начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Критерии при подбор на кандидати за ръководни позиции

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Може ли изискването за предходен управленски опит да е критерий при подбор на кандидати за ръководни позиции? Преценката какви изисквания да заложи за заемането на дадена позиция в предприятието прина...

Изисквания за заемането на длъжността „главен счетоводител“

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Има ли нормативноустановени изисквания за заемането на длъжността „главен счетоводител“? Българското законодателство не регламентира изрично длъжността „главен счетоводител“ или поне се наблюдава смес...

Прекратяване на трудовия договор след продължителен отпуск

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

Служителка е била в болничен една година и след връщането си на работа в първия работен ден трудовото й правоотношение е прекратено по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ. На каква база се изчисляват полагащите й се обезщетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 ...

Платен годишен отпуск при командировка в чужбина

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

Командирован съм по реда на чл. 121а от КТ в държава от ЕС от българска фирма. Осигуряват ме върху максималния осигурителен доход. Когато ползвам платен годишен отпуск, каква сума следва да ми се плати? За срока на командироване на работник или служ...

Определяне на трудовия стаж във връзка с размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

Във връзка с изчисляване на полагащо се обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при придобито право на пенсия за възраст и осигурителен стаж имам следния трудов стаж на лицето: - от 01.10.2010 г. до 16.03.2011 г. = 00 г. 05 м. 15 дни - работи в предприят...

Обезщетения при пенсиониране след непълен работен месец

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

През последния месец преди пенсионирането ползвах 10 дни платен годишен отпуск. Как това ще се отрази при определяне на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ? Обезщетението по чл. 222, ал.3 от КТ се дължи при прекратяване на трудовия договор, след к...

Платен годишен отпуск по време на предизвестие

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

Работник подава предизвестие за прекратяване на трудовия договор и излиза в платен годишен отпуск. Удължава ли се срокът на предизвестието с дните на ползвания отпуск? Срокът на предизвестието се договаря при сключването на трудовия договор и е една...

Професионална квалификация на работниците и служителите

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

Какви възможности са предвидени в Кодекса на труда за професионалната квалификация на работниците и служителите? В глава ХI чл. (229-237) от Кодекса на труда (КТ) се съдържа уредбата на професионалната квалификация на работниците и служителите. Тази...

Забранено е положеният извънреден труд да се компенсира с допълнителен отпуск или почивка

в. Седмичен законник, бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.

Служители (с подневно отчитане на работното време - при 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден) в предприятието работиха по 4 часа (от 10,00 до 14,00 часа) на 01.05.2020 г. и на 06.05.2020 г. Директорът на предприятието е издал заповед положе...

Трудов стаж и професионален опит за времето на продължителен отпуск по майчинство

в. Седмичен законник, бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.

След отпуска по майчинство служителка ползва и полагащия се платен отпуск. За това време й се зачита трудов стаж, без да е работила. Следва ли този стаж да бъде отчетен при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален о...

Възнаграждение за платен годишен отпуск след майчинство

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Служителка се връща от майчинство. Желае да работи и поетапно след това да ползва полагащия се отпуск, когато й е необходим. Тъй като ще е с по-малък размер на заплатата, какъв ще е размерът на отпуска, полагащ й се по време на майчинството, ...

Срочен договор с условие за изпитване

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Какво означава основанието за сключване на срочен договор - чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ? Отговор: Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ дава право на работодателя при изпълнение на временна, краткотрайна или сезо...

Размер на платения годишен отпуск на лице с намалена работоспособност

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Служителка от предприятието представи влязло в сила от 01.03.2020 г. експертно решение на ТЕЛК за 60% трайно намалена работоспособност. Известно е, че лицето има право да ползва годишно данъчно облекчение в пълния размер и за 2020 година - го...

Трудоустрояването е задължително за спазване

в. Седмичен законник, бр. 23, 8 - 14 юни 2020 г.

Боледувах в продължение на 5 месеца, след което лекарската комисия ме трудоустрои на по-лека работа за половин година. Отидох в предприятието, но от “Човешки ресурси” ми казаха, че длъжността, на която съм трудоустроена, е заета от трудоспособен рабо...

Ползване на отпуск по едностранно разпореждане на работодателя

в. Седмичен законник, бр. 23, 8 - 14 юни 2020 г.

Когато работодател пуска всички работници едновременно в платен отпуск, тези дни приспадат ли се от договорения размер на отпуска? Има ли ограничение относно размера на отпуска, който работодателят може едностранно да предостави? Правото на работода...