начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

Фирмата произвежда продукция, която продава в собствен магазин и доставя на клиенти при предварително заявени количества и вид артикул. Доставките се извършват със собствени превозни средства и от лица, назначени на трудов договор във фирмата. При из...

ДДС при използването на безплатни ваучери

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

По правило използването на ваучери има за цел да представи и лансира на пазара някои нови продукти, да стимулира продажбите на определени стоки или услуги, да увеличи броя на постоянните клиенти на съответния производител или търговец или да улесни р...

Облагане с ДДС на покупка на лек автомобил

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ДДС, с научно-изследователска и развойна дейност закупува нов автомобил Форд Гуга със заводски сертификат N1, който и по талон е това...

Облагане с ДДС дейността на ЮЛНЦ

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Сдружение с нестопанска цел в обществено полезна дейност е регистрирано по Закона за физическото възпитание и спорта (спортен клуб). Основният спорт, с който е свързана дейн...

№ 96-00-284 от 13.12.2018 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация от посредника в тристранна операция по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-284 от 28.11.2018г., относно третиране на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лице – посредник в тристранна операция, което не е установено на територията на ст...

№ 96-00-277 от 29.11.2018 г. Относно: допусната техническа грешка при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ … е постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-277/23.11.2018 г., с което е описана следната фактическа обстановка: При попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. е допусната техническа грешка...

№ 94-00-128 от 02.11.2018 г. Относно: Облагане на приход от обезщетение, получено от фондация, която не е извършвала стопанска дейност

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 22.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: В запитването е посочено, че фондацията не е извършвала стопанска дейност. Притежавала е соб...

№ 53-04-563 от 20.09.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-563/30.08.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху до...

№ 53-04-513 от 28.08.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-513/26.07.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването не е изложена к...

№ 20-28-7 от 17.12.2018 г. Относно: Оборот за регистрация по реда на чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формирането на основа за облагане с корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-7 от 30.11.2018 г., относно формиране на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност от данъчно задължено лице – туроператор. Съ...

№ 20-28-6 от 29.11.2018 г. Относно: Право на данъчен кредит и признаване на разход при закупуване на имот със статут „жилище“ или „ателие“ по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № …. от 16.11.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане на покупката на недвижим имот със статут „жилище“ или „ателие“ за офис на с...

№ 3-2224 от 11.12.2018 г. Относно: регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2019 г.

Според изложеното в запитването „Х“ ЕООД е регистрирано по реда на чл. 97а от ЗДДС и извършва доставки на услуги по препрограмиране на чипове за регистрирани по ДДС клиенти от страни в ЕС. Дружеството няма доставки към български клиенти за момента. П...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 15/2019 г.

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2019 г.

Дело C-552/17, решение от 19 декември 2018 страни: Alpenchalets Resorts GmbH срещу Finanzamt München Abteilung Körperschaften Предмет на спора е облагане с ДДС на доставянето на ваканционно настаняване. Германско дружество наема къщи в Гер...

Данъчно третиране при доставки на услуги, извършвани по електронен път

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2019 г.

Българско юридическо лице ще ползва услуги по поддръжка на софтуер, предоставяна от граждани, местни физически лица на държава - членка на ЕС, и Великобритания, която предстои да напусне ЕС. Фирмата ще сключи тригодишен договор със свой клиент и във ...

Данъчни аспекти при търговска операция с три участника

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2019 г.

Българската компания продава на Хонконг компания - с условия на доставка CIF Испания. Българската компания е отговорна за превоза на стоките до Испания - има съответно товарителница дотам и фискалният ефект се счита за междуобщностна доставка. Съотве...