начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Квалифициране на субсидиите като доход от стопанска дейност и като доход от друг източник

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за спецификите при облагането и декларирането на субсидиите от земеделски стопани. Квалифициране на субсидиите като доход от стопанска дейност Дохо...

Облагане с ДДС на търговска операция за покупко-продажба на стока

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

Фирма, регистрирана в България по ДДС, има намерение да осъществи следната сделка: Купува стока от Турция, която стока ще бъде доставена в Албания, тъй като купувачът е италианска фирма, която иска доставката в Албания. Стоката няма да минава през Бъ...

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

в. Седмичен законник, бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.

В механизма за функциониране на ДДС изискуемостта на данъка от данъчно задължените лица и тяхното право на данъчен кредит за съответните доставки са пряко свързани. По общо правило регистрираните по ЗДДС лица имат право на данъчен кредит (ДК): - кога...

Продажба на вещ, притежавана от ЕТ

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Възможно ли е физическото лице да предостави под наем или да продаде вещта, която притежава на предприятието си като едноличен търговец? В та...

Облагане по ЗДДС на доставката на услуга по предоставяне на автомобили и мотоциклети под наем

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В информационна система "Сиела" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество отдава под наем автомобили и мотоциклети на физически и юридически лица в трета страна, като е наело офис и паркинг в тази страна Автомобилите и мотоциклет...

Регистриране и отчитане на фактури в дневника за продажби по ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводител" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Българско дружество купува стока от Украйна и без да достига стоката до територията на България директно я внася в Румъния и я продава на регистрирани по р...

Право на приспадане на данъчен кредит

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Юридическото лице "Х" е с нестопанска цел и е регистрирано по ЗДДС. В началото на месец март 2018 г. "Х" получава одобрение на 3 проектни предложения по оперативна програма ...

№ 3-1522 от 13.08.2018 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД осъществява авиохимически работи в селското стопанство. В тази връзка за дейността си внася резервни части за ремонт на хеликоптери от САЩ. През 2017 г. е осъществен внос на части по 3 бр. ЕАД. Стоките са по...

№ 53-04-302 от 30.05.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-302/09.05.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната ...

№ 20-21-91 от 20.08.2018 г. Относно: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-91/ 13.08.2018г., относно задълженията по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по материалния закон. Съгласно изложената фа...

№ 94-00-83 от 06.08.2018 г. Относно: Поемане на предприятието на починало лице и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-83/ 23.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Поради смърт на физическото лице /на 27.05.2018г./, притежаващо ЕТ „…….. “, също...

№ 96-00-162 от 16.07.2018 г. Относно: Доставка на стоки и услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-162/ 02.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с основна икономическа дейност ремонт на медицинска апаратура /гъвкави ендо...

№ 3-1296 от 04.07.2018 г. Относно: отстраняване на несъответствия в данните, подадени към НАП чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП) във връзка с доставка на течно гориво

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

Според изложеното в запитването, на 19.06.2018 г. във ведомствен обект „N“ с адрес гр. Т, оборудван с ЕСПФ е доставено дизелово гориво Б6, код по КН 27102011, с обем при 15° С - 3366 литра. Доставчик на горивото е фирма „М“. За посочената доставка им...

№ 96-00-185 от 13.08.2018 г. Относно: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2018 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-185/30.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предстои сключването на договор за извършване на услуга за „Провеждане на изследване...

Данъчното третиране на възнаграждението, получено от физическото лице по граждански договор

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2018 г.

Въпрос: Българско физическо лице (ФЛ) е едновременно: 1. Регистрирано като свободна професия (упражнява творческа дейност в областта на културата) и е регистрирано по ЗДДС; за получените доходи издава фактури с начислен ДДС. Самоосигуряващо се лице е...