начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ М-26-В-121 от 22.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) са постъпили Ваши запитвания, заведени с вх.№М-26-В-121/27.02.2020 г. и вх.№М-26-В-121/08.04.2020 г., в които е отправено искане за изразяване на становище относно прилагането на Наред...

№ М-24-38-44 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмо, препратено от Дирекция ОДОП Пловдив, заведено с вх. №М-24-38-44/12.02.2020 г. В писмото е изложена следната фактическа обстановка: ГКП „………“ добива дървен м...

№ М-94-Л-29 от 21.04.2020 г. Относно: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-94-Л-29/17.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Въпрос: В случай на физически магазин, който няма да ...

№ М-26-С-59 от 21.04.2020 г. Относно: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

Предоставям Ви отговор на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-С-59/21.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. В писмото си сте цитирали частично разпоредби от Нар...

№ 24-39-176 от 22.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на недвижим имот или обособени самостоятелни части от него

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № .............................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Основна дейност на дружеството е пок...

№ М-94-М-208 от 09.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

Предоставям Ви отговори на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-94-М-208/01.03.2019 г., във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Въпрос №1: Разработена е ERP система за дружест...

№ М-26-Т-56 от 28.04.2020 г. Относно: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-Т-56/22.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Имам 8 търг...

№ М-26-И-83 oт 24.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-И-83/ 08.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Представена е следната фактическа обстановка: Дистри...

№ М-26-А-94 от 02.04.2020 г. Относно: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-А-94/13.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.. Представена е следната фактическа обстановка: Фирмат...

№ 08-П-13 от 27.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на поземлен имот - горска територия, при която цената на земята и насажденията са определени отделно

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ....................2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: ОБЩИНА ................ (Общината) е в процес на подготовка за разпореждане (...

№ ЕП-08-Д-10 от 24.04.2020 г. Относно: Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №ЕП-08-Д-10/14.04.2020 г., сте изложили следната фактическа обстановка: В Община ............. е постъпило искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на ...

Облагане по Закона за данък върху добавената стойност на преводачески услуги

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Българско дружество ООД, извършващо преводачески услуги, нерегистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, иска да разшири дейността си и да извършва услуги и за САЩ. Необходима ли е регистрация по Закона за данък върху добавената стойност...

Продажби чрез електронен магазин

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Фирма, регистрирана по ЗДДС. Има регистриран електронен магазин - има количка. Плащането ще се извършва с дебитни, кредитни карти или с наложен платеж. Електронният магазин е регистриран и на касовия апарат. Няма договор СУПТО. Има сключен договор с...

Обмитяване на стока, внос от трета страна

в. Седмичен законник, бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще направи внос от трета страна на лодка, която ще се обмити в Гърция, тъй като лодката се намира там и ще остане там. Къде ще се начисли ДДС и съответно плати или ще се позовем ли на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС? Пре...

Прихващане и възстановяване на надвнесен данък на ЕТ

в. Седмичен законник, бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.

Когато с ГДД за 2019 г. на ЕТ е деклариран надвнесен данък и не е посочена сметка за възстановяването му, същият приспада ли се от следващи вноски за авансов и годишен данък? В сила от 01.01.2013 г., беше отменена възможността надвнесеният за данъчн...