начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Отчитане на продажбите при разносна търговия

в. Седмичен законник, бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.

Относно продажби извън търговски обект (разносна търговия). Когато продажбата се извърши от разносвач само с фискално устройство, който издаде фискален бон от мобилното фискално устройство без УНП и в края на работния ден извършените продажби се отра...

Авансов данък за четвъртото тримесечие

в. Седмичен законник, бр. 38, 19 - 25 октомври 2020 г.

Лице, наето по граждански договор, след приспадане на НПР получава сума, по-малка от МРЗ. Лицето не е пенсионер и не е осигурено на друго основание. При издаване на служебна бележка от програмен продукт ТРЗ автоматично се начислява авансов данък за у...

Данъчно облекчение по чл. 189б от ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През 2016 г. с договор за финансов лизинг е купен е нов трактор. През 2018 г. също на лизинг е купен нов товарен автомобил. През 2019 г. има плащане на суми по погасителните...

№ 24-39-194 от 10.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране на предоставяне за ползване на апартамент чрез онлайн платформа съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 24-39-194/19.12.2019 г. е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и в което е изложено следната фактическа обстановка: Апартамент, придобит в режим на съпружеска...

№ 24-39-142 от 05.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупката на гориво с карта за гориво

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ..................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: „.............................“ ЕООД (дружество...

№ М-26-Г-3 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по отдаване под наем на недвижим имот, находящ се на територията на България, и собственост на командитно дружество, местно за Германия

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше запитване с вх. № .................................2020 г. във връзка с получено становище изх. № М-26-Г-3#2/27.02.2020 г., в което е изложена следната фактическ...

№ 20-00-100 от 29.06.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

в. Главен счетоводител, бр. 19, 1 - 15 октомври 2020 г.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и свързаните с нея нормативни текстове от същия закон в цялост с о...

Място на изпълнение на доставка на услуга по изработка

в. Седмичен законник, бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.

Дружество Х, регистрирано във Франция, предоставя на дружество У, регистрирано в България по ЗДДС, свои материали - 2/3 от поръчката, от които дружество У произвежда продукт. В производството на този продукт се влагат и 1/3 материали, закупени в Бъл...

Данъчно третиране на търговска операция с три участника

в. Седмичен законник, бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.

Българско юридическо лице, регистрирано по ДДС и ЗАДС, доставя акцизна стока на юридическо лице, регистрирано в държава - членка на ЕС. Фактура се издава от българското юридическо лице на юридическо лице, регистрирано в САЩ, което е платец по сделкат...

Подоходен данък на местно физическо лице за доход от недвижим имот в чужбина

в. Седмичен законник, бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.

На основание чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина. Облагането на доходите на местните физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползва...

Лично ползване на автомобил

в. Седмичен законник, бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.

Българско ЕООД със собственик гръцки гражданин - СОЛ с личен труд без възнаграждение - желае да закупи лек автомобил, с който да осъществява пътуванията си от Гърция до България. Гръцкият гражданин се осигурява в Гърция, страна на пребиваване, и в Бъ...

Право на приспадане на данъчен кредит за лек автомобил

в. Седмичен законник, бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.

Фирма с предмет на дейност строителство иска да закупи чрез лизинг джип AUDI Q7 който е лек автомобил 6+1 и няма N1. Автомобилът ще се използва за целите на дейността на фирмата включително и за превоз на работниците до строителните обекти, на които ...

Търговия на едро с бира

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2020 г.

Въпрос: Българско дружество извършва търговия на едро с хранителни продукти. Желае да осъществява и дистрибуция на бира. Дали за целта следва да притежава лиценз? Отговор: Доколкото се разбира от информацията в запитването, в случая освен с хранител...

Продажби на стоки чрез електронен магазин

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2020 г.

Въпрос: Електронен магазин продава стоки собствено производство. Клиентите са предимно физически лица от трети страни и много малка част от България и страни от Европейския съюз. В момента като електронен магазин се включвам в приложение, чрез което ...

Промяна на авансовата вноска за третото тримесечие

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2020 г.

Въпрос: ЕООД с ГДД за 2019 г. със задължени тримесечни вноски, които м. април се коригират. Тъй като прогнозната печалба се е променила към момента - за трето тримесечие може ли да се подаде декларация по чл. 88 от ЗКПО за корекция на тримесечна аван...