Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Прекратяване на трудов договор по време на срока на изпитване

в. Седмичен законник, бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

Възможно ли е да бъде прекратен по време на платен отпуск трудов договор със срок на изпитване от страна на работодателя на основание чл. 71 от КТ? Когато в трудовия договор е включен срок за изпитване, страната, в чиято полза е договорен, може да г...

Суми, изплащани за храна и транспорт

в. Седмичен законник, бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

С решение на борда на директорите се доплащат към заплатите на персонала суми за храна и транспорт само на присъствен ден. Считат ли се тези суми за допълнителни възнаграждения с постоянен характер съгласно чл. 15 от НСОРЗ? Трябва ли да се включват в...

Обезщетение за оставане без работа на уволнен поради намаляване обема на работата пенсионер

в. Седмичен законник, бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

Може ли да се ползва от правото на обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 от КТ за времето, през което е останал без работа, служител, който е пенсионер, и чийто трудов договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ - при намаляване на обе...

Държавен служител не може да замества и да бъде заместван от служещ по трудово правоотношение

в. Седмичен законник, бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

Работя като държавен служител. Имам ли право заедно с моята работа да замествам отсъстващ поради болест или друг отпуск служител, който работи по трудово правоотношение в същата администрация? Ако нямам право, по какъв друг ред биха могли да се уред...

„Доброволната” карантина – правно значение

в. Седмичен законник, бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.

Въпрос: Какво е правното значение на „доброволната“ карантина? Питането е във връзка с епидемията на „коронавирус“ (COVID-19): Ако служител сам реши да се изолира в дома си, защото е пътувал в държава с регистрирани случаи на заболяването или пък про...

Прекратяване на трудово правоотношение

в. Седмичен законник, бр. 10, 9 - 15 март 2020 г.

Служител подава молба за прекратяване на трудов договор и след това спира да ходи на работа. Не може да бъде открит, за да му бъдат поискани обяснения или връчена заповед за дисциплинарно уволнение. Кога се прекратява трудовият договор: при изтичане ...

Парично обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако едно лице има молба за напускане от 10.03.2020г, при полагащи му се 20 дни платен отпуск, колко дни биха му се полагали като обез...

Прекъсване на отпуск по чл. 167а от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На основание чл. 167а КТ като самотна майка ми е разрешен неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст за период от 12 ...

Признаване на трудов стаж от чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам седем години трудов стаж в Испания. Във фирмата, в която започнах работа в България, заплатата се изчислява и на база на минал с...

Няма пречка платеният годишен отпуск с писмено разрешение на работодателя да се ползва веднага, след ползване на отпуските по чл. 163 и чл. 164 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя като учител и на 02.12.2019 г. се върнах на работа след две години майчинство. По закон знам, че трябва да имам поне десет раб...

Изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми април 2020 г. да подам документи за пенсиониране. Имам необходимата възраст и стаж. В предприятието, в което работя и сег...

Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възпитател съм на сумарно работно време в училище с общежитие. Графикът ми с дневни и нощни смени е 30 часа седмично, както е по педа...

Командироване на работника по реда и условията, определени в чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При командироване в държави от ЕС по чл. 121а от КТ, дните на пътуване, когато се падат в събота или неделя: Считат ли се за работно ...

Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя, или да приеме писмените му обяснения

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодателят ми да ме накаже, без да ме изслуша? В действащия Кодекс на труда има специален раздел, озаглавен "Дисциплинарна отговорност". Именно там е записано, че "виновното неизпъ...

Учредяване на търговско дружество от лице, ползващо отпуск поради временна неработоспособност по трудов договор

в. Седмичен законник, бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Лице, назначено на трудов договор, е във временна неработоспособност от май месец 2019 г. и се очертава да продължат и занапред болничните. Може ли да открие фирма по време на болничен, която ще е ООД и в дружествения договор ще бъде уточнено, че ще ...