Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Данъчно третиране при продажба на автомобил

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

Дружество, регистрирано по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС с основна дейност комисиона по посреднически договор със застрахователно дружество и посредническа дейност с небанкови потребителски кредити, закупува: - автомобил, осчетоводен като актив на фирмата от данъчно незадължено ...

Вътреобщностно придобиване и тристранна операция

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

През февруари 2024 г. Българска фирма А, регистрирана по ДДС и по закона за управление на отпадъците в България, сключва договор с  фирма от Чехия - Б, регистрирана по ДДС в Чехия  за покупка на метални отпадъци при условие на доставка EXW. В деня на сключване на договора фирма Б...

Преминаването към патентно облагане

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

Една от промените в ЗКПО, осъществени със Закона за изменение и допълнение на закона, предвижда въвеждането на патентен данък за юридическите лица, извършващи дейности по т. 2 от приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ- т. е. промяната засяга юридическите лица, осъществ...

Брак на ДМА, който ДМА вече е бил използван в дейността на предприятието

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

Дружество Б притежава сграда, която е закупило през 2005 година, правило й е подобрения през годините, с които се е увеличила стойността, последното подобрение е от 2021 година, ползван е данъчен кредит при придобиването и при подобренията на сградата. Очаква се след две години д...

Третиране по ЗДДФЛ на авторски и лицензионни възнаграждения, изплащани от български предприятия в полза на местни физически лица

в. Седмичен законник, бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 до т. 10 от Закона за авторското право и сродните му права - ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е ...

Задълженията по ЗДДС и ЗДДФЛ на регистрирана по ЗДДС българска фирма във връзка с наемането на офис в Австрия от нерегистрирано за данъчни цели физическо лице

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

Във връзка разширяването дейността на дружеството желаем да наемем офис в Австрия от местно физическо лице, което не е регистрирано по ДДС в Австрия и няма ЛНЧ или БУЛСТАТ номер, издаден в България. Ние сме юридическо лице, регистрирано по ДДС за целите в страната, и нямаме ДДС ...

Вътреобщностната търговия и износ, извършвани от нерегистрирано за целите на ЗДДС данъчно задължено лице

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

Може ли фирма, която не е регистрирана по ДДС, да продава стоки в държава, членка на Европейския съюз, и трети страни? Също така да купува стоки от държави, членки на Европейския съюз? В случая нерегистрирано за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице - фирма с дейност...

Данъчно третиране на дарение

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

Местно физическо лице притежава дялове в дружество А, апортира тези дялове в дружество Б, където същото физическо лице е едноличен собственик на капитала. Апортът е по пазарна оценка. Дружествата са български. След 6 месеца дарява дружествените си дялове от фирма Б по пазарна оце...

Задължителните реквизити на фактура за фирмено мероприятие

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

Фирмата ни е с предмет на дейност хотелиерство и ресторантьорство и за наш клиент организираме фирмено мероприятие (еднодневно обучение на персонала), което включва: - Наем на конферентна зала на стойност 400 лв., облагаем с 20% ДДС. - Кафе-паузи и обяд на стойност 1000 лв., обла...

Документиране и регистриране на доставки, извършени при пропуснат срок за регистрация

в. Седмичен законник, бр. 14, 8 - 14 април 2024 г.

С оглед на основните принципи за пропорционалност и неутралност на ДДС, заложени в разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДС, обн., ДВ, бр. 106, от 22.12.2023 г.) в чл. 102 бяха извършени радикални промени относно реда за данъчно ...

Облагане с ДДС покупка на кола втора употреба от чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българско дружество купува автомобил втора употреба от италианска фирма – дилър на коли втора употреба. Във фактурата от италианското дружество няма начислен ДДС и е посочено, че се прилага режим на обла...

№ 53-00-230 от 15.12.2023 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № ………….. г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодек...

№ М-24-37-19 от 19.01.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на изграждането на фотоволтаични електрически централи (ФвЕЦ) върху имот, собственост на трето лице, като лицето, страна по договор за присъединяване на обект на производител на ел. енергия, не притежава право на строеж върху имота

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите е заведено писмено запитване от органи по, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“. Изложена е следната фактическа обстановка: 1. В хода на извършване на ревизионно производство ...

№ М-24-39-194 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на глава десета от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на придобити търговски марки

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-194/01.11.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „В….“ ЕАД е с предмет на дейност производство и бутилиране на вино и високо-алкохолни напитки. Дружеството притежава лиценз за пр...

№ М-24-39-186 от 15.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-39-186, в което е изложена следната фактическа обстановка: … ЕООД е дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, което е част от корпоративната...

№ 96-00-16 от 23.01.2024 г. ОТНОСНО: възможност за извършване на дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-16/23.01.2024 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като едноличен търговец. Работите на трудов договор на пълен работен ден. Извършвате с личен ...

№ М-24-38-77 от 26.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-38-77/11.12.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Капиталът на „Т…. земя“ ООД е собственост на „Т..“ ЕООД и Г.М.. Г.М., в качеството си на физическо...

№ М-24-36-83 от 07.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатени суми по силата на Общински колективен трудов договор

в. Главен счетоводител, бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …, заведено с вх. № …. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: В Общински колективен трудов договор (ОКТД) за сектор „Образование...

№ 20-21-9 от 18.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ за услуги по обмен на виртуални валути срещу комисиона, доставка на електронни портфейли, както и услуги по опазването на частни криптографски ключове от името на клиентите за притежаване, съхраняване и прехвърляна на виртуални валути

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 20-21-9/18.09.2023 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … относно прилагане разпоредбите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фак...

№ 20-30-20#2 от 01.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при покупко-продажба на автомобили - втора употреба, и авточасти

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-30-20#2/01.09.2023 г. ведно с приложени документи преведени на български език и пълномощно относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С...

№ 94-С-747 от 28.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство за получени доходи от собствена компания, регистрирана в САЩ

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Във Ваше писмо, постъпило с вх. № 94-С-747 по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте българско местно лице, като отговаряте на критериите, визирани в Закона за данъците върху доходите на физически...

№ М-24-38-35 от 27.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗКПО по отношение на социална придобивка – ваучери за храна

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-38-35/31.05.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има намерение да предоставя ваучери за храна на всички свои служители на базата на реално отработени дни в месеца, по ...

№ М-24-39-122 от 25.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при правоотношения с членове на одитен комитет, създадени на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Считано от 01.01.2023 г. X е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22, б. „и“ и „к“ от Закона за счетоводството. С реше...

Облагане доходите на германски гражданин, живеещ в България

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Лице, гражданин на Германия, работи и се осигурява в Германия, има сключен договор с немска фирма. Лицето иска да се премести в България, но да продължи работата си с немската фирма. Вероятно ще пребивава в страната повече от 183 дни годишно. Относно „центъра на жизнените...

Деклариране на доходите на земеделски производител

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Физическо лице, регистриран земеделски производител с регистрация по ДДС, се облага по ЗДДФЛ съгласно чл. 29. От 2019 г. отглежда трайни насаждения - арония с вегетационен период по-дълъг от две години на наета земя. През декември 2023 г. ЗП продава овошките и изградената...

Удържане на данък при изплатени дивиденти на съдружници

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: При разпределяне на дивиденти при фирма ООД на съдружниците (3-ма съдружници с равни дялове) коя сума изплащаме с приспаднат данък или чиста? Т.е. имаме общо 9000 лв. за разпределение на трима съдружници. Колко ще им изплатим по 3000 лв. или 2850 лв. с приспаднат данък 15...

Разпределение на дивидент от едно българско търговско дружество в полза на друго българско юридическо лице – търговец

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Собственик на еднолично дружество фирма „А“ е еднолично дружество фирма „Б“, а собственик на еднолично дружество фирма „Б“ е физическо лице. Може ли физическото лице – собственик на еднолично дружество фирма „Б“, да получи дивиденти от натрупана неразпределена печалба от ...

Преобразуване по ЗКПО на използвания данъчен кредит във връзка с чл. 28, ал. 4

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Дружество „Алфа“ бракува през 2023 г. по вина на служител (не е налице непреодолима сила) компютър придобит през 2020 г. с отчетна стойност и данъчна основа от 3500 лв., заведен като актив, като извършва корекция на ползвания по чл. 79 ал. 1 в размер на 700 лв. Използвана...

Разходите за пътуване и престой на физически лица се признават за данъчни само при наличие на договорни отношения

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Дружество се занимава с озеленяване и ще бъде посетено изложение в Германия, свързано с тази дейност. 1. Дружеството е ООД, регистрирано по ДДС, с двама съдружници. Изложението ще посетят и двамата. Осигуряват се като СОЛ и полагат личен труд. Имат ли право на дневни пари...

Данъчно третиране на продажба на инвестиционни имоти

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Дружество „А“ е придобило инвестиционни имоти през месец юни 2022 г. за 200 000 лв., които завежда в данъчния си амортизационен план на тази стойност. Дружеството оценява инвестиционните си имоти по справедлива стойност, като към 31.12.2022 г. то прави оценка и отчита сче...

Погасяване на задължения за неизплатени дивиденти по давност

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Имаме задължения за неизплатени дивиденти, разпределени през 2018 година. С настъпването на 5-годишната давност (през 2023 г.) следва ли с размера им да увеличим финансовия резултат? Правилен ли е подходът със сумата на неизплатения дивидент да се увеличат резервите (при ...

Определяне на задълженията за последния данъчен период и разпоредбите на чл. 111 от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: През м. 01.2024 г. предстои доброволна дерегистрация на дружество по ЗДДС. Наличните активи на дружеството са само ДМА (машини, транспортни средства и офис оборудване), като част от тях са закупени преди повече от 5 години и са напълно амортизирани. При покупката на всичк...

Наличие на задължение за корекция на ползван данъчен кредит

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Фирма с дейност разработка на софтуерни продукти, регистрирана по ДДС, освобождава част от служителите си и им подарява лаптопите, на които са работили до момента. При първоначалната покупка на лаптопите е ползван пълен данъчен кредит. Част от машините не са напълно аморт...

Документиране, облагане и отчитане на доставките, които възникват при онлайн продажбите за лица, установени в Румъния

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки чрез платформата на ЕМАГ – Румъния, на фирми и физически лица от ЕС. За транспорта на поръчките получени в платформата се използва интегрираният куриер – EMAG courier „Sameday“ техен собствен куриер. Клиентите заплащат ...

Право на приспадане на ДДС при доходи от авторски права

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Какви разходи могат да се приспадат от дължимо ДДС, когато задълженото лице е ФЛ, регистрирано по ДДС? Основните доходи са от авторски права. Отговор: Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност данъчен кредит е сумата на данъка, която регис...

Корекция на данъчен кредит при прекратяване на лизинг

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: Лизингодател „А“ предоставя на финансов лизинг товарен автомобил на Дружество „Б“ за период от 5 години считано от 01.01.2021 г.. Доставката на автомобила се третира като доставка на стока по чл. 6, ал. 2, т. 3, като в договора има клауза за прехвърляне право на собствено...

ДДС на активи при дерегистрация на дружество по ЗДДС

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Въпрос: През м.01.2024 г. предстои доброволна дерегистрация на дружество по ЗДДС. Наличните активи на дружеството са само ДМА (машини, транспортни средства и офис оборудване), като част от тях са закупени преди повече от 5 години и са напълно амортизирани. При покупката на всички...

Информацията за целите на автоматичния обмен, подавана от платформите за онлайн търговия

сп. Български законник, бр. 5 от 2024 г.

Дигитализацията на търговските операции и възможностите за укриване на доходи от дейност, която се извършва чрез платформи, установени извън територията на страната, създаде необходимост от разширяване обхвата на международния автоматичен обмен на информация за данъчни цели. Обще...

Решението по дело C-314/22 на Съда на ЕС дава право на фирмите да намаляват ДДС при неплащане

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2024 г.

Българската фирма “А” извършва доставки на други пет дружества и издава фактури за тези доставки, като начислява и ДДС. Фирма “А” внася в бюджета, начисленият от нея ДДС в съответния данъчен период. Петте дружества не заплащат стойността на доставките по издадените фактури изцяло...

Данъчно третиране и задължения при търговия на българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, с доставчици от трети страни и ЕС

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2024 г.

Българска фирма, нерегистрирана по ДДС и без складове на територията на България или в трета страна, купува стоки от Китай и ги продава на фирми извън ЕС (Сърбия и др.). Транспортът започва от Китай и приключва в третата страна. Собственикът желае да започне да работи и с доставч...

Сделки с финансови инструменти

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2024 г.

Дружеството ни притежава финансови активи - акции/дялове, от 2 различни компании, които държи в портфейла си от години и същите отговарят на понятието за финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО. Едните финансови инструменти, например Х, са листнати на Атинска...

Третиране на доходите на чуждестранно физическо лице, получени за управление и контрол на българско дружество

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2024 г.

Чужденец от Австрия е собственик на ЕООД и иска да го назначим на договор за управление и контрол, който ще е с възнаграждение. Лицето живее и работи в Австрия, както и пребивава там над 183 дни. В договора е отбелязано, че ще управлява българското дружество от Австрия. Въпросът ...

Преотстъпване на корпоративен данък

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2024 г.

През 2022 г. дружеството има преотстъпен данък по реда на 189б от ЗКПО в размер на 100 хил. лв., който трябва да се инвестира в нови сгради или земеделска техника, придобити в срок до 31.12.2023 г. Условията са две: 1) да се придобият активи или актив и 2) да се инвестира преотст...

Корекции на данъчен кредит при унищожаване и брак на стоки

в. Седмичен законник, бр. 13, 1 - 7 април 2024 г.

С една от промените в ЗДДС, обнародвани със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС, ДВ, бр. 106, от 22.12.2023 г.), бяха отстранени несъответствия между чл. 185, § 2 на Директива 2006/112/ЕО и практическото приложение на чл. 79, ал...

Правила, приложими във връзка с договорите за управление и контрол на юридически лица

в. Седмичен законник, бр. 12, 25 - 31 март 2024 г.

Фирма е регистрирана в България. Собственост е 100% на юридическо лице, регистрирано във Великобритания. Българското ЮЛ ще има двама управители. Единият ще е българско ФЛ, а другият чуждестранно ФЛ. Фирмата иска да назначи управител, който да ръководи дейността в България и ще бъ...

ДДС за нотариални услуги

в. Седмичен законник, бр. 12, 25 - 31 март 2024 г.

Нотариусите извършват редица услуги, за които събират от клиентите си нотариални такси. Доставките на услуги, които възникват при това, са облагаеми и върху таксите се начислява ДДС. Тези доставки се документират облагат и отчитат по общ ред. В хода на дейността на нотариусите об...

Ваучери за храна при непълен работен ден

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството ще предоставя на работниците си социална придобивка в натура - ваучери за храна. Във фирмата има работници и служители на непълен работен ден. Ако фирмата предостави социалната придобивка на ...

Доход от продажба на наследствени имоти не се облага с данък

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Плаща ли се данък, ако обект на продажба е наследствен имот? Общото правило е, че „доходите от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено вещно п...

№ 20-28-27 от 25.01.2024 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-27/25.01.2024 г., относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: Заплата на служител по основен трудов договор за м.11.2023 г. е платена през м.01.2...

№ М-24-39-223 от 04.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на предоставянето на социални придобивки

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-024-39-223/07.12.2023 г., са поставени въпроси от „Б….“ ЕООД в качеството му на работодател във връзка с предоставянето на социални придобивки по отношение на: I. Спазване на изискването за общодостъпност, по смисъла на §1, т. ...

№ 96-00-267 от 19.12.2023 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин и едноличен търговец

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………../19.12.2023 г., относно прилагане на Закон за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Изложена е следната фактическа обстановка: Имате регистрация като ЕТ „И.М.“ с ЕИ...

№ 96-00-258 от 05.12.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-258/05.12.2023 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „Т“ ООД е регистрирано за целите на ЗДДС и притежава сграда...

№ 94-00-142 от 08.12.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-142/08.12.2023 г., относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че сте съкратена по чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ), счит...

№ 96-00-250 от 27.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрeз електронен магазин (Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи по електронен път запитване с вх. № 96-00-250/27.11.2023 г., което касае работата на различини търговци с отделни касови апарати в един обект. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата има магазин за про...

№ 20-21-15 от 05.12.2023 г. ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС при внос на МПС втора употреба

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Вашe запитванe с вх. № 20-21-15/05.12.2023 г. относно регистрация по ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество внася МПС втора употреба от С...

№ 3-1567 от 29.12.2023 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

Съгласно изложеното в запитването гражданин на Украйна, пребиваващ в България от м. април 2022 г. и ползващ се от временна закрила, работи по трудов договор в гр. П. Във връзка с изложената фактическа обстановка поставя въпроса има ли право да ползва данъчно облекчение за деца съ...

№ 96-00-238 от 14.11.2023 г. ОТНОСНО: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2024 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Вашe запитванe с вх. № 96-00-238/14.11.2023 г. относно регистрация по ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е собственост на физическо лице, което има завършено образование по рехабилитация, ка...

Третиране по ЗДДФЛ и ЗМДТ на дейността по таксиметров превоз на пътници, извършвана за сметка на водача от името на регистриран превозвач

в. Седмичен законник, бр. 11, 18 - 24 март 2024 г.

Изискванията към дейността за извършване на таксиметров превоз са регламентирани в Закона за автомобилните превози - ЗАвП, и в Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници. По смисъла на пар. 1, т. 26 от ДР на ЗАвП таксиметрови превози са превозите на пътници срещу...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

в. Седмичен законник, бр. 10, 11 - 17 март 2024 г.

Дело C‑461/21, решение от 7 септември 2023 г. страни: SC Cartrans Preda SRL срещу Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova Предмет на спора е облагане на дос...

Третиране по ЗДДС на получени финансирания в областта на културата

в. Седмичен законник, бр. 10, 11 - 17 март 2024 г.

Дружество с ограничена отговорност е регистрирано лице по ЗДДС на основание чл. 96, има и регистрация в Министерство на културата като частна културна организация. Основната дейност на дружеството е предоставяне на услуги в областта на визуалните изкуства, създаване на събития в ...