начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Облагане доходите на преводач

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Физическо лице от РБ извършва преводи за фирма в Холандия, която има VAT номер. Лицето не е регистрирано като свободна професия, не е самоосигуряващо се лице, не е регистрирано и по ЗДДС. Няма сключен трудов договор с фирма. Внася ли здравни осигуров...

Онлайн търговия

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Гражданин на Обединеното кралство си прави фирма в България. Фирмата има сайт (платформа) за електронна търговия. Предлага стоки от 5 китайски доставчика на клиенти от ЕС, главно от Обединеното кралство. Клиентите правят заявка в сайта, плащат чрез P...

Придобиване на гориво за собствено потребление

в. Седмичен законник, бр. 7, 18 - 24 февруари 2019 г.

Дружеството е регистрирано по ДДС, има ведомствена бензиностанция за нуждите на собствени транспортни средства и механизация. Закупува гориво на едро от доставчици на територията на страната. Дружеството не извежда акцизни стоки от данъчни складове и...

Облагане на свободна професия

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е подал документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Поставени са следните въпроси: 1. Необходимо ли ...

Доходи от продажби в интернет

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, е извършило продажби по интернет на лични движими вещи и колекция от нова и с...

№ 3-1779 от 02.10.2018 г. Относно: вписване в публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

Според изложено в запитването, „О“ ЕООД е с основна дейност обществен превоз на пътници в страната. Дружеството притежава бензиностанция, намираща се на територията на депото на „О“ ЕООД, от която се зарежда дизелово гориво за собствени нужди. Същата...

№ 96-00-230 от 08.10.2018 г. Относно: Третиране на доставки на услуги по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-230/ 01.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството има основен предмет на дейност спедиторска, логистично посредничество и тр...

№ 94-00-120 от 3.10.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с получено обезщетение за болестта „туберкулоза по животните“.

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-120/03.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2017 г. в с.П, общ. …, област … възниква огнище на туберкулоза, в следствие на ...

№ 08-П-19 от 24.10.2018 г. Относно: ползване на данъчно облекчение за лек автомобил, придобит по време на брака с изцяло лични средства

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В Централно управление на НАП е получено Ваше писмо с вх. № ……….., в което излагате следната фактическа обстановка: В община …. е постъпила молба от Г. Б., в която тя възразява срещу определянето на задължения за данък върху превозните средства на не...

№ М-04-22-2 от 30.10.2018 г. Относно: Облагане на месечна премия, отпусната на основание чл. 59б, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) на треньор на олимпийски медалисти, местно лице за Република Франция

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-04-22-2 от 04.09.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В Министерство на младежта и спорта е постъпило пис...

№ 94-00-55 от 28.05.2018 г. Относно: Задължения при наследяване на починал ЕТ

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-55/ 11.05.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Поради смърт на физическото лице служебно е дерегистриран по ЗДДС едноличен търговец (ЕТ) ...

№ 26-Б-208 от 18.10.2018 г. Относно: изразяване на становище по приложението на чл. 209, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2019 г.

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-Б-208/27.11.2017 г., искате да се изрази становище относно отправено от Вас предложение във връзка с прилагането на чл. 209, ал. 1, т. 2 от ЗКПО и по-точ...

Правилно отразяване на доставките в дневника за продажби

в. Седмичен законник, бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

Моля за компетентно мнение и съдействие. За първи път ми се получава коефициент на задължение, различен от 1, тъй като миналата година имам извършени освободени доставки. На тази база коефициентът ми на ДДС не е 1, а е 0,86. Нека разгледам примерен с...

Облагане на доход по реда на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

в. Седмичен законник, бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

Юридическо лице от Словакия регистрира клон в България за извършване на ел. монтажни работи на обект в страната. Клонът няма нает персонал. Фирмата майка фактурира на клона си услуги за електромонтажни работи. Съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО с д...

Регистрация по ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

ЕТ през изминалата година за пет месеца прави оборот 40 000 лв. Като физическо лице е консултант и комисионер към застрахователно дружество, което му е изплатило в декември месец 40 000 лв. Трябва ли лицето да се регистрира по ДДС? Задължителната ре...