начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Кога задължените по ЗКПО лица следва или не следва да подават годишен отчет за дейността и ГДД за 2017 г.

в. Седмичен законник, бр. 7, 19 - 25 февруари 2018 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда специфични практически ситуации, при които задължените по ЗКПО лица следва или не следва да подават годишен отчет за дейността и ГДД за 2017 г. От гледна т...

Облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път, между различни държави членки

в. Седмичен законник, бр. 7, 19 - 25 февруари 2018 г.

От 1 януари 2015 г. влезе в сила съществена промяна на правилата за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки. Считано...

Парични и предметни награди, представляващи облагаем доход

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои награди представляват облагаем доход? Паричните и предметните награди и печалби, които не попадат сред изключенията по чл. 13, ал. 1 и чл. ...

Облагане на разходите за превозни средства

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се документират и облагат разходите за превозни средства? Законът за корпоративното подоходно облагане не съдържа специални правила по отношение...

Данъчно третиране на фирмени стоки, ползвани и за лични нужди, и за дейности извън икономическата дейност на ДЗЛ

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС при безвъзмездното ползване на фирмени активи за лично потребление възникват възмездни ...

Нови моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са новите моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС? Налице са няколко такива изменения и допълнения в закона. На...

№ 23-29-57 от 25.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-29-57/…..2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запи...

№ 20-00-306 от 16.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило препратеното ни от ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-306 от 21.07.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ...

№ 20-00-242 от 09.08.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, препратено ни от дирекция ДОМ при ЦУ на НАП, прието с вх. № 20-00-242/07.06.2017 г., във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Факт...

№ 3-2169 от 12.10.2017 г. Относно: данъчно третиране на доход от наем, получен от чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

Според изложеното в запитването и предоставената допълнителна информация лицето ………………… с ЕГН ………. е български гражданин, което обаче по смисъла на ЗДДФЛ е чуждестранно физическо лице - живее повече от 183 дни в чужбина и центърът на жизнените му инт...

№ М-24-36-29 от 31.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит на бенефициент по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

В писмо от ЕТ „……….“ (едноличен търговец), ЕИК ……….., препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….г., е изложена следната фактическа обстановка: Едноличен търговец е получил безвъзмездна...

№ М-92-00-1337 от 17.08.2017 г. Относно: данъчно и осигурително третиране на доходи от трудови правоотношения на чуждестранно физическо лице

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. №М-92-00-1337 от 18.07.2017 г., Ви уведомявам следното: Според описаното от Вас, запитването Ви е във връзка с чужденец, гражданин на държава - членка на Европейския съюз (ЕС), който ще бъде нает...

№ 26-А-84 от 18.08.2017 г. Относно: Обратно проявление на формирана данъчна временна разлика от провизии/обезценка на вземания по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №26-Д-84/28.07.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Б……….“ АД е производител на фармацевтични препарати. През периода до 1999 г. за дружеството възникват вземания в размер на 2 495 887,60 лв...

№ М-24-36-41 от 08.08.2017 г. Относно: Срок за внасяне на дължим данък по подадена декларация на основание чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-41 от 20.07.2017 г., Ви уведомявам следното: В запитването са поставени следните въпроси във връзка с обработката на годишните данъчни декларации по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ: 1. Какъв е срок...

№ 24-37-16 от 18.08.2017 г. Относно: Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 92, ал. 5 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-37-16 от 18.05.2017 г., за възможността за ползване на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ и чл. 92, ал. 5 от ЗКПО в случаите на подаване на коригиращи декларации, Ви уведомявам следното: 1. На о...