начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ М-24-36-141 от 05.04.2017 г. Относно: Определяне на приложимата ставка на данъка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за предоставени услуги в категоризиран туристически обект и въпроси, свързани с прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

сп. Български законник, бр. 8, Август 2017 г.

Физическо лице е собственик на наследствен апартамент. Апартаментът не се ползва за лични нужди, няма други наследници и съсобственици. Със заповед на общинската администрация апартаментът е категоризиран като туристически обект, категория “една звез...

№ 24-38-6 от 15.03.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на разходи за използване на фирмен имот от собственик на дружество

сп. Български законник, бр. 8, Август 2017 г.

Фактическа обстановка: Дружеството притежава недвижим имот, представляващ къща с двор. Едноличният собственик на дружеството, който е физическо лице, използва безвъзмездно имота за свои жилищни нужди, а също така не заплаща и консумативните разходи, ...

№ 24-38-23 от 26.05.2017 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на отдаване под наем на земя съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

сп. Български законник, бр. 8, Август 2017 г.

В хода на извършвана проверка е установено, че дружество по договори с физически лица е наело поземлени имоти. Части от наетите имоти дружеството отдава под наем на фирми за извършване на търговска дейност. В сключените договори за отдаване под наем ...

№ 24-39-34 от 17.03.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО по отношение на парични средства, предоставени от чуждестранно юридическо лице на неговия клон в България

сп. Български законник, бр. 8, Август 2017 г.

Фактическа обстановка: „АБ” - клон България” е клон на чуждестранно юридическо лице, регистриран в България и извършващ строителна дейност на територията на страната, както и услуги, свързани с тази строителна дейност. В периода от 2011 г. до 2016 г....

Нормативни хипотези за корекции на ползван данъчен кредит

сп. Български законник, бр. 8, Август 2017 г.

В контекста на новите правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит за стоки и услуги с характер на дълготраен актив в разпоредбите на ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г., са включени норми за коригиране на ползвания кредит при придобиването на ак...

Особености на производството по реда на глава шестнадесета, раздел I от ДОПК

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Проф. д-р Ганета Минкова отговаря на въпроса: Какви са особеностите на производството по реда на глава шестнадесета, раздел I от ДОПК? Производството по прихващане или възстановяване може да бъде образуван...

Задължения за деклариране на физически лица, получили или предоставили заеми

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгения Попова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са задълженията за деклариране на физически лица, получили или предоставили заеми? От 2009 г. насам е налице специфично законово изискване в чл. 50, ал. 1...

Определяне размера на данъчния финансов резултат на кооперациите, кооперативните предприятия и земеделските производители

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя размерът на данъчния финансов резултат на кооперациите, кооперативните предприятия и земеделските производители? На счетоводните практики ...

Формиране на оборот за регистрация по ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 7/2017 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Сумите, които получават за положен личен труд в ООД съдружниците му, формират ли за тях оборот за регистрация по ЗДДС в качеството им на физически...

Облагане с ДДС на услуга по прехвърляне на право за придобиване на собствеността върху автомобил, който е предмет на лизингов договор

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество закупува лек автомобил от лизингополучател, на когото лизингодателят не е прехвърлил собствеността. При закупуването на автом...

№ 94-00-50 от 24.03.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-50/ 14.03.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е собственик на хотел. По ЗДДС продадените настанявания към туроператорски фирми се облагат с 9% ставка на данъка. Във връз...

№ 96-00-88 от 3.04.2017 г. Относно: Надвнесен корпоративен данък.

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 22.03.2017 г. В запитването е посочено, че е налице надвнесен корпоративен данък за 2016 г., посочен на ред 18.2 от годишната данъчна декларация /ГДД/. Във връзка с изложената факт...

№ 3-563 от 17.03.2017 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дължими суми за обезпечения по чл. 60, ал. 1 и отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

Според изложеното в запитването, на територията на община Н има изградена и функционираща регионална система за управление на отпадъците, като общината е един от собствениците й. Същата е сключила договор с оператор за експлоатация и стопанисване на ...

№ 96-00-66 от 16.03.2017 г. Относно: Право на данъчен кредит при придобиване на електромобил

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице се интересува от закупуването на електромобил. В тази връзка сте поставили следните въпроси: 1. При покупка на нов електромобил от България и/ или ЕС има...

№ 94-00-63 от 6.04.2017 г. Относно: Приложение на ЗДДФЛ и Наредба № Н-18/2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2017 г.

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 94-00-63/03.04.2017г. при Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика” – …., е изложена следната фактическа обстановка: Вие извършвате фризьорски услуги по трудов договор. Възнамерявате да осъществява...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017