начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Данъчна основа при ВОД

в. Седмичен законник, бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.

Вътрешнообщностна доставка (ВОД) на стоки от територия на България до територия на страна - членка на ЕС, при условията на доставка по INCOTERMS CPT/ Carriage Paid To, по искане на купувача при документиране на продажбата в инвойса цените на стоките ...

Прехвърляне право на строеж срещу строителна услуга

в. Седмичен законник, бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.

При учредяване право на строеж от физически лица към фирма, регистрирана по ДДС, в случая срещу учредяването на правото на строеж се предоставя строителна услуга и приложение намира чл. 130 от ЗДДС. 1. Ако към момента на учредяване право на строеж не...

Прилагане на Наредба Н-18 от бюджетни организации

в. Седмичен законник, бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.

Във връзка с промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. изисква ли се от бюджетните предприятия (общини, държавни институции и др.) да работят с касов апарат, свързан със СУПТО, съгласно изискванията на наредбата по отношение на приходите, които те събира...

Данъчно третиране на “внос на стока” чрез ВОП в хипотезата на чл. 13, ал. 6 ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.

Предвид липсата на митнически граници между държавите - членки на ЕС, онези от тях, които граничат с трети страни или имат удобни и подходящи за целта пристанища, фактически осъществяват голяма част от митническия контрол за вноса на стоки на територ...

№ 3-1368 от 28.08.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получен бонус за реализиран оборот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Според изложеното в запитването „А“ ЕООД е дружество с предмет на дейност търговия на дребно предимно с хранителни стоки и притежава един обект, находящ се в гр. К. Производител на бира – „В“ АД, доставя стоката като бонус и за сделката издава фактур...

Софтуер за управление на продажбите в търговския обект

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Магазин за продажба на облекло на дребно има касов апарат, отговарящ на новите изисквания и издава касов бон за продажбите, няма складов софтуер. Следва ли да въведе СУПТО? Отговор: Съгласно дефиницията на понятието, дадена с § 1, т. 84 от Д...

Издаване на касов бон от кочан

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Транспортна фирма, регистрирана по ДДС, извършва услуги по превозване на товари и работа с багер. Няма стационарен обект. Фактурите са основно с плащане по банков път. Ако се издадат фактури на мястото на обекта от ръчен кочан с касов бон и п...

Продажби по договор от разстояние

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: ЕООД, регистрирано по ДДС, произвежда промишлени стоки. Продажбите са само по куриерски фирми с наложен платеж, за които се издава касов бон, който се изпраща заедно с пратката. Поръчките са по телефон и ел. поща, не чрез електронен магазин. ...

Облагане доходите на регистрираните земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на ТЗ и не са избрали да се облагат като еднолични търговци

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Земеделски производител съм. За продадената продукция за 2018 г. сумата ми бе изплатена едва на 21.06.2019 г., като в платежното нареждане пише реколта 2018 г. За същата година сме пуснали декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Правилно ли ще постъп...

Отчитане на наем на офис помещение

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Българско дружество прилага МСФО 16 за отчитане на наем на офис помещение. Начислените разходи за амортизация и разходи за лихви признават ли се за данъчни цели по ЗКПО в годината на начисляване? Ако не се признават - това временни или постоя...

Облагане на чуждестранна фирма за доход от източник в страната

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава фактура за сертификация и одит по ISO от румънска фирма. Налага ли се българското дружество да удържа данък при източника? Отговор: В случая чуждестранно юридическо лице (румънска фирма) бе...

Извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Как следа да се третира извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС – като недвижим имот, съответно прилагане на 1/20 във формулите, или като дълготраен актив, при който се прилага 1/5...

Прилагане на чл. 79а от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: През месец юни 2017 г. придобиваме апартамент, който използваме както за извършване на облагаеми, така и на освободени доставки. Упражняваме правото на данъчен кредит през месец 06.2017 г. Коефициентът по чл. 73 от ЗДДС за 2016 г. е 0,60. Кое...

Място на изпълнение на доставка

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, купува стоки от Полша и ги продава в Украйна. Стоките не идват в България. Износител е българската фирма. При покупката полската фирма не ни е начислила ДДС. Трябва ли българската фирма да си с...

Право на приспадане на данъчен кредит за придобити мотоциклети и консумативи за тях

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2019 г.

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел (подготовка на състезатели за мотоциклетни кросови състезания) закупува кросови мотоциклети, резервни части за тях и други консумативи. Ако се регистрира по ЗДДС, сдружението може ли да се ползва като данъчен креди...