуск за обучение

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител, който е редовна форма на обучение във висше учебно заведение има ли право на отпуск по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от КТ, ако об...

Трудов договор с непълнолетен

в. Седмичен законник, бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

Собственик съм на магазин за хранителни стоки. Мога ли да взема на работа племенника си, който е на 16 години? Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Кодексът на труда изрично забранява приемане на работа на лица, ненавършили 16 годи...

Запазване на трудовото правоотношение при отдаване предприятието на концесия

в. Седмичен законник, бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

Прекратява ли се трудовият договор, когато предприятието бъде отдадено под концесия? При сключване на договор за концесия трудовият договор не се прекратява, когато (чл. 123а, ал. 1, изр. второ от КТ): - в предмета на концесията са включени дейности...

Дневни пари при командироване в чужбина

в. Седмичен законник, бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.

Физическо лице, назначено по чл. 114 от КТ за пет работни дни, е командировка в чужбина от 13.09.2018 г. По декларация “образец 1” са отчетени от 13.09 до 19.09.2018 г. За колко дни мога да му платя командировки? През този период има и почивни дни. ...

Издаване на УП-3

в. Седмичен законник, бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.

Интересува ме необходимо ли е да се издава УП-3 в следния случай: Лице, работещо по ТПО в общинско предприятие (второстепенен разпоредител), ползва неплатен отпуск по своята длъжност “Х” общо 43 раб. дни, т.е. има 13 работни дни неплатен отпуск, коит...

Промяна на работодателя по чл. 123а КТ

в. Седмичен законник, бр. 5, 4 - 10 февруари 2019 г.

Предприятие отдава цех под наем и по силата на чл. 123а КТ работниците преминават към новия работодател. На част от тях предстои пенсиониране скоро след сключване на договора. Как ще се начислят и платят обезщетенията във връзка с прекратяването на т...

Уволнение поради съкращаване на длъжността

в. Седмичен законник, бр. 4, 28 ян. - 3 февруари 2019 г.

Работя в общинско предприятие. Считано от 01.01.2019 г. и с утвърждаване на длъжностното щатно разписание от кметския екип една от длъжностите ни се съкращава/закрива. На лицето, което в момента я заема и има ТЕЛК, ще му се връчи писмо, в което ще бъ...

Едновременно ползване на отпуск от всички работници

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Със заповед управителят на нашата фирма обяви дните 27-31.12.2018 г. за неработни, като предостави за едновременно ползване платения ...

Трудов договор с втори работодател

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възможно ли е едно лице да подпише два трудови договора като продължителността на работното време е 8 часа и по основния, и по допълн...

Платен отпуск за обучение

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на допълнителен платен отпуск по чл.169, студент съм без откъсване от производството, но формата се води редовна, като ...

Отлагане на платен годишен отпуск при болничен

в. Главен счетоводител, бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какво трябва да стане с неизползваната ми отпуска от 2017 г. ако на 3.05.2018 г. съм излязла в болнични за 6 месеца? Съгласно разпоре...

Едностранно изменение на трудовия договор от работодателя

в. Седмичен законник, бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.

Съкратихме длъжността “домакин” в предприятието ни. В заповедта за предаване и приемане на имуществото от комисия беше възложено на “ръководител ремонти” да приеме част от имуществото и да изпълнява функциите на домакин. Служителят отказа да направи ...

Здравно осигуряване при продължителен неплатен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.

При продължителен неплатен отпуск по искане на служителя той дължи за своя сметка здравни осигуровки, които внася на каса - при работодател. За 30 работни дни от неплатения отпуск му се зачита трудов стаж. За чия сметка са здравните осигуровки за тез...

Размер на трудовото възнаграждение, вписван в трудовия договор

в. Седмичен законник, бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.

Може ли в трудовия договор да се впише размерът на нетното възнаграждение? Нетното възнаграждение няма постоянен размер, а се променя в зависимост от получаваните допълнителни трудови възнаграждения (например за трудов стаж и професионален опит, за ...