начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 26-Б-26 от 1.08.2017 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и § 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ПЗР на ЗИД на ЗАДС) по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на възникнали въпроси във връзка с приложението на разпоредбите на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС и § 46 ПЗР на ЗИД на ЗАДС по ...

Погасяване на публичните вземания по давност

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: С изпълнително дело, заведено през декември 2015 г. (след подадено от нас възражение за отпадане по давност), не следва ли да се прекъсне давностният срок само за задълженията от 2009 г., а за годините 2006 – 2008 г. да се приеме погасяването...

Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Има ли задължителен документ, отчитащ приходите на лица, упражняващи свободна професия, които не са задължени да регистрират продажбите си чрез касов апарат? Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите ...

Договор за заем за послужване

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: ЕТ е собственик на имот - производствена сграда и офис. Регистриран е по ЗДДС, но със замразена дейност. На основание на два договора имотът е отдаден под наем на: - Дружество с ограничена отговорност със собственици на капитала собственика ...

Данъчно третиране на дейността на peer-to-peer платформите за споделено финансиране

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Какво е данъчното третиране на дейността на peer-to-peer платформите за споделено финансиране (като IUVO) и по-конкретно от гледна точка на деклариране на доходите на физическите и юридически лица? Съществуват ли законодателни проблеми за так...

Данъчно облагане на разходите за зъболечение, предоставено на служител на данъчно задълженото лице

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Фирма е заплатила зъбно лечение на един от служителите си. Фактурата е на стойност 1700 лв. без начислено ДДС и е на името на фирмата. Какво данъчно облагане и деклариране трябва да бъде извършено? Как трябва да бъде оформена документацията, ...

Данъчно третиране на разходите, свързани с търговската марка

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: 1. Могат ли да се признаят за данъчни цели разходи по консултиране, подновяване на регистрация и други, свързани с търговска марка при следните фактически обстоятелства: - фирмата продава стоки с тази търговска марка; - собственик на търговск...

Избягване на двойно данъчно облагане

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Българска фирма има сключен договор с гръцка фирма за предоставяне за ползване на софтуер, за което получава лицензионно възнаграждение. Двете фирми не са свързани лица. Гръцката фирма трябва ли да удържи данък при източника и ако той е повеч...

Получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност и не подлежи на облагане с корпоративен данък

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Регистрирани сме като религиозно общество в регистъра на вероизповеданията. Даренията, които ще получава нашето вероизповедание, считат ли се за доход и ще трябва ли да се облагат с 10% данък по чл. 92 от ЗКПО? Отговор: Съгласно чл. 6, ал. 1...

Признаването на отсрочен данъчен актив не е свързано с правото на обръщане на данъчната временна разлика по реда на чл. 34 и чл. 35 от ЗКПО

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: През 2016 г. фирмата е обезценила стоки в посока намаление (по НСС), като отчетеният разход за обезценка (609/304) е посочен в увеличение в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, тъй като стоката не е реализирана през същата година. Фирмата не е формирала от...

За неустойки фактури не трябва да се издават

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Дружеството е сключило извънсъдебна спогодба с клиент за плащане на задължения по договор за наем. Делото е спряно с опцията да бъде подновено при неизпълнение от страна на длъжника. Договорът за наем е недействащ и вземанията са с характер н...

Начисляване на ДДС на марж съгласно чл. 143 от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Фирма търгува с автомобили втора употреба, при продажбата на които начислява ДДС на марж съгласно чл. 143 от ЗДДС. В началото на юни от физическо лице от Европейската общност е закупена камера за боядисване на автомобили, която ще бъде продад...

Отразяване в дневниците за ДДС и VIES декларацията на фактура за изработка на матрица

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Издавам фактура за изработка на матрица за фирма от Румъния, регистрирана по ДДС. Как следва да отразя в дневниците за ДДС и VIES декларацията тази фактура, при положение че тази матрица остава при нас за изработка на продукция за тяхната фир...

Облагане по ЗДДС на доставка на услуга за ремонт на ферибот

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Българска фирма притежава ферибот като основно средство. Ремонтира го в Сърбия и получава фактура за извършения ремонт. Как ще отрази тази фактура в дневниците по ДДС? Трябва ли да удържа 10% еднократен данък при източника? Отговор: При посо...

Право на прилагане на 9%-на ставка за туристически услуги

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2017 г.

Въпрос: Фирмата извършва дейност като хотелиер и ресторантьор. Имаме категоризация на хотела и като хотелиери начисляваме 9% ДДС на пакетна цена нощувка и храна. Тази година направихме пакет - нащувка, храна и по два или три масажа в зависимост от пр...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.