Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Облагане доходите на физическо лице - регистриран земеделски производител

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Физическо лице, регистриран земеделски стопанин, е избрал да облага доходите си от стопанската си дейност по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ и като такъв получава помощи под формат...

№ 3-492 от 27.03.2020 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вътреобщностни доставки

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД, на 10.01.2020 г. е издало фактури за извършени вътреобщностни доставки /ВОД/ на стоки към клиенти от Нидерландия с VAT номера NL………В01 и NL………В02. На 27.02.2020 г. клиентите са уведомили дружеството, че счи...

№ 3-525 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В запитването e посочено, че във връзка с произнасянето на административнонаказващия орган по образувана в ТД N административнонаказателна преписка № …../2019 г. се желае разяснение на Наредба № Н-18/2006 г. и по-конкретно по въпроса дали в представ...

№ 3-466 от 23.03.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В запитването на „Х“ ООД не е изложена конкретна фактическа обстановка. Поставя се въпроса при продаване на стоки по интернет, при единствен начин на плащане от страна на клиента „наложен платеж с пощенски паричен превод“ по куриерите „Еконт“ и „Спид...

№ 96-00-70 от 19.03.2020 Относно: Данък при източника при начисляване на лихви по заеми, предоставени от чуждестранно юридическо лице

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2020 г.

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № от 10.03.2020 г. Българско юридическо лице е създадено от две италиански дружества. Тези дружества са предоставяли заеми на българското дружество. Всяка година са начислявани лихви по тях, като ...

Безвъзмездно отдаване на недвижим имот

в. Седмичен законник, бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.

Възможно ли е безвъзмездно отдаване на недвижим имот от физическо лице на собствената му фирма, която е ЕООД? Лицето не желае да получава доход от наем, но иска да ползва имота за дейността на фирмата си. Ако това е възможно, следва ли текущите сметк...

Деклариране на дохода на земеделски производител

в. Седмичен законник, бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.

Регистрирах се като земеделски производител (ЗП) по ЕГН на 11.03.2019 г. Внасям осигуровки върху лв. осигурителен доход. На 01.11.2019 г. съм преустановил дейност. От м. 12 съм на трудов договор в друга фирма. Не съм получавал субсидия. През третото ...

Изплащане на дивидент на чуждестранно юридическо лице - едноличен собственик на капитала

в. Седмичен законник, бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.

Швейцарско дружество е едноличен собственик на капитала на местно юридическо лице, регистрирано през 2017 г. в България. На 27.03.2020 година местното юридическо лице разпределя дивидент в полза на чуждестранното юридическо лице (едноличния собств...

Издаване на документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект

в. Седмичен законник, бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.

Фирма с предмет на дейност търговия на едро иска да продава чрез онлайн платформата на emag.bg. Методите на плащане, които платформата има, са наложен и чрез дебитна или кредитна карта. Крайният клиент поръчва чрез Emag, Еmag праща заявката към фирма...

Доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях са освободени доставки

в. Седмичен законник, бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.

Физическо лице, регистрирано по ДДС на 18.07.2016 г. с основание чл. 96 от ЗДДС поради достигане на облагаем оборот от адвокатска дейност продава три недвижими имота, негова собственост: 1. Имот 1 представлява магазин, въведен в експлоатация преди по...

Авансово деклариране на наем, когато и платецът на дохода, и неговият получател са самоосигуряващи се лица

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

Нотариус, регистриран по ДДС, закупува имот - част от него ползва той, друга част отдава под наем на самоосигурено лице - адвокат за 200 лв. наем месечно без ДДС. На кого е задължението да удължа и внася авансов данък за наема по декларацията по чл. ...

Как спрените срокове се отразяват на давността по ДОПК

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

I. Какво означава спиране на срок? Правното значение на сроковете е период от време, през който е предвидено да се извършат определени действия от органите на НАП или от данъчно задължените лица. Спиране на сроковете означава, че правото или задължен...

Деклариране на доходите на физическо лице

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Български гражданин е регистриран в регистър БУЛСТАТ като лице, практикуващо свободна професия – самоосигуряващо се лице. Предстои да извършва консултантски услуги за данъчн...

№ М-94-Г-98 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които из...

№ М-26-Т-765 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които из...