начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Изменения и допълнения, отнасящи се до корекциите на ползван данъчен кредит

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. 1. Корекции във връзка с анулиране на доставка, за която има авансово плащане и е издадена фактура за ...

ДДС за доставки на подизпълнители на услуги за монтаж и инсталиране

в. Седмичен законник, бр. 20, 22 - 28 май 2017 г.

Сръбска фирма има договор с българско дружество за изработка, доставка и монтаж у нас на инсталация за производство на пара. За изработката, монтажа и инсталирането на определени елементи от инсталацията сръбската фирма е сключила договор с друга бъл...

Данъчно облагане на дарение на имущество на ЕТ

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Едноличен търговец притежава дялове в търговско дружество, предстои заличаване на едноличния търговец, при което собствеността на дяловете ще премине към фи...

Доходи, които се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ? Доходите, за които се предоставя информация в Справката по чл. 73 ЗДДФЛ,...

Оглагане на възнаграждения за технически услуги

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Местно дружество, регистрирано по ЗДДС получава фактура от Германия - немско юридическо лице. В нея е фактурирано: 1. Оценка и обследване на фундаментите на вет...

Особености на данъчното облагане на туристическите услуги

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив" д-р Пламен Илиев отговаря на въпроса: Какви са особеностите на данъчното облагане на туристическите услуги? Независимо, че вече над десет години в практиката се прилагат измененията за данъчно облагане в туризма, свъ...

Ред, условия и срокове за еднократни корекции на ползван данъчен кредит

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са редът, условията и сроковете за еднократни корекции на ползван данъчен кредит? Новите норми на ЗДДС запазват съществуващите до 31.12....

№ 3-276 от 07.02.2017 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

Според изложеното в запитването, през 2016 г. физическо лице е работило като адвокат. Във връзка с авансовото облагане на получения доход за първо, второ и трето тримесечие са подадени декларации по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ. За трето тримесечие е декла...

№ 07-00-16 от 13.02.2017 г. Относно: прилагане на данъчното законодателство при ЮЛНЦ

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 30.01.2017 г. Фактическата обстановка посчена в запитването е следната: Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб …….“ има състезатели, наети по трудов договор, които през 2016 г. са ...

№ 20-28-11 от 30.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-11/ 16.01.2017 г. Дружеството ще извършва търговска дейност. Търговията ще се извършва по електронен магазин. Заявените и заплатени от чуждестранните клиенти стоки се доставят чрез международна п...

№ 96-00-10 от 30.01.2017 г. Относно: Прилагане на ЗДДС.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 13.01.2017 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество регистрирано по ЗДДС притежава лиценз за туроператорска и турагентска дейност. Същото за...

№ 1-ИТ-00-118 от 28.12.2016 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

Управляваното от Вас дружество е посредник при изкупуване на елементи за дървени щайги от различни доставчици /от страни членки на ЕС и Сърбия/ и продава същите на клиенти от ЕС. Когато доставчик е сръбско дружество, стоката преминава през словенска ...

№ 94-00-17 от 03.02.2017 г. Относно: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г., в частта определена за изпълнение от регистрирани ветеринарни лекари

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……………./24.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно представената фактическа обстановка в запитването, Вие сте ветеринарен лекар, уп...

№ 96-00-11 от 30.01.2017 г. Относно: Облагане на социални разходи, предоставени в натура по реда на ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване от 16.01.2017 г. В запитването е посочено следното: Дружество възнамерява през 2017 г. да сключи договор със застрахователно дружество и да предоставя на ежемесечно на своите служители по трудов договор ...

№ 94-00-5 от 20.01.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от наем

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.

В отговор на отправено от Вас писмено запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – … с вх. № …/11.01.2017 г., даваме следното становище: В писмото е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте собственик на ...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017