начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Регистрация по ДДС при извършване на еднотипна дейност от две дружества с един и същ собственик

в. Седмичен законник, бр. 3, 25 - 31 януари 2021 г.

Имаме дружество за продажба на топли напитки чрез вендинг машини намиращи се на различни адреси и райони. Дружеството е регистрирано по ДДС. Собственикът на дружеството решава да учреди ново дружество със същата дейност. Трябва ли във връзка с чл. 96...

Данъчно третиране по ЗДДС на освободени доставки по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 3, 25 - 31 януари 2021 г.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и на всяко друго право на разпореждане със ст...

№ ЕП-12-03-34 от 09.06.2020 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на осъществен внос на респираторен вентилатор

сп. Български законник, бр. 2 от 2021 г.

Във връзка с Ваше писмо, препратено по компетентност от Агенцията за държавна финансова инспекция и постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № … г., относно данъчно третиране по ЗДДС на осъществен внос на респират...

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

сп. Български законник, бр. 2 от 2021 г.

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува офис в бизнес център през 2007 г. Офисът е закупен с договор от физическо лице, което не начислява ДДС. Или при придобиването купувачът не е заплатил ДДС и не е ползвал данъчен кредит за това. Ако сега с...

Продажба на идеални части от самостоятелен обект в ненова по смисъла на т. 5 на §1 от ДР на ЗДДС сграда

сп. Български законник, бр. 2 от 2021 г.

Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС, извършващо дейност в областта на покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване под наем, притежава апартаменти и паркоместа (представляващи разграфени паркоместа в приземен етаж на офис сграда), имотите ...

Начисляване на ДДС върху биологични активи при дерегистрацията по ЗДДС на земеделски производител

сп. Български законник, бр. 2 от 2021 г.

Въпрос: Земеделски производител, занимаващ се с отглеждане на овце, е регистриран по ДДС от 01.2018 г. Предстои дерегистрация по ДДС по желание поради спад на оборота под 50 000 лв. За периода на регистрация по ДДС не е ползван данъчен кредит за зак...

Медицински услуги, освободени от облагане с ДДС (дискусионна тема)

сп. Български законник, бр. 2 от 2021 г.

Разграничаването на услугите на данъчно задължените лица от сферата на здравеопазването на облагаеми и освободени от облагане с ДДС на пръв поглед не представлява трудност. От гледна точка на ЗДДС обаче критериите, по които да се извършва тяхната оце...

Промените в ЗКПО, приети с §§ от 72 до 78 на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 104/2020 г.

сп. Български законник, бр. 2 от 2021 г.

Промените в ЗКПО като част от цялостните промени в данъчното законодателство в края на всяка календарна година бяха извършени със ЗИД на ЗДДС и обичайно имат две основни причини като основни мотиви за тяхното извършване: - отговаряне на изискванията ...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2021 г.

в. Седмичен законник, бр. 2, 18 - 24 януари 2021 г.

Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2021 г., са публикувани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., и ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. Значителни са измененията в сроковете за деклариране и внасяне на данъците, вкл. на авансовите вноски. Но има и други съществени...

Право на данъчен кредит

в. Седмичен законник, бр. 2, 18 - 24 януари 2021 г.

Дружество подава Заявление за регистрация по ЗДДС два месеца след срока, в който е било задължено да го направи. От НАП го регистрират и изпращат Покана по чл. 103 от ДОПК за подаване на корекционна декларация по ДДС за първия данъчен период след рег...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

в. Седмичен законник, бр. 2, 18 - 24 януари 2021 г.

От 1 януари 2021 г. и от 1 януари 2022 г. влизат в сила изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн. в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., направени в § 71 от ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност. Промени в сила от 1 ян...

№ 3- 1762 от 16.11.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

Според изложеното в писменото запитване, дейността на „Х“ ООД е извършване на тандемни скокове с парашут /екстремни спортове/. Дружеството притежава дълготраен материален актив – самолет /лек, марка Чесна, модел 182/ и има сключен договор за наем на ...

№ 26-П-196 от 11.09.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и ал. 7 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №26-П-196 от 14.07.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: С констативен протокол № 32/31.01.2020 г., съставен на основание чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на терит...

№ 24-39-91 от 28.09.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка със заличаване на клон в България на чуждестранно юридическо лице

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-91/20.07.2020 г., е описана следната фактическа обстановка: САУТ……. Б.В. е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Нидерландия. Пре...

№ 15-00-17 от 16.09.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на щети на селскостопанска продукция, причинени от природни явления

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.

В ЦУ на НАП са постъпили Ваши запитвания с вх. №15-00-17/04.08.2020 г. и вх. №15-00-18/25.08.2020 г., в които е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с настъпилите неблагоприятни климатични събития (суша), които могат да бъдат приравнен...