начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Изчисляване на неустойка

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Фирма “А” с регистрация по ДДС и прилагаща МСС има сключен консултантски договор с фирма “Б”, също регистрирана по ДДС. Съгласно сключения договор между двете фирми фирма “Б” е задължена в срок от 30 дни да изготви и предостави на фирма “А” определен...

Новите акценти в Наредба № Н-18 от 2006 г.

в. Седмичен законник, бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им ...

Социални разходи, предоставени в натура

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество смята да сключи медицинска застраховка на служителите си за медицинска помощ (в т.ч. проследяване на бременност и раждане), възстановяване на разходи за здравни ст...

№ 3-1188 от 18.07.2019 г. Относно: Данъчно третиране на разходи, платени от нотариус от името и за сметка на клиентите му съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

Според изложеното в запитването, лице извършва дейност като Нотариус, вписана под рег.№ … от Регистъра на Нотариалната камара с район на действие - Община Б. и е регистрирано по ЗДДС. В хода на дейността си извършва плащания за разходи от името и за ...

№ 3-1179 от 16.07.2019 г. Относно: подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. като наследник на починало лице

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….при ЦУ на НАП с вх. № 1332/05.07.2019 г. е заведено писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, в което се поставят въпроси, свързани с приложението на разпоредбите на ЗДДФЛ. С...

№ 94-00-144 от 27.06.2019 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от отдаване на апартамент за нощувки на туристи, съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № 94-00-144/ 19.06.2019 г. в Дирекция ОДОП ….., давам следното становище: Описвате, че притежавате апартамент, в който живеете. Желаете да започнете да отдавате стаи за нощувки на гости, като услугите ще ...

№ 20-28-4 от 08.07.2019 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.

В Дирекция ОДОП …. е постъпило запитване с вх. № 20-28-4/21.06.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …., прието с вх. № 5304-659/13.06.2019г. с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е из...

№ 26-Д-198#h от 03.06.2019 г. ОТНОСНО: Отчитане на внос на стоки при митнически режим 4200 (VP42) - Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет на освободена доставка по ДДС, за друга държава членка

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Фактическа обстановка. Дейността на българско дружество „X“ ЕООД е покупко-продажба на стоки. Стоките се закупуват от Китай и пристигат с воден транспорт в Гърция. Обмитяването става на пристанище Солун, Гърция, при условията на митнически режим 42 (...

№ 20-21-57 от 28.06.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Дружество е с основна дейност - покупко-продажба на дрехи – втора употреба. Към момента продажбите се извършват на място - в магазин на дружеството. Същото използва социални мрежи като фейсбук, за да рекламира стоките си. При постъпване на заявка от ...

№ 15-00-37 от 18.06.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги, които се заплащат с ваучери „подарък“ или с ваучери за осигуряване на безплатна храна по Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (Наредба № 11/2005 г.)

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Фактическа обстановка: Членовете на Асоциацията на операторите на ваучери за храна (оператори) в допълнение към ваучерите за храна по Наредба № 1 от 09.07.2013 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като ...

Безвъзмездно предоставяне на парични средства

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: На управителите на дружеството родителите са предоставили паричен заем. Трябва да оформя договор за паричен заем, но управителите твърдят, че парите са дадени безвъзмездно. Как да процедирам? Отговор: След като паричните средства в действите...

Вътреобщностно придобиване

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Имаме поръчана и заплатена стока от контрагент в Китай. Стоките се доставят с транспорт от куриерски фирма, която ги доставя до наш адрес в България от склад на китайската фирма в Германия. Транспортът е за сметка на доставчика от Германия до...

Облагане с ДДС продажбата на апартаменти

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Може ли да се третира като освободена доставка продажба на апартаменти (които не са нови съгласно § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС), позовавайки се на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, заприходени като продукция (произведени от дружеството) или стоки (закупени о...

Регистрация по ЗДДС на ЕООД

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Физическото лице има ЕТ и ЕООД с еднакъв предмет на дейност и фирмите не са регистрирани по ДДС. ЕТ работи до 30.04.2019 г. и спира дейността си. А от 01.05.2019 г. започва да работи ЕООД. Има ли законово основание, ако облагаемият общ оборо...

Облагане на продажба на автомобил

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Фирма закупува лек автомобил на стойност 5550 лв. през 2007 г. Фирмата не е била регистрирана по ДДС по време на закупуването му. През 2008 г. фирмата се регистрира по ДДС, за автомобила не е ползван данъчен кредит. През 2019 г се продава авт...