Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник, бр. 13, 30 март - 5 април 2020 г.

Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават тр...

Регистриране по ЗДДС на консорциум

в. Седмичен законник, бр. 12, 23 - 29 март 2020 г.

Дружеството ни участва като водеща фирма в консорциум, създаден по смисъла на чл. 357 от ЗЗД с цел участие в тръжна процедура по ЗОП. Всички членове на консорциума са регистрирани по ЗДДС. Направена е регистрация по БУЛСТАТ. При избор на консорциума ...

№ 20-00-22/03.02.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2020 г., при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

В Националната агенция за приходите са постъпили множество запитвания във връзка с прилагането на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. На част от поставените въпроси по отношение на условието дейността, пораждаща задължение за регистрация ...

№ 20-00-8 от 10.01.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1.01.2020 г., по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

В Националната агенция за приходите са постъпили множество запитвания във връзка с прилагането на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС, поставените въпроси в които налагат разясняване на нормата в частта й, регламентираща кога следва да се приеме, че една едн...

Доставки, напускащи територията на страната или на ЕС и транспортиращисе до трети страни или територии

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, възнамерява да извършва износ на стоки към фирми от Македония. Въпросните стоки са закупени от страни – членки на ЕС. Необходима ли е регистрация на българската фирма в Агенция „Митници“, какви са данъчн...

Данъчен кредит за лек автомобил хибрид на оперативен лизинг

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Фирма, с основна дейност „търговия на едро и дребно с др. специализирани стоки“, регистрирана по ЗДДС, извършва доставки на адрес на свои клиенти на територията на гр. София. Същата наема лек автомобил хибрид на оперативен лизинг за тази дейн...

Освободена доставка при продажба на апартамент на физическо лице

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, продава апартамент на физическо лице. Ако третира сделката като освободена и не начисли ДДС, какво трябва да се направи от гледна точка на ЗДДС, ако е ползван ДК за сградата и ако не е ползван. Изчислява ли се коеф...

Самоначисляване на ДДС с протокол по чл. 117

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: Наш клиент, ЮЛ, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за доставки с фирма в ОАЕ. Получаваме фактура от доставчика, насочена директно към нашия клиент (име, адрес, ДДС номер), а стоката пристига при нас през фискален агент от Холандия. Ако раз...

Задължение за регистрация по ЗДДС съгласно чл. 97а от закона

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Въпрос: На физическо лице му предстои да сключи договор/споразумение за сътрудничество с фирма (агенция) от ЕС, съгласно който лицето ще е професионален играч към агенцията и ще извършва услуги, свързани с е-спорт: събития, интернет игри и всякакв...

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Основните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен маг...

Нови моменти в Закона за местните данъци и такси

сп. Български законник, бр. 5, Март 2020 г.

Промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 1 януари 2020 г., са обн. в ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., направени в § 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното под...

Отпуск при сумирано изчисляване на работното време

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя по втори трудов договор на два часа. По договор отпускът ми е 5 дни - аз работя сряда и петък по 5 часа. На колко смени отпуск...

Обезщетения, за които не се дължи данък общ доход

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли обезщетения, за които не се дължи данък общ доход? В действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми са доходите "от всички източници, придобити от да...

№ 07-00-226 от 29.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-226 от 15.11.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при ЦУ на НАП – гр. София, относно данъчно третиране на доставки по смисъла на Закона за данък вър...

№ 96-00-267 от 11.12.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 7 и чл. 12 от СПОГОДБА между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонение от облагане с данъци на доходите и имуществото

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ 29.10.2019г., Ви уведомявам за следното: Представена е следната фактическа обстановка: Дружество е сключило договор с чуждестранно юридическо лице з...