начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Изпращане за изпълнение на временна работа в друго предприятие

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работодателят ми е сключил договор с друга фирма , за това че аз като негов служител ще извършвам счетоводни услуги в другата фирма. ...

Допустима численост на персонала по ПМС № 66 от 1996 г.

в. Седмичен законник, бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.

В общинска администрация до момента не е имало назначени по ПМС № 66/28.03.1996 г. Възможно ли е занапред да се възползваме от ПМС № 66, като спазим процентното съотношение? Ако има такава възможност, кой трябва да вземе решението? Отговор на аналог...

Право на обезщетение за безработица при недостигащ стаж

в. Седмичен законник, бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.

Уволнен съм поради съкращаване на щата. През последните 18 месеца съм работил само 11. Имам ли право да се регистрирам в бюрото по труда и да получавам обезщетение за безработица от ДОО? Всяко безработно лице може да се регистрира в бюрото по труда....

Ненормиран работен ден за лице с намалена работоспособност

в. Седмичен законник, бр. 9, 4 - 10 март 2019 г.

Има ли изрична забрана лице с трайно намалена работоспособност 75% да работи на ненормиран работен ден? В решението на ТЕЛК няма изрично написана такава забрана. Установяването на намалената работоспособност се извършва по реда на Наредбата за медиц...

Трудов стаж от първа категория труд

в. Седмичен законник, бр. 8, 25 фев. - 3 март 2019 г.

Имам 9 години и 10 месеца трудов стаж от първа категория. В момента работя при трета категория. Мога ли да взема 2 месеца неплатен отпуск, да сключа допълнителен трудов договор и по него да отработя още два месеца стаж от първа категория, за да получ...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

в. Седмичен законник, бр. 8, 25 фев. - 3 март 2019 г.

При какви условия предходният трудов стаж на служителя трябва да бъде отчетен за целите на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по чл. 12 НСОРЗ? Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов с...

Превръщане на допълнителен трудов договор в основен

в. Седмичен законник, бр. 8, 25 фев. - 3 март 2019 г.

Служител работи по основен трудов договор на 8 часа и по допълнителен трудов договор при друг работодател за 4 часа. След прекратяването на основното трудово правоотношение служителят остава да работи при другия работодател по досегашния допълнителен...

Обезщетение за временна неработоспособност след продължителен неплатен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 8, 25 фев. - 3 март 2019 г.

Служител е в продължителен неплатен отпуск без стаж до 31.10.2018 г. От 01.11.2018 г. излиза в 30 дни неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж. На 09.11.2018 г. му издават болничен лист за общо заболяване в размер на 42 дни. Има ли право на ...

Смяната на собственика не е основание за уволнение

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Фирмата, в която работим, беше продадена на друг собственик. Преди няколко дни получихме заповеди за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда - поради ликвидация на предприятието, въпреки че то не е ликвидирано. Производството остава същ...

Почасова работа по еднодневен договор

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Може ли еднодневен договор по чл. 114а от КТ да се сключва за почасова работа? Нормалната продължителност на работното време по еднодневния договор е 8 часа. Страните по такъв трудов договор могат да уговарят работа и за половината от нея, тоест за ...

Извънреден труд в системата на МВР по време на избори

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Следва ли да се заплаща извънреден труд на служителите на МВР, участващи в дейности във връзка с произвеждането на избори? За служителите по трудови договори в МВР се допуска полагане на извънреден труд, когато: • извършват работи, свързани с произв...

Прекъсване на срока за изпитване при ползване на законоустановен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Служителка е назначена с трудов договор по чл. 70 КТ със срок на изпитване 6 месеца. В рамките на срока на изпитване същата излиза в отпуск за бременност и раждане. След навършване на 1 година на детето подава молба и за полагащия се платен отпуск и ...

Отпуск на майката при поемане на детето за отглеждане по чл. 26 от Закона за закрила на детето

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Следва ли да прекратим отпуска за бременност и раждане на майка, чието дете е поето за отглеждане от друго лице по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето? В съответствие с чл. 163, ал. 7 от КТ работничка или служителка, при която е настанено ...

Сключване на договор за извършване на работа

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право да сключвам граждански договори с лица за извършване на странична дейност от основната дейност на фирмата ни? Основната...

Изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянна работа

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли работодателят да ме командирова за един ден в друг град намиращ се на 300 км от постоянната ти месторабота, като ангажираност...