Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 26-В-343#1 от 14.11.2022 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Турция

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило запитване, заведено с вх. № по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която българско дружество има намерение да сключи граждански договор с физическо лице - местно...

№ 3-1392 от 16.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатено обезщетение по чл. 200, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Според изложеното в запитването в Районен съд е постъпило заявление от работещо в съда лице за изплащане на обезщетение по чл. 200, ал. 3 от КТ за пропуснати ползи. Същото е било в отпуск поради временна неработоспособност вследствие на трудова злопо...

№ 3-1389 от 16.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи, начислени/изплатени от местно юридическо лице в полза на чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при извършване на услуги

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Според изложеното в запитването дейността на ЕООД е строителство. Дружеството желае да назначи по трудов договор лице с двойно гражданство – турско и българско. Лицето е с център на жизнените интереси в Република Турция. Задълженията, които лицето ще...

Реализиране на доходи от продажба на апартаменти от физически лица

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Четири физически лица (две семейства) купуват поземлен имот (УПИ) през 2019 г. по „Х“ идеални части на семейство. Започват строеж на многофамилна жилищна сграда през 2021 г. Сградата е със седем броя апартаменти, които лицата възнамеряват да ...

Облагане доходите на лице, упражняващо свободна професия

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Българско физическо лице, регистрирано като работещо като свободна професия има договор с финландска фирма. Всеки месец фактурира договорената за работата си сума в евро. Получава парите си в лева в левова сметка в Българска банка. Примерно ф...

Облагане доходите на чуждестранни лица, платени от българска фирма

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

През 2022 г. в едно дружество са изплащани възнаграждения на ЧЮЛ (чуждестранни юридически лица) и ЧФЛ (чуждестранни физически лица) за предоставени консултантски услуги, по издавани инвойси от ЧФЛ граждани на трети страни и на ЕС и ЧЮЛ - регистрирани...

Облагане на предоставена безплатна консумация на работници в ресторанти

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Нашата фирма предоставя ресторантьорски услуги, като оперира 20 ресторанта за бързо хранене. На работниците в ресторантите се предоставя безплатна консумация до определена сума. Може ли този разход да се третира като социален разход в натура ...

Доставки на услуги, възникващи във връзка с предоставяне на кредити от регистрирано по ЗКИ дружество

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Дружеството е регистрирано по чл. 3а от ЗКИ с основна дейност предоставяне на кредити. Интересува ме: 1. таксите за юридическо обслужване, 2. таксата за издаване на референция за задълженията по договорите за заем към определена дата и 3. так...

Данъчна ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Водя счетоводство на хотел. Хотелът предлага само нощувки. Може ли да начислява намалената ставка по ДДС - 9%? Отговор: Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗДДС данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително пр...

Облагане по ЗДДС на адвокатски услуги за чуждестранни лица

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Адвокат в България, говорещ чужди езици – самоосигуряващ се на свободна практика тук, нерегистриран по ЗДДС, няма достигнат праг за регистрация, има само регистрация по БУЛСТАТ – обслужва чуждестранни физически и юридически лица от държави от...

Данъчното третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Обслужваме дружество, което отдава под наем помещения от собствен обект. Дружеството наемодател е регистриран по ЗДДС, наемателите са юридически лица, регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС, както и физически лица. Помещенията се ползват за ст...

Облагане с ДДС на сделки за преотдаване под наем на част от наетите имоти

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Ние сме наемател на офис площи, част от които преотдаваме под наем. В тази връзка получаваме фактури за ел. енергия и природен газ, част от които също префактурираме. Във фактурите от нашия наемодател природния газ е с данъчна ставка от 9%. С...

Данъчни аспекти при лизингов договор

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Въпрос: Фирма има сключен договор за лизинг на лек автомобил от м.02.2020 г. с първоначална вноска и финансирана част за 24 месеца. Лекият автомобил е заведен като актив през 2020 г. със следната стойност 41 900 лв., като не е ползван данъчен кредит....

Данъчно събитие по ЗДДС при сделки по условията на EXW и CPT

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Свободното движение на стоки е една от особеностите на въреобщностната търговия, която води до определена специфика в механизма за функциониране на данъка за добавената стойност. Независимо от това, предвид това, че в нея участват търговци, установен...

Третиране по ЗДДС при получена от българско дружество услуга за ремонт с начислен ДДС, извършена на територията на трета страна от доставчик – данъчно задължено лице

сп. Български законник, бр. 6 от 2023 г.

Разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регламентират общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга. Според тези правни норми мястото на изпълнение на доставка на услуга се ...