начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Деклариране на доходи от наем на недвижимо имущество в Израел

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Чуждестранно физическо лице, гражданин на Израел, което към 31.12.2020 г. е местно лице на България, има получен доход от наем на недвижим имот от Израел, който съгласно неговите обяснения е освободен от облагане в Израел с данък, тъй като размерът м...

Допълнително начислен с данъчен ревизионен акт корпоративен данък

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Фирмата ни се занимава с производство. Може ли да ползваме данъчен кредит за лек автомобил 6+1 места на стойност 100 000 лева? В чл. 70, ал. 1, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност е посочено, че правото на приспадане на данъчен кредит ...

Третиране на разходите за реклама

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Фирмата ни се занимава с производство на стоки. Искаме да направим реклама на стоките ни по телевизията. Въпросът ни е имаме ли право на данъчен кредит за рекламната услуга и данъчно признат ли ще е разходът за целите на ЗКПО? Счетоводно отчетените ...

Същност и приложение на системата One Stop Shop (OSS) - обслужване на едно гише

в. Седмичен законник, бр. 14, 12 - 18 април 2021 г.

Една от най-съществените промени в реда за функциониране на ДДС на територията на ЕС, отразена в нашето законодателство със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн. в ДВ, бр. 104 от 8.12. 2020 г., ...

Ваучерите за храна при запор на възнагражденията на служители

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Управителят на ЕООД взе решение да предоставяме на наетите лица ваучери за храна в размер на 80 лв. месечно. Във фирмата има двама служители със запор от ЧСИ. Тези двама служители имат ли право да получават ваучери за храна и тези ваучери необлагаеми...

Данъчно признаване на разходи за очила

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Управител на дружество по ДУК си е закупил очила с диоптър и калъф за тях. Разходът данъчно признат ли е за данъчни цели и има ли право да ползва фирмата ДДС по фактурата? Съгласно чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигури...

Третирате по ЗДДС на услуга, извършена за дружество във Великобритания

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Българско дружество извършва услуга по опаковане и изпращане на стоките до клиентите (които са в ЕС) на дружество от UK. До края на 2020 г. тези услуги са фактурирани на UK-то дружество на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от ЗДДС с обратно на...

Определяне на мястото на изпълнение на доставки по ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Фирма А - българско дружество с български ДДС номер, закупува стока от унгарско дружество с унгарски ДДС номер. Унгарското дружество издава фактура на фирма А с 0 % ДДС. Фирма А продава стоката на фирма Б отново българско дружество с български ДДС но...

Регистрация по ЗДДС на лице, което полага личен труд в дружество срещу възнаграждение

в. Седмичен законник, бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.

Физическо лице, собственик и управител на ЕООД, регистрирано като СОЛ, полагащ личен труд в дружеството с изплащане на хонорар, следва ли да се регистрира по ЗДДС като физическо лице, ако хонорарът му за положен личен труд през последните 12 месеца н...

№ М-24-36-2 от 12.02.2021 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка.

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от Дирекция ОДОП - Варна при ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-24-36-2 от 22.01.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Общопрактик...

№ 20-00-26 от 12.02.2021 г. ОТНОСНО: Приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за доставката на услуги, пряко свързани с тези изделия, съгласно разпоредбата на чл. 36б и за вътреобщностно придобиване на основание чл. 64а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021 г. до 31 декември 2022 г. включително.

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбите на чл. 36б и чл. 64а от ЗДДС с оглед осигуряване на единна данъчна практика. 1. Съдържание ...

Подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: През 2017 г. съм подала декларация по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (данък дивидент), но не съм подала справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за получен доход от физическото лице. Може ли да подам справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, че доходът е изплатен ...

Издаване на служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: В предприятието ни има назначени физически лица по трудово правни отношения съгласно Кодекса на труда. За част от лицата трудовите договори са основни, а за останалите допълнителни съгласно чл. 111 от Кодекса на труда. Пълният размер на трудо...

Годишни данъчни амортизационни норми

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗКПО „Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината“. Това означава ли, че могат да бъдат определени стойности за данъчни амортизации, по-ниски от определените в закона? Отговор: Съглас...

Прилагане на СИДДО с Великобритания

сп. Български законник, бр. 6 от 2021 г.

Въпрос: Българска фирма получава услуга по набиране на персонал от регистрирана фирма във Великобритания през м. 12.2020. Сумата по фактурата е до 500 000 лв. и услугата е еднократна. Услугата попада ли в класификацията на технически услуги, трябва л...