начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Годишни задължения на платците - предприятия и самоосигуряващи се лица, за изплатени доходи на физически лица по нетрудови правоотношения

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са годишни задължения на платците - предприятия и самоосигуряващи се лица, за изплатени доходи на физически лица по нетрудови правоотношения? Във ...

Данъчно третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което вече е възникнала данъчна временна разлика в предходни периоди

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което вече е възникнала данъчна временна разлика в предходни периоди ?...

Особености при приспаднат частичен данъчен кредит за недвижим имот, който впоследствие се използва само за облагаеми доставки

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при приспаднат частичен данъчен кредит за недвижим имот, който впоследствие се използва само за облагаеми доставки? Съгласно ...

Ежегодни корекции на данъчния кредит за стоки - дълготрайни активи

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво представляват ежегодните корекции на стоки - дълготрайни активи, в т.ч. недвижими имоти? Режимът за ежегодни корекции на данъчния кредит ...

Договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) е освободена доставка по смисъла на ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Влияе ли уговарянето на лихва върху заемните средства на определянето на данъчните задължения на дружеството? Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС договарянето, ...

№ 3-495 от 08.03.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение при сключен договор за застраховка „Живот” за 2016 г.

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

Според изложеното в запитването ДЗЛ е подало годишна данъчна декларация /ГДД/ за ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 19 от ЗДДФЛ за внесени през 2016 г. премии по застраховки „Живот“, както по основното, така и по допълнително покритие. Въ...

№ М-24-36-72 от 22.02.2017 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на зъбни протези и на услуги по изготвяне на планове за лечение на пациенти

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-72/07.11.2016 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано като лечебно заведение – медико-дентален център по Закона за лечебните заведения, с предмет на дейност: “извън...

№ 94-00-194 от 09.02.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № от 09.02.2017 г., относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Новорегистрирана фирма в България „А“ ООД започва търговска дейност като ку...

№ 96-00-58 от 20.02.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на стоки, пристигащи от територията на трета страна

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество получава фактура № …./ 10.11.2016г. от Р…., ЕЕ ….. – Естония за закупени стоки – различни видове масла, с които „Т “ ООД търгува. Посочвате, че естонското друж...

№ 3-775 от 10.04.2017 г. Относно: Освобождаване от такса за битови отпадъци на съсобственик по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

В запитването e посочено, че след смъртта на съпруга, лицето и дъщеря й са наследили неговата ½ ид. част от недвижим жилищен имот. Имотът се обитава само от лицето, а дъщеря й живее от 1984г. в София. Във връзка с горното се поставя въпроса сле...

№ 3-628 от 24.03.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за приложението на ЗДДС (ППЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

Според изложеното в запитването, дружеството извършва вътреобщностни доставки на стоки. Един от основните контрагенти на дружеството е AG. През 2016г. продажбите към същия възлизат на ……… хил.лв., което е 47 % от общите продажби. Плащането се извърш...

№ М-94-И-740 от 13.01.2017 г. Относно: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2017 г.

По повод Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление на НАП и заведено с вх. № М-94-И-740/14.12.2016 г., Ви уведомявам за следното: Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с ...

Разпределяне на дивидент

в. Седмичен законник, бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.

Желая да усвоявам средства под формата на дивиденти. Какви са правилата, сроковете и нужните декларации за това? Вземането на решение за разпределяне на дивидент е от компетенциите на общото събрание (на съдружниците или акционерите) на търговското ...

Облагане на доход на чуждестранно лице, гражданин на Украйна

в. Седмичен законник, бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.

Българско търговско дружество сключва граждански договор за извършване на услуга с физическо лице, гражданин на Украйна. Същият е регистриран в гр. Харков като самоосигуряващо се лице. Как следва да се обложи и декларира изплатеният доход от страна н...

Корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура

в. Седмичен законник, бр. 23, 12 - 18 юни 2017 г.

Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС погрешно издадените фактури следва да се анулират и на тяхно място да се издадат нови с данни, отговарящи на данните на съответната доставка, на коректния ред за нейното облагане и размера на данъчната й основа. На осн...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017