начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Трудов стаж на жените-майки и осиновителки

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Родих детето си, като студентка 1980 г. Започнах работа, като лекар 1986 г. Признава ли се годината на раждане за трудов стаж и какви ...

Зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ни да назначим лице, български гражданин, работило 4 години в Англия. В тази връзка бих искала да попитам следва ли да призн...

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми завръщане за постоянно в страната ни от Норвегия. Интересува ме, необходимо ли е да изискам документ от Норвегия, който д...

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дружество командирова свои служители по чл. 121а от Кодекса на труда за извършване на монтажни дейности в областта на строителството ...

Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ на наследници

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 12.10.2018 г. старши учител подаде заявление за ранно пенсиониране считано от 31.10.2018 г. поради заболяване. На 18.10.2018 г. ...

Работно облекло на служителите в бюджетно предприятие

в. Седмичен законник, бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.

Работното облекло на служителите в бюджетно предприятие се състои от няколко елемента. Може ли служителят да представи една обща фактура за облеклото, или трябва да отчете разхода за всеки негов елемент поотделно? Работно облекло се осигурява за раб...

Възможно ли е “компенсиране” на разликата между трудовото възнаграждение и обезщетението от ДОО

в. Седмичен законник, бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.

Възможно ли е работодателят да поеме ангажимент да компенсира на служителите си разликата до размера на получаваното нетно трудово възнаграждение, когато те са в отпуск поради временна неработоспособност или по майчинство и получават обезщетение от д...

Отмяна на дисциплинарно наказание от съда

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Наложено дисциплинарно наказание “забележка” е отменено от съда. Трябва ли работодателят да издаде заповед за отмяна на наказанието въз основа на съдебното решение, или то автоматично отменя наказанието? Съдебното решение, с което се уважава иск за ...

Получаване на дължимото обезщетение при пенсиониране

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Желая да се пенсионирам, но без да напускам работа. Ще получа ли обезщетение в размер на 6 заплати, ако не напусна? При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и в...

Право на допълнително трудово възнаграждение за личен принос в предприятието

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Брутното ми възнаграждение се формира от основна заплата, допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и ежемесечна персонална надбавка за личен принос, определяна според правилата на дружеството. Има ли работодателят право да ме л...

Командироване на сужител в чужбина

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2018 г.

Въпрос: Служител в българско дружество е командирован в Холандия за обучение за периода 6-8 септември включително. В случая 6 септември е национален празник, 7 септември е работен ден, а 8 септември (събота) е неработен ден. В какъв размер следва да ...

Назначаване на работник или служител – гражданин на държава–членка на ЕС, на трудов договор в дружество, регистрирано в България

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2018 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има проекти на клиенти в чужбина, за което му се налага да наеме работници граждани на ЕС, които за период от 2-3 седмици да работят в конкретни обекти на клиентите на дружеството (работата е свързан...

Обезщетения, дължими от работодателя във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2018 г.

Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение предопределя дължимите обезщетения между страните. Разбира се, обикновено то не е въпрос на избор, а на конкретна фактическа обстановка: ако например се съкращава щатът за дадена позиция, трудо...

Командироване на служител в Холандия

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ни изпращане на служител в Нидерландия (Холандия) за срок от 6 (шест) месеца на основание чл.121А от Кодекса на труда във вр...

Отчет на извънредния труд

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във случаите, когато понякога се получават с малко в повече отработени часове от нормата в края на отчетния период при работници с ус...