НАЧАЛО > ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

АРХИВ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ:
2021 |2020 |2019 |2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 2020 Г.

Важи за: ДЗЗД, фондации, сдружения, спортни дружества и др. За изчерпателен списък вижте дясната колона.

Цена на публикация:

В интернет страницата на издателството – 35 лв. без ДДС
(Цена за 1 година: 7 лв., Срок на съхранение: 5 години)
Допълнителнo:
за Приложение по СС 1 – 5 лв. без ДДС на страница А4


Във в. “Седмичен законник” – 58 лв. без ДДС
Допълнителнo:
за Приложение по СС 1 – 10 лв. без ДДС на страница А4


За да получите проформа фактура, моля,

Попълнете ФОРМАТА ЗА ЗАЯВКА


Цената за публикация на финансовите отчети включва:

- счетоводен баланс;
- отчет за приходите и разходите;
- отчет за паричните потоци;
- отчет за собствения капитал;
- пълният текст на одиторския доклад;
- доклад за дейността.

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период: това обстоятелство се декларира еднократно, само за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се публикува в срок до 30 юни на следващата година (чл. 38, ал. 9, т. 2, буква б от ЗСч.)

Ако през 2020 година предприятието е декларирало обстоятелството, че не е осъществявало дейност по отношение на финансовата 2019 г. и през текущата 2020 г. продължи да бъде икономическо неактивно предприятие, то подобно деклариране няма да се прави повторно през календарната 2021 г.

Съхраняваме годишните счетоводни отчети на сайта на Български законник за период от 5 години (изисквания на чл. 38 ал. 7 от ЗСч. предвиждат срок не по-кратък от 3 години.).

При публикуване във в. "Седмичен законник" ще Ви изпратим по един безплатен брой за всеки публикуван отчет на фирма.

Срок за публикуване на ГФО - до 30 септември 2021 г. (чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗСч)

Предоставете ни финансов отчет:

  • По e-mail – на адрес zlatka@zakonnik.bg в Excel или Word файлови формати