начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ М-24-36-9 от 11.06.2021 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№М-24-36-9/16.02.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Д…“ ЕООД е работодател, който предоставя на служителит...

№ М-26-М-453 от 11.06.2021 г. Относно: Данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходи от дивидент, разпределен в полза на българско дружество-майка от юридическо лице, местно на Конфедерация Швейцария

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.

В писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №М-26-М-453/22.04.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество е 100% собственик на капитала на юридическо лице, местно на Кон...

№ М-24-36-21 от 11.06.2021 г. Относно: Изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с придобиване на земеделска техника по договор за финансов лизинг

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.

Във Ваше запитване, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх.№М-24-36-21/02.04.2020 г., поставяте въпрос, възникнал в хода на проверка на „ИВ……“ ООД относно изпълнение на условията за данъчно облекчение, п...

№ 08-Д-5 от11.06.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 44 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.

В Централно управление на НАП са постъпили Ваши писма с вх. №08-Д-5 от 16.03.2021 г. и №ЕП-08-Д-7 от 14.05.2021 г., в които е изложена следната фактическа обстановка: В сектор „Местни данъци и такси“ на община …. е постъпила декларация и уточнително ...

№ 08-Б-4 от 11.06.2021 г. Относно: Прекратяване на данъчното облагане при отказ от право на собственост върху превозно средство

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.

Във Вашe писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/ и заведено с вх. №…………03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с поставени от Вас въпроси по отношение на зачестили случаи на отказ о...

№ М-26-Д-115 от 08.06.2021 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на лице, гражданин на Република Беларус, който ще полага труда си и ще живее в родината си

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-26-Д-1155/20.05.2021 г., отправяте искане за изразяване на становище относно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплаща...

№ 24-39-97 от 29.06.2021 г. Относно: Прекратяване на регистрация на данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 98 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), поради регистрация по избор след 01.07.2021 г. на същото за прилагане на режим в Съюза в друга държавата членка

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-97/18.06.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните р...

№ 94-Е-80 от 16.06.2021 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 94-Е-80#2 от 20.04.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте собственик на недвижим жилищен имот (апартамент) в...

№ М-19-00-66 от 18.06.2021 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.

В отговор на постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) Ваше писмено запитване относно данъчно третиране на дейността на НББАЗ съгласно разпоредбите на ЗДДС, беше изготвен отговор изх. № М-19-00-66#5/18.01.2021 г....

№ М-26-К-1065 от 02.07.2021 г. Относно: Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 ноември 2021 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-К-1065/07.06.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалнит...

Задължението за издаване на касова бележка има териториален характер

в. Седмичен законник, бр. 44, 6 - 12 декември 2021 г.

Българска транспортна фирма извършва транспорт от България до Гърция. Клиентът е фирма, регистрирана по ДДС в Гърция, и плащането ще се извърши в брой на шофьора в Гърция след разтоварването на стоката. Необходимо ли е издаване на касова бележка за п...

Определяне на годишните данъчни амортизации на данъчните амортизируеми активи

в. Седмичен законник, бр. 44, 6 - 12 декември 2021 г.

Наш клиент продава АТВ машини. Една от тях ще бъде отделена като тестова. За целта трябва да я заведем като дълготраен материален актив. АТВ-то има свидетелство за регистрация от Министерство на земеделието, храните и горите. Регистрирано е като прев...

Дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 44, 6 - 12 декември 2021 г.

На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни...

Третиране по ЗДДС на разходите за ремонт на камион

в. Седмичен законник, бр. 43, 29 ноември - 5 декември 2021 г.

Камион на фирмата е направил ремонт в сръбски сервиз. Контактите и плащането е направено чрез “Турботракс България” ООД, за което те са ни издали фактура за административна такса за ITS. Чрез тях получихме и фактура от сервиза за извършения ремонт и ...

Данъчен кредит за товарен автомобил

в. Седмичен законник, бр. 43, 29 ноември - 5 декември 2021 г.

При закупуване на нов автомобил Volkswagen Caddy, бр. места - 5(4+1), регистрация като товарен автомобил клас(PG8) N1, собствено тегло (кг) - 1659, има ли право на приспадане на данъчен кредит? Дейността на фирмата е хотелиерство и ресторантьорство. ...