начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Минимална почасова ставка

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Длъжен ли е собственикът на фирмата, в която работя да ми плаща по 3.37 лв. на час колкото е тарифната ставка за минималната работна ...

Ученически отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Към настоящия момент работя в общинска администрация. Преди да започна работа се записах да уча в - ДИКПО-Варна към ШУ "Епископ Конст...

Договор за изпитване

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли разлики между договора за изпитване и нормалния трудов договор? В Кодекса на труда (КТ) има текстове за договорите за изпитване, които вече се ползват масово от работодателите. Всъщно...

Откриване на същия щат след уволнение поради съкращаване на щата

в. Седмичен законник, бр. 33, 16 - 22 септември 2019 г.

Работодател уволнява работник от длъжност поради съкращаване на щата. Има ли законово определен срок след уволнението в щата да се открие закритата длъжност и да се назначи нов работник? При закриване на част от предприятието или съкращаване на щата...

Приет на работа по трудов договор служител, който към този момент не е навършил 18-годишна възраст

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2019 г.

Въпрос: Ще назначим служител с разрешение на ГИТ, считано от 17.06.2019 г. Служителят е на 17 години и е ученик в 11-и клас. На 04.08.2019 г. навършва 18 години. До края на учебната година е само първа смяна на училище. Той иска да работи на работа ...

Командироване на работник за повече от 30 дни

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2019 г.

Въпрос: Строителна фирма сключва договори за строителство в различни градове в България, като строителството продължава няколко месеца. През това време се налага работници и служители да бъдат командировани на съответния обект за срок по-дълъг от 30 ...

Командироване на служител

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2019 г.

Въпрос: Наш служител от Варна е назначен на работа в София и е договорено с него, че всеки петък ще си пътува към Варна, а всеки понеделник към София и ние ще му покриваме разходите за самолет, някои дни ще бъде и с кола. Въпросът ми е възможно ли е ...

Сключване на граждански договор

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2019 г.

Въпрос: Назначено физическо лице по чл. 114 от КТ. Има ли право да сключи граждански договор със същото ЕООД за извършване на определена дейност? Отговор: Няма пречка между работодател и работник или служител да се сключи и граждански договор по сми...

Управление на еднолично дружество с ограничена отговорност

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2019 г.

Въпрос: Собственик (физическо лице) на ЕООД се осигурява по ДУК. Има ли право да сключи граждански договор със собственото си ЕООД за извършване на определена дейност? Отговор: Разпоредбата на чл. 147 ТЗ урежда управлението на еднолично дружество с ...

Отчитане на работното време

сп. Български законник, бр. 9, Септември 2019 г.

(Решение на Съда на ЕС и българската правна уредба) Решение на Съда на Европейския съюз по Дело C 55/18 от 14.05.2019 г. На 14 май 2019 г. Съдът на Европейския съюз (ЕС) излезе с Решение по Дело C 55/18, съгласно което членове 3, 5 и 6 от Директива ...

Закупуване на недостигащ стаж за пенсия

в. Седмичен законник, бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

Навършила съм възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, но нямам необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Чувала съм, че когато осигурителният стаж не достига, може да се закупи такъв за времето на обучени...

Нанасяне на поправки в трудовата книжка

в. Седмичен законник, бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

Кой трябва да нанесе поправка в трудовата книжка на грешно вписано основание за прекратяване на трудовото правоотношение? Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя. При поискване той е длъжен да я предостави на работодателя, за да се ...

Минимална заплата за страната и основна работна заплата

в. Седмичен законник, бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

Какво се разбира под определената от МС минимална работна заплата за страната - размер на основната или на брутната заплата? Министерският съвет определя минималния размер на работната заплата за страната на основание чл. 244 от КТ. Минималната рабо...

Платен годишен отпуск след болнични

в. Седмичен законник, бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

При болничен отпуск от 1 година работник/служител има ли право на допълнителен отпуск за ненормирано работно време и на допълнителен платен отпуск по КТД като член на синдикална организация, въпреки че не е плащал членски внос през годината? Право н...

Влизане в сила на промяна на условия по КТД

в. Седмичен законник, бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

С промяна в КТД от 01.10. се увеличават основните заплати на голяма група работници, заемащи еднаква длъжност. От коя дата промяната на заплатите се отразява във ведомостта - от приемането на КТД или от подписването на допълнителните споразумения? П...