начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Коригиране на счетоводния данъчен резултат

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

В бр. 6 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: При коригиране на ГДД с признатите и непризнатите за данъчни цели счетоводно отчетени приходи и разходи (в т.ч. данъчни и счетоводни амортизации) би ли след...

Облагане с ДДС на доставките, свързани с “добив” на биткойн чрез изчислителни дейности

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Дейността на фирма е добив на компютърни алгоритми (биткойн) и търговия с тях. През 2017 г. има издадени фактури за сумите, получени по банковата сметка на фирмата за продажбата на биткойни. Фактурите са с начислено 20% ДДС и са регистрирани в дневни...

Вътреобщностно придобиване

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, с основна дейност продажба на автомобили втора употреба, купува от испанска фирма автомобил. Автомобилът е втора употреба и се купува с цел продажба. Дотук няма нищо необичайно, но издадената фактура от испанска...

Нулевата данъчна ставка и ускореното възстановяване на данъка при износ

в. Седмичен законник, бр. 24, 18 - 24 юни 2018 г.

При определени обстоятелства, свързани с осъществяването на доставки за трети страни, в операцията участват няколко данъчно задължени лица. В такива случаи възникват въпроси дали всички участници в тази операция имат право да приложат за доставката с...

№ 04-19-410 от 04.01.2018 г. ОТНОСНО: Съобразяване на практиката на органите по приходите с практиката на Съда на Европейския съюз (ЕС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит при транзитни доставки

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

УКАЗАНИЕ Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите. I. Цел и обхват Указанието има за цел да даде насоки за уеднаквяване и съобразяване на административната практика с Определение о...

Облагане на доход от продажби на движими вещи

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Моята фирма е ЕООД, нерегистрирано по ЗДДС. Имам клиент, който е автосервиз и иска да купува части втора употреба от граждани с бракувани автомобили и да ги препродава на следващи клиенти. Покупката ще става от физически лица - български граж...

Облагане доходите на лице, упражняващо свободна професия

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Физическо лице ще започва да преподава народни танци на физически лица. Какво е необходимо да направи, за да е всичко законно, необходима ли е регистрация в НАП (свободна професия ли е това)? Какви документи трябва да издава на физическите ли...

Облагане на доходите на земеделски производител

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: На регистриран земеделски производител (ФЛ) му е предоставена финансова помощ от ДФЗ по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя. Съгласно сключения договор фондът ще наблюдава ползвателя за период от три години. Получената помощ има ли осн...

Приспадане на разходи

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Регистриран земеделски производител като физическо лице (по ЕГН). През месец февруари 2017 г. е подадена декларация за осигуряване на самоосигуряващо се лице за започване на дейността, но осигуряването ще е в качеството на съдружник в ООД (с ...

Продажбите на лични вещи в интернет от физически лица биха могли да се третират като освободен от облагане доход

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Българско физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, извършва не по занятие търговия със стоки в САЩ. Стоките се купуват от Amazon.com в САЩ и се продават отново в САЩ чрез Ebay.com на физически лица или фирми в Щатите. Физическото лице получава...

Покупко-продажба на овце от физическо лице – земеделски производител

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Регистриран земеделски производител (физическо лице - ЗП) е с основна дейност „отглеждане на овце”, купува овце от Испания, които престояват в България по ветеринарни изисквания 15 дни и след това ги изнася за Турция. Земеделският производите...

Данъчни задължения, възникващи за напускащите членове от събирателното дружество и за самото събирателно дружество

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: При прекратяване на членство в събирателно дружество (местно лице) на съдружници (местни лица) по тяхно желание, с което оставащите двама съдружници също са съгласни да изплатят полагащите им се дялове, възниква следният въпрос: Какви данъчни...

Облагане на дохода и осигуряване на лице с двойно гражданство

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Българска фирма предстои да сключи граждански договор с българин, който живее постоянно в Германия. Изпълнителят по договора работи и е осигурен на постоянен трудов договор в Германия и е с постоянно местоживеене в Германия. Предметът на граж...

Данъчни постоянни и временни разлики

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Формира ли се временна разлика при разлика между данъчна и счетоводна амортизация? Става въпрос за амортизации на сгради. Начисляват се счетоводни, без да се начисляват данъчни, поради неизползване на същите през определени периоди. Отговор:...

Приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2018 г.

Въпрос: Как да приложим чл. 35, ал. 2 от ЗКПО? През 2016 г. сме обезценили стоки с 50%, като сме осчетоводили разход от обезценка на материални запаси - 609/304, който не сме признали за данъчни цели в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, т.е. с него сме увеличили...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...