начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Прекратяване на трудово правоотношение на учителите при пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 *1 при придобиване право на пенсия за осигурителен ста...

Платен отпуск за обучение по чл. 169 КТ

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

През 2017 г. работничка от нашето ведомство е завършила семестриално Техническия университет - София, редовно обучение. От м. април 2017 г. работи по трудов договор. През м. септември 2019 г. ще трябва да се яви за защита на дипломната си работа за з...

При нарушаване режима, определен от здравните органи, парично обезщетение не се изплаща

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Наш служител е в отпуск за временна неработоспособност, за което има издаден болничен лист. През времето на ползване на отпуска по болест служителят работи при друг работодател. Законно ли е това? Как трябва да процедираме в този случай? Очевидно в ...

Обезщетението за трудова злополука зависи от вината на работника

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Във фирмата, на която съм управител, се случи авария, при която пострада работник. Сега той иска да му платим обезщетение, въпреки че аварията стана по негова вина - в резултат на поредното нарушаване на инструкцията за работа, която той системно не ...

Предварителните правни закрили при уволнение

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

С оглед защитата на няколко категории работници и служители, които се намират в по-неблагоприятно положение спрямо колегите си, в чл. 333 от КТ е предвидена предварителна закрила при прекратяването на трудовите им договори в няколко случая, в които п...

Обезщетение при уволнение

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице назначено на основен трудов договор на 3 ч. и на втори трудов договор на 5 ч. Съкращават го от двете места едновременно на основ...

Правила за регулиране на надомната работа

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: По какви правила се регулира надомната работа? Надомната работа определено се регулира по специални правила, които може да бъдат открити в действащия Кодекс на труда (КТ). Нещо повече. Там и...

Придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учители

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител съм. Остават ми 4 години до пенсиониране, но се налага да се пенсионирам. Имам ли това право? Ще получа ли полагащите ми се за...

Изготвяне на щатно разписание

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Кой нормативен акт задължава работодателя да изготвя щатно разписание? Щатното разписание на длъжностите при работодателя представля...

Безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Според чл. 2, т. 5 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на тр...

Прекратяването на осигуряването на изпълнителите по договор за управление и контрол

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Управител на ЕООД на пицария спира дейност и сключва трудов договор като наемен работник. Как следва да се спре осигуряването в ЕООД-то? От НАП ни отговориха, че не е необходимо нищо друго да се прави, освен да се спре подаването на Д1 и Д6. ...

Сключване на трудов договор с шофьор за международен транспорт

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Какви документи са необходими при сключване на трудов договор с шофьор международен транспорт? В НАП коя форма А1 се подава? Коя категория труд трябва да бъде назначен, втора или трета? Отговор: Тъй като в запиването не се съдържа конкретна ...

За някои практически проблеми, свързани с договора за вътрешно заместване

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Обичайно по-продължителните отсъствия на работници и служители (поради ползването на различни видове отпуски и най-вече отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст; дългосрочни командировки и др.) изправят работодателя пре...

Регистрация на трудовите договори, сключени с работниците и служителите

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Регистрацията на трудовите договори с работниците и служителите се извършва по реда на Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Изменения и допълнения на наредбата с...

Уважителни причини за неспазване на срок по трудово правоотношение

в. Седмичен законник, бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.

В някои разпоредби на Кодекса на труда е посочено, че предвиденият в тях срок може да не бъде спазен от работника или служителя, при наличие на уважителни причини. Кои причини могат да се приемат като уважителни в такива случаи? При отмяна на незако...