начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 94-00-10 от 22.01.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

В Дирекция ОДОП …. е постъпило с вх. № 94-00-10/22.01.2019 г. ваше запитване, с което искате разяснение по прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Описвате, че ви предлагат участие в управляващ орган на...

№ М-24-36-64 от 14.02.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Във ваше писмено запитване до дирекция ОДОП … препратено по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-24-36-64 от 19.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице – ре...

№ ИТ1-00-94#1 от 10.06.2019 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Във ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП - Бургас, с вх. № ИТ1-00- 94/28.05.2019 г. сте посочили следната фактическа обстановка: В къща за гости, съпружеска собственост на две физически лица, през 2018 г. се извършва патентна дейност. Обектът е ...

№ 26-Л-63#1/18 от 20.02.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на подаръчни карти, изда­дени от банка и разпространявани от дружество, и карти, предоста­вяни от дружеството на клиенти по повод игри, рекламни кампании или обезщетения и карти на служителите му

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Фактическа обстановка: Дружество осъществява дейност по търговия на стоки посредством верига супермаркети на територията на страната. В процеса на дейността си то разпространява и предоставя различни видове карти за покупки, като впоследствие извършв...

Задължение за попълване на Таблица 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Физическо лице е ЕТ. Помещение, което е съпружеска собственост, се отдава под наем. Полученият наем се превежда по банков път пропорционална на двамата съпрузи. Върху получения наем е удържан и внесен авансово данък и е подадена декларация по...

Деклариране на заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Физическо лице е регистрирано като земеделски производител. Регистриран е и в Търговския регистър с ЕИК. Работи по изпълнение на проект по договор за подпомагане от фонд „Земеделие“. В изпълнение на проекта ЗП е привлякъл заемни финансови сре...

Статутът на едно физическо лице като местно или чуждестранно е от изключително важно значение за целите на подоходно облагане

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Физическо лице с постоянен адрес в България, живеещо в Германия, притежава имот в Унгария. Отдава го под наем, за което получава доходи в унгарската си банкова сметка. Там (в Унгария) си има счетоводител, който ще му подаде данъчната декларац...

Предоставен безлихвен заем

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Собственик на две ЕООД-та предоставя заем от едното на другото. Може ли този предоставен заем да бъде безлихвен и по коя сметка се отчита във фирмата, предоставила заема? Отговор: Всяко предприятие може да предостави безлихвен заем на друго ...

Oпределяне данъчния режим на доставките

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай 400 броя раници. Стоките пристигат в логистичен център в Германия и след това се изпращат в склад на „Амазон“. Продават се 13 бр. раници на физически лица в различни държави, като се ...

Изисквания към лицата, осъществяващи продажба на стоки/услуги чрез е-магазин

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Електронен магазин, базиран на платформата Shopify, има разплащане с дебитни карти директно на сайта. Сумите от тези разплащания отиват в акаунт на немска фирма, която предоставя тази услуга. Паричните средства се натрупват и след това два пъ...

Облагане доставките на кетъринг услуги

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Българска фирма за кетъринг услуги участва в събитие на територията на България. Консуматори на събитието са както български, така и чуждестранни фирми. Турска фирма, която участва в събитието, плаща по банков път. На фирмата е издадена факту...

Прилагане на чл. 39 от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Имам затруднения в конкретното прилагане на чл. 39 от ЗДДС - дали описаните по-долу дейности са освободени доставки, а именно: Медицински център (МЦ) - юридическо лице ЕООД, с основна дейност в сферата на извънболничната помощ, с регистрация ...

Формиране на облагаем оборот

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Едно физическо лице е собственик на дяловете на няколко ЕООД-та с еднакъв предмет на дейност. С всяко се работи до достигане на прага от 50 000 за регистриране по ЗДДС и спира временно, след което започва да работи следващото ЕООД. По този на...

Транзитна операция

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България. Ще бъде осъществена сделка с една швейцарска фирма за доставка на стоки. Въпросът е, че транспортът на стоките ще започне от склад в Италия и ще пристигне в България. Фактурирането ще с...

Доставка на финансови услуги

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Фирма А, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за доверително управление с фирма Б – инвестиционен посредник. Преведохме на фирма Б 100 000 лв. и тя управлява нашия портфейл - купува и продава акции, както намери за добре. В края на месеца по...