начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Колективно преговаряне и колективен трудов договор

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

По пътя на колективното преговаряне се установяват условия на труд, по-благоприятни за работниците и служителите от минималните стандарти, заложени в закона, както и от предвиденото в индивидуалните трудови договори: по-високи размери на различни вид...

Трудовата книжка се пази 50 години

в. Седмичен законник, бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Две години бях безработна. Сега си намерих нова работа, но се оказа, че трудовата ми книжка е останала в старата фирма. Оттам ми казаха, че са я изхвърлили. Какво мога да направя сега? При прекратявяне на трудовото му правоотношение работникът или с...

Задължението за назначаване на хора с трайни увреждания

в. Седмичен законник, бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Във връзка със Закона за хората с увреждания (чл. 38, ал. 1, т. 1) имаме незапълнена квота за едно лице. На 01.07.2019 г. входирахме в Агенцията по заетостта уведомление по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ и чл. 22 от ППЗХУ за едно работно място, за длъжност “Ми...

Дисциплинарно наказание за нарушаване на установеното работно време

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

Има ли работодателят право да накаже работник, който не спазва установеното работно време (начало и край), но отработва законоустановената продължителност на работния ден? Работодателят има право да установява работното време в предприятието, да опр...

Прекъсване ползването на платен отпуск за гледане на дете от бащата

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

Прекъсва ли се ползването на платения отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ за отглеждане на дете от бащата, когато майката започне да ползва друг вид отпуск? Със съгласието на майката на детето неговият баща, ако работи по трудово правоотношение, може да ...

Определяне на началото на работния ден при липса на фиксирано място за работа

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

Предприятието ни произвежда и монтира метални конструкции на обекти. Продължителността на работния ден е 8 часа. Когато се извършва монтаж на металната конструкция, се налага работа на обект. Обектите са на различно разстояние от седалището на фирмат...

Отпуск при смърт на близък роднина

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

В предприятието ни понякога имаме неясноти при разрешаване ползването на отпуск за погребение на близък роднина. Моля, да ни отговорите кой и кога има право на този отпуск, а също и какъв е редът за ползването му? Чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на ...

Отпуск при втори трудов договор по чл. 110 и 111 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как се ползва отпуск при втори трудов договор по чл. 110 и 111 от КТ? В чл. 355, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че труд...

Щатното разписание на длъжностите

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: След като е утвърдена щатната численост на персонала, в кои случаи работодателя е длъжен да утвърди ново поименно длъжностно разписан...

Погасяване правото на платен годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител прехвърля 9 дни отпуск от 2016г. по лични причини /без да са посочени конкретно/ за 2017 г. От 17 февруари 2017 г. излиза в ...

Прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лечебното заведение, в което работя от 1977 г. се преобразува от ДМСГД в дневен център. Ще получа ли максимален размер заплати при пе...

Допълнителен отпуск за отглеждане на дете

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Втората ми година майчинство започва от 06.10.19 г. Синът ми е приет на ясла, но ще ползвам позволеното 60 дневно отлагане, което изт...

Прекратяване на ТД от работника

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При осемчасов работен ден по договор, работодателят ни принуждава да работим по 12 часа. Договорът ми е по чл. 70, ал. 1 във връзка с...

Трудово възнаграждение при вътрешно заместване

в. Седмичен законник, бр. 34, 23 - 29 септември 2019 г.

От три месеца замествам служителка от нашето предприятие, която е в болнични, като същевременно изпълнявам и своята работа. Директорът ме задължи да поема и работата на болната колежка. Понеже заплатата на колежката е по-висока, получавам нейната, но...

Сумирано изчисляване на работното време

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител работи в условията на сумирано изчисляване на работното време, при тримесечен период на отчитане. Основното трудово възнагра...