Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Третиране по ЗДДС на доставки на стоки

в. Седмичен законник, бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.

Учредено е дружество, което няма да е регистрирано по ЗДДС. Същото възнамерява да извършва покупки на стоки от дружество, установено на територията на Германия. Стоките ще се доставят до данъчно незадължени лица (физически лица) на територията на България чрез услугата “наложен п...

Европейска практика по данъчни дела

в. Седмичен законник, бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.

Дело 482/21, решение от 09 февруари 2023 г. страни: Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága Предмет на спора е плащане на ДДС по договор за застраховане. Жалбоподателят в главното произ...

Данъчно третиране на безвъзмездно предоставени стоки с рекламна цел

в. Седмичен законник, бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.

Нерядко, за да се популяризира и разшири потреблението на дадена стока, производителят й предоставя от нея на търговците безплатни количества. При това за него възникват следните въпроси: - как следва да се оформи документално безвъзмездното предоставяне на стоката; - какво е дан...

Аспекти по ЗКПО, ЗДДС и ЗСч в хипотезата, когато дружество разрушава стара сграда във връзка със строеж на нова сграда на същото място

в. Седмичен законник, бр. 43, 27 ноември - 3 декември 2023 г.

Съгласно пар. 11.1. от СС № 16 Дълготрайни материални активи дълготраен материален актив се отписва при продажба или когато не се очакват никакви икономически изгоди от използването на актива или при освобождаването от него. В тази връзка и предвид анализираната тема, при условие...

№ М-24-36-42 от 26.09.2023 г. ОТНОСНО: приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с образование/обучения и консултантски услуги, които се предоставят чрез дистанционна връзка (чрез интернет/електронна мрежа)

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-42/08.06.2023 г. и № М-24-36-54/21.07.2023 г. е заведено писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основна дейност провеждане на обучения и консултации на физич...

№ 20-00-488 от 04.09.2023 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-488/18.07.2023 г. по описа на Д ОДОП. Запитването е относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местни...

№ М-26-Ф-301 от 16.08.2023 г. ОТНОСНО: деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията съгласно чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-Ф-301/09.08.2023 г., в което е поставен следният въпрос: Има ли задължение дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, да декларира наличните парични средства в касите и взема...

№ 20-30-20#2 от 01.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-30-20#2/01.09.2023 г., ведно с приложени документи преведени на български език и пълномощно, относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество ...

№ 20-00-583 от 21.09.2023 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-583/25.08.2023 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно изложеното в запитването, предстои д...

№ М-94-Б-255 от 27.09.2023 г. ОТНОСНО: деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията съгласно чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. №М-94-Б-255/04.09.2023 г., в което са поставени следните въпроси във връзка с прилагане на чл. 123, ал. 10 от ЗДДС: 1. Какъв е срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от...

№ М-24-39-104 от 19.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2023 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №…..., e изложена следната фактическа обстановка: Прекратено е трудово правоотношение между г-жа …. и нейния работодател, считано от 26.02.2019 г. на основание...

Данъчно третиране при предоставяне на консултантски услуги на данъчно задължено лице, установено във Великобритания, и задължението за регистрация за изпълнителя на услугата - самоосигуряващо се лице с нерегистрирана по ДДС фирма с българска регистрация

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2023 г.

Самоосигуряващо се лице във фирма регистрирана в България, без ДДС регистрация, ще извършва консултантски услуги във Великобритания на данъчно задължено лице. Необходимо ли е да има ДДС регистрация преди започване на дейността във Великобритания? Лицето ще трупа ли оборот за реги...

Европейска практика по данъчни дела

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2023 г.

Дело C-682/21, решение от 26 януари 2023 г. страни: „HSC Baltic“ UAB, „Mitnija“ UAB, „Montuotojas“ UAB срещу Vilniaus miesto savivaldybės administracija, при участието на и„Active Construction Management“ UAB, в несъстоятелност, и „Vilniaus vystymo kompanija“ UAB Предмет на ...

Краен срок за подаване на декларация за промяна на авансовите вноски по реда на ЗКПО за 2023 година

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2023 г.

След първоначалното деклариране ДЗЛ в периода от 16 април до 15 ноември 2023 г. могат да извършват последваща промяна в увеличение или намаление на авансовите вноски по реда на чл. 88 от ЗКПО. Промяната в увеличение или намаление на авансовите вноски се извършва от ДЗЛ с цел ...

Изплатено от предприятие възнаграждение по граждански договор във връзка с влязло в сила съдебно решение - третиране по ЗДДФЛ

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2023 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата ...

Данъчно третиране на доставките на услуги, свързани с недвижими имоти

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

Фирма, регистрирана по ДДС в България, използва услугите на електронна платформа, базирана в Обединеното кралство, на която се предлага възможност да се запазват паркоместа на паркинг в България. Операторът на платформата работи от името на фирмата и за нейна сметка, като в края ...

Наличие или отсъствие на задължение за подаване на стандартизиран одиторски файл от данъчно задължено по ЗДДС лице, което извършва търговия чрез онлайн продажби

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

При продажби от онлайн магазин издаваме фактура за всяка от продажбите, която отразяваме в Дневник продажби - по ЗДДС. Плащането получаваме с наложен платеж - през куриерска фирма, или чрез Stripe - при плащане с дебитна или кредитна карта. Трябва ли да подаваме ежемесечно станда...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

Дело C‑641/21, решение от 27 октомври 2022 г. страни: Climate Corporation Emissions Trading GmbH срещу Finanzamt Österreich Предмет на спора е мястото на доставка при измама във верига от доставки. Между 1 и 20 април 2010 г. Climate Corporation, със седалище в Баден (А...

Деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията от някои физически лица по реда на чл. 123, ал. 10 от ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2023 г.

С приетата нова ал. 10 на чл. 123 от ЗДДС (ДВ, бр. 66/01.08.2023 г.) се създава изискване за предприятията по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), регистрирани по ЗДДС да декларират за текущото тримесечие данни от счетоводна отчетност за наличните парични средства в касите ...

Облагане, документиране и регистриране за доставка на недвижим имот

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2023 г.

Фирма А е собственик на фитнес зала и желае да я продаде на Фирма Б. Помещението е купувано преди повече от 5 години и има акт 16, като тогава е било купено от физическо лице и съответно тогава е било заприходено това помещение на база нотариален акт.  Сега същото помещение Фирма...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2023 г.

Дело C‑330/21, решение от 22 септември 2022 г. страни: The Escape Center BVBA срещу Belgische Staat Предмет на спора е намалена ставка по ДДС при предоставяне на инструкторска помощ във фитнес зала. The Escape Center - дружество със стопанска цел, данъчно задължено по ДДС ...

Третиране по ЗДДС на продажбата на стоки от българско ДЗЛ, регистрирано по ЗДДС от склад в трета страна до трета страна или територия

в. Седмичен законник, бр. 40, 6 - 12 ноември 2023 г.

За целите на данъчното третиране на доставката на стоки към физически и/или юридически лица от склад, разположен в трета страна (извън ЕС) от българско данъчно задължено лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, следва да се определи мястото на изпъл...

Регистрация по ДДС при работа за фирма в чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българин има регистрация като самоосигуряващо се лице със свободна професия. Предстои да работи от България за дружество в САЩ, което няма представителство в България. Работата представлява визуални ефек...

№ М-24-36-91 от 19.06.2023 г. ОТНОСНО: данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на договор за прехвърляне на идеални части от поземлен имот срещу задължение за строителство с придадено парично изражение на доставките

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор във формата на нотариален акт, съгласно който: В раздел I - Придобива собствен...

№ 24-39-167 от 18.07.2023 г. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при преобразуване чрез вливане на търговско дружество по реда на глава шестнадесета, раздел V от Търговския закон (ТЗ)

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ............................ е заведено Ваше запитване (молба за становище), препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……………., в което е изложена следната факти...

№ М-94-К-333 от 28.07.2023 г. ОТНОСНО: прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при наемане в България на гражданин на Латвия и гражданка на Фиджи

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-94-К-333/10.07.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: Български клон на чуждестранно юридическо лице наема работник, гражданин на Латвия ...

№ М-26-Б-418 от 04.08.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на гражданин на Молдова и граждани на Египет и Шри Ланка

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

Във Ваше писмо с вх. №….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество наема на срочен трудов договор лице, гражданин на Молдова, с разрешение за сезонна заетост в рамките на 90 дни от ...

№ 3-1054 от 18.08.2023 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки по договор за лизинг, за които е приложена глава седемнадесета „Специален ред на облагане на маржа на цената“

в. Главен счетоводител, бр. 20, 16 - 31 октомври 2023 г.

Според изложеното в писменото запитване, „А“ ЕАД придобива МПС от ЮЛ и ФЛ и впоследствие ги продава на трети лица. При осъществяване на дейността на дружеството са възникнали следните практически казуси: Казус № 1: Налице е договор между лизингодател (регистрирано по ЗДДС лице) и...

Тълкуване на “използване в дейността на лицето” във връзка с формиране на облагаем оборот по ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 39, 30 октомври - 5 ноември 2023 г.

Фирма закупува от физически лица недвижим имот през 2019 г. за сумата от 30 000 евро, който се заприходява в сметка 203. Имотът се използва като офис на дружеството. През 2021 г. имотът е продаден отново на физически лица за същата сума. За периода 2019 - 2021 г. дружеството няма...

№ М-24-39-87 от 26.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № М-24-39-87/09.05.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: ……………..“ КЧТ, „С…“ ЕООД и „К..“ ЕООД (компаниите), представлявани от едно и също лиц...

№ М-24-36-90 от 25.05.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на подобрение на недвижим имот, извършено от концесионер, при прекратяване на договора за концесия и връщане на актива с подобренията

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-90/28.11.2022 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: На 25.01.2005 г. едноличен търговец сключва договор с община за предоставяне на концесия върху обект, пре...

№ М-24-36-23 от 18.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на приготвена храна

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ... е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …, в което е изложена следната фактическа обстановка: … (дружеството) извършва изцяло дейност по класификацият...

№ 3-709 от 26.05.2023 г. ОТНОСНО: Начисляване на данък при продажба на недвижим имот и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Според изложеното в запитването Община В. извършва разпоредителна сделка с апартамент в сграда, която не е нова по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС заедно с 1.10% идеални части от поземлен имот, представляващ УПИ по ПУП-ПР на гр. В. Целият поземлен имот е 1000 кв. м. Частта от ...

Давностен срок за проверки от НАП

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Колко години назад могат НАП да ни проверяват и ревизират? Отговор: Цел на проверките и ревизиите, осъществявани от данъчните администрации, е да се установи законосъобразното изпълнение на данъчните и осигурителните задължения на съответните данъчно задължени лица. Реви...

Закупуване и продажба на безналично инвестиционно злато

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: В банковия сектор се предлага сравнително нов продукт т.н. „Златна сметка“. Златната сметка се открива и води в безналично злато - в XAU. Минималната сума на всяка трансакция е 0.01 XAU (~ 30 лева в зависимост от курса за деня). БНБ ежедневно обявява курс на XAU към лева,...

Прилагане на СИДДО с Германия относно възнаграждения за консултантски услуги

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел във връзка с реализирането на проект, използва консултантските услуги на български гражданин, който живее и пребивава от години в Германия и се осигурява в Германия. Договорът включва клауза за заплащане на пътните разходи от възложителя. Подле...

Подаване на коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Физическо лице, което е приравнено на едноличен търговец и формира облагаемия си доход по реда на ЗКПО, е декларирало данъчна печалба (и облагаем доход) в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Декларацията е подадена и дължимият данъ...

Покупка, ползване и продажба на компютърна техника от българска фирма

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС по общия ред, извършва дейност свързана с предоставяне на интернет услуги и разработка на софтуер. Не извършва търговска и посредническа дейност. 1. През 2022 г. закупува компютри в Малта, които не се транспортират до България, а ...

Участието на субсидиите и финансиранията при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Дейността на фирмата ни е пътнически градски транспорт. Приходите от продажби се формират от продажба на билети, продажба на карти, компенсации от общината - облагаеми с 20% ДДС и субсидия - освободена сделка на основание пар.1 т. 15 от ДР на ЗДДС. Трябва ли да правя коре...

Алтернативен режим за регистриранe и отчитане на доставките при плащания с кредитни или дебитни карти

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Фирмата ни притежава електронен магазин. За продажбите, извършвани чрез електронния магазин, се приемат неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта. През месеца има поръчки на стоки, които са доставени и платени, но има поръчки, които са отказани или вър...

Определяне на маржа за обща туристическа услуга

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: При определяне на маржа за обща туристическа услуга освен разходите за хотел, транспорт, входни такси за музеи, има изплатени граждански договори на учители, ангажирани с пътуването. В тази връзка възнаграждението по ГД следва ли да участва при изчисляването? Отговор: Оп...

Задължения и ред за регистриране на продажбите, извършвани от лицата в търговски обекти

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Юридическо лице е производител на селскостопанска продукция и има обект за търговия на дребно на разнообразни хранителни стоки. Собствената селскостопанска продукция не се продава на регистрирани търговци. В търговския обект е регистрирано фискално устройство на името на ...

Приложение на специалния ред за облагане доставките на стоки втора употреба, регламентиран в Глава седемнадесета от ЗДДС, известен като „марж на цената“

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Дружеството ни е дилър на автомобили втора употреба. През месец юли купува автомобил от нерегистрирано по ЗДДС дружество. Това дружество му издава фактура по чл. 113 ал. 9 от ЗДДС. Фактурата е опростена. 1. При последваща продажба на този автомобил от нас, имаме ли право ...

Ред за облагане с ДДС на доставките, които възникват при сделките за покупко-продажба на стоки

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Извършен е внос на мотоциклети и леки автомобили втора употреба от Канада. Стоката е освободена в Холандия чрез посредник Митническа агенция и в последствие е транспортирана към България. Към момента има митническа декларация, съответно начислено мито . Какви документи тр...

Данъчни аспекти при покупка на яхта с цел отдаване под наем

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Българско дружество (ООД), регистрирано по ЗДДС, ще закупи от дружество регистрирано по ЗДДС в Италия яхта с цел отдаване под наем. В момента яхтата се намира в Италия. Яхтата ще се регистрира в България, но ще стои на пристанище в гр. Атина, като изцяло ще се ползва само...

Прекратяване на дружеството при смърт на едноличния собственик на капитала

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Ние сме счетоводна къща. На 27.07.2023 г. почина наш клиент, собственик на ЕООД. Имаме от него упълномощаване с КЕП да подаваме документи в НАП от името на ЕООД и от негово име като физическо лице. Дружеството е регистрирано по ЗДДС, няма назначени лица на трудов договор,...

Корекция на ползван ДК при бракуване на стоки и други активи

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

Въпрос: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Как и кога следва да се извършва корекция на ползван ДК при бракуване на стоки и други активи? Четейки ЗДДС от чл. 79 до чл. 80, се обърквам за кои активи трябва да връща ползван ДК, като най-вече ме смущава определението за дълготрайни акт...

Ползване за 2023 г. на данъчно облекчение за намалена работоспособност по ЗДДФЛ

сп. Български законник, бр. 11 от 2023 г.

На основание нормата на чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7...

Европейска практика по данъчни дела

в. Седмичен законник, бр. 38, 23 - 29 октомври 2023 г.

Дело C‑397/21, решение от 13 октомври 2022 г. страни: HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. Срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága Предмет на спора е може ли да се иска обратно от данъч...

Облагане на доходите на физическо лице, получени от платени абонаменти за съдържание в лични инстаграм и фейсбук акаунти

в. Седмичен законник, бр. 38, 23 - 29 октомври 2023 г.

По какъв начин се облагат доходите на физическо лице от абонаменти на съдържание в лични инстаграм и фейсбук акаунти, осигуряващи достъп до съдържание достъпно само с платен абонамент. Лицето е български гражданин, пребиваващ в страната, абонатите ще бъдат от България, ЕС и трети...

№ 3-1067 от 28.08.2023 г. ОТНОСНО: съставяне на отчет за извършените продажби по чл. 119 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставки, за които се прилага специален режим в Съюза, данните от който се отразяват в справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от закона

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

Според изложеното в писменото запитване, „А“ ЕООД е регистрирано лице за прилагането на режим в Съюза. За доставките, за които прилага този режим, за данъчен период м. 07.2023 г. дружеството е съставило отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС. Посочва се, че същият следв...

№ 96-00-166 от 24.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-166/24.07.2023 г., относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството, което представлявате, не е регистрирано по ЗДДС лице. Дейността, която има...

№ 94-00-234#3 от 04.08.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-234#3/04.08.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: По повод направено запитване и изразено становище от ДОДОП ……. с писмо изх. № 94-00-234#2/10.01.2023 г. искате потвърждени...

№ 96-00-156 от 07.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. са постъпили Ваши запитвания с вх. № 96-00-156/07.07.2023 г. и № 96-00-156#1/10.07.2023 г., което е препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис ……, относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическ...

№ 96-00-164 от 20.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-164 от 20.07.2023 г., относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Казус 1: „М“ ООД има сключен договор за доставка на плат от китайска фирма. Получена ...

№ 08-00-5 от 20.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2023 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 08-00-5/20.07.2023 г., допълнено с писмо с вх. № 08-00-5#1/31.07.2023 г. относно прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Общинско предприятие „П...

Признаване на разходи за пътуване и престой

в. Седмичен законник, бр. 37, 16 - 22 октомври 2023 г.

Нормативно признати ли са според ЗКПО пътните разходи по командировка от България до Гърция, когато са осъществени с такси? Има ли ограничение в сумата на тези разходи? Съгласно чл. 33 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за данъчни цели се признават счетоводнит...

Данъчна ставка по ЗДДС за фитнес услуги

в. Седмичен законник, бр. 37, 16 - 22 октомври 2023 г.

Имаме фирма, на която основната дейност е фитнес зала. Категоризацията на помещението е със статут на кафе-бар. Освен предлаганата услуга за фитнес посещение се предлагат кафе, безалкохолни напитки и изотонични напитки. С каква ДДС ставка трябва да се предлагат напитките - 9% или...

Документиране и отчитане на продажби на собствена продукция, извършвани онлайн чрез собствен сайт за клиенти от САЩ и ЕС, плащанията за които се извършват чрез PayPal

в. Седмичен законник, бр. 37, 16 - 22 октомври 2023 г.

Как се осчетоводяват продажби на готова продукция - стоки в САЩ и ЕС през собствен онлайн магазин - сайт. Плащанията от клиенти се извършват чрез система PayPal и др. подобни. Фирмата произвежда детайли и ги продава в САЩ и ЕС. Има ли възстановяване на ДДС от чужбина на всеки 3 (...

Корекция на ГДД по чл. 92 ЗКПО в хипотезата на пропуснато деклариране на данъка върху разходите

в. Седмичен законник, бр. 37, 16 - 22 октомври 2023 г.

Съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация - ГДД, по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. На основание ал...