начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Запазено право на ползване върху имот

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: В какви случаи и при кои сделки може да се запазва правото на ползване върху имот? Няма спор, че методът, при който собственик прехвърля недвижимия имот, но си запазва правото на ползване, е ...

Фактурите не са достатъчно доказателство за фактическо извършване на сделка

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Биляна Гецова, адвокат, отговаря на въпроса: Издаването на фактурите достатъчно доказателство ли е за фактическо извършване на сделка? Интерес представляват случаите, когато при определянето на данъч...

Място на изпълнение при доставки на услуги

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “Х” ЕООД е регистрирано по Закона за ДДС и извършва лицензирана дейност “Пътна помощ” (репатриране). Услугата се извършва на територията на страната, а получател...

Транзитна продажба на стоки и услуги

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В бр. 10 от 2018 г. на "Форум на счетоводителя" отговаря на въпроса: Българско ЕООД с основен предмет на дейност международна търговия със стоки купува стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в Латвия, които продава на дружество, установено в Укр...

№ 96-00-220 от 28.09.2018 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени услуги по ишлеме и остатъчни материали, върху които се прехвърля собствеността на доставчика на услугата

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 96-00-220 от 38.09.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на извършени услуги по обработка и доработка на материали, собственост на дружество, регистрирано по ДДС в друга дър...

№ 96-00-208 от 21.09.2018 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени ремонтни услуги на дружество от Европейския съюз и замяна на негодни части при осъществяване на ремонтните услуги

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи запитване с вх. № 96-00-208 от 31.08.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на извършени ремонтни услуги на медицинска апаратура с получател – дружество от Европейския съюз и замяна на негодн...

№ 96-00-203 от 05.09.2018 г. Във връзка с постъпило запитване №……. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - ……..............., е изложена следната фактическа обстановка:

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

Дружеството възнамерява да наеме обект- бензиностанция, в която има налично количество гориво. Същото е декларирано от собственика на бензиностанцията по надлежният за това ред към НАП. В тази връзка се поставя следният въпрос: По какъв начин дружест...

№ 92-00-581 от 06.06.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е прието с вх. №92-00-581/03.05.2018 г. Ваше писмено запитване, за изразяване на становище по компетентност. В запитването е описана следната фактическа обстановка: На основание чл. 11, ал. ...

№ 37-00-198 от 15.06.2018 г. Относно: извършване на проверки на ЗАД „Е……..“ и ЗАД „А………“

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

Във връзка с получен доклад по повод извършени проверки на ЗАД „Е…….“ и ЗАД „А…….“ и изразената в него необходимост от методологична помощ във връзка с осъществена сделка между свързани лица през месец март 2015 г., а именно продадени акции - 9,99 % ...

№ 07-00-112 от 12.07.2018 г. Относно: Прилагане на нулева ставка на данъка при доставка на стоки за данъчно задължено лице от друга държава членка, използвани при извършване на услугата по ишлеме на територията на страната

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-112#4 от 04.09.2018 г., относно възможността за прилагането на нулева ставка на данъка върху добавената стойност при доставка на стоки за данъчно задължено лице от Италия, които стоки са използв...

Доставка на услуга за ползване на обект - недвижим имот

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Дружеството ни е пристанищен оператор и е собственик на хидротехническо съоръжение - хидрорампа и шпора, намиращо се в пристанище “Х” (наша собственост - разположено на територията на България). Нашето дружество (доставчик) е българско юридическо лиц...

Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Дружество “X” ЕООД осъществява търговия на дребно с хранителни стоки, като предоставя ваучери за храна на служителите си в размер на 60 лв. месечно. На основание на вътрешна заповед на управителя не се предоставят ваучери за храна на служителите, кои...

Облагане на доставките на транспортни услуги

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Двама хърватски граждани регистрираха в България ООД. Извършваха транспортна дейност в ЕС. Сделките се облагаха по реда на чл. 21 от ЗДДС. През м. септември 2018 г. решиха да продадат камиона, с който извършваха транспортната дейност на фирма в Хърва...

Данъчно третиране на депозит при договор за наем

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

Физическо лице - СОЛ, сключва договор за отдаване под наем на недвижим имот на ЕООД, на което е едноличен собственик на капитала. Имотът е съпружеска собственост. Договор е сключен и със съпруга. В договора е отбелязан гаранционен депозит, който де...

Облагане на доставката на услуга по осигуряване на достъп

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава от китайското посолство в България 20  000 лв. за организиране изложба на китайски художник. Във фактура трябва ли да бъде начислено ДДС? От същата сума ще бъдат изплатени в брой на китайска фирма ...