начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Отговорност по чл. 19 от ДОПК

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога и при какви обстоятелства възниква отговорност по чл. 19 от ДОПК? Отговорността по чл. 19 от ДОПК възниква както за задължения по декларации, така и за таки...

Данъчни задължения, наследени от физическо лице - ЕТ

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните задължения, наследени от физическо лице - ЕТ? Ако наследодателят е имал регистрирана фирма на ЕТ, в наследствената маса се в...

Коригираща годишна данъчна декларация

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кога и точно в кои случаи данъчно задължените лица ще имат право да подават коригираща годишна данъчна декларация съгласно променената ал. 3 на чл. 75...

Прекратяване на юридическо лице-търговец и неговата дерегистрация по ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Петър Цанков, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Кой е моментът на прекратяване на юридическо лице-търговец и на неговата дерегистрация по ЗДДС? При разглеждане на въпроса относно момента на...

Облагане с ДДС на услуга, извършвана по електронен път

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Нашата фирма Х ЕООД е регистрирана по ДДС в България. Искаме да ползваме услугите на американска фирма за поддръжка на нашия софтуер и хардуер с отдалечен достъп...

Пропорционално приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво представлява пропорционалното приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти? Правото на данъчен кредит при придобиване или изграждане на недвижими имоти...

№ 20-21-4 от 30.01.2017 г. Относно: удържане на данъка от работодателя в случаите при отмяна на решения на ТЕЛК във връзка с ползваното данъчно облекчение по чл.18, ал. 2 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП -… с вх. № … от 16.01.2017 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: До месец юни 2016 г. на основание решение на ТЕЛК № …/02.07.2015 ...

№ 96-00-50 от 20.02.2017 г. Относно: Данъчно третиране на доставка, свързана със строително-монтажни услуги извън територията на страната

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има договор за извършване на строителна услуга за имот на територията на Германия, а именно, да построи масивна къща с материали, които закупува от България и ...

№ 07-00-2 от 17.01.2017 г. Относно: Съхранение на счетоводни документи и документи за данъчно- осигурителен контрол и установяване на осигурителен стаж за периода 1993-1995 г.

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………../04.01.2017 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с писмо изх. ……../03.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването ...

№ 96-00-45 от 16.02.2017 г. Относно: Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работник

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество извършва услуги – шиене на ишлеме, като ползва услуга от транспортна фирма – абонаментни карти за пътуване за няколко от своите работници от местоживеене до ме...

№ 3-318 от 14.02.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

Съгласно изложеното в запитването физическото лице е служител на …….. ООД. Същият е с 58% трайно намалена работоспособност (ТНР) съгласно решение на ТЕЛК ЕР № 0099/08.01.2016 г. със срок на определения % ТНР 01.01.2017 г. На лицето е издадено ново ре...

№ 3-299 от 10.02.2017 г. Относно: Прилагане на чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

Съгласно изложеното в запитването, на 07.01.2016 г. трима съдружници са регистрирали дружество с ограничена отговорност. Същото не е извършвало дейност през 2016 г., няма приходи и разходи. Във връзка с горното е поставен въпроса трябва ли да се пода...

№ 96-00-3 от 12.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с право на приспадане на данъчен кредит

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-3/ 05.01.2017г. Изложена е следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е производство и търговия с полиетиленови изделия. Дейността се осъществява в собствена производствена б...

№ 3-240 от 01.02.2017 г. Относно: място на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

Според изложеното в него, „А“ ЕООД извършва дистанционни продажби в Германия и е регистрирано по ДДС лице в същата държава членка преди достигане на задължителния оборот за регистрация, т.е. регистрацията е извършена по желание. Съгласно българското ...

№ 3-275 от 06.02.2017 г. Относно: данъчно третиране на разходи по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.

Според изложеното в запитването едноличният търговец формира годишната си данъчна основа по реда на чл. 28 от Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и попълва приложение 2 към годишната данъчна декларация подавана по реда на чл. 5...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017