начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Облагане на доходите на физическите лица, регистрирани земеделски стопани, избрали да се осигуряват като еднолични търговци

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, мога...

Попълване на помощната справка “Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО”

в. Седмичен законник, бр. 11, 20 - 26 март 2017 г.

В брой 37 от 2016 г. на вестник “Седмичен законник” е публикувана статията - Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял или дивидент. В случая е разгледана положителната разлика, която се получава между размера на определения дивидент и...

Разпределяне на дивиденти

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Фирмата е ЕООД. Разпределени са дивиденти за периода от м 07 до м. 09 2016 г. на основата на няколко решения на управителя, като сумите са изплатени в брой по всяко едно от решенията и са в размер на 9900 лева всяко (фирмата е с голяма касова...

Ограничения за плащане в брой

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Фирмата ни започна изкупуване на благородни метали проба 585 от физически лица. Изкупуването може ли да става по касов път и дължи ли се данък от физическите лица. Отговор: Ограниченията за плащане в брой са посочени в Закона за ограничаване...

Подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Едноличен собственик на търговско дружество захранва сметка 501 с лични средства поради недостиг на оборотни средства. Издаден е протокол за решение на общото събрание. Сумата за 2016 г. е 150 000 лв. Трябва ли физическото лице да подаде декл...

Предоставяне на ваучери на персонала на данъчно задължените лица

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Фирма закупува от бензиностанция ваучери за гориво за своите служители. Горивото се ползва от личните автомобили на служителите. Бензиностанцията издава фактура за тези ваучери с начислен ДДС. От какво естество ще е разходът за гориво - социа...

Облагане доходите от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Фирма иска да сключи граждански договор с лице с 95% намалена работоспособност. Сумата по договора е 200 лева. На лицето е отпусната пенсия в размер на 150 лв. Трябва ли фирмата да удържи данък общ доход и да го преведе по съответната сметка ...

Право и лиценз за продажба, употреба, разпространение на пазара на софтуерен продукт

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, във Великобритания разработва софтуер, като предоставя права за дистрибуция на софтуера на фирма, регистрирана по ЗДДС в България. Какви са данъчните задължения по отношение данък при източника и счетоводното трети...

Пазарна лихва

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: В Решение на ВАС, на което не мога да цитирам номера му, прочетох за отменени данъчни задължения по ревизионен акт, начислени от данъчните органи във връзка с чл. 16 от ЗКПО за неотчетени приходи от лихви по пазарни цени. Следва ли във всички...

Подлежащи на принудително изпълнение публични задължения

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Във връзка с прилагането на чл. 167 от ЗКПО, който регламентира условията, които трябва да бъдат спазени, за да се ползва преотстъпен данък от земеделските производители, бих искала да разбера каква е разликата между „подлежащи на принудителн...

Облагане продажбата на зърнени култури

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Предстои ни продажба на царевица „на зелено“ на декар. Няма да я силажираме или жънем. Този вид продукция попада ли в списъка на Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“, част втора, т.е. тя попада ли под механизма за обратно начисляване на...

Доставка на услуга в полза на община

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е подписало пилотен проект с община в Австрия за доставката на електрически автобуси. Те ще останат собственост на българското дружество. Автобусите се внасят от Китай, като не влизат в България, а с...

Облагане на доходи от свободна професия

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Физическо лице пише статии за великобританско издателство и те му заплащат за това. До момента този доход е третиран като авторско право. През м. 09.2016 г. лицето се регистрира като свободна професия журналист. Как трябва да се третира този ...

Облагане на доставка на наемни услуги

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Нотариус, упражняваш свободна професия, се регистрира по ЗДДС по чл. 96 – задължителна регистрация при облагаем оборот над 50 000,00 лв. Оборотът от 58 000,00 лв. за последните 12 месеца е реализиран само от нотариална дейност. Регистрацията...

Доброволна регистрация по ДДС на чуждестранно юридическо лице

сп. Български законник, бр. 3, Март 2017 г.

Въпрос: Какви са условията за доброволна регистрация по ДДС на чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Швейцария? Регистрацията ще се извърши чрез акредитиран представител - българско юридическо лице. Българското дружество следва да представи ва...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017