начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Облагане по Закона за данък върху добавената стойност на преводачески услуги

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Българско дружество ООД, извършващо преводачески услуги, нерегистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, иска да разшири дейността си и да извършва услуги и за САЩ. Необходима ли е регистрация по Закона за данък върху добавената стойност...

Продажби чрез електронен магазин

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Фирма, регистрирана по ЗДДС. Има регистриран електронен магазин - има количка. Плащането ще се извършва с дебитни, кредитни карти или с наложен платеж. Електронният магазин е регистриран и на касовия апарат. Няма договор СУПТО. Има сключен договор с...

Обмитяване на стока, внос от трета страна

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще направи внос от трета страна на лодка, която ще се обмити в Гърция, тъй като лодката се намира там и ще остане там. Къде ще се начисли ДДС и съответно плати или ще се позовем ли на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС? Пре...

Прихващане и възстановяване на надвнесен данък на ЕТ

в. Седмичен законник, бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.

Когато с ГДД за 2019 г. на ЕТ е деклариран надвнесен данък и не е посочена сметка за възстановяването му, същият приспада ли се от следващи вноски за авансов и годишен данък? В сила от 01.01.2013 г., беше отменена възможността надвнесеният за данъчн...

Подоходно облагане на наследствен социалноосигурителен доход от САЩ

в. Седмичен законник, бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.

Български гражданин, живеещ постоянно в България, наследява от починалия си баща - американски гражданин, дял във Фонд за доброволно пенсионно осигуряване в САЩ. Лицето трябва да избере дали да получи наведнъж сума от фонда, продавайки дела си или да...

Облагане доставките на технически услуги и хостинг

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество работи в областта на информационните технологии. Ежемесечните, присъщи разходи на предприятието, са хостинг и технически услуги от чуждестранни лица. Във връзка с ...

Ваучери за храна

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предоставяме ваучери по Наредба 7, а на част от работниците и по Наредба 11. Могат ли едни и същи хора да получават необлагаеми ваучери и по двата наредби? Безплатна храна и/или добавки към нея, осигуря...

Данъчно облекчение по чл. 189б от ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: “X” АД е регистриран земеделски стопанин. Дружеството произвежда, изкупува и търгува с продукти от животински и растителен произход. “X” АД има свинекомплекс, като отглеждан...

№ 24-35-6 от 13.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-35-6/19.02.2020 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….., в което е изложена следната фактическа о...

№ М-26-М-112 от 27.04.2020 г. Относно: Прилагането на разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК)

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-26-М-112#2 от 27.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: С писмо наш вх. № М-26-М-112/28.02.2020 г. сте отправил писмено запитване по прил...

№ 94-К-117 от 14.04.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

Във Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-К-117 от 25.07.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: В качеството Ви на физическо лице отдавате Ваш...

№ М-26-Б-136 от 01.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2а от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, което е заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-26-Б-136/05.03.2020 г. Запитването е поставено от счетоводна кантора „…….“ ООД, но с...

№ 04-14-7 от 27.04.2020 г. Относно: Прилагането на ЗДДФЛ и на осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №04-14-7/23.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На 12.01.2017 г. е сключен граждански договор №329 с физическо лице за извършване на опре...

№ 20-39-1 от 22.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2а от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, препратено от дирекция ОДОП, което е заведено в общия деловоден регистър с вх. №20-39-1/03.04.2020 г. С писмото е изпратена дискета, коят...

№ 20-00-72 от 22.04.2020 г. Относно: Срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. и прилагане на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО) във връзка с  § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР)  на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)

в. Главен счетоводител, бр. 13, 1 - 15 юли 2020 г.

По повод § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), и във връзка с прилагане на чл....