Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Европейска практика по данъчни дела

в. Седмичен законник, бр. 23, 17 - 23 юни 2024 г.

Дело C‑42/22, решение от 9 март 2023 г. страни: Generali Seguros SA, по-рано Global — Companhia de Seguros SA срещу Autoridade Tributária e Aduaneira Предмет на спора е облагаеми или освободени са продажбите на катастрофирали автомобили? Дружество Generali Seguros е за...

Право на данъчен кредит при покупка на лични предпазни средства за наети работници

в. Седмичен законник, бр. 23, 17 - 23 юни 2024 г.

1. Ред и изисквания за наличие на право на данъчен кредит Редът и изискванията на ЗДДС за упражняване правото на приспадане или възстановяване на ДДС, платен за придобити или внесени стоки и/или услуги , т. нар. “данъчен кредит”, са регламентирани с разпоредбите на чл. 68-чл. 72...

Облагане на разходите за застраховка “Живот”

в. Седмичен законник, бр. 23, 17 - 23 юни 2024 г.

В ЕООД са назначени две лица на трудов договор, едно от които е пенсионер, и собственикът, който е самоосигуряващо се лице с личен труд (има месечно възнаграждение, удържа се ДОД и възнаграждението му е разход за дружеството). Собственикът и едното лице на трудов договор имат спе...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на данъчното облагане

в. Седмичен законник, бр. 23, 17 - 23 юни 2024 г.

Преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда, предвиден от Закона за корпоративното подоходно облагане, представлява процес, при който данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува със счетоводни приходи и разходи, които н...

№ М-24-37-16 от 12.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Глава шестнадесета, Раздел VIII „Особени правила за автоматичния обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, вх. № ………………….г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……. Изложена е следната фактическа обстановка: „……“ ЕООД (Дружеството) е закупило домейн и е изработило платформа за публикуване ...

№ М-24-36-42 от 26.09.2023 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с образование/обучения и консултантски услуги, които се предоставят чрез дистанционна връзка (чрез интернет/електронна мрежа)

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-42/08.06.2023 г. и № М-24-36-54/21.07.2023 г. е заведено писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основна дейност провеждане на обучения и консултации на физич...

№ 94-00-118 от 03.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-118/03.10.2023 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: По силата на нотариален акт за дарение от 05.10.2018 г. сте придобили чрез дарение й (една втора) идеална част...

№ 53-04-618 от 04.09.2023 г. ОТНОСНО: Предоставяне на ваучери за храна на работници и служители

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „А“ АД е местно юридическо лице, което в качеството си на работодател предоставя ваучери за храна на всички работници и служители, включително и на лицата в платен и неплатен отпуск, временна неработоспособност и майчинство...

№ 07-00-502 от 06.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-502/06.10.2023 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте местно физическо лице, български гражданин постоянно пребиваващ в ...

Облагане на доходи от отдаване под наем краткосрочно на имот

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Счетоводител съм на ЕТ, чиято дейност е медицински услуги на лекар специалист. Подава декларация по чл. 50, приложение 2 и се облага с 15% данък. Сега иска да отдава под наем краткосрочно (през платформите Booking и Airbnb) свой имот в който не живее. 1. Приходите от наем...

Облагане доходите на физическо лице от продажба на дялове в ООД

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Съдружник в ООД продава дяловете си на физическо лице на договорена продажна цена. Как се изчислява облагаемият доход на продавача? Отговор: На основание чл. 33, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.0...

Деклариране на притежавани от физическото лице дружествени дялове

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Ако физическо лице, притежава дялове в дружество „А“ от ЕС и прави апорт на тези дялове в дружество „Б“, което също е регистрирано в ЕС и на което е едноличен собственик въпросното физическо лице, следва ли с апорта да се увеличи капиталът на дружеството, приемник на апор...

Отписване на ДМА от данъчния амортизационен план

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Дружество притежава сграда - търговски обект, в която има ескалатор, който е напълно амортизиран. Месец февруари 2024 г. се извърши ремонт - смениха се части на ескалатора от външна фирма, с което се удължи полезният живот на актива. Подобрението да се отчете в САП И ДАП ...

Признаване на разходи за командировки за данъчни цели

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Лице на трудов договор е командирован за два дни с личен автомобил. Заредил е гориво за 80 лв., за което е представил фактура. Като изчислим изминалите километри по разхода за гориво на лекия автомобил получаваме 85 лв. 1. Колко лева трябва да осчетоводим като разход за г...

Издаване на протокол по реда на чл. 117, ал. 4 от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Фирмата ни прави ВОП на стоки от ЕС. Регистрирана е по Интрастат. На 16.01.2024 г. получих от доставчика кредитно известие с текст - годишен бонус/премия за реализиран оборот. Такава възможност е предвидена в договора. Но се прави за първи път. Въпрос: 1. Как се отразява ...

Корекция на данъчен кредит при бракуване на активи

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: 1. Предстои бракуване на активи (лаптопи и мобилни апарати) и стоки (бутилки алкохол), чиято единична стойност при придобиване е под 5000 лв. Активите и стоките са придобити преди повече от 5 години, като при придобиването им е упражнено право на данъчен кредит. Следва ли...

Изпращане на последователни доставки на едни и същи стоки, които са предмет на една-единствена вътреобщностна пратка

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Въпрос: Българска фирма Х, регистрирана по ЗДДС в България, купува нови и втора употреба автомобили от фирма със седалище Люксембург и регистрирана по ЗДДС в Люксембург. Автомобилите обаче няма да идват до България, а директно ще се продават в други държави от ЕС (Германия, Франц...

Задължения по ЗКПО при получена техническа услуга от чуждестранно юридическо лице

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) чуждестранните юридически лица (ЧЮЛ), придобили доходи от източници в РБългария (РБ), са носители на задължението за данъци, т.е. тези техни доходи подлежат на облагане у нас. Изключение правят случ...

Доставка на стока с монтаж и инсталиране в друга държава членка – аспекти по ЗДДС

сп. Български законник, бр. 7 от 2024 г.

В хипотезата, когато е договорено между доставчика и получателя осъществяването на доставка на стоки едновременно с монтажа или инсталацията на същите, приложение намират специалните норми на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), касаещи доставка на стоки с монтаж или...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

в. Седмичен законник, бр. 22, 10 - 16 юни 2024 г.

Дело C‑453/22, решение от 7 септември 2023 г. страни: Michael Schütte срещу Finanzamt Brilon Предмет на спора е кога може да се иска възстановяване на платен ДДС? Лицето M. S. е земеделски производител, който също така е и горски стопанин. В периода 2011 - 2013 г. той ...

Необлагаема доставка с място на изпълнение извън територията на страната

в. Седмичен законник, бр. 22, 10 - 16 юни 2024 г.

Българска фирма купува стоки от Турция и ги продава в Израел. Стоките пътуват транзит Турция-Израел. Какво е данъчно третиране на тази тристранна сделка? В кои графи в дневниците за покупка и продажба се декларира сделката? Задължителна ли е регистрацията по ДДС и на трите юридич...

Аспекти по ЗДДС във връзка с правото на приспадане на данъчен кредит за платен ДДС по внос на стоки през 2024 г.

в. Седмичен законник, бр. 22, 10 - 16 юни 2024 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, за целите на облагането с данък върху добавената стойност внос е въвеждането на необщностни стоки на територията на страната, както и всяко друго събитие, в резултат на което възни...

Облагане доходите от продажба на акции на съпрузи

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Съпрузи имат сметка при брокер (те са равноправни собственици), чрез който извършват сделки с различни активи, основно акции на компании и фондове. 1. Може ли само единият от съпрузите да подаде годишна ...

№ М-24-39-175 от 31.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална република Германия във връзка с дългосрочен заем, предоставен на дружество майка (чуждестранно юридическо лице) срещу минимална лихва

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-175/03.10.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Д.. СОФИЯ“ ЕООД е с основна дейност търговия на едро със суровини за храни и напитки. Едноличен собственик на капитала на същото...

№ М-24-39-1 от 02.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……., заведено с вх. № М-24-39-1/04.01.2024 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е отправена молба за разяcнение по прилагане на данъчното законодателство, без да е из...

№ 63-00-29 от 02.02.2024 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

Във Ваше писмо, с вх. № 63-00-29 по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) и допълнително представената информация с писмо с вх. 63-00-29#2 е изложена следната фактическа обстановка: Сдружението е страна по сключен договор с Министерство на младежт...

№ М-26-В-178 от 19.04.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. № …. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), във връзка с промените в чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ са поставени следните въпроси: 1. Задължително ли е декларирането в подаваните данни в справката по чл. 73, а...

№ М-24-39-185 от 01.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-39-185, в което е изложена следната фактическа обстановка: … ООД е с декларирана основна дейност търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадл...

№ 3-237 от 01.03.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на суми за възстановяване на разходи за платен данък

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

Според изложеното в писменото запитване, „В“ ЕООД притежава удостоверение за регистрация и разрешение от кмета на общината за извършване на таксиметрова дейност с 8 бр. автомобили. Дейността се осъществява със собствен автомобил и такива собственост на водачите, които изпълняват ...

№ М-26-Б-122 от 13.02.2024 г. Относно: Съхраняване на хартиен носител на подадените към НАП декларации образци № 1 и № 6

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

Във връзка с постъпило по електронен път в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. ……………………… запитване относно съхраняване на хартиен носител на подадените към НАП декларации образци № 1 и № 6, считам следното: Съгласно чл. 38, ал. 1 от Да...

№ 96-00-18 от 26.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Вашe запитванe с вх. № 96-00-18/26.01.2024 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС. В запитването не е изложена фактическа обстановка. Поставен е следният въпрос: Само за кредитните и дебитните извести...

№ 96-00-25 от 05.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-25/05.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „И“ ЕООД, което представлявате, има намерение за закупи земеделска земя и трайни насаждения, засадени върху нея. Т...

Европейска практика по данъчни дела

в. Седмичен законник, бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г.

Дело C‑642/21, решение от 27 октомври 2022 г. страни: Climate Corporation Emissions Trading GmbH срещу Finanzamt Österreich Предмет на спора е спор за ДДС по обществена поръчка. Фирма Climate Corporation, със седалище в Австрия, прехвърля възмездно квоти за емисии на п...

Третиране по ЗДДФЛ на продажба/замяна на дялове/акции, придобити чрез направена непарична вноска - недвижимо имущество в търговско дружество

в. Седмичен законник, бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ (Изм., ДВ, бр. 106 от 2023 г. , в сила от 01.01.2024 г.), облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други фин...

Третиране по ЗКПО на безвъзмездно предоставяне за ползване на дълготраен материален актив на свързано лице

в. Седмичен законник, бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г.

Законово е възможно да се сключват безвъзмездни сделки, но следва да се има предвид, че същите имат специфично данъчно третиране. По-специално договорните взаимоотношения, които поражда безвъзмездното предоставяне на определена вещ за временно ползване, се определят с т.нар. "дог...

Облагане на доходите от наем

в. Седмичен законник, бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г.

Самоосигуряващо се лице (свободна професия) получава доходи от редовен месечен наем на два имота. Имотите са придобити като физическо лице. Единия имот е жилище, придобито 2013 г. по възмезден начин с наследени средства, с наемател физическо лице от 2022 г. Другият е с предназнач...

Промени в Наредба № Н-18 относно регистриране и отчитане на продажбите

в. Седмичен законник, бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г.

В “Държавен вестник”, бр. 38 от 30.04.2024 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лица...

ДДС при продажби от склад

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма е регистрирана по ДДС в България. Иска да наеме склад в Италия и да превозва хранителни стоки до склада, които след това ще продава на италиански фирми (магазинчета). 1. При изнасянето на стоката о...

№ 96-00-20 от 30.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-20/30.01.2024 г. относно прилагането на разпоредби на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва търговска дейност чрез електронен интерфейс-онлайн платформа ...

№ 96-00-26 от 06.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-26/06.02.2024 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството има сключен договор с фирма „Спиди“ АД за куриер...

№ 26-Г-8 #2 от 19.1.2024 г. ОТНОСНО: Ваше запитване относно правилата за автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи съгласно Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Г-8/08.01.2024 г., e изложена следната фактическа обстановка: Желаете да получите конкретни разяснения по тълкуването и прилагането на Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)...

№ 07-00-56 от 07.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с предоставяне на ваучери за храна

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-56/07.02.2024 г., относно прилагането на ЗКПО във връзка с предоставяне на ваучери за храна. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще предоставя ваучери за хр...

№ М-94-М-1423#1 от 16.01.2024 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранно физическо лице съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Израел

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № М-94-М-1423 от 22.11.2023 г., в което сте представили следния казус: Българско юридическо лице е изплатило договорна лихва за периода 2016 - 2022 г., във връзка с предоставен заем, на своя едноличен собственик - физическо лиц...

№ М-26-П-1033#2 от 16.1.2024 г. ОТНОСНО: Правилата за автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи съгласно Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № M-26-P-1033/20.12.2023 г., e изложена следната фактическа обстановка: Посочвате, че дейността на дружеството „ХХХ…“ е свързана с работа по два проекта в областта на информационните технологии, консултации и услуги свързани...

№ 20-31-4 от 11.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 20-31-4/11.01.2024 г., препратено по компетентност от ТД на НАП, офис …………, относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Др...

№ 20-00-784 от 03.01.2024 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …………относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осиг...

№ 53-04-924#1 от 24.01.2024 г. Относно: попълването на Приложение №5 „Доходи от прехвърляне на права или имущество“ (образец 2051) към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

Съгласно изложеното в запитването, Вие желаете разяснение във връзка с попълването на Приложение №5 „Доходи от прехвърляне на права или имущество“ (образец 2051) към годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001) за доходи от продажба или замяна на движимо и...

№ 94-00-27 от 08.02.2024 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-27/08.02.2024 г., относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2014 г. закупувате парцел в гр. Х, върху който построявате къща. Актът за въве...

№ 53-00-278 от 11.01.2024 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-00-278/08.12.2023 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитванет...

Данъчно третиране на прехвърлените активи и пасиви при преобразуване на дружество чрез разделяне

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 май - 2 юни 2024 г.

Дружество A се преобразува чрез разделяне през 2023 г., като в резултат на преобразуването възникват две нови дружества B и C. Преобразуването е извършено по специфичния ред на облагане (раздел II от глава 19) и е вписано в ТР с дата 15 април 2023 г. Въпросът ми засяга стоково-ма...

Третиране по ЗДДС на доставката на стоки, които се транспортират от трета страна до друга трета страна

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 май - 2 юни 2024 г.

Българско дружество, регистрирано по ДДС, купува стока от трета страна А. Същата стока е предмет на продажба от българското дружество към дружество, установено в друга трета страна Б. Превозът на стоките е директно от едната трета страна А към другата трета страна Б, без да преми...

Приложението на нулева данъчна ставка за ДДС от участниците в международния стоков трафик

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 май - 2 юни 2024 г.

При доставки на стоки, предназначени за трети страни, в операцията обикновено участват няколко данъчно задължени лица - доставчик на стоката, превозвачи, спедитори, застрахователи, и митнически посредници. В такива случаи възниква въпрос дали всички участници в една такава операц...

Регистрите, водени от доставчиците на платежни услуги, свързани с трансгранични плащания при електронната търговия

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

От началото на настоящата година доставчиците на платежни услуги, свързани с трансгранични плащания при електронната търговия, имат задължение да предават на НАП информация за извършваните плащания. Това задължение бе регламентирано със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (о...

Третиране по ЗДДС на трансгранична доставка на стоки

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

Българска фирма закупува стока от Испания с цел да я продаде на клиент от Германия, но не транспортира стоката, а я съхранява в митнически склад в Испания. Клиентът от Германия закупува стоката и си я взима от склада в Испания. Как е редно българската фирма да отчете сделките кат...

Третиране по ЗДДС на предоставянето на консултантски услуги от българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, на юридическо лице, установено на територията на остров Ман

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, предоставя консултантски услуги на юридическо лице, установено на територията на остров Ман. Дружеството има валиден британски ДДС номер. Следва ли клиентът да се смята за данъчно задължено лице съгласно Директива 86/560/ЕИО на Съвета ...

Третиране на дарение

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

Баща дарява парични средства на сина си. Дължи ли получателят на дарението данък върху сумата? Трябва ли да се декларира дарението в годишната декларация? Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение. Затова не се плаща...

Дефиниция за електронен магазин

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

Въпросът ми е за електронна търговия в интернет. Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, няма касов апарат иска да прави продажби в интернет във Фейсбук и Тик-ток - аксесоари, спално бельо и др. За мен това е объркващо, в смисъл не мога да си отговоря на въпроса попада ли в определението ...

Промени в ДОПК - в полза на длъжниците

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.

В ДВ, бр. 36 от 2024 г., е публикувано изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - ДОПК, които са в сила от 3 май 2024 г. Промените се отнасят до: Служебно уведомяване на НАП при извършено плащане на публично задължение С направените промени в ДОПК се цел...

№ 3-202 от 22.02.2024 г. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на чл. 61з, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), във връзка със ЗИД на ЗМДТ, ДВ, бр.106/22.12.2023г.

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

Във връзка с приложението на последните изменения и допълнения на ЗМДТ, публикувани в ДВ бр. 106 от 22 декември 2023 г. е поставен въпроса трябва ли юридическо лице (ЕООД, ООД, АД и др.), извършващо дейност по т. 2 от приложение №4 – Ресторанти, заведения за бързо обслужване, каф...

№ 94-00-10 от 16.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрeз електронен магазин (Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-10/16.01.2024 г., препратено по компетентност с изх. № 94-М-306#1/24.01.2024 г. от ЦУ на НАП и от ДОДОП ……. с изх. № 94-00-5#1/ 24.01.2024 г. Според изложената от Вас фактическа обста...