начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Корекции по чл. 73 ЗДДС в размера на частичния данъчен кредит

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда темата за годишните корекции в справка-декларацията по ДДС. По силата на чл. 73, ал. 1 ЗДДС регистрираното лице има право на частичен данъч...

Изисквания по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс при ликвидация на ООД

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация на ООД. Едно от първите дей­ст­вия, които прекратяващото се предприятие следва да направи в отговор на д...

ДДС при прекратени договори за продажби на изплащане

в. Седмичен законник, бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.

Продажбите на излащане са честа практика при съвременната търговия с движими вещи. При тях купувачите обикновено изплащат стойността на вещите чрез равни вноски на определени интервали (най-често месечни). В съответствие с договора, по силата на койт...

Изисквания по ЗКПО при ликвидация на ООД

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация по ООД. От гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) към датата на вписване на ...

Мита и данъци при внос на лично имущество на физически лица

в. Седмичен законник, бр. 41, 13 - 19 ноември 2017 г.

Международната обстановка прави все по-вероятно част от българските граждани, които живеят в чужбина, да предпочетат да се завърнат в България. В тази връзка интерес за тях и за близките им представлява митническото и данъчното третиране на личното и...

Облагане и деклариране на доходите от лихви по реда на ЗДДФЛ

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Българско юридическо лице - търговско дружество, е сключило договор за заем с две физически лица, едно от които е чуждестранно. В договора...

Данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от търговия с ценни книжа на регулирани пазари в България и чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от търговия с ценни книжа на регулирани пазари в България и чужбина? Практиче...

Данъчна практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е данъчната практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО? Трайна и установена във времето данъчна и...

Понятието „цена на придобиване" по смисъла на Директива 2006/112/ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя понятието „цена на придобиване" по смисъла на Директива 2006/112/ЕС? При решаването на съдебни спорове между приходната администрация и ...

Облагане с ДДС на онлайн търговия със стоки

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружеството е регистрирано в България и собственикът е български гражданин. Постоянно живее в Германия и от там ще си закупи интернет сайта, ч...

№ М-24-37-4 от 06.06.2017 г. Относно: Прилагането на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – ….. и заведено в Централно управление на НАП с вх. № М-24-37-4 от 10.02.2017 г., изразявам следното становище: Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, О...

№ 24-38-31 от 28.06.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-38-31/16.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: Според изложеното в запитването, Частна детска градина „Дъга …….“ (ЧДГ) е открита с разрешение на министъ...

№ 24-38-26 от 07.06.2017 г. Относно: доказване на освободени доставки по чл. 41, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

В Централно управление на НАП, с вх. ……………. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ……………….., в което е изложена следната фактическа обстановка: „Х……” ЕООД е специализиран център за чуждоезиково обучение. Дружеството е създ...

№ 24-38-28 от 29.06.2017 г. Относно: Дължими данъци и осигурителни вноски при изплащане на суми във връзка с канали в YouTube и предоставени права за поставяне на реклама

в. Главен счетоводител, бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-38-28 от 02.05.2017 г., Ви уведомявам следното: В запиването сте посочили, че „……..“ ЕООД е компания, занимаваща се с рекламна дейност в интернет среда, управление на интернет сайтов...

Решение № 11974 от 10.10.2017 г. по адм. дело № 4614/2017 г.

сп. Български законник, бр. 11, Ноември 2017 г.

Предмет на спора са допълнително установените задължения за 2010 г. - 2013 г. за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ, ЗОВ, ДОО, УПФ ведно със съответните лихви за забава. При наличието на представени договори за дарение, разписки за получаването на суми...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.