начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 20-00-87 ОТ 17.05.2018 г. Относно: Изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) относно отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1 т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване нормата на чл. 19 от ДОПК и с цел създаване на единна практиката по прилагането й от органите по приходите. I. Съдържание н...

Плащане на трудови възнаграждения в брой

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: В случай че фирма изплати на съдружниците суми за положен личен труд, какви декларации трябва да подаде за ДДФЛ и осигуровки евентуално и в какви срокове? В случай че еднократно изплащаните суми надвишават 10 000 лв. следва ли плащането да се...

Облагане на доходи от чужбина

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Управител съм на ЕООД. Фирмата работи само през летния сезон. От м. ноември до м. март работя на трудов договор в Австрия. Трябва ли да подам декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.? Отговор: По силата на чл. 6 от ЗДДФЛ физическите лица са ...

Облагане на доходи от личен труд на собственик на ЕООД

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Собственик съм фирма ЕООД. През 2017 съм получавала възнаграждение за положен личен труд. Данък е удържан всеки месец и е посочван дек. № 1. Трябва ли фирмата да подаде декларация по чл. 73 и да посочи изплатения доход? Отговор: Не, при пос...

Облагане на доход от наем на лице, живеещо във Великобритания

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Физическо лице, български гражданин, през 2017 г. работи и пребивава през цялата година в Англия. Там е заедно със своето семейство, като съпругата му също работи и се осигурява съгласно местното законодателство. Децата му учат там. През 201...

Облагане на доходи от летен стаж в САЩ

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Студент, обучаващ се в български университет, е на летен стаж в САЩ за периода юни-септември. Договорът, с който е нает студентът, е за продажба на учебна литература от врата на врата (не е трудов договор) и е сключен с фирма, регистрирана в...

Подаване на декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Едноличен собственик съм на фирма ЕООД. През 2017 г. съм получавала възнаграждение за положен личен труд. Данък е удържан всеки месец и е посочван декларация № 1. Трябва ли фирмата да подаде декларация по чл. 73 и да посочи изплатения доход...

Пренасяне на данъчната загуба

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: ЮЛНСЦ (сдружение), регистрирано в обществена полза, извършва и стопанска дейност. През 2016 г. от стопанската дейност е на загуба. Тази загуба през 2017 г. може ли да се пренесе в ГДД по чл. 92 от ЗКПО в намаление при преобразуване на счетово...

Разпределяне на дивиденти

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Фирмата „А“ участва с 50% капитал във фирма „Б“. През 2017 г. фирма „Б“ продава имот и съдружниците решават да си разпределят сумата под формата на дивиденти. Поради това че не е приключила финансовата година, фирма „Б“ не може с точност да...

Задължения с изтекла давност

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Фирмата ни е ООД. Имаме задължения с изтекла давност за погасяване. Задължението е възникнало през 2007 г. Ако го отпишем при преобразуване на резултата в данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО, можем ли да го дадем в намаление, защото това е...

Пренасяне на данъчна загуба, формирана по реда на ЗКПО

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Фирма е прекъснала дейност през м. ноември 2011. Има натрупана загуба. Възобновява дейност септември 2017 г. и излиза на печалба. Има ли основание и право за приспадане на тази загуба, след като са минали 5 години от 2011 г., въпреки че фирма...

Разходи за обучение на служители извън страната

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, иска да изпрати свои служители на обучение относно организиране на търговския процес и отчетността, свързана с него в румънско дружество, регистрирано по ДДС в Румъния. Двете дружества имат място н...

Отписване на вземане като текущ разход

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Дружеството е предоставило 60 000 лева заем на управителя си през 09.2004 г. със срок на връщане 2012 година. От 2009 г. лицето не е управител и свързано с дружеството, а заемът съответно не е погасен. 1. Трябва ли дружеството да отпише заема...

Задължение за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Имам фирма, която през 2017 г. е започнала процедура по ликвидация. През март 2018 г. трябва да се подаде заявлението за заличаване на търговеца от Търговския регистър. Според ЗКПО фирмата е длъжна да подаде заедно с искането за заличаване и ...

Закриване на ЕООД

сп. Български законник, бр. 8, Август 2018 г.

Въпрос: Какво е необходимо да се направи за закриване на ЕООД – действия и документи пред институциите (НАП, НОИ, АП) и осчетоводяване на операциите? Фирмата не е регистрирана по ДДС. Има неразпределена печалба. Няма персонал. Активите са един напълн...