начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Данъчно облагане и осигуряване на български гражданин, работещ в Малта

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистрирано в България дружество е с основна дейност “компютърно програмиране” и работи само на територията на страната. Служител по трудово правоотношение в дружество ще з...

№ 3-909 от 02.07.2021 г. Относно: Удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

Според изложеното в запитването, Община Б е издала удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ за земеделска земя във връзка с предстояща сделка с недвижим имот. Нотариусът, при който ще се изповяда сделката, не признав...

№ М-24-35-6 от 26.04.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите по договор за трейдинг услуги

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№М-24-35-6/15.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ТСД „ИНВ…..С” ЕООД има сключен Догов...

№ 26-Б-362#2 от 10.06.2021 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и САЩ

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

Съгласно изложената фактическа обстановка, през месец декември 2018 г. „…“ ЕАД и дъщерните му дружества „…“ ЕАД и „…“ ЕАД са сключили споразумение за представителство и правно консултиране с американската кантора …. Споразумението е сключено чрез бел...

№ М-26-Ф-215 от 26.05.2021 г. Относно: Деклариране на кредитни известия за постигнати търговски цели в системите ВИЕС и ИНТРАСТАТ

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № …….. г., е изложена следната фактическа обстановка: „………” ООД (дружеството) закупува стока от дружества със седалище в друга европейска държава като получава ф...

№ М-26-В-294 от 05.04.2021 г. Относно: Попълване на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо с вх. №М-26-В-294/23.03.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Лице упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се по Кодекса за социално о...

№ 24-38-3 от 19.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) при отнемане на лиценза му съгласно чл. 16, т. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) след отказ от лиценз, което съгласно чл. 17, ал. 4 от същия закон продължава да съществува като акционерно дружество (АД)

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-24-38-128/22.12.2020 г. и с вх. № 24-38-3/06.01.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: „……...ФИНАНС” АДСИ...

№ М-24-37-1 от 13.04.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.

Във Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-37-1/05.01.2021 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите, препратено по компетентност от дирекция ОДОП –………..е представена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрир...

Местно лице по ЗДДФЛ

в. Седмичен законник, бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.

На коя държава е данъчно задължено лице български гражданин (моряк) с договор за възлагане и изпратен на работа в чужбина от български посредник, осигурява се съгласно чл. 4, ал. 5 от КСО и чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, не е морско лице съгласно т. 54 от § 1...

Данъчни аспекти при безвъзмездно предоставяне на определена вещ за временно ползване

в. Седмичен законник, бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.

Клиенти са ни ООД с двама собственици - физически лица. Едното физическо лице е собственик на недвижим имот - сграда, която дава на дружеството, в което има дял, без да получава доход за наем първите 5 години от ползването на имота. За имота дружеств...

Промяна на адреса на дружество

в. Седмичен законник, бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.

От рождението си обитавам жилище под наем, което до промените след 1997 година беше собственост на “Софжилфонд”. Оттогава продължавам да живея в същото жилище и плащам наем на собствениците. По лична карта и по регистрация на фирмата ми - ЕООД, адрес...

Промени в срока за издължаване на лихвите по банкови кредити, плащанията на които може да бъдат разсрочени

в. Седмичен законник, бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.

Интересува ме разсрочените във връзка с пандемията лихви по банков кредит за 6 месеца (т.е. относимите за периода 6-12 месец 2020 г. са дължими за 2021 г. - 1-06 месец) в коя година се признават за разход - 2020 или 2021 г.? Промените в срока за изд...

Данъчни ефекти при намаляване стойността на инвестиционен имот

в. Седмичен законник, бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.

Дружество Х закупува през 2016 г. УПИ на стойност 75 хил. лв. За покупката ползва данъчен кредит. Земята е заведена като инвестиционен имот. През 2018 г. след извършена пазарна оценка продава право на строеж върху имота на свързано лице на стойност 3...

ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. № ЕП-04-19-341/07.04.2021 г. на Националната агенция за приходите (НАП) относно молба за изразяване на официална позиция по всички коментирани въпроси на проведена работна среща на 15.03.2021 г. между представители на хазартния бранш и представители на НАП

сп. Български законник, бр. 9 от 2021 г.

Във ваше писмо, постъпило в НАП и заведено с вх. № ЕП-04-19-341/07.04.2021 г., се обръщате към НАП с молба за изразяване на официална позиция по всички коментирани въпроси на проведената работна среща на 15.03.2021 г. между представители на хазартния...

Облагане на доходи на физическо лице от нетрудови правоотношения

сп. Български законник, бр. 9 от 2021 г.

Въпрос: Фирма „Х“ има да заплати на физическо лице комисиона за предоставен клиент. Има ли начин за договор с физическото лице да му бъде заплатен комисиона, без да му плаща фирма „Х“ осигуровки? Физическото лице работи на трудов договор на друго мяс...