начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Приспадане на данъчен кредит за закупени стоки

в. Седмичен законник, бр. 23, 10 - 16 юни 2019 г.

Нотариус, действащ в град А, предстои да встъпи в длъжност в град Б. За целта закупува жилищен имот, който ще бъде впоследствие преустроен и използван за нотариална кантора в град Б. Нотариусът е регистриран по ДДС. Имотът се закупува от юридическо л...

“Технически услуги” по смисъла и за целите на ЗКПО

в. Седмичен законник, бр. 23, 10 - 16 юни 2019 г.

Съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО доходите от възнаграждения за предоставени технически услуги са сред тези, приемани като подлежащи на облагане доходи от източник в страната. Предвид многообразието от услуги, които според общоприетия смисъл на по...

Издаване на фактури при разносна търговия

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Въпрос: Фирмата произвежда продукция, която продава в собствен магазин и доставя на клиенти при предварително заявени количества и вид артикул. Доставките се извършват със собствени превозни средства и от лица, назначени на трудов договор във фирмата...

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейност

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Въпрос: През 2018 г. фирмата ми е ЕООД и не извършвала дейност през 2018 г. Имаме начислени амортизации за стопански инвентар в размер на 808,00 лв. В този случай каква декларация ще трябва да подадем по чл. 92 от ЗКПО или декларация без дейност към...

Разходи за лихви

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Въпрос: Съпруг предоставя паричен заем на дружеството на съпругата си (ЕООД). Според пар. 1, т. 3 от ДР на ДОПК те са свързани лица. В същото време той е назначен на ТД в съответното дружество. За предоставеният паричен заем има сключен договор, съот...

Aкредитиран представител

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Въпрос: Българско ЕООД е акредитиран представител по ЗДДС на швейцарско дружество. В ГФО трябва ли да включим фактурите за комисионата относно акредитираното представителство или всички фактури, минали по дневниците по ЗДДС реално получените от друже...

ДДС за продажби на стоки или услуги, свързани с използването на ваучери

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

Една от съществените промени в ЗДДС, в сила от 1 януари на настоящата година, произтича от въвеждането в закона на Директива (ЕС) 2016/1065 за изменение на Директива 2006/112/ ЕО относно данъчното третиране на доставките, свързани с използването на в...

Промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

сп. Български законник, бр. 6, Юни 2019 г.

В “Държавен вестник“, бр. 3 от 8 януари 2019 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). ПИДППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък вър...

Данъчно третиране на доходите, придобити при конкурси, състезания и игри

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Българско дружество на случаен принцип (томбола по радиото) избира двама човека, на които да направи безплатно обучение. Това е един вид награда за спечелилите лица на случаен принцип. Дружеството издава фактури към тези лица, в които се начислява ст...

Признаване за данъчни цели на разходите за обучение

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Българско дружество, регистрирано по ДДС, избира трима новозавършващи студенти, които записва на допълнителен курс за своя сметка. В зависимост от резултатите от завършения курс дружеството може да назначи един, двама или никой от тях на трудов догов...

Право на данъчен кредит за стоки, закупени в период на временна дерегистрация

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

По правило право на данъчен кредит имат само регистрираните за целите на облагането с ДДС лица. В случаите на чл. 68, ал. 1, т. 1-4 от ЗДДС и при наличието на изискванията на чл. 69 те имат право да приспаднат от задълженията си по закона сумите за д...

Облагане на търговец

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин предоставя апартамента си като място за настаняване на туристи. Общината X е категоризирала имота като апартамент за гости с две звезди. За упражняване на тази дей...

№ 96-00-286 от 04.12.2018 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ при начисляване на лихви по заем на чуждестранно физическо лице.

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

В Дирекция ОДОП … е постъпило Ваше запитване вх. № 96-00-286/29.11.2018 г., с което искате разяснение на нормите на ЗДДФЛ при начисляване на лихви на чуждестранно физическо лице, както и при изплащане на възнаграждение за наем на имот находящ се във ...

№ 26-Д-258 от 17.10.2018 г. Относно: прилагане на чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №26-Д-258 ….., в което е изложено следното: Съгласно чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на зад...

№ 26-Л-63#1/18 от 20.02.2019 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на подаръчни карти, изда­дени от банка и разпространявани от дружество, и карти, предоста­вяни от дружеството на клиенти по повод игри, рекламни кампании или обезщетения и карти на служителите му.

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

Фактическа обстановка: Дружество осъществява дейност по търговия на стоки посредством верига супермаркети на територията на страната. В процеса на дейността си то разпространява и предоставя различни видове карти за покупки, като впоследствие извършв...