начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Авансови вноски по ЗКПО

в. Седмичен законник, бр. 2, 13 - 19 януари 2020 г.

Трябва ли да се правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2020 г., при положение че през 2019 г. според дневниците за продажба приходите не превишават 300 000 лв., а по ОПР и данъчна декларация за 2019 г. ги превишават. Като превишен...

№ 3-1319 от 19.08.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2020 г.

Според изложеното в запитването дружество „Х“ ЕООД има сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с „У“ ООД, който от своя страна притежава множество отделни имоти, находящи се на територията на различни общини в страната, кат...

Промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

сп. Български законник, бр. 1, Януари 2020 г.

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 година, е обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗКПО. Промените в материалния данъчен закон са породени от необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/...

Субсидиите и формирането на облагаемия оборот по ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Регистриран съм като земеделски стопанин. Всяка година подавам общо заявление за подпомагане от ДФЗ и във връзка с това получавам субсидии по различни схеми и мерки. От тях различавам няколко вида: - Схема за единно плащане на площ - може да не съм т...

Възстановяване на ДДС

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Фирма, регистрирана по ДДС от три години, през които не е извършвала дейност и за този период са подавани празни дневници за покупки и продажби. От месец август фирмата има дейност, първите й продажби са през месец октомври и са ВОД. Следващите прода...

Данъчно третиране на възнагражденията на външни лектори

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Българско ЕООД е представител на няколко чуждестранни фирми за стоматологични инструменти и лекарства. Тези продукти са нови за българския пазар и за това е необходимо да се проведат курсове и семинари за обучение на потенциалните потребители. Какви ...

Облагаеми доходи от трудови правоотношения

в. Седмичен законник, бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Новият административен ред за отчитане, документиране и доказване на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г., въведен за целите на декларирането по електронен път, доведе до нови отговорности за работодателите и самоосигуряващите се лица...

Топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощен труд

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предметът на дейност на дружество е охрана на физически лица, на сгради, на имущество на физически и юридически лица, стопански обекти. Дружеството е с непрекъснат режим на ...

№ 67-00-3 от 05.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставяни от училище услуги, свързани със занимания по интереси

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № 67-00-3 от 11.04.2019 г., е представена следната фактическа обстановка: Дружество (училище), регистрирано по ЗДДС лице, е вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и учили...

№ 96-00-211 от 17.09.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-211/ 29.08.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „…….“ е сдружение с нестопанска цел, която действа в обществена полза. Основната цел е охрана, зар...

№ 3-1267 от 02.08.2019 г. Относно: Корекция на ползван данъчен кредит във връзка с брак на дълготраен актив съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

Според изложеното в запитването „Д“ ЕООД бракува дълготраен материален актив /ДМА/ - билборд с балансова стойност 900 лв., отчетна стойност 8 800 лв. и набрана до момента амортизация 7 900 лв. Посочено е, че активът е закупен през 2008 г., като през ...

№ 20-00-181 от 04.06.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-181/13.05.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подох...

Данъчно третиране на доставките извън ЕС

в. Седмичен законник, бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.

EООД извършва търговия на употребявани стоки (смятайте купени от битака) онлайн в Европа и извън Европейски съюз. ЕООД-то е регистрирано по ДДС. За европейски доставки политиката е ясна. По отношение на продажбите извън ЕС има становище на Агенция “М...

Изменения и допълнения в ЗДДС за 2020 г.

в. Седмичен законник, бр. 46, 16 - 22 декември 2019 г.

С § 30 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., са направени промени и в ЗДДС, чрез които в него се въвеждат нормите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Директива...

Данъчна основа при ВОД

в. Седмичен законник, бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.

Вътрешнообщностна доставка (ВОД) на стоки от територия на България до територия на страна - членка на ЕС, при условията на доставка по INCOTERMS CPT/ Carriage Paid To, по искане на купувача при документиране на продажбата в инвойса цените на стоките ...