Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
НАЧАЛО > ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

АРХИВ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ:
2022 | 2021 |2020 |2019 |2018 |2017

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 2022 Г.

Важи за: ДЗЗД, фондации, сдружения, спортни дружества и др. За изчерпателен списък вижте дясната колона.

Цена на публикация:

В интернет страницата на издателството – 45 лв. без ДДС
(Цена за 1 година: 9 лв., Срок на съхранение: 5 години)
За да получите проформа фактура, моля,

Попълнете ФОРМАТА ЗА ЗАЯВКА


Цената за публикация на финансовите отчети включва:

- счетоводен баланс;
- отчет за приходите и разходите;
- отчет за паричните потоци;
- отчет за собствения капитал;
- пълният текст на одиторския доклад;
- доклад за дейността.

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период: това обстоятелство се декларира еднократно, само за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се публикува в срок до 30 юни на следващата година (чл. 38, ал. 9, т. 2, буква б от ЗСч.)

Съхраняваме годишните счетоводни отчети на сайта на Български законник за период от 5 години (изисквания на чл. 38 ал. 7 от ЗСч. предвиждат срок не по-кратък от 3 години.).

Срок за публикуване на ГФО - до 30 септември 2023 г. (чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗСч)

Предоставете ни финансов отчет: