начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


При преместване поради производствена необходимост се дължи по-голямата заплата

в. Седмичен законник, бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.

Работя в обувно предприятие и получавам голяма заплата, тъй като съм назначен на длъжност, изискваща висока квалификация. Преди около месец бях преместен да работя на конвейера поради производствена необходимост. Операциите, извършвани там, се заплащ...

Обезщетения при прекратяване на трудов договор след няколко непълно отработени месеца

в. Седмичен законник, бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.

Кой месец ще се използва като база за изчисляване на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и по чл. 224, ал. 1 от КТ, ако трудовият договор се прекрати на 5 май, през април и март са отработени съответно седем и четири дни, а през февруари - пълен работен ...

Изменение на размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

в. Седмичен законник, бр. 33, 14 - 20 септември 2020 г.

Поради допускане на техническа грешка при изчисляване на трудовия стаж на работник е определен по-висок размер на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Впоследствие грешката е открита. Има ли работодателят право да преизч...

Изчисляване на обезщетение при уволнение при непълен базов месец

в. Седмичен законник, бр. 33, 14 - 20 септември 2020 г.

Лице, работещо по трудов договор, е освободено поради съкращаване на щата по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ. Лицето е съкратено на 22.05.2020 г. На 23.06.2020 г. на лицето е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за периода 23.05.2020-21.06.2020 г...

Ползване на платен годишен отпуск през време на предизвестието за прекратяване на трудовия договор

в. Седмичен законник, бр. 33, 14 - 20 септември 2020 г.

Подадох молба за напускане по чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда, като поисках за предизвестие да се счита неизползваният ми платен годишен отпуск. Работодателят настоява да подпиша декларация за неспазено предизвестие и да му платя съответното обезщ...

Ако е уговорено в КТД, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учител от 15 години, на едно място, на пълен работен ден, на постоянен трудов договор. През януари 2018 г. се роди и второто ми дете. Ползвах отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст...

Признаване на трудов стаж, който е придобит в САЩ

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли нормативна основа в Р. България за признаване на трудов стаж, който е придобит в САЩ? Може ли такъв стаж да се приравни при постъпки за пенсионно осигуряване в Р. България? Съгласно действащото б...

Въвеждане на непълно работно време при намаляване обема на работа

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На основание чл. 138а, ал. 1 от КТ и чл. 9 от Наредбата за работното време и след уведомление на синдикат работодателят със заповед е въвел непълно работно време (5 часа и 30 минути) в определено структу...

Прекратяване на трудов договор от работника с предизвестие

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме работник , който отправи предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия договор. В този период настъпи трудова злополука. Представен е болничен, регистриран в системата. Спира ли болничн...

Определяне на непълно работно време от работодателя

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2020 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател еднолично да определя да се работи на непълно работно време? В Кодекса на труда (КТ) от много години има възможност страните по един трудов договор да уговарят работа за ...

Размер на удръжка от заплатата по съдебен запор

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2020 г.

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Как следва да се изчисли размерът на удръжка по съдебен запор на работник, който следва да получава нетна заплата 650 лв., но има и вноска по кредит и след приспадането й ще получава заплата под МРЗ за...

Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен "доктор"

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2020 г.

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Преподавател работи по втори трудов договор на 4-часов работен ден, на основание чл. 111 КТ във държавно висше училище и заема академичната длъжност "Професор". Има придобита научна степен "Доктор на н...

Формиране на трудовото възнаграждение

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2020 г.

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Дружество в ИТ сектора предлага атрактивни условия на труд на служителите си и нива на възнаграждения доста над средните на българския трудов пазар. Работодателят предпочита да си "спести" администрира...

За осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна служба

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2020 г.

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Много от работещите и към момента мъже в предприятието ни са подлежали на задължителна наборна военна служба и са я отслужили. Те поставят въпроса дали това време следва им се зачита за стаж? Съгласно...

Прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 16, 16 - 31 август 2020 г.

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Ползва ли се от закрила по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ работник или служител, на когото се прекратява трудовият договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ? Предварителната закрила при уволнен...