НАЧАЛО > ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 2019 Г.

Важи за: ДЗЗД, фондации, сдружения, ЮЛНЦ, спортни дружества и др. За изчерпателен списък вижте дясната колона.

Цена на публикация:

В интернет страницата на издателството – 35 лв. без ДДС
(Цена за 1 година: 7 лв., Срок на съхранение: 5 години)
Допълнителнo:
за Приложение по СС 1 – 5 лв. без ДДС на страница А4


Във в. “Седмичен законник” – 58 лв. без ДДС
Допълнителнo:
за Приложение по СС 1 – 10 лв. без ДДС на страница А4


За да получите проформа фактура, моля,

Попълнете ФОРМАТА ЗА ЗАЯВКА


За публикация на повече от три ГФО, моля, свържете се с нас на тел. 02 / 980 35 61 за специална ОТСТЪПКА.

Цената за публикация на финансовите отчети включва:

- счетоводен баланс;
- отчет за приходите и разходите;
- отчет за паричните потоци;
- отчет за собствения капитал;
- пълният текст на одиторския доклад;
- доклад за дейността.

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период: това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година (чл. 38, ал. 9, т. 2, буква б от ЗСч.)

Съхраняваме годишните счетоводни отчети на сайта на Български законник винаги достъпни за период от 5 години (изисквания на чл. 38 ал. 7 от ЗСч. предвиждат срок не по-кратък от 3 години.). Публикуваме отчетите веднага след получаването им.

При публикуване във в. "Седмичен законник" ще Ви изпратим по един безплатен брой за всеки публикуван отчет на фирма.

Предоставете ни финансов отчет:

  • По e-mail – на адрес gfo@zakonnik.bg в Excel или Word файлови формати, или
  • На хартия – копие на отчета на адреса на редакцията.


АРХИВ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ:
2020 |2019 |2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013