начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Заличаване на медицинска сестра от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При спиране да се плаща членски внос към БАПЗГ от медицинска сестра и заличаването и от Асоциацията, какви са последствията за работо...

Ученически отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Мога ли да използвам ученически отпуск със знанието и писменото съгласие на работодателя, тъй като съм студентка в редовна форма на о...

№ 96-00-110 от 25.01.2019 г. Относно: Подаване на данни по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, с вх. № ……… от 11.01.2019 г., Ви уведомявам за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, на предходно Ваше зап...

Преназначаване на майка на по-ниска заплата след отпуска по майчинство

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

Предстои да се върна на работа след отпуск по майчинство. Има ли работодателят право да ме преназначи на друга длъжност с по-ниско възнаграждение? Условията при осъществяване на трудовата дейност се определят от страните в трудовия договор. Изменени...

Процедура за правото на държавна служителка да ползва 2 часа на ден за кърмене на малко дете

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

Има ли законова процедура за ползване на отпуск в размер 2 часа на ден по чл. 63 от Закона за държавния служител? В съответствие с чл. 63 от Закона за държавния служител държавна служителка има право да ползва и отпуск за кърмене и хранене на малко ...

Отказ за издаване на удостоверения обр. УП-2 и обр. УП-3

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

Има ли работодателят право при поискване от моя стнана да ми откаже издаването на УП-2 и УП-3 за осигурителен доход и осигурителен стаж, придобити след 2010 г.? При прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е длъжен да представи пре...

Прихващане на недължимо платени или събрани суми за данъци и задължителни осигурителни вноски

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

Съдружник в ООД, участващ с личен труд в дружеството, се е осигурявал върху 1000 лева месечен доход за 2018 г., но не е получил никакви доходи от дружеството. Как могат да му бъдат възстановени надвнесените осигуровки, след като лицето няма други дох...

Право на платен отпуск за подготовка на докторантура

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

Докторант на редовна докторантура работи и на 4-часов трудов договор. Има ли право на платен отпуск за подготовка на дисертацията? За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” работниците и служителите, зачислени на за...

Неплатен отпуск за гледане на дете от бащата

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в 6 месечен неплатен отпуск за гледане на дете, мога ли след приключването му да ползвам и 5 месеца неплатен отпуск за ...

Брутно трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Аз съм служител във фирма и през календарната година съм ползвала платен годишен отпуск два пъти по 10 дни. Работя на 8-часов работен...

Допълнително трудово възнаграждение

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих като лекар-анестезиолог, при пенсионирането ми бе изплатено 6 заплати, но не брутни. ТРЗ отговори че се изплащат: 1. основнат...

Изплащане на обезщетение при пенсиониране на учител

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител със стаж като възпитател в ДДЛГ 18 години учителски стаж в ДГ пет години без прекъсване от едната длъжност после другата има л...

Изплащане на обезщетение от две или шест брутни заплати при пенсиониране

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако лицето е работило при същия работодател през последните 10 г. от трудовия си стаж, дължимото обезщетение е брутното трудово възна...

Сумирано отчитане на работното време

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2019 г.

Служители на хотелска рецепция работят на следните смени - дневна, нощна и два почивни дни. Продължителността на дневната смяна е от 07.00 до 19.00 часа, а на нощната от 19.00 до 07.00 часа. Дневна смяна работят двама администратори, един старши адм...

Обезщетение за незаконно уволнение

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2019 г.

Уволнение е признато за незаконно и е отменено от съда. Служителят е възстановен на работа и претендира обезщетение за незаконно уволнение в размер на шест заплати. От трудовата му книжка се установява обаче, че през този период е работил по друг тру...