начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Новите правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Асен Асенов и Александър Раков отговарят н авъпроса: Какви са новите правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС? 1. По отношение на повечето производств...

Доходи от печалби или награди, които са необлагаеми

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои доходи от печалби или награди са необлагаеми? В разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ са изброени конкретни необлагаеми доходи на физическ...

Промени в данъчното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Анета Георгиева, данъчен консултант и Цветана Янкова, експерт в НАП, отговарят на въпроса: Какви са промените в данъчното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест? Стъ...

Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дейността на фирмата е производство на непреработена селскостопанска продукция. През 2017 г. имаме големи поражения от силен вятър и градушка, а на още по-р...

Намаляване на сроковете за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС от 14 на 7 дни

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е промяната, свързана с намаляване на сроковете за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС от 14 на 7 дни от възникването на...

Срокът по чл. 72 от ЗДДС като условие за упражняване правото на данъчен кредит

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво представлява срокът по чл. 72 от ЗДДС като условие за упражняване правото на данъчен кредит? На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС регистрир...

№ 20-00-296 от 14.12.2017 г. Относно: прилагане режима на ВОП

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува автомобили втора употреба в ЕС и ги продава на физически лица, установени в ЕС. Закупуваните автомобили от дружеството не пристигат на тери...

№ 53-00-165 от 19.09.2017 г. Относно: третиране по ЗДДС доставката на стока от територията на страната до Франция и последващата й продажба на територията на Франция

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В запитванията е изложена следната фактическа обстановка: „C“ ООД, регистрирано по ЗДДС, ще изпрати свой собствено произведен продукт - стока от страната до Франция, където същият ще бъде рекламиран и демонстриран с цел продажба на територията на Фра...

№ 53-00-206 от 02.11.2017 г. Относно: прилагане на ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството оперира през собствен митнически склад тип „А“ /обществен склад под отговорността на складодържателя/ и има сключени договори за предоставяне на услуги по митническо складиране, по ...

№ 23-22-2183 от 03.11.2017 г. Относно: третиране по ЗДДС на продажбата на подаръчните карти

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Е” ООД, регистрирано по ЗДДС е с предмет на дейност – търговия на едро и дребно с дрехи, обувки, текстилни, козметични и други продукти. Дружеството възнамерява да разшири дейността си като пр...

№ 53-00-266 от 15.12.2017 г. Относно: начисляване на ДДС в случай на издадена фактура от доставчик от за стока, която е изгубена от превозвача до България

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка: Поставен е следният въпрос: Следва ли да се начисли ДДС в случай на издадена фактура от доставчик от ЕС (EXW доставка) за стока, която е изгубена от превозвача до България? Предвид въпросът...

№ 24-39-122 от 08.12.2017 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) по отношение на доходи от финансови инструменти

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

Във връзка с Ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-122 от 05.09.2017 г., Ви уведомявам следното: От така представената фактическа обстановка става ясно, че „………….“ АД (Банката) осъществява дейности по инвестиционно посредничество...

№ М-11-02-141 от 06.12.2017 г. Относно: данъчно третиране на получена услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2018 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е заведено с вх. № М-11-02-141/04.10.2017 г. Ваше писмено запитване, в което е изложено следното: Според изложеното в запитването „А“ е бюджетна организация – второстепенен разпоредител с...

Определяне на годишните данъчни амортизации

сп. Български законник, бр. 4, Април 2018 г.

Въпрос: ЕООД закупи през м. октомври паркомясто за стойност 12 000 лв. Към коя категория активи следва да се заведе паркомястото и подлежи ли на амортизации? Отговор: Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при о...

Третиране по ЗКПО на разходи от липси на активи

сп. Български законник, бр. 4, Април 2018 г.

Въпрос: През 2012 г. имаме осчетоводен акт за начет на МОЛ за установени липси на стоки при инвентаризация, а също така и акт за начет за липса на парични средства. Постъпления и по двата акта до момента няма и следва през 2017 г. да отпиша вземането...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис