Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски - третиране по ЗКПО

в. Седмичен законник, бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.

Чрез нормата на чл. 41 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, е регламентиран специфичен ред за възникване и обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и раз...

Данъчно третиране на авансова фактура за извършване на ремонт

в. Седмичен законник, бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.

Българска фирма има договор за лизинг за самолет, но все още няма лиценз за авиооператор и договорът за лизинг не е стартирал. Самолетът няма летателна годност и се намира в България, при лизингополучателя, на отговорно пазене. Лизингодателят е фирма...

Облагане на доходи от лихви

в. Седмичен законник, бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.

От германска фирма получихме фактура за лихва в размер на 10 014 евро поради забавено плащане на вноските по договор за доставка на машина на изплащане. Беше ни издадена фактура, а не лихвен лист или известие за плащане. 1. Необходимо ли е да се изда...

Приложението на Наредба № Н-18 за доставки, отчитани по реда на режим в Съюза

в. Седмичен законник, бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.

По силата на чл. 20б, ал. 3 във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗДДС при онлайн продажби на стоки, предназначени за данъчно незадължени лица, установени в държави - членки на ЕС, общата стойност на които (без ДДС) е достигнала 10 000 евро, местоизпълнениет...

№ 07-00-241 от 14.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-241/14.06.2022 г., препратено по компетентност от Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при Централно управление на НАП. Изложена е следната факти...

Консултантски услуги от чуждестранно лице

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Нашата фирма е наела консултант от ЕС. Имам фактура за неговите нощувки в България, как е редно да бъдат третирани и признават ли се за данъчни цели? Отговор: Доколкото се разбира от информацията в запитването, фирмата ви е наела по договор...

Облагане на внос на лаптопи от Румъния

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България закупува на територията на Румъния (страна от ЕС) два лаптопа, за които е начислен румънски ДДС и всеки от тях е на стойност около 1000 евро. Без да излизат от Румъния, българското дружеств...

Използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Използваме софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Подали сме информация съгласно чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговския обект в НАП на 30.03.2020 г. Възнамеряваме да прекратим ползването на СУПТО, ...

Облагане с ДДС на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: През 2021 г. фирма „А“ ЕООД, регистрирана по ДДС, извършва внос от трети страни на бебешки пелени с тарик код 96190081- попадащи в приложение 4 с 9% ставка. Намалената ставка от девет процента се прилага, когато за съответна стока по чл. 66, ...

Зареждане на електрически превозни средства от закупени за целта зарядни станции

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Дружеството ни стопанисва хотел и сме закупили две зарядни станции за зареждане на електрически автомобили, които са монтирани на паркинга на хотела. Зареждането ще бъде безплатно за гостите на хотела, а за външни лица услугата ще се предоста...

Грешка при регистрирането и отчитането на ДДС за продажба

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: В първото тримесечие на 2021 г. предишната счетоводителка е отразила в дневника по продажби по ДДС фактура, платена в брой и същата сума както във фактурата и като продажба от касовия апарат. Тоест има дублиране. И това го установяваме сега, ...

Услуги, извършени по електронен път

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС, предоставя електронни услуги чрез платформа, собственост на европейска фирма, на клиенти - физически лица, които са български граждани и такива, които се намират в друга държава от ЕС. Плащане...

Необлагаеми доставки с място на изпълнение извън територията на страната

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Българска фирма купува олио в Украйна и го продава на немска фирма (съответно регистрирана в Германия). Собствеността върху стоката от украинската фирма към българската и съответно от българската към немската фирма се прехвърля в Украйна и се...

Счетоводни и данъчни аспекти при предоставени държавни помощи за зърнопроизводители

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Дружество в сферата на зърнопроизводство (непреработена зърнена продукция) заявява и получава следните субсидии: СЕПП - за площ, ЗДП - зелени директни плащания, СПП - преразпределително плащане, и СПК - схема за протеинови култури. Коя е годи...

Изплащане равностойността на дружествен дял на наследници на починал съдружник в търговско дружество – данъчни аспекти по ЗДДФЛ

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

По смисъла на разпоредбата на чл. 123 от Търговския закон (ТЗ) всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството ...